فهرست مطالب

علوم و فنون مدیریت اطلاعات - سال هشتم شماره 3 (پیاپی 28، پاییز 1401)
 • سال هشتم شماره 3 (پیاپی 28، پاییز 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/11/30
 • تعداد عناوین: 17
|
 • محمد حسن زاده صفحات 7-24

  سال 2022 در حالی به پایان می‌رسد که انتظار بسیاری از علاقه‌مندان به پروژه ژنوم انسانی با موفقیت به‌سر آمد و در این سال نقشه ژنوم انسانی تکمیل شد. با مشخص شدن کل توالی ژنوم انسانی، امکان فهم دقیق و عمیق‌تری از تکامل و زیست‌شناسی فرد فراهم می‌کند. دانش به عنوان یک عامل تعیین‌کننده در توسعه جوامع به صورت تنگاتنگی با تکامل و زیست شناسی افراد درهم تنیده است. با کامل شدن توالی ژنوم انسانی پیشرفت قابل ملاحظه‌ای در فهم دانش و ارتقای جدی در فرایندهای خلق، جذب، اشاعه و کاربست دانش ایجاد خواهد شد. پاسخ بسیاری از پرسش‌های مربوط به سازوکارهای خلق دانش، انتقال ویژگی‌های مربوطه از نسلی به نسل دیگر، تفاوت‌ها در اشاعه و کاربست دانش همزمان با این دستاورد مهم مشخص خواهد شد. در نوشتار حاضر، علاوه بر معرفی پروژه ژنوم انسانی، تاثیر تکمیل این پروژه بر برخی از رشته‌های مرتبط با دانش تحلیل شده است. پژوهش حاضر می‌تواند سرآغاز تلاش‌های پژوهشی دامنه‌دار برای بهره‌برداری از یافته‌های نوین ژنتیک در زمینه ژنوم انسانی در ارتقای شناخت ما از دانش و همچنین کاربست آن در عرصه‌های کاربردی دانش قرار گیرد.

  کلیدواژگان: دانش، مدیریت دانش، نقشه ژنوم، پروژه ژنوم انسانی، دانش شناسی
 • مائده غدیری نیا، فاطمه مهدیزاده سراج*، فرهنگ مظفر صفحات 25-54
  هدف

  این پژوهش در راستای کاربردی سازی مفهوم سواد بصری در آموزش، به تبیین کاستی ها و نیز طبقه بندی مهارت ها و صلاحیت های ارایه شده برای مفهوم سواد بصری مبتنی بر اهداف آموزشی بلوم پرداخته است.

  روش

  پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی بوده و از نظر ماهیت و روش از نوع توصیفی- تحلیلی است. در فرآیند اجرای تحقیق، نخست اطلاعات اسنادی و ادبیات پژوهش به روش کتابخانه ای گردآوری شد. سپس، با استفاده از استدلال منطقی، مهم ترین فهرست استانداردها و مهارت های سواد بصری با طبقه بندی اهداف آموزشی بلوم، تطبیق یافت. در نتیجه این تطبیق و تحلیل آن، دسته بندی جدیدی از مهارت های سواد بصری به دست آمد.

  یافته ها: 

  بررسی پیشینه موضوع مورد پژوهش نشان داد که سیر پژوهش در حوزه سواد بصری به ترتیب در سه دوره متوالی از ابتدا تاکنون قابل تعریف است: تلاش برای تعریف مفهوم، تلاش برای ارایه چارچوب نظری و تلاش در جهت کاربرد بیشتر این مفهوم در زمان حاضر. جای گذاری مهارت های ارایه شده توسط نهادها و محققان در خانه های جدول طبقه بندی اهداف بلوم نشان داد که در جدول بدست آمده، در دو خانه، صلاحیت و مهارت معادلی از سواد بصری قابل جای گذاری نیست. به همین منظور، جهت تکمیل و ارایه یک طبقه بندی جامع از اهداف آموزش سواد بصری، مهارت های «به کارگیری مقوله ها و مفاهیم بصری» و «تحلیل و تمایز میان اطلاعات بصری» در این دو قسمت قرار گرفت.از طرفی تطبیق و تناظر صورت گرفته نشان داد که تمرکز مهارت های ارایه شده برای سواد بصری بر مقولات پیچیده تر شناختی و سطوح انتزاعی تر دانش است. برای ارایه یک طبقه بندی جامع و یکپارچه از اهداف آموزشی سواد بصری، لازم است تمامی مقولات شناختی و سطوح دانش لحاظ شوند. در نهایت با در نظر گرفتن موارد فوق یک طبقه بندی جدیدی از مهارت های سواد بصری ارایه شد که می تواند در هر حوزه مرتبط و مورد نیاز به کار گرفته شود.

