فهرست مطالب

پژوهش و برنامه ریزی شهری - پیاپی 50 (پاییز 1401)
 • پیاپی 50 (پاییز 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/09/30
 • تعداد عناوین: 23
|
 • مهدی جیررودی، رحیم سرور*، مهرداد نوابخش صفحات 1-13
  شهرنشینی دومین انقلاب تاریخ بشر، سبب شکل گیری شهرهایی شده است که امروزه بعنوان عاملان اصلی ناپایداری در جهان، دچار تاثیرات عمیقی در روند توسعه شده اند و چالش های زیست محیطی، تاثیرات منفی زیادی بر کارآیی و عملکرد توسعه آنها داشته است. کلانشهر تهران بعنوان پایتخت و بزرگترین شهر کشور، در دهه های اخیر شاهد دگرگونی های متعددی بویژه در عرصه زیست محیطی بوده و الگوی توسعه شهری و روند آن در این کلانشهر، بیش از آن که متاثر از نتیجه عملکرد یک مدیریت منسجم باشد، بیشتر حاصل فشارهای فزآینده عوامل مختلفی است که الگوی شهری حاضر را رقم زده است. ازاینرو جهت برون رفت از پیامدهای مخرب الگوها و رویکردهای سنتی و متفاوت توسعه در تهران، بکارگیری رهیافت های سازگار با محیط زیست همچون رویکرد شهر سبز؛ در روند توسعه و دستیابی به توسعه پایدار شهری در این کلانشهر، اهمیت بسزایی دارد. پژوهش حاضر از حیث نوع، نظری - کاربردی، از لحاظ روش مطالعه، توصیفی - تحلیلی و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات، پیمایشی - کتابخانه ای و از طریق پرسشنامه و جامعه آماری آن شامل 50 نفر از اساتید و متخصصان برنامه ریزی شهری می باشد. هدف از این پژوهش بررسی عملکرد زیست محیطی مناطق 22 گانه کلانشهر تهران و رتبه بندی مناطق مذکور براساس رویکرد شهر سبز، معیارها و شاخص های آن و در نهایت ارایه راهکارهای موثر جهت دستیابی به توسعه پایدار شهری در مناطق مذکور می باشد. بنابراین با بهره گیری از روش آنتروپی به وزندهی 32 شاخص کمی در قالب 6 معیار پرداخته و سپس با استفاده از تکنیک تاپسیس، عملکرد زیست محیطی مناطق 22 گانه بوسیله رتبه بندی آنها، تعیین گردید. براین اساس، مناطق 22، 8 و 12 بترتیب در مطلوبترین و مناطق 6، 17 و 10 در نامطلوبترین وضعیت عملکرد زیست محیطی براساس رویکرد شهر سبز قرار داشته اند.
  کلیدواژگان: عملکرد زیست محیطی، مناطق 22 گانه کلانشهر تهران، رویکرد شهر سبز، آنتروپی و تاپسیس
 • عاطفه فرج اللهی، محمدرضا پورمحمدی، رحیم حیدری چیانه، داوود مختاری صفحات 14-29

  از رویکردهای نوین در راستای پایداری شهری، مفهوم زیست پذیری می باشد که بر ارتقای کیفیت شاخص های مختلف اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و کالبدی در شهر تاکید دارد. در این پژوهش که با هدف سنجش وضعیت زیست پذیری در مناطق10 گانه شهر تبریز انجام شده، از روش توصیفی- تحلیلی و ابزار پرسشنامه (در دو سطح شهروندان و کارشناسان) بهره گیری شده است. در این راستا از آزمون T تک نمونه ای در محیط نرم افزار SPSS ، مدل تصمیم گیری چندشاخصه ویکور و روش تحلیل اثرات متقابل/ ساختاری، با استفاده از نرم افزار میک مک برای تحلیل داده ها بهره گیری گردیده است. جامعه آماری این پژوهش ساکنان مناطق 10 گانه شهر تبریز، و نمونه آماری نیز بر اساس روش نمونه گیری طبقه ای و به نسبت سهم جمعیتی مناطق با استفاده از روش نمونه گیری ساده تصادفی انتخاب گردید. نتایج پژوهش نشانگر این است که هم بر اساس نظر کارشناسان(3.04) و هم بر اساس نظر شهروندان(3.20) میانگین ابعاد چهارگانه زیست پذیری کلانشهر تبریز بالاتر از متوسط (میانگین نظری3) قرار دارد. بر اساس نظرات شهروندان منطقه 9 و بر اساس نظرات کارشناسان، منطقه 1 در رتبه اول قرار دارد. نتایج حاصل از تحلیل ویکور نیز نشانگر رتبه اول منطقه 2، ازنظر زیست پذیری می باشد. در خصوص عوامل تاثیرگذار حاصل از نرم افزار میک مک، "ایجاد اشتغال و درآمد پایدار" مهم ترین عامل شناخته شده است. نتایج نشان دهنده این است که به ترتیب عوامل ایجاد اشتغال و درآمد پایدار، نوسازی بافت فرسوده، بهسازی بافت حاشیه نشین، تامین مسکن مناسب، توسعه فضاهای سبز و باز و تامین خدمات زیرساختی عوامل کلیدی تاثیرگذار هستند. با توجه به این مهم می توان گفت که در بین مناطق 10 گانه کلانشهر تبریز شاهد عدم تعادل فضایی از نظر زیست پذیری هستیم و مدیریت بهینه موارد مذکور نقش مهمی در رفع این عدم تعادل فضایی بازی می نماید.

  کلیدواژگان: زیست پذیری، تحلیل اثرات ساختاری، متقابل، مدل ویکور، آزمون T، کلانشهر تبریز
 • عمادالدین امیری*، علی شکور، علی توکلان صفحات 30-46
  هویت شبانه شهر، بخشی مهم از هویت یک شهر مدرن به شمار می رود. بی شک تهران به عنوان پرجمعیت ترین شهر ایران، شب هایی به روشنایی روز دارد ، که ساکنان آن برای دست یافتن به فضای شهری، نیازمند زنده بودن شهر برای ساعات بیشتری هستند تا بتوانند در امنیت و به دور از دغدغه های زندگی در کنار دوستان و خانواده های خود حس کنند. البته باید به این نکته نیز توجه شود که اگر قرار است این نیازها در خیابان های روشن و امن تهران برآورده شود باید با نظارت کامل متولیان امر و تدوین قوانین در سیاست های شهری صورت پذیرد زیرا در این صورت هیچ تضمینی برای آسیب زا بودن این اماکن نیست .بنابراین با توجه به اهمیت حیات شبانه میتوان اذعان کرد که پایتخت ایران نیازمند بازآفرینی فضاهای شبانه است زیرا به لحاظ ساختار اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی تاثیر مستقیمی در زندگی شهروندان دارد. هدف اصلی این پزوهش توجه به نقش گردشگری و اوقات فراغت در سرزندگی فضاهای شهری با محوریت حیات شبانه و نشاط اجتماعی در منطقه 12 شهر تهران می باشد .با توجه به ماهیت موضوع پژوهش روش تحقیق در این مقاله از نوع توصیفی-تحلیلی بوده است.نتایج این تحقیق نشان می دهد، گردشگری و اوقات فراغت در سرزندگی فضاهای شهری در منطقه 12 شهرداری نقش به سزایی دارد که این امر می تواند باعث ایجاد فضاهای حیات شبانه در منطقه 12 را فراهم آورد.روش تحقیق این پژوهش مبتنی بر ماهیت مساله پژوهش،روش توصیفی- تحلیلی و نوع پژوهش کاربردی- توسعه ای است. برای جمع آوری داده ها، از روش های کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است و با شناسایی متغییرهای موثر بر مساله که از طریق مبانی نظری رساله و تجارب مطالعاتی حاصل شده است ابتدا شاخص های مناسب برای تحلیل مولفه ها تنظیم شده و سپس با ابزار پرسشنامه به تحلیل داده ها پرداخته ایم.در پژوهش حاضر برای گردآوری اطلاعات از روش های کتابخانه ای و بر پایه اطلاعات موجود در قلب طهران پرداخته است
  کلیدواژگان: گردشگری، اوقات فراغت، فضاهای شهری، حیات شبانه منطقه 12
 • حسین مایلی، علی شمس الدینی* صفحات 47-63

  محدودیت منابع بودجه ای و ظرفیت های اقتصادی مدیریت های مناطق کلانشهری برای تامین منابع پروژه های بزرگ فرهنگی، فنی و اقتصادی مدیریت مناطق کلانشهری را بر آن داشته تا تمامی تلاش خود را در بهره گیری از مشارکت فعال بخش خصوصی و ایجاد فضای رقابتی مناسب برای فعالیت آنها و به طور کلی تمرکززدایی از تصمیم گیری گرفته تا مدیریت بهره برداری را بکار بندند که این تلاش ها در قالب روش های مختلفی چون مشارکت های عمومی - خصوصی متبلور شده و موجب تسریع در روند توسعه اقتصادی، اجتماعی و زیرساختی شده است. این پژوهش از نظر روش و ماهیت توصیفی- تحلیلی بوده و از حیث هدف پژوهش در دسته پژوهشات کاربردی قرار دارد. در این پژوهش از روش کتابخانه ای و پیمایشی استفاده شده است. در تحلیل و بررسی متغیرها از آزمون های میانگین، معادلات ساختاری و رگرسیون استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق، 100 نفر از مدیران سازمان ها و بخش خصوصی در شهرداری تهران می باشند. در این تحقیق برای انتخاب نمونه های حاضر از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که از بین 4 متغیری که اثرگذاری آنها بر متغیر ppp مورد بررسی قرار گرفته، متغیر نظارت کمترین مقدار آماره را به خود اختصاص داده است و چون کمتر از مقدار آماره استاندارد 96/1 هستند، لذا اثرگذاری این متغیر آخری معنی دار نیست. اما مابقی متغیرها معنی دار هستند و بیشترین مقدار آماره را به خود اختصاص داده اند. 

  کلیدواژگان: مشارکت عمومی و خوصی، کلانشهر، توسعه یافتگی، تهران
 • الهه پیشگر، زهره فنی*، جمیله توکلی نیا، علیرضا محمدی، بهزاد کیانی صفحات 64-80

  سرطان ریه یکی از شایعترین علت مرگ ناشی از سرطان در سراسر جهان است. در این پژوهش کلانشهر تهران به عنوان پرجمعیت ترین و آلوده ترین شهر کشور در زمینه سرطان ریه انتخاب شده است. 4158 مرگ ناشی از سرطان ریه در دوره ی مورد بررسی در شهر تهران رخ داده است و تلاش شده است تا با رویکرد اپیدمیولوژیکی و با استفاده از روش های توصیفی و استنباطی و همچنین استفاده از نرم افزار جی آی اس، به تحلیل جغرافیایی سرطان ریه و عوامل اثرگذار برآن (ریسک فاکتورهای مهم) بپردازیم. بنابراین این پژوهش از نوع بنیادی و کاربردی می باشد. براین اساس از ضریب تغییرات و ترسیم نمودار و نقشه برای بررسی روند کنونی و از مدل رشد نمایی برای پیش بینی استفاده شده است. متغیرهای اثرگذار مهم شامل نرخ کهنسالی، مصرف سیگار، میزان انتشار گاز آزبست، جنسیت و منطقه ی سکونت نیز بررسی شدند. یافته های پژوهش نشان می دهد که مناطق واقع در مرکز و جنوب تهران، مرگ ناشی از سرطان ریه بیشتری را به نسبت سایر مناطق داشته و مناطق واقع در غرب (21، 22) نرخ های پایین تری را تجربه کرده اند. میزان مرگ و میر در تمام سال های مورد بررسی در مردان بیش از زنان بروده است و 61.04 درصد از مرگ ومیرهای ناشی از سرطان ریه به گروه سنی بالای 65 سال اختصاص دارد. نتایج ضریب تغییرات نشان داد که روند مرگ ناشی از این بیماری در طول سال های 1390 تا 1394 افزایشی بوده است و در سال 1396 نیز روندی افزایشی داشته است. همچنین برخی از مناطق شهر تهران از نظر نرخ کهنسالی (3 و 6) و میزان مصرف سیگار(3 و 7 و 15) همچنین میزان انتشار آزبست (افزایش در سال 1397) در معرض ابتلا و مرگ بیشتری ناشی از سرطان ریه قرار دارند. در نهایت بر اساس مدل رشد نمایی، مناطق شمالی و شرقی و برخی مناطق مرکزی با ادامه ی روند فعلی با مرگ ناشی از سرطان ریه بیشتر مواجه خواهند بود. به نظر می رسد برای پیشگیری و کنترل موثر مرگ و میرهای ناشی از بیماری های دستگاه تنفسی، باید سیاست ها و اقدامات بهداشتی و درمانی فردی، با استراتژی های برنامه ریزی شهری از جمله کنترل آلاینده های محیطی و اجرای برنامه های بهداشت محیطی ادغام شوند.

