فهرست مطالب

 • سال دهم شماره 3 (پاییز 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/11/30
 • تعداد عناوین: 8
|
 • فرشاد صداقتی وشمه سرایی، نعیما خدادادی حسن کیاده، لیلا کوچکی نژاد ارم ساداتی، عنایت الله همایی راد، شاهرخ یوسف زاده چابک صفحات 198-209
  سابقه و هدف

   در مطالعات کمی نشان داده‌شده که دوچرخه سواران در سراسر جهان نگرش ها و درک متفاوتی از نیاز های ایمنی دارند. لذا در این مطالعه می خواهیم تجارب دوچرخه سواران مصدوم در مورد نیازهای ایمنی‌بخش در یک مطالعه کیفی بررسی کنیم. هدف تبیین تجارب مصدومان دوچرخه سوار بستری در مرکز آموزشی- درمانی پور سینا گیلان از نیاز های ایمنی در سال 1400 بود.

  روش کار

   این مطالعه کیفی با روش تحلیل محتوا انجام شد. مشارکت‌کنندگان، دوچرخه سواران مرد یا زن بالای 18 سال بودند که در حین دوچرخه‌سواری دچار آسیب از نوع تصادف یا سقوط شده و به یک یا بیشتر از یک اعضا و اندام آن ها آسیب واردشده بود. اکسل مشخصات این مراجعه‌کنندگان از سیستم ثبت مرکز تحقیقات تروما جاده‌ای گیلان اخذ شد و با مشارکت‌کنندگان ارتباط تلفنی برقرار شد. بیست نفر با ویژگی ‌های متنوع ازنظر سن، جنس  در مطالعه گنجانده شدند.

  یافته‌ها: 

  تجارب دوچرخه سواران از نیاز های ایمنی شامل نه طبقه بود : قانونمند کردن دوچرخه‌سواری، برگزاری دوره های آموزشی، نظارت بر دوچرخه‌سواری، رعایت اصول دوچرخه‌سواری، مجهز بودن به تجهیزات ایمنی، حق داشتن مسیر انحصاری، بازنگری مسیر های انحصاری، ایجاد حس امنیت، و ایجاد آرامش در بانوان دوچرخه‌سوار.

  نتیجه‌گیری: 

  مسیولین امر باید سعی نمایند به نیاز های ایمنی این گروه توجه نمایند و عواملی که در تجارب این مصدومان ایمنی‌بخش بیان‌شده بود را تا حد ممکن فراهم نمایند تا به این کاربران احساس آرامش و امنیت بدهند.

  کلیدواژگان: تجارب، دوچرخه سواری، ایمنی، آسیب
 • سید مجتبی شریعت پناهی، ناصر محمدرحیمی، رضا امین زاده صفحات 210-222
  سابقه و هدف

   استفاده از نمایشگرهای ویدیویی منجر به قرارگیری فرد در معرض ریسک فاکتورهای اسکلتی-عضلانی (درد، ناتوانی) شده که درنهایت سلامت شغلی و کیفیت زندگی کارکنان را تحت تاثیر قرار می‌دهد؛ بنابراین، هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر 6 هفته تمرینات اصلاحی با و بدون رهاسازی مایوفاشیال بر میزان درد، پاسچر، شاخص ناتوانی و کیفیت زندگی مردان مبتلا به سندروم نمایشگر ویدیویی بود.

  روش کار

   این مطالعه از نوع نیمه تجربی و کاربردی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. 45 مرد میانسال (45-40 سال) مبتلا به سندروم نمایشگر ویدیویی بر اساس معیارهای ورود به مطالعه به‌عنوان نمونه ی آماری انتخاب و به‌صورت تصادفی در سه گروه تجربی 1 (15 نفر)، تجربی 2 (15 نفر) و کنترل (15 نفر) تقسیم شدند. قبل و بعد از 6 هفته مداخله تمرینی که به مدت 45 دقیقه و 3 جلسه در هفته صورت گرفت؛ به‌منظور اندازه‌گیری میزان درد و ناتوانی، وضعیت سر به جلو، کیفوز و کیفیت زندگی به ترتیب از مقیاس آنالوگ بصری (VAS)، پرسشنامه شاخص ناتوانی گردن (NDI)، پرسشنامه مقیاس درد و ناتوانی گردن (NPDS)، روش عکس‌برداری و پرسشنامه SF-36 استفاده شد.

