فهرست مطالب

 • سال نهم شماره 1 (پیاپی 33، پاییز 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/11/24
 • تعداد عناوین: 8
|
 • آرمان ضربی زاده، محمدمهدی سالاری، محسن صابری اسفیدواجانی، محمدابراهیم قمرچهره، وحید سبحانی، مرتضی رمضانی* صفحات 1-8
  مقدمه

  با تغییر الگوی مصرف مواد غذایی و زندگی ماشینی، اضافه وزن و چاقی رو به افزایش بوده و شیوع بیماری های قلبی عروقی و مرگ زودرس ناشی از آن بیشتر شده است. هدف از این مطالعه، تعیین تاثیر هشت هفته تمرینات هوازی تناوبی شدید بر شاخص توده بدنی و قند خون ناشتا در پرستاران بیمارستان بقیه الله (عج) بود.

  روش کار

  مطالعه حاضر از نوع نیمه تجربی سه گروهه و از نوع کارآزمایی بالینی تصادفی بوده است. نمونه های مطالعه به صورت هدفمند در دسترس شامل 30 نفرپرستار بود که به صورت تصادفی به سه گروه ورزش های تناوبی نوع یک (10) نفر، ورزش های تناوبی نوع دو (10) نفر و گروه کنترل (10) نفر تقسیم شدند. قد ،وزن و قند خون ناشتای همه آزمودنیها قبل از شرکت در فعالیت ورزشی اندازه گیری شد. پس از هشت هفته فعالیت ورزشی، دوباره قد، وزن و قند خون ناشتای همه آزمودنیها اندازه گیری شد. برای تحلیل آماری از نرم افزارSPSS  نسخه 22 و برای تحلیل استنباطی داده ها از آزمون Repeated measures) ANOVA) استفاده گردید. سطح معناداری در آزمون (p<0/05) در نظر گرفته شد.

  یافته ها

  مداخله 8  هفته فعالیت ورزشی منظم، باعث کاهش معنی دار مقادیر قند خون ناشتا و کاهش میزان توده بدنی آزمودنیها در دو گروه ورزشی گردید (p<0/05). بر این اساس، گروه آزمون یک (میانگین قند خون ناشتا قبل از مداخله 21±98 ، بعد از مداخله 11±90 و شاخص توده بدنی قبل از مداخله 1/59±26/68 ، بعد از مداخله 0/09±25/30)  و گروه آزمون دو (میانگین قند خون ناشتا قبل از مداخله 6/06±99 ، بعد از مداخله 13±96 و شاخص توده بدنی قبل از مداخله 1/34±27/46 ، بعد از مداخله 0/08±26/27)  بیشترین اثر کاهش در قند خون ناشتا را داشتند.

  نتیجه گیری

  در مجموع بر اساس یافته های پژوهش حاضر انجام برنامه های ورزشی منظم و با شدت معین که قابلیت اجرا در محل کار دارند، جهت کنترل و کاهش وزن و قند خون ناشتا افراد چاق که دارای جمعیتی رو به افزایش هستند، در مراکز بهداشت و سلامت جامعه کارایی مناسبی خواهد داشت.

  کلیدواژگان: پرستاران، شاخص توده بدنی، قند خون ناشتا، ورزش
 • سعید علی حسینی، لطفعلی بلبلی، معرفت سیاهکوهیان، سجاد انوشیروانی، امیرعلی جعفرنژادگرو* صفحات 9-17
  مقدمه

  اوج گشتاور و اوج توان مفصلی دو متغیر مهم در عملکرد وزنه برداران می باشد. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر کاهش وزن سریع بر توان و گشتاور مفصل زانو وزنه برداران نخبه در سرعت های زاویه ای مختلف فلکشن و اکستنشن زانو بود.

  روش کار

  نمونه آماری پژوهش به روش در دسترس انتخاب شده و شامل 10 وزنه بردار نخبه (حداقل 3 سال سابقه مسابقات کشوری) با دامنه سنی 20 تا 30 سال بود. با استفاده از دستگاه ایزوکینتیک اوج گشتاور اکستنسوری و فلکسوری و اوج توان اکستنسوری و فلکسوری قبل و بعد از کاهش وزن (3 درصد جرم بدن) در سونا در دو پای برتر و غیربرتر محاسبه گردید. تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از آزمون تی همبسته انجام شد. 