  کلیدواژگان: تحلیل جغرافیایی، سرطان ریه، رویکرد اپیدمیولوژیک، کلانشهر تهران
 • شیما عابدی*، تکتم حنایی صفحات 81-95

  امروزه با توجه به اهمیت مفاهیم شناخت محیطی در کیفیت محیط ضرورت توجه به شناخت شهروندان از فضای شهری خوانا اهمیت دوچندان یافته است. محیط خوانا با وضوح در ذهن مردم شکل می گیرد. مولفه های موثر در شناخت فضایی و بازنمایی ذهنی از محیط با توجه به ویژگی های محیط و کاربران می تواند در افزایش خوانایی محیط موثر باشند. لذا هدف از این پژوهش بررسی نقش مولفه های موثر بر شناخت فضایی در افزایش خوانایی محیط است. روش پژوهش ازنظر هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت پیمایشی است. در این راستا به منظور گردآوری داده ها از مشاهدات میدانی، پرسشنامه و بازدید از سایت استفاده شده است و جامعه آماری 248نفر شامل شهروندان ساکن در محله سجاد انتخاب شده است. سپس تعداد 106 نفر از شهروندان به صورت تصادفی مورد سوال قرار گرفتند. تحلیل پرسشنامه های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS و با بررسی فرضیات و استفاده از روش تحلیل عاملی تاییدی با استفاده از نرم افزار Amos انجام شده است. نتایج پژوهش بیانگر آن است که کیفیت خوانایی تاثیر مستقیمی بر فرایند شناخت فضایی و مسیریابی در فضایی های شهری دارد. شهروندان با استفاده از راهنماهای مختلف به مسیریابی خوانا در محلات می پردازند. تمایز محیط نقش موثری در مورد چگونگی سازماندهی ذهنی افراد از محیط و حفظ جهت گیری دارد. با توجه به این امر در فرایند شناخت فضایی در رفتار مسیریابی عوامل بسیاری دخیل است از جمله عوامل تاثیر گذار بر درک اسان محیط در درجه اول تمایز ابنیه است. میزان متمایز بودن ابنیه در مسیریابی موفق شهروندان تاثیر گذار است، در درجه دوم می توان به گوناگونی و وضوح فضای شهری و عناصر مستقر در فضا اشاره نمود. وضوح بصری کمک شایانی به انتخاب مسیر و درک بهتر فضا می نماید.

  کلیدواژگان: ادراک، پیوستگی، سهولت دسترسی، شناخت فضایی، مسیریابی
 • غزاله گودرزی*، مصطفی بهزادفر، یوسفعلی زیاری صفحات 96-112
  حفظ و احیا بافت های تاریخی همواره مهمترین دغدغه های شهرسازان در دوره های مختلف بوده است. رونق صنعت گردشگری یکی از راه های حفظ و احیا این گونه بافت ها، می باشد چرا که با وجود پیشرفت تکنولوژی و ساخت فضاهای شهری جدید، بافت های قدیمی و تاریخی همچنان نقاط عطف شهرها هستند و اغلب تمایل گردشگری در این فضاها و مکان ها بیشتر است. از دیگر سو، تعریف و باز تعریف مسیرهای گردشگری پیاده در این بافت ها می تواند باعث ایجاد جریان زندگی در کالبد قدیم شود و از فرسودگی عینی و ذهنی بافت جلوگیری کنند. بافت تاریخی بازار تهران با قدمت بیش از 200 سال دارای ظرفیت های مناسب گردشگری پیاده است و هر روزه میزبان گردشگران مختلف بوده، اما فقدان مسیرهای گردشگری مناسب باعث متروکه شدن، فراموشی و مورد بازدید قرار نگرفتن بخش های از این محدوده شده است. مقاله حاضر با هدف و ماهیت کاربردی، بررسی مسیرهای پیاده گردشگری بافت تاریخی بازار تهران را هدف اصلی خود قرار داده است و در چهار بخش متوالی با استفاده از تیوری گراف، الگوهای رفتاری غالب را به صورت یک مسیله برنامه ریزی خطی توسط نرم افزارGIS معادل سازی نموده و در نهایت 10 مسیر استخراج نموده است. در ادامه جهت الویت بندی و دسته بندی مسیرها، از مدل چند معیاره ویکور استفاده شده و ده مسیر در غالب سه دسته، مسیرهای گردشگری تجاری، فرهنگی و آیینی دسته بندی و برای هر دسته یک مسیر پیشنهادی در نرم افزارGIS طراحی و ارایه شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که مسیرهای گردشگری تجاری 70 درصد الگوهای رفتاری محدوده را در برگرفته است که با تعریف مسیرهای گردشگری هدفمند، می توان ضمن تامین اهداف گردشگری، مسبب بازدید از دیگر بناها و بافت های قدیمی شد.
  کلیدواژگان: مسیرهای پیاده گردشگری، تئوری گراف، مدل چند معیاره vikor، بافت تاریخی بازار تهران
 • صادق کاظم خواه حسن کیاده*، مصطفی قدمی، جلال عظیمی آملی، غلامرضا جانباز قبادی صفحات 113-130

  رشد هوشمند یک استراتژی جامع است که ‏جنبه های مختلف توسعه شهری را ‏پوشش می دهد و برنامه ریزی سناریو با بهره گیری از مقوله های کمی و کیفی می کوشد آینده های بدیل را در کانون توجه قرار دهد.مقیاس و شدت مشکلات شهری حاکم بر سرتاسر جهان نشان می دهد که روند برنامه ریزی موجود نتوانسته به طور موثر به هدف اصلی خود عمل کند. به همین دلیل شناسایی راه حل های پایدار مدیریت رشد شهری با اتخاذ روش های برنامه ریزی آینده، از اهمیت حیاتی برخوردار است، چرا که برنامه ریزان را قادر به پیش بینی و کاهش تضادها و همچنین آماده سازی شهرها برای شوک های احتمالی خواهد نمود. لذا پژوهش حاضر به دنبال ارایه و تدوین سناریوهای توسعه فضایی شهر رشت در چارچوب الگوی رشد هوشمند شهری است. هدف پژوهش حاضر کاربردی و نوع روش توصیفی تحلیلی است. داده ها و اطلاعات موردنیاز به دو روش کتابخانه ای و پیمایشی (پرسشنامه) جمع آوری شده است. فرایند تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از تکنیک دلفی چند مرحله ای، مبتنی بر روش تحلیل تاثیر متقابل با استفاده از نرم افزارهای میک مک و سناریو ویزارد است. نتایج وضعیت برای 13 سناریوی با سازگاری بیشتر حاکی است، 69/7 درصد (1 حالت) از وضعیت ها داری حالت مطلوب، 61/84 درصد (11 حالت) از حالت ها دارای وضعیت ایستا و 69/7 درصد (1 حالت) دارای وضعیت بدبینانه می باشند. 2 سناریو با امتیاز بالا و احتمال وقوع بیشتر در شرایط آینده هستند که سناریوی مطلوب شماره 1 با میزان تاثیرگذاری 359 و سناریوی وضعیت بحرانی شماره 13 با میزان تاثیر گذاری 227 را نشان می دهند. بنابراین برای تحقق الگوی رشد هوشمند در شهر رشت، از میان سه وضعیت فرضی پیش رو می بایست راهبرد برنامه ریزی آینده براساس سناریوی مطلوب شماره 1 مدنظر قراربگیرد. و در صورت تاکید بر عوامل سناریوی مزبور می توان به تحقق اهداف رشد هوشمندانه در شهر رشت امیدوار بود، چرا که در وضیت های حاکم بر این سناریو تمامی 14 عامل کلیدی از وضعیتی خوش بینانه و امیدوارکننده برخوردار هستند.

  کلیدواژگان: سناریو، توسعه فضایی، رشد هوشمند، آینده پژوهی، شهر رشت
 • حسین جنتی، احمد استقلال*، سید علی المدرسی، محمدرضا رضایی، ملیحه ذاکریان صفحات 131-146

  هدف اصلی زیست پذیری شهری، بهبود کیفیت فضاهای شهری با مقیاس انسانی در شهرهای مدرن بوده است (Mahmudi et al, 2015). در واقع موج گسترده شهرنشینی و مشکلات آن همواره به طور فزاینده ای بر اهمیت زیست پذیری، به یک سیستم شهری که در آن به سلامت اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و روانی همه ساکنانش توجه شده است، اطلاق می شودهدف از پژوهش حاضر، بررسی و شناسایی مهم ترین مولفه های کالبدی ارتقای زیست پذیری در بافت های فرسوده شهر دوگنبدان است. نمونه آماری پژوهش، محدوده های جغرافیایی و اکولوژیکی بافت فرسوده شهر دوگنبدان و روش نمونه، نمونه برداری هدفمند است. روش گردآوری داده ها و اطلاعات مبتنی بر روش اسنادی- کتابخانه ای و میدانی - شبه ریاضی و همچنین جهت تجزیه وتحلیل داده ها و اطلاعات، از مدل تحلیل اثرات متقاطع بر پایه نرم افزار میک مک (Micmac) و تحلیل آثار متقاطع متوازن بر پایه CIB در نرم افزار (SanarioWizard) استفاده گردیده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که محدوده بافت فرسوده شهر دوگنبدان جمعیتی بالغ بر 22000 هزار نفر و 22 درصد از جمعیت شهری، 4500 واحد مسکونی را در خود جای داده است که از این تعداد 90 درصد ساختمان ها قدمتی بالای 40 سال دارند. همچنین نتایج پژوهش نشان می دهد که تاثیرگذارترین و مهم ترین پیشران ها جهت شکوفایی و بازآفرینی یافت فرسوده شهر دوگنبدان در بین دیگر شاخص ها عبارت اند از: خدمات عمومی، مسیرهای دسترسی، نوع سازه، عدالت فضایی، توسعه اقتصادی، توجه به مردم و مشارکت آن ها، تسهیلات، تاسیسات شهری (آب، برق و گاز و...)، مخاطرات، ICT و طرح جامع بازآفرینی. در همین راستا برنامه ریزی ساختار فضایی بافت فرسوده شهر دوگنبدان در طرح جامع بافت فرسوده شهر دوگنبدان در افق بلندمدت (5 تا 10 سال)، مبتنی بررسی ویژگی های اکولوژیکی محدوده بافت، شناسایی راهبردها و اقدامات موردنیاز در بافت و تدوین برنامه زمانی و مالی موجود در بافت فرسوده شهر دوگنبدان است.

