فهرست مطالب

 • سال پانزدهم شماره 3 (پیاپی 58، پاییز 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/11/24
 • تعداد عناوین: 7
|
 • آسیه گلزاری، پوران الله بخشی، مرضیه لری پور*، احمدرضا صیادی صفحات 4-17
  مقدمه

  خودکارآمدی و رضایت افراد از شیوه آموزش خودآزمایی پستان در ایجاد و تداوم این رفتار غربالگری سرطان پستان، اهمیت زیادی دارد. از این رو انتخاب مناسب‏ ترین رویکرد آموزشی مهم است. مطالعه حاضر با هدف مقایسه خودکارآمدی خودآزمایی پستان و رضایت از آموزش در دو شیوه آموزش حضوری و مبتنی بر تلفن هوشمند انجام شد.

  روش بررسی

  در این کارآزمایی کنترل شده تصادفی 70 خانم مراجعه ‏کننده به کلینیک پستان شهرستان رفسنجان به روش در دسترس انتخاب و با قرعه‏ کشی به دو گروه آموزش حضوری و مبتنی بر تلفن هوشمند تخصیص یافتند. آموزش در هر دو گروه به صورت تک به تک انجام شد. در گروه حضوری، آموزش از طریق سخنرانی با پاورپوینت و برای گروه مبتنی بر تلفن هوشمند از طریق بارگذاری فیلم آموزشی در واتس‏اپ بود. اطلاعات قبل و بلافاصله بعد از مداخله، از طریق چک لیست ویژگی‏های فردی، پرسش‏نامه رضایتمندی و پرسش‏نامه خود کارآمدی جمع‏آوری شده و با نرم افزار spss22 و آزمون های آماری تی مستقل، تی زوجی، کای دو، تحلیل کوواریانس و تست دقیق فیشر تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته ها

  میانگین نمره خودکارآمدی در دو گروه آموزش حضوری و مبتنی بر تلفن هوشمند قبل از مداخله به ‏ترتیب 68/4±57/22 و 08/5±68/20 و بلافاصله بعد از مداخله به‏ ترتیب 47/4±57/33 و 14/6±59/29 بود. رضایت از آموزش در دو گروه آموزش حضوری و مبتنی بر تلفن هوشمند به ‏ترتیب 18/7±78/173 و 86/17±46/166 بود. نتایج آزمون کوواریانس نشان داد بین دو گروه در میزان نمره خود کارآمدی تفاوت معنی دار وجود دارد (007/0=p).

  نتیجه گیری

  هر دو روش آموزش حضوری و مبتنی بر تلفن هوشمند با برتری آموزش حضوری موجب تامین رضایت از آموزش و ایجاد خودکارآمدی مناسب برای خودآزمایی پستان می‏ شوند. از این رو استفاده متناسب با شرایط فردی و اجتماعی از هر دو رویکرد مناسب به‏ نظر می‏رسد.

  کلیدواژگان: آموزش، خودآزمایی پستان، خودکارآمدی، رضایت، تلفن هوشمند، حضوری
 • مکاریم هیشام محمد، سلام عباس الیوی، محمد عبدلارزاق عاصی* صفحات 18-28
  مقدمه

  سرطان پستان یک بیماری چند عاملی است و هورمون های استروییدی خصوصا استروژن ها و پروژسترون یکی از مهمترین عوامل خطر آن می باشند. شرایطی مانند بارداری، قاعدگی زودرس، باروری درسنین بالاتر و استفاده از قرص های پیشگیری از بارداری که خطر مرتبط با قرار گرفتن در معرض استروژن را افزایش می دهند خطر ابتلا به سرطان پستان را نیز افزایش می دهند. هدف از این مطالعه بررسی تغییرات هورمونی ناشی از قرص های پیشگیری از  بارداری خوراکی  به عنوان یک عامل خطر سرطان پستان در زنان جوان شهر نجف بود.