  یافته‌ها:

   نتایج نشان داد که میزان درد (F=31.40 و P=0.001)، پاسچر سر به جلو (F=29.75 و P=0.01)، کیفوز (F=29.75 و P=0.01)، شاخص ناتوانی (F=30.79 و P=0.01) و کیفیت زندگی (F=51.83 و P=0.01) گروهای مداخله در پس‌آزمون نسبت به پیش‌آزمون به‌طور معناداری بهبود یافت (P <0.05). همچنین تفاوت معناداری در تمامی متغیرها بین دو گروه تجربی 1 و تجربی 2 در پس‌آزمون مشاهده شد (P<0.05). به‌طوری‌که تمرینات اصلاحی با رهاسازی مایوفاشیال تاثیر بیشتری بر بهبود متغیرهای پژوهش داشت.

  نتیجه‌گیری: 

  یافته‌ها نشانگر کاهش درد، بهبود پاسچر، شاخص ناتوانی و کیفیت زندگی در گروه تمرینات اصلاحی با رهاسازی مایوفاشیال نسبت به گروه تمرینات اصلاحی بدون رهاسازی مایوفاشیال بود؛ بنابراین، جهت کاهش آسیب‌های اسکلتی عضلانی و افزایش کارآمدی و بهره‌وری، استفاده از تمرینات اصلاحی همراه با رهاسازی مایوفاشیال برای مردان مبتلا به سندروم نمایشگر ویدیویی، توصیه می‌شود.

  کلیدواژگان: تمرین اصلاحی، رهاسازی مایوفاشیال، شاخص ناتوانی، کیفیت زندگی، سندروم نمایشگر ویدئویی
 • عین الله نادری، محمد رحیمی صفحات 223-235
  سابقه و هدف

   با توجه به شیوع بالای بی‌ثباتی عملکردی مچ پا ، هزینه‌های اولیه و ثانویه ناشی از آن، و مهم‌تر از همه، رنج شخصی افراد مصدوم ، پیشنهاد برنامه‌های توان‌بخشی اثربخش ضروری است. بنابراین، هدف از مطالعه حاضر ، مروری بر اثربخشی مداخلات مبتنی بر واقعیت مجازی در توان‌بخشی بیماران مبتلابه بی‌ثباتی مچ پا است.

  روش کار

   جستجوی مقالات در پایگاه‌های اسپورت دیسکاس، پابمد، وب آف ساینس، مدلاین، اسکاپوس و  امبیس بدون محدودیت زمانی تا جون سال 2021 صورت گرفت. کلیدواژه‌های انتخابی شامل واقعیت مجازی، بی ثباتی مچ پا و پیامدهای بالینی مانند دامنه حرکت ، درد، قدرت، عملکرد، تعادل، کنترل پاسچر و راه رفتن بود. برای ارزیابی کیفیت مقالات انتخاب شده از مقیاس پدرو استفاده شد. گزارش دهی نیز بر اساس دستورالعمل‌های پریزما صورت گرفت.

  یافته‌ها: 

  متعاقب حذف مقالات تکراری و غیر مرتبط، متن کامل 10 مقاله از پایگاه‌های موردنظر دریافت و اطلاعات مورد نیاز استخراج شد. نتایج مطالعاتی که از تحلیل‌های آماری درون‌گروهی استفاده کرده بودند نشان می دهد که مداخلات تمرینی مبتنی بر واقعیت مجازی تاثیر معنی‌داری بر روی تعادل، کنترل پاسچر و عملکرد حرکتی و خود گزارشی افراد مبتلابه بی‌ثباتی مچ پا دارد. بااین‌حال، تفاوت معنی‌داری بین اثربخشی مداخلات تمرینی مبتنی بر واقعیت مجازی با توان‌بخشی سنتی از جهت تاثیر بر تعادل، کنترل پاسچر، قدرت، دامنه حرکتی و عملکرد خود گزارشی در افراد مبتلابه بی‌ثباتی مچ پا وجود ندارد.

  نتیجه‌گیری: 

  هر چند که شواهدی دال بر برتری اثربخشی مداخلات مبتنی بر واقعیت مجازی در مقایسه با توان‌بخشی سنتی وجود ندارد، با این حال نتایج مطالعه حاضر گویای این است که مداخلات مبتنی بر واقعیت مجازی حداقل به اندازه تمرینات سنتی در توان‌بخشی افراد مبتلابه بی‌ثباتی مچ پا موثر هستند. با توجه به محدودیت‌ها و ضعف روش‌شناختی مطالعات کنونی، نیاز به انجام مطالعات دقیق‌تری در مورد بررسی اثربخشی مداخلات مبتنی برواقعیت مجازی در توان‌بخشی بیماران مبتلابه بی‌ثباتی مچ پا است.

