فهرست مطالب

جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای) - سال سیزدهم شماره 1 (پیاپی 49، زمستان 1401)
 • سال سیزدهم شماره 1 (پیاپی 49، زمستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/11/20
 • تعداد عناوین: 29
|
 • جواد حاجی علیزاده، محسن عابدینی*، حسن عبدالملکی، اصغر رشیدی ابراهیم حصاری صفحات 1-19

  هدف از این تحقیق شناسایی عوامل درونی و بیرونی ساختار شهری موثر در برنامه ریزی پدافند غیر عامل شهری در عجب شیر است. نوع تحقیق ازلحاظ هدف، تحقیقی کاربردی بوده و ازلحاظ روش اجرا در دسته بندی تحقیقات توصیفی-تحلیلی است. جامعه آماری در پژوهش حاضر متشکل از خبرگان، متخصصین و کارشناسان ارشد درحوزه ی مدیریت شهری، شهرسازی، جغرافیاوبرنامه ریزی شهری و همچنین مدیران نهادهای شهری، مراکز اجرایی-نظامی وسازمان های ذی مدخل درمدیریت برنامه ریزی پدافند غیرعامل بود. به منظور شناسایی عوامل، متغیرها وابعاد مختلف دخیل در مدیریت و برنامه ریزی پدافند غیرعامل از مدلهای مربوط به معادلات ساختاری (تحلیل عاملی اکتشافی) بهره گیری شد. بدین صورت که ضمن تعیین اولیه عوامل از مطالعات اسنادی و کتابخانه ای، و نیز با استفاده ازنظر خبرگان، متخصصین و مدیران شهری، امنیت شهری و پدافند غیرعامل، از طریق معادلات ساختاری وتکنیک تحلیل عاملی اکتشافی، به شناسایی نهایی و خوشه بندی معیارها (عوامل کلی) براساس مبانی نظری وتجانس مفهومی اقدام گردید. یافته های پژوهش نشاگر این است که عوامل درونی و بیرونی شناسایی شده دارای توانایی تبیین پدافند غیر عامل شهر عجب شیر بوده و می توان بر اساس خوشه های تعیین شده دست به برنامه ریزی توسعه پدافند غیر عامل در این شهر اقدام نمود.

  کلیدواژگان: پدافند غیر عامل، ساختار درون شهر، ساختار بیرونی شهری
 • محمدعلی الهی چورن، مهدی رمضان زاده لسبوئی*، الهام واحدی اشرفی، فریبا رضائی صفحات 20-35

  گردشگری در قرن حاضر، به عنوان یکی از پر رونق ترین صنایع، و نیروی محرکه توسعه اقتصاد جهانی شناخته می شود از این نظر بیشتر دولت ها نقش گردشگری را در رشد اقتصادی و پیشرفت اجتماعی به رسمیت شناخته اند اولویت بندی مقصدهای گردشگری را می توان به نوعی، بخشی از فرآیند برنامه ریزی فضایی در یک منطقه دانست هدف این پژوهش اولویت بندی مناطق نمونه گردشگری در استان مرکزی به منظور سرمایه گذاری و توسعه پایدار می باشد. می باشد که به روش توصیفی- تحلیلی و پیمایشی تدوین شده و برای تجزیه وتحلیل داده ها از ترکیب دو مدل F-AHP و F-TOPSIS استفاده گردیده است. جامعه آماری این پژوهش تعداد 25نفر از کارشناسان بخش گردشگری است که با استفاده از ابزار پرسشنامه اطلاعات موردنیاز جمع آوری شده است. از ضریب آلفای کرون باخ برای سنجش پایایی پرسشنامه به میزان84/0 استفاده شده است و نتایج حاصل از مدل تاپسیس فازی، مکان های گردشگری استان مرکزی جهت بازدید گردشگران به ترتیب زیر اولویت بندی نمود: استان اراک، با امتیاز (536/0) رتبه یک، ساوه با امتیاز (526/0) رتبه دوم، خمین (478/0)، رتبه سوم، تفرش و دلیجان با امتیاز (466/0)، (462/0) رتبه های سوم و چهارم قرار گرفتند.

  کلیدواژگان: گردشگری، اولویت بندی، سرمایه گذاری، توسعه پایدار، F-AHP و F-TOPSIS
 • نگین حجتی، حسین ذبیحی*، زهرا سادات سعیده زرآبادی صفحات 36-51
  با گذشت زمان، مفهوم توسعه شهری دستخوش تغییرات بسیاری شده است. این موضوع از آن جهت مهم است که اولا به تحقیقاتی که زین پس پیرامون توسعه شهری انجام خواهند شد، کمک خواهد کرد تا در هنگام بررسی مطالعات پیشین، مفاهیم همتراز آن را در زمان مورد نظر بدست آورند. ثانیا چارچوب مدونی، جهت ارزیابی صحیح توسعه شهرها تبیین می کند. بنابراین هدف پژوهش، تبیین مفهوم توسعه شهری و موکدات آن در گذر زمان و شناسایی ابعاد و مولفه هایی است که توسعه شهری در هر بازه زمانی بر آن استوار بوده است. این پژوهش، براساس پارادایم برساختی و اکتشافی و با رویکرد کیفی انجام شده است تا مفاهیم، ابعاد و مولفه های توسعه شهری را در گذر زمان، به روش مطالعه اسنادی گردآوری نموده و با روش تحلیل محتوا و با استفاده از نرم افزار مکس کیودا، ابعاد و مولفه های توسعه شهری را در هر بازه زمانی تلخیص و دسته بندی نماید. در گام بعد از پرسشنامه متخصصان بهره گرفته شد تا ضمن تایید ابعاد و مولفه های احصا شده، سایر مولفه هایی که می تواند در این راستا موثر باشند را نیز شناسایی نماید. نتایج حاکی از این است که توسعه شهری در ابتدا به معنای رشد اقتصادی مطرح شد، سپس عواملی چون توجه به نیازهای اساسی، اصلاح بازار، توجه بر رفاه و... موجب تکامل آن گردید. نهایتا از هم افزایی نظریه پردازان مطرح و متخصصان داخلی، توسعه شهری به جریانی چند بعدی، شامل 6 بعد و 60 مولفه تبدیل شد که با تغییر در ساختارهای موجود، موجب افزایش سطح زندگی مردم می گردد و می تواند شرایط مساعدی را جهت رشد عزت نفس آنان فراهم آورد.
  کلیدواژگان: رشد، رشد اقتصادی، توسعه، توسعه شهری
 • مهسا نوش ناب، فرشاد حاج علیان*، مجید جهانگیرفرد صفحات 52-75

  هدف این پژوهش ارایه مدل سرآمدی معادلات ساختاری ابعاد و مولفه های معماری سازمانی امور مالیاتی کشور بوده است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها، توصیفی- همبستگی و از لحاظ ماهیت داده ها جهت انجام پژوهش از روش کمی استفاده شده است.جامعه آماری از مدیران و رییس قسمت های مختلف سازمان امور مالیاتی می باشد. از طریق فرمول کوکران حجم نمونه 200 نفر تعیین گردید. شاخص ها و عوامل شناسایی شده با رویکرد مدل سرآمدی از طریق پرسش نامه که روایی پرسشنامه از طریق روایی محتوایی (CVR, CVI) و پایایی از طریق آلفای کرونباخ مورد تایید بود، در بین نمونه ها توزیع و جمع آوری گردید .نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان داد عوامل علی معماری سازمانی با عوامل مداخله گر و زمینه ای آن منجر به راهبردهایی که درامور مالیاتی به کار گرفته شوندو منجر به پیامدهای سرآمدی در امور مالیاتی کشور (که آن را از دیگر سازمان های دولتی متمایز کرده و می تواند به بالاترین سطح مدیریت کیفیت به ذی نفعان خود خدمات ارایه دهد) شوند به منظور ایجاد و برخورداری از یک سازمان مالیاتی مطلوب، بایستی فرایندهای عملیاتی با اجرای الگوی سرآمدی معماری سازمانی در دستیابی به چشم اندازامور مالیاتی به عنوان سازمانی هوشمند، قانون مدار، مقتدرو مورد اطمینان ذینفعان باشند.

  کلیدواژگان: معماری سازمانی، معادلات ساختاری سازمان امور مالیاتی، سرآمدی
 • حسین ترکاشوند، محمد مزیدی شریف آبادی*، حسین اسلامی صفحات 76-90

  همراستا با تحولات روزافزون در حوزه ی رسانه و به ویژه با سلطه ی شبکه های اجتماعی، شیوه های نگرش و زندگی اجتماعی نیز تغییر یافته است. مجموعه ی این تحولات، ابزارها و رسانه های سنتی را به چالش کشیده و لزوم اتخاذ رویکردها و رهیافت های تحول آفرین و متناسب با وضعیت روزآمد اجتماعی را نمایان ساخته است. از جمله، منبر به عنوان یک شبکه ی رسانه ای سنتی که کارکردهای اجتماعی، فرهنگی و به ویژه سیاسی دارد، با همه گیری شبکه های مجازی و تحولات ساختاری و رفتاری در جامعه ی ایران، با چالش هایی مواجه است. با توجه به اهمیت نهادی و کارکردی منبر در ساحت سیاسی و اجتماعی ایران امروز، پژوهش پیش رو، به تبیین و رویکردشناسی رسانه ی منبر در زمان معاصر پرداخته است. بدین منظور، با بهره گیری از روش فرآیندپژوهی، به تحلیل گفتمان های تولید شده از سوی دو تن از منبریان معاصر، شامل محسن قرایتی و ناصر رفیعی پرداخته و رویکرد کاربست های اقناع اندیشه، روش های تولید انگیزش و دایره ی مخاطبان آنان را بررسی کرده است. نتایج نشان داد که پاره گفتارهای سیاسی، اخلاق اجتماعی و نیز کاربست های داستانی از مهمترین کاربست های اقناعی و انگیزشی و طیف جوانان نیز به عنوان برجسته ترین مصادیق خطابی محسوب می شوند. از منظر رویکردشناسی، با توجه به تغییرات نسلی در طیف جوانان و با سلطه ی شبکه های اجتماعی، به نظر می رسد کاربست-های اقناعی و انگیزشی منبرها، نیازمند بازبینی جدی هستند.

  کلیدواژگان: منبر، شبکه های اجتماعی، اقناع اندیشه، تولید انگیزش، مخاطب جوان
 • بهروز امینی، ناصر فقهی فرهمند*، سلیمان ایران زاده صفحات 91-105

  هدف این تحقیق طراحی مدل نوآوری خدمات و بررسی عوامل موثر بر نوآوری خدمات در بانک ملت استان آذربایجان شرقی می باشد. تحقیق حاضر از لحاظ هدف، توسعه ای- کاربردی و از نظر روش انجام تحقیق، از نوع توصیفی- تحلیلی می باشد. جامعه آماری این پژوهش 14 نفر از خبرگان (اساتید دانشگاه)آشنا به موضوع در جهت تدوین مدل نوآوری خدمات استفاده شده است. به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه بهره گرفته شده است. برای مشخص نمودن روایی پرسشنامه از روایی محتوا و برای تعیین پایایی از ضریب آلفای کرونباخ و پایایی مرکب بهره گرفته شده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش دیمتل فازی استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که به منظور طراحی مدل نوآوری خدمات می توان از هفت مولفه اصلی تولید ایده، سازمان و مدیریت، ساختار سازمانی، فرایند توسعه خدمات جدید، منابع، هم افزایی بازار و استراتژی استفاده نمود. یافته های روش دیمتل نشان می دهد که مولفه سازمان و مدیریت تنها مولفه تاثیرگذار در بین مولفه های نوآوری خدمات بوده و سایر مولفه ها به عنوان مولفه های تاثیرپذیر محسوب می-شوند.