  روش بررسی

  مطالعه حاضر به صورت مقطعی و بر روی 75 بیمار مبتلا به سرطان پستان و 25 فرد سالم از دی 1399 تا خرداد 1400 در بیمارستان آموزشی الصدر و مرکز سرطان فرات میانه عراق انجام شد. جهت بررسی ارتباط قرص های خوراکی پیشگیری از بارداری با سرطان پستان، سطح سرمی استروژن و پروژسترون بررسی شد. بدین منظور پس از کسب رضایت نامه آگاهانه، از همه افراد شرکت کننده 5 میلی لیتر خون وریدی گرفته شد و نمونه های بدست آمده با تحلیلگر Cobas e 411  مورد بررسی قرار گرفت.

  یافته ها

  میانگین سطح سرمی استروژن در مبتلایان به سرطان پستان با سابقه مصرف قرص های پیشگیری از بارداری (pg/ml 7/10±8/159) و بدون سابقه مصرف (pg/ml 45/9±23/168) به صورت معنی داری بالاتر از گروه کنترل (pg/ml 46/8±48/95) بود (05/0=P). میانگین سرمی پروژسترون در بیماران با سابقه مصرف (03/0±9/4) و  بدون سابقه مصرف (05/0±12/4) بود. که در گروه مصرف کننده نسبت به گروه کنترل (04/0±3/4) بالاتر بود (01/0=P)

  نتیجه گیری

  در این مطالعه مشاهده شد که استفاده از روش های پیشگیری از بارداری هورمونی با شانس بالاتری برای سرطان پستان نسبت به عدم استفاده از روش های پیشگیری از بارداری هورمونی همراه بود. به نظر می رسد در نظر گرفتن این مسیله در سیاست گزاری های بهداشتی می تواند در کنترل بروز سرطان پستان موثر باشد.

  کلیدواژگان: پروژسترون، استروژن، سرطان پستان، قرص پیشگیری از بارداری، عراق
 • کتایون شیبت زاده، علی اصغر مشتاقی، کهین شاهانی پور، فرشته گلاب* صفحات 29-44
  مقدمه

  سرطان پستان شایع ترین نوع سرطان در زنان است. سیر و زنجبیل به عنوان عوامل ضد التهاب و آنتی اکسیدان شناخته شده اند. همچنین در بعضی از انواع سرطان نیز بررسی شده اند. در این مطالعه ما اثر سیر و زنجبیل را به طور همزمان بر سرطان پستان موش سوریBALB/c  بررسی کردیم.

  مواد و روش ها:

   در این تحقیق موش های ماده با وزن 20-18 گرم در 7 گروه تقسیم شدند. شامل گروه سرطانی دریافت کننده نرمال سالین، گروه های سرطانی دریافت کننده دوزهای مختلف عصاره زنجبیل (100 و 500 میلی گرم بر کیلوگرم)، سیر (50 و 100 میلی گرم بر کیلوگرم) ، تاموکسیفن (10 میلی گرم بر کیلوگرم) و گروه سرطانی دریافت کننده همزمان سیر (100 میلی گرم بر کیلوگرم) و زنجبیل (500 میلی گرم بر کیلوگرم) که به مدت سه هفته به صورت درون صفاقی دریافت کردند. بعد ازاین مدت موش ها را بیهوش نموده تومور را جدا کرده و اندازه آن را تعیین کردیم. میزان آنزیم گلوتاتون ترانسفراز و بیان ژنهای ABCG2 و SPARC اندازه گیری شدند.