  کلیدواژگان: بی ثباتی مزمن مچ پا، مداخلات مبتنی برVR، تعادل، کنترل پاسچر، عملکرد
 • یاسمین استوار ایزدخواه صفحات 236-247
  سابقه و هدف

   غیرقابل پیش بینی بودن پدیده زلزله و وقوع ناگهانی آن ضرورت انجام برنامه های ویژه ای را نمایان می سازد تا افراد بتوانند عکس العمل صحیح و مناسبی از خود نشان داده و به کاهش تلفات و خسارات پس از زلزله کمک نمایند. هدف اصلی از این مطالعه کاهش تلفات و خسارات زلزله با مشارکت مردم و شناسایی روش‌های ترغیب جوامع محلی برای مشارکت در برنامه های کاهش ریسک و ارتقای ایمنی و تاب آوری می باشد.

  روش کار

   این مطالعه از نوع پژوهش ترکیبی (mixed method) است. محیط پژوهش مناطق 22 گانه شهر تهران و ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه، مصاحبه و چک لیست است. پرسشنامه محقق ساخته با 25 سوال به شیوه نمونه گیری در دسترس و از طریق ارسال اینترنتی از 240 نفر (136 زن و 104 مرد) انجام شد. برای بخش کیفی مطالعه، مصاحبه عمیق با 22 تن از متخصصین مرتبط در مدیریت بحران صورت گرفت و برای تحلیل داده های آن روش تحلیل محتوا به کار گرفته شد. برای تحلیل داده های بخش کمی از آماره های توصیفی و نرم افزار آماری Spss نسخه 22 استفاده شد.

  یافته‌ها: 

  یافته های بدست آمده لزوم ایجاد یا گسترش مواردی از قبیل توجه به نقش موثر مشارکت جوامع محلی در مراحل مدیریت ریسک، سازماندهی محله محور توسط اهالی، ایجاد کانال ارتباطی "پایین به بالا"، تقویت مکانیسم های انگیزشی، حمایت از فعالیت سازمان های مردم نهاد (سمن ها) و نیز تجهیز و  فراهم سازی امکانات محلی، استفاده از فن آوری های جدید ارتباطی، فضاهای مجازی و ظرفیت رسانه ها در راستای ترغیب و افزایش انگیزه گروه های مختلف مردم برای اولویت بخشی به موارد مرتبط با کاهش خطرپذیری زلزله ارایه را نمایان می سازد.

  نتیجه‌گیری: 

  نتایج بدست آمده در این مقاله نشان دهنده اهمیت شناخت روش های متنوع ترغیب جوامع محلی برای مشارکت در برنامه های کاهش ریسک و ارتقای ایمنی، تشکیل مراکز مدیریت بحران جامعه‌محور با مشارکت جوامع و نیز تشکل‌های مدنی فعال در سطوح ملی تا محلی، ارایه راهکارهای جدید برای ایجاد آمادگی و آگاهی در مردم در قالب اجرای برنامه های آموزشی مستمر همراه با اطلاع رسانی به شهروندان در اماکنی مثل مدارس و فرهنگسراها و درکل، درگیر نمودن آنان برای مشارکت در طرح های کاهش ریسک در سوانح و ارتقای تاب آوری و ایمنی در جوامع محلی می باشد.

  کلیدواژگان: جوامع محلی، برنامه های کاهش ریسک، ارتقای تاب آوری، مشارکت، جامعه محور
 • مریم منافی، سید صدر الدین شجاع الدین، محمدعلی سلیمان فلاح صفحات 248-261
  سابقه و هدف

   اختلاف ارتفاع ناشی از قوس های کف پایی بین افراد دارای پاهای نرمال و کف پای صاف بر پارامترهای راه رفتن  اثر گذار است و ممکن است خطر آسیب دیدگی را افزایش دهد بر این اساس هدف از انجام این تحقیق مقایسه تاثیر یک دوره فعالیت درمانده ساز بر تعادل دینامیکی، تحرک پذیری مفصل و حس عمقی مفصل مچ پای  زنان دارای کف پای صاف، گود و نرمال بود.