  کلیدواژگان: نوآوری خدمات، بانک ملت، روش دیمتل فازی
 • مهدی میرزاده کوهشاهی*، منا رستمی صفحات 106-123

  پایداری اکوتوریسم مستلزم مشارکت همه جانبه جامعه میزبان در پروژه‏های اکوتوریسم است. اکوتوریسم جامعه بنیاد رویکردی است که در آن جامعه محلی به مثابه بانی و مروج توسعه بوم‏گردی عمل می‏کند و مشارکت همه‏جانبه‏ای در توسعه اکوتوریسم دارد. هدف این پژوهش شناسایی راهبردهای توسعه اکوتوریسم جامعه بنیاد جزیره قشم از نگاه فعالان بوم‏گردی است. روش پژوهش توصیفی - پیمایشی و کاربردی است که با استفاده از مطالعات کتابخانه‏ای و مطالعات میدانی (پرسشنامه و مصاحبه) انجام گرفته و نتایج حاصله از تحلیل SWOT برای شناسایی قوت‏ها و ضعف‏ها، فرصت‏ها و تهدیدها و از مدل استراتژیک SOAR برای تدوین استراتژی توسعه و تشریح قوت‏ها، فرصت‏ها، آرمان‏ها و نتایج استفاده شده است. مهمترین راهبرد حاصل از تحلیل SWOT، راهبرد بازنگری (محافظه ‏کارانه) است که باید از مزیت‏هایی که در فرصت‏ها نهفته است در جهت جبران نقاط ضعف استفاده شود. همچنین در اولویت ‏بندی راهبردهای ارایه شده در مدل SOAR، اولویت اول به برگزاری جلسات سالانه یا فصلی به منظور سنجش گردشگری، ارایه راهبردهای نو و برنامه‏ریزی دقیق جهت شناسایی پتانسیل ‏های مختلف گردشگری جزیره با تبلیغات مناسب بود. بنابراین بر اساس هر دو مدل ارایه شده، توسعه اکوتوریسم جامعه بنیاد در جزیره قشم، به کارآمدی نظام مدیریتی نیاز دارد.

  کلیدواژگان: بوم‏گردی، جامعه محلی، اکوتوریسم جامعه بنیاد، جزیره قشم، SOAR
 • هوشنگ سرور* صفحات 124-140

  تخصیص فضا به کاربریهای خدماتی از وظایف مهم برنامه ریزان شهری می باشد. مراکز بیمارستانی از کاربریهای مهم خدماتی در شهرها محسوب می شود. از این رو قرار گیری آن در مکان های بهینه با دسترسی مناسب می تواند نقش مهمی در سلامت و بهداشت عمومی شهروندان ایفا نماید. از طرفی توزیع نامناسب این مراکز در موقعیت های با دسترسی زمان بر و هزینه بر علاوه بر افزایش مشکلات حمل و نقل شهری در مواقعی سلامت جانی شهروندان را با تهدید روبرو می کند. هدف این پژوهش، ارزیابی نحوه ی توزیع مراکز درمانی و مشخص کردن نواحی محروم از این خدمات در منطقه ی موردمطالعه است. این پژوهش از نظر ماهیت پژوهش توصیفی- تحلیلی و به لحاظ هدف توسعه ای -کاربردی می باشد.در راستای هدف شش متغیر مرتبط با هدف شامل: نزدیکی مراکز آتش‎نشانی، دسترسی به شبکه‎ های ارتباطی درجه یک، فاصله از بیمارستان های موجود، نزدیکی به پارک‎های منطقه‎ای، شیب منطقه و فاصله از گسل ها انتخاب شدند. با انجام همپوشانی لایه ها، مکان مناسب برای استقرار مراکر بیمارستانی در شهر مشخص شدند.براساس نتایج تحقیق در شهر مرند 6 سایت برای احداث مراکز بیمارستان به ترتیب اولویت مشخص گردید با توجه به جمعیت شهر و حوزه نفوذ آن حداقل سه بیمارستان برای این شهر مورد نیاز می باشد.با اعمال وزن و تاثیر معیارها در مکان گزینی مراکز بیمارستانی، مکان شماره 5 با بالاترین امتیاز و نیز 2 مورد از مکان های 1الی 3 در مرتبه بعدی اولویت برای احداث این مراکز در شهر مرند پیشنهاد می گردد.

  کلیدواژگان: توزیع فضایی، مراکز بیمارستانی، مرند، دسترسی
 • ساناز نقشی زدیان، مجتبی رفیعیان*، زهرا سادات سعیده زرآبادی، حمید ماجدی صفحات 141-156
  باز آفرینی شهری سعی داشته با برنامه ریزی وتوسعه منطبق باشد.همیشه تحت تاثیر سیاستهای شهرسازی بوده. لذا، تاثیر پذیری آن از برنامه های نوظهور همگام با پیشرفت دانش، هوشمند سازی و نوآوری نشان دهنده تغییراتی در مفاهیم اولیه خود است. باز آفرینی نوآورانه استدلالی بر تعامل مدیریت، سیاستهای نوآوری و رشد هوشمند با تحولات جهانی میباشد. باز آفرینی شهری تمرکز خود را بر ساماندهی بافتهای فرسوده شهری قرار داده لذا، ،چنین سیاستی توانایی پاسخگویی به نیازهای جامعه را ندارد. از این حیث، این مطالعه با استناد به سیاستهای باز آفرینی و تمرکز بر مولفه ها بر ارتباط مفاهیم، چارچوب یکپارچه ای را برای باز آفرینی نو آورانه استخراج کرده .181 منبع علمی از طریق روش مرور سیستماتیک مورد مطالعه قرار گرفت که 35 مورد آن با استفاده از روش متا سنتز تجزیه و تحلیل گردید. یافته های تحقیق نشان داد که باز آفرینی شهری نوآورانه با کمک 4 مولفه استخراج شده: همکنش اجتماعی-فرهنگی؛ مدیریت منابع مالی؛ دانش و آموزش محوری؛ مدیریت جامعه هوشمند چارچوب یکپارچه ای را مفهوم سازی کرده و نشان میدهد، یک راهبرد برتر از دانش برنامه ریزی و سیاست گذاری های پیشین شهری بوده،که از طریق اولویت های اقدام دستیابی به اهداف این راهبرد اجرایی شده، و با تمرکز قدرت اجرایی بر روند تصمیم گیری های سیاسی و مدیریتی و بر اساس مفاهیم نوآوری، تدوین برنامه ها و طرح های اجرایی هوشمند میتواند در راستای توسعه و بهبود جامعه نوآور، توسعه دیجیتال و دانش ، ،همگرایی نوآوری های هوشمند و فرصتهای برنامه ریزی خلاق تحقق یابد.
  کلیدواژگان: اکوسیستم نوآوری شهری، اکوسیستم کار آفرینی شهری، باز آفرینی نوآورانه، باز آفرینی شهری هوشمند
 • افشین فلاحی، سیروس تدبیری*، مریم مجیدی، علیرضا افشارنژاد صفحات 157-169

  هدف این مطالعه اعتبارسنجی الگوی اثربخش مدل تاب آوری سازمانی در صنعت با رویکرد کمی می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل مدیران و کارشناسان شعب بانک صنعت ومعدن شهر تهران بوده و با روش تحلیل توان کوهن 140 نفر در این مطالعه شرکت کرده اند. برای نمونه گیری از روش نمونه گیری خوشه ای و افراد در دسترس استفاده گردید. برای گردآوری داده ها از مصاحبه نیم ساختاریافته و پرسشنامه طیف لیکرت استفاده شده است. برای اعتبارسنجی و ارایه الگوی نهایی از روش مدلسازی معادلات ساختاری و نرم افزار SMART-PLS استفاده گردید. یافته های پژوهش نشان داد استراتژی تاب آوری بانکی و ساختار و خط مشی نظام بانکی قدرت نفوذ بالایی داشته و متغیرهای زیربنایی الگو هستند. متغیرهای تاب آوری مالی، و ظرفیت تطابق پذیری و انعطاف پذیری منابع انسانی نیز از وابستگی بالا اما نفوذ اندکی برخوردار هستند بنابراین متغیرهای وابسته محسوب می شوند. متغیرهای سیستم اطلاعات و ارتباطات، مدیریت زنجیره تامین و نظارت و ارزیابی قدرت نفوذ و میزان وابستگی مشابهی دارند بنابراین متغیرهای پیوندی هستند. براساس دستاوردهای این مطالعه مشخص شد مدیران بانک صنعت ومعدن برای دستیابی به اهداف ثبات و موفقیت در صنعت بانکداری باید با افزایش انعطاف پذیری و ظرفیت تطابق پذیری نیروی انسانی تاب آوری منابع انسانی را افزایش دهند.

  کلیدواژگان: تاب آوری سازمانی، صنعت بانک داری، مدیریت منابع انسانی، رویکرد استراتژیک
 • فخرالدین احمدی* صفحات 170-187

  پژوهش حاضر با هدف بررسی نگرش معلمان مناطق جغرافیای کشور نسبت به تغییرات ایجاد شده در کتب درسی دوره ابتدایی انجام شده بود. روش این پژوهش توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل391 نفر از معلمان منطقه 15 شهر تهران که از این تعداد 167 نفر مرد و 224 نفر زن به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده اند.. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه محقق ساخته بود. روش تچزیه و تحلیل داده ها تحلیل عاملی و آزمون فریدمن و آزمون t تک نمونه است. یافته های پژوهش نشان داد که در نگرش معلمان به ترتیب مولفه های اعتقادی، اخلاقی، علمی-آموزشی، فرهنگی- هنری، اجتماعی، زیستی، سیاسی و اقتصادی نسبت به تغییرات ایجاد شده در کتب درسی دوره ابتدایی بسامد بیشتری داشته اند. همچنین رتبه بندی نهایی مولفه های مورد بررسی به ترتیب اعتقادی، اخلاقی، علمی-آموزشی، فرهنگی- هنری، اجتماعی، زیستی، سیاسی و اقتصادی بوده است.

  کلیدواژگان: زیست بوم، جغرافیای انسانی، نگرش معلمان، کتب درسی دوره ابتدایی
 • مهدی ملازاده، محمدرضا پورمحمدی*، کریم حسین زاده دلیر صفحات 188-200

  مناطق آزاد از ابزارهای دولت ها برای تحقق راهبرد برونگرا در پارادایم جهانی شدن، از اصلیترین کانونهای توجه سرمایه گذاران محسوب میشود که از بدو تشکیل زمین مهمترین عامل در بین دیگر عوامل تولید مورد توجه می باشد و آنچه بعد از سپری شدن چندین دهه از تشکیل مناطق آزاد لازمه تغییر است تغییر رویکرد در برنامه ریزی در این نواحی لازم می باشد در پژوهش با رویکرد آینده نگاری به شناسایی مهمترین عوامل موثر، میزان و چگونگی تاثیرگذاری این عوامل بر یکدیگر و بر وضعیت آینده توسعه فضایی منطقه آزاد ارس می پردازد که در واقع زمینه تدوین سناریوها در مراحل بعدی و همچنین تدوین راهبردها، برنامه ریزی و سیاستگذاری برای رسیدن به سناریوهای مطلوب را فراهم میکند که از روش های دلفی و تحلیل اثرات متقاطع و نرم افزار میک مک به شناخت پیشران ها پرداخته است و از لحاظ روش توصیفی - تبینی و نتایج، کاربردی است در مرحله اول، 51 متغیر در قالب 4 عامل (اقتصادی، سیاسی و نهادی، اجتماعی و گردشگری و کالبدی و محیطی) ، شناسایی و از میان عوامل میزان تاثیرگذاری بر یکدیگر و بر آینده با روش های مستقیم و غیرمستقیم، 13عامل کلیدی، جذب سرمایه، تحریم های بین المللی، توسعه دشت های کشاورزی و گلخانه ای، توسعه بخش صنعت، صادرات، قیمت زمین، توسعه شهری و روستایی، روابط دیپلماتیک با کشورهای حوزه قفقاز، رقابت منطقه ای با سایر مناطق آزاد، زیرساخت های گردشگری، رونق تجارت، تسهیل در واردات و مناقشه قره باغ و روند صلح، انتخاب، که بیشترین نقش را در توسعه فضایی آینده منطقه آزاد ارس، ایفا می نماید.

