فهرست مطالب

 • سال شانزدهم شماره 3 (امرداد و شهریور 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/11/24
 • تعداد عناوین: 8
|
 • نیلوفر مرادی، محمد عزیزی*، الهام نیرومند، وریا طهماسبی صفحات 183-195
  زمینه و هدف

  دیابت یک بیماری چندعاملی است که با قند خون بالای مزمن و مقاومت به انسولین مشخص می شود. به طورکلی افزایش جهانی شیوع دیابت نوع 2 در اثر تغذیه ضعیف و عدم فعالیت بدنی ایجاد می شود. لذا هدف از مطالعه ی حاضر، تاثیر 8  هفته تمرین ترکیبی همراه با مکمل دانه ی کینوا بر قندخون ناشتا، اشتها و کیفیت زندگی در زنان مبتلا به دیابت نوع 2 است.

  روش بررسی

  در این مطالعه 36 زن مبتلا به دیابت نوع 2 به صورت داوطلبانه انتخاب و به 3 گروه: تمرین+مکمل (12=n)، مکمل (12=n) و کنترل (12=n) تقسیم شدند. گروه تمرین+مکمل و گروه مکمل 8 هفته به مقدار 25 گرم دانه ی کینوای پخته را  به مدت 3 روز در هفته مصرف کردند. گروه تمرین+مکمل نیز تمرین ترکیبی را به مدت 8 هفته و 3 بار در هفته انجام دادند. تمرین با شدت 12-10 میزان درک فشار انجام شد. جهت اندازه گیری شاخص کیفیت زندگی از نسخه ی فارسی شده ی پرسش نامه ی کیفیت زندگی و جهت ارزیابی اشتها نیز از پرسش نامه ی اشتها استفاده شد. 48 ساعت قبل و بعد از مداخلات، نمونه گیری خون، اندازه گیری ها و تکمیل پرسش نامه ها انجام شد. از آزمون های (One Way ANOVA)، تعقیبی LSD و t همبسته در سطح معناداری 0/05≥P استفاده شد.

  یافته ها: 

  طبق نتایج 8 هفته مداخله در گروه تمرین+مکمل (0/001=P) (%2/59) و گروه مکمل (0/04=P) (1/54%) نسبت به گروه کنترل (0/32=P) (%1/54) باعث کاهش معنی دار قندخون ناشتا شد. همچنین کاهش معنی داری نیز در شاخص اشتهای گروه تمرین+مکمل (0/001>P) (%54/20) و گروه مکمل (0/001=P) (%60/31) نسبت به گروه کنترل (0/11=P) (%7/91) صورت گرفت. داده های کیفیت زندگی نیز حاکی از افزایش معنی دار این شاخص در گروه تمرین+مکمل (0/008=P) (%5/95) و گروه مکمل (0/002=P) (%3/80) نسبت به گروه کنترل (0/10=P) (%0/99) بود.

  نتیجه گیری: 

  8 هفته تمرین ترکیبی به همراه مصرف دانه ی کینوا تاثیر مثبت و بسزایی بر روی شاخص قند خون ناشتا، کیفیت زندگی و اشتها در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 دارد.

  کلیدواژگان: دیابت نوع 2، مکمل دانه ی کینوا، تمرین در خانه، کیفیت زندگی، تمرینات هوازی، تمرینات مقاومتی
 • مبینا نوری، لیلا فزونی*، آنیا آهنی آذری صفحات 196-206
  زمینه و هدف

  فاضلاب یکی از خطرناک ترین و مهم ترین منابع انتشار باکتری های بیماری زاست و تصفیه و تیمار آن ها همواره مویدحذف باکتری های بیماری زا نیست. انتروکوک ها به عنوان باکتری های بیماری زای فرصت طلب، سخت رشد و عامل عفونت های بیمارستانی، پراکندگی محیطی وسیعی دارند که یکی از مسیرهای انتقال آن ها به انسان، آب و فاضلاب می باشد. افزایش میزان مقاومت آنتی بیوتیکی در بین باکتری ها نشان دهنده نیاز به بررسی عوامل ضدباکتریایی جدید یا اثرات ترکیبی آن هاست. این مطالعه با هدف بررسی اثر ترکیبی لینزولید و ریفامپین در حذف انتروکوک های مقاوم به چند آنتیبیوتیک در دو پایگاه تصفیه فاضلاب استان گلستان انجام شد.

  روش بررسی

  گونه های انتروکوک از 80 نمونه ی حاصل از پایگاه های تصفیه فاضلاب در دو شهر استان گلستان (شمال ایران) شامل گرگان و بندرترکمن طی بهمن 1399 تا تیر1400 جدا شدند. جدایه ها بر اساس روش های تعداد احتمالی باکتری ها، فیلتراسیون، تست های میکروبیولوژیک و نهایتا با استفاده از ردیابی ژن اختصاصی توسط پرایمر ddlE با روش واکنش زنجیره ای پلیمراز شناسایی شدند. الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی با روش کربی بایر و طبق دستورالعمل 2020-CLSI نسبت به شش کلاس آنتی بیوتیکی انجام شد. تعیین حداقل غلظت لینزولید در حالت منفرد و در ترکیب با ریفامپین با روش میکرودایلوشن براث انجام شد.   