  روش کار

   در این تحقیق به 30 نفر فرم رضایت نامه کتبی آگاهانه داده شد و سپس براساس معیارهای ورود و خروج و تایید پزشک مبنی بر  بی خطر بودن تمرینات انتخاب شدند و در ادامه به دو گروه تجربی کف پای صاف، کف پای گود و یک گروه کنترل (هر گروه 10 نفر) به صورت تصادفی ساده تقسیم شدند. اندازه گیری متغیرهای آزمون تعادل دینامیکی (آزمون وای)، تحرک پذیری مفصل (گونیامتر)، حس عمقی مچ پای (نرم افزار اتوکد) آزمودنی ها  در مرحله پیش آزمون سنجیده  شد. بعد از آن گروه کف پای صاف و کف پای گود تمرینات درمانده ساز را طی یک جلسه انجام دادند.

  یافته‌ها: 

  نتایج نشان داد که اختلاف معناداری بین پیش آزمون و پس آزمون تعادل دینامیکی، تحرک پذیری مفصل و حس عمقی آزمودنی ها در سه گروه وجود دارد. بین میانگین نمره های تعادل دینامیکی، تحرک پذیری مفصل و حس عمقی گروه کف پای طبیعی و کف پای گود اختلاف معناداری وجود دارد. ولی اختلاف معناداری بین میانگین نمره های تعادل دینامیکی، تحرک پذیری مفصل و حس عمقی گروه های تجربی مشاهده نشد.

  نتیجه‌گیری:

   با توجه به نتایج تحقیق به  مربیان تیم های ورزشی توصیه می شود با طراحی برنامه های مناسب آستانه ی خستگی ورزشکاران را ارتقا داده و بدین صورت تا حد ممکن از بروز آسیب ها جلوگیری نمایند.

  کلیدواژگان: فعالیت درمانده ساز، کف پای صاف، کف پای گود، تعادل
 • مصطفی جعفری، اکرم تبریزی، محمدحسین اسماعیل زاده، امین زمانی صفحات 262-268
  سابقه و هدف

   مطالعات اخیر نشان داده‌اند تصادفات موتورسیکلت کشنده‌ترین تصادفات ترافیکی جاده‌ای هستند. تعیین نقاط این تصادفات نقش مهمی در پیشگیری از این حوادث دارد. لذا این مطالعه باهدف تعیین نقاط حادثه‌خیز تصادفات موتورسیکلت در شهرستان‌های گناباد و بجستان انجام شد.

  روش کار

   مطالعه حاضر از نوع توصیفی –  مقطعی و گذشته‌نگر است. ابزار مطالعه پرسشنامه استاندارد طراحی‌شده توسط وزارت بهداشت و آموزش پزشکی ایران بود. داده‌ها و مشخصات مکانی تصادفات موتورسیکلت  از این فرم استخراج گردید. برای انجام آنالیز فضایی لایه نقاط وقوع حوادث موتورسیکلت در شهرستان‌های گناباد و بجستان به‌وسیله نرم‌افزار ArcGIS 10 ترسیم گردید.

  یافته‌ها:

   درمجموع در شهرستان‌های گناباد و بجستان در سال 2019، تعداد  732 مورد تصادف موتورسیکلت در شهرستان‌های گناباد و بجستان ثبت‌شده بود. 58 درصد (430 مورد) تصادفات در بخش مرکزی شهر گناباد رخ‌داده بود. بیشترین تراکم نقاط حادثه‌خیز در شهر گناباد در محدوده میدان امام خمینی، خیابان ناصرخسرو، خیابان سعدی در محل تقاطع با بلوار پاسداران، بلوار طالقانی، جمعه‌بازار و خیابان شهدا بود. همچنین بیشترین تعداد تصادفات در شهربجستان در محدوده بلوار مطهری، بلوار شریعتی و میدان آزادی ثبت‌شده است.

  نتیجه‌گیری:

   بیشترین تراکم نقاط حادثه‌خیز در بخش مرکزی شهر گناباد ثبت‌شده است. لذا اتخاذ اقدامات پیشگیرانه با بررسی علل ریشه‌ای وقوع تصادفات در مناطق شناسایی‌شده ضروری به نظر می‌رسد. علاوه بر این آنالیز فضایی نقشه‌های به‌دست‌آمده می‌تواند در مکان‌یابی پایگاه‌های اورژانس پیش بیمارستانی و ایستگاه‌های پلیس مفید باشد.