  کلیدواژگان: توسعه فضایی، آینده پژوهی، روش دلفی، میک مک، منطقه آزاد ارس
 • ثریا قاضی، مصطفی ازکیا*، ساسان ودیعه صفحات 201-220

  یکی از تاثیرهای نوسازی و نوگرایی، دگرگونی در تولید و بازتولید سبک زندگی است. جوانان در هر جامعه ای پیشگام استقبال از تغییرات فرهنگی هستند و بخشی از جامعه به شمار می آیند که استعداد گسست فرهنگی و عدم بازآفرینی شیوه های سنتی زندگی را از خود نشان می دهند.از این رو، تحقیق حاضر با هدف تاثیر نوگرایی و نوسازی بر سبک زندگی والدین و فرزندان در استان کردستان به انجام رسیده است. در این پژوهش از نظریه های لرنر، مک کله لند، اسمیت و اینکلس، شارما و ترنر استفاده شده است. روش تحقیق علی-مقایسه ای است. جامعه آماری شامل والدین و فرزندان بیجاری است، (فرزندانی که با والدین خود زندگی می کنند) که البته والدین در بازه سنی 40 تا 60 سال و فرزندان در بازه سنی 15 تا 30 سال مورد مطالعه قرار گرفته اند. برای انتخاب نمونه های مورد مطالعه از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای استفاده گردید. تعداد نمونه ها معادل 768 نفر برآورد گردید.از پرسشنامه محقق ساخته داده ها گردآوری شد. روایی و پایایی ابزار اندازه گیری مورد تایید قرار گرفت. با استفاده از نرم افزار spss و آزمون تجزیه واریانس دو طرفه داده ها آزمون شد. نتایج نشان داد، ابعاد همدلی، میل و نیاز به پیشرفت، رسانه های جمعی، جهت گیری تساوی گرایانه، استقلال طلبانه، و علمی بر مدیریت سبک زندگی والدین و فرزندان در استان کردستان تاثیر گذار بوده است.

  کلیدواژگان: سبک زندگی، مدرنیته، نوگرایی، نوسازی، بیجار
 • فریده اولادقباد، علی پژهان*، مجید کاشانی صفحات 221-237
  یکی از ارکان های بسیار مهم که نقش مهمی در توسعه دارد، آموزش است. آموزش باعث می شود افراد در آنچه از آنان انتظار می رود مهارت و توانایی لازم را کسب کنند. به این منظور آموزش در برخی کشورها جایگاه و موقعیت ویژه تری یافته است و درکنار آموزش رسمی خود، آموزش غیررسمی را با تعبیر آموزش و پرورش سایه ای تدبیر نموده اند. در این مطالعه سعی شده این نشانگرهای آموزشی در دو کشور ایران و سنگاپور مورد بررسی و تطبیق قرار بگیرد. روش تحقیق پژوهش کیفی است. یافته های پژوهش نشان می دهد که با وجود اهداف مشابه، سیاست و استراتژی های متفاوتی در آن ها حاکم است. اما با این وجود این دولت ها به آموزش نگاه ویژه ای مبذول دارند. با این حال دستاوردهای آن در کشور سنگاپور نسبت به ایران بیشتر و بهتر بوده است. بر اساس نتایج تحقیقات حاصله از این پژهش، نظام آموزش و پرورش ایران می بایستی بر توسعه مهارت و توانایی بکارگیری دانش متمرکز باشد، و بدون اطمینان از پشتوانه ی علمی قوانین دست به تصویب آن در جامعه نزند. هم چنین با توجه به اینکه آموزش و پرورش به لحاظ اقتصادی کاملا وابسته به دولت می باشد؛ لذا بودجه ی بیشتری به آن اختصاص داده شود؛ چرا که سرمایه گذاری در آموزش و پرورش، اعتبار و اطمینان را برای تربیت نسل آینده فراهم می آورد.
  کلیدواژگان: نظام آموزشی، توسعه، ایران، سنگاپور
 • رامین حاجی امیری، علیرضا پورشیخیان*، حسین اصغری، تیمور آمار صفحات 238-255
  پسماندهای شهری امروزه یکی از موضوعات مهم در حوزه مسایل شهری است و برنامه ریزی در این حوزه نیازمند فرهنگ سازی در سطح جامعه و استفاده از روش های نوین برای کاهش اثرات مخرب زیست محیطی است. با توجه به گسترش فعالیت های انسانی و تولید گونه های متنوع پسماند، محدوده برنامه ریزی پسماندهای شهری بسیار گسترده و متغییر است و موفقیت در این عرصه نیازمند پژوهش های علمی است. برنامه ریزی پسماندهای شهری نیازمند همکاری و مشارکت شهروندان و مسیولین زیربط است و عدم مسیولیت پذیری یکی از این دو خسارات جبران ناپذیر زیست محیطی را به دنبال دارد و پایداری شهری را با چالش های جدی مواجه می سازد. هدف از اصول برنامه ریزی پسماندهای شهری تامین سلامت و امنیت جامعه و همچنین حفظ محیط زیست شهری است. در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی ضمن تحلیل وضعیت موجود برنامه ریزی پسماند شهر آستارا با استفاده از مدل تحلیلی SWOT به بررسی نقاط ضعف و قوت و فرصت ها و تهدید های برنامه ریزی پسماند شهر با بهره گیری از روش میدانی پرداخته شده است؛ به این صورت که از ابزارهای مشاهده، پرسشنامه و مصاحبه با کارشناسان استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که برنامه ریزی پسماند در شهر آستارا از اصول علمی برخوردار نیست و در بخش های مختلف از مراحل پنجگانه آن ضعف های اساسی وجود دارد. بنابراین در این پژوهش ضمن شناسایی نقاط ضعف، قوت، فرصت ها و تهدیدهای برنامه ریزی پسماند در شهر آستارا پیشنهادهایی برای بهبود وضعیت ارایه شده است.
  کلیدواژگان: برنامه ریزی پسماند، پسماند جامد شهری، مراحل پنجگانه، شهر آستارا، تحلیل SWOT
 • پروانه مژگانی، لعلا جهانشاهلو*، فرهاد حسین زاده لطفی، آزیتا رجبی صفحات 256-276

  گسترش شهرنشینی و تمرکز امکانات در کلان شهرها، مردم را ناگزیر به سکونت در این شهرها نموده است. شهرهای جدید در راستای حل این مشکلات و سازماندهی سرریز جمعیت تاسیس شده اند. بررسی زیرساخت های شهری شهرهای جدید، سبب می گردد تا نقاط قوت و ضعف آن ها استخراج گردد. برنامه ریزی صحیح تری در راستای جذب جمعیت شکل گیرد و ضریب ماندگاری در این شهرها بالاتر رود. بر همین اساس در این پژوهش دو شهر جدید پردیس و هشتگرد با هدف سنجش میزان رضایتمندی شهروندان از زیرساخت های شهری مورد بررسی قرار گرفته اند. معیارها و شاخص ها از طریق مروری بر متون معتبر جهانی تبیین شده اند و میزان رضایت از طریق پرسش نامه (381 عدد) در هر شهر جمع آوری شده است. روش پژوهش توصیفی - تحلیلی بوده و به منظور بررسی شاخص ها از روش تحلیل های آزمون تی تک نمونه ای، مدل تحلیل عاملی و رگرسیون خطی در محیط نرم افزار آموس مورد تجزیه و تحلیل اماری قرار گرفته اند. بدین منظور، در ابتدا معناداری و برازندگی شاخص ها موردبررسی قرار گرفته است و سپس به روش تحلیل عاملی پرداخته و بار هر عامل استخراج گردید. با استفاده از روش رگرسیون خطی به اولویت بندی شاخص ها در محدوده های مورد مطالعه پرداخته شد. نتایج حاکی از آن است که میزان رضایت شهروندان از معیار حکمرانی (عدالت و برابری) و عملکردی در شهر جدید پردیس و معیار اقتصادی و منظر شهری در شهرجدید هشتگرد بیشتر بوده است. از سویی دیگر، معیارهای اقتصادی شهر جدید پردیس و اجتماعی-فرهنگی در شهرجدید هشتگرد کمترین میزان رضایت به خود اختصاص داده است.

  کلیدواژگان: زیرساخت شهری، شهرهای جدید، کارایی
 • نگار مقدسیان نیاکی، شبنم اکبری نامدار*، محمدمنصور فلامکی صفحات 277-295

  نفس آدمی بازتابی از روح و وجود عالم هستی است که در کمال روحانی میان فضاهای پیدا و پنهان عالم سیر می کند. در برهمکنش فضاهای درون و برون، مکان معماری شکل می گیرد، که نمود این درهمتنیدگی مکان در فضای نیمه باز معماری مشهود است. پیوستگی فضایی و حلقه ارتباط دهنده فضای بسته و باز، در بعد معرفتشناسی، همچون سیر نفس است میان عالم عقبی و اولی. نفس پس از جدایی از بدن، در عالمی دیگر به نام «برزخ» یا عالم « مثال» و «خیال» با تعلق گرفتن به « قالب مثالی» به حیات خود ادامه می دهد. هدف از پژوهش حاضر، بیان ارتباط معناشناسی و کیهانی در فضای باز و بسته معماری با عالم برزخ به عنوان مرتبه ای از وجود، بین عالم مادی و مجردات. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش از منابع کتابخانه ای و از روش توصیفی-تحلیلی و مطالعات کیهانشناسی دینی در بیان مطالب، به هدف پیشبرد مفهوم تفکر و خیال در همزیستی زمینه طراحی معماری می باشد. بر اساس یافته های این پژوهش وجه اشتراک عالم برزخ و فضای نیمه باز معماری، از دیدگاه معرفت و معناشناسی، رکن طریقت و ارتباط بین عوالم زمانی و زمینی می باشد. فضای نیمه باز، در مقام نفس بوده که در میان فضای باز در مقام روح، و فضای بسته در مقام جسم، سیر می کند. این طی طریق راهی است برای رسیدن به کمالی که آدمی با روح اعظم یگانه می گردد و هم از آن راه رجعت و وصول خود را نیز سرانجام می بخشد.

  کلیدواژگان: فضای نیمه باز، درهم تنیدگی مکان، تاویل، معماری
 • وحیده مجاهد، وحید قبادیان*، سعید تیزقلم زنوزی صفحات 296-311

  شهرگرگان با پیشینه بسیار غنی وچند هزار سالانه خود و زادگاه خاندان قاجار از جمله شهرهایی است که از حیث شاخصه های ریخت شناسی شهرسازی ایرانی- اسلامی واجد ارزش بوده و باید مورد توجه طراحان و شهرسازان قرار بگیرد.  به نظرمی رسد که با وجود فرهنگ غنی و ارزشمند تاریخی و اصولی در زمینه ی معماری و شهرسازی دراین شهر، شرایط امروزی آن بیانگر فقدان هویت در آن می باشد. عدم وجود یک الگوی مناسب و منطبق با رویکردهای شهرسازی ایرانی- اسلامی از مهمترین مسایل امروزین شهر گرگان است. این مساله در تخریب بافت های تاریخی وشهرسازی جدید نمود ویژه ای پیدا می کندبه گونه ای که معماری و شهرسازی  گذشته آن رو به فراموشی رفته و هویتش در چنگ معماری مدرن روبه نابودی می رود. هدف از پژوهش پیش روی استخراج مولفه های ریخت شناسی شهرهای ایرانی - اسلامی ازدید صاحب نظران و مقایسه ی بافت کهن و جدید در شهر گرگان از این منظرمی باشد. پژوهش پیش روی از نوع کاربردی می باشد، که مساله تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی بیان می گردد. ابتدا داده های نظری درباب مولفه های ریخت شناسی،کیفیت فضاهای شهری ،مولفه های شهرایرانی اسلامی و مباحث تیوری ازنظرات اندیشمندان و نظریه پردازان درجهت استخراج معیارهای منتخب از طریق مطالعات اسنادی و کتابخانه ای گردآوری می گردد و سپس جهت بررسی تطبیقی بافت سنتی و جدید از داده های  متکی بر مشاهدات میدانی درسطح شهراستفاده می گردد. یافته های تحقیق بیانگر آن است که چهار مولفه اصلی و هشت مولفه فرعی را می توان برای بافت معماری و شهرسازی بومی شهر گرگان تعیین نمود. محلات کهن شهرگرگان در بعدریخت شناسی، تغییرات گسترده ای در ساختار شهر ایرانی-اسلامی گرگان، نداشته اند و مولفه های ارزشمند شهرسازی ایرانی-اسلامی درآن ها کاملامشهودمی باشداما ساخت و سازهای جدید بویژه در محلات کهن به دورازضوابط شرسازی ایرانی- اسلامی بوده و منجر به فقدان هویت شهری شده است.