  نتیجه گیری: 

  در این پژوهش سه دوره متوالی در سیر پژوهش سواد بصری شناسایی شد. بر همین اساس، از آنجایی که چالش کنونی در حوزه سواد بصری، کاربردی سازی آن است؛ با استفاده از طبقه بندی اهداف آموزشی بلوم، مهارت ها و استانداردهای سواد بصری مبتنی بر «فرآیند شناختی» و «ابعاد دانش»، سطح بندی و تکمیل شد. طبقه بندی جدید ارایه شده در این پژوهش، مفهوم سواد بصری را به عنوان هدفی آموزشی، به زیراهدافی تقسیم می کند که از گستردگی و ابهام موضوع می کاهد. همچنین به کمک این طبقه بندی می توان ارتقاء سواد بصری را در قالب برنامه ریزی های آموزشی مختلف، چه در آموزش های عمومی و چه آموزش های تخصصی (مانند رشته های معماری و گرافیک) قابل دستیابی کرد.

  کلیدواژگان: سواد بصری، ابعاد دانش، سطوح فرآیند شناختی، اهداف آموزشی بلوم، آگاهی بصری
 • برانوش حسین پور، جلال رضایی نور*، حسین عموزادخلیلی صفحات 55-80
  هدف

  هدف پژوهش حاضر ارایه چارچوبی برای کاربردهای یادگیری ماشین در مدیریت دانش سازمانی در بانک کشاورزی، با استفاده از تکنیک فرایند تحلیل شبکه فازی می باشد.

  روش

  پژوهش حاضر از نظر هدف تحقیق از نوع کاربردی و از نظر گردآوری داده ها توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری شامل کارشناسان فناوری اطلاعات و توسعه منابع انسانی و مدیران شعب بانک کشاورزی به عنوان خبرگان آشنا می باشد که از طریق روش نمونه گیری هدفمند 10 نفر انتخاب شده است. ابزار جمع آوری اطلاعات سه پرسشنامه دلفی، دیمتل و پرسشنامه مقایسه زوجی است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات از روش های آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. پس از گردآوری اطلاعات، ابتدا اطلاعات خام کدگذاری و طبقه بندی و طی تکنیک دلفی فازی به متغیرهای تحقیق تبدیل گردید. سپس با استفاده از آمار توصیفی شاخص های گرایش به مرکز و پراکندگی اعضای نمونه تحقیق محاسبه شد و به منظور بررسی معیارها از فرایند تحلیل شبکه ای فازی و دلفی فازی استفاده گردید. در تجزیه و تحلیل داده های تحقیق از نرم افزار اکسل و سوپر دسیژن استفاده شده است.

  یافته ها:

   معیارها و زیرمعیارهای موثر بر مدیریت دانش در سیستم بانکداری با رویکرد یادگیری ماشین در 4 معیار کلی و 17 زیرمعیار به این شرح شناسایی گردیدند:عوامل زیرساختی (حفاظت از اطلاعات شخصی، سخت افزار و نرم افزار، ارتباطات، حفاظت فیزیکی)؛ عوامل محیطی (فرهنگ و جو سازمانی، قوانین و مقررات سازمانی، زمان ارایه دانش، حمایت مدیریتی)؛ عوامل محتوایی (نوع دانش، نیروی انسانی متخصص و با دانش، موقعیت ارایه دانش، تدوین محتوا)؛ فرایند مدیریت دانش (خلق دانش، کسب دانش، تبدیل دانش، بکارگیری دانش، نیازسنجی دانش). به منظور اولویت بندی شاخص ها با تکنیک تحلیل شبکه فازی، پس از محاسبه سوپر ماتریس حدی، محاسبه نتایج ماتریس خوشه ها و نرمال سازی ضریب زیرمعیارها در ابر ماتریس حدی، توسط ضریب خوشه ها می باشد که بر اساس محاسبات صورت گرفته و سوپر ماتریس حد، اولویت نهایی عوامل زیرساختی با وزن حدی 43683/0 بیشترین تاثیر و عوامل محتوایی با وزن حدی 04817/0 کم ترین تاثیر را بر حفظ مدیریت دانش در سیستم بانکی با در نظر گرفتن رویکرد یادگیری ماشین دارند.

  نتیجه گیری: 

  با توجه به نتایج به دست آمده عوامل زیرساختی دارای بیشترین تاثیر و عوامل محتوایی کم ترین تاثیر را در حفظ مدیریت دانش در سیستم بانکی با در نظر گرفتن رویکرد یادگیری ماشین دارند.