  کلیدواژگان: سیستم اطلاعات جغرافیایی، موتورسیکلت، تصادف، حوادث ترافیکی
 • عین الله نادری، شهاب الدین باقری، حامد امین پناه صفحات 269-279
  سابقه و هدف

   با توجه به پیامدهای منفی که آسیب ورزشی می‌تواند برای ورزشکار، تیم و سیستم بهداشت و درمان به همراه داشته باشند باید دنبال استراتژی‌های جهت پیشگیری از بروز آن‌ها بود. هدف از مطالعه‌ حاضر بررسی ارتباط بین کیفیت کلی ریکاوری و بار کلی تمرینی با آسیب‌های ورزشی در بازیکنان فوتبال است.

  روش کار

   مطالعه حاضر از نوع آینده‌نگر است. نمونه آماری مطالعه را 100 فوتبالیست مرد با دامنه سنی 16 تا 21 سال تشکیل می داد که بعد از دریافت کد اخلاق در سال1400-1399  در شهرستان سنندج انتخاب شدند. برای ارزیابی کیفیت کلی ریکاوری بازیکنان از مقیاس کیفیت کلی ریکاوری استفاده شد. شدت فعالیت تقریبا 30 دقیقه بعد از مسابقه یا جلسه تمرینی با استفاده از مقیاس میزان فشار درک شده ثبت ‌شد. برای محاسبه بار کلی تمرین مدت‌زمان هر جلسه تمرینی برحسب دقیقه در میزان فشار درک شده ضرب شد. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از آزمون‌های t مستقل، معادلات برآورد تعمیم‌یافته و نمودار ROC استفاده شد.

  یافته‌ها: 

  نتایج مطالعه نشان داد که کیفیت کلی ریکاوری و میزان بار کلی تمرین با خطر وقوع آسیب‌های ورزشی ارتباط معنی‌داری دارد (P<0.05). یافته‌های تحقیق حاضر نشان داد که به ازای هر واحد کاهش در کیفیت کلی ریکاوری خطر وقوع آسیب‌های ورزشی 10% و به ازای هر 100 واحد افزایش بار کلی تمرین خطر وقوع آسیب‌های ورزشی 3 درصد افزایش پیدا می‌کند.

  نتیجه‌گیری: 

  نتایج مطالعه حاضر اهمیت نظارت مکرر بر فرایند ریکاوری و بار تمرینی را برای به حداقل رساندن خطر آسیب‌دیدگی در بازیکنان جوان فوتبال نشان می‌دهد.

  کلیدواژگان: بار تمرینی، کیفیت کلی ریکاوری، آسیب های ورزشی، فوتبال
 • محمد کریمی زاده اردکانی، رضا کوثری، مصطفی ورمزیار، امیرحسین نجفی، سید حامد موسوی صفحات 280-289
  سابقه و هدف

   محققان بسیاری تغییر در الگوهای حرکتی پس از بروز آسیب را گزارش کرده‎اند. در همین راستا هدف از مطالعه حاضر مقایسه تست عملکردی FMS در ورزشکاران ووشوکار حرفه‎ای با و بدون آسیب می‎باشد.

  روش کار

   این مطالعه از نوع مقطعی و علی مقایسه‌ای، کاربردی بود. در این تحقیق تعداد 120 ووشوکار با دامنه سنی23 تا 30  سال به صورت هدفمند بر اساس معیار های ورود و خروج قرار گرفتند. ارزیابی الگوهای حرکتی عملکردی به وسیله آزمون عملکردی FMS ارزیابی شد. داده ها به وسیله نرم افزار SPSS نسخه 26 و از طریق آمار توصیفی، آزمون خی دو برای مقایسه تفاوت بین گروه با و بدون آسیب و آزمون رگرسیون لجستیک تک متغیره و چند متغیره به منظور مقایسه بین دو گروه ها استفاده شد. لازم به ذکر است در اجرای پژوهش ملاحظات اخلاقی مطابق با دستورالعمل کمیته اخلاق دانشگاه تهران در نظر گرفته شده است.

  یافته‌ها: 

  نتایج این پژوهش نشان داد تفاوت معنی داری بین نمرات آزمون عملکردی بین دو گروه وجود داشت. بدین صورت که گروهی که هیچ‎گونه آسیبی را نداشتند نمره کلی بیشتری نسبت به افراد با سابقه آسیب دیدگی گزارش کردند.

