فهرست مطالب

مجله زنان مامائی و نازائی ایران
سال بیست و پنجم شماره 10 (دی 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/10/01
 • تعداد عناوین: 12
|
 • حسن بسکابادی، نفیسه پوربدخشان* صفحات 1-9
  مقدمه

  بیماری های مادر در دوران بارداری، اثرات متعددی بر روی جنین و زندگی پس از تولد آن داشته و از طرفی مشکلات تنفسی و عفونی در نوزادان نارس بسیار شایع است، لذا مطالعه حاضر با هدف مقایسه این دو مشکل شایع در مادران با حاملگی دارای مشکل و نرمال انجام شد.

  روش کار:

   در این مطالعه توصیفی گذشته نگر نوزادان نارس بستری در بخش NICU بیمارستان قایم (عج) مشهد طی سال های 1400-1393 مورد بررسی قرار گرفتند و اطلاعات مربوط به مطالعه شامل اطلاعات مادری (سن مادر، نوع زایمان، بیماری های مادر و عوارض بارداری) و نوزادی (مشکلات تنفسی، کشت خون، شمارش کامل سلولی، CRP و ESR) ثبت گردید. سپس مشخصات نوزادان در دو گروه مادران سالم و مادران مبتلا به بیماری های شایع بارداری با یکدیگر مقایسه شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 26) و آزمون های تی تست مستقل و کای دو انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.

  یافته ها

  در بررسی 982 مادر و نوزاد، در گروه مادران سالم و مبتلا به بیماری به ترتیب متوسط سن حاملگی  93/31 و 95/30 هفته، بروز سندرم زجر تنفسی در 39 (5/32%) و 357 (9/56%) نوزاد، دیسترس تنفسی غیراختصاصی در 13 (8/7%) و 105 (9/12%) نوزاد، افزایش فشار ریوی اولیه در صفر و 22 (7/2%) نوزاد، سپسیس در 37 (4/22%) و 219 (8/26%) نوزاد و بروز مننژیت در 2 (2/1%) و 15 (8/1%) نوزاد گزارش گردید (001/0>p).

  نتیجه گیری

  نارسی، شدت آن و مشکلات همراه آن در نوزادان مادران همراه با مشکلات دوران بارداری افزایش می یابد و مشکلات تنفسی، عفونی و حمایت تنفسی و مراقبت های لازم نیز بیشتر می گردد.

  کلیدواژگان: سپسیس، سندرم دیسترس تنفسی، عوارض حاملگی، مننژیت، نارسی
 • امیرحسین جعفریان، نعما محمدیان روشن، معصومه غریب، حسن مهراد مجد، اسما احراری رودی* صفحات 10-20
  مقدمه

  بدخیمی دهانه رحم، جزء مهم ترین سرطان های زنان می باشد که سیر ابتلاء به آن با توجه به وجود ضایعات پیش بدخیم، منحصر به فرد می باشد. مطالعه حاضر با هدف بررسی میزان بیان پروتیین NQO1 در بیماران مبتلا به ضایعات پیش بدخیم و کارسینوم سلول اسکوآموس دهانه رحم و مقایسه آن با ضایعات بدون دیسپلازی انجام شد.

  روش کار: 

  در این مطالعه مقطعی، بلوک های پارافینی بیماران مبتلا به SCC دهانه رحم و درجات مختلف دیسپلازی و افراد با لایه پوششی فاقد ضایعه دیسپلاستیک در دوره زمانی سال 99-1397 به عنوان گروه کنترل از آرشیو بخش پاتولوژی بیمارستان قایم مشهد از نظر میزان بیان پروتیین NQO1 به روش ایمونوهیستوشیمی توسط آنتی بادی مونوکلونال موشی علیه NQO1 انسانی بررسی و ارتباط آن ها با اطلاعات دموگرافیک بیماران، ویژگی های کلینیکوپاتولوژیک بیماری و داده های بقاء بیماران بررسی شدند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 22) و آزمون های کای دو، دقیق فیشر، آنالیز واریانس، آزمون های تعقیبی توکی و آزمون لاگ رنک انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.

  یافته ها

  در این مطالعه 152 فرد شامل 31 بیمار مبتلا به SCC دهانه رحم، 91 بیمار با درجات مختلف دیسپلازی و نیز 30 فرد با لایه پوششی فاقد ضایعه دیسپلاستیک بررسی شدند. فراوانی بیان افزایش یافته پروتیین NQO1 در بیماران SCC، CIN3، CIN2 و CIN1 و افراد با لایه پوششی فاقد ضایعه دیسپلاستیک به ترتیب 8/96%، 7/96%، 3/73%، 5/6% و 3/3% بود (0001/0>p). بین میزان بیان پروتیین NQO1 با نوع تومور (99/0=p)، درگیری گره لنفاوی (33/0=p) و میزان تمایز (40/0=p) ارتباط معناداری مشاهده نشد.

  نتیجه گیری

  بیان پروتیین NQO1 در ضایعات با دیسپلازی شدید بیشتر از دیسپلازی متوسط و در ضایعات با دیسپلازی متوسط بیشتر از ضایعات دیسپلاستیک خفیف می باشد که این موضوع نشان دهنده نقش احتمالی تغییرات بیان پروتیین NQO1 در پیشرفت و افزایش شدت دیسپلازی این ضایعات می باشد.

  کلیدواژگان: بیان پروتئین NQO1، پیشرفت بیماری، سرطان دهانه رحم، کارسینوم سلول اسکوآموس
 • فخری خلیقی، شهناز برات*، شهلا یزدانی، ثریا خفری صفحات 21-30
  مقدمه

  کم خونی، خطر پیامدهای زیان بار بارداری از جمله زایمان زودرس و وزن کم هنگام تولد را افزایش می دهد. مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط بین شدت آنمی با زایمان زودرس و وزن کم نوزاد هنگام تولد و سطحی از هموگلوبین که باعث بروز این پیامدها می شود، انجام شد.

  روش کار: 

  این مطالعه مقطعی در سال 99-1398 بر روی 737 زن باردار مراجعه کننده به بیمارستان آیت الله روحانی بابل که تحت زایمان قرار گرفتند، انجام شد. اطلاعات دموگرافیک، میزان هموگلوبین مادران، سن بارداری، نوع زایمان، وزن، قد، دور سر و آپگار نوزاد هنگام تولد در چک لیست ثبت گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 25) و آزمون های تک متغیره آنووا، تی تست، کای دو و ضریب همبستگی انجام شد.

