فهرست مطالب

 • سال بیست و نهم شماره 4 (پیاپی 89، زمستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1402/01/05
 • تعداد عناوین: 10
|
 • عبدالحمید حاجبی*، محمدامین سلطانی پور، محمد فیاض، احسان زندی اصفهانی صفحات 485-497

  یکی از فاکتورهای مهم در تعیین ظرفیت چرایی مراتع، تعیین ارزش رجحانی گیاهان مرتعی با توجه به نوع دام استفاده کننده از مرتع و تغییرات آن در طول فصل چرا می باشد. در این تحقیق، ارزش رجحانی گونه های مرتعی در مرتع زمین سنگ در استان هرمزگان در ماه های فصل چرا (دی تا اردیبهشت) و سال های مختلف (1389-1386)، بررسی شد. برای تعیین ارزش رجحانی از روش درصد بهره برداری گونه های گیاهی و تعیین شاخص رجحان استفاده شد. نتایج در قالب طرح آماری اسپیلیت پلات در زمان در قالب طرح پایه بلوک کامل تصادفی در نرم افزار SAS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و میانگین آماری صفت مورد بررسی با آزمون LSD مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج نشان داد که بیشترین ترجیح دام، در درجه اول از گونه های Aeluropus lagopoides و Atriplex leucoclada و در درجه دوم از گونه Alhagi graecorum است. کمترین درصد بهره برداری نیز از دو گونه Halocnemum strobilaceum و Desmostachya bipinnata بود. بر اساس طبقه بندی شاخص ارزش رجحانی، گونه های Aeluropus lagopoides و Atriplex leucoclada جز گونه های نسبتا خوش خوراک (رجحان نسبی)، گونه های Alhagi graecorum و Halocnemum strobilaceum جزو گونه های با خوش خوراکی متوسط (رجحان متوسط) و گونه Desmostachya bipinnata جزو گونه های تقریبا غیر خوش خوراک (اجتناب نسبی) بودند.

  کلیدواژگان: شاخص رجحان، خوش خوراکی، مرتع زمین سنگ، ارزش رجحانی و استان هرمزگان
 • علی فراهانی*، حمیدرضا میرداودی، غلامرضا گودرزی صفحات 498-512

  گیاه Atriplex canescens James یکی از گونه های غیربومی موفق در امر اصلاح و احیاء مراتع بیابانی استان مرکزی می باشد که در سطح وسیعی از رویشگاه های شور حاشیه کویر میقان (حدود 12 هزار هکتار) از سال 1360 به بعد مرتعکاری شده است. این گونه پس از چند سال رویش خشبی شده و تراکم اندام های هوایی سبز، زنده مانی و مقدار تولید علوفه آن کاهش می یابد. افزایش تولید علوفه، شادابی و زنده مانی این گیاه از ملزومات مدیریت این رویشگاه ها بوده و انجام هرس یکی از ضروریات برای تحقق این امر ذکر می شود. در این مطالعه، عملیات هرس و آماربرداری در سه سایت مطالعاتی با متوسط مساحت یک هکتار واقع در کویر میقان طی چهار سال صورت گرفته است تا سطح یا ارتفاع مناسب هرس تعیین گردد. در هر سایت چهار سطح هرس شامل کف بر و هرس از ارتفاع های 20، 40، 60 سانتیمتر و شاهد (بدون هرس) اعمال گردید. هر تیمار بر روی 16 پایه آتریپلکس با متوسط قطر پوشش تاجی 160 سانتیمتر، ارتفاع 115 سانتیمتر، میانگین تولید 530 گرم به ازای هر پایه و متوسط 34 سال سن انجام شد. هرس کلیه پایه ها در اسفندماه سال اول مطالعه انجام شده و آماربرداری فاکتورهای شادابی، مقدار تولید علوفه، ارتفاع، قطر تاج پوشش و درصد زنده مانی طی سه سال بعد صورت گرفته و داده های تیمارهای پنج گانه در هر سایت در قالب طرح آماری بلوک های کامل تصادفی تجزیه واریانس شدند و داده های سه سایت بصورت تجزیه واریانس دو طرفه مورد تجزیه آماری قرار گرفتند. بر اساس نتایج بدست آمده، در دو سایت واقع در مناطق شمالی و غربی کویر میقان با تعداد تقریبی 400 پایه در هکتار و سابقه 38 سال مرتعکاری، به ترتیب تیمارهای هرس از ارتفاع های 60 ، 40 ، 20 سانتیمتر و کف بر از لحاظ افزایش شادابی و تولید علوفه گونه A.canescens اثرات مطلوب تری داشتند. در سایت واقع در ناحیه جنوبی کویر میقان با تعداد تقریبی 350 پایه در هکتار و سابقه 30 سال مرتعکاری به ترتیب تیمارهای کف بر و هرس از ارتفاع های 20 ، 40 ، 60 سانتیمتر از لحاظ شادابی و تولید علوفه مفید بودند. در مجموع، میانگین تولید گونه A.canescens بعد از گذشت سه سال از اعمال تیمارهای کف بر و هرس از ارتفاع های 20، 40 و 60 سانتیمتر به ترتیب برابر 690، 679، 658 و 818 گرم در هر پایه گردید. جهت بهبود خصوصیات گونه A.canescens از لحاظ فاکتورهای مثبت گیاهی نظیر شادابی، زنده مانی و تولید علوفه، در مناطق آتریپلکس کاری شده حاشیه شمالی و غربی کویر با سابقه 38 سال مرتعکاری عملیات هرس از ارتفاع 60 سانتیمتر و برای مناطق جنوبی کویر با سابقه 30 سال مرتعکاری هرس کف بر پیشنهاد گردید.