  نتیجه‌گیری: 

  در یک نتیجه‌گیری کلی می‌توان به این نکته اشاره کرد که آسیب عمدتا می‎تواند منجر به تغییر در الگوهای حرکتی شود و از آنجایی که الگوی حرکتی کارآمد لازمه فعالیت‎های ورزشی سطح بالا است، ورزشکاران با سابقه آسیب قبلی دچار اختلال در این فاکتور بسیار مهم هستند.

  کلیدواژگان: الگوی حرکتی، آسیب، ووشوکاران
|
 • Farshad Sedaghati Voshme Saraei, naema Khodadady-Hassankideh, Leila Kouchakinejad-Eramsadati, Enayatollah Homaie Rad, Shahrokh Yousefzadeh-Chabok Pages 198-209
  Background and Aim

   The quantitative studies have shown that cyclists around the world have different attitudes and perceptions of safety needs. Therefore, in this study, we want to examine the experiences of injured cyclists about safety needs in a qualitative study.

  Methods

   The present study was a qualitative study witha  content analysis method. The study population consisted of male or female cyclists over 18 years of age who were injured in a crash or fall while cycling and one or more of their limbs were injured and hospitalized in Poursina Medical Center. Excel details of these clients were obtained from the registration system ofthe  Guilan Road Trauma Research Center. People with various characteristics in terms of age, sex, education, marriage, sex, occupation, length of hospital stay, etc. were included in the study. The number of participants was twenty. Interviews were conducted by medical students with the cooperation and supervision of supervisors.

  Results

   Safety factors from the experiences of injured cyclists included nine categories, which were: orderly cycling, holding training courses, supervising cycling, observing the principles of cycling, being equipped with safety equipment, having the right to an exclusive route , Reviewing exclusive routes, creating a sense of security and creating peace in women cyclists.

  Conclusion

   Authorities should try to make the factors that were safe in the experiences of these injured as much as possible to give these users a sense of calm and security, thereby encouraging others to ride a bicycle as a clean vehicle for the environment.

  Keywords: Experiences, Cycling, Safety, Danger, Injury
 • Mojtaba Shariat Panahi, Naser Mohammadrahimi, Reza Aminzadeh Pages 210-222
  Background and Aim

   The aim of this study was to investigate the effect of a corrective exercise course on myofascial release on pain, posture, disability index, and quality of life in people with video display syndrome.

  Methods

   This study was semi-experimental and applied with a pre-test-post-test design with a control group. 45 middle-aged men (40-45 years old) suffering from video screen syndrome based on the study inclusion criteria were selected as a statistical sample and randomly divided into three experimental groups 1 (15 people), experimental 2 (15 people), and control (15 people) were separated. Before and after 6 weeks of training intervention that took place for 45 minutes and 3 sessions per week; In order to measure the amount of pain and disability, forward head posture, kyphosis, and quality of life, respectively, using a visual analog scale (VAS), neck disability index questionnaire (NDI), neck pain and disability scale questionnaire (NPDS), photography method and SF-36 questionnaire were used.

  Results

   The results showed that the amount of pain (F=31.40 and P=0.001), forward head posture (F=29.75 and P=0.01), kyphosis (F=29.75 and P=0.01) P), disability index (F=30.79 and P=0.01) and quality of life (F=51.83 and P=0.01) of the intervention group improved significantly in the post-test compared to the pre-test (P <0.05). Also, a significant difference was observed in all the variables between the experimental 1 and experimental 2 groups in the post-test (P<0.05). So that corrective exercises with myofascial release had a more significant effect on the improvement of research variables.

  Conclusion

   The findings showed a reduction in pain, improved posture, disability index, and quality of life in the group of corrective exercises with myofascial release compared to the group of corrective exercises without myofascial release; Therefore, in order to reduce musculoskeletal injuries and increase efficiency and productivity, it is recommended to use corrective exercises with a myofascial release for men with video monitor syndrome.

  Keywords: Corrective Exercise, Myofascial Release, Disability Index, Quality of Life, Video Display Syndrome
 • Aynollah Naderi, Mohammad Rahimi Pages 223-235
  Background and Aim

   Given the high prevalence of functional ankle instability, its primary and secondary costs, and most importantly, the personal suffering of injured people, proposing an effective rehabilitation program is essential. Therefore, the aim of the present study was to review the effectiveness of VR-based interventions in the rehabilitation of patients with ankle instability.

