فهرست مطالب

 • پیاپی 19 (پاییز 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/10/24
 • تعداد عناوین: 5
|
 • سمیه باباجانی رودی، مهری قاروی آهنگر محمدباقر فرقانی اوزرودی* صفحات 1-13

  هدف از تحقیق حاضر، تبیین مسیولیت پذیری اجتماعی معلمان تربیت بدنی بر اساس فرهنگ سازمانی بود. این تحقیق به شیوه توصیفی- همبستگی و به صورت میدانی انجام شد. جامعه ی آماری تحقیق، کلیه معلمان تربیت بدنی شهر بابلسر بودند که به صورت تمام شمار انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات، از پرسشنامه های فرهنگ سازمانی ساشکین (0/91=α)، مسیولیت پذیری اجتماعی کارول و استوارتز (0/74=α) استفاده شد. داده ها با استفاده از آزمون تی، رگرسیون آماری با به کارگیری نرم افزار آماری 22SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های تحقیق نشان داد فرهنگ سازمانی و مسیولیت پذیری اجتماعی معلمان تربیت بدنی شهر بابلسر در سطح مطلوبی قرار دارد؛ نتایج حاصل از مدل رگرسیون نشان می دهد که ایجاد هماهنگی با تغییر منجر به بالا رفتن مسیولیت پذیری اجتماعی آنان می شود و هرگونه بهبود در همسویی اهداف فردی و گروهی و مشتری گرایی سازمان منجر به بالا رفتن معنی دار مسیولیت پذیری اجتماعی معلمین می گردد.

  کلیدواژگان: مسئولیت پذیری اجتماعی، فرهنگ سازمانی، رگرسیون، معلمین تربیت بدنی
 • عباس قاسم زاده*، بابک نوابی، امیررضا محمدی، محمدحسن اقدسی صفحات 14-37

  انار یکی از میوه‌های درختی است که دانه‌هایی اغلب قرمز و گاهی سفید یا رنگ‌هایی بین آن دو دارد. رنگ پوست آن نیز اغلب قرمز و گاه سیاه یا تقریبا زرد است. این میوه در معدود کشورهای جهان نظیر ایران، افغانستان، پاکستان، عراق و ترکیه کشت می‌شود، به همین خاطر عضو مرغوب‌ترین میوه‌های جهان و عضو 10 میوه برتر جهان است. در ایران شهرستان فردوس، پاوه، بجستان، کاشمر، خلیل‌آباد، بردسکن، ساوه، نی‌ریز و کوهدشت بزرگ‌ترین تولیدکنندگان انار هستند. این میوه و نعمت خدادادی دارای ابعادی چون ماهیت درمانی، زیستی و اقتصادی - درآمدی می‌باشد که بررسی و پردازش به مرور ادبیات علمی آن به پویش، نظر کردن و به کار بستن آحاد افراد در تمامی جنبه‌های زندگی کمک بهینه می‌کند.

  کلیدواژگان: انار، نگاهی بسیط، نعمت خدادادی
 • مهدیه کمیلی تبار *، بیژن وهاب زاده گردرودباری، محمد مهدوی کوچکسرایی صفحات 38-48

  هدف از تحقیق حاضر بررسی میزان رضایت شغلی کارکنان شهرداری بابل و ارتباط آن با سبک رهبری تحول‌گرا و هوش سازمانی می‌باشد. تحقیق حاضر از نظر توع توصیفی- همبستگی است و به روش میدانی انجام شد. جامعه آماری تحقیق حاضر کارکنان شهرداری بابل می‌باشند که طبق اعلام این سازمان برابر 154 نفر بودند که به صورت تمام شمار انتخاب شدند. ابزارهای تحقیق شامل پرسشنامه استاندارد هوش سازمانی، تالیف کارل آلبرختو، پرسشنامه سنجش رضایت شغلی و رهبری تحول‌آفرین با استفاده از پرسشنامه چندعاملی رهبری بود. نتایج تحقیق نشان داد که بین رضایت شغلی با سبک رهبری تحول‌گرا و هوش سازمانی در کارکنان شهرداری بابل رابطه معنادار و مستقیمی وجود دارد. می‌توان بیان کرد که توجه زیاد به هوش سازمانی کارکنان شهرداری بابل و حتی دیگر دستگاه‌ها انتظار داشت که از رضایت شغلی و سبک رهبری تحول‌گرای مطلوبی در سازمان و محیط کار خود برخوردار باشند و این طریق بهره‌وری و شادابی را به محیط کار اضافه کرد.