  نتایج

  یافته ها نشان دادند که اندازه تومور در تمامی گروه ها شامل دوزهای مختلف عصاره زنجبیل (100 و 500 میلی گرم بر کیلوگرم)، سیر (50 و 100 میلی گرم بر کیلوگرم) ، تاموکسیفن (10 میلی گرم بر کیلوگرم) و گروه سرطانی دریافت کننده سیر (100 میلی گرم بر کیلوگرم) و زنجبیل (500 میلی گرم بر کیلوگرم) کاهش معنی داری نشان داد. میزان آنزیم گلوتاتیون ترانسفراز به عنوان آنتی اکسیدان در تمامی گروه ها افزایش نشان داد و این افزایش در تمامی گروه ها بجز گروه سیر و گروه زنجبیل در دوز 100 میلی گرم بر کیلوگرم معنی دار بود. بیان ژن SPARC به عنوان نشانگر زیستی برای سرطان در تمامی گروه ها کاهش معنی دار یافت. بیان ژن ABCG2 به عنوان عامل مقاوم به سرطان در تمامی گروه ها کاهش یافت و این کاهش در گروه سیر 50 میلی گرم بر کیلوگرم و تاموکسیفن معنی دار بود.

  بحث و نتیجه گیری

  استفاده سیر و زنجبیل در درمان سرطان می تواند مفید باشد. این عمل احتمالا از طریق مکانیسم آنتی اکسیدانی و مهار بیان ژنهای مقاوم به سرطان می باشد. استفاده همزمان سیر و زنجبیل باعث تغییرات بیشتری در این زمینه نشد. بنابراین بررسی های بیشتری جهت تعیین میزان دوزهای لازم و همچنین مکانیسم این امر لازم می باشد.

  کلیدواژگان: سرطان پستان، سیر، زنجبیل
 • حمیده سعیدی، حسین اکبری*، مجید فولادیان، فاطمه ورشویی صفحات 45-66
  مقدمه

  سرطان پستان شایع ترین سرطان زنان در ایران است. از علل افزایش مرگ و میر این بیماران، تاخیرتاخیر تشخیص است. موانع مختلفی در تحقق تشخیص زودهنگام وجود دارد . این مطالعه به دنبال شناسایی تعیین کننده های اجتماعی موثر در تشخیص این بیماری است.

  روش بررسی

  مطالعه کیفی ، بر روی 21 بیماران مبتلا به سرطان پستان در کلینیک آنکولوژی رضا شهر مشهد در سال 98-99 با روش نمونه‏ گیری هدفمند انجام شده است . جمع آوری داده ها، از طریق مصاحبه های عمیق نیمه ساختارمند بوده است . داده ها ضبط و دست نویس و کدهای اولیه تولید و جستجو برای یافتن طبقه فرعی صورت پذیرفت و طبقات اولیه مورد اصلاح قرار گرفتند . با تجمیع طبقه اصلی ، به مضمون تبدیل شدند.

   یافته ها: 

  پایگاه اقتصادی ، بحران های زندگی ، حمایت اجتماعی ، داغ ننگ ، سابقه قبلی سرطان در خانواده ، باورهای تقدیر گرایانه ، رفتار پیشگیرانه ، شناخت بیماری ، تعارضات نقش ، نابرابری های جنسیتی ، دسترسی به فرصتهای پزشکی ، عوامل اجتماعی پرداخته شده در روایت ها هستند.

  نتیجه گیری: 

  این مطالعه نشان داده است که تشخیص سرطان پستان متاثر از عوامل اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی است . لذا هر گونه تلاش برای بهبود رفتار تشخیصی نیازمند استفاده از یک رویکرد چند رشته ای است که به همزمان به عوامل زیست پزشکی ، اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی توجه داشته باشد.

  کلیدواژگان: تشخیص، تشخیص تاخیرتاخیری، تشخیص زودهنگام
 • ساقی کوشا، شهرام وزیری، ناهید نفیسی، فرح لطفی کاشانی* صفحات 67-83
  مقدمه

  سرطان پستان، به عنوان شایع ترین سرطان، علت مرگ و میر میلیون ها نفر در سراسر جهان است. با توجه به اینکه وضعیت روان شناختی می تواند با تحت تاثیر قرار دادن سیستم ایمنی در پاسخ دهی فرد مبتلا به درمان موثر باشد، پژوهش حاضر با هدف ارایه مدل جهت پیش بینی وضعیت سیستم ایمنی بر اساس تیپ شخصیتیD با میانجی گری مکانیسم های دفاعی در بیماران مبتلا به سرطان پستان انجام شد.

