فهرست مطالب

 • سال بیست و دوم شماره 4 (پیاپی 86، زمستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/11/01
 • تعداد عناوین: 10
|
 • پرویز شریفی درآمدی*، مرضیه نظری، محمد عسگری، غلامعلی افروز، سوگند قاسم زاده صفحات 11-20
  هدف

  هدف اصلی این تحقیق شناسایی میزان روایی تشخیصی نسخه پنجم تکمیلی مقیاس های هوشی وکسلر درکودکان دانش آموزان با ناتوانی یادگیری استان مازندران، است.

  روش

  پژوهش حاضر پیمایشی و از  مطالعات روان سنجی است. جامعه تحقیق را دانش آموزان استان مازندران که در دوره اول ابتدایی (کلاس اول، دوم و سوم) در سال تحصیلی 97-98 مشغول به تحصیل بودند و به عنوان دانش آموزان با ناتوانی یادگیری در مراکز خصوصی و دولتی تحت پوشش خدمات آموزشی- درمانی قرار دارند، تشکیل داد، که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند تعداد 240 نفر از دانش آموزان ناتوان یادگیری به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری در این تحقیق نسخه پنجم تکمیلی مقیاس هوشی وکسلر کودکان است که دارای روایی و اعتبار مطلوبی است. مدل آماری مورد استفاده در تحقیق حاضر برای تعیین روایی تشخیصی، روش فاصله اطمینان است.

  یافته ها

  تحلیل داده ها نشان داد که آزمون های «ظرفیت فضایی مستقیم»، «ظرفیت فضایی معکوس» و «یادآوری جملات» در دانش آموزان ناتوان یادگیری دارای روایی تشخیصی بوده و می توانند دانش آموزان ناتوان یادگیری را از دیگر دانش آموزان به خوبی تشخیص دهند.

  نتیجه گیری

  نسخه پنجم تکمیلی مقیاس های هوشی وکسلر کودکان می تواند به عنوان یک ابزار مطلوب برای دانش آموزان با ناتوانی یادگیری مورد سنجش قرار گیرد.

  کلیدواژگان: روایی تشخیصی، نسخه پنجم تکمیلی مقیاس های هوشی وکسلر، ناتوانی یادگیری
 • لیلا رضایی، حیدر نصرت زاده* صفحات 21-32
  هدف

  هدف پژوهش حاضر ارزیابی پردازش معناشناختی واژه های گفتاری و نوشتاری در نوجوانان مبتلا به فلج مغزی و مقایسه آن با نوجوانان سالم بود.

  روش

  پژوهش حاضر، از نوع کمی و از نظر روش تجربی است. گروه آزمایش شامل30 نوجوان مبتلا به فلج مغزی 10 تا 15 ساله بود که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. عارضه همه آنها از نوع اسپاستیک بود. برای گروه کنترل، 30 نوجوانان سالم مطابق با جنسیت، سن و تحصیلات نوجوانان مبتلا به فلج مغزی انتخاب شد. جهت ارزیابی توانایی های واژگانی آزمونی های پژوهش از آزمون های (47) و (48) انطباق واژه های گفتاری و نوشتاری با تصویر (پالپا) استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که توانایی نوجوانان مبتلا به فلج مغزی در پردازش معنایی واژه های گفتاری و واژه های نوشتاری به طور معنی داری نسبت به نوجوانان سالم ضعیف تر است. همچنین، الگوی رشد واژه های گفتاری و نوشتاری نوجوانان مبتلا به فلج مغزی نسبت به نوجوانان سالم دچار تاخیر است.

  نتیجه گیری

  تحلیل یافته های پژوهش مشخص کرد، اختلال در شبکه واژگانی و اختلال ادراکی نوجوانان مبتلا به فلج مغزی عامل ضعف در پردازش معنایی واژه های گفتاری و نوشتاری آنها است. هر چند که، اختلال ادراکی آنها به مراتب بیشتر است.

  کلیدواژگان: فلج مغزی، واژه های گفتاری، واژه های نوشتاری، پردازش معناشناختی
 • شهروز نعمتی*، سمیه رسولی، شهرام واحدی، علی قره داغی صفحات 33-44
  هدف

  پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی برنامه مداخله ای مبتنی بر سیستم های یادگیری چندگانه بر بهبود افزایش عملکرد و علاقه به خواندن در دانش آموزان دارای اختلال یادگیری خاص با آسیب خواندن بود.