  یافته ها

  شیوع آنمی در مادران باردار 15/24% برآورد گردید. با اختلاف معنی دار، سن بارداری، وزن، قد، دور سر و آپگار نوزاد در گروه آنمیک کمتر بود (001/0>p). با تقسیم مادران به دو گروه ترم و پره ترم، اختلاف معنی داری در میزان هموگلوبین آن ها وجود نداشت (11/0=p)؛ اما با تقسیم مادران پره ترم به دو گروه پره ترم زودهنگام و دیرهنگام، هموگلوبین در مادران پره ترم زودهنگام پایین تر گزارش شد (004/0=p). مشخص شد که هموگلوبین کمتر از 7/11 گرم بر دسی لیتر در مادر باردار، باعث افزایش خطر زایمان پره ترم زودهنگام (کمتر از 34 هفته) و وزن کمتر از 2500 گرم در هنگام تولد می شود.

  نتیجه گیری

  به نظر می رسد با وجود رساندن هموگلوبین به میزان حداقل نرمال، هنوز هم احتمال بروز پیامدهای نامطلوب نوزادی به میزان قابل توجهی وجود دارد، لذا باید سعی شود که میزان هموگلوبین بالاتر از حداقل نرمال نگه داشته شود.

  کلیدواژگان: آنمی، زایمان زودرس، سن بارداری، وزن کم نوزاد
 • فاطمه دلخوش، مژده ناوی نژاد، معصومه شریف زاده، مریم سادات نقیبی نسب، میترا افتخاری یزدی* صفحات 31-38
  مقدمه

  غربالگری صحیح و بادقت ناهنجاری های مادرزادی و بیماری های ژنتیکی، سبب کاهش تولد نوزادان دارای اختلال شده و بررسی دقت تشخیصی تست های انجام شده امری ضروری است. بنابراین مطالعه حاضر با هدف بررسی میزان شیوع آنوپلوییدی ها در حاملگی های با نتیجه پرخطر غربالگری جنین انجام شد.

  روش کار:

   این مطالعه مقطعی (توصیفی- تحلیلی) در سال های 98-1395 بر روی 1454 نفر از مراجعین به کلینیک پریناتولوژی سبزوار انجام گرفت. پس از اخذ ثبت اطلاعات دموگرافیک، شیوع آنوپلوییدی ها در حاملگی های با نتیجه پرخطر ثبت شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (v.26) و آزمون های کای دو و دقیق فیشر انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.

  یافته ها: 

  در بررسی نتیجه تست بر اساس آمنیوسنتز و CVS، 1369 نفر (2/94%) نرمال، 41 نفر (8/2%) دارای تریزومی 21، 25 نفر (7/1%) دارای ترنر-کلاینفلتر، 11 نفر (8/0%) دارای تریزومی 18، 2 نفر (1/0%) دارای تریزومی 13 و در نهایت 6 نفر (4/0%) دارای سایر موارد بودند. بین تست های پرخطر بارداری و وجود آنوپلوییدی ارتباط معناداری وجود داشت (05/0>p)؛ بدین معنا که تست های غربالگری توانسته اند به طور مطلوبی موارد آنوپلوییدی را شناسایی نمایند. تنها این ارتباط بین تست پرخطر از نظر تریزومی 13 و نتایج ژنتیک معنادار نبود (43/0=p).

  نتیجه گیری:

   هرچند موارد نرمال در افراد پرریسک بالا می باشد، اما در صورتی که در غربالگری اختلالی مشاهده شود، باید آمنیوسنتز و CVS صورت گیرد؛ چراکه به خصوص در افزایش NT و هیپوپلازی استخوان بینی و در موارد با خطر بالای تریزومی 21 و 18، باید تست های دقیق تری صورت گیرد تا بتوان با تشخیص به موقع، از تولد کودکان دارای نقایص ژنتیکی جلوگیری کرد.

  کلیدواژگان: آنوپلوئیدی، حاملگی، غربالگری جنین
 • دریا نجفی، سعیده سرحدی، فرحناز فرزانه* صفحات 39-45
  مقدمه

  با توجه به شیوع بالای پره اکلامپسی شدید و عوارض آن و گزارشات متناقضی که در مورد نقش آنتی بادی های آنتی فسفولیپید خصوصا آنتی کاردیولیپین وجود داشت، مطالعه حاضر با هدف مقایسه تیتر آنتی کاردیولیپین آنتی بادی در زنان باردار مبتلا به پره اکلامپسی و گروه کنترل انجام شد.

  روش کار: 

  در این مطالعه مورد- شاهدی، 220 زنان باردار در تریمستر سوم بارداری که در سال 1391 به بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) زاهدان مراجعه کردند، در دو گروه زنان باردار مبتلا به پره اکلامپسی و کنترل مورد ارزیابی قرار گرفتند. 4 سی سی نمونه خون از تمام زنان تحت مطالعه گرفته شد و در شرایط استاندارد برای بررسی های آزمایشگاهی به آزمایشگاه مربوطه فرستاده شد. سطح IgG و IgM آنتی کاردیولیپین به روش ELISA تعیین گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 19) و آزمون من ویتنی انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.

  یافته ها

  در مطالعه حاضر میانگین تیتر آنتی کاردیولیپین آنتی بادی IgM در زنان باردار مبتلا به پره اکلامپسی شدید 842/0±856/1 و در گروه کنترل 610/1±215/2 میلی گرم بر لیتر بود که از نظر آماری اختلاف آماری معنی داری بین دو گروه وجود نداشت (531/0=p). میانگین تیتر آنتی کاردیولیپین آنتی بادی IgG نیز در زنان باردار مبتلا به پره اکلامپسی شدید 163/1±468/2 و در گروه کنترل 545/0±139/2 میلی گرم بر لیتر بود که از نظر آماری تفاوت آماری معنی داری نداشت (345/0=p).

  نتیجه گیری

  در این مطالعه ارتباطی بین میزان تیتر آنتی کاردیولیپین آنتی بادی در زنان باردار مبتلا به پره اکلامپسی در مقایسه با زنان باردار طبیعی یافت نشد.