  کلیدواژگان: بافت فرسوده، زیست پذیری، آینده پژوهی، سناریونویسی، بافت فرسوده شهر دوگنبدان
 • حسین یغفوری، وحید پاسبان عیسی لو*، سید علی حسینی صفحات 147-159

  امروزه مکان گزینی بهینه ایستگاه های آتش نشانی یکی از ضروریات مهم در زمینه کارآمدی و واکنش به موقع مدیریت شهری به مخاطرات احتمالی است. روش های بهینه سازی فضایی به دلیل ویژگی های خاص فضایی و مکانی مسایل مرتبط با تسهیلات شهری کاربرد گسترده ای در این زمینه دارند. از عمده ترین این موارد می توان به روش های مبتنی بر میان یابی و حداکثر پوشش خدماتی اشاره کرد. شهر زابل در وضعیت موجود دارای دو ایستگاه آتش نشانی عملیاتی است که به دلیل وسعت زیاد شهر و توسعه فیزیکی سریع آن، توانایی پاسخ گویی مطلوب به حوادث و اتفاقات شهری را ندارد ازاین رو نیازمند تجدیدنظر جدی و افزایش تعداد ایستگاه ها تا حد مطلوب است. تحقیق حاضر از لحاظ روش شناسی توصیفی، ازلحاظ هدف کاربردی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای و بررسی های میدانی است. این پژوهش با تکیه بر سناریو نگاری یک مدل بهینه سازی فضایی چندهدفه را ارایه می نماید که اهداف مرتبط با حد میانه و حداکثر پوشش خدماتی در زمینه استقرار ایستگاه های آتش نشانی در شهر زابل را باهم ترکیب کرده و درنهایت با استفاده از روش بهینه سازی پارتو شدت بهبود دسترسی با فرض مقادیر مختلف q (تعداد ایستگاه آتش نشانی) را نمایش می دهد. یافته های حاصل از سناریو های پژوهش نشان داد که با افزایش تعداد معینی از ایستگاه ها در بخش های مختلف شهر، دسترسی با شدت های متفاوتی بهبود پیدا می کند، برای مثال با فرض استقرار تعداد 6 ایستگاه در فواصل مشخصی نسبت به هم دیگر، دسترسی در مقایسه با وضعیت موجود تا 9 درصد بهبود پیدا می کند و در صورت افزایش این تعداد تا 12 مورد دسترسی تا 60 درصد ارتقا پیدا می کند.

  کلیدواژگان: مکان یابی، ایستگاه آتش نشانی، دسترسی، حداکثر پوشش خدماتی
 • فائزه فاطمی پور، رخشاد حجازی*، سید علی جوزی، مرتضی اکبری صفحات 160-173

  توسعه مبتنی بر حمل و نقل عمومی (TOD) یک استراتژی برای ادغام کاربری اراضی و سیستم حمل و نقل عمومی در مناطق شهری در اطراف ایستگاه های مترو و BRT است.TOD به معنای حداکثر تراکم، حداکثر تنوع کاربری، ایجاد امکانات برای عابرپیاده، ایجاد فضاهای عمومی در اطراف ایستگاه ها و طراحی ایستگاه ها به صورت مراکز تفریحی، در محدوده ای با 10 دقیقه پیاده روی از ایستگاه های حمل و نقل است. این تحقیق با هدف خوشه بندی 9 ایستگاه در خط یک مترو مشهد، با توسعه مدل مکان-گره در مناطق TOD و بهره گیری از تحلیل خوشه ای Ward انجام گرفت. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی_ارزیابی و از نظر ماهیت و روش انجام توصیفی-تحلیلی و کمی است. همچنین تجزیه و تحلیل اطلاعات به کمک نرم افزارهای Execle و Arc map صورت گرفته است. در انجام این پژوهش از داده های شهرداری استفاده گردید؛ و اطلاعات کاربری اراضی به صورت میدانی تهیه و وارد نرم افزار Arc map شد. برای دستیابی به این هدف دایره ای به شعاع 500 متر به مرکزیت هر ایستگاه رسم گردید و سه شاخص مکان، گره و دسترسی مورد ارزیابی قرار گرفت. در مرحله بعد، نمودار اسکاتر مدل مکان-گره رسم گردید. و با اضافه کردن معیار دسترسی (شامل شاخص های IPCA و مسیر دوچرخه) به خوشه بندی ایستگاه ها پرداخته شد. نتایج نمودار مکان-گره نشان می دهد که به صورت میانگین معیار مکان از گره بالاتر است. به صورتی که میانگین مکان 0.303 و میانگین گره 0.274 است. همچنین همه ایستگاه ها به جز یک مورد در منطقه متعادل قرار دارند. نتایج خوشه بندی Ward نشان می دهد؛ با اضافه کردن معیار دسترسی موقعیت ایستگاه ها در خوشه ها تغییر کرده و در چهار دسته کلی طبقه بندی می گردند. همچنین میزان همبستگی بین دو معیار مکان و گره با دسترسی مثبت است. ولی این عدد برای دسترسی و گره بسیار کم و میزان r 0.12 و برای دسترسی و مکان r 0.6 است. به علاوه می توان گفت معیار گره از مرکز شهر به اطراف کاهش پیدا می کند. معیار مکان متاثر از تقاطعات اصلی است و در محلات قدیمی واحدهای تجاری و جمعیت بیشتر است. معیار دسترسی در محلات جدید به دلیل تقاطعات بیشتر و بلوک های شهری کوچکتر افزایش یافته است.

  کلیدواژگان: توسعه مبتنی بر حمل و نقل عمومی (TOD)، روش Ward، خوشه بندی، مدل مکان-گره، مشهد
 • سید مهدی هدایت*، زهره داودپور، کیانوش ذاکرحقیقی صفحات 174-192

  شهرهای جدید کشور گریبانگیر چالش های متعدد اقتصادی، اجتماعی، مدیریتی و زیست محیطی هستند که آینده توسعه شهری آن ها را در معرض شرایط نا متعادل و نا موزونی قرارداده است. اما در این میان برای این که بتوان درک درستی از نیروهای موثر بر رشد و توسعه شهرهای جدید داشته باشیم، ضرورت شناخت محرک های کلیدی موثر در این رابطه را بیش از پیش ضروی ساخته است. در این راستا، این مقاله کوشیده است با روش تحلیل ساختاری، محرک های موثر بر وضعیت آینده رشد و توسعه شهر جدید پردیس را شناسایی و خوشه بندی کند. داده های نظری با روش اسنادی و داده های تجربی با روش پیمایشی بر پایه تکنیک دلفی تهیه شده است. جامعه آماری20 نفر از خبرگان و کارشناسان بر اساس نمونه گیری گلوله برفی و محرک های توسعه، 54 نیروی محرک در در 5 بعد اصلی (اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی، مدیریتی-نهادی، کالبدی، ارتباطی و زیست محیطی) که با روش تحلیل اثرات متقابل ساختاری در نرم افزار MICMAC پردازش شده است. یافته ها از نظر تحلیل اثرات متقابل، بیانگر پراکندگی نیروهای محرک در وضعیتی پیچیده و بینابین از اثرگذاری و اثرپذیری است؛ نظام خوشه-بندی محرک ها حاکی از تمرکز آن ها در ناحیه محرک های مستقل است. از میان 54 عامل رشد و توسعه، محرک های ایجاد همگرایی در مدیریت یکپارچه شهر، بهره گیری از مشارکت شهروندان در حوزه تصمیم سازی و تصمیم گیری، جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی، احیاء روابط محلی و محله ای، بهره گیری از افراد متخصص در بدنه مدیریتی شهرهای جدید، ارتقای ایمنی و امنیت شهری، هوشمندسازی شهری با استفاده از IT و ICT، تقویت هویت مکانی و فرهنگ، جذب طبقه نوآور و خلاق، یازاریابی مکان و برندسازی شهری، عرضه مسکن استطاعت پذیر برای اقشار مختلف، بالا بردن توان خدماتی شهر و تقویت شبکه حمل و نقل درون و برون شهری ایمن، ارزان و سریع به عنوان محرک های کلیدی موثر بر وضعیت آینده رشد و توسعه شهر جدید پردیس شناسایی شدند. این نیروها از نظر عملکرد سیستمی، محرک ورودی و باثبات هستند که نقش اثرگذاری بالا و اثرپذیری اندک دارد. در نتیجه، وضعیت کلان سیستم و تغییرات آن را کنترل می کند و که وضعیت رشد و توسعه شهر جدید پردیس به عملکرد آن ها وابسته است.

  کلیدواژگان: محرک، تحلیل ساختاری، شهرهای جدید، شهر جدید پردیس، کلان شهر تهران
 • پریسا فرشید فر، مجید رحیمی*، نوید سعیدی رضوانی صفحات 193-210

  مسکن جزء بنیادین ترین نیاز های انسان است اما نباید صرفا از لحاظ کالبدی و به عنوان سرپناهی برای بشر در نظر گرفته شود، این نیاز جایگاهی برای رشد انسان از ابعاد فیزیکی و روحی-روانی است، بنابراین مسکن پس از آنکه نیاز انسان برای پوشش را پاسخ گفت باید پاسخگوی نیاز وی به رشد و تعالی ارزش های انسانی و برقراری ارتباط موثر با جامعه اطراف خود باشد و در عرصه تعاملات اجتماعی هم نیاز های ساکنین را برطرف کند.به همین مظنور تامین مسکن مناسب و استاندارد برای اقشار کم درآمد جزو مهمترین بخش توسعه بخش مسکن در هر جامعه ای قلمداد می شود، و از قرن نوزدهم به بعد، بخش مسکن یکی از محورهای عمده مداخله دولت-ها در اقتصاد بوده است. خواستگاه چنین تفکری نظریه "حق به شهر" ، است که از میان جنبش های اعتراضی زاده شده است و برای اولین بار توسط جامعه شناس فرانسوی، هانری له فور در سال 1968 به کار گرفته شد و باوری است که شهرها را یک ساختار اجتماعی می دانست که تمام شهروندان نسبت به آن حق دارند.با وجود تلاش هایی در دهه های اخیر مبنی بر تحقق چنین هدفی سیاست هایی چون مسکن مهر در ایران انجام شده است اما نتوانسته در تامین مسکن قابل استطاعت برای اقشار کم درآمد موفق عمل کند.این مقاله می کوشد با مبنا قرار دادن شهر شیراز به عنوان نمونه مورد مطالعه جنبه های کلیدی مسکن اجتماعی را با رویکرد حق به شهر را به شکل مفهومی و تجربی مورد آزمون قرار داد.بنابراین جامعه آماری پژوهش افراد فرودست شهری و نیازمند به مسکن که تعداد نمونه گیری 74 نفر از آنها مورد پرسشگری قرار گرفته اند.روش پژوهش از نوع کمی و ابزار جمع آوری داده ها از طریق پرسشنامه و برپایه مدل تحلیل معادلات ساختاری و از طریق نرم افزار Amos صورت گرفته است.نتایج پژوهش بیانگر آن است که حق مشارکت شهری،حق تخصیص فضا،دسترسی فضایی،حاکمیت شهری،شمول اجتماعی،تنوع و سرزندگی از مولفه های مناسب مسکن اجتماعی با رویکرد حق به شهر است که مولفه حاکمیت شهری با میزان 478/0 و مولفه شمول اجتماعی با میزان491/0 و مولفه تنوع و سرزندگی با میزان 543/0 بر مسکن اجتماعی تاثیر گذارند.