  روش بررسی

  جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمامی زنان مبتلا به سرطان پستان در شهر تهران و گیلان در سال 1398 بودند که از بین آنها تعداد 250 نفر با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. داده ها با استفاده از فهرست وارسی علایم هشدار دهنده نقص سیستم ایمنی، پرسشنامه مکانیسم های دفاعی و پرسشنامه تیپ شخصیتی D جمع آوری شد. برای تحلیل داده ها از روش های ضریب همبستگی پیرسون و مدل معادلات ساختاری با بهره گیری از نرم افزار AMOS و SPSS نسخه 22 استفاده شد.

  یافته ها

  یافته ها نشان داد، بین وضعیت سیستم ایمنی و مکانیسم دفاعی روان رنجور، مکانیسم دفاعی رشد نیافته و تیپ شخصیتی D همبستگی معنادار و مستقیم و بین وضعیت سیستم ایمنی و مکانیسم دفاعی رشد یافته همبستگی معنادار و معکوس وجود دارد. همچنین مکانیسم های دفاعی در رابطه بین تیپ شخصیتی D و وضعیت سیستم ایمنی در بیماران مبتلا به سرطان پستان دارای نقش میانجی دارد.

  نتیجه گیری

  بر این اساس، در بیماران مبتلا به سرطان پستان، وضعیت سیستم ایمنی از طریق مکانیسم های دفاعی و تیپ شخصیتی D قابل پیش بینی است. بدین صورت که هر چقدر فرد از مکانیسم دفاعی رشد نیافته تر استفاده می کند سیستم ایمنی ضعیف تر داشته و استفاده از مکانیسم دفاعی رشد یافته با سیستم ایمنی قوی تر همراه است. بر اساس یافته های به دست آمده می توان گفت طراحی مداخلات روان شناختی مبتنی بر اصلاح  مکانیسم های دفاعی و تغییر تیپ شخصیتی D، می تواند به بیمار مبتلا به سرطان پستان جهت مدیریت و درمان بیماری کمک نماید.

  کلیدواژگان: سیستم ایمنی، تیپ شخصیتی D، مکانیسم های دفاعی، سرطان پستان ​​​​​​​
 • سیده سارا افرازنده، مریم ابراهیمی، فریبا اسدی، راحله رجبی* صفحات 84-98
  مقدمه

  یکی از گزینه های موجود در راستای کاهش اثرات روانی ماستکتومی، ارتقاء تصویر بدن و تسهیل شرایط روانی اجتماعی این بیماران، عمل جراحی بازسازی پستان می باشد. ساختار خانواده ارتباط با دوستان و اعضای جامعه عمیقا بر نوع و شدت مشکلاتی که افراد با آن مواجه اند، تاثیر می گذارد. لذا پژوهش حاضر با هدف تعیین ارتباط حمایت اجتماعی خانواده با نگرش بیماران ماستکتومی تحت عمل جراحی نسبت به بازسازی پستان در ابعاد مختلف اجرا شد.

  روش بررسی

  این مطالعه توصیفی تحلیلی، بر روی 137 بیمارمبتلا به سرطان پستان ماستکتومی شده انجام شد.بیماران مراجعه‏ کننده به بیمارستان امید مشهد با داشتن ملاک های ورود به مطالعه با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس و در بازه زمانی 3 ماه سوم سال 1397 انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه های استاندارد نگرش بیماران ماستکتومی شده به عمل جراحی بازسازی پستان (شامل21 گویه با پاسخ های دوتایی موافقم ومخالفم) و حمایت اجتماعی خانواده مری پروسیدانو و کنیت هلر (شامل 20 گویه با پاسخ های بله، خیر و نمی دانم) استفاده شد. داده ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی مورد تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها: 