  یافته ها:

   پس از بررسی فنوتیپی و تشخیص مولکولی (PCR) نمونه های فاضلاب خام و تیمارشده، در40% نمونه های فاضلاب (32 نمونه) گونه های انتروکوک شناسایی گردیدند. تتراسایکلین کم اثرترین آنتی بیوتیک گزارش شد؛ به طوری که حدود 100 درصد جدایه های انتروکوکوس فکالیس و انتروکوکوس فاسیوم به آن مقاومت نشان دادند. فراوانی انتروکوکوس فکالیس مقاوم به لینزولید 11% تایید شد. در مجموع، 20 جدایه انتروکوکی (62/5%) دارای مقاومت چندگانه بودند. حداقل غلظت مهاری لینزولید و ریفامپین که رشد 90% جدایه ها را مهار کرد (MIC90) 1 میکروگرم بر میلی لیتر و 4 برابر کمتر از فرم منفرد لینزولید (4 میکروگرم بر میلیلیتر= MIC90) بود. ضمن این که هیچ یک از جدایه های انتروکوکی به ترکیب لینزولید/ ریفامپین مقاومتی نشان ندادند (0/001=P). 

  نتیجه گیری

  نتایج حاصل از این تحقیق، حضور انتروکوکسی های مقاوم به ونکومایسین و سایر آنتی بیوتیک ها را در تصفیه خانه فاضلاب تایید نمود. اثر مطلوب ترکیب لینزولید و ریفامپین در مهار کامل جدایه های انتروکی مقاوم به چند دارو، دلالت بر هم افزایی آن ها داشت.

  کلیدواژگان: انتروکوک، فاضلاب، مقاومت دارویی، لینزولید، ریفامپین
 • رضا عباسی، فاطمه رنگرز جدی، شیما انوری، رضا خواجویی* صفحات 207-218
  زمینه و هدف

  مدیران بیمارستان ها یکی از کلیدی ترین تصمیم گیران در پیاده سازی سیستم های اطلاعات سلامت برای سازمان هستند؛ ازاین رو مطالعه ی حاضر با هدف تعیین و اولویت بندی موانع پیاده سازی سیستم های اطلاعات سلامت در بیمارستان های جنوب شرق ایران از دیدگاه مدیران بیمارستان ها انجام شد.

  روش بررسی

  این مطالعه ی توصیفی-تحلیلی بر روی 21 مدیر بیمارستانی شاغل در سه استان کرمان، یزد و سیستان و بلوچستان انجام شد. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه ی محقق ساخته ای استفاده شد که روایی صوری آن توسط متخصصان انفورماتیک سلامت و مدیریت اطلاعات سلامت تایید و ضریب پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ محاسبه شد (96/7=α). تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شد. جهت بررسی ارتباط بین میانگین هریک از موانع با متغیرهای دموگرافیک کمی و کیفی، از آزمون های Pearson، Independent T-test و ANOVA استفاده شد. 

  یافته ها: 

  در این مطالعه، عوامل مربوط به نادیده گرفتن نیازهای مدیریتی بیمارستان در انتخاب سیستم (با نمره 1/333 از 2)، هزینه ی خرید سخت افزار، عدم آموزش کافی کاربران برای کار با سیستم (1/238)، کمبود نیروی انسانی مناسب، تعداد کم متخصصان انفورماتیک سلامت (1/19)، هزینه ی خرید نرم افزار، کمبود منابع مالی لازم (1/142)، هزینه ی بالای راه اندازی سیستم، عدم امکان یکپارچگی و تعامل با سیستم های اطلاعاتی مختلف، عدم حمایت متخصصان مراقبت سلامت (1/047) و عدم تجربه مدیریت در انتخاب بهترین سیستم (با نمره یک از 2)، بالاترین نمرات را به خود اختصاص دادند. همچنین هزینه های آموزش پرسنل برای کار با سیستم (با نمره 0/092-) و عدم ایجاد بهبود در انجام فرایندهای انجام کار (0/047-) نیز کمترین نمرات را کسب کردند. تحلیل داده ها نشان داد که مدیران با زمینه تحصیلی بالینی، نسبت به مدیران غیربالینی، موانع مالی و انسانی را مهم تر بیان کردند (0/031>P).

  نتیجه گیری:

   در این مطالعه، مدیران بیمارستانی معتقد بودند که به ترتیب عوامل مالی، انسانی، فنی، مدیریتی و سازمانی به عنوان مهم ترین موانع در پیاده سازی سیستم های اطلاعات سلامت در بیمارستان های ایران هستند. سیاست گذاران و مدیران حوزه ی سلامت در سطح کلان و خرد می توانند با تمرکز بر اولویت های شناسایی شده، نسبت به رفع بسیاری از موانع پیش از پیاده سازی سیستم های اطلاعات سلامت، اقدام نمایند.

  کلیدواژگان: سیستم های اطلاعات سلامت، پیاده سازی، موانع، مدیران بیمارستان
 • محمدحسین صادقیان*، سید امیرحسین مهدوی، فرهاد حبیبی، مسعود شفیعی صفحات 219-228
  زمینه و هدف

  انجمن روان پزشکی آمریکا سومین عامل اصلی مرگ در بین افراد 15 تا 24 سال را خودکشی معرفی می کند. این مطالعه با هدف تعیین عوامل موثر بر بروز خودکشی های منجر به مرگ در اجساد ارجاعی به سازمان پزشکی قانونی استان تهران از سال 1390 تا 1399 انجام گرفت. 