  کلیدواژگان: استان مرکزی، زنده مانی گیاه، شادابی گیاه، هرس
 • حسن قلیچ نیا*، حمیدرضا میرداودی، علی چراتی صفحات 513-529

  شناخت ویژگی های اکولوژیکی گونه های گیاهی و چگونگی عکس العمل آنها به عوامل محیطی، اطلاعات لازم را برای مدیریت پوشش گیاهی و اصلاح مراتع، فراهم می آورد. به دلیل اهمیت گونه شور البرزی (Salsola kerneri (Wol) Botsch.) در حفاظت خاک و تولید علوفه، در مقاله حاضر، به مطالعه نیازهای اکولوژیک آن با تاکید بر تعیین عوامل اکولوژیک موثر بر تغییرات پوشش گیاهی و بررسی پاسخ این گونه به تغییرات عوامل اکولوژیکی، با استفاده از روش آنالیز تطبیقی متعارفی (Canonical Correspondence Analysis, CCA) و مدل جمعی تعمیم یافته (Generalized Additive Models, GAM) در استان مازندران پرداخته شده است. نتایج حاصل از آنالیز تطبیقی متعارفی نشان داد که عوامل محیطی مثل درصد رس، شن خاک، جهت جغرافیایی، اسیدیته، درصد رطوبت اشباع، درصد ماده آلی، درصد آهک خاک و متوسط درجه حرارت سالیانه در رویشگاه های مورد مطالعه سالیانه، به ترتیب با بیان 3/10، 8/2، 1/4، 3/3، 6/1، 4/1، 3/1 و 4/1 درصد از واریانس موجود در ترکیب گیاهی، نقش مهمی در تغییرات پوشش گیاهی در رویشگاه های مورد مطالعه داشتند. نتایج نشان داد که پاسخ گونه S. kerneri به درصد ماده آلی، درصد کربن آلی، درصد ازت خاک و درصد لاشبرگ سطح خاک از مدل کاهشی (Monotonic decrease) پیروی می کند. الگوی پاسخ این گونه به درصد رس، وزن مخصوص ظاهری خاک، ارتفاع از سطح دریا، میانگین دمای سالانه و میزان پتاسیم و فسفر خاک از مدل زنگوله ای (Unimodal) پیروی کرده و حد بهینه رشد آن برای هر یک از این عوامل به ترتیب 11 درصد، 1/1 گرم بر سانتیمتر مکعب، 1700 متر، 5/12 درجه سانتیگراد،700 و 5 میلی گرم بر لیتر بود. عکس العمل گونه به جهت جغرافیایی، به گونه ای است که در شیب های شرقی بیشترین درصد پوشش گیاهی و در شیب های شمال شرقی کمترین حضور را دارد. در اراضی با شیب زیاد تا نسبتا زیاد پراکنش داشته ولی در شیب های 50-40 درصد دارای عملکرد بهتری است، هر چند که پاسخ گونه به این عامل معنی دار نبود. پاسخ گونه به درصد شن و سیلت خاک و همچنین درصد سنگ و سنگریزه از مدل دو نمایی (Bimodal) پیروی کرد. مطالعه عکس العمل گیاه شور البرزی در امتداد شیب عوامل توپوگرافی و خاک، اطلاعات ارزشمندی برای تعیین نیازهای اکولوژیکی این گونه ارایه داد که می تواند در عملیات اصلاح مراتع در مناطق مشابه، مورد توجه قرار گیرد.

  کلیدواژگان: رسته بندی، شور البرزی، عوامل اکولوژیک، مدل جمعی تعمیم یافته، منحنی پاسخ گونه
 • مرتضی خداقلی*، راضیه صبوحی، مینا بیات، پروانه عشوری، جواد معتمدی (ترکان) صفحات 530-541
  شناخت عوامل محیطی موثر در استقرار پوشش گیاهی، می تواند به مدیریت صحیح اکوسیستم های مرتعی کمک کند. رویشگاه مطلوب، تاثیرتاثیر به سزایی بر بقا و تولید مثل گونه ها دارد. با پیشرفت علم آمار و سیستم اطلاعات جغرافیایی، پیش بینی رویشگاه گونه های گیاهی با استفاده از روش های مدل سازی، میسر شده است. از اینرو، پژوهش حاضر با هدف تهیه نقشه پیش بینی رویشگاه های گونه B. tomentellus بر پایه مدل پیش بینی اقلیمی، در زاگرس جنوبی (استان فارس) انجام شد. ابتدا با استفاده از 29 ایستگاه سینوپتیک داخل و مناطق مجاور، پایگاه داده ها شامل متغیرهای بارش، دمای شبانه، دمای روزانه و متوسط دما، تشکیل و 19 سنجه اقلیمی محاسبه شد. همچنین با استفاده از مدل رقومی ارتفاع با دقت 30 متر، سه متغیر فیزیوگرافی شامل شیب، جهت و ارتفاع، تهیه شد. سپس با استفاده از نقشه های بهنگام شده طرح شناخت مناطق اکولوژیک و بازدیدهای میدانی، نقاط حضور و غیاب گونه B. tomentellus مشخص شد. با استفاده از رگرسیون لجستیک، رفتار رویش این گونه در منطقه زاگرس جنوبی، مشخص و نقشه مدل سازی شده و معادلات مربوطه در شرایط کنونی، محاسبه شد. با استفاده از معادلات فعلی و قرار دادن داده های استخراج شده از پایگاهWorldclime ، نقشه پراکنش آینده گونه B. tomentellus، برای سال 2050 تحت سناریوهای اقلیمی RCP4.5 و RCP8.5، تولید گردید. نتایج نشان داد که گونه B. tomentellus تحت سناریوهای RCP4.5 و RCP8.5، به ترتیب معادل 170 و 260 متر به ارتفاعات بالاتر، مهاجرت خواهد کرد. همچنین مساحت مناطق مناسب رویشگاه گونه، از 8/26 درصد مساحت رویشگاه های مرتعی زاگرس جنوبی در شرایط کنونی، به 5/8 درصد تحت شرایط سناریو RCP4.5 و 7/1 درصد تحت سناریو بدبینانه (RCP8.5)، در سال 2050 کاهش خواهد یافت.
  کلیدواژگان: تغییر اقلیم، رگرسیون لجستیک، سناریو اقلیمی، مدل پراکنش گونه ای
 • زاهده حیدری زادی، مجید اونق*، چوقی بایرام کمکی صفحات 542-561