  کلیدواژگان: آنتی کاردیولیپین آنتی بادی، بارداری، پره اکلامپسی
 • سروش پهلوان*، وحید سپهر، علیرضا رضایی، فرزانه پرده شناس صفحات 46-52
  مقدمه

  ویروس پاپیلومای انسانی، عامل اصلی سرطان سرویکس است و با تشخیص به موقع و درمان سریع این عفونت ها می توان از پیشرفت سرطان دهانه رحم جلوگیری کرد. مطالعه حاضر با هدف بررسی فراوانی سروتیپ های ویروس پاپیلومای انسانی پرخطر در ترشحات همسران مردان مبتلا به زگیل تناسلی و ارتباط آن با نتیجه پاپ اسمیر انجام شد.

  روش کار: 

  در این مطالعه مقطعی که در فاصله زمانی سال های 99-1397 در مطب خصوصی یا درمانگاه های تابعه دانشگاه آزاد اسلامی مشهد انجام شد، 74 نفر از همسران مردان مبتلا به زگیل تناسلی پس از تایید معیارهای ورود، وارد مطالعه شدند. سروتیپ های پرخطر ویروس پاپیلومای انسانی توسط دستگاه کوباس که اساس کار آن به روش مولکولی می باشد، تعیین شد. همچنین تغییرات سلولی و میزان التهاب نمونه اسمیر سرویکوواژینال به روش Liquid base در همسران آنان بررسی شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماریSPSS (نسخه 20) و آزمون های کولموگروف- اسمیرنوف، کای دو، فیشر و آنووا انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.

  یافته ها

  شیوع ضایعات پیش بدخیم یا دیسپلازی گرید پایین و بالا در همسران مردان مبتلا به زگیل تناسلی به ترتیب 8/10% و 1/4% بود؛ این در حالی است که در 1/85% نمونه مورد بررسی، دیسپلازی مشاهده نشد. در 7/29% همسران مردان مبتلا به زگیل تناسلی سروتیپ پرخطر مشاهده شد که 1/8% سروتیپ 16، 7/2% سروتیپ 18 و 9/18% سایر سروتیپ های پرخطر بود.

  نتیجه گیری

  با توجه به میزان بالای شیوع ویروس پاپیلومای انسانی پرخطر در همسران مردان مبتلا به زگیل تناسلی (7/29%)، انجام تست پاپ اسمیر و تعیین نوع سروتیپ ویروس پاپیلومای انسانی در این افراد توصیه می شود.

  کلیدواژگان: پاپ اسمیر، زگیل تناسلی، سرطان، ویروس پاپیلومای انسانی
 • منا مطوری عبدالهی، مژگان جوادنوری*، سعید قنبری، فرشته گل فخرآبادی، فاطمه امینی صفحات 53-62
  مقدمه

  اتخاذ یک روش بی خطر جهت تسریع زایمان می تواند مرگ و میر و عوارض مادری و جنینی را کاهش دهد. زایمان طول کشیده، پارگی پرینه و اپی زیاتومی می توانند با عوارض کوتاه مدت و بلندمدت مادری و جنینی همراه شوند. مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر ماساژ واژن و پرینه با روغن مرغابی بر طول مرحله دوم زایمان، فراوانی اپی زیاتومی و پارگی پرینه در زنان نخست زا انجام شد.

  روش کار: 

  این کارآزمایی بالینی تصادفی در سال 1399 بر روی 129 نفر از زنان نخست زا با حاملگی تک قلو، سن بارداری 42-37 هفته و پرزانتاسیون سفالیک انجام شد. زنان به سه گروه 43 نفره شامل گروه روغن مرغابی، گروه ژل لوبریکانت و گروه کنترل تقسیم شدند. در طی مرحله دوم زایمان، ماساژ آرام و آهسته با دو انگشت سبابه و میانی که آغشته به روغن مرغابی (برای گروه روغن مرغابی) یا ژل لوبریکانت (برای گروه ژل) بود، انجام شد. برای گروه کنترل ماساژ بدون لغزان کننده انجام شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 23) و آزمون های کروسکال والیس، مقایسات زوجی و کای اسکویر انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.

  یافته ها: 

  میانگین طول مرحله دوم زایمان در گروه روغن مرغابی (47/21±77/35) به طور معنی داری کمتر از گروه کنترل (54/17±65/49) و گروه ژل (35/21±19/44) بود (01/0=p). از نظر پارگی های پرینه و فراوانی اپی زیاتومی، اختلاف معناداری میان گروه های مورد مطالعه مشاهده نشد (05/0<p).

  نتیجه گیری:

   ماساژ واژن و پرینه با روغن مرغابی در مرحله دوم زایمان طول مرحله دوم زایمان را کوتاه تر کرد، اما بر اپی زیاتومی و پارگی پرینه تاثیری نداشت.

  کلیدواژگان: اپی زیاتومی، پارگی پرینه، روغن مرغابی، لغزان سازی، مرحله دوم زایمان
 • فاطمه شوشتری پور، ناهید جوادی فر، مریم مرادی، مژگان جوادنوری*، فاطمه امینی صفحات 63-72
  مقدمه

  زایمان طولانی به ویژه در مرحله دوم، بر پیامد زایمان تاثیر منفی دارد. مطالعات قبلی، نتایج متفاوتی از تاثیر مواد لغزان کننده مانند ژل و برخی روغن ها بر روند و پیامد زایمان گزارش کرده اند. در طب سنتی ایران، استفاده از روغن کنجد برای تسهیل زایمان توصیه شده است. مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر ماساژ واژن و پرینه با روغن کنجد در مقایسه با ژل لغزان کننده بر طول مرحله دوم زایمان، آسیب پرینه و اپی زیاتومی در زنان نخست زا انجام شد.

  روش کار: 

  این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی در سال 1399 بر روی 180 زن باردار نخست زا در شهر اهواز انجام شد. افراد به صورت تصادفی به سه گروه 60 نفره روغن کنجد، گروه ژل و کنترل تقسیم شدند. در گروه روغن کنجد، ماساژ واژن و پرینه در مرحله دوم زایمان با 5 سی سی روغن کنجد در هنگام معاینه واژینال انجام شد. در گروه ژل، به همان ترتیب، ماساژ با ژل لوبریکانت انجام شد. گروه کنترل فقط اقدامات روتین را دریافت کردند. طول مرحله دوم زایمان و فراوانی پارگی پرینه و اپی زیاتومی در سه گروه مقایسه شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS (نسخه 22) و آزمون کوواریانس و مجذور کای انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.