  یافته ها

  نتایج نشان داد کاهش وزن سبب کاهش گشتاور فلکسوری و اکستنسوری در پای چپ در سرعت های زاویه ای 60 ، 180 و 360 درجه بر ثانیه شده است (0/001=p). به علاوه در سرعت زاویه ای 360 درجه بر ثانیه گشتاور فلکسوری و اکستنسوری در پای راست بعد از کاهش وزن کاهش معنی داری پیدا کرده است (0/01=P).

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج پژوهش می توان گفت که کاهش وزن سریع ناشی از سونا (تقریبا 3٪ از توده بدن) باعث اختلال در گشتاور، توان فلکسوری و اکستنسوری  در سرعت های زاویه ای مختلف به ویژه در سمت غیربرتر می شود.

  کلیدواژگان: کاهش وزن، ایزوکینتیک، توان، گشتاور، وزنه برداری
 • بیتا طهرانچی، فرزانه میکائیلی منیع*، شاهد مسعودی صفحات 18-28
  مقدمه

  مواجهه مکرر پرستاران با شرایط دردناک و رنج آور بیماران در بخش های مختلف می تواند منجر به کاهش کیفیت زندگی حرفه ای در آنان گردد که خود می تواند زمینه ساز آسیب های روانی، همچون افت کیفیت مراقبت و برآیندهای مراقبت از بیماران شود. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش ذهنیت های طرح واره ای در پیش بینی کیفیت زندگی کاری پرستاران با توجه به نقش میانجی بهزیستی روانی انجام شد.

  روش کار

  این مطالعه از نوع طرح های همبستگی پیشرفته مبتنی بر روابط ساختاری و روش تحلیل داده ها، مدل سازی معادله ساختاری در میان 300 نفر از پرستارانی که در فاصله زمانی اردیبهشت تا آبان 1400 در 8 بیمارستان خصوصی شهر مشهد مشغول به کار بودند، انجام گرفت و برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های ذهنیت طرحواره ای یانگ (2008)، بهزیستی روانی ریف (1989) و کیفیت زندگی کاری قاسم زاده (1384) استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها نیز با کمک نرم افزارهای آماری SPSS و PLS و آزمون معادلات ساختاری انجام شد.

  یافته ها

  نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که بین ذهنیت های طرح واره ای با کیفیت زندگی کاری پرستاران با میانجی گری بهزیستی روانی رابطه معنی داری وجود دارد و متغیر ذهنیت های طرحواره ای قادر است از طریق بهزیستی روانی 87/2 درصد از تغییرات کیفیت زندگی کاری را بیان کند.  

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج به دست آمده، پیشنهاد می شود برای بهبود کیفیت زندگی کاری پرستاران ذهنیت های طرح واره ای آنان را تعدیل و بهزیستی روانی آنان را بهبود بخشید.

  کلیدواژگان: کیفیت زندگی کاری، ذهنیت های طرح واره ای، بهزیستی روانی
 • الهه ممشلی، فرناز سیفی اسگ شهر*، امیرعلی جعفر نژادگرو، رضا محمدعلیپور، معرفت سیاه کوهیان، منوچهر ایران پرور، بهزاد داورنیا صفحات 29-40
  مقدمه

  عدم کنترل سطح گلوکز برای مدت طولانی، عوارض مختلفی از جمله نوروپاتی و کاهش توده عضلانی را به دنبال دارد. هدف ما بررسی تاثیر کنترل سطوح بالای قندخون و بهبود حساسیت به انسولین به دنبال فعالیت ورزشی هوازی بر تغییرات توده بدون چربی بدن و فرکانس نیروهای عکس العمل زمین طی دویدن در بیماران مبتلا به نوروپاتی دیابتی بود.