  خشکسالی یک پدیده اقلیمی ناخوشایند است که به طور مستقیم بر ابعاد مختلف جوامع انسانی تاثیر می گذارد. به منظور آگاهی و انتخاب تصمیم مدیریتی مناسب، طراحی و توسعه یک رویکرد یکپارچه برای کنترل موثرتر این پدیده و ارایه هشدارهای اولیه ضروری است. در این مطالعه، دوازده شاخص مختلف سنجش از دور از ماهواره مودیس (MODIS) و مدل رقومی ارتفاعی (DEM) برای پایش خشکسالی در طول فصل رشد برای سال های 2018-2000 مورد استفاده قرار گرفت. شاخص استاندارد شده بارش (SPI) با مقیاس زمانی یک تا 12 ماه به عنوان داده مرجع استفاده شد. سپس روابط بین 13 شاخص و SPI با مقیاس های زمانی مختلف با استفاده از رویکرد یادگیری ماشین و تکنیک جنگل تصادفی مدل سازی استفاده شد. از داده های رطوبت نسبی خاک، شاخص بارش-تبخیر و تعرق استانداردشده (SPEI) و داده های عملکرد محصول به منظور اعتبارسنجی مدل استفاده شد. نتایج نشان داد که جنگل تصادفی کارکرد خوبی (R2=88/0) برای شبیه سازی SPI دارد. در مرحله بعد با استفاده از مدل خشکسالی که در مرحله قبل ساخته شد، شاخص خطر خشکسالی (DHI) بر اساس احتمال وقوع خشکسالی محاسبه شد. شاخص آسیب پذیری خشکسالی (DVI) نیز  با استفاده از  هفت شاخص اجتماعی و اقتصادی محاسبه شد. در نهایت، شاخص خسارت خشکسالی (DRI) با تلفیق شاخص خطر خشکسالی و شاخص آسیب پذیری خشکسالی برای استان ایلام به دست آمد. نتایج نقشه خسارت نشان داد که دو شهرستان در معرض خسارت خشکسالی خیلی شدید، چهار شهرستان در معرض خسارت زیاد و چهار شهرستان در معرض خطر خشکسالی متوسط و کم قرار دارند. به طور کلی، نتایج این مطالعه یک روش جامع برای ارزیابی خشکسالی منطقه ای ارایه می دهد. همچنین بر اساس این مدل، می توان شهرستان های با آسیب پذیری بالا را شناسایی کرد تا با ارایه برنامه های مدیریتی به موقع به بهبود وضعیت کمک کند.

  کلیدواژگان: استان ایلام، جنگل تصادفی، خسارت خشکسالی، SPI
 • بایزید یوسفی*، صدیقه زارع کیا صفحات 562-578
  با هدف برآورد تنوع ژنتیکی و روابط بین صفات در گون های علفی چندساله، تعداد 10 جمعیت متعلق به گونه هایAstragalus vegetus ،A. brevidens ،A. brachyodontus  ،  A. effususو A. cyclophyllus در سنندج در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار بررسی گردیدند. کاشت بذور در مزرعه در آبان 1397 و صفات روی بوته های دوساله در آخر اردیبهشت 1399 اندازه گیری گردید. بین جمعیت ها از لحاظ صفات مورد بررسی اختلافات معنی داری در سطوح احتمال 1% و 5% وجود داشت. میانگین کل استقرار گیاهان برابر 26%، تعداد شاخه اولیه2/3 عدد، میانگین ارتفاع، طول بلندترین ساقه و قطر تاج به ترتیب 9/16، 2/19 و 4/15سانتی متر، طول و عرض ریشه به ترتیب 4/17 و 2/6 سانتی متر، وزن تر کل بوته، بخش هوایی و ریشه آن به ترتیب 3/2، 9/1 و 4/0، وزن خشک کل بوته، بخش هوایی و ریشه آن به ترتیب 9/0، 7/0 و 2/0 گرم، نسبت وزن خشک به تازه بوته برابر 38/0، طول و عرض برگ و طول و عرض برگچه به ترتیب 5/7 ، 7/3 ، 3/2 و 5/0 سانتی متر با متوسط 7/7 برگچه در برگ بود. جمعیت A. effusus دره شهداء و سه جمعیت گونه A. vegetus   (زرشک ، سارال و قره باغ) جمعیت های برتر برای عملکرد علوفه بودند. وزن بوته با درجه شادابی، طول و عرض برگ دارای همبستگی مثبت در سطح 05/0 و با ارتفاع و قطر تاج بوته، تعداد شاخه های اولیه، طول و عرض ریشه و وزن بخش هوایی و ریشه دارای رابطه مثبت و معنی دار (01/0 ≥ p) بود. مطابق نتایج رگرسیون گام به گام عملکرد علوفه بر سایر صفات، وزن بوته، درصد استقرار گیاه، ارتفاع و قطر تاج در سطح 1% و طول ریشه و برگ در سطح 5% با ضریب تبیین بالا (1/91 %= R2adj) اجزای عملکرد علوفه بودند، از این رو برای دستیابی به علوفه بالاتر باید بدنبال گزینش گیاهان با بخش هوایی حجیم تر و ریشه های عمیق تر بود.
  کلیدواژگان: رگرسیون گام به گام، عملکرد علوفه، گون (Astragalus spp.)، همبستگی صفات
 • سید نعیم امامی*، حمزه علی شیرمردی صفحات 579-595