  کلیدواژگان: ریخت شناسی، شهرهای ایرانی &ndash، اسلامی، گرگان، هویت
 • علیرضا یاوری*، علیرضا حیدرنژاد صفحات 312-326
  در برنامه ریزی های شهری مبتنی بر مدیریت دانش، دانش انتظامی مولفه ای کلیدی در استقرار امنیت پایدار تلقی می شود. از سوی دیگر شهرسازی دانش بنیان، به تازگی توجه متخصصین شهری را به خود جلب کرده است و دلیل آن نیز علایق مشترکی است که بین ساختارهای مدیریتی شهر و سیاست های توسعه ای وجود دارد. لذا با توجه به ارتباط مفهوم توسعه و پیشرفت تکنولوژی در امور اقتصادی-اجتماعی با امنیت انتظامی، هدف از این مقاله، بررسی راهبرد و تاثیر مدیریت دانش، فناوری و نوآوری متناسب با شرایط و پتانسیل های شهری در ارتقاء امنیت انتظامی می باشد. این مقاله با بررسی و تلفیق دو گرایش از حوزه مطالعاتی مدیریت با روش کتابخانه ای و اسنادی و بهره جستن از اسناد بالادستی، نظرات خبرگان، منابع معتبر علمی و تجربی به رشته تحریر درآمده که با روش تحلیل عاملی تاییدی و از طریق نرم افزار SmartPLS نسبت به ارایه و تایید الگوی پیشنهادی اقدام شده است. جامعه و نمونه آماری نیز از دو گروه نخبگان در سطح مدیران عالی شهری و انتظامی کلان شهرهای تهران بزرگ، کرج، اصفهان، شیراز، مشهد، تبریز و ارومیه به تعداد 14 نفر برای مصاحبه عمیق در راستای کشف مولفه ها و شاخص های مدل و گروه دوم در سطح کارشناسان حوزه انتظامی و شهری کلان شهرهای مذکور به تعداد 93 نفر برای ارزیابی مدل و تکمیل پرسشنامه های بسته محقق ساخته انتخاب شدند. محققین در فرجام یافته های خود به تبیین نقش پنج مولفه اساسی مدیریت دانش در برنامه ریزی انتظامی شهری شامل؛ منابع انسانی، فناوری اطلاعات، فرهنگ، رهبری و ساختار پرداختند که برابر خروجی های مدل، 85 درصد از تغییرات برنامه ریزی انتظامی شهری توسط این پنج متغیر تبیین می شود. بنابراین مدیریت دانش و دسترسی به موقع و موثق به رویدادها و وقایع کشور با پشتیبانی فن آوری های نوین، از الزامات امنیت انتظامی در برنامه ریزی های شهری بوده و با ایجاد اشراف اطلاعاتی که زایده مدیریت دانش است، می تواند ضمن تصمیم سازی موثر برای مراجع برنامه ریز و تصمیم گیرنده انتظامی، نقش قابل ملاحظه ای در کیفیت مدیریت شهری داشته باشد.
  کلیدواژگان: برنامه ریزی شهری، امنیت انتظامی، برنامه ریزی انتظامی شهری، مدیریت دانش، فناوری اطلاعات
 • سید غلامرضا رضوی امرئی، حیدر جهانبخش*، عبدالله ابراهیمی صفحات 327-340

  دره های شهری در معرض تابش خورشیدی بر تشدید ریز اقلیم ها موثر است. جرم حرارتی مصالح نما و خصوصیات حرارتی سطوح در تشدید جزیره حرارتی شهری(UHI) تاثیر دارد. افزایش دما سبب دور شدن از شرایط آسایش محیطی و افزایش مصرف انرژی در شهرها می شود. با بررسی رفتار حرارتی مصالح نما و خصوصیات حرارتی آنها می توان به میزان تاثیرآنها بر افزایش دما دست یافت. جهت دست یابی به این امر با استفاده از الگوریتم ژنتیک SPA2 تاثیر مصالح بر افزایش دما بررسی شده است. برای این منظور ابتدا یک مدل خیابان با شرایط اقلیمی شهر تهران در نظر گرفته شده و با استفاده از نرم افزارهای گرس هاپر و لیدی باگ، رفتار حرارتی مصالح نما و نسبت پنجره به دیوار (WWR) و ارتفاع نما به عرض خیابان بر تغییرات دمایی دره حرارتی بررسی شده است. نتایج پژوهش نشان داد که دمای تابشی محیط در مصالح با نماهای شیشه ای و سطوح انعکاسی افزایش بیشتری یافت.

  کلیدواژگان: نماهای ساختمانی، دره های شهری، تغییرات دمایی، شهر تهران
 • محمدرضا شهبازبگیان*، ماجده حاتمی صفحات 341-358

  دریاچه ارومیه بزرگ ترین دریاچه داخلی کشور است که در سال های اخیر تراز سطح آب آن به میزان چشم گیری کاهش یافته است. یکی از مهم ترین عوامل انسانی منجر به این کاهش تراز، تغییرات کاربری اراضی مطرح شده است. لذا تحلیل تغییرات مزبور می تواند برای تحقیقات مربوطه مفید باشد. هدف از این تحقیق، پایش تغییرات کاربری اراضی درگذشته و پیش بینی تغییرات آن در آینده با استفاده از مدل ساز تغییر زمین  LCM در حوزه آبریز دریاچه ارومیه است. در این تحقیق، تصاویر ماهواره Landsat سنجنده های TM و ETM تجزیه وتحلیل شد. نتایج به دست آمده از جمع بندی نرخ تغییرات در کل حوزه نشان داد در20 سال آینده مساحت ساخت وسازهای انسانی از 57 هزار هکتار به 117 هزار هکتار رسیده است. در رابطه با کاربری جنگل های بلوط تقریبا ثباتی مشاهده می گردد که مساحت این جنگل ها از 532 هزار هکتار به 510 هزار هکتار می رسد که نرخ تغییرات آن کمتر از 2% است و این روند نسبت به دوره ای پیشین روند کاهشی در این حوزه خواهد داشت. در کل بر اساس نتایج به دست آمده انتظار می رود 50 % مساحت در این حوزه تخریب گردد. مراتع از 52% مساحت به 26% مساحت خود رسیده و مساحت زیادی از حوزه به صورت لم یزرع و با پوشش کم دیده شود. لذا پوشش کم توان یا خاک از 10% مساحت کل حوزه به 37% رسیده و غالب حوزه ارومیه به حالت بیابانی یا بدون پوشش تبدیل می گردد. نهایتا کشاورزی به عنوان مهم ترین کاربری مصرف آب در مکان های اولیه خود که در سال 2000 وجود داشته با تنها 2% ادامه می یابد.

  کلیدواژگان: کاربری اراضی، LCM، دریاچه ارومیه
 • محمد ظاهری*، حمیدرضا صارمی، مهرداد حاجیان زیدی صفحات 359-373
  تکنولوژی شامل فرآیند ساخت، تفکر پیرامون نحوه ساخت و مصالح، تکنیک ها و سیستم های ساختمانی است و فرهنگ نیز درونمایه غیر فیزیکی مفاهیم و معانی مطرح شده در اجراء و کل اثر می باشد که از فرهنگ، تاریخ، اعتقادات جامعه و معمار نشات می گیرد. یکی از اصلی ترین عناصر برپا کننده یک اثر معماری تکنولوژی است. تکنولوژی به طریقی بر اساس رویش خوب فرهنگ بومی ترسیم و فکر شده است. از بدو شروع به تصمیم گیری به ساخت تا انتخاب سیستم ساخت و مصالح همواره نگرش معمار به نیارش و تکنولوژی نگرشی همه جانبه بوده و همه در جهت ایجاد فضایی متناسب با نیازهای مادی و معنوی بودند. لذا بکارگیری نیارش و تکنولوژی نگرشی بصورت آگاهانه و یا ناآگاهانه با توجه به تاثیرات آن بر انسان و محیط بوده است، که زمینه ساز تعاملی مناسب میان انسان و محیط گردیده است. نیازش می تواند شامل، سازه ساختار، ساختمان و قوس ها و طاق ها و گنبد و مصالح یک ساختمان باشد. تکنولوژی در معماری معاصر ایران در اثر افزایش جمعیت و تغییر نیازهای عمومی و خصوصی تغییر یافته و دیگر تکنولوژی ساخت سنتی جوابگو نبوده و نیاز به تغییر مصالح سازه ها، ساختارها و روش های اجرایی نمایانگر می باشد. از طرفی مصالح و تکنیک های به کار رفته در معماری معاصر ایران بدلایل متعددی از جمله عدم توسعه علمی و کاربردی رشته ها و مشاغل مورد استفاده در احداث بنا و عدم وجود استانداردهای کافی و تکنیک های مورد استفاده دچار نقصان شدیدی شده است.
  کلیدواژگان: معماری ایران، تکنولوژی، معماری سنتی، فرهنگ، سکونتگاه نوین
 • پرویز قدوسی*، محمد نیما اسلامیان صفحات 374-394
  امروزه تحول دیجیتالی صنایع که به عنوان صنعت چهارم نیز شناخته میشود، به عنوان یکی از مهمترین عناوین پیشینه تغییر و تحول سازمانی تبدیل شده است که تحقق آن در سازمانها به برتری فناورانه و راهبردی سازمان منتهی میشود. نظریه ها و رویکرد های متفاوتی برای بررسی تغییرات سازمانی در زمان تحول دیجیتالی در ادبیات این حوزه در رشته های مختلفی نظیر علوم محیطی، اقتصاد، علوم اجتماعی و صنعت ارایه شده است که مشاهده می شود که در هر رشته نیز رویکرد متفاوتی جهت شناسایی و همچنین تحقق آن در نظر گرفته شده است. از اینرو پژوهش حاضر سعی دارد تا با رویکردی مروری گامی جهت روشن ترشدن ابعاد این مفهوم در صنعت ساخت برداشته و با بررسی سیر تحول آن به مفهوم پردازی ابعاد آن بپردازد. نتایج این مطالعه نشان می دهد که دیجیتالی شدن صنعت ساخت، پتانسیل بالقوه ای برای تحول روند سنتی ساخت و روابط بین دست اندرکاران صنعت ساخت به وجود آورده است. تحول دیجیتالی صنعت ساخت بر دو جنبه اصلی تاکید می کند: ابزار دیجیتالی، که ساخت ابزار نوین کار است و دیجیتالی شدن، که علاوه بر ابزار، بر زمان، مکان و افراد نیز تمرکز می کند. در حال حاضر دیجیتالی شدن اثر قابل توجهی بر روند و سازمان ها گذاشته است؛ درنتیجه چالش اصلی صنعت ساخت مربوط به تغییرات سازمانی تحول دیجیتالی می باشد.
  کلیدواژگان: مدیریت تغییر سازمانی، تحول دیجیتالی، مدل سازی اطلاعات ساخت، دیجیتالی شدن
 • همایون نورائی*، سحر سراییان صفحات 395-410
  شهرها همواره مکانی برای ابداع نوآوری و خلاقیت هستند. داشتن شهر خلاق، نهایت آرزوی هر جامعه مدرن بوده و شهرها برای این منظور با یکدیگر رقابت می کنند.هدف از این پژوهش مقایسه تطبیقی شهرهای شهرستان فلاورجان (شامل 8 شهر فلاورجان، کلیشاد و سودرجان، قهدریجان، ایمانشهر، ابریشم، بهاران، زازران و پیربکران) بر مبنای رویکرد شهر خلاق به منظور جذب گردشگر می باشد. در این راستا، از روش تحقیق توصیفی - تحلیلی استفاده شده است و داده های مورد نیاز به صورت اسنادی (با مراجعه به آمارنامه ها و اسناد دولتی) و میدانی (به صورت مشاهده، پرسشنامه و مصاحبه) گردآوری گردیده است؛ بدین ترتیب که ابتدا با توجه به فرمول کوکران از 383 شهروند از شهرهای شهرستان فلاورجان نمونه گیری شده و سپس به منظور تکمیل مطالعات اسنادی از مشاهده میدانی و مصاحبه با تعدادی از اعضای شورای شهر، کارمندان شهرداری، بخشداری و فرمانداری شهرستان فلاورجان بهره گرفته شده است. در ادامه نیز به منظور تحلیل داده ها و اولویت بندی شهرهای شهرستان از روش ماتریس گولر و نرم افزارهای ArcGIS ,SPSS استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که در مجموع شهرهای کلیشاد و سودرجان، ابریشم و پیربکران به لحاظ خلاقیت به منظور گردشگری رتبه های اول تا سوم را به خود اختصاص داده اند و دارای بیشترین قابلیت برای توسعه شهر خلاق به منظور جذب گردشگر می باشند و شهرهای بهاران و فلاورجان، ایمانشهر، قهدریجان و زازران به ترتیب در اولویت بعدی قرار می گیرند.
  کلیدواژگان: مقایسه تطبیقی، شهر خلاق، گردشگری، شهرهای شهرستان فلاورجان
 • سیامک صفوری، بشیر بیگ بابایی*، پرویز نوروزی ثانی صفحات 411-429

