فهرست مطالب

 • پیاپی 56 (دی 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/11/18
 • تعداد عناوین: 8
|
 • سمیه پودینه *، معصومه کلاته سیفری، سعید قربانی صفحات 1-15

  هدف از پژوهش حاضر، تعیین ارتباط بین هوش سازمانی و مشتری گرایی در استخرهای استان گلستان بود. این تحقیق از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان استخرهای شنا استان گلستان بود. نمونه آماری بر اساس جدول مورگان 115 نفر تعیین گردید که به روش تصادفی طبقه ای انتخاب شدند و پرسشنامه ها جهت تکمیل در اختیار آنها قرار گرفت. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه هوش سازمانی آلبرشت (2003) و پرسشنامه مشتری گرایی کوازی (2002) بود. پایایی پرسشنامه های هوش سازمانی و مشتری گرایی به ترتیب 90/0 و 81/0 به دست آمد. نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین مشتری گرایی با تمام مولفه های هوش سازمانی ارتباط مثبت معنادار وجود داشت (P<0.05). بیشترین شدت همبستگی مربوط به میل به تغییر (r=0.56) و کمترین شدت مربوط به فشار عملکرد (r=0.316) بود. شدت همبستگی تقریبا برای همگی متغیرها مطلوب بود. نتایج آزمون رگرسیون چندگانه نشان داد که از بین متغیرهای پیش بینی کننده، سطح معناداری سرنوشت مشترک (028/0)، میل به تغییر (002/0) و روحیه (009/0) معنادار بودند. واریانس مشترک با متغیر مشتری گرایی به ترتیب برای سرنوشت مشترک، میل به تغییر و روحیه 205/0، 32/0 و 306/0 بود. مشتری گرایی با تمامی مولفه های هوش سازمانی ارتباط مثبت معنادار داشت که از نظر شدت همبستگی به ترتیب میل به تغییر، روحیه، بینش راهبردی، سرنوشت مشترک، اتحاد و توافق، دانش کاربردی و فشار عملکرد دارای بیشتر ارتباط بودند. در این بین، نتایج نشان داد که تنها از طریق سه مولفه ی میل به تغییر، روحیه و سرنوشت مشترک می توان مشتری گرایی را در استخرهای استان گلستان پیش بینی کرد.

  کلیدواژگان: هوش سازمانی، مشتری گرایی، استخرهای شنا استان گلستان
 • سعیده داوری * صفحات 16-22

  هدف از مطالعه پیش رو بررسی تاثیر خودشناسی،معنویت و سلامت روان برتعارضات بین فردی است.جامعه آماری پژوهش حاضر دانشجویان رشته روان شناسی موسسه حکیم نظامی قوچان است که نمونه با لغ بر 20 نفر است که از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده اند و با استفاده از پرسشنامه خودشناسی انسجامی،پرسشنامه معنویت، پرسشنامه سلامت روان CHQ و پرسشنامه تعارضات بین فردی 32 سیوالی مورد برسی قرار گرفته اند. داده ها با استفاده از SPSS نسخه 22 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند .یافته های پژوهش نشان داد که میان خودشناسی،معنویت و سلامت روان بر تعارضات بین فردی رابطه آماری معنا دار وجود دارد. به گونه ای که هر چه خودشناسی ،معنویت وسلامت روان در دانشجویان بالاتر رود میزان تعارضات بین فردی آنها کاهش پیدا میکند.با توجه به یافته های پژوهش توصیه به به کار گرفتن آموزش و اجرای برنامه های مشاوره وراهکار هایی که باعث افزایش خودشناسی ،معنویت و سلامت روان برای افراد جامعه شود تا به افراد جامعه در کاهش تعارضات بین فردی آنها کمک کند..

  کلیدواژگان: خودشناسی، معنویت، سلامت روان، تعارضات بین فردی
 • سیده زهرا ابطحی * صفحات 23-31