  به دلیل ویژگی های کانی شناختی مارن ها و تمرکز کانی های رسی نفوذ ناپذیر در پیکره ی این نوع سنگ ها و رسوبات حاصله، معمولا استقرار و رویش پوشش گیاهی در اراضی مارنی امری دشوار به نظر می رسد. این پژوهش با هدف بررسی سیستماتیک گونه های گیاهی نسبتا انبوه رویش یافته و تعیین نیاز رویشگاهی و نیز نقش حفاظتی آن ها درخاکهای حاصل از فرسایش سازند  مارنی با بستری از سازند تماما مارنی گورپی متعلق به دوره ی کرتاسه با ضخامت بیش از 100 متردر دو منطقه ی وستگان و دوراهان در شهرستان بروجن استان چهارمحال و بختیاری به مرحله اجرا درآمد. بدین منظور 65 نمونه ی خاک مارنی برداشت و بر روی 31 نمونه آزمایش های فیزیکی و شیمیایی به انجام رسید. بررسی های گیاه شناسی نیز با استفاده از بازدیدهای مکرر صحرایی و ارزیابی فاکتورهای مختلف پوشش گیاهی در 180 پلات یک متر مربعی به روش تصادفی-سیستماتیک انجام شد و نمونه های گیاهی پس از انتقال به هرباریوم مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی، شناسایی شدند. به طورکلی ازبین بیش از 400 گونه ی گیاهی موجود رویش یافته در سطح منطقه و برروی سازندهای مختلف یک مجموعه و کلنی از گونه های مرتعی Astragalus brachycalyx-Daphne mucronata-Cirsium bracteosum با تراکم بالای 50  درصد می تواند در اراضی حاصل از فرسایش سازندهای مارنی خنثی (8-7=PH) با میزان آهک متوسط و حضور حداقلی+Na و Cl- استقراریابد. از سوی دیگر یک مجموعه و کلنی از گونه های مرتعی باترکیب Astragalus susianus-Daphne mucronata-Amygdalus elaeagnifolia می تواند در خاکهای مارنی قلیایی (8≤PH) و با غلبه جزء آهکی در سنگ و رسوب در حضور مقادیرCl- بسیار بالا استقراریافته و به عنوان راهکار زیستی مهار فرسایش آبی در خاکهای متاثرازفرسایش مارن های قلیایی ارایه گردد.

  کلیدواژگان: راهکارزیستی، رسوب، فرسایش، ویژگی های خاک
 • حسین باقری*، مهشید سوری، سید مهدی ادنانی، حسین توکلی نکو، سعیده ناطقی صفحات 596-607
  استقرار اولیه گونه های گیاهی مرتعی به خصوص در مناطق خشک و نیمه خشک مسیله ای قابل توجه جهت اصلاح و توسعه مراتع و افزایش عملکرد آن ها می باشد. به منظور بررسی اثرات کاربرد پرایمینگ بذر بر تغییرات عملکرد گونه مرتعی Astragalus brachyodontus، طرح حاضر در گلخانه و در قالب طرح فاکتوریل انجام گرفت. سه تیمار هیدرو پرایمینگ (آب مقطر)، اسموپرایمینگ (پلی اتیلن گلایکول در دو سطح 4/0- و 8/0- مگاپاسکال) و هورمون پرایمینگ (جیبرلیک اسید) به عنوان فاکتور اول و سه سطح تنش کم آبیاری 100% ظرفیت مزرعه، 75% ظرفیت مزرعه و 50% ظرفیت مزرعه به عنوان فاکتور دوم بر روی سه جمعیت (زنجان، قم و خلخال)، در سه تکرار در نظر گرفته شد. بررسی نتایج نشان داد پرایمینگ بذر، تنش کم آبیاری، جمعیت ها و اثرات متقابل آن ها، تاثیر معنی داری در سطح احتمال 1% بر تمام صفات مورد بررسی داشت. کاهش میزان آب خاک، موجب کاهش معنی دار درصد جوانه زنی، طول و وزن ساقه شد اما طول ریشه افزایش یافته و وزن ریشه ابتدا افزایش و سپس کاهش شدیدی نشان داد. بیش ترین میزان عملکرد صفات ارتفاع (0267/11 سانتی متر)، طول ریشه (6467/30 سانتی متر)، وزن ساقه (1700/1 گرم) و وزن ریشه (3664/1 گرم)، مربوط به جمعیت زنجان با آبیاری نرمال بود. تیمار اسمو پرایمینگ 4/0- مگاپاسکال بیش ترین مقادیر را در صفات طول ریشه (1556/33 سانتی متر)، وزن ساقه (2144/1 گرم) و وزن ریشه (4800/1 گرم) داشت. به طور کلی، بر اساس نتایج تحقیق حاضر، اسمو پرایمینگ 4/0- مگاپاسکال و هورمون پرایمینگ با جیبرلیک اسید در شرایط تنش شدید کم آبیاری، به عنوان تیمارهای بهبود دهنده عملکرد گونه Astragalus brachyodontus در محیط گلخانه معرفی شد. این مسیله می تواند در بهبود استقرار و عملکرد این گونه علوفه ای با ارزش بومی در برنامه های اصلاح و توسعه مراتع برای کمک به استقرار اولیه آن ها در شرایط کم آبیاری مورد توجه واقع شود.
  کلیدواژگان: هیدرو پرایمینگ، هورمون پرایمینگ، اسمو پرایمینگ، جوانه زنی، استقرار، گون، گونه مرتعی
 • سمانه سادات محزونی کچپی، عطاالله ابراهیمی، پژمان طهماسبی*، محمدحسن جوری صفحات 608-626