  کلیدواژگان: گروه های کم درآمد، مسکن اجتماعی، حق به شهر، شیراز
 • پژمان محمدی ده چشمه* صفحات 211-223

  در شهرکرد به عنوان یکی از شهرها میانی که در سال های اخیر شاهد مهاجرت گسترده از شهرها و روستاهای اطراف بوده است، لزوم توجه به بهینه سازی مبلمان شهری و نقش آن در کیفیت محیطی، رضایت شهروندان و سرزندگی آنها بیش از پیش مدنظر می باشد. هدف از پژوهش حاضر بررسی عملکرد مبلمان شهری در ارتقای کیفیت محیط شهری و رضایتمندی و سرزندگی شهروندان در خیابان ملت شهرکرد می باشد. تحقیق حاضر از روش های تحقیق توصیفی، تحلیلی استفاده کرده است. همچنین این پژوهش از نظر هدف، کاربردی-توسعه ای است. جامعه آماری پژوهش مشتمل بر جمعیت شهر شهرکرد در سال 1395 به تعداد 190441 نفر می باشند که حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران به تعداد 384 نفر به شیوه تصادفی در دسترس انتخاب شدند. ابزار پژوهش مشتمل بر پرسشنامه(مبلمان شهری، کیفیت محیط شهری، رضایتمندی، سرزندگی شهروندان) با 42 سوال می باشد. روایی پرسشنامه به شیوه صوری بوده که به تایید کارشناسان و اساتید مربوطه به تعداد 5 نفر رسیده و روایی سازه ای که بر اساس تحلیل عاملی تاییدی می باشد و پایایی آن نیز بر اساس آلفای کرونباخ به میزان 79/0 مورد تایید واقع شده است. تجزیه و تحلیل داده ها بر اساس تحلیل معادلات ساختاری در نرم افزار ایموس صورت پذیرفته است. نتایج بیانگر آن است که به طور کلی عملکرد مبلمان شهری در ارتقای کیفیت محیط شهری و رضایتمندی و سرزندگی شهروندان در خیابان ملت شهرکرد اثرگذار بوده است و این امر به گونه است که ضریب تاثیر رابطه بین عملکرد مبلمان شهری و رضایت 72/0، رابطه بین عملکرد مبلمان شهری و کیفیت محیطی 36/0و رابطه بین عملکرد مبلمان شهری و سرزندگی 29/0 بوده است. بر این اساس سازماندهی مبلمان شهری به عنوان یکی از مهم ترین عناصر محیط شهری، سهم بسزایی در مطبوعیت و مطلوبیت فضا از نظر شهروندان دارد و عدم برنامه ریزی یا برنامه ریزی ناقص در زمینه مبلمان شهری، به عدم کارایی این عناصر دامن می زند.

  کلیدواژگان: مبلمان شهری، کیفیت محیطی، رضایتمندی، سرزندگی
 • علی اکبر حیدری*، ندا قهرمان ایزدی، زهرا اکبری صفحات 224-239

  در سال های اخیر و با افزایش جمعیت شهرها، ساخت و سازهای شهری نیز افزایش یافته و به موجب آن، انواع فعالیت های صنعتی نیز در آنها توسعه یافته است. این موضوع منجربه شکل گیری پدیده ای تحت عنوان خرد اقلیم در شهرها شده است که امروزه به موضوعی قابل توجه در مجامع علمی تبدیل شده است. از آنجا که شکل و فرم سازماندهی فضاها در بلوک های شهری، نقشی قابل توجه در شکل گیری این مهم دارد لذا پژوهش حاضر با بررسی تاثیر فرم و شکل ساختمان های مسکونی به عنوان مهمترین اجزای شکل دهنده کالبد بلوک های شهری، به تاثیر این موضوع بر شکل گیری جزایر حرارتی می پردازد. بنابراین این پژوهش با هدف دستیابی به آسایش حرارتی و کاهش اثرات پدیده جزیره گرمایی در فضای ایجاد شده به واسطه مجتمع های مسکونی میان مرتبه، به دنبال ارایه فرم بهینه مجتمع های مسکونی برای شهر شیراز می باشد. در این راستا، روش تحقیق به کار رفته در این مقاله به لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی و به لحاظ روش شناسی، روش تحقیق کمی است. لذا تحقیق بر پایه ی دو راهبرد استدلال منطقی تجزیه و تحلیل منابع کتابخانه ای از یک سو و سنجش کمی، بر پایه ی نرم افزار (نسخه Envi-met 4 Basic) از سوی دیگر بنا شده است. این پژوهش به تحلیل و مقایسه شش الگو ی متفاوت فرم در شهر شیراز پرداخته است. از این رو داده های دمایی 12 ظهر 1تیر ماه 1397 به عنوان انقلاب تابستانی مبنای ارزیابی و مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که بهترین وضعیت در دمای متوسط تابشی متعلق به پلان مرکزی تک عنصره است.

  کلیدواژگان: سازماندهی، مجتمع مسکونی، جزیره حرارتی، Envi-met
 • ابوالفضل قنبری، وحید عیسی زاده، زهرا علی بیگی بنی* صفحات 240-254

  با افزایش رشد جمعیت، فقدان مراکز خدمات کافی و آشفتگی در توزیع و مکان یابی تسهیلات شهری، مسایل عمده ای هستند که شهرها با آن روبه رو هستند. . چشم انداز توسعه فضایی، نمایانگر عدم تعادل های فضایی تمرکز جمعیت و نابرابری در برخورداری از کاربری خدمات و تسهیلات شهری در مناطق 15 گانه شهر اصفهان است. در راستای چنین ضرورتی رعایت عدالت فضایی و دستیابی به فرصت های برابر از اولویت های اساسی در این مناطق پانزده گانه می باشد. هدف از پژوهش حاضر بررسی و تعیین نحوه تخصیص و تمرکز منابع و خدمات شهری با تاکید بر رویکرد نابرابری فضایی در مناطق پانزده می باشد. نتایج نشان داد مناطقی که از نظر برخورداری در سطح بسیار خوب قرار داشتند شامل منطقه (1 و 3)، مناطقی با برخورداری نسبتا خوب شامل مناطق (8، 2، 9، 13، 5، 6 و 10) و مناطقی با برخورداری ضعیف شامل مناطق (2، 15، 4 و 12) می باشند و برای پراکنش مکانی خدمات و تسهیلات مناطق پانزده گانه شهر اصفهان از الگوی خود همبستگی موران استفاده شد. در حالی که نتایج براساس این الگو نشان داد که میزان ضریب موران برای مراکز خدمات درمانی و بهداشتی عدد 034492/0 درصد را نشان داد. اما برای مراکز خدماتی میزان این نوع شاخص عدد 294227/0 درصد بدست آمد و الگوی پراکنش آن به حالت خوشه ای توزیع شد. میزان ضریب موران برای مراکز تجاری و اقتصادی برابر عدد 032551/0 درصد بوده است و الگوی پراکنش خود همبستگی مکانی این نوع خدمات به صورت تصادفی توزیع یافته است و میزان ضریب موران آن 032551/0 درصد بدست آمد و الگوی پراکنش خود همبستگی مراکز حمل و نقل که به صورت خوشه ای در منلطق پانزده گانه شهر اصفهان توزیع شده و ضریب موران آن عدد 22551/0 درصد را نشان داد.

  کلیدواژگان: عدالت فضایی، نابرابری فضایی خدمات عمومی، منطق فازی، اصفهان
 • لیلا رضوانی، حسن احمدزاده*، حسن هوشیار صفحات 255-269
  مقدمه

  بافت های ناکارآمد شهری در مقایسه با سایر پهنه های شهر از جریان توسعه عقب افتاده و از چرخه تکاملی حیات جدا گشته و به کانون مشکلات و نارسایی ها درآمده اند. این بافت ها درصد بالایی از جمعیت شهری را در خود جای داده و در عین حال از ظرفیتها و قابلیت های نهفته بسیاری برای توسعه های آتی درون شهری برخوردار هستند. لذا در پژوهش حاضر سعی گردیده است که به صورت سیستمی پیشران های کلیدی موثر بر بازآفرینی بافت ناکارآمد شهر ارومیه مورد بررسی قرار گیرد.

  وش شناسی: 

  پژوهش حاضر بر اساس هدف، کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی- تحلیلی می باشد. جهت گردآوری اطلاعات از دو روش کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است. منطقه مورد مطالعه شهر ارومیه و جامعه آماری تحقیق شامل 30 نفر از کارشناسان می باشند که به صورت گلوله برفی انتخاب شده اند. برای تجزیه و تحلیل داد ها نیز از روش های پویش محیطی و دلفی و نرم افزار میک مک استفاده شده است.

  یافته ها

  بر اساس یافته های حاصل از نرم افزار میک مک، از میان 46 عامل اولیه تاثیرگذار بر بازآفرینی بافتهای ناکارآمد در شهر ارومیه، 15 عامل از جمله؛ میزان اشتغال و بیکاری افراد ساکن در بافت، میزان سرمایه گذاری های خصوصی، تسهیلات بانکی و قیمت زمین و مسکن، جلب مشارکت ساکنین، انطباق طرح ها با نیازها و سبک زندگی ساکنین، نبود حکمروایی خوب شهری، فقدان سیاست گذاری یکپارچه و روشن در مواجهه با مسایل بافت های ناکارآمد شهری، نقص و ناکارآمدی طرح های شهری، عدم همسویی سیاست ها و اقدامات دستگاه ها، خوانایی، بهبود و ارایه خدمات و امکانات زیرساختی، دسترسی حمل ونقل عمومی در سطح بافت، کیفیت ابنیه و تامین دسترسی پیاده و سواره به عنوان عوامل کلیدی انتخاب شده اند.

  بحث و نتیجه گیری

  بر اساس نتایج پژوهش، بعد اجتماعی- سیاسی با 6 متغیر، بعد کالبدی- محیطی با 5 متغیر و در آخر بعد اقتصادی با 4 متغیر به ترتیب دارای بیشترین اثرگذاری بر بازآفرینی بافت های ناکارآمد شهری در شهر ارومیه می باشند.

  کلیدواژگان: بازآ255فرینی، بافت فرسوده، آینده پژوهی، ارومیه
 • منیژه لاله پور*، رحیمه سلطانزاده، سحر نصیریان بدیعی صفحات 270-285

  مقوله محیط زیست و حفاظت از آن مهم ترین دغدغه انسان معاصر است. محیط زیست به تمام محیطی اطلاق می شود که انسان به طور مستقیم یا غیرمستقیم به آن وابسته بوده و فرآیندی است که از زیستن حمایت می کند. از زمانی که بشر پا بر روی کره خاکی گذاشته، تعامل مداوم و پایداری بین او و جهان طبیعی برقرار بوده است. اما با رشد جمعیت و صنعتی شدن جوامع، تقاضای فزاینده ای را به طبیعت تحمیل و باعث تخریب منابع آن گردید. در این راستا هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین فعالیت های انسانی با محیط زیست طبیعی و میزان آگاهی شهروندان از این مقوله است. جامعه آماری تحقیق، شهروندان شهر مراغه است که نمونه ای شامل 348 نفر از آنها از طریق فرمول کوکران انتخاب شدند. تحقیق حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ روش از سنخ تحقیقات توصیفی-تحلیلی است، که از طریق مطالعه کتابخانه ای و میدانی (پرسشنامه) انجام گرفته است. انتخاب اعضای نمونه از طریق نمونه گیری خوشه ای-تصادفی انجام گرفته است. جهت تحلیل داده ها، از آزمون های آماری تی تک نمونه ای و ضریب همبستگی اسپیرمن در محیط نرم افزار SPSS استفاده شده است. بر اساس یافته های تحقیق، شهروندان با میانگین 4/3 درصد، نسبت به مسایل زیست محیطی شهر خود حساسیت و آگاهی لازم را دارند، اما به دلیل عمق مشکلات اقتصادی و اجتماعی آنها، مسایل محیط زیستی با 8/6 درصد جزء دغدغه اصلی مردم نبوده است. رفتار، نگرش و دانش زیست-محیطی شهروندان در وضعیت مطلوب قرار دارد. اما مولفه های قانونی-نهادی که به عنوان بسترساز فکر و عمل صحیح مردم، مدیران و مسیولین محسوب می شود؛ با میانگین 2/5 وضعیت چندان مطلوبی ندارند. همچنین بین مولفه های شهروند زیست-محیطی با رفتار زیست محیطی شهروندان رابطه وجود دارد. بنابراین با آموزش و برگزاری دوره های الگوی مصرف صحیح و بسترسازی های قانونی-نهادی می توان الگوهای مصرف و عمل منطبق با ارزش های زیست محیطی را ترویج داد.