  روش کار

  در پژوهش حاضر که از نوع سری زمانی است نمونه آماری پژوهش حاضر شامل 40 بیمار مبتلا به نوروپاتی دیابتی که به طور تصادفی به دو گروه مساوی کنترل و تجربی تقسم شدند. گروه تجربی تمرینات هوازی را به مدت 12 هفته(3 جلسه در هفته)، با شدت 75- 55 درصد ضربان قلب بیشینه انجام دادند. فاکتورهای خونی و داده های نیروی عکس العمل زمین قبل و بعد از فعالیت ورزشی جمع آوری شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 26 تجزیه و تحلیل شد.

  یافته ها

  در گروه تجربی فاکتورهای خونی شامل قند خون (0/02=P)، هموگلوبین  A1c (0/001=P)، انسولین ناشتا (0/001=P) و شاخص مقاومت به انسولین (0/031=P) در پس آزمون نسبت به پیش آزمون کاهش  معنی داری را نشان داد، توده بدون چربی بدن هیچ گونه تغییر معنی داری بعد از 12 هفته تمرین هوازی در گروه تجربی (0/057=P) نشان نداد. تعداد هارمونی های ضروری طیف فرکانس GRF زمین در راستای داخلی-خارجی در گروه تجربی طی پس آزمون در مقایسه با پیش آزمون به طور معنی داری کاهش داشت (0/031=P). نتایج نشان دهنده اختلاف معنی داری اثر عامل گروه*زمان در میانه فرکانس در راستای قدامی-خلفی  بود (0/035=P).

  نتیجه گیری

  کنترل سطوح گلوکز و افزایش حساسیت به انسولین و کاهش محتوای فرکانسی در دو راستای قدامی خلفی و داخلی خارجی بعد از دوره تمرینی می تواند منجر به کاهش احتمال آسیب در بیماران دیابتی گردد.

  کلیدواژگان: دویدن، کنترل قند خون، محتوای فرکانسی، نوروپاتی دیابتی
 • فاطمه حاجی نقی طهرانی، هایده صابری*، نسرین باقری صفحات 41-51
  مقدمه

  شناسایی درمان روانشناختی موثر بر بهبود کیفیت زندگی مادران دارای فرزند اوتیسم ضروری است، بنابراین پژوهش حاضر با هدف، اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کیفیت زندگی و انعطاف  پذیری شناختی مادران کودکان مبتلا به اوتیسم انجام شد.

  روش کار

  پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون و پیگیری با دو گروه آزمایش و کنترل بود. جامعه آماری شامل مادران کودکان مبتلا به اوتیسم موسسه دوست اوتیسم شهر تهران در سال 1399 و  نمونه پژوهش تعداد 30 نفر از مادران این موسسه بودند که از طریق نمونه گیری داوطلبانه و غیر احتمالی بر اساس ملاکهای ورود در گام اول انتخاب و سپس به صورت تصادفی در دو  گروه 15 نفری که شامل گروه ازمایش و کنترل  بودند، جایگزین شدند که هشت جلسه آموزش پذیرش و تعهد دریافت کردند. طول جلسات 45 دقیقه و به صورت هفتگی بود و گروه کنترل در لیست انتظار قرار گرفت. ابزارهای پژوهش پروتکل پذیرش و تعهد تلفیقی هیز، پرسشنامه کیفیت زندگی و پرسشنامه انعطاف پذیری شناختی دنای و وندروال بودند.

  یافته ها

  نتایج پژوهش نشان داد درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد به طور معناداری موجب افزایش کیفیت زندگی و انعطاف پذیری شناختی مادران کودکان مبتلا به اوتیسم می شود (0/001>P)

  نتیجه گیری

  یافته های مطالعه حاضر بر اهمیت درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در افزایش کیفیت زندگی مادران کودکان مبتلا به اوتیسم و ارایه افق های جدید در مداخلات بالینی تاکید دارد. بنابراین درمان پذیرش و تعهد به عنوان درمان مکمل می تواند با ایجاد تغییر مثبت و مناسب در مادران کودکان مبتلا به اوتیسم مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، کیفیت زندگی، انعطاف پذیری شناختی، مادران کودکان مبتلا به اوتیسم
 • نظام نعمتی*، علی اصغر نورسته، علی شمسی ماجلان صفحات 52-63
  مقدمه

  مکانیک فرود، قدرت عضلات اندام تحتانی و ثبات مرکزی از عوامل خطرزای بروز آسیب های رباط صلیبی قدامی در بازیکنان فوتبال نوجوان محسوب می شوند. هدف این مطالعه، بررسی اثر برنامه پیشگیری از آسیب کنترل زانو بر مکانیک فرود، قدرت عضلات منتخب اندام تحتانی و ثبات مرکزی در بازیکنان فوتبال نوجوان پسر بود.