  بازآفرینی شهری فرایندی است که به خلق فضای شهری جدید با حفظ ویژگی های اصلی فضایی (کالبدی و فعالیتی) منجر می گردد. در این اقدام فضای شهری جدیدی حادث می شوند که ضمن شباهت های اساسی با فضای شهری قدیم، تفاوت های ماهوی و معنایی را با فضای قدیم به نمایش می گذارند. بافت فرسوده مرکزی شهر تبریز که تقریبا در محدوده منطقه هشت شهر قرار دارد با سایر بخش های شهر تفاوت اساسی دارد که این تفاوت ناشی از هویت تاریخی آن است .این بافت جز هسته های اولیه شکل گیری شهر تبریز است و علاوه بر فرسودگی جر بافت های تاریخی شهر نیز هست که این مسیله لزوم بازآفرینی و احیا این بافت را بیش از پیش اثبات می کند. این تحقیق از نظر نوع جز تحقیقات  کاربردی- توسعه ای و از نظر روش جز تحقیقات توصیفی-تحلیلی می باشد. هدف اصلی این تحقیق شناسایی پیشران های حیاتی و موثر در بازآفرینی منطقه هشت تبریز است. روش اصلی مورد استفاده در این تحقیق انواع روش های متداول آینده پژوهی من جمله تکنیک دلفی و روش تحلیل ساختاری و استفاده از نرم افزار MICMAC  است. نتایج تحقیق نشان داد از بین 27 شاخص موثر در بازآفرینی منطقه هشت کلان شهر تبریز تعداد 9 شاخص به عنوان شاخص و عامل کلیدی انتخاب شد. در بین عوامل پیشران و کلیدی استخراج شده، توسعه گردشگری شهری بحرانی ترین وضعیت را جهت توسعه آینده بازآفرینی منطقه هشت  دارا می باشد و ارتقا بازار تبریز، دارای بهترین شرایط در رابطه با وضعیت های محتمل می باشد.

  کلیدواژگان: بازآفرینی، آینده پژوهی، تحلیل ساختاری، MICMAC، منطقه هشت کلان شهر تبریز
 • زهره عباس زاده، مسعود حق لسان*، حسن ابراهیمی اصل صفحات 430-448

  در ایران، بخش ساختمان حدود 40 درصد از کل مصرف انرژی را به خود اختصاص می دهد یکی از پرمصرف ترین بخش های تقاضای انرژی بخش مسکونی است. به طوری که بیش از یک سوم مصرف انرژی در کشور را تقاضای انرژی بخش مسکونی تشکیل می دهد. لذا در این پژوهش الگوهای بهینه معماری ساختمان های مسکونی از نقطه نظر انرژی را به صورت علمی مطالعه و با مقایسه ی میزان مصرف انرژی در محدوده مطالعاتی مدنظر و با بررسی نمونه-های طراحی ساختمان های متداول در منطقه 1 تهران و مدل سازی آنها به کمک نرم افزار "دیزاین بیلدر" میزان انرژی مورد نیاز برای گرمایش و سرمایش ساختمان و تاثیر فاکتورهای مختلف در مصرف انرژی ساختمان محاسبه گردید. سنتز مطالعات بیانگر این است که با روش های ساده طراحی معماری داخلی و خارجی ساختمانهای مسکونی می توان مصرف انرژی در مناطق مورد مطالعه را تا حدود 40 درصد کاهش داد و همچنین با تدوین معیارها و ضوابط معماری برای مناطق مختلف شهر تهران و نیز بکارگیری این ضوابط در طراحی آنها می توان به کاهش عمده ای در مصرف انرژی ساختمان ها و بهره وری انرژی دست یافت. کاهش مصرف انرژی ساختمان ها با طراحی معماری سبب می شود که این شیوه از بهره وری انرژی در ساختمان ها، تناسب زیادی با شرایط اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ساکنین این مناطق داشته و در اجرا از موفقیت بالایی برخوردار باشد.

  کلیدواژگان: الگوهای بهینه مصرف انرژی، ساختمانهای مسکونی، دیزاین بیلدر، منطقه 1 تهران
 • عزیز ارفعی، سید رضا حسنی*، فرشید نمامیان، افشین غنی زاده صفحات 449-470

  بازاریابی سنتی بسیار پر هزینه است اما همواره در دنیای کسب و کار و تجارت روش های جدید تعریف می شود که نقص های روش سنتی را برطرف می کنند یا می توانند در محیطی تعریف شوند که بهره وری بیشتری داشته باشند. همین عامل باعث به وجود آمدن بازاریابی چریکی (پارتیزانی) شد. هدف این پژوهش طراحی و ارایه مدل مفهومی بازاریابی چریکی (پارتیزانی) است. پژوهش حاضر از نظر هدف اکتشافی و از نظر نتیجه کاربردی می باشد. این پژوهش با استفاده از روش مدل سازی ساختاری-تفسیری و پس از بررسی حدود 250 پژوهش مرتبط به روش فراترکیب، شامل 7 مقوله اصلی می باشد که به تایید خبرگان نیز رسیده و با استفاده از رویکرد کمی (مدل سازی ساختاری تفسیری) مدل مفهومی عوامل بازاریابی چریکی (پارتیزانی) استخراج شده و در چهار سطح قرار گرفته است. این روش در گروه روش های تجزیه و تحلیل سیستم می باشد که به برسی تعاملات میان عناصر سیستم می پردازد. با مشخص شدن هر کدام از عوامل و همچنین با در نظر گرفتن ماتریس دسترسی نهایی، مدل نهایی ساختاری تفسیری ترسیم گردید. از آنجایی که این روش مبتنی بر نظرات خبرگان می باشد، از نظرات 15 متخصص و اساتید دانشگاه استفاده شده و همچنین در ماتریس قدرت (نفوذ)، وابستگی مقوله ها ابزار تکنولوژی، سلاح های تبلیغاتی، تسهیل جذب مشتری (گردشگر)، منافع اقتصادی در ناحیه پیوندی قرار گرفته اند. که این بدین معنا است که هر گونه تغییری روی این متغیر ها می تواند موجب تغییر دیگر متغیر ها شود. همچنین مقوله ابزار انسانی، ابزار فرهنگی، ابزار رابطه ای در ناحیه نفوذ (مستقل) قرار گرفته که نیازمند توجه بیشتر است.

  کلیدواژگان: بازاریابی چریکی(پارتیزانی)، جذب گردشگر، منافع اقتصادی، صنعت توریسم، مدل سازی ساختاری تفسیری
 • علیرضا عسگری، سید رضا معینی*، شهلا کاظمی پور صفحات 471-485

  ایران با یک سوم متوسط بارش جهانی جز مناطق خشک جهان محسوب می شود استان اصفهان به عنوان استان مهم در ایران از این امر نیز مستثنی نیست لذا تعادل عرضه و تقاضای منابع آبی در این استان به عنوان یک رویکرد استراتژیک بایستی مد نظر قرار گیرد. در این پژوهش براساس رویه مرسوم در روش نظریه مبنایی پرداخته شده و احصای نتایج مربوط به کدگذاری باز داده ها و در ادامه کدگذاری گزینشی و محوری ارایه شده است. جهت مطالعات نظری و پیشینه از روش کتابخانه ای و ابزارگردآوری داده ها از طریق فیش برداری، منابع آماری، اسنادی و توصیفی استفاده شده است. خبرگان پژوهش مشتمل بر 13 نفر از متخصصین کشور بوده اند که موضوع مورد بررسی را می شناخته اند .نتایج نشان داده است که جمعیت وتحولات مهاجرتی شهری به ویژه ناشی از پیدایش خشکسالی، جذابیت کانون شهری اصفهان برای زندگی، ضعف در تصمیم گیری و برنامه ریزی بر مبنای داده های جمعیتی و اساس فقدان برنامه ریزی جمعیتی را در پی داشته و این مساله نیز بیشتر کانون های شهر و روستا را دراین استان مورد توجه قرار داده است. بارگذاری بیش از حد بر منابع آبی پیامدهایی همچون خطرات ناشی از خشک شدن گاوخونی، فرونشست زمین، تهدید معیشت روستایی و نیز آسیب های ناشی از مهاجرت در شهرهای استان و در نهایت سرایت پذیری مسیله به یک معضل ، نارضایتی و بحران اجتماعی را در بر داشته است. سیاست های حاکمیت همراه با جریانهای متعدد اجتماعی، ادامه حیات برای رودخانه زاینده رود را با یک مساله چالشی مواجه نموده است.

  کلیدواژگان: ارزیابی، سیاستها، حوضه زاینده رود، تحولات جمعیتی
 • حمیدرضا اکبرپور*، احسان کامرانی، مجید اکبرپور صفحات 486-508
  خلیج فارس و دریایی مکران از مهم ترین مناطق دریایی دارای اهمیت استراتژیکی، اقتصادی و لجستیکی ممتازی می باشند. با وجود مزایای انکارنشدنی این مناطق اما کرانه ها و پس کرانه های شمالی این مناطق از عدم توسعه رنج می برد. این مساله زمانی قابل تامل است که بدانیم در گذشته های دور به ویژه در دوران ایران باستان و ایران پس از اسلام، همواره این مناطق از رونق برخوردار بوده است و ایرانیان نقش مهمی در تجارت دریایی داشته اند. سوال اصلی این پژوهش در باب عدم توسعه این مناطق در طول دو سده گذشته است و اینکه چه موانعی در راه توسعه این مناطق قرار داشته است. چرا که می-تواند چراغ راه آینده و مبنای سیاستگذاری در مقطع کنونی باشد. به طور کلی عدم توسعه این مناطق به دو دلیل عمده مرتبط است. دلیل اول به عدم سرمایه گذاری برمی گردد که خود نیز به دلایل متعدد سیاسی، تاریخی، اقتصادی، فرهنگی و محیطی است. دسته دوم به دخالت دولت های خارجی در این منطقه مرتبط است. این دخالت در دو سده اخیر به ویژه از سوی انگلستان در مواردی مانند تسخیر بنادر مهم ایران، از بین بردن نیروی دریایی ایران و اعمال فشارهای اقتصادی عامدانه بارز بوده است که باعث خالی از سکنه شدن سواحل جنوبی ایران و در نتیجه عدم توسعه این مناطق شده است. امروزه نیز این موارد همچنان به عنوان موانع توسعه در این مناطق عمل می کنند. به ویژه حضور نیروهای فرامنطقه ای، مانع از همکاری و تجمیع کشورهای این حوزه شده است.
  کلیدواژگان: توسعه دریامحور، خلیج فارس، قدرت دریایی، تجارت دریایی، نظریه قدرت دریایی
|
 • Javad Haji Alizadeh, Mohsen Abedini *, Hassan Abdol Maleki, Asghar Rashidi Ebrahim Hissari Pages 1-19

  The purpose of this study is to explore internal and external factors of urban stracture in planning urban non-operative defence in ajab shir . the type of this study in terms of purpose is an applied research and in terms of execution fells under conceptual – empirical recerch. The population of the current research consists of professional experts and graduetes in urban management city constrauction geographic and urban planing as well as the managers of city institution execution –military centers organization involved in managing non-operative defence in planning. in order to define the factors different variables and angels non-operative defence management and planning from models related to structural equation(the analytical element discovery) are put into account. While determining the factors out of document and librery review and also using experts professionals and urban managers comments and the subject matter urban security and non-operative defence structural aquations and the (general factors)are based on the oritical and conceptual compatibility. Researchs finding shows the internal and external factors found and in the research has the ability to set the non-operative defence ground in ajab shir the element trees can be used for planning and development for the non-operative defence mechanism in this city.

