فهرست مطالب

پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی - سال دهم شماره 38 (پاییز 1401)
 • سال دهم شماره 38 (پاییز 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/12/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • برزو امیرپور، مرضیه مشعل پور*، علیرضا کرمی صفحات 9-20

  هدف از اجرای پژوهش حاضر بررسی روابط ساختاری بین سبک های والدگری و خوش بینی تحصیلی با نقش میانجی کمال گرایی مثبت والدین بود. طرح پژوهش، توصیفی-همبستگی و جامعه آماری شامل کلیه دانش‏آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه دوم شهر خرم آباد در سال تحصیلی1400 که شامل 19500دانش آموز بودند. به روش نمونه‏گیری تصادفی نسبی طبقه‏ای و بر اساس جدول کرجسی-مورگان 377 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسش نامه کمال گرایی مثبت و منفی (تری شورت و همکاران، 1995)، سبک‏های والدگری آلاباما نسخه کودک (سامانی، 1390) و خوش بینی تحصیلی (اسچنن-موران و همکاران، 2013) بود. تحلیل داده‏های پژوهش با استفاده از روش‏های آمار توصیفی، ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چندمتغیره و مدل یابی معادلات ساختاری با نرم‏افزارهای SPSS-27 و AMOS-24 انجام شد. بر اساس یافته های این مطالعه، مدل پیشنهادی جهت بررسی روابط علی بین متغیرهای پژوهش، از برازش قابل قبولی برخوردار بود. نتایج پژوهش نشان داد که سبک‏های والدگری به صورت مستقیم و غیرمستقیم از طریق کمال گرایی مثبت والدین با خوش بینی تحصیلی رابطه دارد (05/0>P). همچنین نتایج نشان داد که سبک های والدگری تاثیر مثبت و معناداری بر خوش بینی تحصیلی و کمال گرایی مثبت دانش آموزان داشته است (05/0>P). تاثیر کمال گرایی مثبت بر خوش بینی تحصیلی دانش آموزان نیز تایید شد (05/0>P). با توجه یافته های این پژوهش می توان نتیجه گرفت که مدل روابط ساختاری بین سبک های والدگری و خوش بینی تحصیلی با نقش میانجی کمال گرایی مثبت والدین از برازش مطلوبی برخوردار است.

  کلیدواژگان: کمال گرایی، سبک های والدگری، خوش بینی تحصیلی، دانش ‏آموزان
 • هوشنگ گراوند*، سلمان زارعی صفحات 21-32
  هدف این پژوهش، تعیین نقش واسطه ای استرس کرونا در رابطه میان احساس تنهایی با درگیری تحصیلی بود. روش پژوهش، همبستگی از نوع مدل سازی معادلات ساختاری بود. جامعه ی این پژوهش شامل تمامی دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه لرستان در سال تحصیلی 401-1400 بود. حجم نمونه آماری بر اساس قاعده سرانگشتی کلاین برابر 240 نفر تعیین شد که به روش نمونه گیری در دسترس و با پرسش نامه آنلاین انجام شد. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش پرسش نامه احساس تنهایی دانشگاه کالیفرنیا (UCLA)، مقیاس استرس کرونا (CSS-18) و مقیاس درگیری تحصیلی ریو و تسینگ (AES) بود. تحلیل ها به روش مدل سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزارهای بسته آماری برای علوم اجتماعی 22 SPSS- و نرم افزار آموس 24 AMOS- انجام شدند. نتایج نشان داد احساس تنهایی بر درگیری تحصیلی تاثیر مستقیم و به واسطه ی استرس کرونا تاثیر غیرمستقیم دارد. با توجه به نتایج لازم است برای افزایش درگیری تحصیلی در محیط آموزش عالی؛ برنامه های مداخله ای، برگزاری کارگاه های آموزشی و دادن مشاوره برای کاهش این عوامل در راستای افزایش درگیری تحصیلی دانشجویان اقداماتی صورت گیرد.
  کلیدواژگان: احساس تنهایی، استرس کرونا، درگیری تحصیلی
 • محمد خالقی*، نادر نادری، بیژن رضایی، حبیب جعفری صفحات 33-50