  یافته ها

  سه گروه از نظر مشخصات دموگرافیک، پارگی پرینه و اپی زیاتومی تفاوت آماری معنی داری نداشتند (05/0≤p). طول مرحله دوم زایمان در گروه روغن کنجد (78/1±60/32 دقیقه) نسبت به گروه ژل (78/1±50/37 دقیقه) و گروه کنترل (1/78±92/44 دقیقه) به طور معنی داری کوتاه تر بود (05/0>p).

  نتیجه گیری

  ماساژ واژن و پرینه با روغن کنجد می تواند طول مدت مرحله دوم زایمان را کاهش دهد.

  کلیدواژگان: اپی زیاتومی، پارگی پرینه، روغن کنجد، ژل لوبریکانت، طول مرحله دوم زایمان
 • رضا قیصری، ایمان قربانی مقدم، نرجس بحری، محمد مجلی، موسی سجادی* صفحات 73-80
  مقدمه

  بومادران به عنوان یکی از داروهای گیاهی موثر بر دیسمنوره کاربرد دارد. با توجه به وجود اشکال متنوع آن و عدم وجود مطالعه در زمینه مقایسه آنها، مطالعه حاضر با هدف مقایسه تاثیر دمنوش با کپسول عصاره بومادران بر شدت درد دیسمنوره اولیه انجام شد.

  روش کار:

   این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده در سال 1399 بر روی 60 نفر از دانشجویان دختر ساکن خوابگاه های دانشگاه علوم پزشکی گناباد انجام شد. افراد به طور تصادفی در دو گروه 30 نفره دریافت کننده دمنوش و کپسول عصاره بومادران قرار گرفتند. جهت جمع آوری داده ها از فرم مشخصات دموگرافیک و باروری واحدهای پژوهش و مقیاس دیداری درد استفاده شد. شدت درد در دو گروه در سیکل قبل از مداخله و در پایان روزهای اول، دوم و سوم دو سیکل مداخله، سنجیده و ثبت گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 16) و آزمون های کای اسکویر، تی مستقل و یو من ویتنی انجام گرفت. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.

  یافته ها

  بر اساس نتایج این مطالعه، میانگین شدت درد در سیکل اول در دو گروه مورد مطالعه تفاوت آماری معنی داری نداشت (69/0=p)، در حالی که در سیکل دوم، میانگین شدت درد در گروه دریافت کننده کپسول های عصاره بومادران به صورت معنی داری کمتر بود (006/0=p).

  نتیجه گیری

  استفاده از کپسول های عصاره بومادران تاثیر بیشتری در کاهش شدت درد نسبت به دمنوش بومادران داشت.

  کلیدواژگان: درد، دمنوش، دیمسنوره اولیه، کپسول، گل بومادران
 • سیده هانیه علم الهدی، الهام زارع*، آتنا حکیم زاده، اسماء زال پور، فاطمه وکیلی، حنانه آزاده، ریحانه عبادی فرد، راضیه محمدی چرمهینی، ملیحه نصیری صفحات 81-93
  مقدمه

  علایم وازوموتور دوران یایسگی به‍ طور میانگین در 75% زنان رخ می دهد. گرگرفتگی شایع ترین این علایم است. درمان های هورمونی، موثرترین روش درمانی برای درمان این علایم می باشند که با توجه به خطرات شناخته شده هورمون درمانی، بسیاری از پژوهشگران به بررسی تاثیر داروهای گیاهی برای بهبود علا یم وازوموتور به ویژه گرگرفتگی پرداخته اند، لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی مطالعات کارآزمایی بالینی انجام شده بر روی اثر بخشی انواع داروهای گیاهی بر گرگرفتگی انجام شد.

  روش کار:

   در این مطالعه جهت یافتن مقالات مرتبط، جستجو در پایگاه های Google scholar، Scopus، PubMed، web of science، science direct و پایگاه های داده های ملی همچون بانک اطلاعات نشریات کشور (MagIran)، پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی کشور (SID)، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (IranDoc) و سامانه دانش گستر برکت (IranMedex) از ابتدای ژانویه 2005 تا ژانویه 2020 انجام شد. داده ها با استفاده از نرم افزار STATA (نسخه 2/12) و با استفاده از روش متاآنالیز، مدل اثرات تصادفی با هم ترکیب شدند.

  یافته ها

  در مطالعه حاضر 11 کارآزمایی بالینی با توجه به معیارهای ورود به متاآنالیز وارد شدند. در گروه گیاهان دارویی میانگین کاهش تعداد گرگرفتگی به میزان 41/2 دفعه (56/1- تا 27/3- :CI 95%) کمتر از گروه کنترل بود که این میزان کاهش از نظر آماری معنی دار بود (05/0>p). علاوه بر این در گروه گیاهان دارویی، شدت گرگرفتگی به میزان 28/20 درجه (70/71- تا 87/22- :CI 95%) نسبت به گروه کنترل کمتر بود و این تفاوت از نظر آماری معنادار بود (05/0>p).

  نتیجه گیری

  گیاهان دارویی حاوی فیتواستروژن ها، تاثیرات خوبی بر کاهش تعداد دفعات و شدت گرگرفتگی زنان یایسه دارند و می توانند درمان مناسبی برای درمان گرگرفتگی زنان یایسه باشند.

  کلیدواژگان: داروهای گیاهی، گرگرفتگی، متاآنالیز، یائسگی
 • پوریا ادیبی، نوید کلانی، مجید وطن خواه، بی بی منا رضوی، سمیه مهرپور، طیبه زارعی*، حسن ضابطیان، الهه رحمانیان صفحات 94-106
  مقدمه

  سردرد، یکی از مشکلات شایع پس از بی حسی نخاعی بعد از عمل جراحی سزارین می باشد. روش های مختلف دارویی مختلفی برای درمان سردرد پس از بی حسی نخاعی پیشنهاد شده است. مطالعه حاضر با هدف بررسی سردرد پس از بی حسی نخاعی بعد از عمل جراحی سزارین، به صورت مرور روایتی بر مقالات کارآزمایی بالینی انجام شده در ایران صورت گرفت.