  Methods

   Articles were searched on the SportDiscus, PubMed, Web of Science, Medline, Scopus, and EMBASE databases without any time limit from the inception to Jun 2021. Selective keywords were virtual reality, ankle instability, and clinical outcomes such as balance, postural control, range of motion, pain, strength, function, and gait function. The Pedro scale was used to evaluate the methodological quality of the selected articles. The reporting of this systematic review was guided according to the standards of the PRISMA statement.

  Results

   After removing duplicate and irrelevant articles, the full text of 10 articles was obtained from the databases, and the required information was extracted. The results of studies used within group analysis indicated that VR-based interventions had a significant effect on balance, postural control, and motor and self-report function of people with functional ankle instability. However, there is no significant difference between the effectiveness of VR-based interventions and traditional physiotherapy in terms of effects on balance, postural control, and self-report performance in people with functional ankle instability.

  Conclusion

   Although there is no evidence that virtual reality-based interventions are superior to traditional rehabilitation, the results of the present study suggest that virtual reality-based interventions are at least as effective as traditional exercises for people with ankle instability. However, due to the methodological weaknesses of current studies, more detailed studies are needed to evaluate the effectiveness of VR-based interventions for patients with ankle instability.

  Keywords: Chronic Ankle Instability, VR-Based Interventions, Balance, postural control, performance
 • Yasamin Ostovar Izadkhah Pages 236-247
  Background and Aim

   With regard to earthquakes and their sudden occurrence, special programs should be designed and implemented for people in order to encounter a probable disaster as well as to show appropriate and on-time reactions against it. In this paper, the main objective is to reduce the casualties and damages of earthquakes with the cooperation of people and identify the various methods for encouraging the local communities to cooperate in risk reduction programs and increasing resilience.

  Methods

   The study is mixed-method research. The information is gathered through questionnaires, interviews, and checklists from the 22 sections of Tehran. 25 questions have been prepared and asked from 240 available participants through the internet (136 women and 104 men). For the qualitative section, 22 in-depth interviews were undertaken with experts in the field of disaster management employing content analysis. For the quantitative analysis, descriptive statistics were used through Spss software version 22.

  Results

   The obtained findings reveal the necessity of initiating and improving issues such as paying attention to the effective role of community cooperation in disaster management stages, organizing community-based programs in neighborhoods, initiating "bottom-up" communication channels, reinforcing the incentive mechanisms, strengthening the NGO's activities and mobilization of neighborhood services, as well as using new technology in communication, mobile applications, and media in order to stimulate the incentives of various groups of people for prioritizing issues related to earthquake risk reduction.

  Conclusion

   The results show the importance of identifying various methods of encouraging local people in risk reduction programs and increasing safety, formation of community-based disaster management centers and active civil organizations at the national to local levels with the cooperation of public groups, addressing new ways for preparedness and awareness by performing continuous educational and awareness programs in places such as schools and cultural centers and in general, involving local communities to cooperate in risk reduction projects and increasing their resilience and safety.

  Keywords: Local communities, Risk reduction programs, Increasing resilience, Cooperation, Community-based
 • Maryam Manafi, Seyed Sadredin Shojaedin, MohammadAli Solieman Fallah Pages 248-261
  Background and Aim

   The difference in altitude due to the foot's arch between people with normal and flat feet affects gait parameters and may increase the risk of injury. Accordingly, this study aimed to compare the effect of exhaustive activity on dynamic balance (DB), joint mobility (JM), and joint proprioception (JP) in women with flat, hollow, and normal feet.

  Methods

   In this study, 30 participants were given a written informed consent form, and selected based on inclusion and exclusion criteria and the doctor's confirmation that the exercises were safe, and divided into two experimental groups of flat, hollow feet and a control group (10 participants in each group) by simple random sampling. The variables of the DB test (Y test), JM (goniometer), and JP (AutoCAD software) of the subjects in the pre-test stage were measured. After that, the group performed flat and hollow feet in exhaustive activity during one session.

  Results

   The results showed that there was a significant difference between the pre-test and post-test of DB, JM, and JP of the subjects in the three groups. There is a significant difference between the mean difference of DB, JM, and JP of normal and hollow feet. But no significant difference was observed between the experimental groups' mean DB, JM, and JP.

  Conclusion

   Based on the results of this study, coaches in sports teams are recommended to improve the fatigue threshold in the athletes by designing appropriate programs and thus prevent injuries to the fullest extent.