  روش بررسی

  این تحقیق یک مطالعه ی مقطعی از نوع توصیفی و تحلیلی در سال 1399 بود. جامعه ی آماری شامل کلیه اجساد ارجاعی به پزشکی قانونی بود. اطلاعات مربوط به کلیه اجساد ارجاعی به پزشکی قانونی در بین سال های 1390 تا 1399 به تعداد 5471 پرونده مورد بررسی قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آماری توصیفی و تحلیلی استفاده شد. P.value کمتر از 0/05 درصد معتبر در نظر گرفته شد.

  یافته ها:

   نتایج نشان داد که سن 50% مرگ های منجر به خودکشی زیر 32 سال است. 69/2% خودکشی های منجر به مرگ مرد و بقیه زن هستند. بیشترین فراوانی (39/3 درصد) از نظر روش، مربوط به روش حلق آویز‍‍‍‍ و گروه سنی جوانان، از نظر سطح تحصیلات در مردان راهنمایی و در زنان دیپلم، بوده است. بیشترین فراوانی خودکشی مربوط به مجردها (47/1 درصد) و در فصل تابستان (27/4 درصد) است. بیشترین روش خودکشی روش حلق آویز با بیش از 39 درصد و پس از آن روش مسمومیت با سم با بیش از 25 درصد موارد بوده است کمترین روش مورد استفاده روش غرق شدگی بوده است

  نتیجه گیری:

   براساس نتایج این مطالعه به نظر می رسد که عواملی مانند سن، جنس، میزان تحصیلات و حتی عوامل جغرافیایی و اجتماعی از عوامل اثرگذار بر خودکشی می باشند که می تواند به سیاستگذاران، مدیران، روان شناسان، روان پزشکان و سازمان های مرتبط با موضوع جهت برنامه ریزی و تدوین برنامه های پیشگیری از خودکشی کمک نماید. توجه به سواد تحصیلی، وضعیت اشتغال و میزان درآمد افراد، توجه ویژه ی خانواده ها به دختران و پسران نوجوان و جوان و به ویژه وضعیت تاهل آن ها می تواند به عنوان اقدامات اثرگذار بر پیشگیری از خودکشی موثر باشد.

  کلیدواژگان: خودکشی، اجساد ارجاعی، پزشکی قانونی
 • سکینه مطیرزاده، رحیم طهماسبی، بهروز کاوه ای، آزیتا نوروزی* صفحات 229-240
  زمینه و هدف

  یکی از موثرترین اقدامات پیشگیرانه جهت مهار بیماری های عفونی، واکسیناسیون است. برای ایجاد مداخلات موثر برای پذیرش واکسن کووید-19، شناسایی عواملی که بر پذیرش واکسیناسیون تاثیر دارد بسیار مهم است. این مطالعه با هدف تعیین قدرت پیشگویی کنندگی الگوی پردازش موازی بسط یافته جهت پذیرش واکسن کووید-19 انجام شد.

  روش بررسی

  در این مطالعه ی مقطعی، 1455 فرد بالای 18 سال زیرپوشش مراکز خدمات جامع سلامت ساکن استان بوشهر در شهرستان های بوشهر، گناوه، تنگستان و عسلویه در سال 1400 به صورت در دسترس انتخاب شدند. جمع آوری اطلاعات به صورت آنلاین با استفاده از پرسش نامه ای مشتمل بر 3 بخش شامل اطلاعات جمعیت شناختی، پرسش نامه ی ارزیابی سازه های الگوی پردازش موازی توسعه یافته و پرسش نامه ی پذیرش واکسن کووید-19 انجام شد. تحلیل داده ها توسط نرم افزار آماری SPSS انجام گرفت؛ در تحلیل داده ها علاوه بر ارایه شاخص های توصیفی، از آزمون های کای-دو، T دو نمونه مستقل و تحلیل رگرسیون لجستیک استفاده شد.

  یافته ها:

   از تعداد 1455 شرکت کننده، 1067 نفر(73/3%) پذیرش واکسن داشتند. نتایج مطالعه نشان داد که مردان (0/006=P)، افراد با تحصیلات کارشناسی ارشد و بالاتر (0/001=P)، کارمندان دولتی (0/001=P)، افراد مجرد (0/01=P)، افراد با سابقه بیماری خاص (0/05=P)، افراد دارای سابقه تست کووید-19 مثبت در خود (0/001=P) و خانواده (0/03=P) بیشتر از سایر افراد پذیرنده ی واکسن بودند. سازه های شدت، کارآمدی پاسخ درک شده و خودکارآمدی از عوامل پیشگویی کننده ی پذیرش واکسن بودند. متغیرها و سازه های پیشگو 43/8% تغییرات در پذیرش واکسن را تبیین می کردند. از بین شرکت کنندگان در مطالعه، تعداد 1366 نفر (93/9%) در فرایند کنترل ترس بودند که در این افراد، بالاترین نمره ی پاسخ دفاعی، مربوط به اجتناب بوده است. 

  نتیجه گیری: 

  جهت افزایش پذیرش واکسن باید بر کارآمدی و اثربخشی واکسن و شدت عوارض ابتلا به بیماری تاکید نمود. بنابراین کمپین های بهداشت عمومی با هدف افزایش پذیرش واکسیناسیون باید سطح بالایی از شفافیت را در مورد ایمنی و اثربخشی واکسن ها به افراد جامعه ارایه دهند.