  میانگین نمره نگرش به بازسازی پستان و حمایت اجتماعی به ترتیب 35/2±14/17 و 85/2±75/14 بدست آمد که نشان می دهد بیماران تحت مطالعه از سطح مطلوبی از حمایت اجتماعی برخوردار بودند. بین حمایت اجتماعی خانواده و نگرش نسبت به بازسازی پستان ارتباط معنی داری وجود داشت (r=0/17, P=0/04). بررسی تاثیر حمایت اجتماعی و نگرش برحسب ویژگی های فردی براساس آزمون های من ویتنی و کروسکال والیس نشان داد که میانگین نمره نگرش برحسب تحصیلات و تعداد فرزند تفاوت معنی داری دارد (P=0/03, P=0/01) و از طرفی بین حمایت اجتماعی نیز با تحصیلات و وضعیت اقتصادی ارتباط معنی داری دیده شد (P=0/01, P=0/003). بین سایر ویژگی های فردی با حمایت اجتماعی و نگرش ارتباط معنی داری بدست نیامد.

  نتیجه گیری :

   با توجه به نتایج مطالعه زنانی که حمایت بیشتری از خانواده و دوستان دریافت می کنند، همچنین پزشک معالج به مشاوره با بیمار در مورد تبیین نقاط منفی و مثبت عمل جراحی بازسازی پستان توجه بیشتری لحاظ کرده باشد، بهتر می توانند در مورد پیگیری و بازسازی پس ازماستکتومی تصمیم گیری نمایند. لذا برنامه‏ های مشاوره و صرف زمان بیشتر جهت تبادل اطلاعات با بیماران و مطرح کردن گزینه بازسازی پستان توسط تیم درمانی برای آنها و زدودن ترس ها و دل نگرانی های بی مورد می تواند کمک کننده باشد.

  کلیدواژگان: نگرش، بازسازی پستان، خانواده، حمایت اجتماعی، ماستکتومی
 • علا طالیب داود*، علی حسن عبود صفحات 99-111
  مقدمه

  سرطان پستان شایع ترین تومور بدخیم در زنان است. P53 ژنی است که اغلب در سرطان پستان تغییر کرده است. هدف از این مطالعه بررسی رابطه بیان ایمونوهیستوشیمی پروتیین P53 با سن و انواع متغیرهای هیستوپاتولوژی (نوع بافت شناسی سرطان مجرایی و لوبولار، درجه تومور و گیرنده HER-2) در مبتلایان به سرطان پستان مراجعه کننده به مرکز سرطان فرات میانه در دانشگاه کوفه بود.

  روش بررسی

  مطالعه حاضر بر روی 40 بیمار زن عراقی مبتلا به سرطان پستان 75-34 ساله که از 29 دی ماه 1397 تا 18 فروردین 1400 تشخیص داده شده بودند، انجام شد. مشخصات آسیب شناسی تومور مانند نوع بافت شناسی، درجه تمایز، بیان پروتیین P53 و Her2 neu در نمونه های ثابت شده با پارافین توسط پاتولوژیست های مراکز مختلف استان نجف مورد بررسی قرار گرفت. بیان P53 با سن و  نوع بافت شناسی، درجه تومور و گیرنده HER-2 مقایسه شد. تحلیل آماری با استفاده از آزمون Chi square انجام شد.

  یافته ها:

    بیشتر شرکت کنندگان سن 50 -59 سال (5/47 %) داشتند. بیشترین میزان بیان پروتیین P53 در گروه سنی50≤ سال (75 %)، درجه II و III تومور (50 % و 3/33 %)، سرطان مجرایی تهاجمی (7/91%) و تومورهای HER-2 منفی (75 %) یافت شد. بیان مثبت P53 با هیچ یک از متغیرهای مورد بررسی ارتباط معنی دار نداشت.  

  نتیجه گیری:

   شاید بتوان از بیان ایمونو هیستوشیمی P53 به عنوان یک عامل پیش بینی کننده پاسخ به درمان یا پیشرفت بیماری در سرطان پستان استفاده نمود. با این حال ارزشمندی بررسی P53 در دوره های پیگیری بیماران یا بکارگیری آن در پروتکل های درمانی نیاز به مطالعات بیشتری دارد.