  از مهم ترین روش های استخراج اطلاعات از داده های ماهواره ای، تکنیک های مختلف طبقه بندی تصاویر می باشد. مطالعه حاضر با هدف تفکیک و طبقه بندی واحدهای اکولوژیک گیاهی توسط الگوریتم طبقه بندی درختی بر روی تصاویر ماهواره ای و همچنین تفسیر بصری تصاویر گوگل ارث در یکی از مراتع نیمه استپی استان چهارمحال و بختیاری صورت گرفته است. پس از اعمال الگوریتم طبقه بندی در نرم افزار Idrisi TerrSet، ماتریس خطا توسط نرم افزار تولید و بر اساس مقادیر داخل این ماتریس ارزیابی آماره های استخراج شده انجام شد. نتایج حاصل از تفسیر بصری نشان داد که در نهایت 7 نوع واحد اکولوژیک گیاهی که از نظر ویژگی های ساختاری متفاوت بودند شناسایی و به صورت آمار توصیفی بیان گردیدند که شامل Astragalus verus، Bromus tomentellus، Scariola orientalis، Astragalus verus-Bromus tomentellus، Astragalus verus-Stipa hohenikeriana، Bromus tomentellus-Stipa hohenikeriana و Stipa hohenikeriana می باشند. نتایج همچنین نشان داد که دقت کلی طبقه بندی و ضریب کاپا برای تصاویر لندست 8 به ترتیب برابر 92/0 درصد و 89/0 و برای تصاویر سنتینل 2 برابر 94/0 درصد و 92/0 می باشد. بر اساس نتایج به دست آمده مشخص شد که تصاویر ماهواره ای و تصاویر هوایی دارای قابلیت تفکیک مناسبی جهت تهیه نقشه واحدهای اکولوژیک گیاهی هستند. از آنجایی که تفسیر بصری تصاویر گوگل ارث، روشی زمان بر بوده و هزینه بالایی در بر دارد بنابراین می توان نتیجه گیری نمود که تصاویر ماهواره ای به ویژه سنتیل 2 به دلیل رزولوشن بالا و ارایه تصاویری با قدرت تفکیک زیاد، می توانند به عنوان ابزاری کاربردی و قابل استفاده، اطلاعات و جزییات دقیقی را از پدیده های سطح زمین فراهم آورند و به عنوان منبع مناسبی جهت تهیه نقشه واحدهای اکولوژیک گیاهی مورد استفاده قرار گیرند.

  کلیدواژگان: طبقه بندی درختی، تفسیر بصری، لندست 8، سنتینل 2، واحدهای اکولوژیک
 • ابراهیم عطارد، قدرت الله حیدری*، جمشید قربانی، علی بمان میرجلیلی صفحات 627-643

  در جامعه روستایی عوامل مختلفی در مشارکت جوامع محلی در جهت حفاظت از منابع طبیعی نقش داشته و بهره برداران با نقش محوری مشارکت سهم مهمی در این حفاظت ایفا می کنند، زیرا عرصه های منابع طبیعی یکی از عوامل اصلی قطب اقتصادی محسوب شده و احیا و حفاظت از آنها به مثابه ایجاد بستر فعالیت های انسانی برای نسل فعلی و آتی بشر می باشد، این عوامل شامل عامل اجتماعی، عامل اقتصادی و عامل فرهنگی بوده و تحت عنوان هنجارها شناخته می شوند. اغلب صاحبنظران معتقدند که مشارکت، عامل اصلی و تعیین کننده در فرایند رشد و توسعه جوامع توسعه یافته و در حال توسعه می باشد. لذا به منظور جلوگیری از تخریب مراتع باید برنامه ریزی جامعی برای نظارت بر بهره برداری و اصلاح و احیای مراتع از سوی سازمان ها و ادارات مختلف شکل گیرد و این کار فقط در گرو مشارکت بهره برداران رقم می خورد. برای حفاظت و بهبود مراتع سازمان های مربوطه باید از هنجارهای اثرگذار بر رفتارهای مشارکتی محلی آگاهی داشته باشند. هدف از این مطالعه شناسایی هنجارهای تاثیرگذار بر مشارکت مرتعداران و تعیین سهم هر یک از مولفه های آنها در حفاظت از مراتع ندوشن استان یزد بوده است. در این تحقیق هنجارهای تاثیرگذار شامل عوامل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی به عنوان متغیر مستقل و میزان مشارکت مرتعداران به عنوان متغیر وابسته مورد بررسی قرار گرفت. روش کار به صورت توصیفی-تحلیلی در قالب پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت پنج گزینه ای انجام شد. حجم نمونه شامل 104 مرتعدار و نمونه گیری به صورت تصادفی بود. پس از بررسی پایایی و روایی پرسشنامه از روش تحلیل مسیر جهت رتبه بندی متغیرهای مستقل استفاده شد، نتایج نشان داد که به ترتیب عامل اجتماعی با ضریب تاثیر 857/0 ، عامل اقتصادی با ضریب تاثیر 633/0 و عامل فرهنگی با ضریب تاثیر 144/0 بیشترین تاثیر کل و اثرگذاری مستقیم و غیرمستقیم را بر عامل مشارکت مرتعداران داشته و در این عامل ها به ترتیب گویه شیوه بهره برداری در مراتع، گویه میزان درآمد مرتعداران و گویه آگاهی و تجربه بهره برداران اولین اولویت را به خود اختصاص داده است، ضریب همیستگی اسپیرمن بین متغیرهای مستقل و مشارکت مرتعداران نشان داد که عامل اجتماعی و عامل اقتصادی با متغیر وابسته مشارکت مرتعداران دارای ضریب همبستگی مثبت و معنی داری می باشند، لذا پیشنهاد می شود که عامل اجتماعی و اقتصادی به ترتیب به عنوان مهمترین شاخص های جلب مشارکت مردمی در برنامه ریزی ها در جهت بهبود مراتع مد نظر قرار گیرد.