  کلیدواژگان: رفتار محیط زیستی، شهروند محیط زیستی، نگرش زیست محیطی، دانش زیست محیطی
 • فیروز جعفری*، نسرین دین پرور صفحات 286-301
  ظرفیت برد نقش مهمی در پایداری زیست محیطی شهرها دارد، بطوریکه به ایجاد تعادل بین جمعیت و منابع موجود در یک منطقه می پردازد. توجه به مقوله ظرفیت برد در برنامه ریزی برای شهرها از یک طرف به مدیریت بهتر تصمیمات شهری در زمینه ی هزینه ها و امکانات و از طرف دیگر به حفظ منابع با کیفیت مطلوب برای نسل های آینده منجر می شود. با عنایت به این امر در این پژوهش در جهت بررسی ظرفیت برد شهری منطقه 4 تبریز، ظرفیت سه شاخص زباله شهری، شبکه معابر و فضای سبز شهری در پاسخگویی به جمعیت ساکن در منطقه مورد بررسی قرار گرفته است. رویکرد حاکم بر پژوهش توسعه ای_کاربردی و روش تحقیق از نوع توصیفی _تحلیلی می باشد. داده های مورد نیاز به روش اسنادی، میدانی و کتابخانه ای و پیمایشی گردآوری شده است. برای تعیین ظرفیت برد ابتدا پتانسیل بهره وری هرکدام از منابع برآورد و سپس براساس جمعیت، میزان آستانه های مجاز بیان و با استانداردهای زیست محیطی مورد مقایسه و بررسی قرار گرفته است، پس از تلفیق و ترکیب داده ها به تهیه نقشه ها در محیط جی آی اس پرداخته شده است. .نتایج نشان می دهد که فضای سبز شهری با ظرفیت جمعیت پذیری حداقل659617 و حداکثر7420690 نفر در برابر جمعیت 325898 نفر منطقه چهار در وضعیت مطلوب قرار دارد. شاخص زباله با ظرفیت پذیری حداقل150000 نفروحداکثر 240000نفر باتوجه به جمعیت منطقه در وضعیت نامطلوبی بوده همچنین در زمینه شاخص شبکه معابر با ظرفیت جمعیت پذیری حداقل 96384 و حداکثر 112544 نفر در مقابل ظرفیت جمعیتی منطقه در بازه فشار بحرانی قرار دارد.
  کلیدواژگان: ظرفیت برد، برد فیزیکی، برد واقعی، برد موثر، پایداری
 • امید عطایی*، حسام الدین ستوده، محمد قمیشی صفحات 302-319

  حس تعلق به مکان از ارکان اصلی پایداری بافت های تاریخی طی دوره های گذشته تاکنون بوده است. ضعف و یا کاهش حس تعلق به مکان به عنوان یک چالش ریشه ای و پنهان، علاوه بر آسیب های اجتماعی، روحی و جسمی، در بلند مدت موجب بی توجهی شهروندان به محیط شهر و حتی فضاها و مسایل کلان تر اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی سیاسی و... می شود. از این رو شناسایی عوامل موثر بر حس تعلق به مکان در بافت های تاریخی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هدف پژوهش کمی و کاربردی حاضرکه با ترکیبی از روش های توصیفی تحلیلی و علی و با رویکرد مدلسازی معادلات ساختاری انجام گرفته است، شناسایی تعیین کننده های حس تعلق به مکان در بافت تاریخی شهر بندر لنگه است. جامعه آماری پژوهش را کلیه سرپرستان خانوار ساکن در بافت تاریخی تشکیل می دهد که از میان آن ها 190 نفر به عنوان نمونه آماری برآورد شده و به صورت کاملا تصادفی مورد پرسشگری قرار گرفته اند. ابزار اصلی پژوهش برای گردآوری داده های میدانی، پرسشنامه محقق ساخته است که روایی و پایایی آن با طی نمودن فرایندهای مربوطه، تایید شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای SPSS و Amos Graphic استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد وضعیت کلی حس تعلق به مکان با میانگین 022/4 بالاتر از حد متوسط است. نتایج مدل ساختاری تعیین کننده های حس تعلق به مکان نشان داد مدل ساختاری طراحی شده قابلیت برازش بالایی دارد و توانسته است 75 درصد واریانس متغیر وابسته را تبیین نماید. در مدل ساختاری مذکور اثر کل چهار متغیر مدت اقامت، وضعیت درآمد، دسترسی به خدمات و امکانات رفاهی تفریحی و سرمایه اجتماعی به ترتیب با مقادیر 402/0، 379/0-، 342/0 و 308/0، به لحاظ آماری معنی دار بوده است و متغیر امنیت با اثر کل 167/0، اثر آماری معناداری بر حس تعلق به مکان نداشته است.

  کلیدواژگان: بافت تاریخی، حس تعلق به مکان، مدلسازی معادلات ساختاری، بندر لنگه
 • امین قهرمانی تولا بی*، سید علی نوری صفحات 320-342

  معماری اسلامی دارای اصول و مفاهیم ارزشمندی است که در بناهای دوره اسلامی و ایرانی بکار رفته است. یکی از این بناها حمام ها (فضاهای بهداشتی) می باشد. حمام های عمومی در طول دوران اسلامی از جمله عناصر مهم در شکل دهی و گسترش محلات و نمادی از آبادانی شهرها و روستاها و توان اقتصادی و پایگاه اجتماعی بانیان و نیز موقعیت آنها از وسعت و نفاست متفاوتی برخوردار بوده اند. شهر مذهبی و تاریخی اردبیل با قدمتی طولانی دارای گرمابه های تاریخی ارزشمند بوده که اصول معماری اسلامی در طراحی آن نمود پیدا کرده است. بنابراین هدف این پژوهش بررسی تحول فضایی و کالبدی حمام در معماری اسلامی ایران از صفویه تا قاجار در شهر اردبیل می باشد. روش تحقیق در این مقاله روشی تاریخی - تحلیلی است و روش گردآوری داده ها به صورت کتابخانه ای (متون تاریخی، اسناد، گزارش ها، آثار مکتوب و...) و میدانی می باشد. نتایج این تحقیق نشان داد که تحولات و تغییرات کالبد و فضای حمام های تاریخی تحت تاثیر عوامل مختلفی بوده اند؛ از جمله عوامل اقتصادی، عوامل حکومتی، عوامل زیبایی شناسی، شرایط جغرافیایی و محیطی و... . بعنوان مثال در حمام های عصر صفویه ساخت دهلیز و اهمیت به آن رایج نبوده، اما با گذشت زمان و در دوران قاجار ساخت دهلیز رایج بوده است که همین عامل باعث تغییرات در معماری حمام ها شده است. همچنین مساحت حمام ها در دوران صفویه نسبت به دوران قاجار بیشتر بوده به طوری که حمام ابراهیم آباد با مساحت (105126 مترمربع) بزرگترین حمام عصر صفویه و دوران های بعد از خود می باشد. معماری و تزیینات در حمام ها در دوران صفویه از رونق چشمگیری برخوردار بوده است؛ این مهم در حمام های آقانقی و ابراهیم آباد مشهود است. در شهر اردبیل (بخصوص در دوران قاجار) حمام های عمومی این فضای مهم کارکردی در جامعه، نه فقط محلی برای استحمام، بلکه مکانی برای استمرار روابط اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بوده است.

  کلیدواژگان: حمام تاریخی، معماری اسلامی - ایرانی، تحول فضایی و کالبدی، صفویه و قاجار، شهر اردبیل
 • محمدرضا جباری*، بابک خزایی صفحات 343-356

  محیط طبیعی بستر توسعه پهنه های شهری محسوب می شوند و ارتباط تنگاتنگی میان نحوه حیات شهر و فعالیت های شهروندان با کیفیت های زیست محیطی وجود دارد. هدف پژوهش حاضر ارایه مدلی جهت ارتقاء کیفیت زندگی شهری با رویکردی آینده پژوهانه بوده است. به منظور دستیابی به این هدف، علاوه بر سطح بندی زیست پذیری بافت، به گونه شناسی وضعیت زیست پذیری بافت پرداخته شد. همچنین به تشریح نقش عوامل فرامحلی (کلان) در ساختار بافت شهر زنجان پرداخته شد برای دستیازی به این هدف، مباحث نظری از طریق مطالعات کتابخانه ای و جمع آوری اطلاعات تحلیلی مورد نیاز به طرق مشاهده میدانی (مصاحبه با شهروندان ساکن بافت و خبرگان و متخصصین امر) جمع آوری گردید. همچنین به فراخور نیاز تحقیق از نرم افزارهای SPSS, Lisrel برای آماده سازی و پردازش داده های مورد نیاز استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد محلات شمالی واقع درشهر زنجان وضعیت بهتری از شاخصهای زیست پذیری نسبت به پهنه جنوبی بافت شهر دارند. همچنین در این پژوهش پنج گونه مختلف با توجه شرایط حاکم بر زیست پذیری محلات شناسایی گردید که هر از این گونه ها زمینه مناسبی برای ارایه راهبردهای زیست پذیری ارایه نمودند. در این پژوهش به تحلیل عوامل فرا محلی و نقش موثر آن بر زیست پذیری بافت در مقیاس کلان پرداخته شد و نتایج نشان داد که زیست پذیری و تحلیل آن؛ بالاخص درمحلات مساله دار و فرسوده ؛ علاوه بر مسایل اقتضایی و محلی بافت،در مقیاس فرا محلی نیز مورد تبیین قرار گیرد. در نهایت بر مبنای گونه شناسی صورت گرفته به ارایه راهکارهای متناسب با محلات، با راهبرد آینده پژوهی در جهت تعدیل شکاف زیست پذیری بافت اقدام گردد.

  کلیدواژگان: زیست پذیری، زیست پذیری شهر، کیفیت زندگی شهری
 • محمدرضا امیری فهلیانی*، طاها آبین صفحات 357-372

  حقوق شهروندی حقوق اساسی غیرقابل انکاری است که برای زندگی بشر ضروری تلقی می شود. و یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار در توسعه و رفاه اجتماع است و دلالت بر مجموعه ای از حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی دارد که افراد به سبب عضویت در یک دولت و ملت از آن برخوردار می شوند و توسط قانون از آن حقوق پاسداری و حمایت می گردد. در این مطالعه ما برانیم با رویکرد آینده پژوهی به شناسایی عوامل کلیدی موثر بر وضعیت آینده ی بیماری های واگیردار که برآمده از حقوق شهروندی در شهرهای ایران با مطالعه موردی شهر نورآباد است و همچنین سناریوپردازی بپردازیم. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی، از حیث روش پیمایشی در سطح اکتشافی و مبتنی بر رویکرد آینده پژوهی صورت گرفته است. مطالعه حاضر با عملیاتی کردن چارچوب تاب آوری که برآمده از حقوق شهروندی است، یک رویکرد جامع را برای بهینه سازی برنامه های مهار و سیاست های کاهش با استفاده از متغیرهای موثر در تاب آوری اجتماعی شهرهای ایران در مواجهه با بیماری های واگیردار و کووید 19 با نمونه موردی شهر نورآباد فارس با رویکرد آینده پژوهی ارایه می-دهد. در ابتدا، با استفاده از روش دلفی و با نظرسنجی از کارشناسان حوزه شهری و بهداشتی 32 متغیر اولیه اثرگذار مرتبط شناسایی شد. در ادامه با مشارکت 35 خبره مسایل شهری، نتایج در محیط نرم افزار میک مک تحلیل شد. در میان این عوامل با استفاده از این نرم افزار 10 عامل به مثابه عوامل کلیدی انتخاب شدند و مبنای تدوین سناریوها قرار گرفتند.همچنین یافته های پژوهش حاکی از آن است از بین این متغیرها، کلی و غیرشفاف بودن حقوق شهروندی، نابرابری اجتماعی، کمبود پزشکان، ضعف وحدت، تورم، بالا بودن هزینه مسکن، ضعف سرزندگی، ضعف حمایت، فقر، اعتماد اجتماعی تاثیرگذارترین عوامل کلیدی حقوق شهروندی بر شیوع بیماری های واگیردار و کووید 19 در شهرهای ایران با نمونه مورد مطالعه شهر نورآباد فارس می باشیم.