  روش

  این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه بود، جامعه آماری پژوهش شامل دانش آموزان نارساخوان دوره دوم ابتدایی شهرستان مراغه بودند که 30 نفر از دانش آموزان نارساخوان با استفاده از شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه آزمایش (15 نفر) و کنترل (15 نفر) تقسیم شدند. برنامه مداخله مبتنی بر سیستم های یادگیری به مدت 14 جلسه ی 45 دقیقه ای روی گروه آزمایش اجرا شد. در آغاز و پایان برنامه مداخله ای، شاخص های بهبود عملکرد خواندن که شامل سرعت، صحت و درک خواندن بود به عمل آمد همچنین شاخص علاقه به خواندن، نیز در دانش آموزان اندازه گیری شد. داده ها با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس مورد تحلیل قرار گرفتند.

  یافته ها: 

  یافته های پژوهش نشان داد بین سرعت خواندن (00/0 P =6/1337F=)، صحت خواندن (00/0 P =6/491F =) و درک خواندن (00/0 P =5/56F=) و همچنین بهبود میزان علاقه (00/0 P =3/16284F=)، در دو گروه تفاوت معنی داری وجود دارد.

  نتیجه گیری:

   برنامه مداخله مبتنی بر سیستم های یادگیری چندگانه می تواند در بهبود عملکرد خواندن دانش آموزان دارای آسیب خواندن موثر باشد از این رو پیشنهاد می شود تا دست اندرکاران و مربیان مراکز مشکلات ویژه یادگیری از این برنامه برای بهبود نارساخوانی دانش آموزان استفاده کنند.

  کلیدواژگان: سیستم های یادگیری چندگانه، عملکرد خواندن، علاقه به خواندن، نارساخوانی
 • سهیلا خنجری*، حمید ابراهیم پور کاشانی، مهسا خنجری صفحات 45-56
  هدف

  هدف از این پژوهش بررسی اثربخشی توان بخشی شناختی بر ادراک دیداری حرکتی و حافظه کاری کودکان با تاخیر تحولی بود.

  روش

  طرح پژوهشی نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی کودکان 4 تا 6 ساله با تاخیر تحولی بود که در مهد کودک ها و مراکز پیش دبستانی شهر تهران در نیمه دوم سال 1400 ثبت نام کرده بودند. حجم نمونه شامل 30 نفر (15 نفر گروه آزمایش و 15 نفر گروه کنترل) از جامعه آماری به شیوه نمونه گیری در دسترس و با استفاده از آزمون دنور-2 انتخاب شده و به  صورت تصادفی در دو گروه کنترل و آزمایش جایدهی شدند. در ابتدا آزمون تحول ادراک بینایی فراستیک و آزمون حافظه کاری ان بک به عنوان پیش آزمون گرفته شد و در ادامه برای گروه آزمایشی، مداخله توان بخشی شناختی اجرا شد در حالیکه گروه کنترل هیچ آموزشی دریافت نکردند. داده ها با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیره و چند متغیره مورد تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

    نتایج  نشان داد که مداخله توان بخشی شناختی بر مولفه های هماهنگی چشم و دست (001/0P<، 567/54F =)، تمایز شکل از زمینه (001/0P<، 528/98F =)، ثبات شکل (001/0P<، 418/35F =)، وضعیت در فضا (001/0P<، 701/344F =)، روابط فضایی (001/0P<، 722/100F =) و حافظه کاری (001/0P<، 907/125F =)، تاثیر معنی دار داشته است.

  نتیجه گیری

  براساس نتایج پژوهش، مشاوران و روانشناسان می توانند برای بهبود ادراک دیداری حرکتی و حافظه کاری کودکان 4 تا 6 سال با تاخیر تحولی از این مداخله استفاده نمایند.

  کلیدواژگان: توانبخشی شناختی، ادراک دیداری حرکتی، حافظه کاری، تاخیر رشدی، کودکان
 • سید حسین سیادتیان آرانی، محمد عاشوری*، سالار فرامرزی، قاسم نوروزی، لیندا جی اسپنسر صفحات 57-68
  هدف

   پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی برنامه آموزشی شکوفایی پرما بر کیفیت زندگی نوجوانان با آسیب شنوایی انجام شده است.

  روش

  روش انجام پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش شامل همه نوجوانان با آسیب شنوایی 14 تا 17 ساله شهرستان کاشان بودند. 28 نوجوان با آسیب شنوایی با روش تصادفی ساده انتخاب و در دو گروه آزمایش (13 نفر) و کنترل (15 نفر)  قرار گرفتند. گروه آزمایش در 10 جلسه 90 دقیقه ای (هفته ای دو جلسه) در برنامه آموزشی شکوفایی پرما شرکت نمودند در حالی که گروه کنترل هیچ برنامه آموزشی دریافت نکردند و در لیست انتظار ماندند. ابزار اندازه گیری شامل پرسشنامه کیفیت زندگی نوجوانان سخت شنوا و ناشنوا (2011) بود. جهت تحلیل داده ها از روش تحلیل کووواریانس چند متغیری استفاده شد که با بکارگیری نرم افزار بسته آماری در علوم اجتماعی (نسخه 26) تحلیل شدند.