  روش کار

  جامعه آماری این پژوهش نیمه تجربی شامل بازیکنان فوتبال نوجوان دارای مکانیک فرود ضعیف بوده که از میان آن ها 50 نفر به عنوان نمونه آماری به صورت هدفمند انتخاب شده و سپس به طور تصادفی در دو گروه تجربی (تعداد= 25 نفر، سن= 0/62 ± 12/70 سال ، قد= 0/07 ± 1/25متر ، وزن= 6/76 ± 48/87 کیلوگرم) و کنترل (تعداد= 25 نفر، سن= -0/65 ± 12/58 سال ، قد= 0/08 ± 1/52متر ، وزن= 6/79 ± 50/45 کیلوگرم) تقسیم شدند. در این مطالعه مکانیک فرود با آزمون خطای فرود، قدرت ابداکشن و چرخش خارجی ران با ام ام تی و ثبات مرکزی با آزمون های مک گیل در ابتدا و انتها مطالعه ارزیابی شدند. آزمودنی های گروه تجربی به مدت 8 هفته از برنامه کنترل زانو در بخش گرم کردن استفاده کردند در حالیکه گروه کنترل در این مدت به گرم کردن رایج خود پرداختند. از آزمون های یومن-ویتنی و آنکوا برای مقایسه تفاوت های بین دو گروه استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج نشان دادند که گروه تجربی در مقایسه با گروه کنترل در پس آزمون کاهش معنی داری در نمرات آزمون خطای فرود (5/62=Z - ؛ 0/01=P و بهبودی معنی داری در قدرت ابداکشن ران (14/26= F؛ 0/01=P، قدرت چرخش خارجی ران (10/74 =F= ؛0/02=P  و آزمون های ثبات مرکزی (26/39= F ؛0/01=P) داشتند.

  نتیجه گیری

  این مطالعه نشان داد که اجرای برنامه پیشگیری از آسیب کنترل زانو می تواند باعث بهبودی مکانیک فرود، قدرت ابداکشن و چرخش خارجی ران و ثبات مرکزی در بازیکنان فوتبال نوجوان پسر شود. بنابراین به نظر می رسد که برنامه کنترل زانو می تواند در پیشگیری از خطر بروز آسیب های رباط صلیبی قدامی در بازیکنان فوتبال نوجوان پسر موثر باشد.

  کلیدواژگان: مکانیک فرود، قدرت، ثبات مرکزی، فوتبال
 • فاطمه قاسمی*، یزدان موحدی صفحات 64-74
  مقدمه

  طلاق فرآیندی است که با تجربه بحران عاطفی هر دو زوج شروع می شود و با تلاش برای حل تعارض از طریق ورود به موفقیت جدید با نقش و سبک زندگی جدید خاتمه می یابد. پژوهش حاضر با هدف اثربخشی طرحواره درمانی بر نشخوار فکری، آمیختگی شناختی، اجتناب شناختی و پردازش عصب شناختی در زوجین متقاضی طلاق شهر تبریز انجام شد.

  روش کار

  این پژوهش از نوع طرح های نیمه آزمایشی بود. جامعه آماری پژوهش، کلیه زوجین متقاضی طلاق شهر تبریز در سال 1398 بودند که به صورت هدفمند30 نفر از آنها انتخاب شدند. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه های نشخوار فکری، آمیختگی شناختی، اجتناب شناختی و دستگاه الکتروآنسفالوگرافی کمی 64 کاناله استفاده گردید و برای مداخله نیز پروتکل طرحواره درمانی یانگ استفاده شد. اطلاعات جمع آوری شده به کمک روش های آماری توصیفی میانگین و انحراف معیار و روش های آماری استنباطی تحلیل کوواریانس چند متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که طرحواره درمانی باعث کاهش نشخوار فکری، آمیختگی شناختی و اجتناب شناختی می شود و همچنین باعث افزایش فرکانس بتا و کاهش دلتا در منطقه FZ می شود P<0/01.