  کلیدواژگان: سرطان پستان، HER-2، P53
|
 • Asieh Golzarifard, Pouran Allahbakhshi, Marzeyeh Loripoor*, AhmadReza Sayadi Pages 4-17
  Introduction

  Self-efficacy and people's satisfaction with breast self-examination training methods are very important in creating and perpetuating this breast cancer screening behavior. Therefore, choosing the most appropriate educational approach is important. The aim of this study was to Comparing the self-efficacy of breast self-examination and satisfaction with training in both face-to-face and smartphone-based training methods.

  Methods

  In this randomized controlled trial, 70 women referring to the breast clinic in Rafsanjan were selected by available methods and by drawing samples assigned to two groups of face-to-face and smartphone-based training. Training was done in both groups individually. The training in the face-to-face group was through lectures with PowerPoint, and for the smartphone-based group by uploading a training video on WhatsApp. Data were collected before and immediately after the intervention through individual characteristics checklist, satisfaction questionnaire and self-efficacy questionnaire and analyzed by SPSS22 software and independent t-test, paired t-test, chi-square, analysis of covariance and Fisher's exact test.

  Results

  The mean scores of self-efficacy in the two groups of face-to-face and smartphone-based training, before the intervention were 22/57±4/68 and 20/68±5/08, and immediately after the intervention were 33/57±4/47 and 29/59±6/14, respectively. Satisfaction with training in the two groups of face-to-face and smartphone-based training was 173/78±7/18 and 166/46±17/86, respectively. Covariance analysis results showed a significant difference between the two groups in the degree of self-efficacy score (P = 0.007).

  Conclusion

  Both face-to-face and smartphone-based training methods provide satisfaction with training and create appropriate self-efficacy for breast self-examination, and face-to-face training has better results in this area.

  Keywords: Education, Breast self-examination, Self-efficacy, Satisfaction, Smartphone, face-to-face
 • Makarim Hisham Mohammed, Salam Abbas Oleiwi, Mohammed Abdulrazzaq Assi* Pages 18-28
  Introduction

  Breast cancer is a multifactorial disease, and steroid hormones, especially estrogens and progesterone, are among the most important risk factors. Some conditions such as pregnancy, early menarche, late age at first full-term pregnancy, and use of oral contraceptive pills (OCPs), which increase the risk of estrogen exposure, also increase the risk of breast cancer. This study aimed to evaluate OCP use–related hormonal changes as a risk factor for breast cancer in young women in Najaf.

  Methods

  This cross-sectional study was conducted on 75 breast cancer patients and 25 healthy women between January and June 2021 at Al-Sader Teaching Hospital and the Middle Euphrates Cancer Center in Najaf city, Iraq. After obtaining written informed consent, the researchers drew 5 ml of venous blood from each participant and analyzed the samples using the cobas® e 411 analyzer. Estrogen and progesterone serum levels were measured to evaluate the relationship between the use of OCPs and breast cancer.

  Results

  The mean serum level of estrogen in breast cancer patients with and without a history of OCP use (159.80 pg/ml 168.23 pg/ml, respectively) was significantly higher compared with the control group (95.48 pg/ml). The mean serum levels of progesterone in patients with and without a history of OCP use were 4.9 and 4.12 pg/ml, respectively, which in users was higher than in the control group (4.3 pg/ml, P = 0.01).

  Conclusion

  This study found that using OCPs was associated with a higher risk for breast cancer. This issue can be considered in health policies to control breast cancer incidence.

  Keywords: Progesterone, Estrogen, Breast Cancer, Oral Contraceptive Pill, Iraq
 • Katayoon Sheybatzadeh, AliAsghar Moshtaghie, Kahin Shahanipour, Fereshteh Golab* Pages 29-44
  Introduction

  Breast cancer is the most common type of cancer in women. Garlic and ginger have been widely studied as antioxidant agents. In this study, we investigated the combined effect of garlic and ginger on BALB/c mice with breast cancer.