  یافته ها:

   یافته ها نشان داد برنامه آموزشی شکوفایی پرما بر مولفه های پذیرش و حمایت از خود، برچسب و شرم ادراک شده، و مشارکت در نوجوانان با آسیب شنوایی تاثیر مثبت و معناداری داشت (0001/0 = P) و با توجه به مجذور اتا به ترتیب 65، 86 و 55 درصد تغییرات به علت اثر مداخله بود.

  نتیجه گیری: 

  بنابراین می توان به منظور بهبود کیفیت زندگی در نوجوانان با آسیب شنوایی از برنامه آموزشی شکوفایی پرما بهره برد.

  کلیدواژگان: برنامه شکوفایی پرما، کیفیت زندگی، نوجوانان با آسیب شنوایی
 • فاطمه دهقانی، ویدا سادات رضوی، علیرضا منظری توکلی*، ویدا اندیشمند صفحات 69-78
  هدف

  این پژوهش با هدف مقایسه تاثیر دو روش آموزش برنامه ی فرزند پروری مثبت و کتاب درمانی با رویکرد طرحواره بر اضطراب کودکان انجام شده است.

  روش

  طرح پژوهش از نوع پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش شامل دانش آموزان پسر 7 تا 10 ساله ی مدارس ناحیه دو شهر کرمان در سال 1398 بود ، که از طریق فهرست رفتاری کودک آخن باخ (آخنباخ و رسکورلا ، 2001) از بین آنها 45 نفر با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی به سه گروه 15 نفره تقسیم شدند. دو گروه 15 نفره آزمایشی (آموزش گروهی فرزند پروری مثبت ، کتاب درمانی با رویکرد طرحواره) و یک گروه به عنوان گروه کنترل . فرزند پروری مثبت در 8 جلسه 90 دقیقه ای و کتاب درمانی در 4 جلسه 60 دقیقه ای برای مادران این کودکان اجرا شد و مجددا فهرست رفتاری کودکان آخن باخ (CBCL)  توسط مادران هر سه گروه تکمیل شد.، گروه کنترل هیچ  گونه مداخلاتی دریافت نکردند. برای تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS-20  و  روش تحلیل کواریانس چند متغیره استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج ، اثر بخشی هر دو روش بر کاهش اضطراب را نشان داد  . آموزش گروهی فرزند پروری مثبت نسبت به روش کتاب درمانی اثربخشی بیشتری داشت.

  نتیجه گیری

  بنابراین به نظر می رسد این دو روش ، راهبردهای موثری هستند که می توان  آنها را در تدوین طرح های رواندرمانی کودکان با مشکل اضطراب مد نظر قرار داد.

  کلیدواژگان: فرزند پروری مثبت، کتاب درمانی، اضطراب کودکان، طرحواره
 • سکینه مطهری صدر، سعید بختیارپور*، احمد رمضانی، پرویز عسگری صفحات 79-90
  هدف

  هدف این پژوهش تعیین اثربخشی روش دیداری-حرکتی کپارت بر مهارت های خواندن دانش آموزان دارای مشکل خواندن است.

  روش

  پژوهش از نظر طرح پژوهش شبه آزمایشی-بالینی با پیش آ زمون-پس آزمون و پی گیری است. مداخله درمانی بر مبنای روش دیداری - حرکتی کپارت انجام شده است. آزمودنی های این مداخله از بین دانش آموزان دارای اختلال خواندن انتخاب شده اند که به دو مرکز اختلال یادگیری خصوصی شهر رفسنجان ارجاع داده شده و بر مبنای آزمون های انجام شده در مراکز نیز دارای اختلال خواندن تشخیص داده شده بودند پژوهش حاضر به صورت مطالعه موردی و روی ده نفر از نمونه در دسترس انجام شده است. آزمودنی ها در ده جلسه (هر هفته یک جلسه) مورد مداخله قرار گرفته اند. برای ارزیابی مهارت خواندن از نسخه ترجمه و متناسب سازی شده پرسش نامه ارزیابی خواندن اورتون گلینگهام استفاده شده است. داده ها با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس (نسخه 22) و آزمون تحلیل کوواریانس استفاده شده است.