  کلیدواژگان: حقوق شهروندی، بیماری های واگیردار، آینده پژوهی، سناریوپردازی، شهر نورآباد ممسنی
|
 • Mehdi Jirrudi, Rahim Sarvar *, Mehrdad Navabakhsh Pages 1-13
  Urbanization, the second revolution in human history has led to the formation of cities that today, as the main causes of instability in the world have been profoundly affected by the development process and environmental challenges, with this having had many negative effects on the efficiency and performance of their development. The metropolis of Tehran, as the capital and largest city of the country, in recent decades has witnessed many changes, especially in the field of environment, and the pattern of urban development and its trend in this metropolis, more than the result of a cohesive management, has been mostly the result of the continuous increasing pressure of various factors that have shaped the current urban pattern. Therefore, in order to get out of the destructive consequences of traditional and different development patterns and approaches in Tehran, using environmentally friendly approaches such as the green city approach, has a very significant role in the process of development and achievement of sustainable urban development in this metropolis. The present research is theoretical- applied in type, descriptive-analytical in terms of study method and survey-library in terms of data collection method, which was done through administering a questionnaire. The statistical population includes 50 professors and urban planning specialists. The purpose of this study is to investigate the environmental performance of the 22 metropolitan areas of Tehran and ranking the mentioned areas based on the green city approach, its criteria and indicators, and finally to provide effective solutions to achieve sustainable urban development in these areas. Therefore, using entropy method, 32 quantitative indicators were weighed in the form of 6 criteria and then, using TOPSIS technique, the environmental performance of 22 regions was determined by ranking them. Accordingly, areas 22, 8 and 12 were the most favorable and areas 6, 17 and 10 had the most unfavorable environmental performance, respectively, based on the green city approach.
  Keywords: Environmental Performance, 22 metropolitan areas of Tehran, Green City approach, entropy, topsis
 • Atefeh Farajollahi, Mohammadreza Pourmohammadi, Rahim Heydari, Davood Mokhtari Pages 14-29

  One of the new approaches in the direction of urban sustainability is the concept of livability, which emphasizes on improving the quality of various economic, social, environmental and physical indicators in the city. In this study, which was conducted with the aim of assessing the livability situation in 10 areas of Tabriz, the descriptive-analytical method and questionnaire tools (at both levels of citizens and experts) were used. In this regard, one-sample t-test in SPSS software environment, Vicker multi-attribute decision model and interaction / structural analysis method using Mick Mac software for data analysis have been used. The statistical population of this study was the residents of 10 districts of Tabriz, and the statistical sample was selected based on stratified sampling method and the proportion of population share of the regions using simple random sampling method. The results show that according to both experts (3.04) and citizens (3.20), the average of the four dimensions of livability of Tabriz metropolis is higher than the average (theoretical average of 3). According to the opinions of the citizens of District 9 and according to the opinions of experts, District 1 is in the first place. The results of Vickor analysis also show the first rank of Region 2 in terms of viability. Regarding the influential factors resulting from Mick Mac software, "creating employment and sustainable income" is the most important known factor. The results show that the factors of job creation and sustainable income, renovation of worn-out texture, improvement of suburban texture, provision of suitable housing, development of green and open spaces and provision of infrastructure services are key factors, respectively. Considering this, it can be said that among the 10 areas of Tabriz metropolis, we are witnessing a spatial imbalance in terms of livability, and the optimal management of the mentioned cases plays an important role in eliminating this spatial imbalance.

  Keywords: Viability, Structural, interaction analysis, VIKOR model, Single Sample T-Test, Tabriz Metropolis
 • Emad Amiri *, Ali Shakoor, Ali Tavakolan Pages 30-46
  The night's identity of the city is an important part of the identity of a modern city. Undoubtedly, Tehran, as the most populous city in Iran, has bright nights, whose residents need the city to be alive for more hours to reach the urban space so that they can be safe and away from the worries of living with friends and Make their families feelOf course, it should be noted that if these needs are to be met in the bright and safe streets of Tehran, it must be done with the full supervision of those in charge and the formulation of laws in urban policies, because in this case there is no guarantee that these places are harmful. is not Therefore, considering the importance of nightlife, it can be acknowledged that the capital of Iran needs to recreate nightlife because in terms of social, economic and cultural structure has a direct impact on the lives of citizens. The main purpose of this study is to pay attention to the role of tourism and leisure in the vitality of urban spaces with a focus on nightlife and social vitality in District 12 of Tehran. This study shows that tourism and leisure play an important role in the vitality of urban spaces in District 12 of the municipality, which can create nightlife spaces in District 12.The research method of this research is based on the nature of the research problem, descriptive-analytical method and the type of applied-developmental research. To collect the data, library and field methods have been used and by identifying the effective variables on the problem that have been obtained through the theoretical foundations of the dissertation and study experiences, first appropriate indicators for component analysis have been set and then data analysis using a questionnaire. In the present study, for collecting information from library methods and based on the information available in the heart of Tehran.
  Keywords: Tourism, leisure, Urban Spaces, nightlife in District 12
 • Hossein Mayeli, Ali Shamsoddini * Pages 47-63

  Limited budget resources and economic capacities of metropolitan area management to provide resources for major cultural, technical and economic projects of metropolitan area management have made every effort to take advantage of the active participation of the private sector and create a competitive environment for their activities and decentralization in general. From decision-making to exploitation management, these efforts have been crystallized in various ways such as public-private partnerships and have accelerated the process of economic, social and infrastructural development. Urban development needs a conceptual relationship with its environment and must be related to its location in terms of content and respond to all interactions and dynamics resulting from the architectural, cultural and spatial context of its context. This research is descriptive-analytical in terms of method and nature and is in the category of applied research in terms of research purpose. In this research, library and survey methods have been used. Mean analysis, structural equations and regression tests were used to analyze the variables. The statistical population of this research is 100 managers of organizations and the private sector in Tehran Municipality. The purpose of this study is to analyze the factors affecting the implementation of the public-private partnership model in the metropolitan area of Tehran. In this research, a simple random sampling method has been used to select the present samples. The results show that among the 4 variables whose effect on the ppp variable has been studied, the monitoring variable has the lowest value of statistics and because they are less than the standard statistic value of 1.96, so the effect of this last variable is significant. It does not. But the other variables are significant and have the highest statistical value.

  Keywords: Public, private participation, metropolis, development, Tehran
 • Elahe Pishgar, Zohre Fanni *, Jamile Tavakolinia, Alireza Mohammadi, Behzad Kiani Pages 64-80

  Lung cancer is one of the most common causes of cancer death worldwide. In this study, the metropolis of Tehran has been selected as the most populous and polluted city in the country for research on lung cancer. 4158 deaths from lung cancer occurred during the study period in Tehran and Attempts have been made to use descriptive and inferential methods, as well as GIS software, to analyze the epidemiology of lung cancer and the factors that affect it (important risk factors). Based on this, the coefficient of changes and drawing of diagrams and maps have been used to study the current trend and the growth model has been used for forecasting. Important variables such as old age, smoking, asbestos and gender emissions, and habitat were also examined. The findings show that areas in central and southern Tehran have more deaths from lung cancer than other areas, and areas in the west (21 and 22) have experienced lower rates. Mortality rates are higher for men than for women of all ages, and 61.04% of lung cancer deaths are in the age group of 65. The results of the change coefficient model showed that the death rate due to this disease has been increasing during the years 1390 to 1394 and in 1396 there has been an increasing trend. Also, some areas of Tehran in terms of age (3 and 6) and smoking (3, 7 and 15) as well as asbestos emissions (increase in 1397) are more likely to suffer from death from lung cancer. Finally, according to the growth model, the northern and eastern regions and some central regions will continue to face the current trend of more deaths from lung cancer. As a result, it seems that to prevent and effectively control deaths from respiratory diseases, individual policies and health care measures should be integrated with urban planning strategies, including controlling environmental pollutants and implementing environmental health programs.

  Keywords: Geographical analysis, lung cancer, epidemiological approach, Tehran metropolis
 • Shima Abedi *, Toktam Hanaee Pages 81-95

  Today, due to the importance of cognitive environmental concepts in the quality of the environment, the need to pay attention to citizens' knowledge of legible urban space has become doubly important. The readable environment is clearly formed in people's minds. Effective components in spatial cognition and mental representation of the environment according to the characteristics of the environment and users can be effective in increasing the readability of the environment. Therefore, the purpose of this study is to investigate the role of effective components on spatial cognition in increasing the readability of the environment. The research method is applied in terms of purpose and in terms of survey nature. In this regard, in order to collect data, field observations, questionnaires and site visits were used and the statistical population of 248 people, including citizens living in Sajjad neighborhood, was selected. Then 106 citizens were randomly questioned. The collected questionnaires were analyzed using SPSS software and by examining the hypotheses and using the confirmatory factor analysis method using Amos software. The results indicate that the quality of readability has a direct effect on the process of spatial cognition and wayfinding in urban spaces. Citizens use various guides to make readable wayfinding in neighborhoods.Environmental differentiation plays an important role in how people mentally organize themselves from the environment and maintain wayfinding . Due to this, many factors are involved in the process of spatial cognition in wayfinding behavior, including factors affecting the easy understanding of the environment, primarily the differentiation of buildings. The degree of distinctiveness of buildings is effective in the successful wayfinding of citizens, in the second degree, we can point to the diversity and clarity of urban space and elements located in space. Visual clarity helps to choose the path and better understand the space

  Keywords: Perception, coherence, ease of access, spatial cognition, wayfinding
 • Ghazal Goodarzi *, Mostafa Behzadfar, Yosefali Ziari Pages 96-112
  Preservation and revival of historical contexts has always been the most important concerns of urban planners in different periods. The prosperity of the tourism industry is one of the ways to preserve and revive such textures, because despite the advancement of technology and the construction of new urban spaces, old and historical textures are still landmarks of cities and often tourism tends to be more in these spaces and places. On the other hand, defining and redefining pedestrian tourism routes in these contexts can create the flow of life in the old body and prevent objective and mental burnout of the context. The historical context of Tehran Bazaar, which is more than 200 years old, has suitable capacities for pedestrian tourism and hosts different tourists every day, but the lack of suitable tourist routes has caused abandonment, forgetting and not visiting parts of this area. With the aim and practical nature, the present article aims to study the tourist trails of the historical context of Tehran Bazaar and in four consecutive sections, using graph theory, equates the dominant behavioral patterns as a linear programming problem by GIS software. And finally extracted 10 paths. In order to prioritize and categorize the routes, the ViKor multi-criteria model is used and ten routes in the form of three categories, commercial, cultural and ritual tourism routes are classified and for each category, a proposed route is designed and presented in GIS software. The results show that commercial tourism routes cover 70% of the behavioral patterns of the area, which by defining targeted tourism routes, while providing tourism goals, can lead to visits to other old buildings and structures.
  Keywords: Tourism rout, graph theory, vikor multi-criteria model, historical context of Tehran market
 • Sadegh Kazemkhah *, Mostafa Ghadami, Jalal Azimi Amoli, Gholamreza Janbaz Ghobadi Pages 113-130

  Smart growth is a comprehensive strategy covering various aspects of urban development, and scenario planning attempts to focus on alternative futures using quantitative and qualitative categories.The scale and severity of urban problems around the world show that the current planning process has not been able to effectively achieve its main goal. Therefore, identifying the sustainable urban growth management solutions by adopting future planning methods is vital because it will enable planners to anticipate and reduce conflicts as well as prepare cities for potential shocks. Therefore, the present study seeks to present and compile scenarios of spatial development of Rasht city within the framework of smart urban growth pattern. The aim of the present study is applied and the type of descriptive- analytical method. The required data and information were collected in two ways: library and survey (questionnaire). The process of data analysis using multi- step Delphi technique is based on the method of interaction analysis using MicMac and Sanario Wizard software. The results show that for 13 scenarios with greater compatibility, 7.69% (1 state) of the states have the desired state, 84.61% (11 states) of the states with a static state and 7.69% (1 state) with a pessimistic state. The two scenarios with high scores and the probability of occurrence are more in the future, which shows the optimal scenario number 1 with an impact rate of 359 and the critical situation scenario number 13 with an impact rate of 227. Therefore, in order to realize the smart growth pattern in the Rasht city, among the three hypothetical situations ahead, the future planning strategy should be considered based on the desired scenario number 1.And if the factors of this scenario are emphasized, we can hope for the realization of the goals of smart growth in Rasht, because in the current situation of this scenario, all 14 key factors have an optimistic and hopeful situation.