  کلیدواژگان: احیا، پرسشنامه، تحلیل مسیر، مرتعداران، هنجار
|
 • Abdolhamid Hajebi *, MohammadAmin Soltanipoor, Mohammad Fayaz, Ehsan Zandiesfahan Pages 485-497

  One of the important factors in determining the grazing capacity of rangelands is determining the preferred value of rangeland plants according to the type of livestock using the rangeland and its changes during the grazing season. In this study, the preference value of rangeland species in Zaminsang rangeland in Hormozgan province in the months of grazing season (January to May) and different years (2007-2010) was investigated. To determine the preference value, the method of utilization percentage of plant species and determination of preference index were used. The results were analyzed in a split plot statistical design in time in a randomized complete block design in SAS software and the statistical mean of the studied trait was compared with LSD test. The results showed that the most preferred livestock is primarily Aeluropus lagopoides and Atriplex leucoclada and Alhagi graecorum. The lowest percentage of exploitation was from Halocnemum strobilaceum and Desmostachya bipinnata. Based on the preference value index classification, Aeluropus lagopoides and Atriplex leucoclada species are relatively palatable species (relative preference), Alhagi graecorum and Halocnemum strobilaceum species are moderately palatable species (moderate preference) and Desmostachya bipinnata was one of the almost non-palatable (relative avoidance) species.

  Keywords: preference index, Palatability, Zaminsang rangeland, Preference value, Hormozgan province
 • Ali Farahani *, Hamidreza Mirdavoudi, Gholamreza Goudarzi Pages 498-512

  Atriplex canescens James is one of the successful non-native species in improving and rehabilitating the desert rangelands of Markazi province, which has been cultivated in a large area of saline habitats along the Meyghan playa (about 12,000 ha) since 1981. This species after a few years of growth becomes woody and the density of green aerial organs, survival and forage production decrease. Increasing forage production, vitality and viability of this plant are the requirements for the management of these habitats and pruning is one of the necessities to achieve this. In this study, pruning and census operations have been carried out in three study sites with an average area of one hectare located in the Meyghan playa for four years to determine the appropriate level or height of pruning. At each site, four levels of pruning, including pruning from the ground and pruning from heights of 20, 40, 60 cm and control (without pruning) have been applied. Each treatment was performed on 16 A.canescens stands with an average diameter of canopy and height of 160 and 115 cm, an average production of 530 g per stand and an average of 34 years of age. Pruning was done in March of the first year of study and vitality, forage yield, height, canopy diameter and survival rate factors were inventory in three years later. Data collected and analysed using two way ANOVA (Sits and treatments) based on completely randomized design. Based on the results, in two sites located in the northern and western regions of Meyghan playa with an approximate number of 400 stands per hectare and an age of 38 years of rangeland planting, pruning treatments from heights of 60, 40, 20 cm and pruning from the ground from A.canescens had more favorable effects in terms of increasing vitality and forage production. On the site located in the southern part of the Meyghan playa, with an approximate number of 350 stands per hectare and an age of 30 years of rangeland planting, pruning from ground surface and pruning treatments from heights of 20, 40, 60 cm respectively have been useful in terms of vitality and forage production. In total, after three years used of pruning from ground surface and pruning treatments from heights of 20, 40 and 60 cm, the average yield of A.canescens respectively were 690, 679, 658 and 818 g per plant rootstock. To improve the characteristics of A.canescens species in terms of positive plant factors such as vitality, survival and forage yield, in Atriplex cultivation areas of the northern and western margins of Meyghan playa with an age of 38 years of rangeland planting, pruning operations from a height of 60 cm and for southern areas of Meyghan playa with an age of 30 years of rangeland planting, pruning from the ground is determined and proposed.

  Keywords: Markazi Province, Plant vitality, Plant survival, pruning
 • Hassan Ghelichnia *, Hamidreza Mirdavoudi, Ali Cherati Pages 513-529

  Understanding the ecological characteristics of plant species and how they respond to environmental factors provides information necessary for vegetation management and rangeland management. Therefore, in the present study, the ecological needs of the species Salsola kerneri (Wol) Botsch with emphasis on determining the ecological factors affecting vegetation changes and investigating the response of these species to ecological factors changes using Canonical Correspondona Analysis (CCA) and Generalized Additive Models (GAM) in Mazandaran province were discussed. Data were analyzed using SPSS17 and CANOC 4.5 software. The results showed that S.kerneri showed a significant response to some of environmental factors in its habitat. The response pattern of S.kerneri along the Ec, pH and Tnv (Lime) followed the monotonic increase model and increased with increasing values, abundance and percentage of vegetation. Therefore, with the increase of these factors in a certain range, the coverage percentage of this species increases. The response of this species along the pH of soil followed the monotonic increase model and by increasing this factor, the presence and percentage of vegetation decreased. The response of this species along the organic matter (%) of organic carbon (%), nitrogen (%) and litter%) followed the monotonic decrease model and by increasing this factor, the presence and percentage of vegetation decreased. The response pattern of S.kerneri along the clay (%),soil specific gravity, Altitude of sea, mean annual temperature, potassium (ppm) and phosphorus (ppm) followed the unimodal model and its optimum growth rate for these factors were 11%, 1.1 g/cm3,13C°,1700m,12.5°C, 700 ppm and 5 ppm respectively. It grows in lands with low to relatively high slopes, but it has more abundance in slopes of 40-50%. The highest cover percentage of this species in the eastern slopes and the lowest in the northeastern slopes. The stone (%), sand (%) and silt (%) response also followed the bimodal model. The study of this species response curve along the slope of topographic and soil factors provided valuable information to determine the ecological needs of this species that can be considered in rangeland improvement operations in similar areas.