  روش کار: 

  در این مطالعه مروری نقلی (روایتی) جهت یافتن مقالات مرتبط، پایگاه های اطلاعاتی فارسی زبان SID، Magiran و موتور جستجوگر Google Scholar با کلید واژگان فارسی شامل: سردرد، بی حسی نخاعی و سزارین و پایگاه های انگلیسی زبان PubMed، Web of Science وScopus  با کلید واژگان PDPH،Spinal Anesthesia وCesarean section  بدون محدودیت بازه زمانی مورد جستجو قرار گرفتند.

  یافته ها

  در این مطالعه مروری نقلی، 29 مقاله مورد بررسی قرار گرفت. مطالعات جستجو شده در بازه زمانی بین سال های 2022-2007 بود. داروهای مورد بررسی شامل: پره گابالین، گاباپنتین، تیوفیلین، اندانسترون، آمینوفیلین، دگزامتازون، کافیین، مانیتول، استامینوفن وریدی (پاراستامول)، نرمال سالین، پروپوفول و هیدروکورتیزون بود. از بین داروهای مورد بررسی، دگزامتازون بیشترین اثربخشی را در کنترل PDPH و بعد از آن اندانسترون بیشترین اثر را بر روی کاهش و کنترل PDPH داشته است.

  نتیجه گیری

  مطالعه حاضر شواهد مناسبی در زمینه موثر بودن داروهای مورد بررسی در مطالعات را نشان داد. به نظر می رسد تمامی داروهای مورد بررسی را بتوان به عنوان درمان سردرد پس از بی حسی نخاعی در زنان تحت عمل جراحی سزارین استفاده نمود؛ با این حال از بین داروهای مورد بررسی با توجه به اینکه در مورد داروی دگزامتازون مطالعات بیشتری نسبت به سایر مطالعات صورت گرفته است و همچنین اثربخشی بیشتری در مطالعات داشته است، به نظر می رسد می تواند انتخاب مناسب تری برای پیشگیری از سردرد پس از بی حسی نخاعی در زنان سزارینی باشد.

  کلیدواژگان: ایران، بی حسی نخاعی، سردرد، سزارین، مرور نقلی
 • الناز حاجی رفیعی، مریم سادات خلیلی، مرجان هوایی، فرشته قهرمانی، لیلا علیزاده، ماهرخ دولتیان، گیتی ازگلی* صفحات 107-117
  مقدمه

  احتمال انباشت بیشتر فلزات آلاینده محیطی به دلیل سطوح پایین تر آهن در بدن زنان وجود دارد. نتایج متفاوتی مبنی بر ارتباط سرب با سرطان پستان گزارش شده است، لذا جهت تجمیع دانش موجود، مطالعه مرور سیستماتیک حاضر با هدف بررسی ارتباط سرب با سرطان پستان انجام شد.

  روش کار: 

  در این مطالعه مروری جهت یافتن مقالات مرتبط، پایگاه های اطلاعاتی بین المللی (Web of Science، Embase، Scopus، Google Scholar و PubMed) و ملی (Irandoc، Magiran، SID و IranMedex) با ترکیبات مختلف کلمات کلیدی مرتبط با "سرب" (Lead) و "سرطان پستان" (Breast Cancer) به دست آمده از MESH از سال 2022-2000 مورد بررسی قرار گرفتند. انتخاب مقالات بر اساس معیارهای ورود و خروج و ارزیابی کیفیت مقالات با استفاده از مقیاس نیوکاسل اوتاوا انجام شد..

  یافته ها

  از 4057 مقاله بررسی شده، 13 مقاله کیفیت مناسب داشتند. تمامی مطالعات به زبان انگلیسی و از نوع مشاهده ای بودند. بر اساس اکثر مطالعات، سطح سرمی سرب با بروز سرطان پستان ارتباط نداشت، اما سطح سرب در استخوان و بافت پستان و همچنین مواجهه با سرب به عنوان آلاینده محیطی با بروز سرطان پستان در ارتباط بود.

  نتیجه گیری

  راه های متفاوت مواجه با سرب، منجر به نتایج متفاوتی شده است و به طور قطعی نمی توان گفت مواجهه با سرب، سبب بروز سرطان پستان می گردد، در حالی که این ارتباط به روش اندازه گیری سرب نیز بستگی دارد. در این راستا انجام مطالعات طولانی مدت با اندازه گیری دقیق سرب محیطی و بافت های بدن به خصوص برای زنان با عامل خطر بیشتر پیشنهاد می گردد.

  کلیدواژگان: آلاینده، سرب، سرطان پستان، مرور سیستماتیک
|
 • Hasan Boskabadi, Nafiseh Pourbadakhshan * Pages 1-9
  Introduction

  Maternal diseases during pregnancy have many effects on the fetus and infant, and on the other hand, respiratory and infectious problems are very common in premature neonates, so this study was performed with aim to compare these two common problems in mothers with normal and problematic pregnancies.

  Methods

  In this retrospective descriptive study, the premature neonates hospitalized in the NICU of Ghaem Hospital, Mashhad during 2014-2022 were examined, and the information related to the study, including maternal information (mother's age, type of delivery, maternal diseases  and pregnancy complications) and newborn information (respiratory problems, blood culture, complete blood cell count, C-reactive protein(CRP) and Erythrocyte Sedimentation Rate ( ESR)) were recorded. Then the neonates' characteristics in the two groups of healthy mothers and mothers with common pregnancy diseases were compared. Data were analyzed by SPSS (version 26) and Independent t-test and Chi-square test. P<0.05 was considered statistically significant.

  Results

  From a total of 982 mothers and newborns, mean gestational age in the group of healthy and diseased mothers was 31.93 and 30.95 weeks, the incidence of respiratory distress syndrome was reported in 39 (32.5%) and 357 infants (56.9%), non-specific respiratory distress in 13 (7.8%) and 105 infants (12.9%), primary pulmonary hypertension in 0 and 22 infants (2.7%), sepsis in 37 (22.4%) and 219 infants (26.8%), and the incidence of meningitis in 2 (1.2% ) and 15 infants (1.8%), respectively (P<0.001)

  Conclusion

  Prematurity, its severity and related problems increase in infant of mothers with problems during pregnancy. Respiratory and infectious problem, respiratory support and necessary care also increase.