  Keywords: non-operative defence, Inner city, outter city, structure
 • Mohammadali Elahi Chooran, Mehdi Ramezanzadeh Lasboee *, Elham Vahedi Ashrafi, Fariba Rezaei Pages 20-35

  It is desirable economical on the territory of the country and prevention of inconsistency and negative and negative reflections in the land area. The purpose of this research is to investigate the effect of investment factors on the sustainable development of Markazi province. The type of descriptive-analytic research is based on collecting required data by observing and completing the questionnaire. Regarding the fact that the number of tourists referring to tourism samples in the central province was not ascertained by using the second-order Cochran formula, 220 items were selected and the questionnaire was distributed randomly among the sample areas of tourism. The validity of the questionnaire was evaluated by a number of confirmed researchers and its reliability was calculated using Cronbach's alpha test of 0.82%. To analyze the data, tests such as t-test, Pearson correlation coefficient, linear multiple regression and path analysis have been used, and its meaningful difference is also significant for all indicators. Also, th

  Keywords: Tourism, Prioritization, Investment, sustainable development, Markazi Province
 • Negin Hojjati, Hossein Zabihi *, Zahra Sadat Saeideh Zarabadi Pages 36-51
  Over time, the concept of urban development has had many changes. This subject firstly helps and enables future studies around urban development, so that while studying previous studies, they would be able to find the equivalent and the corresponding concepts used in those studies, for the intended time; Secondly, it creates and explains a compiled framework to correctly evaluate urban development. So, the goal of this study is to explain the concept of urban development and its emphatics through time, as well as to identify the dimensions and the components upon which urban development stands today. This study is done based on constructivism and exploratory paradigms and has a qualitative approach to identify the concepts, dimensions, and components of urban development through time, using documentary studies and content analysis through MAXQDA software; also to confirm the counted dimensions and components, and to identify other components that could be effective in urban development through the use of the expert questionnaire. The results indicate that urban development was first proposed in the sense of economic growth, then factors such as attention to basic needs, market reform, attention to welfare, etc. caused its evolution. Finally, from the synergy of prominent theorists and local experts, urban development became a multi-dimensional flow, including 6 dimensions and 60 components, which by changing the existing structures, increases the living standards of the people and can provide favorable conditions for the growth of their self-esteem.
  Keywords: growth, Economic Growth, Development, Urban Development
 • Mahsa Noosh Nab, Farshad Haj Alian *, Majid Jahangirfard Pages 52-75

  The purpose of this research is to present the model of excellence of the structural equations of the dimensions and components of the organizational architecture of the country's tax affairs. In terms of the purpose of the present research, and in terms of the data collection method, descriptive-correlation, and in terms of the nature of the data, a quantitative method has been used to conduct the research. A person was selected as a sample. The indicators and factors identified by the excellence model approach were distributed and collected among the samples through the questionnaire, the validity of the questionnaire was confirmed through content validity (CVR, CVI) and reliability through Cronbach's alpha. The results of data analysis showed The causal factors of the organizational architecture with its intervening and contextual factors lead to the strategies that are used in tax affairs, which lead to the results of excellence in the country's tax affairs, which differentiates it from other government organizations and can provide the highest level of quality management to its beneficiaries. In order to create and enjoy a favorable tax organization, operational processes should be implemented with the organizational puzzle excellence model in achieving the vision of tax authorities as an intelligent, law-abiding, authoritative organization trusted by the stakeholders.

  Keywords: Organizational Architecture, structural equations of tax affairs organization, excellen
 • Hossein Torkashvand, Mohammad Mazidi *, Hossein Eslami Pages 76-90

  In line with the increasing developments in the field of media and especially with the dominance of social networks, attitudes and social life have also changed. The collection of these developments has challenged traditional tools and media and highlighted the need to adopt transformational approaches and approaches appropriate to the current social situation. For example, the pulpit, as a traditional media network that has social, cultural and especially political functions, faces challenges with the epidemic of virtual networks and structural and behavioral changes in Iranian society. Is. Considering the institutional and functional importance of the pulpit in the political and social field of Iran today, the present study has explained and approached the pulpit media approach in contemporary times. For this purpose, using the research process method, to analyze the discourses produced by two contemporary pulpits, including Mohsen Gharaati and Naser Rafiei, and to examine the approach of persuasion applications, methods of generating motivation and their audience has done. The results showed that political discourses, social ethics as well as narrative applications are the most important persuasive and motivational applications and the youth spectrum considered as the most prominent examples of rhetoric. From an epistemological point of view, given the generational changes in the youth spectrum and the dominance of social networks, it seems that the persuasive and motivational uses of the pulpits need serious consideration.

  Keywords: pulpit, Social Networks, persuasion, motivation production, Young Audience
 • Behrouz Amini, Naser Faqhi Farhamand *, Soleyman Iranzadeh Pages 91-105

  The purpose of this research is to design a service innovation model and investigate the factors affecting service innovation in Mellat Bank of East Azerbaijan province. The current research is developmental-applicative in terms of its purpose and descriptive-analytical in terms of the research method. The statistical population of this research is 14 experts (university professors) who are familiar with the subject in order to formulate the service innovation model. A questionnaire was used to collect data. Content validity was used to determine the validity of the questionnaire, and Cronbach's alpha coefficient and composite reliability were used to determine reliability. In order to analyze the data, the fuzzy Dimetal method was used. The research findings show that in order to design the service innovation model, seven main components of idea generation, organization and management, organizational structure, new service development process, resources, market synergy and strategy can be used. The findings of Dimtel's method show that the organization and management component is the only influential component among service innovation components and other components are considered as influential components

  Keywords: Service Innovation, Bank Mellat, Dimtel Fuzzy method
 • Mahdi Mirzadekouhshahi *, Mona Rostami Pages 106-123

  Sustainability Ecotourism requires comprehensive participation of the host community in ecotourism projects. Community-based ecotourism is an approach in which the local community acts as the founder and promoter of ecotourism and comprehensively participates in its development. The purpose of this research is to identify community-based ecotourism development strategies in Qeshm Island from the perspective of ecotourism activists. This study used a descriptive-survey and applied research method using library studies and field studies (questionnaire and interview). It also used SWOT analysis to identify strengths, weaknesses, opportunities and threats as well as the SOAR strategic model to develop a strategy for the development and description of strengths, opportunities, aspirations and results. The most important strategy resulting from SWOT analysis is a (conservative) review strategy that makes use of the advantages that lie in opportunities in order to compensate for the weaknesses. Among the SOAR model strategies, the first priority was organizing annual or seasonal meetings to measure tourism and providing new strategies and making accurate planning to identify the various capabilities of Qeshm Island in tourism with appropriate advertising. Therefore, based on both models, the development of community-based ecotourism in Qeshm Island requires an efficient management system.

  Keywords: Ecotourism, Local community, Community Based Ecotourism, Qeshm Island, SOAR
 • Houshang Sarvar * Pages 124-140

  Allocation of space to service utilities is one of the most important tasks of urban planners. hospital centers in cities is important services applications. Therefore, its placement in optimal locations with proper access can play an important role in public health and public health. On the other hand, Disproportionate distribution of these centers in time-cost and cost-effective situations, in addition to increasing urban transportation problems, sometimes threatens the security of citizens.The main objective of this research is to evaluate the distribution of health centers and to identify deprived areas of these services in the studied area. This research is descriptive-analytical in terms of the nature of the research and in terms of the purpose of developmental applied. In line with the goal, six related variables were identified that included: the proximity of firefighting centers, access to communications networks, degrees, distance from the hospital Inserts available, proximity to regional parks, slope and distance from its faults.Indicators was valued using the hierarchical analysis model.By overlapping the layers, the location for hospital establishment in the city was determined. Based on the results of the research in , 6 sites for the construction of hospital centers were identified in order of priority.It should be noted that according to population of the city and its Hinterland at least three Hospitals are needed.Considering the total number of effective measures in the location of hospital centers place number 5 and also 2 places from 1 to 1 3 It is proposed to build these centers in Marand.

  Keywords: Locating, Hospitals, AHP, FUZZY, Marand city
 • Sanaz Naghshizadian, Mojtaba Rafieian *, Zahra Sadat Saeedeh Zarabadi, Hamid Majedi Pages 141-156
  urban regeneration has tried to adapt itself to development planning . Accordingly, it has always been affected by policies of urban planning. Consequently, the efficacy of emerging programs along with the knowledge advancement on urban regeneration, smartization and innovative are indicator of changes in its primary concepts. Therefore, innovative urban regeneration is an argument for interacting processes of decision-making, management, innovation policies and smart urban development in line with global developments. Since urban regeneration focuses more on organizing worn-out and abandoned urban tissue, thereby such a policy cannot meeting the needs of society in accordance with innovative standards and smart development. In this regard, this study, by virtue of urban regeneration policies and by concentrating on the components and indicators affecting the concepts relations, has elicited an integrated framework for innovative regeneration according to interaction with the smart city. Therefore, 181 scientific sources were studied through systematic review method, in which 35 of them were analyzed by using meta-synthesis method. Findings of the study demonstrated that innovative urban regeneration is elicited by contribution of 4 componentsconceptualizes an integrated framework and indicates that a superior strategy derived from the previous knowledge related to the urban planning and policy-making that implemented through the priorities of reaching the goals connected to this strategy, and by using the executive power focused on political and managerial decisions that is based on the concepts of innovation,compilation of smart plans can be realized in line with developing the innovative community, and opportunities of creative planning
  Keywords: urban innovation ecosystem, urban entrepreneurship ecosystem, innovative regeneration, smart urban regeneration
 • Afshin Fallahi, Sirous Tadbiri *, Maryam Majidi, Alireza Afsharnejad Pages 157-169

  The purpose of this study is to validate the effective model of organizational accountability model in the banking industry with a quantitative approach. The statistical population of this study includes managers and experts of the branches of Bank Sanat and Mining in Tehran and 140 people participated in this study using Cohen's power analysis method. Cluster sampling method and available individuals were used for sampling. Semi-structured interview and Likert scale questionnaire were used to collect data. Structural equation modeling and SMART-PLS software were used to validate and present the final model. Findings showed that the banking resilience strategy and the structure and policy of the banking system have high influence and the underlying variables are the model. The variables of financial resilience, and the resilience capacity and resilience of human resources are also highly dependent but have little influence, so they are considered dependent variables. The variables of information and communication system, supply chain management and monitoring and evaluation of penetration power and degree of dependence have the same, so they are related variables. Based on the achievements of this study, it was found that the managers of the Bank of Industry and Mines to increase the resilience and resilience of human resources to increase the resilience of human resources by achieving the goals of stability and success in the banking industry.