  نتیجه گیری

  مبتنی بر نتایج به دست آمده از این پژوهش می توان از روش طرحواره درمانی به عنوان مداخله ای موثر برای کاهش نشخوار فکری، آمیختگی شناختی و اجتناب شناختی زوجین متقاضی طلاق استفاده نمود.

  کلیدواژگان: طرحواره درمانی، نشخوار فکری، آمیختگی شناختی، اجتناب شناختی، پردازش عصب شناختی، طلاق
 • علیرضا یوسفی، فریده حمیدی*، حسین فکوری حاجی یار صفحات 75-84
  مقدمه

  طلاق دارای عواقب منفی بسیاری است و بر روابط خانوادگی از جمله رابطه والد- فرزندی و حضانت فرزندان تاثیر می گذارد. در نتیجه، هدف این پژوهش تعیین اثربخشی آموزش شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر رابطه والد- فرزندی و حضانت توافقی فرزندان در والدین متقاضی طلاق سازش نایافته بود.

  روش کار

  مطالعه حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه پژوهش والدین متقاضی طلاق سازش نایافته مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر مشهد در فصل بهار سال 1400 بودند که نمونه ای متشکل از 20 زوج پس از بررسی ملاک های ورود به مطالعه با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی با قرعه کشی در دو گروه مساوی جایگزین شدند. گروه آزمایش 8 جلسه 90 دقیقه ای (هفته ای یک جلسه) با روش شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی آموزش دید و گروه گواه در لیست انتظار برای آموزش ماند. داده ها با مقیاس رابطه والد- فرزندی و پرسشنامه محقق ساخته حضانت توافقی فرزندان جمع آوری و با آزمون های خی دو، تی مستقل و تحلیل کوواریانس چندمتغیری در نرم افزار SPSS-22 تحلیل شدند.

  یافته ها: 

  یافته ها نشان داد که گروه های آزمایش و گواه از نظر سن، تحصیلات و شغل تفاوت معنی داری نداشتند (0/05>p). همچنین، بین گروه های آزمایش و گواه از نظر هر دو متغیر رابطه والد- فرزندی و حضانت توافقی فرزندان در والدین متقاضی طلاق سازش نایافته تفاوت معنی داری وجود داشت. به عبارت دیگر، روش آموزش شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی باعث بهبود رابطه والد- فرزندی و حضانت توافقی فرزندان در والدین متقاضی طلاق سازش نایافته شد (0/01<p).

  نتیجه گیری: 

  با توجه به نتایج مطالعه حاضر، برنامه ریزی جهت ارتقای سلامت خانواده به ویژه برای بهبود رابطه والد- فرزندی و حضانت توافقی فرزندان ضروری است که برای این منظور می توان از روش شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی در کنار سایر روش های آموزشی استفاده کرد.

  کلیدواژگان: شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی، رابطه والد- فرزندی، حضانت توافقی، طلاق
|
 • Arman Zarbizadeh, MohammadMahdi Salari, Mohsen Saberi Esfeedvajani, MohammadEbrahim Ghamarchehreh, Vahid Sobhani, Morteza Ramezani* Pages 1-8
  Introduction

  With the change in the feeding patterns and modern life style, overweight and obesity have been increasing and so, the prevalence of cardiovascular diseases and premature death caused by it has increased. The aim of this study was to determine the effect of eight weeks of intense intermittent aerobic exercise on body mass index and fasting blood sugar in the nurses of Baqiyatallah Hospital.