  کلیدواژگان: رضایت شغلی، سبک رهبری تحول گرا، هوش سازمانی
 • پرویز ملکی *، طیبه خانی، فائزه خانی، زهرا مهدیخانی صفحات 49-60

  فرهنگ سازمانی، به خاطر اثربخشی و تاثیرات چشمگیری که بر سازمان‌ها دارد، توجه زیادی را به خود اختصاص داده است. در سال‌های اخیر این توجه به سیستم‌های آموزشی مانند مدارس با توجه به چالش‌هایی مانند باندمی کرونا بیشتر شده است. بر این مبنا هدف این پژوهش شناسایی و ارایه الگوی مطلوب فرهنگ سازمانی مدارس در دوران پساکرونا بود. روش پژوهش کیفی و اسنادی بر مبنای تحلیل و تفسیر استنباطی بود. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که دوران پساکرونا فرهنگ مدارس و عناصر آن از جمله دانش آموزان، خانواده و اولیاء، معلمان و کادر اجرایی با مشکلات متعددی مانند افت تحصیلی و بزهکاری حداکثری دانش آموزان تا فرسودگی شغلی معلمان مواجه کرده است که توجه به رویکردهای کارکردگرا و فرایندی می‌تواند از سقوط نظام آموزشی جلوگیری کند و به‌عنوان فرهنگ سازمانی مطلوب ارایه گردند.

  کلیدواژگان: فرهنگ سازمانی، مدارس، رویکرد فرایندی، رویکرد کارکردگرا
 • اسوه حیدرنیا سماکوش*، کمیل نژاد اکبر، ابوالقاسم علیپور بایی صفحات 61-77

  هدف از تحقیق حاضر، بررسی تاثیر توانمندسازی کارکنان بر مدیریت دانش در میان کارکنان شهرداری بابلاست. این تحقیق از نوع زمینه یابی و به صورت میدانی از پرسشنامه توانمندسازی کامکاری و کریم نژاد (1390) و مدیریت دانش کامکاری و شکرزاده (1389) استفاده گردید. جامعه آماری پژوهش حاضر را تمامی کارکنان شهرداری بابل (154 نفر) که مشغول به فعالیت هستند، تشکیل می دهند. به منظور تجزیه و تحلیل آماری از آزمون رگرسیون چندمتغیری، با بکارگیری نرم افزار آماری SPSS22 مورد استفاده قرار گرفت. یافته های تحقیق نشان داد که ارتباط مثبت معنی‌داری بین «توانمندسازی» با زیر مجموعه های مدیریت دانش همچون «ایجاد دانش» (0/039=sig)، با «تایید دانش» (0/026=sig)، با «ارایه دانش» (0/004=sig)، با «توزیع دانش» (0/002=sig)، با «کاربرد دانش» (0/005=sig)، و نهایتا ارتباط مثبت معنی‌داری بین «توانمندسازی» با «مدیریت دانش»، مشاهده می‌شود (045/0=sig و 05/0≥α). با توجه به نتایج می توان گفت که با افزایش «توانمندسازی»، «مدیریت دانش» نیز در کارکنان افزایش می یابد و با کاهش آن، «مدیریت دانش» نیز کاهش می‌یابد.

  کلیدواژگان: توانمندسازی، مدیریت دانش، کارکنان شهرداری
|
 • Pages 1-13

  The purpose of this study was to Explain the social responsibility of physical education teachers based on organizational culture. The research method was descriptive correlational research. The statistical population of the study was all physical education teachers in Babolsar who were selected as the whole population. To collect information, Sashkin's organizational culture questionnaire (α=0.91), social responsibility (α=0.74) were used. Data were analyzed using Pearson test and statistical regression using SPSS22 software. The findings of the research showed that Organizational Culture and Social Responsibility of Teachers of Physical Education in Babolsar are at a Desirable level. There is a significant positive correlation between the dimensions of organizational culture with the duties, discipline and regulations of physical education teachers in Babolsar. The results of the regression model show that the creation of coordination with change leads to a rise in their social responsibility and any improvement in alignment with individual and group goals and customer orientation leads to a significant increase in the social responsibility of teachers.