  یافته ها: 

  بیشترین میانگین در پیش آزمون صدای حروف الفبا 40/37 و در پیش آزمون حروف بی صدا 00/23 ثبت شده است. بیشترین میانگین در پس آزمون صدای حروف الفبا 70/39 و در پس آزمون نام حروف الفبا 60/23 گزارش شده است. بیشترین میانگین در پی گیری صدای حروف الفبا 00/40 و بیشترین میانگین در پی گیری نام حروف الفبا 90/24 ثبت شده است. در حالی که کمترین میانگین به ترتیب در پیش آزمون، پس آزمون و پی گیری متعلق به تشخیص قافیه (20/0، 1/2، 10/2) و پسوندها (80/1، 00/2، 30/2) بوده است. به منظور آزمون نمره های افراد در سه مرحله پیش آزمون، پس آزمون و پی گیری از آزمون چند متغیره لامبدای ویلک استفاده شده است. نتایج آزمون چند متغیره نشان می دهد که نمره حذف صدای پایانی و نامیدن صدای حروف باقی مانده صداها (0/05≥α  (pvalue=0/035, و خواندن کلمات (1) (0/05≥α (pvalue=0/037,  و لغات مرکب (0/05≥α (pvalue=0/001,  در بین آزمودنی ها در هر سه زمان با هم اختلاف معنا داری داشتند. در بقیه مقیاس ها اثربخشی تایید نشده است. در بررسی اثرات درون گروهی خرده مقیاس حروف الفبا صداردار در سه مرحله معنادار (02/0  ≥α ) شد. 

  نتیجه گیری:

  روش دیداری-حرکتی کپارت در بهبود درمان مشکلات خواندن دانش آموزان در بعضی مهارت های خواندن مانند  حذف صدای پایانی و نامیدن حروف باقی مانده صداها، خواندن کلمات و لغات مرکب اثربخش بوده است.

  کلیدواژگان: مشکلات خواندن، برنامه ارزیابی اورتون گیلینگهام، روش دیداری-حرکتی کپارت
 • محمدجواد رنجبر*، سجاد بشرپور، ناصر صبحی قراملکی، محمد نریمانی، فائزه غلامی صفحات 91-102
  مقدمه

  در آسیب شناسی و درمان اختلالات یادگیری به کارکرد های اجرایی توجه ویژ ه ای شده است. هدف پژوهش حاضر بررسی اثر توانبخشی شناختی رایانه ای حافظه کاری بر بهبود کارکرد های برنامه ریزی و سازماندهی کودکان مبتلا به اختلال یادگیری خاص از نوع خواندن است.

  روش

  جامعه آماری شامل دانش آموزان ابتدایی مبتلا به اختلال یادگیری خاص از نوع خواندن شهر های آمل و محمودآباد در سال تحصیلی 98-1397 بودند که به مراکز اختلال یادگیری ارجاع شدند. از بین این جامعه آماری تعداد 30 نفر به روش نمونه گیری در دسترس، با توجه ملاک های ورود انتخاب شده و به طور تصادفی در گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. گروه آزمایش به مدت 14 جلسه توانبخشی رایانه ای حافظه کاری (نرم افزار باشگاه حافظه) دریافت کردند. برای جمع آوری اطلاعات از آزمون های خواندن و نارساخوانی نما، آزمون هوشی ریون و آزمون برج لندن استفاده شد. داده ها از طریق آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیری تحلیل شدند.

  یافته ها: 

  نتایج نشان داد گروه توان بخشی شناختی رایانه ای حافظه کاری در زمان واکنش (01/0p<، 42F =)، پاسخ خطا (01/0p<، 97/29F =) و امتیاز آزمون (01/0p<، 91/36F =)  به طور معنی داری عملکرد بهتری نشان دادند.

  نتیجه گیری: 

  توان بخشی شناختی مبتنی بر حافظه کاری، با تسهیل در ریزفرآیندهای مربوط به کارکرد برنامه ریزی-سازماندهی موجب بهبود آن می شود.

  کلیدواژگان: توان بخشی شناختی، حافظه کاری، برنامه ریزی-سازماندهی، اختلال خواندن
 • زهرا اجلی*، زهره ترابی، هومن ثبوتی صفحات 103-116
  هدف

  تعلق مکانی به رابطه ی شاخص با یک فضای خاص اطلاق می شود. این حس یکی از عوامل اصلی تربیتی موثر در مدارس استثنایی است که توجه به چگونگی معماری مدرسه از اهمیت به سزایی برخوردار است و از اهداف اصلی پژوهش می باشد.