  Keywords: Scenario, Spatial development, Smart Growth, Futurism
 • Hossein Jannati, Ahmad Esteghlal *, Seyed Ali Almodaresi, MohammadReza Rezaaei, Malihe Zakerian Pages 131-146

  The main goal of urban livability has been to improve the quality of human-scale urban spaces in modern cities.The purpose of this study is to investigate and identify the most important physical components of improving viability in the worn tissues of Dogonbadan. The statistical sample of the research is the geographical and ecological areas of the dilapidated texture of Dogonbadan city and the sample method is purposeful sampling. Data and information collection method based on documentary-library and field-quasi-mathematical methods and also for data analysis and analysis, from cross-impact analysis model based on Micmac software and analysis of balanced cross-effects based on CIB in software (SanarioWizard) Has been used. The results of the study showed that the dilapidated area of Dogonbadan city has a population of 22,000 people and 22% of the urban population, 4,500 residential units, of which 90% of buildings are over 40 years old. The results also show that the most effective and important drivers for the flourishing and regeneration of worn-out finds in Dogonbadan are: public services, access routes, type of structure, spatial justice, economic development, attention to people and their participation, facilities, facilities. Urban (water, electricity and gas, etc.), hazards, ICT and comprehensive regeneration plan. In this regard, planning the spatial structure of the worn-out texture of Dogonbadan in the comprehensive plan of worn-out texture of Dogonbadan in the long run (5 to 10 years), based on studying the ecological characteristics of the texture, identifying strategies and actions needed in the texture and time and financial plan in the texture The city of Dogonbadan is worn out.

  Keywords: worn texture, livability, futures research, screenwriting, worn texture of Dogonbadan
 • Hossein Yaghfoori, Vahid Pasban Essaloo *, Seyed Ali Hosseini Pages 147-159

  Today, the optimal location of fire stations is one of the important necessities in the field of efficiency and timely response of urban management to potential hazards. Spatial optimization methods are widely used in this field due to special and spatial features of issues related to urban facilities. Among the most important of these items are interpolation-based methods and maximum service coverage. In the current situation, the city of Zabol has two operational fire stations, which due to the large size of the city and its rapid physical development, are not able to adequately respond to urban incidents and events, so it needs serious revision and increase the number of stations to the desired level. The present research, in terms of methodology is descriptive, in terms of purpose is applied and is based on library studies and field studies. Based on the scenario, this study presents a multi-objective spatial optimization model that combines the objectives related to the middle limit and maximum service coverage in the field of fire stations in Zabol city and finally using the Pareto optimization method Displays the improve access intensity. Findings from the research scenarios showed that with a certain increase in the number of stations in different parts of the city, access improves with different intensities. For example, assuming 6 stations are located at certain distances from each other, access will improve by up to 9% compared to the current situation, and if this number increases to 12, access will increase by up to 60%.

  Keywords: Site Selection, fire station, Access, maximum service coverage
 • Faezeh Fatemipour, Rokhshad Hejazi *, Seyed Ali Jozi, Morteza Akbari Pages 160-173

  Transit oriented development (TOD) is a strategy for integrating land use and public transportation systems in urban areas around metro and BRT stations. TOD means maximum density, maximum diversity, pedestrian facilities, public spaces around stations, and design of stations as leisure centers within a 10-minute walk of transportation stations. This research was carried out with the aim of clustering 9 stations on line 1 of Mashhad metro, by developing a node-place model in TOD areas and using Ward cluster analysis. The present research is applied-evaluation in terms of purpose and descriptive-analytical and quantitative in terms of nature and method. Data analysis was also performed using Execle and Arc map software. In this study, municipal data were used; And land use information was prepared in the field and entered into Arc map software. To achieve this goal, a circle with a radius of 500 meters was drawn to the center of each station and three indicators of place, node and access were evaluated. In the next step, the scatter diagram of the node-place model was drawn. The stations were clustered by adding access criteria (including IPCA and bicycle route indicators). The results of the node-place diagram show that the average place criterion is higher than the node. The average location is 0.303 and the average node is 0.274. Also, all but one station is in a balanced area. Ward clustering results show; By adding access criteria, the position of the stations in the clusters changes and they are classified into four general categories. Also, the degree of correlation between the two criteria of place and node with positive access. But this number is very low for access and node and r= 0.12 and for access and place r= 0.6. In addition, it can be said that the standard of the node decreases from the city center to the surrounding area. The place criterion is affected by the main intersections and is more in the old neighborhoods of commercial units and population. Accessibility in new neighborhoods has increased due to more intersections and smaller urban blocks.

  Keywords: transit oriented development (TOD), Ward method, clustering, node-place model, Mashhad
 • Seyed Mehdi Hedayat *, Zohre Davodpour, Kianoosh Zakerhaghighi Pages 174-192

  The new cities of the country face many economic, social, managerial and environmental challenges that the future of urban development has exposed them to unbalanced and unbalanced conditions. But in the meantime, in order to have a proper understanding of the forces influencing the growth and development of new cities, the need to identify the key drivers affecting this relationship has become even more necessary. In this regard, this article has tried to identify and cluster the stimuli affecting the future growth and development of the new campus city through structural analysis. Theoretical data were prepared by documentary method and experimental data by survey method based on Delphi technique. Statistical population of 20 experts and experts based on snowball sampling and development stimuli, 54 motivating forces in 5 main dimensions (economic, socio-cultural, managerial-institutional, physical, communication and environmental) by interaction analysis method The structure is processed in MICMAC software. Findings in terms of interaction analysis indicate the dispersion of driving forces in a complex and intermediate state of effectiveness and effectiveness; The stimulus clustering system indicates that they are concentrated in the area of ​​independent stimuli. Among the 54 factors of growth and development, drivers of convergence in integrated city management, benefiting from citizen participation in decision-making and decision-making, attracting private sector investors, reviving local and neighborhood relations, exploiting Experts in the management of new cities, promoting urban safety and security, urban intelligence using IT and ICT, strengthening spatial identity and culture, attracting innovative and creative class, location marketing and urban branding, offering affordable housing for different groups Improving the service capacity of the city and strengthening the safe, cheap and fast intra- and inter-city transportation network were identified as key drivers of the future growth and development of the new campus city. These forces are input and stable in terms of system performance, which has a high impact role and low effectiveness. As a result, it controls the state of the system and its changes, and that the growth and development of the new campus city depends on their performance.

  Keywords: Stimulus, Structural Analysis, New cities, New campus city, Tehran metropolis
 • Parisa Farshidfar, Majid Rahimi *, Navid Saeidi Rezvani Pages 193-210

  Housing is one of the most basic human needs, but it should not be considered only physically and as a shelter for human beings. This need is a place for human growth in physical and mental dimensions, so housing after the human need for cover He replied that he should meet his need for the growth and excellence of human values and establish effective communication with the community around him, and in the field of social interactions, meet the needs of residents. The development of the housing sector is considered in every society, and since the nineteenth century, the housing sector has been one of the major axes of government intervention in the economy. The origin of such thinking is the theory of "right to the city", which was born from the protest movements and was first used by the French sociologist Henri Lefort in 1968 and is believed to consider cities as a social structure. Despite the efforts made in recent decades to achieve such a goal, policies such as Mehr Housing have been implemented in Iran, but it has not been able to provide affordable housing for the low-income groups. Based on the city of Shiraz as a study sample, he tried to test the key aspects of social housing with the right approach to the city in a conceptual and experimental way. Some of them have been interviewed. The research method is quantitative and data collection tools have been done through a questionnaire and based on structural equation analysis model and through Amos software. The results of the research indicate that the right to urban participation is the right. Space allocation, spatial access, urban governance, social inclusion, diversity and vitality are the main components of the model. He is suitable for social housing with the right approach to the city that the component of urban governance with a rate of 0.478, the component of social inclusion with a rate of 0.491 and the component of diversity and vitality with a rate of 0.543 affect social housing.

  Keywords: low-income groups, social housing, right to the city, Shiraz
 • Pezhman Mohamadi * Pages 211-223

  In Shahrekord, as one of the middle cities that in recent years, has witnessed widespread migration from surrounding cities and villages, the need to pay attention to the optimization of urban furniture, and its role in environmental quality, citizen satisfaction, and their vitality more It is considered in advance. The purpose of this study is to investigate the role of urban furniture in improving the quality of the urban environment, and the satisfaction and vitality of citizens in Mellat Street, Shahrekord. The present study has used descriptive and analytical research methods. Also, this research is applied-developmental in terms of purpose. The statistical population of the study includes the population of Shahrekord, in 2016, 190,441 people, the sample size based on Cochran's formula, 384 people were randomly selected. The research tool includes a questionnaire (urban furniture, quality of urban environment, satisfaction, vitality of citizens), with 42 questions. The validity of the questionnaire was formal, which was confirmed by 5 experts and professors, and the validity of the structure was confirmed by factor analysis, and its reliability was confirmed by Cronbach's alpha of 0.79. Is. Data analysis based on structural equation analysis was performed in Emus software. The results show that, in general, the performance of urban furniture in improving the quality of urban environment, and satisfaction and vitality of citizens, in Mellat Street, Shahrekord, and this is such that the coefficient of impact of the relationship between urban furniture performance and satisfaction, 0.72, the relationship between urban furniture performance and environmental quality was 0.36, and the relationship between urban furniture performance and vitality was 0.29. Accordingly, the organization of urban furniture, as one of the most important elements of the urban environment, has a significant contribution to the comfort and desirability of space from the point of view of citizens, and lack of planning or incomplete planning in the field of urban furniture, the inefficiency of these elements hits.

  Keywords: urban furniture, Environmental Quality, Satisfaction, vitality
 • AliAkbar Heidari *, Neda Ghahreman Izadi, Zahra Akbari Pages 224-239

  In recent years, with the increase in the population of cities, urban construction has also increased and as a result, a variety of industrial activities have been developed in them. This has led to the formation of phenomena known as climate wisdom in cities, which has become a major issue in science today. Since the shapeof the organization of spaces in urban blocks plays a significant role in shaping this, so the present study examines the impact of the shape and shape of residential buildings as the most important constituent components of urban blocks. The issue concerns the formation of thermal islands. this study aims to achieve thermal comfort and reduce the effects of heat island phenomena in the space created by mid-rise residential complexes in order to Provide the optimum form of residential complexes for Shiraz. In this regard, the research method used in this article is applied research in terms of purpose and in terms of methodology, quantitative research method is used. Therefore, the research is based on two logical reasoning strategiesin one hand for analyzing library resources is used and on the other hand quantitative measurement is done by using basic form of Envi-met 4 Software. This study has analyzed and compared six different organization in the Shiraz. Hence the temperature data of 12 noon 1 July 1397 has been used as the basis for the summer revolution. The results show that the best condition at the average radiant temperature belongs to the single element central plan.