  Keywords: ecological factors, Generalized Additive Models (GAM), ordination, response curve, Salsola kerneri
 • Morteza Khodagholi *, Razieh Saboohi, Mina Bayat, Parvaneh Ashouri, Javad Motamedi (Torkan) Pages 530-541
  Understanding the environmental factors affecting the establishment of vegetation, can help in the proper management of rangeland ecosystems. Optimal habitat has a beneficial effect on the survival and reproduction of species. With the advancement of statistical science and GIS, it has become possible to predict the habitat of plant species using modeling methods. Therefore, the present study was conducted with the aim of preparing a forecast map of B. tomentellus habitats based on the climate forecast model in South Zagros (Fars province). First, using 29 synoptic stations inside and adjacent areas, a database including variables of precipitation, night temperature, daily temperature and average temperature was formed and 19 climatic measures were calculated. Also, using a digital height model with an accuracy of 30 meters, three physiographic variables including slope, direction and height were prepared. Then, using updated maps of ecological zones and field visits, the presence and absence points of B. tomentellus were identified. Using logistic regression, the growth behavior of this species in the South Zagros region was determined and the model map and the corresponding equations were calculated in the current conditions. Using current equations and placement of data extracted from the Worldclime database, the future distribution map of B. tomentellus for 2050 was generated under the RCP4.5 and RCP8.5 climate scenarios. The results showed that B. tomentellus species will migrate to higher altitudes of 170 and 260 m, respectively, in the RCP4.5 and RCP8.5 scenarios. Also, the area of ​suitable habitat areas, from 26.8% of the area of ​South Zagros rangeland habitats in the current conditions, to 8.5% under the RCP4.5 scenario and 1.7% under the pessimistic scenario (RCP8.5) in 2050 Will be reduced.
  Keywords: Climate change, Logistic regression, climate scenario, Species distribution model
 • Zahedeh Heidarizadi, Majid Ownegh *, Chooghibiram Komaki Pages 542-561

  Drought is an unpleasant climatic phenomenon that directly affects different dimensions of human societies. In order to know and choose the right management decision, it is necessary to design and develop an integrated approach to more effectively control this phenomenon and provide early warnings.In this study, twelve various remotely sensed indices of the Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS) and digital elevation model (DEM) were used to monitor drought during 2000–2018 growing season. Standardized Precipitation Index (SPI) with time scales of 1 to 12 months was used as reference data. The relations between thirteen indices and SPI with different time scales were modulated using machine learning approach. The random forest technique was used to construct a comprehensive drought monitoring model in Ilam Province. Validation data were provided based on relative soil moisture, Standardized Precipitation Evapotranspiration Index (SPEI), and crop yield data. It was observed that random forest produced good applicability (R2 = 0.88) for SPI prediction. In the next step, the Drought Hazard Index (DHI) was generated based on the probability occurrences of drought using the comprehensive drought model which was made in the previous step. The Drought Vulnerability Index (DVI) was calculated by using 7 socioeconomic indices. Finally, the Drought Risk Index (DRI) was obtained by multiplying DHI and DVI for Ilam province. The result of the DRI map showed that 2 Counties are at very high risk of drought, 4 Counties are at high risk and 4 Counties are at moderate and low risk of drought. Overall, the result of our study provides a comprehensive method for assessment of regional drought. Also based on this model, Counties with high vulnerability can be identified to provide timely management programs to help improve the situation.

  Keywords: Ilam province, random forest, Risk Management, SPI
 • Bayzid Yousefi *, Sedigheh Zarekia Pages 562-578
  To evaluate the genetic diversity and relationships among traits of herbaceous milkvetch, 10 genotypes belong to five species including Astragalus vegetus. A. brevidens, A. brachyodontus, A. effusus and A. cyclophyllus in Sanandaj in a randomized complete block design with three replications were studied. Seed sowing was done in November 2018 and morphological traits of plant in spring 2020 were measured. Analysis of variance released significnant (p≤0.01 and 0.05) difference for milkvetch populations (G) for all studied traits. In 2020 (two years old plants), the mean of plant establishment was about 26%, the number of primary branches was 3.2, plant height, the tallest stem length and crown diameter were 16.9, 19.2 and 15.4 cm respectively, the length and width of the root were 17.4 and 6.2 cm, respectively, the average of fresh weights of the whole plant, arial and root parts were 2.3, 1.9 and 0.4 g and the average of dry weights of the whole plant, arial and root parts were were 0.9, 0.7 and 0.2 g respectively, average dry to fresh weight ratio was 0.38. Average of leaflet per leaf was 7.7, so mean of length and width of leaf and leaflet were 7.5, 3.7, 2.3 and 0.5 cm respectively. Up to this stage, the accession of A. effusus Darreh Shohada (West Azerbaijan) and three accession of A. vegetus (Zereshk of Qazvin, Saral of Kurdistan and Qarehbagh of West Azerbaijan) were superior ones in terms of forage production and other studied traits. The weight of the plant was positively correlated with plant vigor, length and width of leaf (p≤0.05) and with plant height, crown diameter, number of primary branches, length and width of root, arial and root weight at 1% probality level. The results of stepwise regression of forage yield on other traits showed that plant weight, establishment percentage, plant height and crown diameter at 1% and the length of leaf and root at 5% probality level (R2adj = 91.1%) were forage yield components. Therefore, in order to achieve higher forage, the genotypes with larger aerial parts and deeper roots should be selected.
  Keywords: Astragalus spp, Correlation, forage yield, stepwise regression
 • Sayed Naeim Emami *, Hamzeh-Ali Shirmardi Pages 579-595

  The establishment and growth of vegetation on marly lands is usually difficult because of mineralogical properties of marls especially clay minerals aggregation as impermeable fraction in these rocks and sediments. This research aims to systematically investigate relatively densely grown plant species and determine their habitat needs as well as their protective role in the soils resulting from the erosion of the Gurpi marly belonging to the Cretaceous period with a thickness of more than 100 meters in two regions as Vastegan and Dorahan areas in Borujen Township, Chaharmahal & Bakhtiari province.  For this purpose, 65 marl soil samples were taken and physical and chemical tests were performed on 31 samples. Botanical surveys performed using repeated field visits and plat made up on the 180 plots and plant samples were identified after moving to plant museum (Herbarium) of agricultural and natural resources research and education center. In general, more than 400 plant species growing in the region and on different formations. A collection of rangeland species Astragalusbrachycalyx-Daphnemucronata- Cirsiumbracteosum with a density of more than 50% can be present in the lands resulting from the erosion of neutral marl lands(PH =7-8) with moderate  lime amount and without Na+ and Cl- presence can  established and go through its growth stages. In addition, a collection and colony of rangeland species with the combination of Astragalus susianus-Daphne mucronata-Amygdalus elaeagnifolia) can be established in alkaline marl (pH>8) with high amount of lime fraction and cl- and should be presented as a biological solution to control the erosion of the soils affected by the erosion of alkaline marls.