  Methods

  The current study was a semi-experimental and a randomized clinical trial study of three groups. The population of study included 30 nurses who were randomly divided into three groups of intermittent exercise type one (10), intermittent exercise type two (10) and control group (10). The height, weight and fasting blood sugar of all the subjects were measured before and after the study. SPSS version 22 software was used for statistical analysis and ANOVA (repeated measurement) was used for inferential data analysis. The p<0.05 was considered as significance difference.

  Results

  8 weeks of regular exercise activity resulted in a significant decrease in fasting blood sugar values ​​and a decrease in the BMI in two exercise groups (p<0.05). also, group one (mean fasting blood sugar before intervention 98±21, after intervention 90±11 and BMI before intervention 26.68±1.59, after intervention 25.30±0.09) and group two (mean fasting blood sugar before intervention 99±6.06, after intervention 96±13 and BMI before intervention 27.46±1.34, after intervention 26.27±0.08 ) had the greatest reduction in fasting blood sugar.

  Conclusion

  In general, based on the findings of the present research, regular exercise programs with a certain intensity, which can be implemented at the workplace, will be effective in controlling weight and reducing fasting blood sugar in obese people, who have an increasing population.

  Keywords: Nurses, body mass index, fasting blood sugar, exercise
 • Saeed Alihoseini, Lotfali Bolboli, Marefat Siahkouhian, Sajad Anoushirvani, Amirali Jafarnezhadgero* Pages 9-17
  Introduction

  peak torque and peak joint power are two important variables in the performance of weightlifters. The purpose of this study was to investigate the effect of acute weight loss on the power and torque of the knee joint of elite weightlifters at different angular speeds of knee flexion and extension.

  Methods

  The statistical sample of the research was selected according to the available method and included 10 elite weightlifters (at least 3 years of experience in national competitions) with an age range of 20 to 30 years. Using an isokinetic device, the peak extensor and flexor torque and the peak extensor and flexor power before and after weight loss (3% of body mass) in the sauna were calculated in the two superior and non-superior legs. Statistical analysis was performed using the correlated t-test.

  Results

  The results showed that weight reduction caused a decrease in flexion and extensor torque in the left leg at angular speeds of 60, 180 and 360 degrees/second (p=0.001). In addition, in the angular velocity of 360 degrees per second, the flexion and extensor moment in the right leg has decreased significantly after weight loss (P=0.001).

  Conclusion

  According to the results of the research, it can be said that rapid weight loss caused by sauna (approximately 3% of body mass) resulted in disturbances in torque, flexion and extensor power at different angular speeds, especially on the non-superior side.

  Keywords: Weight reduction, Isokinetic, Power, Torque, Weightlifting
 • Bita Tehranchi, Farzaneh Mikaeli Manee*, Shahed Masoudi Pages 18-28
  Introduction

  Nurses’ frequent confrontation with critical and painful conditions of patients in different wards can decrease the quality of professional life that can lead to psychological damages such as decline in quality of care-taking and outcomes of care-taking programs. In this regard, the present study aimed to investigate the role of schematic mentalities in predicting the nurses’ quality of professional life with respect to the mediating role of psychological well-being.

  Methods

  This study was conducted on 300 nurses who worked in 8 private hospitals in Mashhad city (Iran) between May and November 2021. Yang's (2008) schematic mentality questionnaires, Riff's psychological well-being (1989) and Ghasemzadeh's quality of professional life (2004) were used to collect data. Data analysis was done using SPSS and PLS statistical software and structural equation test.

  Results

  The results of data analysis showed that there is a significant relationship between schema mentalities and the quality of work life of nurses with the mediating role of mental well-being, and It is able to create 87.2% of changes in the quality of working life through mental well-being.

  Conclusion

  According to the results, it is suggested to adjust the schema mentalities of nurses and improve their mental well-being in order to improve the quality of their professional life.

  Keywords: quality of working life, schematic subjectivities, psychological well-being
 • Elaheh Mamashli, Farnaz Seifi Skishahr*, Amirali Jafarnezhadgero, Reza Mohammad Alipour, Marefat Siahkouhian, Manouchehr Iranparvar, Behzad Davarnia Pages 29-40
  Introduction

  Failure to control glucose levels for a long time leads to various complications, including neuropathy and decreased muscle mass. Our aim was to investigate the effect of controlling high blood sugar levels and improving insulin sensitivity following aerobic exercise on changes in lean body mass and frequency of ground reaction forces during running in patients with diabetic neuropathy.