  کلیدواژگان: کووید-19، پذیرش واکسن، الگوهای روان شناختی
 • علیرضا منادی سفیدان*، رضا افریشم صفحات 241-254
  زمینه و هدف

  مطالعات قبلی نشان داده اند که miRNA های ویروسی و انسانی در فرایند کنترل و یا پیشرفت بیماری نقش داشته و حتی می توانند به عنوان اهداف درمانی در نظر گرفته شوند. بر این اساس، مطالعه ی مروری حاضر جهت ارزیابی نقش miRNA های میزبان و ویروس کووید-19 در روند بیماری طراحی شد. 

  روش بررسی

  مطالعه ی حاضر یک مطالعه ی مروری بود که در بازه زمانی 2022-2012 انجام شد. مطالعات از پایگاه داده های علمی PubMed، Google scholar، Web of science و Scopus بازیابی شدند. منابع مرتبط توسط محققان انتخاب و خلاصه ای از آن ها در این مطالعه مروری ارایه شد.

  یافته ها:

   مطالعه ی مروری حاضر نشان داد که برخی miRNA های میزبان مانند miR-200c ،miR-23b-5p، و miR-125a-5p اثر مهاری بر روی گیرنده ACE2 داشتند، درحالی که miR، miR-3909 و miR-133a بر روی این گیرنده اثر تحریکی داشتند. علاوه بر این، miR-98-5p میزبان بر روی بیان ژن TMPRSS2 اثر مهاری داشت. از سویی دیگر، miR-21 ،miR-146a و 142-miR میزبان، التهاب را از طریق سیگنالینگ MAPK و NF-Ƙβ، القا کرد. درحالی که  miR-124 ، miR-410، miR-1336 میزبان فاکتور STAT3 را مهار کرده و مانع التهاب شد. به علاوه، miR-302b و  372-miR میزبان، پروتیین سیگنالینگ ضدویروسی میتوکندری (MAVS) را هدف قرار داد که منجر به خاموش شدن سیگنال های اینترفرون نوع 1 شد. همچنین ثابت شده است که miR-145-5p ،miR-24-3p ،miR-7-5p، و miR-322-3p اگزوزومی میزبان، تکثیر 2-SARS-CoV و بیان پروتیین S را مهار کرده و کاهش بیان آن ها در افراد مسن و دیابتی با کاهش مهار تکثیر 2-SARS-CoV مرتبط بود. همچنین miR-359-5p ویروسی بیان MYH9 (زنجیره سنگین میوزین غیرعضلانی 9) را تنظیم کرده که باعث تهاجم و رهاسازی ویروس در سلول میزبان شد.

  نتیجه گیری:

   این مطالعه نشان داد که miRNA های فراوانی در کنترل و یا پیشرفت بیماری کووید-19 نقش دارند و احتمالا با تغییر بیان miRNA ویروسی و میزبان، بتوان بیماری کووید-19 را درمان کرد. با این حال، تحقیقات بیشتری در این خصوص موردنیاز است.

  کلیدواژگان: کروناویروس ها، کووید-19، بیماری مرتبط با کووید-19، میکرو RNA، درمان کووید-19
 • زینب سادات نوربخش، فاطمه شیخ شعاعی*، داریوش مطلبی، فرزانه فضلی صفحات 255-265
  زمینه و هدف

  منابع پزشکی با سلامت جامعه ارتباط مستقیم داشته و کتاب به عنوان یکی از اصلی ترین منابع، از اهمیت بالایی برخوردار است. این پژوهش با هدف آسیب شناسی وضعیت نشر کتاب های علوم پزشکی و همچنین شناسایی مشکلات تولید محتوا، تولید فرهنگی و تولید فنی در ایران از دیدگاه ناشران انجام شده است.

  روش بررسی

  پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی، رویکرد کیفی و روش پدیدارشناسی است. ابزار مورد استفاده در این پژوهش مصاحبه ی نیمه ساختاریافته و جامعه پژوهش، ناشران تخصصی حوزه پزشکی در دو بخش دانشگاهی(پنج ناشر) و خصوصی(هشت ناشر) بودند. انجام مصاحبه ها تا مرحله اشباع داده ها(13 مصاحبه) ادامه یافت. ابتدا کدگذاری باز و محوری صورت گرفت که در نهایت تعداد 402 کد، استخراج و پس از آن در تعداد 74 مقوله دسته بندی شد که با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی تحلیل گردید.

  یافته ها:

   از دیدگاه ناشران حاضر در پژوهش به ترتیب، نبود سیاست گذاری تولید محتوا (24 تکرار، 16 درصد)، ترجمه ای بودن درصد بالای آثار نشر پزشکی (23 تکرار، 16 درصد)، و تخصص نداشتن ناشران پزشکی (11 تکرار، 7 درصد)، بیشترین مشکلات و آسیب ها (53 درصد) در حوزه ی تولید محتوا را در برمی گیرد. مشکلات تولید فرهنگی در رتبه ی دوم با 39 درصد و به ترتیب شامل تخصصی و هزینه بر بودن ویراستاری کتاب، حرفه ای نبودن داوران و نبود قوانین ساختارمند داوری با 22 تکرار معادل 46 درصد، 8 تکرار معادل 17 درصد و 6 تکرار معادل 13درصد می باشد. آسیب ها و مسایل بخش تولید فنی معادل 8 درصد بازتاب داده شده است که مشکلات مواد اولیه چاپ و نشر (11 تکرار، 48 درصد)، مشکلات فناوری چاپ و نشر (5 تکرار، 23 درصد) و کمبود نیروی متخصص فنی (3 تکرار، 13 درصد)، سه آسیب اصلی در تولید فنی از دیدگاه ناشران برشمرده شده اند.