  Keywords: Sediment, erosion, biological control, soil properties
 • Hossein Bagheri *, Mahshid Souri, Seyed Mehdi Adnani, Hossein Tavakoli Neko, Saeedeh Nateghi Pages 596-607
  Early establishment of rangeland plant species, especially in arid and semi-arid regions, is a considerable issue to increase their yield. In order to investigate the effects of seed priming on changes in yield of the Astragalus brachyodontus pasture species, the present study was carried out in the greenhouse with factorial design. Three treatments of hydro-priming (distilled water), osmopriming (Polyethylene Glycol with two levels of -0.4 and -0.8 MPa) and hormone priming (gibberellic acid) as the first factor, and three levels of deficit irrigation stress (100% field capacity, 75% field capacity and 50% field capacity) were considered as the second factor and 3 populations (Zanjan, Qom and Khalkhal) as the Third factor with 3 replications. The results showed that seed priming, deficit irrigation stress, populations and their interactions had a significant effect at the 1% probability level on all investigated traits. The soil water reduction caused a significant decrease in seedling germination percentage, stem length and weight, but the root length increased and the root weight first increased and then decreased intensively. The maximum yield of height (11.0267 cm), root length (30.6467 cm), stem weight (1.1700 g) and root weight (1.3664 g) was related to Zanjan population in normal irrigation. The treatment of -0.4 MPa osmopriming had the highest values in root length (33.1556 cm), stem weight (1.2144 g) and root weight (1.4800 g). Generally, according to the present research, -0.4 MPa osmo-priming and hormone priming with gibberellic acid were introduced as treatments to improve the Astragalus brachyodontus species performance in the greenhouse under the severe deficit irrigation stress condition. This results can be considered to improving the establishment and performance of this native valuable forage, in breeding programs and rangeland development, to improve its initial establishment in deficit irrigation conditions.
  Keywords: Hydro-priming, Hormone priming, Osmopriming, germination, Seedling emergence, establishment, Astragalus, rangeland
 • Samaneh Sadat Mahzooni-Kachapi, Ataollah Ebrahimi, Pejman Tahmasebi *, MohammadHassan Jouri Pages 608-626

  One of the most important methods of extracting information from satellite data is various image classification techniques. The current research was conducted to separate and classify plant ecological units by classification tree analysis algorithm on satellite images and also visual interpretation of Google Earth images in one of the semi-steppe rangelands of Chaharmahal and Bakhtiari province. After applying the classification algorithm in Idrisi TerrSet software, the software generated the error matrix, and then based on the values inside this matrix, the extracted statistics were evaluated. The results of visual interpretation showed that finally, seven types of plant ecological units that were different in terms of structural features were identified and expressed as descriptive statistics, including Astragalus verus, Bromus tomentellus, Scariola orientalis, Astragalus verus-Bromus tomentellus, Astragalus verus -Stipa hohenikeriana, Bromus tomentellus-Stipa hohenikeriana, and Stipa hohenikeriana. The results also showed that the overall accuracy and kappa coefficients of 0.92% and 0.89 for Landsat 8 images and 0.94% and 0.92 for sentinel 2 images were achieved. Based on the obtained results, it was found that satellite images and aerial images have a suitable separation capability to prepare a map of plant ecological units. Since the visual interpretation of Google Earth images is a time-consuming and expensive method, it can be concluded that satellite images, especially Centile 2, can be used as a tool due to their high resolution and high-resolution images, Practical and usable, provide accurate information and details of the earth's surface phenomena and be used as a suitable source for preparing a map of plant ecological units.

  Keywords: Classification Tree Analysis, Visual Interpretation, Landsat 8, Sentinel 2, Ecological Units
 • Ebrahim Atarod, Qodratollah Heydari *, Jamshid Ghorbani, Alibeman Mirjalili Pages 627-643

  In the rural society, various factors play a role in the participation of local communities in the conservation of natural resources. Among them stakeholders have the central role as participation plays an important role. Natural resources are considered as one of the main economical sources and their restoration and conservation are considered as the base for human activities for the current and future generations. These factors include social factors, economical factors and cultural factors, which are known as norms. Most experts believe that participation is the main and determining factor in the process of growth and development in developed and developing societies. Therefore, in order to prevent the degradation of rangelands, a comprehensive plan must be designed by various organizations and departments to monitor the exploitation and utilization of rangelands and this depends on the participation of the stakeholders. In order to protect and restore rangelands, organizations must be aware of the norms that affect local collaborative behaviors. The aim of this study is to identify the norms that influence the pastoralists participation and to determine the contribution of each of their components in the conservation of Nodushan rangelands, Yazd province. In this study we assessed the impact of norms including social, economical and cultural factors as independent variables on the amount of pastoralists participation as a dependent variable. The method was descriptive-analytical in the form of a questionnaire based on a five-option Likert scale. The sample size included 104 pastoralists and random sampling. After checking the reliability and validity of the questionnaire, the path analysis method was used to rank the independent variables. The results showed that the social factor with 0.857, the economic factor with 0.633 and the cultural factor with 0.144 had the greatest total impact and also the direct and indirect impact on the pastoralists' participation. The method of exploitation in rangelands, the amount of income of pastoralists, and the awareness and experience of pastoralists had the first priority. Spearman's correlation coefficient between independent variables and pastoralists' participation showed that the social factor and the economical factor have a positive and significant correlation coefficient with the dependent variable of pastoralists' participation. Therefore, it was suggested that the social and economical factors should be considered as the most important indicators of attracting pastoralists participation in planning for restoration of rangelands.

  Keywords: Norm, path analysis, Pastoralists, questionnaire