  Keywords: Meningitis, Pregnancy complications, Prematurity, respiratory distress syndrome, Sepsis
 • AmirHossein Jafarian, Nema Mohamadian Roshan, Masoumeh Gharib, Hasan Mehrad-Majd, Asma Ahrari Roudi * Pages 10-20
  Introduction

  Cervical cancer is one of the most important malignancies in women which has a unique progression due to premalignant lesions. The present study was performed with aim to evaluate the expression of NQO1 protein in patients with premalignant cervical lesions and squamous cell carcinoma (SCC) of the cervix and its comparison with non-dysplastic tissues.

  Methods

  In this cross-sectional study, paraffin-embedded blocks of patients with cervical SCC and different degrees of dysplasia and non-dysplastic tissue during 2018 to 2020 were selected as the control group from the pathology ward of Mashhad Ghaem Hospital to assess NQO1 expression by immunohistochemistry with mouse monoclonal antibody against human NQO1. Demographic data, clinicopathologic features, and survival data were assessed. Data were analyzed by SPSS (version 22) and Chi-square test, Fisher's exact test, analysis of variance, Tukey post-hoc test and log rank test. P<0.05 was considered statistically significant.

  Results

  In this study, 152 subjects including 31 patients with cervical SCC, 91 with different degrees of dysplasia and 30 non-dysplastic tissue were evaluated for NQO1 protein expression. Increased expression of NQO1 protein in SCC, CIN3, CIN2, CIN1 and healthy patients was 96.8%, 96.7%, 73.3%, 6.5% and 3.3%, respectively (p <0.0001). No significant correlation was found between NQO1 protein expression with tumor type (p=0.99), lymph node involvement (p=0.33), and tumor grade (p=0.40).

  Conclusion

  The expression of NQO1 protein in lesions with severe dysplasia was more than moderate dysplasia and in lesions with moderate dysplasia was more than mild dysplastic lesions, indicating the possible role of NQO1 protein expression changes in progression of cancer and increased severity of these lesions.

  Keywords: Cervical malignancy, Disease progression, NQO1 expression, Squamous cell carcinoma
 • Fakhri Khalighi, Shahnaz Barat *, Shahla Yazdani, Soraya Khafri Pages 21-30
  Introduction

  Anemia increases the risk of adverse pregnancy outcomes including preterm delivery and low birth weight. This study was performed with aim to determine the relationship between the severity of anemia with preterm delivery and low birth weight and the level of hemoglobin which causes these consequences.

  Methods

  This cross-sectional study was conducted in 2019-2020 on 737 pregnant women referred to Ayatollah Rouhani Hospital in Babol who underwent delivery. Demographic information, hemoglobin level of mothers, gestational age, type of delivery, weight, height, head circumference and Apgar of the newborn were recorded in the checklist. Data were analyzed by SPSS (version 25) and univariate ANOVA, t-test, Chi-square and correlation coefficient tests.

  Results

  The prevalence of anemia in pregnant mothers was estimated at 24.15%. Gestational age, weight, height, head circumference, and Apgar of the newborn were significantly lower in the anemic group (p<0.001). By dividing the mothers into two groups of term and pre-term, there was no significant difference in their hemoglobin level (p=0.11); however, by dividing preterm mothers into early and late preterm groups, hemoglobin was reported to be lower in early preterm mothers (p=0.004). It was found that hemoglobin less than 11.7 g/dL in a pregnant mother increases the risk of preterm delivery (less than 34 weeks) and birth weight less than 2500 g.

  Conclusion

  It seems that despite reaching the hemoglobin to the minimum normal level, there is still a significant possibility of adverse outcomes in the newborn, so one should try to keep the hemoglobin level above the minimum normal level.

  Keywords: Anemia, Gestational Age, Infant Low Birth Weight, Premature birth
 • Fatemeh Delkhosh, Mozhdeh Navinezhad, Masoumeh Sharifzadeh, Maryam Sadat Naghibinasab, Mitra Eftekhar Yazdi * Pages 31-38
  Introduction

  Proper and accurate screening of congenital anomalies and genetic diseases reduces the birth of babies with disorders and it is necessary to evaluate the diagnostic accuracy of the tests. Therefore, this study was performed with aim to evaluate the prevalence of aneuploidy in pregnancies with high-risk results of fetal screening methods.

  Methods

  This cross-sectional (descriptive-analytic) study was performed on 1454 patients referred to perinatology clinic in Sabzevar. After obtaining demographic information, the prevalence of aneuploidy in high-risk pregnancies was recorded. Data were analyzed by SPSS (version 26) and Chi-square and Fisher's exact tests. P<0.05 was considered statistically significant.

  Results

  Based on amniocentesis and CVS test results, it was found that 1369 patients (94.2%) had normal, 41 (2.8%) had trisomy 21, 25 (1.7%) had Turner-Kleinfelter, 11 (0.8%) had trisomy 18, 2 (0.1%) had Trisomy 13 and finally 6 (0.4%) had other cases. There was a significant relationship between high-risk pregnancy tests and the presence of anaploidy (P <0.05). This means that screening tests have been able to optimally identify cases of aneuploidy. Only this relationship between high-risk test for trisomy 13 and genetic results was not significant (P=0.43).

  Conclusion

  Although normal cases are high in high risk individuals, but if a disorder be observed in screening, amniocentesis and CVS should be performed because especially in increased NT and nasal bone hypoplasia and in cases with high risk of trisomy 21 and 18, more accurate tests should be performed to prevent the birth of children with genetic defects by early diagnosis.

  Keywords: Anoploidy, fetal screening, pregnancy
 • Darya Najafi, Saeedeh Sarhadi, Farahnaz Farzaneh * Pages 39-45
  Introduction

  Given the high prevalence of severe preeclampsia and its complications and the conflicting reports on the role of antiphospholipid antibodies, especially anti-cardiolipin, this study was performed aimed to compare the anti-cardiolipin antibody titer in pregnant women with preeclampsia and control group.

  Methods

  In this case-control study, 220 pregnant women in the third trimester of pregnancy who referred to Ali ibn-e Abitaleb Hospital in Zahedan in 2012 were evaluated in two groups of pregnant women with preeclampsia and control group.  4 cc of blood samples were taken from all the women under study and sent to the laboratory for   tests under standard conditions. Anticardiolipin IgG and IgM levels were determined by ELISA method. Data were analyzed by SPSS (version 19) and Mann-Whitney test. P<0.05 was considered statistically significant.