  روش

  تحقیق حاضر، به روش کمی و کیفی، از نوع پیمایشی می باشد و روش مدل یابی معادلات ساختاری جهت بررسی تاثیر ادراک حسی بر حس تعلق به مکان در مدارس استثنایی طراحی شده با الگوی ناتوانی در شهر زنجان استفاده شده است.

  یافته ها

  یافته های تحقیق نتایج پرسشنامه به روش لیکرت نشان داد که حس بینایی و لامسه بیش ترین بار عاملی و اهمیت را نسبت به سایر حواس پنجگانه دارند .در بین عوامل حس تعلق به مکان نیز تعاملات اجتماعی از اهمیت بالاتری برای دانش آموزان، والدین و مربیان برخوردار است. نتایج نشان داد، دانش آموزان نیاز بیش تری به ارتباط گیری با جامعه و محیط اطراف مدرسه دارند تا با آرامش بیش تری محیط مدرسه را تحمل نمایند بصورتیکه وجود پنجره ها در ابعاد مناسب و قابلیت رویت اطراف از اهمیت بالایی برخوردار است. همچنین تنوع در جنس، بافت، مصالح و کف سازی، ایجاد برجستگی و تو رفتگی در بدنه های مدرسه و تماس دست و بدن تاثیر بسزایی در افزایش حس اداراکی دانش آموزان دارد.

  نتیجه گیری

  یکی از عوامل اصلی تربیتی موثر در این مدارس توجه به شاخص های ادراک حسی و حس تعلق به مکان در طراحی آنها می باشد که این امر باعث افزایش ایجاد انگیزه و شوق بازگشت به مدرسه و ماندن در آن را برای دانش آموزان می شود.

  کلیدواژگان: ادراک حسی، حس تعلق به مکان، مدارس استثنایی
 • سوری محرم زاده، محبوبه طاهر*، حکیمه آقایی، عباسعلی حسین خانزاده صفحات 117-130
  هدف

  پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی آموزش های مدیریت خشم و فرزندپروری بر بازداری پاسخ در دانش آموزان مبتلا به اخلال نافرمانی مقابله ای انجام شد.

  روش

  این پژوهش نیمه آزمایشی از نوع طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش تمامی دانش آموزان پسر پایه های پنجم و ششم ابتدایی با اختالل نافرمانی مقابله ای منطقه 9 آموزش و پرورش شهر تهران در سال تحصیلی 1398-1399 بودند که تعداد 45 نفر برحسب شرایط ورود و خروج و نمونه گیری هدفمند به عنوان نمونه مطالعه شده انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل قرار گرفتند. ابزارهای استفاده شده در پژوهش حاضر شامل مقیاس درجه بندی اختالل نافرمانی مقابله ای در کودکان، مصاحبه بالینی ساختاریافته و آزمون رنگ واژه استروپ برای سنجش بازداری پاسخ بودند.

  یافته ها

  نتایج نشان داد گروه دریافتکننده برنامه های آموزشی مدیریت خشم و فرزندپروری در بازداری پاسخ دانشآموزان با اختالل نافرمانی مقابله ای نسبت به گروه کنترل اثربخشی بیشتری دارد  (5/0>P) همچنین آموزش مدیریت خشم و فرزندپروری در بازداری پاسخ دانش آموزان با اختلال نافرمان ی مقابله ای تاثیر یکسانی دارد (5/0>P).

  نتیجه گیری

  بنابراین آموزش مدیریت خشم و فرزندپروری میتواند به عنوان روش های مداخله ای برای بهبود بازداری پاسخ در دانشآموزان با اختالل نافرمانی مقابلهای استفاده شود.

  کلیدواژگان: مدیریت خشم، فرزند پروری، بازداری پاسخ، اختلال نافرمانی مقابله ای
|
 • Marzieh Nazari, Parviz Sharifi Daramadi, Mohammad Asgari, Gholamali Afroz, Sogand Gasemzadeh Pages 11-20
  Purpose

  In this Research, the "diagnostic validity of the fifth integrated version of Wechsler IQ scales for children with learning disabilities in Mazandaran province Students" has been studied.

  Method

  The main question of the research is whether the fifth integrated version of Wechsler Intelligence Scales for children with learning disabilities in Mazandaran province has diagnostic validity? The present research method is in the field of psychometric studies, which is a subset of methodological research method. The research community includes all students of Mazandaran province who are studying in the first elementary school (first, second and third grade) in the 97-98 academic year and as students with learning disabilities in private and public centers under Coverage of educational-therapeutic services, consisting of 240 students with learning disabilities were selected as the sample size using purposive sampling. The measurement Instrument in this Research is the fifth integrated version of the Wechsler Childrenchr('39')s Intelligence Scale, which has good validity and reliability. The statistical model used in the present Research to determine diagnostic validity is the confidence interval method.