  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی مدرسه با انگیزش شغلی معلمان با توجه به نقش میانجی توانمندسازی روان شناختی انجام شد. روش پژوهش، توصیفی و از نوع طرح های همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه معلمان ابتدایی شاغل در شهر اسلام آباد غرب در سال تحصیلی 98-1397 با حجم 513 نفر بود و 219 نفر نمونه با روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. ابزارهای سنجش، پرسش نامه فرهنگ مدرسه گرونرت (2005)، پرسش نامه انگیزش شغلی بخشی و همکاران (1386) و توانمندسازی روان شناختی اسپریتزر و میشرا (1997) بود. نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه ها توسط نرم افزار های Spss 25 و Smart PLS 3 و با استفاده از آزمون های همبستگی و مبتنی بر مدل یابی معادلات ساختاری نشان داد که فرهنگ سازمانی با انگیزش شغلی معلمان رابطه مثبت و معناداری دارد. رابطه توانمندسازی روان شناختی با انگیزش شغلی معلمان مثبت و معنادار است. رابطه فرهنگ سازمانی مدرسه با توانمندسازی روان شناختی معلمان مثبت و معنادار است و در نهایت رابطه فرهنگ سازمانی مدرسه با انگیزش شغلی با توجه به نقش میانجی توانمندسازی روان شناختی مثبت و معنادار است. با توجه به نتایج، می توان اظهار داشت اگر فرهنگ سازمانی مدرسه و توانمندسازی روان شناختی معلمان بالا باشد، انگیزش شغلی معلمان هم بالا خواهد بود.

  کلیدواژگان: فرهنگ، انگیزش، معلم، مدرسه، توانمندسازی روان شناختی
 • الهام حری نجف آبادی*، سعید آیت صفحات 51-60

  پژوهش حاضر از دیدگاه هدف، از نوع تحقیقات کاربردی و بر اساس روش گردآوری داده ها جزو تحقیقات توصیفی- همبستگی است. ابزار گردآوری داده ها، پرسش نامه محقق ساخته شامل 21 گویه استخراج شده از پرسش نامه های معتبر مربوط به ارزیابی اثربخشی آموزش مجازی است. روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای بوده و شامل 382 دانشجوی دانشگاه پیام نور استان اصفهان است که در سال تحصیلی 1400-1401 با سامانه LMS تعلیم دیده و به پرسش نامه پاسخ داده اند. روایی محتوایی پرسش نامه مورد تایید متخصصان و صاحب نظران قرار گرفت و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ 94 درصد برآورد گردید که نشان دهنده پایایی قابل قبول آزمون است.با تحلیل اکتشافی اعمال شده تعداد 2 عامل شامل رضایت از کیفیت آموزش و رضایت از کیفیت فنی سامانه استخراج شد. این دو عامل در کل 42/53 درصد از واریانس کل را تبیین می کند. مطابق نتایج حاصل عامل ها با یکدیگر رابطه معنادار دارند و مقادیر شاخص ها در محدوده مورد پذیرش قرار دارد.پرسش نامه رضایت دانشجویان دانشگاه پیام نور استان اصفهان از سامانه آموزش الکترونیکی LMS از برازش قابل قبولی برخوردار است و می توان از این پرسش نامه در این دانشگاه استفاده کرد.