  Keywords: Organizational Resilience, banking industry, Human Resource Management, Strategic Approach
 • Fakhreddin Ahmadi * Pages 170-187

  The aim of this study was to investigate the attitudes of teachers in geographical areas of the country towards the changes made in elementary school textbooks. The method of this research is descriptive survey. The statistical population of the study included 391 teachers in the 15th district of Tehran, of which 167 were male and 224 were female by available sampling method. The instrument used in this study was a researcher-made questionnaire. The method of data analysis is factor analysis and Friedman test and one-sample t-test. Findings showed that in the attitude of teachers, the components of belief, moral, scientific-educational, cultural-artistic, social, biological, political and economic, respectively, were more frequent than the changes made in elementary school textbooks. Also, the final ranking of the studied components has been doctrinal, moral, scientific-educational, cultural-artistic, social, biological, political and economic, respectively.

  Keywords: ecology, Human Geography, teachers', attitudes, elementary school textbook
 • Mahdi Molazadeh, MahamadReza Pormahamady *, Karim Hosenzadeh Pages 188-200

  Today, free zones are one of the tools of governments to realize the extroverted strategy in the paradigm of globalization, based on the political economy of space and one of the main focal points of the presence of investors. Since the formation of free zones and in this in Aras Free Zone, land is the most important factor among other factors of production and trade. And what is needed after several decades of the formation of free zones is to change the approach to planning in these areas will eventually lead to healing the problems of these areas.Meanwhile, in the present study, with a futuristic approach to identify the most important factors and examine the extent and how these factors affect each other and the future status of spatial development of the approved area of Aras Free Zone, including Julfa city and approved areas subject to legal materials. Free, pays.In fact, it provides the basis for developing scenarios in the next stages, as well as formulating strategies, planning and policy-making to achieve the desired scenarios. This article explores and recognizes these propellants using Delphi methods and cross-section analysis and Mick Mac software.This research is descriptiveexplanatory in terms of method and applied in terms of application of results .Finally, after examining the extent and how these factors affect each other and the future situation of this free zone, it was determined by direct and indir.Eleven key factors in this study :International sanctions, development of agricultural and greenhouse plains, development of industry, exports, land prices, urban and rural development, diplomatic relations with Caucasus countries, regional competition with other free zones, tourism infrastructure, trade boom, facilitation Imports were selected. These factors that play the most role in the future spatial development of the Aras Free Zone.

  Keywords: Spatial development, Futurology, Delphi method, McMac, Aras Free Zone
 • Soraya Ghazi, Mostafa Azkia *, Sasan Vadiea Pages 201-220

  One of the effects of modernization is the transformation in the production and reproduction of lifestyle. Young people in any society are pioneers in welcoming cultural changes and are a part of the society that show the talent of cultural break and non-recreation of traditional ways of life. The lifestyle of parents and children in Kurdistan province has been fulfilled. The theories of Lerner, McClelland, Smith and Inkels, Sharma and Turner have been used in this research. The research method is causal-comparative. The statistical population includes unemployed parents and children, (children who live with their parents), of course, parents in the age range of 40 to 60 years and children in the age range of 15 to 30 years have been studied. A multi-stage cluster random sampling method was used to select the studied samples. The number of samples was estimated to be equal to 768 people. The data was collected from the questionnaire made by the researcher. Validity and reliability of the measurement tool were confirmed. The data was tested using spss software and two-way analysis of variance. The results showed that the dimensions of empathy, desire and need for progress, mass media, egalitarian, independence-seeking, and scientific orientation have had an impact on the lifestyle management of parents and children in Kurdistan province.

  Keywords: Lifestyle, modernity, Modernization, Renovation, Bijar
 • Farideh Oladghobad, Ali Pezhhan *, Majid Kashani Pages 221-237
  One of the most important pillars that plays an important role in development is education. Education makes people acquire the necessary skills and abilities in what is expected of them. For this purpose, education in some countries has found a more special position and along with their formal education, they have devised informal education with the interpretation of shadow education. In this study, these educational indicators have been tried to be investigated and adapted in the two countries of Iran and Singapore. The research method is qualitative research. The findings of the research show that despite the similar goals, different policies and strategies prevail in them. However, these governments have a special view on education. However, its achievements in Singapore have been more and better than in Iran. Based on the research results of this survey, Iran's education system should focus on the development of skills and the ability to apply knowledge, and not approve the laws in the society without ensuring the scientific support. Also, considering that education is completely dependent on the government economically; Therefore, more budget should be allocated to it; Because investing in education provides credibility and confidence for the education of the next generation.
  Keywords: education system, Development, Iran, Singapore
 • Ramin Hajiamiri, Hosein Asghari, Teimor Amar Pages 238-255
  Urban waste is one of the most important issues in the field of urban issues today, and planning in this field requires culture-building at the community level and the use of new methods to reduce the destructive effects of the environment. Due to the expansion of human activities and the production of various types of waste, the scope of urban waste planning is very wide and variable, and success in this area requires scientific research. Urban waste planning requires the cooperation and participation of citizens and relevant authorities, and irresponsibility leads to one of these two irreparable environmental damage and poses serious challenges to urban sustainability. The purpose of urban waste planning principles is to ensure the health and safety of the community as well as to preserve the urban environment. In this research, using descriptive-analytical method, while analyzing the current situation of waste planning in Astara city, using SWOT analytical model, the strengths and weaknesses, opportunities and threats of waste planning in the city have been investigated using the field method; In this way, observation tools, questionnaires and interviews with experts have been used. The results of the research show that waste planning in the city of Astara does not have scientific principles and there are fundamental weaknesses in different parts of its five stages. Therefore, in this study, while identifying the weaknesses, strengths, opportunities and threats of waste planning in the city of Astara, suggestions have been made to improve the situation.
  Keywords: Waste planning, Urban Solid Waste, Five steps, City of Astara, SWOT Analysis
 • Parvaneh Mozhgani, Jahanshahlo Laala *, Farhad Hosseinzadeh Lotfi, Azita Rajabi Pages 256-276

  The expansion of urbanization and the concentration of facilities in metropolitan areas have forced people to live in these cities,. New cities have been established to solve these problems and to organize the overflow of the population. Examining the urban infrastructure of new cities leads to extracting their strengths and weaknesses. More accurate planning should be formed to attract the population and the coefficient survival in these cities should be higher. Accordingly, in this study, two new cities, Pardis and Hashtgerd, have been studied to measure the level of citizens' satisfaction with urban infrastructure. Criteria and indicators have been explained through a review of valid international texts and the level of satisfaction has been collected through a questionnaire (381 items) in each city. The research method is descriptive-analytical and to examine the indicators, one-sample t-test, factor analysis model, and linear regression in Amos software environment have been statistically analyzed. For this purpose, first, the significance and appropriateness of the indicators have been studied and then factor analysis has been performed, and each factor's load has been extracted. Using the linear regression method, the indicators were prioritized in the studied areas. The results show that the level of citizens' satisfaction with the criteria of governance (justice and equality) and performance in the new campus city and the economic and urban landscape in the new city of Hashtgerd was higher. economic criteria in the new campus city and socio-cultural in the new city of Hashtgerd have the lowest level of satisfaction

  Keywords: infrastructure, new city, efficiency
 • Negar Moghadasian Niaki, Shabnam Akbari Namdar *, MohammadMansour Falamaki Pages 277-295

  The spatial continuity and the connecting link between closed and open space, in the epistemological dimension, is like the journey of the soul between the posterior and the first world. After separation from the body, the soul continues to live in another world called "purgatory" or the world of "example" and "imagination" by belonging to the "ideal form". The purpose of this study is to express the semantic and cosmic relationship between open and closed architecture of architecture with the purgatory world as a level of existence, between the material world and the abstract. The research method used in this research is from library sources and from the descriptive-analytical method and studies of religious cosmology in expressing the content, with the aim of promoting the concept of thinking and imagination in the coexistence of architectural design. According to the findings of this study, the common denominator of the purgatory world and the semi-open space of architecture, from the perspective of knowledge and semantics, is the pillar of the path and the relationship between the temporal and terrestrial worlds. The semi-open space is in the position of the soul, which walks between the open space as the soul, and the closed space as the body. This is the way to reach perfection, where man becomes one with the great soul, and through it he returns and reaches his end.

  Keywords: Semi-open space, place entanglement, interpretation, Architecture
 • Vahideh Mojahed, Vahid Ghobadiyan *, Saeid Tizghalamzenozi Pages 296-311

  Gorgan city with a very rich history and several thousand years of self-inherited Qajar architecture is one of the cities that is valuable in terms of morphological characteristics of IranianIslamic urban planning and should be considered by designers and urban planners. It seems that despite the rich and valuable historical culture and principles in the field of architecture and urban planning in this city, today's conditions indicate weakness, inefficiency and lack of identity. Lack of a suitable model in accordance with Iranian-Islamic urban planning approaches is one of the most important issues in Gorgan today. This issue finds a special manifestation in the destruction of historical and urban contexts,so that the architecture and urban planning of the past is forgotten and its identity is destroyed in the hands of modern architecture.The purpose of this study is to extract the morphological components of Iranian-Islamic citiesfrom the point of view of experts and to compare the old and new contexts in Gorgan from thisperspective.The purpose of this research is applied, which is a descriptive-analytical research problem. First,theoretical data on morphological components, quality of urban spaces, Iranian urban components andtheoretical issues are collected from the views of thinkers and theorists in order to extract selected criteriathrough documentary and library studies. To be.The research findings indicate that four main components and eight sub-components can bedetermined for the native architecture and urban planning of Gorgan.In terms of morphology, the ancient neighborhoods of Gorgan have not undergone extensivechanges in the structure of the Iranian-Islamic city of Gorgan, and valuable components of IranianIslamic urbanism are fully evident in them, but new constructions in ancient neighborhoods are far fromIranian-Islamic It has become urban.

  Keywords: morphology, Iranian-Islamic Cities, Gorgan, identity
 • Alireza Yavari *, Alireza Haydarnejad Pages 312-326
  In urban planning based on knowledge management, disciplinary knowledge is considered to be key components in the establishment of sustainable security. On the other hand, knowledge-based urbanization has recently attracted the attention of urban experts, because of that, there are common interests that exist between urban management structures and developmental policies. Therefore, considering the relationship between the concept of technology development and technological advancement in socio-economic with security, the purpose of this paper is to examine the strategy and impact of knowledge management, technology and innovation in accordance with urban conditions and potentials in enhancing security of law enforcement. This paper is written, by reviewing and integrating two trends from the field of management studies with library and documentary methods and utilizing upstream documents, experts' opinions, authoritative scientific and empirical sources, that is done by confirming the factor analysis method and through the SmartPLS software. The population and the statistical sample were selected from 2 groups; first elite groups (14 people) at the level of high-level urban and disciplinary executives for depth interviewing to explore the components and indicators of the model and the second group (sample of 93 people) at the level of law enforcement and urban experts to evaluate the model and complete the questionnaires. In conclusion, the researchers explained the role of five essential components of KM in urban Disciplinary Planning include of “human resources”, “information technology”, “culture”, “leadership” and “structure”, that Compared to the outputs of the model, 85 percent of urban Disciplinary Planning changes are explained by these five variables. Therefore, knowledge management and timely-reliable access to events of the country with the support of modern technologies have been the requirements of law security in urban planning, and by creating knowledge mastery that are the origin of knowledge management, it Can make effective decision-making for planners and law enforcement decision makers, also has a significant role in the quality of urban management.
  Keywords: Urban Planning, disciplinary Security, Urban disciplinary Planning, Knowledge management, Information Technology
 • Seyed Gholamreza Razavi Amrei, Heidar Jahanbakhsh *, Abdollah Ebrahimi Pages 327-340

  Urban valleys exposed to solar radiation are effective in intensifying microclimates. The thermal mass of the facade materials and the thermal properties of the surfaces have an effect on intensifying the urban heat island (UHI). An increase in temperature leads to a departure from environmental comfort conditions and an increase in energy consumption in cities. By examining the thermal behavior of facade materials and their thermal properties, it is possible to determine the extent of their influence on temperature rise. In order to achieve this, using SPA2 genetic algorithm, the effect of materials on temperature increase has been investigated. For this purpose, first, a street model with the climatic conditions of Tehran city is considered, and by using Grasshopper and Ladybug software, the thermal behavior of facade materials, window-to-wall ratio (WWR) and the height of the facade to the width of the street are changed. The temperature of the thermal valley has been checked. The results of the research showed that the radiant temperature of the environment increased more in materials with glass facades and reflective surfaces.