  Keywords: Social Responsibility, Organizational Culture, regression, Physical Education Teachers
 • Abbas Ghasemzadeh*, Babak Nawabi, Amirreza Mohammadi, Mohammad Hasan Aghdasi Pages 14-37

  Pomegranate is one of the fruits of a tree that has seeds that are often red and sometimes white or colors in between. Its skin color is often red and sometimes black or almost yellow. This fruit is grown in a few countries in the world such as Iran, Afghanistan, Pakistan, Iraq and Turkey, therefore it is a member of the world's best fruits and a member of the top 10 fruits in the world. In Iran, Ferdous, Paveh, Bejestan, Kashmer, Khalilabad, Bardskan, Saveh, Niriz and Kohdasht are the biggest pomegranate producers. This God-given fruit and blessing has dimensions such as therapeutic, biological and economic-income nature, which research and processing through its scientific literature will optimally help people to search, comment and apply in all aspects of life.

  Keywords: Pomegranate, a simple look, a blessing from God
 • Mehdieh Kamili Tabar*, Bijan Vahabzadeh Gerrodbari, Mohammad Mahdavi Kochsaraei Pages 38-48

  The purpose of this research is to investigate the level of job satisfaction of Babol Municipality employees and its relationship with transformational leadership style and organizational intelligence. The current research is descriptive-correlational in terms of its nature and was carried out by field method. The statistical population of the current research is the employees of Babol municipality, which according to the announcement of this organization were equal to 154 people who were selected in full. The research tools included the standard questionnaire of organizational intelligence, written by Karl Albrecht, the questionnaire measuring job satisfaction and transformational leadership using the multi-factor leadership questionnaire. The results of the research showed that there is a significant and direct relationship between job satisfaction, transformational leadership style and organizational intelligence in Babol Municipality employees. It can be said that paying a lot of attention to the organizational intelligence of the employees of Babol municipality and even other institutions expected them to have job satisfaction and a favorable transformational leadership style in their organization and work environment, and this way added productivity and freshness to the work environment.

  Keywords: Job Satisfaction, Transformational Leadership Style, Organizational Intelligence
 • Parviz Maleki*, Tayyaba Khani, Faiza Khani, Zahra Mahdikhani Pages 49-60

  Organizational culture has received a lot of attention due to its effectiveness and significant effects on organizations. In recent years, this attention to educational systems such as schools has increased due to challenges such as the Corona pandemic. Based on this, the aim of this research was to identify and present the ideal model of the organizational culture of schools in the post-corona era. The qualitative and documentary research method was based on inferential analysis and interpretation. The findings of the research indicate that the post-corona era of school culture and its elements, including students, families and parents, teachers and executive staff, has faced many problems such as academic failure and maximum delinquency of students to burnout of teachers. Functionalist and process can prevent the collapse of the educational system and be presented as a desirable organizational culture.

  Keywords: organizational culture, schools, process approach, functionalist approach
 • Pages 61-77

  The purpose of this study is to investigate the The effect of employee empowerment on knowledge management among employees of Babol municipality. This research was a field study and Kamkari and Karimnejad (2011) empowerment questionnaire and Kamkari and Shokrzadeh (2010) knowledge management questionnaire were used in the field. The statistical population of the present study consists of all employees of Babol municipality (154 people) who are active. In order to statistically analyze the multivariate regression test, SPSS22 statistical software was used. Findings showed that there was a significant positive relationship between "empowerment" with knowledge management subsets such as "knowledge creation" (Sig = 0.039), "knowledge validation" (Sig=0.026), and "knowledge presentation". (Sig=0.004), with "knowledge distribution" (Sig=0.002), with "knowledge application" (Sig=0.005), and finally a significant positive relationship between "empowerment" and "knowledge management", observation (Sig=0.045 and α<0.05). According to the results, it can be said that with the increase of "empowerment", "knowledge management" also increases in employees and with its decrease, "knowledge management" also decreases.

  Keywords: Empowerment, Knowledge Management, Municipality Employees