  کلیدواژگان: اعتبارسنجی، سامانه LMS، رضایت از آموزش مجازی، دانشگاه پیام نور
 • مطهره توجهی، محمدرضا تمنایی فر* صفحات 61-70
  اضطراب امتحان یکی از مشکلات شایع  آموزشی با رشد فزاینده در بین دانش آموزان است و از این رو شناخت عوامل موثر بر آن حایز اهمیت است. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه حمایت اجتماعی ادراک شده و تاب آوری تحصیلی با اضطراب امتحان انجام گرفت. روش مطالعه توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش شامل همه دانش آموزان دختر دوره متوسطه دوم شهرستان کاشان در سال تحصیلی 1399-1400 بود و 316 دانش آموز با نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. به منظور جمع آوری اطلاعات، از مقیاس چندبعدی حمایت اجتماعی زیمت و همکاران (1988)، پرسش نامه تاب آوری تحصیلی مارتین (2003) و پرسش نامه اضطراب امتحان اسپیلبرگر (1980) استفاده شد. در تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون با نرم افزار SPSS استفاده شد. نتایج تحلیل داده ها نشان داد که اضطراب امتحان با حمایت اجتماعی (01/0 ,p<23/0- r=) و تاب آوری تحصیلی (01/0 ,p<63/0- r=) رابطه معنادار دارد. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که متغیرهای پیش بین (حمایت اجتماعی و تاب آوری تحصیلی) توانسته اند 397/0 از واریانس متغیر ملاک (اضطراب امتحان) را پیش بینی کنند. بنابراین می توان گفت حمایت اجتماعی و تاب آوری تحصیلی به عنوان متغیر پیش بین برای اضطراب امتحان عمل می کنند و با افزایش تاب آوری در موقعیت های تحصیلی و حمایت اجتماعی، میزان اضطراب امتحان در دانش آموزان کاهش می‎یابد. یافته های پژوهش حاضر برای روان شناسان تربیتی و مشاوران مدرسه جهت انجام مداخله های آموزشی- مشاوره ای با هدف کنترل اضطراب امتحان دانش آموزان کاربرد می یابد.
  کلیدواژگان: اضطراب امتحان، حمایت اجتماعی ادراک شده، تاب آوری تحصیلی
 • فرناز ترابی*، شبنم دلکش صفحات 71-78
  هدف از این مطالعه تاثیر تمرین های واقعیت مجازی بر عملکرد مهارت های ادراکی - حرکتی دختران تکواندوکار بود. پژوهش از نوع نیمه تجربی با طرح پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل بود. با توجه به دسترس بودن انتخاب نمونه ها، جامعه آماری پژوهش حاضر را 24 تکواندوکار (با رده کمربند سفید، زرد، سبز) تشکیل می دهند که با مقدمات ورزش تکواندو آشنایی کامل دارند و با کسب رضایت از خانواده و آزمون های استقامت قلبی عروقی و سطح نسبتا خوب ورزشی انتخاب گردیدند. یک گروه تجربی (12 نفر) و گروه کنترل (12 نفر) تقسیم شدند و پیش آزمون با استفاده از آزمون اوزرتسکی، فرم پارکیو و آزمون های استقامت قلب عروقی به عمل آمد. پروتکل گروه تجربی 12 جلسه تمرین 30 دقیقه ای به مدت 4 هفته انجام شد. در طی این بازه زمانی هیچ تمرینی حتی به صورت تفریحی انجام ندادند. تجزیه و تحلیل داده ها از طریق آزمون مانوا انجام شد. نتایج نشان داد که بین گروه های آزمایشی و کنترل تفاوت معنادار وجود دارد (p≤0/05). تمرین های واقعیت مجازی باعث افزایش عملکرد ادراکی - حرکتی تمامی مولفه ها شده و تاثیر معناداری بر روی چابکی، استقامت، قدرت، تعادل و انعطاف پذیری و ادراک تکواندوکاران در مقایسه با گروه کنترل دارد ((p≤0/05 و پیشنهاد می شود در برنامه تمرین های ورزشکاران تکواندو مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: تمرین های واقعیت مجازی، عملکرد، مهارت های حرکتی- ادراکی، تکواندوکار
 • مرضیه السادات سجادی نژاد*، مرضیه اسدی صفحات 79-90
  هدف پژوهش حاضر پیش بینی سرزندگی و تاب آوری تحصیلی بر مبنای مهارت های یادگیری الکترونیکی با واسطه هیجان های تحصیلی دانشجویان دانشگاه اراک بود. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه دانشجویان مشغول به تحصیل در نیم سال اول 1400-1399 در دانشگاه اراک بود که از این بین 350 نفر به روش در دسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسش نامه سرزندگی تحصیلی حسین چاری و دهقانی زاده (1391) پرسش نامه تاب آوری تحصیلی مارتین (2001)، پرسش نامه مهارت های یادگیری الکترونیکی واتکینز و همکاران (2004) و پرسش نامه هیجان های تحصیلی پکران و همکاران (2005) بود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS نسخه 26 و نرم افزار R نسخه 2/0/4 استفاده شد و آزمون فرضیه ها به روش معادلات ساختاری انجام گرفت. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که مهارت های یادگیری الکترونیکی به طور معناداری می تواند سرزندگی و تاب آوری تحصیلی دانشجویان را پیش بینی کند و هیجان های تحصیلی (مثبت و منفی) نیز در پیش بینی تاب آوری و سرزندگی تحصیلی براساس مهارت های یادگیری الکترونیکی نقش میانجی معناداری دارند. بنابراین به نظر می رسد جهت تقویت تاب آوری و سرزندگی تحصیلی دانشجویان در آموزش مجازی باید علاوه بر تقویت مهارت های یادگیری الکترونیک، تعدیل هیجان های منفی و تقویت هیجان های مثبت نیز مد نظر قرار گیرد.
  کلیدواژگان: سرزندگی تحصیلی، تاب آوری تحصیلی، مهارت های یادگیری الکترونیکی، هیجان های تحصیلی
|
 • Borzoo Amirpour, Marzieh Mashalpour *, Alireza Karami Pages 9-20