  Results

  In the present study, the mean IgM antibody titers in pregnant women with severe preeclampsia were 1.0±856.842 mg/L and in the control group 2.1±215.610 mg/L which was not significantly different between the two groups (P=0.531). Mean IgG antibody titers were also 2.1±468.163 mg/L in pregnant women with severe preeclampsia and 2.139±0.545 mg/L in the control group which was not significantly different between the two groups (P=0.345).

  Conclusion

  In this study, no correlation was found between the levels of anti-cardiolipin antibody titers in pregnant women with preeclampsia compared with normal pregnant women.

  Keywords: anti-cardiolipin antibody, Preeclampsia, pregnancy
 • Soroush Pahlevan *, Vahid Sepehr, Alireza Rezaei, Farzaneh Pardehshenas Pages 46-52
  Introduction

  Human papillomavirus is the leading cause of cervical cancer and with timely diagnosis and prompt treatment of these infections, the progression of cervical cancer can be prevented. This study was performed with aim to investigate the prevalence of high-risk human papillomavirus serotypes in cervicovaginal smears of wives of men with genital warts and its relation with Pap smear.

  Methods

  In this cross-sectional study, which was conducted between 2018 and 2020 in a private practice or affiliated clinics of the Islamic Azad University of Mashhad, 74 wives of men with genital warts were included in the study after confirmation of inclusion criteria. High-risk serotypes of human papillomavirus were determined by the Cobas apparatus, which is based on molecular methods. Cellular changes and inflammation of cervicovaginal smear samples were also examined by liquid base method in their spouses with genital warts. Data were analyzed using SPSS (version 20) and Kolmogorov-Smirnov, Chi-square, Fisher and ANOVA tests. P<0.05 was considered statistically significant.

  Results

  The prevalence of premalignancy lesions or low and high grade dysplasia in the wives of men with genital warts was 10.8% and 4.1%, respectively, while in 85.1% of the sample examined, no dysplasia was observed. Also, high-risk serotypes were observed in 29.7% of the wives of men with genital warts, that 8.1% were serotypes 16, 2.7% genotypes 18 and 18.9% other serotypes.

  Conclusion

  Due to the high prevalence of high-risk human papillomavirus in the wives of men with genital warts (29.7%), Pap smear test and determination of human papillomavirus serotype is recommended in these individuals.

  Keywords: Carcinoma, General wart, HPV, Pap smear
 • Mona Matori Abdolahi, Mojgan Javadnoori *, Saeed Ghanbari, Fereshteh Golfakhrabadi, Fatemeh Amini Pages 53-62
  Introduction

  Adopting a safe method to accelerate labor can reduce maternal and fetal mortality and morbidity. Prolonged labor, perineal rupture and episiotomy can be associated with short and long-term maternal and fetal complications. This study was performed aimed to examine the effect of vaginal and perineal massage with duck oil on the length of the second stage of labor, the frequency of episiotomy, and perineal laceration in nulliparous women.

  Methods

  This randomized controlled trial study was performed in 2020 on 129 nulliparous women with singleton pregnancy aged 18-35 years, gestational age 37-42 weeks, and cephalic presentation. The participants were divided into duck oil group (n=43), lubricant gel group (n=43), and control group (n=43). During the second stage of labor, a gentle massage was performed with the index and middle fingers impregnated with duck oil (for the oil group) or lubricant gel (for the gel group). The control group received massage without gel or oil. Data were analyzed by SPSS software (version 23) and Kruskal-Wallis, paired comparison and Chi-square tests. P<0.05 was considered statistically significant.

  Results

  The mean length of the second stage of labor in the duck oil group (35.77 ±21.47) was significantly lower than the control group (49.65±17.54) and the gel group (44.19±21.35) (P=0.01). There was no significant difference among the groups in terms of perineal rupture and the frequency of episiotomy (p >0.05).

  Conclusion

  Perineal and vaginal massage using duck oil in the second stage of labor can shorten the length of the second stage of labor, but had no effect on episiotomy and perineal rupture.

  Keywords: Duck Oil, Episiotomy, Lubrication, Perineal rupture, Second stage of labor
 • Fatemeh Shushtaripour, Nahid Javadifar, Maryam Moradi, Mojgan Javadnoori *, Fatemeh Amini Pages 63-72
  Introduction

  Prolonged labor, especially the second stage, negatively affects labor outcomes. Previous studies reported different findings for the effect of lubricants such as oils and gel on vaginal delivery process and outcomes. The Iranian Traditional Medicine recommends massage with oils such as sesame oil to facilitate birth. This study was performed aimed to evaluate the effect of vaginal and perineal massage with sesame oil in comparison with lubricant gel on the duration of the second stage of labor, perineal damage and episiotomy in nulliparous women.

  Methods

  This randomized clinical trial was performed in 2020 on 180 nulliparous women in Ahvaz. The subjects were randomly divided into three groups of sesame oil, lubricant gel, and control group (60 women in each group). In the Sesame oil group, perineal and vaginal massage was performed in the second stage of labor with 5 cc of sesame oil during vaginal examination. The gel group received the same massage with lubricant gel. The control group received only routine care. The duration of the second stage of labor and the frequency of perineal laceration and episiotomy were compared in three groups. Data were analyzed by SPSS (version 22) and covariance and chi-square test. P<0.05 was considered statistically significant.

  Results

  There were no significant differences among the three groups in terms of demographic characteristics, perineal laceration, and episiotomy (P≥0.05). The duration of the second stage of labor was significantly shorter in the sesame oil group (32.60 ± 1.78 min) than the lubricant gel group (37.50 ±1.78 min) and the control group (44.92 ±78.1 min) (p <0.05).

  Conclusion

  Vaginal and perineal massage with sesame oil can reduce the duration of the second stage of labor.

  Keywords: Episiotomy, Lubricant gel, Perineal rupture, Second stage of labor, Sesame oil
 • Reza Gheysari, Iman Ghorbani Moghadam, Narjes Bahri, Mohammad Mojalli, Moosa Sajjadi * Pages 73-80
  Introduction

  Achillea Millefolium is used as one of the herbal remedies for dysmenorrhea. Due to the existence of its various forms and the lack of studies comparing them, this study was performed with aim to compare the effect of Achillea Millefolium teabag and capsule on the severity of primary dysmenorrhea.