  Keywords: Organizing, Residential Complex, Thermal Island, Envi-met
 • Abolfazl Ghanbari, Vahid Issazadeh, Zahra Alibeigi Beni * Pages 240-254

  With increasing population growth, lack of adequate service centers, and confusion in the distribution and location of urban facilities are major issues facing cities. The perspective of spatial development shows the spatial imbalances of population concentration and inequality in the use of urban services and facilities in the 15 districts of Isfahan. In line with such a necessity, observing spatial justice and achieving equal opportunities is one of the main priorities in these fifteen regions. The purpose of this study is to investigate and determine the allocation and concentration of urban resources and services with emphasis on the approach of spatial inequality in fifteen regions. The results showed that the areas with very good enjoyment included areas (1 and 3), areas with relatively good enjoyment including areas (8, 2, 9, 13, 5, 6 and 10) and areas with poor enjoyment including Areas (2, 15, 4 and 12) and for the spatial distribution of services and facilities in the fifteen districts of Isfahan, the Moran correlation model was used. While the results based on this model showed that the Moran coefficient for health care centers showed the number 0.04492 percent. But for service centers, the amount of this type of index was 0.294227 percent and its distribution pattern was distributed in cluster mode. The Moran coefficient for commercial and economic centers was equal to 0.032551 percent and the distribution pattern of spatial autocorrelation of this type of service was randomly distributed and the Moran coefficient was 0.02551 percent and the self-correlation distribution pattern of transportation centers was The citation was distributed as a cluster in the fifteen regions of Isfahan and its Moran coefficient showed the number 0.22551%.

  Keywords: Spatial Justice, Spatial Inequality of Public Services, fuzzy logic, Isfahan
 • Leila Rezvani, Hasan Ahmadzadeh *, Hasan Houshyar Pages 255-269
  Introduction

  Urban inefficiencies in comparison with other areas of the city have lagged behind the development process and have been separated from the evolutionary cycle of life and have become the focus of problems and inadequacies. These tissues hold a high percentage of the urban population and at the same time have many latent capacities and capabilities for future urban development. Therefore, in the present study, an attempt has been made to systematically investigate the key drivers affecting the reconstruction of inefficient Uremia city.

  Methodology

  The present study is applied in terms of purpose and descriptive-analytical in nature. Both library and field methods have been used to collect information. The study area of Uremia and the statistical population of the study include 30 experts who have been selected as snowballs. Environmental and Delphi scanning methods and Micmac software have been used for data analysis.

  Results

  Based on the findings of Micmac software, among the 46 primary factors affecting the regeneration of dysfunctional tissues in Uremia, 15 factors, including; Employment and unemployment of people living in Texture, the amount of private investment, banking facilities and land and housing prices, attracting the participation of residents, adapting projects to the needs and lifestyle of residents, lack of good urban governance, lack of integrated and clear policy in the face of dysfunctional structures Urban, defects and inefficiencies of urban plans, inconsistency of policies and actions of devices, readability, improvement and provision of infrastructure services and facilities, access to public transport at the texture level, quality of buildings and provision of pedestrian and pedestrian access have been selected as key factors.

  Discussion and Conclusion

  According to the research results, socio-political dimension with 6 variables, physical-environmental dimension with 5 variables and finally economic dimension with 4 variables have the greatest impact on the regeneration of dysfunctional urban structures in Uremia, respectively.

  Keywords: Reconstruction, worn texture, Future Research, Urmia
 • Rahimeh Soltanzadeh, SAHAR Nasiran Pages 270-285

  The issue of environment and its protection is the most important concern of contemporary man. The environment refers to the whole environment to which human is directly or indirectly dependent and is a process that supports living. Ever since human set foot on the planet, there has been a constant and stable interaction between him and the natural world. But with the growth of population and the industrialization of societies, it imposed an increasing demand on nature and caused its resources to be destroyed. In this regard, the main purpose of this study is to investigate the relationship between human activities and the natural environment and the level of citizens' awareness of this issue. The statistical population of the study is the citizens of Maragheh, a sample of 348 of whom were selected through the Cochran's formula. The present research is applied in terms of purpose and descriptive-analytical research in terms of method, which has been done through library and field study (questionnaire). The sample members were selected through cluster-random sampling. To analyze the data, sample statistical tests and Spearman correlation coefficient were used in SPSS software environment. According to the research findings, citizens with an average of 3.4% have the necessary sensitivity and awareness about the environmental issues of their city, but due to the depth of their economic and social problems, environmental issues with 6.8% are a concern. It has not been the main people. Citizens' behavior, attitude and environmental knowledge are in good condition. But the legal-institutional components that are considered as the basis for the correct thought and action of the people, managers and officials; With an average of 2.5, they are not in a very favorable situation. There is also a relationship between the components of environmental citizenship and the environmental behavior of citizens. Therefore, by training and holding courses on proper consumption patterns and legal-institutional contexts, consumption patterns and practices in accordance with environmental values can be promoted.

  Keywords: environmental behavior, Environmental Citizen, Environmental Attitude, Environmental Knowledge
 • Firouz Jafari *, Nasrin Dinparvar Pages 286-301
  One of the main challenges in big cities, especially in metropolitan cities, is rapid population growth regardless to services capacity and facilities responsive to essential needs of citizens. . Hence, in this study, region 4 of Tabriz city has investigated as one of the most crowded zones of Tabriz with index of green space , road network and waste . carrying capacity plays an important role in the environmental sustainability of cities, so that it creates a balance between population and resources in an area. Preservation of resources with desirable quality leads to future generations. The dominant approach to developmental-applied research and research methods is descriptive-analytical. The main research approach is developmental-applied,descriptive,analytical, and survey research.To determine the range capacity, first the productivity potential of each resource is estimated and then based on the population, the amount of thresholds is expressed and compared with environmental standards, after combining and combining the data to prepare a map in the GIS environment. Results show that urban green space with a population capacity of at least 659617 and a maximum of 7420690 people in front of a population of 325898 people in region 4 is in good condition Waste index with a capacity of at least 150,000 people and a maximum of 240,000 people was in an unfavorable situation due to the population of the region.Also, in the field of road network index with a population capacity of at least 96384 and a maximum of 112544 people in front of the population capacity of the region is in a critical pressure range.
  Keywords: urban carrying capacity, actual carrying, sustainable effective carrying
 • Omid Ataii *, Hesamodin Sotudeh, Mohammad Ghomeishi Pages 302-319

  The sense of belonging to a place has been one of the main pillars of the stability of historical contexts during the past periods. Weakness or diminished sense of belonging as a root and hidden challenge, in addition to long-term social, psychological and physical harm, causes citizens to ignore the city environment and even larger spaces and issues of economic, social, cultural, political and etc. Therefore, identifying the factors affecting the sense of place in historical contexts is of particular importance. The purpose of the present quantitative and applied research, which has been done with the structural equation modelling approach, identify determinants of sense of place in the historical context of the city is the port of Lengeh. The statistical population of the study consists of all heads of households living in the historical context That 190 of them are estimated as a statistical sample and They have been questioned quite by random. The main research tool for collecting field data, is A researcher-made questionnaire That Its validity and reliability have been verified through the relevant processes. Used to analyse the data from SPSS and Amos Graphic software. The research results showed The general state of the sense of belonging to the place with the 4.022 mean is above average. The results showed a structural model of determinants of sense of place The designed structural model has high fitting capability and Was able to explain 75% of the variance of the dependent variable. In the mentioned structural model, the effect of the four variables of length of stay, income status, access to services and welfare-recreational facilities and social capital respectively with the values of 0.402, -0.379, 0.342 and 0.308, Has been statistically significant and The security variable with a total effect of 0.167 had no statistically significant effect on the sense of place.

  Keywords: Historical Context, sense of place, modelling of structural equations, Lengeh Bandar
 • Amin Ghahramani Toolabi *, Saiedali Nouri Pages 320-342

  Islamic architecture has valuable principles and concepts that have been used in the buildings of the Islamic and Iranian periods. One of these buildings is the bathrooms (sanitary spaces). Public baths during the Islamic era, including important elements in the formation and expansion of neighborhoods and a symbol of the development of cities and villages and the economic power and social base of the founders, as well as their position have had a different breadth and breadth. The religious and historical city of Ardabil has a long history with valuable historical baths that the principles of Islamic architecture have been reflected in its design. Therefore, the purpose of this study is to investigate the spatial and physical evolution of the bath in Islamic architecture of Iran from Safavieh to Qajar in Ardabil. The research method in this article is historical-analytical and the method of data collection is library (historical texts, documents, reports, written works, etc.) and field. The results of this study showed that changes in the body and space of historic baths have been influenced by various factors; including economic factors, government factors, aesthetic factors, geographical and environmental conditions, etc. For example, in the baths of the Safavieh era, the construction of the vestibule and its importance was not common, but over time and during the Qajar period, the construction of the vestibule was common, which has caused changes in the architecture of the baths. Also, the area of baths in the Safavieh period was more than the Qajar period, so that Ibrahimabad bath with an area (105,126 square meters) is the largest bath in the Safavieh era and later periods. Architecture and decorations in baths flourished during the Safavieh period; this is evident in the baths of Aghanaghi and Ebrahimabad. In the city of Ardabil (especially during the Qajar period) public baths this important functional space in society has been not only a place for bathing, but also a place for the continuation of economic, cultural and social relations.

  Keywords: Historical Bath, Islamic-Iranian Architecture, Spatial, Physical Transformation, Safavieh, Qajar, Ardabil
 • mohammadreza jabbari Pages 343-356

  The natural environment is the basis for the development of urban areas and there is a close relationship between the way of life of the city and the activities of citizens with environmental qualities. The purpose of this study was to provide a model to improve the quality of urban life with a futuristic approach. In order to achieve this goal, in addition to leveling tissue viability, the typology of tissue viability was studied. Also, the role of trans-local (macro) factors in the texture structure of Zanjan city was explained. Order) was collected. Also, according to the research needs, SPSS and Lisrel software were used to prepare and process the required data. The results showed that the northern neighborhoods located in Zanjan have a better situation of livability indicators than the southern part of the city. Also, in this study, five different species were identified according to the conditions governing the livability of neighborhoods, each of which provided a suitable context for presenting livability strategies. In this study, trans-local factors and its effective role on tissue viability on a large scale were analyzed and the results showed that its viability and analysis; Especially in problematic and worn areas; In addition to contingency and local issues, the texture should also be explained on a trans-local scale. Finally, based on the typology, solutions appropriate to the neighborhoods should be presented, with a future research strategy to moderate the tissue viability gap.

  Keywords: Livability, urban livability, quality of urban life
 • MohammadReza Amiri Fahlyiani *, Taha Abin Pages 357-372

  Citizenship is an undeniable fundamental right that is essential to human life. And is one of the most important and influential factors in the development and welfare of society and refers to a set of civil, political and social rights that individuals enjoy due to membership in a government and a nation and are protected by law and Is supported. In this study, we aim to identify the key factors affecting the future status of infectious diseases arising from citizenship rights in Iranian cities with a case study of the city of Noorabad, as well as scenario planning. The present study, in terms of applied purpose, has been conducted in terms of survey method at the exploratory level and based on the futures research approach. The present study, by implementing a resilience framework derived from citizenship rights, provides a comprehensive approach to optimizing containment programs and mitigation policies using variables affecting the social resilience of Iranian cities in the face of infectious diseases. Covid 19 presents a case study of the city of Noorabad, Fars with a futuristic approach. Initially, using the Delphi method and a survey of urban and health experts, 32 effective primary variables were identified. Then, with the participation of 35 experts on urban issues, the results were analyzed in Mick Mac software environment. Among these factors, 10 factors were selected as key factors using this software and were used as the basis for developing scenarios. Also, the research findings indicate that among these variables, general and non-transparent citizenship rights, social inequality, lack of physicians Weakness of unity, inflation, high cost of housing, poor vitality, poor support, poverty, social trust are the most important key factors of civil rights on the prevalence of infectious diseases and Covid-19 in Iranian cities with the case study of Noorabad, Fars.

  Keywords: Citizenship Rights, Infectious Diseases, Futurology, Scenario Planning, Noorabad Mamasani