  Keywords: Building Facades, Urban Valleys, Temperature changes, Tehran
 • Mohammadreza Shahbazbegian *, Majedeh Hatami Pages 341-358

  Urmia Lake is the most extensive Iran, whose water level has decreased significantly in recent years. This study aims to analyze changes in land use in the past and predict its changes in the future using land change modelling (LCM). In this study, Landsat images of TM and ETM sensors (in 2000, 2010 and 2020) related to May and June were analyzed with the shortest time interval. Images of all three time periods were classified into six categories: agriculture, forest, rangeland, waterbody, human-made areas, and low-lying cover, including soil and rock. The development trend of the next 20 years will be seen in medium-sized cities such as Saqqez.Regarding the use of oak forests, there is almost stability that the area of these forests increases from 532 thousand hectares to 510 thousand hectares, the rate of change of which is less than 2%, and this trend will decrease compared to previous periods in this area. In total, we expect 50% of the area to be destroyed in this area. Rangelands have increased from 52% of their area to 26% of their area and a large area of the area can be seen quickly and with low coverage. Therefore, low power cover or soil from 10% of the total area of the basin to 37% and most of the Urmia basin becomes desert or uncovered. Agriculture continues in its early 2000s with only 2% as these are the only areas that support this use with ecological potential.

  Keywords: land use, LCM, Lake Urmia Iran
 • Mohamad Zaheri *, Hamidreza Saremi, Mehrdad Hajian Zeidy Pages 359-373
  Technology includes the construction process, thinking about how to build and materials, techniques and building systems, and culture is the non-physical context of the concepts and meanings presented in the execution and the whole work, which originates from culture, history, society and architect beliefs.One of the main building blocks of an architectural work is technology.Technology is designed and conceived in a way based on the good growth of indigenous culture.From the beginning of the decision to build to the choice of construction system and materials, the architect's attitude to the need and technology has always been comprehensive and all were in order to create an atmosphere appropriate to the material and spiritual needs. Therefore, the use of attitude and technology has been a conscious or unconscious attitude according to its effects on humans and the environment, which has paved the way for proper interaction between humans and the environment.Its needs can include the structure of the structure, the building, the arches, the arches, the dome and the materials of a building.Technology in contemporary Iranian architecture has changed due to population growth and changing public and private needs, and traditional construction technology is no longer responsive and the need to change the materials of structures, structures and execution methods is evident.On the other hand, the materials and techniques used in contemporary Iranian architecture have been severely deficient for several reasons, including the lack of scientific and applied development of fields and occupations used in the construction of buildings and the lack
  Keywords: Iranian architecture, technology, Traditional Architecture, culture, new settlements
 • Parviz Ghodousi *, Mohammad Nima Eslamian Pages 374-394
  Today, the digital transformation of industries, which is also known as the fourth industry, has become one of the most important titles in the history of organizational change and transformation, the realization of which in organizations leads to technological and strategic superiority of the organization. Different theories and approaches to study organizational change during the digital transformation in the literature in this field in different fields such as environmental sciences, economics, social sciences and industry have been presented that it is observed that in each field a different approach to Identification as well as its realization is considered. Therefore, the present study tries to take a step towards clarifying the dimensions of this concept in the manufacturing industry with a review approach and to conceptualize its dimensions by examining its evolution. The results of this study show that the digitalization of the manufacturing industry has created a potential for the transformation of the traditional manufacturing process and the relationships between the construction industry stakeholders. The digital transformation of the manufacturing industry emphasizes two main aspects: digital tools, which are the construction of new tools, and digitalization, which, in addition to tools, also focuses on time, place, and people. Digitalization has already had a significant impact on trends and organizations; As a result, the main challenge of the manufacturing industry is related to the organizational changes of digital transformation.
  Keywords: organizational change management, digital transformation, Building Information Modeling, Digitization
 • Homayoon Nooraie *, Sahar Saraeeian Pages 395-410
  Cities have always been the place to invoke innovation and creativity. Having a creative city is the ultimate wish of every modern society and that is why cities compete to achieve this goal. The purpose of this research is the accommodation comparison of cities of Falavarjan province (including 8 cities of Falavarjan, Kelishad-Souderjan, Ghahderijan, Iman Shahr, Abrisham, Baharan, Zazeran and Pir Bakran) based on the creative city approach in order to attract tourists. To this end, the descriptive-analytic research method was used and the required data were gathered in documents (referring to state statistics and documents) and field (via observation, questionnaires and interviews). So, according to the Cochran formula, 383 citizens of Falavarjan towns were sampled and in order to complete the documentary studies, field observations and interviews with some members of the city council, municipal, county and governorate employees of Falavarjan city were used. In order to analyze the data and prioritize the cities in terms of tourist attraction, Goller matrix method and ArcGIS, SPSS softwares were utilized. The results of this research indicate that Kelishad-Souderjan, Abrisham and Pir Bakran have the first to third rankings regarding creativity for tourism purposes and have the most capacity for developing the creative city in order to attract tourists. Baharan and Falavarjan, Iman Shahr, Ghahderijan and Zazeran are ranked respectively in the next order.
  Keywords: Comparitive Analysis, Creative City, Tourism, Prioritization, Cities of Falavarjan
 • Seyamak Safori, Bashir Beygbabaye *, Parviz Nowrozi Sani Pages 411-429

  Urban regeneration is a process that leads to the creation of a new urban space with the preservation of the main spatial (physical and activity) characteristics. In this action, a new urban space occurs that, along with the basic similarities with the old urban space, displays significant and meaningful differences with the old space. The central old texture of the city of Tabriz, which is located almost in the eight district of the city, differs significantly from other parts of the city, which is due to its historical identity. This texture is the primary nucleus of the city of Tabriz, and in addition to the burnout of texture it is also a historical city, which proves the need to re-create and restore this texture more than ever. This research is a type of applied-development research, and is a descriptive-analytical research methodology. The main method used in this research is a variety of common approaches to futures studies, including Delphi technique and structural analysis method, and the use of MICMAC software. The results of the research showed that among the 27 effective indicators in the recreation of the eight metropolitan areas of Tabriz, 9 indicators and index were selected. Among the indicators extracted, urban tourism development is the most critical condition for the future development of the recreation area of the Eighth District of Tabriz city. And upgrading the Tabriz market has the best conditions for possible situations.

  Keywords: Recreation, Future Studies, structural analysis, MICMAC, Eighth District of Tabriz city
 • Zohreh Abbaszadeh, Masoud Haghlesan *, Hassan Ebrahimi Asl Pages 430-448

  In Iran, the construction sector accounts for about 40% of total energy consumption and is one of the most consumed sectors of energy demand in the residential sector. So that more than a third of energy consumption in the country is the energy demand of the residential sector. Therefore, in this study, the optimal architectural patterns of residential buildings from the point of view of energy are studied scientifically by comparing the amount of energy consumption in the study area and by examining the design examples of common buildings in District 1 of Tehran and modeling. They calculated the amount of energy required for heating and cooling the building and the effect of various factors on the energy consumption of the building with the help of "Design Builder" software. Synthesis of studies indicates that simple methods of designing the interior and exterior architecture of residential buildings can reduce energy consumption in the study areas by about 40% and also by developing architectural criteria for different areas of Tehran and using In designing these criteria, a significant reduction in the energy consumption of buildings and energy efficiency can be achieved. Reducing the energy consumption of buildings with architectural design causes that this method of energy efficiency in buildings is highly commensurate with the economic, cultural and social conditions of the residents of these areas and is highly successful in implementation.

  Keywords: Optimal energy consumption patterns, Residential Buildings, Builder Design, Zone 1 of Tehran
 • Aziz Arfaei, Seyed Reza Hasani *, Farshid Namamian, Afshin Ghanizadeh Pages 449-470

  Traditional marketing is very expensive, but new methods are always defined in the world of business and trade that solve the defects of the traditional method or can be defined in an environment that is more productive. . This factor caused the emergence of guerilla marketing. The purpose of this research is to design and present a conceptual model of guerrilla marketing. The current research is exploratory in terms of purpose and practical in terms of results. This research, using the structural-interpretive modeling method and after reviewing about 250 researches related to metasynthesis method, includes 7 main categories which have been approved by the experts and using the quantitative approach (interpretive structural modeling) conceptual model Guerrilla marketing factors have been extracted and placed in four levels. This method is in the group of system analysis methods that examines interactions between system elements. By defining each of the factors and also considering the final accessibility matrix, the final interpretive structural model was drawn. Since this method is based on the opinions of experts, the opinions of 15 experts and university professors were used, as well as in the matrix of power (influence), dependence of categories, technology tools, advertising weapons, facilitation of attracting customers (tourists), Economic interests are placed in the linked area. This means that any change on these variables can cause other variables to change. Also, the categories of human tools, cultural tools, and relational tools are placed in the (independent) area of influence, which needs more attention.

  Keywords: guerilla marketing, Tourist Attraction, Economic Benefits, tourism industry, Interpretive structural modeling
 • Alireza Asgari, Seyed Reza Moeini *, Shala Kazemipoor Pages 471-485

  Iran with one third of the world average rainfall is one of the arid regions of the world. Isfahan province as an important province in Iran is no exception, so the balance of supply and demand of water resources in this province should be considered as a strategic approach. In this research, based on the conventional procedure in the basic theory method, the results related to open data coding and then selective and axial coding are presented. For theoretical and background studies, library method and data collection tools through phishing, statistical, documentary and descriptive sources have been used. The research experts included 13 experts from the country who knew the subject under study. The results showed that the population and urban migration developments, especially due to drought, the attractiveness of Isfahan city center for life, weakness in decision-making and planning Demographic data and the basis for the lack of population planning, and this issue has attracted the attention of most urban and rural centers in the province. Excessive load on water resources has consequences such as the dangers of drought, landslides, threats to rural livelihoods, as well as the damage caused by migration in the cities of the province, and ultimately the contagion of the problem into a problem, dissatisfaction and social crisis. Is. Governance policies, along with various social currents, have posed a challenge to the survival of the Zayandehrud River.

  Keywords: Evaluation, policies, Zayandehrud basin, demographic changes
 • Hamidreza Akbarpour *, Ehsan Kamrani, Majid Akbarpour Pages 486-508
  The Persian Gulf and the Sea of Makran are two bodies of water with great strategic, economic, and logistic importance. Despite the undeniable privileges of these areas, northern shores and hinterlands of them are suffering from underdevelopment. These bodies of water have always been among the prosperous areas in the distant past, especially in ancient Iran and post-Islamic Iran, considering the major role of Iranians in maritime trade. The main objective of this study was to identify the obstacles to the development of these areas over the past two centuries. Identification of these obstacles can provide a basis for current and future policymaking. There are two main reasons for the underdevelopment of these areas. The first reason is the low volume of investment, which is influenced by various political, historical, economic, cultural, and environmental factors. The second reason is the intervention of foreign states in these areas. An example of such interventions is the capture of important Iranian ports, destruction of the Iranian navy, and the imposition of deliberate economic pressure over the last two centuries, especially by the British government. These interventions have led to the depopulation of the southern coasts of Iran and, as a result, underdevelopment of the surrounding areas. The above-mentioned items continue to act as obstacles to the development of these areas. For instance, the presence of trans-regional forces has prevented the cooperation and integration of the Countries bordering the Persian Gulf and the Sea of Makran.
  Keywords: Marine development, Persian Gulf, sea power, Maritime Trade, Theory of sea power