  Methods

  This randomized clinical trial study was conducted in 2020 on 60 female students living in the dormitories of Gonabad University of Medical Sciences. The research units were randomly allocated into two groups of 30 individuals receiving Achillea Millefolium teabag and extract capsules.  Data were collected from demographic and fertility characteristics form of the research units and visual pain scale. Pain intensity in both groups was measured and recorded in the pre-intervention cycle and at the end of the first, second and third days of the two intervention cycles. Data were analyzed using SPSS software (version 16) and Chi-square, Independent t and U-Man-Whitney tests. P< 0.05 was considered statistically significant.

  Results

  The results of this study showed that the mean pain intensity in the first cycle in the two groups was not statistically significant (P=0.69), while in the second cycle, the mean pain intensity was significantly lower in the group receiving Achillea Millefolium extract capsules (P=0.006).

  Conclusion

  The use of Achillea Millefolium capsules had a greater effect on reducing pain intensity than Achillea Millefolium teabag.

  Keywords: Achillea millefolium, Capsule, Herbal tea, Pain, Primary dysmenorrhea
 • Seyydeh Hanieh Alamolhoda, Elham Zare *, Atena Hakimzadeh, Asma Zalpour, Fatemeh Vakili, Hananeh Azadeh, Reihaneh Ebadifard, Razie Mohammadi Chermahini, Malihe Nasiri Pages 81-93
  Introduction

  Vasomotor symptoms during menopause occur on average in 75% of women. Hot flashes are the most common of these symptoms. Hormonal drugs  are the most effective method of treatment. Due to the known risks of hormone therapy, many researchers have investigated the effect of herbal medicines to improve vasomotor symptoms, especially hot flashes. This study was performed with aim to investigate the clinical trial studies conducted on the effectiveness of various herbal medicines on hot flashes.

  Methods

  In this study, to find the related articles, databases of Google scholar, Scopus, PubMed, Web of science, Science direct and national databases such as (MagIran), (SID), (IranDoc) and (IranMedex) were searched from the beginning of January 2005 to January 2020. Data were combined using STATA software (version 12.2) and using meta-analysis method, random effects model.

  Results

  In the present study, 11 clinical trials were included in the meta-analysis according to the inclusion criteria.In the medicinal plants group, mean reduction in the number of hot flushes was 2.41 times (95% CI: -1.56 to -3.27%) less than the control group, which was statistically significant (p<0.05).In addition, in the medicinal plants group, the intensity of hot flashes was 20.28 degrees (95% CI: -71.70 to -22.87) compared to the control group, and this difference was statistically significant (p<0.05).

  Conclusion

  Medicinal plants containing phytoestrogens have good effects on reducing the frequency and intensity of hot flashes in menopausal women and can be a suitable treatment for hot flashes in menopausal women.

  Keywords: Herbal medicines, hot flashes, Menopause, Meta-analysis
 • Pourya Adibi, Navid Kalani, Majid Vatankhah, Bibi Mona Razavi, Somayeh Mehrpour, Tayyebeh Zarei *, Hasan Zabetian, Elahe Rahmanian Pages 94-106
  Introduction

  Headache is one of the common problems after spinal anesthesia following cesarean surgery. Various pharmacological methods have been proposed for the treatment of headache after spinal anesthesia. This study was conducted with aim to evaluate headache after spinal anesthesia following caesarean section in the form of a narrative review of clinical trial articles conducted in Iran.

  Methods

  In this narrative review study, to find related studies, the Persian language databases of "SID", "Magiran" and the Google Scholar and English language databases of Scopus, PubMed, and Web of Science were searched with the keywords of PDPH, spinal anesthesia and cesarean section wiyhout time limitation.

  Results

  In this narrative review study, 29 articles were examined. The reviewed studies were done from 2007-2022. The investigated drugs include: Pregabalin, gabapentin, theophylline, ondansetron, aminophylline, dexamethasone, caffeine, mannitol, intravenous acetaminophen (paracetamol), normal saline, propofol and hydrocortisone. Among the investigated drugs, dexamethasone has been most effective in controlling PDPH, and then, ondansetron has been most effective in reducing and controlling PDPH.

  Conclusion

  The present study showed good evidence on the effectiveness of the drugs investigated in the studies. It seems that all the investigated drugs can be used as a treatment for headache (PDPH) after spinal anesthesia in cesarean section women; however, among the investigated drugs, since more studies have been performed on dexamethasone, it can be a more suitable choice for preventing headache after spinal anesthesia in cesarean section women.

  Keywords: Cesarean section, Iran, Narrative review, PDPH, Spinal anesthesia
 • Elnaz Haji Rafiei, Maryam Sadat Khalili, Marjan Havaei, Fereshteh Ghahremani, Leila Alizadeh, Mahrokh Dolatian, Giti Ozgoli * Pages 107-117
  Introduction

  There is a possibility of more accumulation of environmental pollutants due to lower levels of iron in the body of women. Different results have been reported on the association of lead with breast cancer, therefore, this systematic review study was performed with aim to determine the relationship between lead and breast cancer.

  Methods

  In this review study, to find the related articles, international databases (Web of Science, Embase, Scopus, Google Scholar and PubMed) and national (Irandoc, Magiran, SID and IranMedex) were searched with different keyword combinations related to "Lead" And "Breast Cancer" obtained from MESH in 2000 to 2022. Selection of articles was based on inclusion and exclusion criteria and articles' quality was assessed using the Newcastle Ottawa scale.

  Results

  Out of 4057 articles reviewed, 13 articles had good quality. All studies were in English and were observational. According to most studies, serum lead levels were not associated with breast cancer, but lead levels in bone and breast tissue were also associated with exposure to lead as an environmental contaminant with breast cancer.

  Conclusion

  Different ways of exposure to lead have led to different results and it cannot be certainty said that exposure to lead causes breast cancer, while this relationship also depends on the method of measuring lead. In this regard, long-term studies with accurate measurement of environmental lead and body tissues, especially for women at higher risk are recommended.

  Keywords: Breast Cancer, environmental pollutants, Lead, Systematic review