  Findings

  the research findings showed that the tests of  "Digit Span Forward", " Digit Span Backward" and "sentences recall" in students with learning disabilities have diagnostic validity and can exclude students with learning disabilities from Other students recognize.

  Conclusion

  The fifth supplementary version of Wechsler Childrenchr('39')s Intelligence Scales can be evaluated as a desirable tool for students with learning disabilities.

  Keywords: : diagnostic validity, of the fifth Integrated version of Wechsler IQ scales for children, Students, learning disabilities, Mazandaran province
 • Heidar Nosratzadeh, Leila Rezaee Pages 21-32
  Objective

  The present study aimed to assess and compare semantic processing of spoken and written words in adolescents with cerebral palsy and healthy adolescents.

  Method

  The present study is quantitative in terms of type and experimental in terms of method. Examination Group consisted 30 adolescents with cerebral palsy aged 10 to 15 years were selected by convenience sampling method. All of them were spastic. For control group, 30 healthy adolescents were selected according to gender, age and education of adolescents with cerebral palsy. To assess the subjects’ vocabulary abilities, spoken and written word-picture matching tests (47) and (48) were used.

  Results

  The results showed that adolescents with cerebral palsy’ abilities in semantic processing of spoken and written words are significantly weaker than healthy adolescents. Furthermore, the developing spoken and written word patterns in adolescents with cerebral palsy delayed compared to healthy adolescents.

  Conclusion

  Data analysis revealed that vocabulary network and perceptual impairment are the cause of weak semantic processing of spoken and written words in adolescents with cerebral palsy. However, their perceptual impairment is far greater.

  Keywords: cerebral palsy, spoken words, written words, semantic processing
 • Shahrooz Nemati*, Somayyeh Rasouli, Shahram Vahedi, Ali Qaradaghi Pages 33-44
  Objective

  The aim of this study was to determine the effectiveness of an intervention program based on multiple learning systems on improving performance and interest in reading of dyslexic students.

  Method

  The study employed quasi-experimental study with a pretest-posttest design and a control group. The statistical population of the study included second grade dyslexic students in Maragheh. 30 dyslexic students were selected randomly and were divided in to an Experimental (n = 15) and a control (n = 15) group. The intervention program was performed on the experimental group for 14 sessions of 45 minutes. At the beginning and end of the intervention program, indicators of reading performance improvement, which included reading speed, accuracy and comprehension, were measured. Students' interest in reading, were also measured. Data were analyzed using analysis of covariance.

  Results

  The Findings shows that there were significant differences between two groups, reading speed (F = 1337.6 = P = 0.00), reading accuracy (F = 491.6 = P = 0.00) and reading comprehension (F = 56.5 = P = 0.00) as well as the rate of improvement. Interest (P = 0.00 / F = 16284).

  Conclusion

  An intervention program based on multiple learning systems can be effective in improving the reading performance of students with reading disabilities. Therefore, it is recommended that the facilitators and educators of the Special Learning Disabilities Centers use this program to improve learning of Students' with dyslexia.

  Keywords: Multiple Learning Systems, Reading performance, Reading Interest, Dyslexia
 • Soheyla Khanjari*, Hamid Ebrahimpour Kashani, Mahsa Khanjari Pages 45-56
  Objective

  The purpose of this study was to investigate the effectiveness of cognitive rehabilitation on visual-motor perception and working memory of children with developmental delays.

  Method

  The method of this research was semi-experimental and pre-test-post-test with control group. The statistical population of this study included all children with 4 to 6 years old with developmental delays who were engaged in kindergartens and preschool centers in Tehran in 2021. The sample size consisted of 30 children (15 in the experimental group and 15 in the control group) from the statistical population which selected by the available sampling method and DENVER-II test and then placed in two control and experimental group. First, Frostig Developmental Test of Visual Perception and N-Back working memory test were taken as pre-tests, and then for the experimental group, cognitive rehabilitation intervention was performed while the control group did not receive any training. Data were analyzed using ANCOVA.

  Results

  The results showed that the cognitive rehabilitation intervention had a significant effect on the on the components of hand-eye coordination (P<0.001, F =54.567), figure differentiation from background (P<0.001, F = 98.528), shape stability (P<0.001, F =35.418), situation in space (P<0.001, F =344.701), spatial relations (P<0.001, F =100.722) and working memory (P<0.001, F =125.907).