  The purpose of the current research was to investigate the structural relationships between parenting styles and academic optimism with the mediating role of parents' positive perfectionism. The research design is descriptive-correlation and the statistical population includes all the male and female students of the second secondary level of Khorramabad city in the academic year of 1400, which included 19,500 students. Three hundred and seventy seven people were selected using the stratified relative sampling method and based on the Karjesi-Morgan table. The research tools included positive and negative perfectionism questionnaire (Terry Short et al., 1995), Alabama parenting styles child version (Samani, 2010) and academic optimism (Schennen-Moran et al., 2013). Research data analysis was done using descriptive statistics, Pearson correlation coefficient, multivariate regression and structural equation modeling with SPSS-27 and AMOS-24 software. Based on the findings of this study, the proposed model to investigate the causal relationships between research variables had an acceptable fit. The research results showed that parenting styles are directly and indirectly related to academic optimism through parents' positive perfectionism (P<0.05). Also, the results showed that parenting styles had a positive and significant effect on academic optimism and positive perfectionism of students (P<0.05). The effect of positive perfectionism on students' academic optimism was also confirmed (P<0.05). According to the findings of this research, it can be concluded that the model of structural relationships between parenting styles and academic optimism with the mediating role of parents' positive perfectionism has a favorable fit.

  Keywords: Perfectionism, Parenting Styles, Academic Optimism, students
 • Houshang Garavand *, Salman Zarei Pages 21-32
  The purpose of this study was to determine the mediating role of corona stress in the relationship between loneliness with academic engagement. The research method was correlation of the type structural equation modeling. The population of this study included all undergraduate students of Lorestan University in the academic year 2021-2022.The statistical sample size was determined based on Klein's thumb rule equal to 240 people which was done by available sampling method and online questionnaire. The instruments used in this study were University of California Los Angeles Loneliness Scale (UCLA), Corona Stress Scale (CSS) and Academic Engagement Scale (AES). Data analysis was performed using structural equation modeling statistical method and by the SPSS-22, and AMOS-24 software. The results showed that loneliness has a direct relationship on the academic engagement and an indirect effect on the academic engagement due to corona stress. Due to the results, authorities are required to increase academic engagement in higher education by planning intervening programs, holding workshops and presenting counseling to reduce these factors in order to increasing students' academic engagement
  Keywords: Loneliness, corona stress, Academic Engagement
 • Mohammad Khaleghi *, Nader Naderi, Bijan Rezaee, Habib Jafari Pages 33-50

  The present research was performed to investigate the relationship between organizational culture of school and teachers’ work motivation considering the intermediary role of psychological empowerment. A descriptive research methodology with a correlational scheme was adopted. Statistical population of the research was composed of all elementary-school teachers working in the city of Islam-Abad-e-Gharb during 2018/19 educational year, making up a total of 513 individuals, of whom a statistical sample of 219 individuals was selected through cluster sampling. Research instruments included the school cultures scale (SCS) by Gruenert (2005), work motivation scale (WMS) by Bakhshi et al. (2007), and psychological empowerment instrument (PEI) by Spreitzer and Mishra (1997). Results of testing the hypotheses by correlational and structural equations-based tests in SPSS 25 and SmartPLS 3 showed that the organizational culture exhibits a significant positive correlation with the teachers’ work motivation. It was further found that the organizational culture of school is positively and significantly associated with the psychological empowerment of teachers. Finally, the relationship between organizational culture of school and teachers’ work motivation, considering the intermediary role of psychological empowerment, was found to be significant and positive. According to the results, it can be stipulated that one may expect strong work motivation among teachers should the organizational culture of school as well as psychological empowerment of teachers be at high levels.

  Keywords: culture, Motivation, Teacher, School, psychological empowerment
 • Elham Horri *, Saeed Ayat Pages 51-60

  The present study from the target perspective is the type of applied research and based on the data collection method is a descriptive-correlational research. Data collection tools included, a researcher -made questionnaire consisting of 21 items extracted from valid questionnaires related to the effectiveness of virtual education. The random sampling method is clustered and includes 382 students of Isfahan Payam Noor University who were trained by LMS in the academic year 1401-1400 and answered the questionnaire. The content validity of the questionnaire was approved by experts, and its reliability was estimated at 94 % using Cronbach's alpha, indicating acceptable reliability. With the applied exploration analysis, 2 factors, including satisfaction with the quality of education and satisfaction with the technical quality of the system, were extracted. These two factors explain 53.42 % of the total variance. According to the results of the factors, they have a significant relationship with each other and the values of the indicators are within the acceptance range. Isfahan Payam Noor University Student Satisfaction Questionnaire with LMS E-learning Organization has a good fit. So this questionnaire can be used at this university.