  نتیجه گیری:

   باتوجه به یافته های حاصل از این پژوهش درباره ی آسیب های موجود در صنعت نشر پزشکی، می توان نتیجه گرفت که بسیاری از مشکلات نشر در ایران ریشه در سیاست های کلی و قوانین و فرهنگ حاکم دارد. بنابراین توجه جدی تر به حوزه ی تخصصی نشر پزشکی از سوی دولت و سیاست گذاری کاملا بی طرفانه در جهت برطرف کردن دغدغه های ناشران می تواند موانع و مشکلات زیادی را برطرف سازد.

  کلیدواژگان: آسیب شناسی، نشر کتاب، علوم پزشکی، ناشران تخصصی، ناشران دانشگاهی، پدیدارشناسی
 • محیا جعفرنژاد، اسمعیل محمدنژاد*، لیلا صیادی، شیما حقانی، رضا قانعی قشلاق، افضل شمسی صفحات 266-277
  زمینه و هدف

  شکستگی و دررفتگی استخوان ران یک مشکل شایع و مختل کننده ی سلامت عمومی در سراسر جهان می باشد. یکی از مهم ترین راه ها برای کنترل و پیشگیری این شکستگی ها، شناسایی عوامل مرتبط شایع با پیامدهای شکستگی هیپ است که با شناسایی این عوامل می توان از پیامدهای نامطلوب این شکستگی ها جلوگیری کرد. بنابراین هدف از انجام این مطالعه، تعیین ارتباط فاکتورهای تاثیرگذار بر شکستگی هیپ با پیامدهای ناشی از آن بود.

  روش بررسی

  پژوهش حاضر یک مطالعه ی توصیفی-مقطعی بود که در بیمارانی که دچار شکستگی مفصل هیپ بودند، انجام شد. در این مطالعه، سرشماری پرونده ی 440 بیمار، اطلاعات بیماران در فاصله ی سال های 1399-1396 (بررسی سه ساله) بعد از بررسی معیارهای ورود و خروج وارد مطالعه شدند. فرم های ثبت اطلاعات طراحی شده با استفاده از اطلاعات پرونده پزشکی و تماس تلفنی با خانواده بیمار تکمیل شد. از نرم افزار SPSS  و آمار توصیفی (میانگین، میانه، کمینه و بیشینه) و استنباطی (آزمون دقیق فیشر، کای دو، تی مستقل و رگرسیون لجستیک) استفاده شد.

  یافته ها:

   نتایج این مطالعه نشان داد بیشتر بیماران با شکستگی هیپ (73/9%)، بیماری زمینه ای داشتند. شایع ترین بیماری های زمینه ای در بیماران به ترتیب شامل پرفشاری خون (20/7%)، دیابت (13/2%) و بیماری قلبی (10/5%) بود. بیشترین علت مرگ و میر به ترتیب شامل کهولت سن (40/4%)، شیوع کووید-19 (20/2%)، سکته قلبی (11/7%)، آمبولی ریوی (10/6%) و عفونت زخم جراحی (10/6%) بود. شایع ترین علت شکستگی هیپ، پوکی استخوان (26/3 درصد) و سقوط از ارتفاع (24/7 درصد) بود. سطح تحصیلات (0/0001=P)، علل شکستگی (0/001=P)، نوع بیهوشی (0/001=P)، سابقه ی بستری در بخش های ویژه (0/001=P)، بستری مجدد (0/0001=P)، سن (0/001=P) و سطح مراقبت از خود (0/001=P) با مرگ و میر این بیماران ارتباط معنی داری داشته است. نوع جراحی (0/038=P)، سابقه ی بستری در بخش های ویژه (0/001=P)، سابقه ی ترانسفوزیون خون (0/021=P) و سطح مراقبت از خود(0/001=P) نیز با طول مدت بستری بیماران دارای شکستگی هیپ ارتباط معنی داری داشت.

  نتیجه گیری:

   با شناسایی عوامل تاثیرگذار بر مدت زمان بستری و مرگ و میر بیماران با شکستگی هیپ، شاهد نتایج بهتر عمل جراحی، اقامت کوتاه تر در بیمارستان، عارضه ی کمتر پس از عمل جراحی و کاهش مرگ و میر خواهیم بود و برخی از فاکتورهای دخیل مانند پوکی استخوان قابل پیشگیری اند که می توان با آموزش به موقع از آن ها پیشگیری نمود.

  کلیدواژگان: شکستگی هیپ، پیامد، پوکی استخوان، پیشگیری
|
 • Nillofar Moradi, Mohammad Azizi*, Elham Niromand, Worya Tahmasebi Pages 183-195
  Background and Aim

  Diabetes is a multifactorial disease characterized by chronic high blood sugar and insulin resistance. In general, the global increase in the incidence of type 2 diabetes is caused by poor nutrition and inactivity. Therefore, the aim of this study was to evaluate the effect of 8 weeks of combined exercise with quinoa supplementation on fasting blood sugar, appetite and quality of life in women with type 2 diabetes.