  دانش آموزان در دوران تحصیلی خود با مسایل زیادی روبرو می شوند.این مسایل می‌ تواند روی پیشرفت تحصیلی آنها تاثیر بگذارد.یکی از این مسایل که بر روی سطح پیشرفت دانش آموزان تاثیر دارد ، مهارت خواندن و نوشتن است . خواندن در برگیرنده مجموعه ای از مهارت هاست که پایه موفقیت در همه زمینه های تحصیلی می شود. هدف نهایی از کسب توانایی خواندن، رسیدن به مرحله‌ای است که فرد بتواند نوشته‌ای را بخواند، آن را نقد و بررسی کند و به نیازی از نیازهای خود پاسخ گوید.در این پژوهش با عنوان« چگونه توانستم ناتوانی آموزشی « خواندن و نوشتن »دانش آموز پایه ی سوم را با استفاده از لوحه آموزشی قرآن کا هش دهم» سعی شد تا مسایلی که در رابطه با مهارت خواندن و نوشتن و عوامل ایجاد کننده ی آن شناسایی و در جهت رفع آن ها اقدام گردد. نتایج اقدام پژوهی نشان دهنده ی این است که عوامل متعددی در اختلال خواندن و نوشتن موثر است . یکی از عوامل مهم وجودآگاهی واج شناختی، توانایی شناسایی درست واج ها و کلمه ها و استفاده مناسب از مهارت های گفتاری توسط دانش آموز و وجود آموزش های مناسب است. برای افزایش این مهارت در زمینه ی ترکیب صداها و حروف و شناسایی درست کلمه از لوحه آموزشی قرآن استفاده گشت. نتایج نشان داد که استفاده از این وسیله ی آموزشی باعث رفع کاستی های آموزش های ناکافی سال های گذشته و ایجاد تجربه های یادگیری موفقیت آمیز و مرور و گسترش مهارت های لازم برای خواندن و نوشتن شد.

  کلیدواژگان: ناتوانی آموزشی، مهارت خواندن و نوشتن، اقدام پژوهی
 • امین رمشکانیان *، یدالله حمیدیان صفحات 32-41

  امروزه مهم‏ترین و اساسی ‏ترین مساله هر سازمانی، عملکرد شغلی نیروی انسانی آن سازمان است. عملکرد به عنوان ارزش کلی مورد انتظار سازمان از بخش‏ های مجزای رفتاری تعریف شده است که یک فرد در طول یک دوره مشخص از زمان انجام می‏ دهد. مدیری موفق است که به تغییرات محیط و ارتقای عملکرد معلمان توجه داشته و در تشخیص به موقع فرصت‏ها و جهت‏ گیری در راستای بهبود عملکرد شغلی معلمان گام بردارد. و از طرفی، یکی از هدف‏ های عمده ارزیابی عملکرد کارکنان و اعضای سازمانی است که به صورتی دقیق نقشی را که افراد در سازمان ایفا می‏ کند و باید بر اساس آن وی پاداش یا حقوق داده شود، مشخص می‏ سازد. اگر در فرآیند ارزیابی عملکرد از شاخص ‏هایی نادرست استفاده شود یا این که عملکرد واقعی به صورت نادرست ارزیابی شود، در آن صورت به افراد، حقوقی متناسب با کارشان داده نخواهد شد. یعنی بیش از آنچه حقشان است به آنها پرداخت می‏ شود یا این که آنان به حق خود نمی‏ رسند. از اینرو در تحقیق حاضر، به لحاظ اهمیت عملکرد شغلی، به مفاهیم عملکرد و اهمیت و ضرورت آن در سازمان ها پرداخته است، و در ادامه عوامل موثر بر عملکرد سازمانی و ارزیابی آن را مورد بررسی قرار می دهد.

  کلیدواژگان: عملکرد، عملکرد شعلی، سازمان های آموزشی
 • کبری رحیمی *، حامد رستمی صفحات 42-55

  این تحقیق علمی جهت تطبیق ازدواج سفید به عنوان شکل تکامل یافته تشکیل خانواده در فرایند مدرنیزه شدن این نهاد در دو کشور ایران و فرانسه در اسناد معتبر علمی و قوانین حقوقی و قانونی انجام شد. تغییرات در پیدایی نگرش نوینی از پیوند زناشویی (ازدواج سفید) به عنوان یک پدیده اجتماعی با نوعی نتیجه فردگرایی مطلق در قالب همباشی و همخانگی همراه است پس؛ نمی تواند پدیده ای تک علیتی باشد و به طور حتم متاثر از عوامل متعدد خواهد بود. مطالعه توصیفی- تطبیقی، با تحلیل زوایایی از ابعاد حقوقی، قانونی در فرایند رو به رشد خود محوری و سطحی شدن معیارها، با مقتضیات روز موید اهمیت و ضرورت تحقیق انجام شده است. بازبردها نشان داد، وضعیت کشور فرانسه با توجه به شاخص های تعریف شده در اسناد بین المللی به عنوان یکی از کشورهای پیشرو در تغییر اشکال خانواده، در میزان انطباق شاخص ها با استاندارد های نظام حقوقی ایران، متفاوت به نظر می رسد. نتیجه؛ وقتی جامعه ای مدرن و خواهان توسعه و پیشرفت است علاوه بر تغییر در روابط و ضوابط اجتماعی، خانوادگی، با تغییر در جغرافیا، اقتصاد، فرهنگ و دانش با مراکز و سازمان ها و نهادها همسو می شود و سرانجام فرایند هویت یابی متفاوت جوامع با گونه ای نظم معنایی یکپارچه ساز در گروه های متفاوت جامعه، به یکپارچگی می رسد.