  Materials and Methods

  Breast tumor–bearing female mice were divided into 7 groups: 1 group receiving normal saline, 2 groups receiving different doses of ginger extract (100 and 500 mg/kg), 2 groups receiving garlic extract (50 and 100 mg/kg), 1 group receiving tamoxifen (10 mg/kg), and 1 group receiving garlic (100 mg/kg) and ginger (500 mg/kg) together. The treatments were administered intraperitoneally for 3 weeks. After this period, the size of tumor, glutathione transferase levels, and expression of ABCG2 and SPARC genes were measured.

  Results

  Tumor size significantly decreased in all groups. The level of glutathione transferase increased in all groups, and this increase was significant except in the groups receiving garlic and ginger at a dose of 100 mg/kg. The expression of SPARC, a biomarker for cancer, was significantly reduced in all groups. The expression of ABCG2, encoding the breast cancer resistance protein, decreased in all groups, and this decrease was significant in groups receiving garlic at 50 mg/kg and tamoxifen.

  Conclusion

  Garlic and ginger can be useful in the treatment of cancer. This anticancer action is probably mediated through the antioxidant mechanism and inhibition of the expression of genes responsible for drug resistance in cancer. The simultaneous use of garlic and ginger did not produce a synergistic effect. Therefore, further studies are needed to determine the required doses as well as the mechanisms of this action.

  Keywords: Breast Cancer, Garlic, Ginger
 • Hamideh Saeedi, Hossein Akbari*, Majid Fooladian, Fatemeh Varshovi Pages 45-66
  Introduction

   Breast cancer is the most common cancer in Iran. Delay in diagnosis is one of the causes of increased mortality in these patients. There are several obstacles to achieving an early diagnosis. This study seeks to identify the social determinants influencing breast cancer diagnosis.

  Methods

  This qualitative study was conducted at Reza Oncology Clinic in Mashhad in 2019-2020. The study sample included 21 patients with breast cancer selected via purposive sampling. Data were collected using semi-structured in-depth interviews. Data were recorded, handwritten, and coded, subthemes were identified, and then the original themes were refined. By integrating the subthemes, they became the main themes.

  Findings

  Economic status, life crises, social support, stigma, family history of cancer, fateful beliefs, preventive behavior, disease recognition, role conflicts, gender inequalities, and access to medical opportunities were the social factors mentioned in the narratives.

  Conclusion

  This study has shown that social, cultural, and economic factors influence breast cancer diagnosis. Therefore, any effort to improve disease diagnosis requires a multidisciplinary approach that addresses biomedical, social, cultural, and economic factors simultaneously.

  Keywords: Diagnosis, Delayed detection, Early detection
 • Saghi Kousha, Shahram Vaziri, Nahid Nafisi, Farah Lotfi Kashani* Pages 67-83
  Introduction

  Breast cancer, as the most common cancer, is the cause of death of millions of people around the world. Given that psychological status can be effective in responding to treatment by affecting the immune system, the aim of this study was to present a model for predicting the status of the immune system through personality type D mediated by defense mechanisms in patients with breast cancer.

  Methods

  The statistical population of the present study included all women with breast cancer in Tehran and Gilan in 1398, from which 250 were selected by purposive sampling. Data were collected using a Type D personality, Questionnaire Defense Style Questionnaire and Warning Signs of Immunodeficiency. Pearson correlation coefficient and structural equation modeling were used to analyze the data using AMOS and SPSS software version 22.

  Results

  The results showed that there was a significant and direct correlation between the status of the immune system and the neurotic defense mechanism, undeveloped defense mechanism and personality type D and a significant and inverse correlation between the status of the immune system and the developed defense mechanism. Also, defense mechanisms played a mediating role in the relationship between personality type D and immune system status in breast cancer patients.