  Conclusion

  According to the results of this study, counselors and psychologists can use this intervention to improve visual-motor perception and working memory of children aged 4 to 6 years with developmental delay.

  Keywords: cognitive rehabilitation, visual-motor perception, working memory, developmental delays, children
 • Sayed Hossein Siadatian Arani, Mohammad Ashori*, Salar Faramarzi, Ghasem Norouzi, Linda J Spencer Pages 57-68
  Objective

  The aim of this study was to investigate the effectiveness of PERMA flourishing educational program on the quality of life of adolescents with hearing impairment.

  Methods

  The research method was a semi-experimental intervention with a pre-test and post-test design with a control group. The statistical population of this study included all adolescents with hearing impairment aged 14 to 17 years in Kashan city. 28 adolescents with hearing impairment were selected by simple random method and divided into the experimental (n = 13) and control (n = 15) groups. The experimental group participated in 10 sessions of 90 minutes (two sessions per week) in PERMA flourishing training program, while the control group did not receive any training program and remained on the waiting list. Measurement tools included the Youth Quality of life Instrument for Deaf and Hard of Hearing Youth (YQOL-DHH, 2011). To analyze the data, Multivariate Analysis of Covariance (MANCOVA) was used, which was analyzed using SPSS software (version 26).

  Findings

  The findings showed that PERMA flourishing educational program had a positive and significant effect on the components of self-acceptance/advocacy, perceived stigma, and participation of adolescents with hearing impairment (P = 0.0001), and according to eta squares 65, 86 and 55 percent of the changes were due to the effect of the intervention.

  Conclusion

  Therefore, in order to improve the quality of life in adolescents with hearing impairment, PERMA flourishing educational program can be used.

  Keywords: Adolescents with hearing impairment, PERMA flourishing program, quality of life
 • Fateme Dehghani, Vidasadat Razavi, Alireza Manzari Tavakoli*, Vida Andishmand Pages 69-78
  Objective

  The aim of this study was to compare the effect of two methods of  teaching a positive parenting program and bibliotherapy with a schema approach on children’s anxiety.

  Method

  The research design was pretest – posttest with a control group. The statistical population of the study in clouded 7 to 10 year old male students in schools in district 2 of Kerman in 1398 that through the child behavior list (CBCL), 45 of them were selected by available sampling method and randomly divided into three groups of 15 people; two experimental groups of 15 people (positive parenting group) training, bibliotherapy with schema approach) and one group as a control group. Positive parenting was performed in 8 sessions of 90 minutes and bibliotherapy in 4 sessions of 60 minutes for the mothers of these children and again the behavior list of Achen- Bach children (CBCL) was completed by the mothers of all three group, the control group did not receive any intervention. Spss – 20 software and multivariate analysis of covariance were used to analyze the data.

  Results

  The results showed the effectiveness of both methods on reducing anxiety. Positive parenting group training was more effective than bibliotherapy.

  Conclusion

  Therefore, these two methods seem to be effective strategies that can be considered in development of psychotherapy plans for children with anxiety.

  Keywords: positive, parenting, bibliotherapy, children’s anxicty, schema
 • Sekineh Motaharisadr, SAEED Bakhtiarpour*, Ahmad Ramezani, Parviz Asgari Pages 79-90
  Objective

  This research was aimed to determine the effectiveness of Kephart's visual-motor method on reading difficulties of students with reading disabilities.

  Method

  The design of the study was clinical-trial with pre-test, post-test and follow-up. The intervention was designed based on Kephart's visual-motor method. The subjects of this intervention were selected among students with reading difficulties whom had been referred to two private centers for learning disorders in  Rafsanjan  and have been diagnosed with reading disorders according to the tests administered in the centers. In this case study, ten students were selected through convenience sampling. The intervention program was designed based on Kepart's visual-motor method and was practiced for ten weeks (one session each week). Reading assessment questionnaire was used to assess reading skills. Data was analyzed using SPSS software (version 22).  