  کلیدواژگان: ازدواج سفید، ازدواج سفید در حقوق ایران، ازدواج سفید در حقوق فرانسه
 • لیلا عباسپور * صفحات 56-73

  هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر نوسانات نرخ ارز بر سودآوری بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدلهای خود رگرسیون پردازی پانل بوده است. روش پژوهش مورد استفاده در این مطالعه، روش شبه تجربی با طرح پس رویدادی است، جامعه آماری این تحقیق بانک ‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال 1392 لغایت 1397می باشد که از این تعداد 6بانک به روش نمونه گیری هدفمند (روش حذف سیستماتیک) با توجه به محدودیت های موجود به عنوان نمونه انتخاب شدند. با توجه به اینکه داده های مورد بررسی از نوع داده های تابلویی بودند، از رگرسیون اثرات ثابت استفاده شد. نتایج حاکی از این بود که نوسانات نرخ ارز بر سودآوری بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیرگذار است. کلید واژه ها: نوسانات نرخ ارز، سودآوری، بورس اوراق بهادار تهران

  کلیدواژگان: نوسانات نرخ ارز، سودآوری، بورس اوراق بهادار تهران
 • محمدعلی قادری * صفحات 74-91

  موضوع «تجری» به عنوان یکی از مباحث پرکاربرد و چالش برانگیز در حیطه‌ی حقوق موضوعه، فقه و حتی کلام اسلامی، در آثار بسیاری از علماء، مورد بررسی قرار گرفته است. لیکن با عنایت به عدم تحقق فعل گناه و جرم مقصود فاعل، از جهت شمول آثار اخروی و دنیوی ارتکاب جرم، محل اختلاف و نزاع علمی قرار گرفته است. بحث «قبح»شناسی تجری از باب قایل شدن به حرمت عقلی و عقاب اخروی و مجازات دنیوی بسیار تعیین کننده است. زیرا مطابق با قواعد عقلی و شرعی می‌توان از این حکم عقلی به حکم شرعی نیز دست یافت و مطابق با آن، قانون گزار می تواند مجازاتی وضع نماید و یا آن را تشدید نماید. در این پژوهش که به شیوه‌ی توصیفی-تحلیلی صورت گرفته، ضمن تبیین مبنایی انواع حسن و قبح، تجری را از جهت دارا بودن عنصر قبح فاعلی و فعلی مورد بررسی قرار دادیم و ضمن نقد و بررسی اقوال علماء در این خصوص، به این نتیجه دست یافتیم که هرچند در «تجری» قبح به معنای مفسده محقق نشده باشد ، لیکن از باب عناوین «طغیان و هتک حرمت»، و «ظلم و عدم اطاعت» می توان برای تجری هم قبح فاعلی و هم قبح فعلی قایل شد.

  کلیدواژگان: تجری، قبح فاعلی، قبح فعلی، استحقاق عقاب
 • زهرا نوروزی *، عین الله سکینه پور صفحات 92-107
  هدف

  هدف این پژوهش رابطه سرمایه روانشناختی با فرسودگی شغلی، استرس شغلی و اضطراب معلمان ورزش بود.

  روش ها

  روش پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه معلمان ورزش شهرستان البرز و تهران در سال تحصیلی 1399-1400 به تعداد 1100 نفر می باشد که 290 نفر با استفاده از جدول کرجسی و مورگان به عنوان حجم نمونه به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند. برای تحلیل یافته ها از آزمون همبستگی و رگرسیون خطی ساده استفاده شد.

  نتایج

  نتایج نشان داد که اثر متغیر سرمایه روان شناختی بر استرس شغلی معنادار می باشد (05/0>p). همچنین نتایج آزمون فرضیه های فرعی نشان داد که اثر ابعاد سرمایه روان شناختی بر استرس شغلی معلمان ورزش شهرستان البرز معنادار می باشد. هم چنین اثر متغیر سرمایه روان شناختی بر فرسودگی شغلی و اضطراب معنادار می باشد.

  نتیجه گیری

  بنابراین با عنایت به اهمیت سرمایه ی روان شناختی معلمان، لزوم توجه به کاهش استرس شغلی، فرسودگی شغلی و اضطراب معلمان ورزش به سازمان آموزش و پرورش پیشنهاد می شود. هم چنین با توجه به نتایج، تدوین یک برنامه آموزشی برای معلمان ورزش جهت آموزش راهکارهای تقویت ابعد سرمایه روان شناختی توصیه می شود.

  کلیدواژگان: سرمایه روان شناختی، فرسودگی شغلی، اضطراب، معلمان ورزش