  Materials and Methods

  In this study, 36 women with type 2 diabetes were divided into 3 groups: exercise+supplement (n=12), supplement (n=12) and control (n=12). The exercise+supplement and supplement group consumed 25 grams of cooked quinoa seeds for 3 days a week. The exercise+supplement group also did combined exercise for 8 weeks, 3 times a week. Exercise was performed with an intensity of 10-12 pressure perception. The Persian version of the quality-of-life questionnaire was used to measure the quality-of-life index and the appetite questionnaire was used to assess appetite. Blood samples were taken 48 hours before and after the interventions, measurements and questionnaires were completed. One Way ANOVA, LSD post hoc and paired t were used at the significance level of P≤0.05.

  Results

  According to the results of 8 weeks of intervention in the exercise+supplement group (P=0.001)(2.59%) and the supplement group (P=0.04)(1.54%) compared to the control group (P=0.32)(1.54%) caused a significant reduction in Fasted blood sugar. There was also a significant decrease in appetite index in the exercise+supplement group (P<0.001)(54.20%) and the supplement group (P=0.001)(60.31%) as compared to the control group (P=0.11)(7.91%). Quality of life data also showed a significant increase in this index in the exercise+supplement group (P=0.008)(5.95%) and supplement group (P=0.002)(3.80%) as compared to the control group (P=0.10)(0.99%).

  Conclusion

  Eight weeks of combined exercise with consumption of quinoa seeds has a positive and improving effect on fasting blood sugar index, quality of life and appetite in patients with type 2 diabetes.

  Keywords: Type 2 Diabetes, Quinoa Seed Supplement, Exercise at Home, Quality of Life, Aerobic Training, Resistance Training
 • Mobina Noori, Leila Fozouni*, Ania Ahani Azari Pages 196-206
  Background and Aim

  Wastewater is one of the most dangerous and important sources of pathogens and their treatment does not always guarantee the elimination of pathogenic bacteria. Enterococci, as opportunistic pathogenic bacteria, fastidious and cause of nosocomial infections, have a wide environmental distribution and one of the routes of their transmission to humans is water and wastewater. The increasing rate of drug- resistance among bacteria indicates the need for investigation of novel antibacterial agents or their combination effects. The aim of this study was to investigate the effect of linezolid in combination with rifampin on the elimination of multidrug- resistant enterococci in two treatment plants in Golestan province. 

  Materials and Methods

  Enterococcus species from eighty samples were isolated from treatment plants in two cities of the Golestan Province (North of Iran) including Gorgan and Bandar-e Torkaman during January-June 2021. The isolates were identified based on the most probable number (MPN), filtration, microbiological tests and finally by using specific gene detection by ddlE primer with polymerase chain reaction. Kirby Bauer performed an antibiotic resistance pattern according to CLSI- 2020 guidelines for six classes of antibiotics. The minimum inhibitory concentration of linezolid was determined individually and by synergist effect with rifampin by broth microdilution method. 

  Results

  After phenotypic and molecular diagnosis (PCR) of raw and treated wastewater samples, in 32 (40%) wastewater samples, enterococci species were identified and confirmed. Tetracycline was the least effective so, about 100% of Enterococcus faecalis and Enterococcus faecium isolates were resistant to it. The prevalence of linezolid-resistant E. faecalis was 11%. A total of 20 enterococcal isolates (62.5%) had multiple resistance. The concentration of linezolid in combination with rifampin, which inhibited 90% growth of the isolates (MIC90) was 1μg /ml, four-fold lower than linezolid alone (MIC90=4 μg/ml). In addition, none of the enterococci isolates showed resistance to the linezolid/rifampin combination (P=0.001).

  Conclusion

  The results of this research confirmed the presence of enterococci resistant to vancomycin and other antibiotics in the wastewater treatment plant samples in Golestan province. The favorable combination effect of linezolid and rifampin on the inhibition of multi-drug resistant isolates implies their synergy.

  Keywords: Enterococci, Wastewater, Drug Resistance, Linezolid, Rifampin
 • Reza Abbasi, Fatemeh Rangraz Jeddi, Shima Anvari, Reza Khajouei* Pages 207-218
  Background and Aim

  Hospital managers are one of the key decision-makers in the implementation of health information systems. This study aimed to determine the implementation challenges of health information systems based on the hospital managers’ perspective.

  Materials and Methods

  This descriptive-analytical study was conducted in 2019 on the hospital managers of three provinces (Kerman, Yazd, Sistan and Baluchestan). Data were collected using a self-administrated questionnaire. The face validity of this questionnaire was approved by experts in health informatics and health information management and its reliability was confirmed by Cronbach’s alpha (α=96.7%). Data were analyzed using SPSS. To investigate the relationship between the mean of each challenge with demographic variables, Pearson, Independent T-test, and ANOVA tests were used.