  Methods

  In the current study, which was a time series, the statistical sample of the current study included 40 patients with diabetic neuropathy who were randomly divided into two equal control and experimental groups. The experimental group performed aerobic exercises for 12 weeks (3 sessions per week), with an intensity of 55-75% of maximum heart rate. Blood factors and ground reaction force data were collected before and after sports activity. The data was analyzed using SPSS version 26 software.

  Results

  In the experimental group, blood factors including blood sugar (P=0.002), hemoglobin A1c (P=0.001), fasting insulin (P=0.001) and insulin resistance index (P=0.031) There was a significant decrease in the post-test compared to the pre-test. But the lean body mass did not show any significant change after 12 weeks of aerobic training in the experimental group (P=0.057). The number of essential harmonics of the GRF frequency spectrum of the earth in the internal-external direction in the experimental group was significantly reduced during the post-test compared to the pre-test (P=0.031). The results showed a significant difference in the effect of group*time factor in the mean frequency in the anterior-posterior direction (P=0.035).

  Conclusion

  Controlling glucose levels and increasing insulin sensitivity and reducing frequency content in both anterior-posterior and internal-external directions after the training period can lead to a reduction in the probability of injury in diabetic patients.

  Keywords: Diabetic neuropathy, Frequency content, Glycemic control, Running
 • Fatemeh Haji Naghi Tehrani, HAYEDEH SABERI*, Nasrin Bagheri Pages 41-51
  Introduction

  It is necessary to identify psychological treatment effective in improving the quality of life of mothers with autistic children, so the present study was conducted with the aim of the effectiveness of treatment based on acceptance and commitment on the quality of life and cognitive flexibility of mothers of children with autism.

  Methods

  The current research was a semi-experimental experiment with a pre-test-post-test and follow-up design with two experimental and control groups. The statistical population consisted of mothers of children with autism from Dost Autism Institute in Tehran in 2019, and the research sample was 30 mothers of this institution, who were selected through voluntary and non-probability sampling based on the entry criteria in the first step, and then as They were randomly replaced in two groups of 15 people, which included the experimental and control groups. Then they received eight training sessions of acceptance and commitment. The duration of the sessions was 45 minutes per week, but the control group was placed on the waiting list. The research tools were Hayes' Integrated Acceptance and Commitment Protocol, Quality of Life Questionnaire, and Denay and Vanderwaal's Cognitive Flexibility Questionnaire.

  Result

  The results of the research showed that treatment based on acceptance and commitment significantly increases the quality of life and cognitive flexibility of mothers of children with autism (P<0.001).

  Conclusion

  The findings of the present study emphasize the importance of treatment based on acceptance and commitment in increasing the quality of life of mothers of children with autism and providing new horizons in clinical interventions. Therefore, acceptance and commitment therapy can be used as a complementary therapy by creating positive and appropriate changes in mothers of children with autism.

  Keywords: Acceptance, commitment therapy, quality of life, cognitive flexibility, mothers of children with autism
 • Nezam Nemati*, AliAsghar Norasteh, Ali Shamsi Majelan Pages 52-63
  Introduction

  Landing mechanics, lower limb muscle strength and central stability are risk factors for anterior cruciate ligament injuries in young football players. The aim of this study was to investigate the effect of the knee control injury prevention program on landing mechanics, strength of selected lower limb muscles and central stability in adolescent male soccer players. 

  Methods

  The statistical population of this semi-experimental research included teenage soccer players with poor landing mechanics, 50 of whom were purposefully selected as a statistical sample and then randomly divided into two groups of experiment (number = 25 people, age = 62/ 12.70 ± 0 years, height = 1.52 ± 0.07 meters, weight = 48.87 ± 6.6 kg) and control (number = 25 people, age = 12.58 ± 0.65 years, height = 08 1.52 ± 0.0 m, weight = 50.45 ± 6.79 kg). In this study, landing mechanics were evaluated with the landing error test, thigh abduction and external rotation strength with MMT, and central stability with McGill tests at the beginning and end of the study. The subjects of the experimental group used the knee control program in the warm-up section for 8 weeks. While the control group did their usual warm-up during this time. Yeoman-Whitney and ANOVA tests were used to compare the differences between the two groups.