  Keywords: Exhaustive activity, Flat foot, Hollow foot, Balance
 • Akram Tabrizi, MohammadHossein Esmaeilzadeh, Amin Zamani Pages 262-268
  Background and Aim

   Recent studies have shown that motorcycle accidents are the most deadly Road Traffic Accidents. Detection of accident hot spots plays an important role in preventing these incidents. Therefore, this study has been done with the aim of detecting the accident hot-spots of motorcycle accidents in Gonabad and Bajestan counties.

  Methods

   The present study is a retrospective cross-sectional study. The research tool was a standard questionnaire designed by the ministry of health and medical education in Iran. Data and spatial characteristics of motorcycle accidents were extracted from these questionnaires. To perform spatial analysis, the layer of motorcycle accidents in Gonabad and Bajestan counties was drawn by ArcGIS version 10 software.

  Results

   In Gonabad and Bajestan counties in 2019, 732 motorcycle accidents were registered in Gonabad and Bajestan counties. 58% (N=430) of accidents occurred in the central part of Gonabad city. The highest density of accident hotspots in Gonabad city in the area of Imam Khomeini Square, Nasser Khosro Street, and Saadi Street at the intersection with Pasdaran Boulevard, Taleghani Boulevard, Jomee Bazar, and Shohada Street. Also, the highest number of accidents in Bajestan in Motahhari Boulevard, Shariati Boulevard, and Azadi Square are registered.

  Conclusion

   The highest density of hot spots of motorcycle accidents has been recorded in the central part of Gonabad. Therefore, it seems necessary to take preventive measures by investigating the root causes of accidents in identified areas. In addition, the spatial analysis of the obtained maps can be useful in locating pre-hospital emergency bases and police stations.

  Keywords: Geographic Information Systems, Motorcycles, Accidents, Traffic Accident
 • Aynollah Naderi, Shahabeddin Bagheri, Hamed Aminpanah Pages 269-279
  Background and Aim

   Considering the negative consequences that sports injuries can bring to the athlete, team, and healthcare system, strategies should be sought to prevent them from occurring. The present study aimed to investigate the relationship between the total quality of recovery and training load with sports injuries in adolescent soccer players.

  Methods

   The present study is prospective. Our study sample consisted of 100 male soccer players with an age range of 16 to 21 years, who were selected in Sanandaj city after receiving the ethics code during 2018-2019. One hundred young soccer players aged 16 to 21 years old who participated in the study that was recruited from three clubs. The total quality of recovery scale was used to assess the soccer players' quality of recovery. Training intensity was also recorded immediately (approximately 30 minutes) after the competition or training session using the ratings of the perceived exertion scale. To calculate the total training load, the training time was multiplied by the ratings of perceived exertion per minute. Independent t-test, GEE, and ROC curve were used to analyze the data.

  Results

   The results of the study showed that there is a significant relationship between the total quality of recovery and training load with sports injuries in adolescent soccer players (P<0.05). The findings of the present study showed that for every unit decrease in the overall quality of recovery, the risk of sports injuries increases by 10%, and for every 100 units increase in the total training load, the risk of sports injuries increases by 3%.

  Conclusion

   The results of the present study indicate the importance of frequent monitoring of the recovery process and training load to minimize the risk of injury to young soccer players.

  Keywords: training load, total quality of recovery, sports injuries, soccer
 • Mohammad Karimizadeh Ardakani, Reza Kowsari, Mostafa Varmazyar, Amirhosein Najafi, Seyed Hamed Mousavi Pages 280-289
  Background and Aim

   Many researchers have reported changes in movement patterns after injury. In this regard, the aim of this study was to compare the performance test of FMS in professional Wushu athletes with and without injury.

  Methods

   In this cross-sectional and causal-comparative study, 120 Wushu players in the age range of 23 to 30 years were purposefully selected based on inclusion criteria. The evaluation of functional movement patterns was assessed by FMS functional test. Data were analyzed using SPSS software version 26 through descriptive statistics, the Chi-square test was used to compare the difference between the groups with and without injury, and univariate and multivariate logistic regression tests were used to compare the two groups.

  Results

   The results of this study showed that there was a significant difference between the performance test scores between the two groups. The non-injured group reported a higher overall score than those with a history of injury.

  Conclusion

   It can be pointed out that injury can mainly lead to changes in movement patterns. Athletes with a history of previous injury may have faulty movement patterns; therefore, they may have problems when performing high-level sports activities.

  Keywords: Movement pattern, Functional movement screen, Injury, Wushu athletes