  Results

  In this study, the factors related to ignoring the hospital manager’s needs in system selection (1.333 out of 2 points), hardware purchase cost, insufficient user training to using the system (1.238), inadequate manpower and health informatics specialists (1.19), software purchase cost, insufficient financial resources (1.142), high cost of system launching, the lack of integration and interoperability among information systems, lack of support from health care professionals (1.047), and lack of management experience in choosing the best system (one out of 2) had the highest scores (out of 2 points). Also, personnel training costs to work with the system (-0.092) and Lack of improvement in work processes (-0.047) obtained the lowest scores. Data analysis showed that managers with clinical backgrounds considered financial and human challenges more important than non-clinical managers (P<0.031).

  Conclusion

  The hospital managers believed that financial, human, technical, managerial, and organizational factors are the most important challenges in implementing health information systems in Iran’s hospitals respectively. The health policy-makers and planners at large and small levels can address many of the challenges before implementing systems by focusing on identified priorities.

  Keywords: Health Information Systems, Implementation, Barriers, Hospital Managers
 • MohammadHossein Sadeghian*, Seyed Amirhossein Mahdavi, Farhad Habibi, Masoud Shafiei Pages 219-228
  Background and Aim

  The American Psychiatric Association identifies suicide as the third leading cause of death among people aged 15 to 24. This study was conducted with the aim of investigating factors affecting of the occurrence of suicides leading to death in corpses referred to the Forensic Medicine Organization of Tehran Province from 2010 to 2019.

  Materials and Methods

  This research was a descriptive and analytical cross-sectional study in 2019 year. The statistical population includes all bodies referred to forensic medicine. The information related to all corpses referred to forensic medicine which was analyzed between 2010 and 2019 were 5471 cases. Descriptive and analytical statistical methods were used to analyze the data. P-value less than 0.05% was considered valid.

  Results

  The results showed that 50% of suicide deaths were under 32 years old. Sixty-nine point two percent of suicides leading to death are male and the rest are female. The highest frequency in terms of method was related to the hanging method, 39.3%, and in the youth age group, in terms of the level of education in men, high school diploma and diploma in women. The highest frequency of suicide related to singles was 47.1% and 27.4% in the summer season. The most common method of suicide was hanging, with more than 39%, followed by poisoning with poison, with more than 25% of cases. The least used method was drowning.

  Conclusion

  Based on the results of this study, it seems that factors such as age, sex, level of education, and even geographic and social factors are among the factors that affect suicide, which can help policymakers, managers, psychologists, psychiatrists, and related organizations. Paying attention to educational literacy, employment status and income level of people, special attention of families to adolescent and young boys and girls and especially their marital status can be effective measures to prevent suicide.

  Keywords: Suicide, Bodies Referred, Forensic Medicine
 • Sakineh Motayerzadeh, Rahim Tahmasebi, Behrooz Kavehie, Azita Noroozi* Pages 229-240
  Background and Aim

  Vaccination is one of the most effective preventive measures to control of infectious diseases. To create effective interventions for the acceptance of the COVID-19 vaccine, it is important to identify the factors that affect the vaccine acceptance. The aim of this study was to determine the predictive power of the Extended Parallel Process Model (EPPM) for acceptance of Covid-19 vaccine. 

  Materials and Methods

  In this cross-sectional study, 1455 people over 18 years old covered in health centers living in Bushehr province in cities of Bushehr, Genaveh, Tangestan, and Asaluyeh in 2021 were selected by convenience method. Data collection was online by using questionnaire included three sections comprised of demographic factors, questionnaire related to model constructs, and self-administered questionnaire related to acceptance of Covid-19 vaccine. Data were analyzed using chi-square, two independent sample T-test and logistic regression; in SPSS software. 

  Results

  Out of 1455 participants, 1067 persons (73.3%) had been vaccinated. The results showed that men (P=0.006), people with higher education (P=0.001), government employees (P=0.001), single people (P=0.01), people with history of specific disease (P=0.05), individuals with a history of Covid-19 positive test (P=0.001) and their family (P=0.03) were more than other vaccine recipients. Perceived severity, response efficacy and perceived self-efficacy were predictors of vaccine acceptance. Predictive variables and constructs explained 43.8% of changes in vaccine acceptance. Among the participants in the study, 1366 (93.9%) were in the fear control process, in which the highest defense response has been avoided.

  Conclusion

  In order to increase the acceptance of the vaccine, the efficacy and effectiveness of the vaccine and the severity of the complications of the disease should be emphasized. Therefore, public health campaigns aimed at increasing vaccine acceptance should provide a high level of transparency about the safety and effectiveness of vaccines to the community.

  Keywords: Covid-19, Vaccine Acceptance, Psychological Models
 • Alireza Monadi Sefidan*, Reza Afrisham Pages 241-254
  Background and Aim

  Previous studies have shown that viral and host miRNAs play a role in the process of controlling or progressing the disease and can even be considered as therapeutic targets. Accordingly, the present review study was designed to evaluate the role of host miRNAs and Covid-19 virus in the disease process. 

  Materials and Methods

  The current study was a review study that was conducted during 2012-2022. Studies were extracted from PubMed, Google Scholar, Web of Science and Scopus scientific databases. The researchers selected relevant resources and a summary of them was presented in this review.