  Conclusion

  Accordingly, in patients with breast cancer, the status of the immune system can be predicted through defense mechanisms and personality type D. Therefore, therapists and health professionals can help these people overcome their disease by designing interventions based on modifying defense mechanisms and personality type D. Thus, the more an individual uses the immature defense mechanism, the weaker the immune system is, and the use of the developed defense mechanism is associated with a stronger immune system. Based on the findings, it can be said that designing psychological interventions based on modifying defense mechanisms and changing personality type D, can help a patient with breast cancer to manage and treat the disease.

  Keywords: Immune system, Personality type D, Defense mechanisms, Breast cancer
 • Seyyedeh Sara Afrazandeh, Maryam Ebrahimi, Fariba Asadi, Raheleh Rajabi* Pages 84-98
  Introduction

  Breast reconstruction surgery is one of the options available for reducing the psychological effects of mastectomy, improving body image, and alleviating the psychosocial conditions of breast cancer survivors. Family structure and communication with friends and community members deeply affect the type and severity of problems faced by individuals. The aim of this study was to determine the relationship between family social support and the attitude of mastectomy patients toward breast reconstruction surgery.

  Methods

  This descriptive-analytical study was performed on 137 breast cancer patients who had undergone mastectomy. Patients referred to Omid Hospital in Mashhad who met the criteria for entering the study were selected using the convenience sampling method in the fall of 2017. Data were collected using a standard questionnaire for assessing attitudes towards breast reconstruction surgery after mastectomy (including 21 items with binary answers of “I agree” and “I disagree”) and the Perceived Social Support from Family Scale (including 20 items with answers of “yes,” “no,” and “don’t know”). The data were analyzed using descriptive and inferential statistics.

  Results

  The mean scores for attitude towards breast reconstruction and social support were 17.14 ± 2.35 and 14.75 ± 2.85, respectively, which shows that the patients under study had a favorable level of social support. There was a significant relationship between social support from family and attitude towards breast reconstruction (r = 0.17, P = 0.04). There were significant differences in attitude towards breast reconstruction among participants with different levels of education and number of children (P = 0.03 and P = 0.01, respectively), while significant differences were observed in perceived social support from family for variables of education and economic status (P = 0.01, P = 0.003, respectively). No significant relationship was found between other individual characteristics and either social support or attitude.

  Conclusion

  By making women aware of the challenges and benefits of breast reconstruction, a positive attitude towards reconstruction can be created in them so that they can experience a successful reconstruction by accepting the support of those around them, and their quality of life after cancer can improve.

  Keywords: Attitude, Mammoplasty, Family, Social support, Mastectomy
 • Alaa Talib Dawod*, Ali Hassan Abood Pages 99-111
  Introduction

  Breast cancer is the most common malignant tumor in women. P53 is the most frequently altered gene in breast cancer. This study aimed to evaluate the correlation of the immunohistochemical expression of P53 protein with age and histopathological variables in breast cancer patients.

  Method

  This cross-sectional study was conducted on 40 women with breast cancer referred to the Middle Euphrates Unit for Cancer Research, Najaf, Iraq, from January 2019 to April 2021. Pathologists from different diagnostic centers in Najaf province examined tumor histopathological characteristics, including histological type, grade of tumor, expression of the p53 protein, and ERBB2 (HER2/neu) on 40 blocks of paraffin-fixed breast tumor samples. The association between p53 expression and each of the other variables was assessed using the chi-square test.

  Results

  Most participants were in the age group 50-59 years (47.5%). The highest percentage of the p53 protein positivity was found in the age group ≥50 years (75%), tumor grade 2, 3 (50%, 33.3%), invasive ductal carcinoma (91.7%), and HER2-negative group (75%). The expression of p53 was not significantly correlated to any of the investigated variables.

  Conclusion

  It may be possible to use p53 immunohistochemical expression to predict treatment response or disease progression in breast cancer. However, the value of examining p53 in the follow-up periods of patients or using it in treatment protocols requires more studies.

  Keywords: Breast cancer, HER2, neu, p53