  Keywords: validation, LMS system, Satisfaction with E-learning, Payam Noor University
 • Motahhare Tavajjohi, Mohammadreza Tamannaeifar * Pages 61-70
  Test anxiety is one of the most common educational problems among students that is growing, and therefore it is important to know the factors affecting it. Accordingly, the present study was conducted to investigate the relationship between perceived social support and academic resilience with test anxiety. The method of the present study is descriptive and correlational. The statistical population included all- female high school students in Kashan in the academic year 1399-1400. Three hundred and sixteen students were selected by multi-stage cluster sampling. To collect data, the Multidimensional Social Support Scale of Zimet et al. (1988), the Martin Academic Equality Questionnaire (2003), and the Spielberger Test Anxiety Scale (1980) were used. Pearson correlation test and regression analysis with SPSS software were used to analyze the data. The results of data analysis showed that test anxiety had a significant relationship with social support (r = -0 <23, p <0.01) and academic resilience (r = -0.63, p <0.01). The results of regression analysis showed that predictor variables (social support and academic resilience) were able to predict 0.397 of the variance of the criterion variable (test anxiety). Therefore, it can be said that social support and academic resilience act as predictor variables for test anxiety, with increasing resilience in academic situations and social support, the level of test anxiety in students decreases. The findings of the present study have practical implications for educational psychologists and school counselors to perform educational-counseling interventions to control students' test anxiety
  Keywords: Test Anxiety, Perceived Social Support, Academic Resilience
 • Farnaz Torabi *, Shabnam Delkash Pages 71-78
  This study investigated the effect of virtual reality exercises on motor-perceptual development performance of taekwondo girls. The research was quasi-experimental with a pretest-posttest design with a control group. Due to the availability of sample selection, the statistical population of the present study, including 24 taekwondo practitioners (with white, yellow and green belt), was selected, who are completely familiar with the basics of taekwondo, with family satisfaction and cardiovascular endurance tests and a relatively good level of sports. The experimental protocol consisted conducted 12 sessions of 30 minutes 3 days per week for 4-weeks and during this period they did not do any training, even recreationally. The MANOVA test was performed for data analysis. Before analysis of variance, the necessary assumptions such as the normality of the distribution of dependent variables, homogeneity of variance, variables of regression line slope homogeneity and regression slope were examined. Both groups maintained their regular taekwondo training, which was the same. The results showed a significant difference between the experimental and control groups (p≤0/05). Virtual reality exercises increase the perceptual- motor performance of all components have a significant effect on agility, endurance, strength, balance flexibility and perception of taekwondo practitioners compared to the control group (p≤0/05). Therefore, it is suggested to be used in the training program taekwondo athletes.
  Keywords: Virtual Reality Exercises, performance, Motor-Perceptual Development, Taekwondo
 • Marzieh Sadat Sajadinezhad *, Marzieh Assadi Pages 79-90
  The aim of this study was to predict academic vitality and resilience based on e-learning skills by mediating role of academic excitement of Arak University students. The statistical population of the study includes all students studying in the first semester of 1400-1399 in Arak University from whom, 365 people were selected by available sampling. Data collection tools including Academic Vitality Questionnaire Hossein Chari and Dehghanizadeh (2012), Martin Academic Resilience Questionnaire (2001), Watkins et al. (2004) e-Learning Questionnaire, And Pekran et al.'s (2005) Academic excitement Questionnaire. Data were analyzed using SPSS software (26) and R software (4.0.2) and hypothesis tested by structural equation model. The results of data analysis showed that e-learning skills can significantly predict students' vitality and academic resilience and academic Excitement (positive and negative) also play an important role in predicting academic resilience and vitality based on e-learning skills.Therefore, it seems that in order to strengthen the resilience and academic vitality of students in virtual education, in addition to strengthening electronic learning skills, it should also be considered to moderate negative emotions and strengthen positive emotions.
  Keywords: Academic vitality, Academic Resilience, e-learning skills, academic excitement