  Results

  The highest means in the pre-test were related to the sound of the letters of the alphabet (37.40) and the silent letters (23.00). The highest means in the post-test were related to the sound of the letters of the alphabet (39.70) and the name of the letters of the alphabet (23.60). In follow-up, the highest means were related to of sound of the letters of the alphabet (40/00) and the name of the alphabet (24/90). The lowest averages in pre-test, post-test and follow up, consequetatively belonged to rhyme detection (0/20,  2.1, 2.10) and suffixes (1.80, 2.00, 2.30). In order to test the scores of individuals in three stages of pre-test, post-test and follow-up, Wilk lambda multivariate test was used. The results of the multivariate test showed (pvalue = 0/035  α ≤ 0/05) for removing the final sound and naming the sound of the remaining letters,  (pvalue = 0/037 α≤0/05) for reading the words (1) and (pvalue =0/001 α ≤0/05) for the compound words. There is a significant difference between the subjects in pre-test, post-test, and follow-up. The effectiveness has not been confirmed in other scales. In the study of intragroup effects, the subscale of the vowel alphabet(α≤ 0/02)  was significant in three stages

  Conclusion

  Kepart's visual-motor method was effective in improving  the reading disorders in students with reading disability in some reading skills such as dropping the last sound, word reading and vowel combinations

  Keywords: Reading Disabilities, Everton-Gillingham Assessment Program, Kephart's Visual-Motor Method
 • Mohamadjavad Ranjbar*, Sajjad Basharpoor, Nasser Sobhi-Gharamaleki, Mohammad Narimani, Faeze Gholami Pages 91-102
  introduction

  In pathology and treatment of learning disorders, special attention has been paid to executive functions. The aim of this study was to investigate the effect of computerized cognitive rehabilitation of working memory on improving the planning and organizing functions of children with special learning disorders of the reading type.

  Methods

  The statistical population included elementary students with special learning disorders of the reading type in Amol and Mahmoudabad in the academic year 1397-98 who were referred to learning disability centers. From this statistical population, 30 people were selected by available sampling method according to the inclusion criteria, and were randomly assigned to the experimental and control groups. The experimental group received 14 sessions of computerized working memory rehabilitation (Memory Gym software). For data collection, NAMA dyslexia tests, Raven IQ test and the Tower of London test was applied. Data were analyzed by multivariate analysis of covariance.

  Results

  results showed that the computerized working memory rehabilitation group Showed significantly better performance in reaction time (p <0.01, F = 42), error response (p <0.01, F = 29.97) and test score (p <0.01, F / 91/36).

  Conclusion

  Working memory-based cognitive rehabilitation improves it by facilitating subprocesses related to the planning-organizing function.

  Keywords: Cognitive Rehabilitation, Working Memory, Planning-Organizing, Dyslexia
 • Zahra Ajali*, Zohreh Torabi, Hooman Sobouti Pages 103-116
  Objective

  Spatial affiliation refers to the relation of the index to a particular space. This sense is one of the main effective educational factors in exceptional schools that attention to the architecture of the school is very important and is one of the main goals of the research.

  Method

  The present research is based on quantitative-qualitative method and survey type. structural equation modeling method was used to investigate the effect of sensory perception on the sense of belonging to a place in exceptional schools designed with disability patterns in Zanjan city.

  Results

  The results of the Likert questionnaire showed that the sense of sight and touch have the highest importance than the other five senses. Among the factors of sense of place, social interactions are more important for students, parents and educators. The results showed that students need to communicate more with the community and the environment around the school to tolerate the school environment more calmly so that the presence of windows in appropriate dimensions and the ability to see around is very important. Also, diversity in material, texture, materials and flooring, creating protrusions and indentations in school bodies and hand-body contact has a significant effect on increasing students' perceptual sense.

  Conclusion

  It was concluded that one of the main effective educational factors in these schools is to pay attention to the indicators of sensory perception and sense of belonging to a place in their design, which increases the motivation and desire to return to school and stay in it.

  Keywords: Exceptional schools, Sense of place, Sensory perception
 • Souri Moharramzadeh, Mahboobe Taher, Hakimeh Aghaee, Abbas-Ali Hossein-Khanzadeh Pages 117-130
  Objective

  The aim of this study was to compare the effectiveness of anger management and parenting training on response inhibition in students with Oppositional/Confrontational Defiant Disorder (ODD/FDD).

  Method

  This research was a quasiexperimental study of pre-test and post-test design with a control group. The statistical population included all male students with ODD/FDD in Tehran in 2020. Overall 45 people were selected as a sample according to the entry and exit criteria through voluntary and available sampling and assigned into two experimental groups and one control group. The instruments used in the present study included a grading scale for ODD/FDD in children and to inhibit the response of the Stroop word color test.

  Results

  Anger management and parenting training showed more effectiveness on response inhibition in the case comparing to the control group (P <0.5). Also anger management training group parenting training group had the same effect on the response inhibition of students with ODD/FDD (P<0.5).

  Conclusion

  Therefore, education of anger management and parenting training as two interventional programs can be effective in inhibiting the response of students with ODD/FDD.

  Keywords: Anger management, Parenting, Response inhibition, Oppositional defiantdisorder