  Results

  The present review study showed that some host miRNAs such as miR-23b-5p, miR-200c, and miR-125a-5p had an inhibitory effect on ACE2 receptor, while miR-3909, miR-4677, and miR-133a had a stimulatory effect on this receptor. Furthermore, host miR-98-5p had an inhibitory effect on TMPRSS2 gene expression. On the other hand, host miR-146a, miR-21, and miR-142 induced inflammation through MAPK and NF-Ƙβ signaling. While, host miR-124, miR-410, and miR-1336 inhibited factor STAT3 and prevented inflammation. Furthermore, host miR-302b and miR-372 targeted the mitochondrial antiviral signaling protein (MAVS), resulting in silencing of type 1 interferon signaling. It has also been established that host exosomal miR-7-5p, miR-24-3p, miR-145-5p, and miR-223-3p inhibited the replication of SARS-CoV-2 and the expression of S protein and their decreased expression in elderly and Diabetic subjects was associated with decreased inhibition of SARS-CoV-2 replication. Moreover, viral miR-359-5p regulated the expression of MYH9 (non-muscle myosin heavy chain 9), which caused virus invasion and release in the host cell.

  Conclusion

  This study showed that many miRNAs play a role in controlling or progressing the disease of Covid-19 and it is possible to treat the disease of Covid-19 by changing the expression of viral and host miRNA. However, more research is needed in this regard.

  Keywords: Coronavirus, COVID-19, COVID-19-Related Diseases, MicroRNA, COVID-19 Therapy
 • Zainab Sadat Noorbakhsh, Fatemeh Sheikhshoaei*, Dariush Matlabi, Farzaneh Fazli Pages 255-265
  Background and Aim

  Medical resources are directly related to health of society and the book as one of the main sources has great importance. This study has been conducted to investigate pathology of medical sciences books publishing status and also identification of content, cultural and technical production challenges of these books in Iran from the viewpoint of publishers.

  Materials and Methods

  The present study in terms of purpose, approach, and method is applicable, qualitative and phenomenology. The research tool has been semi - structured interview and community were publishers of medical sciences books in two sections academic (Five) and private (eight) publishers. The interviews continued until the data saturation stage (13 interviews). First, open and axial coding was performed, which finally extracted 402 codes and then was categorized into 74 categories, which were analyzed using qualitative content analysis.

  Results

  The field of content production faced the most important challenges (53%), in which policy making absence (24 repetitions, 16%), no domestic high percentage of medical publication (23 repetitions, 16%), and the lack of expertise in medical publishers (11 repetitions, 7%), were declared by publishers. The problems of cultural production were in the second place with 39% and respectively include specialized and costly editing of the book, the lack of professional referees and the lack of structured review rules with 22 repetitions equivalent to 46%, 8 repetitions equivalent to 17% and 6 repetitions equivalent to 13%. The challenges of the technical production sector are reflected with a number equal to 8% of the total problems, which include the problems of raw materials printing and publishing (11 repetitions, 48%), lack of printing and publishing technology (5 repetitions, 23%) and the lack of technical expertise staff (3 repetitions, 13 percent).

  Conclusion

  According to the findings of this study and the revealed funds of damages in the medical publishing industry, it can be concluded that many publishing challenges in Iran are rooted in general policies, rules and culture. Therefore, more serious attention to the professional field of medical publishing from the government and unbiased policy making in order to divert the concerns of publishers can solve many obstacles and difficulties.

  Keywords: Pathology, Book Publishing, Medical Sciences, Specialized Publishers, Academic Publishers, Phenomenology
 • Mahya Jafarnejad, Esmaeil Mohammadnejad*, Leila Sayadi, Shima Haghani, Reza Ghanei Gheshlagh, Afzal Shamsi Pages 266-277
  Background and Aim

  Fractures and dislocations of the femur are a common and disruptive public health problem worldwide. One of the most common ways is to identify the factors associated with common outcomes that increase mortality, length of hospital stay, and postoperative complications. By identifying these factors, the adverse outcomes of elderly hip fractures can be prevented. Therefore, the aim of this study was to determine the relationship between factors affecting hip fracture and its consequences. 

  Materials and Methods

  The present study was a descriptive cross-sectional observational study. The study population in this study included patients with hip fractures. Patients’ information was examined between 2017-2020 years. Data were analyzed by SPSS applying descriptive statistics, Fisher Exact test, chi-square, independent t-tests, and analytical regression.

  Results

  The results showed that in this study, the majority of patients with hip fracture had an underlying disease (73.9%). The most common underlying diseases in patients included high blood pressure (20.7%), diabetes (13.2%) and heart diseases (10.5%). The most common causes of death was include old age (40.4%), prevalence of covid-19 (20.2%), heart attack (11.7%), pulmonary embolism (10.6%) and surgical wound infection (10.6%). The most common cause of hip fracture was osteoporosis (26.3%) and falling from a height (24.7%). Also level of education (P=0.0001), causes of fracture (P=0.001), type of anesthesia (P=0.001), history of hospitalization in special wards (P=0.001), readmission (P=0.0001), age (P=0.001) and level of self-care (P=0.001) were significantly associated with elderly mortality. There was a significant relation between type of surgery (P=0.038), history of hospitalization in intensive care units (P=0.001), history of blood transfusion (P=0.021) and level of self-care (P=0.001) with length of hospital stay of fractured elderly hip.

  Conclusion

  It can be concluded that by identifying the factors affecting the length of hospital stay, surgical wound infection and mortality of the patients with hip fractures, witness better surgery results, shorter hospital stay, less postoperative complications and reduced death. Some factors such as osteoporosis are preventable, which can be prevented with timely education.

  Keywords: Hip Fracture, Outcome, Osteoporosis, Prevention