  Result

  The results showed that the experimental group compared to the control group after the test had a significant decrease in the landing error test scores (Z = -5.62; P = 0.001) and a significant improvement in thigh abduction strength ( F = 14.26; P = 0.001), thigh external rotation strength (F = 10.74; P = 0.002) and central stability tests (F = 26.39; P = 0.001).

  Conclusion

  This study showed that the implementation of the knee control injury prevention program can improve the landing mechanics, abduction and external rotation strength of the thigh, and central stability in teenage soccer players. Therefore, it seems that the knee control program can be effective in preventing the risk of anterior cruciate ligament injuries in young male football players.

  Keywords: landing mechanics, strength, core stability, soccer
 • Fatemeh Ghasemi*, Yazdan Movahedi Pages 64-74
  Introduction

  Divorce is a process that begins with the emotional crisis of both couples and ends with trying to resolve the conflict through entering a new success with a new role and lifestyle. The present study was conducted with the aim of the effectiveness of schema therapy on rumination, cognitive fusion, cognitive avoidance and neurocognitive processing in couples applying for divorce in Tabriz city.

  Methods

  This research was a semi-experimental design. The statistical population of the research was all couples applying for divorce in Tabriz city in 2018, and 30 of them were purposefully selected. In order to collect information, questionnaires of rumination, cognitive fusion, cognitive avoidance and 64-channel quantitative electroencephalography device were used, and Yang's schema therapy protocol was used for intervention. The collected data were analyzed with using descriptive statistical methods of mean and standard deviation and inferential statistical methods of multivariate covariance analysis.

  Result

  The results showed that schema therapy reduces rumination, cognitive fusion, and cognitive avoidance, and also increases beta frequency and decreases delta in the FZ region (P<0/01 ).

  Conclusion

  Based on the results obtained from this research, the schema therapy can be used as an effective intervention to reduce rumination, cognitive fusion and cognitive avoidance of couples applying for divorce.

  Keywords: Schema therapy, rumination, cognitive fusion, cognitive avoidance, neurological processing, divorce
 • Alireza Yousefi, Farideh Farideh*, Hossein Fakouri Hajiyar Pages 75-84
  Introduction

  Divorce has many negative consequences and affects family relationships, including parent-child relationship and custody of children. As a result, the aim of this research was to determine the effectiveness of cognitive therapy training based on mindfulness on the parent-child relationship and consensual custody of children in parents applying for an irreconcilable divorce.

  Methods

  The present study was a semi-experimental study with a pre-test-post-test design with a control group. The research community was the parents of unreconciled divorce applicants who referred to counseling centers in Mashhad in the spring of 1400. A sample consisting of 20 couples was selected by purposive sampling method after reviewing the inclusion criteria and randomly replaced by lottery in two equal groups. The experimental group was trained in eight 90-minute sessions (one session per week) with cognitive therapy based on mindfulness, and the control group remained on the waiting list for training. The data were collected with the parent-child relationship scale and the researcher-made questionnaire of consensual custody of the children and were analyzed with chi-square, independent t-tests and multivariate covariance analysis in SPSS-22 software.

  Result

  The findings showed that there was no significant difference between the experimental and control groups in terms of age, education and occupation (P>0.05). Also, there was a significant difference between the test and control groups in terms of both variables of parent-child relationship and consensual custody of children in parents applying for an irreconcilable divorce. In other words, the cognitive therapy training method based on mindfulness improved the parent-child relationship and consensual custody of children in parents applying for an unconsolidated divorce (P<0.001).

  Conclusion

  According to the results of the present study, it is necessary to plan to improve the health of the family, especially to improve the parent-child relationship and consensual custody of children. For this purpose, cognitive therapy based on mindfulness can be used along with other educational methods.

  Keywords: Mindfulness-Based Cognitive Therapy, Child-Parent Relationship, Consensual Custody, Divorce