  کلیدواژگان: مدیریت دانش، یادگیری ماشین، تصمیم گیری چندمعیاره، بانک کشاورزی
 • احسان گرایی* صفحات 81-120

  هدف :

  دانش مجموعه ای از آموخته ها و تجارب کسب شده عیان و نهان مرتبط با کار از قبیل ایده ها و خلاقیت ها، مهارت ها، مستندات دانشی، روش های حل مساله، محتوای جلسات تخصصی و کارشناسی و نقد پروژه است که باید بر مدیریت آنها تاکید شود. اگرچه ابلاغ نظام نامه مدیریت دانش دستگاه های اجرایی توسط سازمان اداری و استخدامی کشور و الزام دستگاه های اجرایی به استقرار نظام مدیریت دانش یکی از تحولات نظام اداری کشور است؛ اما لازمه استقرار مدیریت دانش در سازمان ها شناسایی موانع احتمالی استقرار مدیریت دانش و تلاش برای رفع آن ها است.از این رو، مطالعه حاضر با هدف اولویت بندی موانع استقرار مدیریت دانش در دستگاه های اجرایی استان لرستان انجام شده است.

  روش

  پژوهش حاضر از نوع کاربردی بوده که با رویکرد ترکیبی است. جامعه پژوهش شامل دستگاه های اجرایی استان لرستان است که از میان آن ها دوازده دستگاه براساس شاخص های آموزش، پژوهش و مدرک تحصیلی کارکنان انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل نهایی روی 252 پرسشنامه بازگشتی انجام شد.

  یافته ها

  تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که ساختار و فرایند سازمانی، فرایند مدیریت دانش، رهبری، کارکنان، فناوری اطلاعات و ارتباطات، فرهنگ سازمانی و یادگیری و نوآوری به ترتیب با میانگین 02/56، 31/32، 30/31، 60/28، 32/27، 13/26 و 68/24 مهم ترین موانع استقرار مدیریت دانش در دستگاه های اجرایی استان لرستان هستند.

  نتیجه گیری

  بایستی توجه داشت که سیاست گذاری استقرار نظام مدیریت دانش در دستگاه های اجرایی در دو سطح فرابخشی- مجلس شورای اسلامی و هییت دولت و مانند آن- و درون بخشی دستگاه های اجرایی صورت می گیرد و دستگاه های اجرایی بازوان اجرایی این سیاست ها و راهبردها هستند. از این رو، سیاست ها غالبا نتیجه تصمیمات چندگانه نیستند؛ بلکه نتیجه تصمیمات چندگانه گرفته شده از سوی تصمیم گیرندگان چندگانه هستند. بر همین اساس برگزیدن الگوی مدیریتی مناسب برای استقرار نظام مدیریت دانش، متغیری وابسته از الگوی رهبری آن است. نبود استقلال دستگاه های اجرایی در اصلاح فرایندهای کار،  بی ثباتی  و کم تجربگی  مدیران، تصمیم های غیرکارشناسی،  نبود سیستمنظارت و ارزیابی، بی تناسبی میان برنامه ها و بودجه ها و عواملی که قبلا ذکر شده، همگی استقرار مدیریت دانش را با چالش های بزرگی مواجه خواهند کرد. بدون شک آگاهی سیاست گذاران و مدیران اجرایی از مزایای مدیریت دانش و توانایی آن ها در برقراری ارتباط منطقی میان موانع مختلف و تاثیرات آن ها بر یکدیگر، می تواند زمینه ساز استقرار مدیریت دانش در دستگاه های اجرایی باشد. سیاست گذاران، برنامه ریزان و مدیران اجرایی کشور باید در برنامه ریزی برای استقرار نظام مدیریت دانش به تمامی ارکان آن و روابط متقابل میان آن ها توجه داشته باشند؛ زیرا هرگونه تغییر و تحول در هر رکن در صورت بی توجهی به ارکان دیگر، سودمند نخواهد بود.

  کلیدواژگان: مدیریت دانش، بخش دولتی، دستگاه های اجرایی، استان لرستان
 • ابوالفضل محسنی پور، مهرداد متانی*، یوسف قلیپور کنعانی، اسدالله مهرارا صفحات 121-146
  هدف

  امروزه صنایع خودروسازی برای به کارگیری دانش سازمانی، به دستاوردهای علمی روی آورده اند. اما در این فرایند با کاستی هایی روبه رو هستند که ازجمله آن ها می توان به عدم توجه به تجربیات کاری و مهارت های افراد باتجربه اشاره کرد. در شرایط متغیر و نامطمین کنونی، وزارت صمت باید منابع ملموس و ناملموس و دانش سازمانی خود را گسترش داده تا بتوانند به تغییرات محیطی پاسخ دهند. لذا، در صورتی می توانند به اهداف کلان و بلندمدت دست یابند که برنامه راهبردی مدونی داشته باشند. هدف پژوهش حاضر ارایه مدل راهبرد اجرای خط مشی ءهای وزارت صمت در صنعت خودرو مبتنی بر عوامل زیرساختی و قابلیت های دانشی است. صنعت خودرو در اقتصاد جهانی همواره عامل رشد اقتصادی بوده و بخش قابل توجهی از ارزش افزوده بسیاری از کشورهای پیشرفته و نوظهور را به خود اختصاص داده است.

  روش

  جامعه پژوهش حاضر مدیران صنعت خودروسازی با تخصص مدیریت دانش و مدیران اجرایی بودند. با استفاده از نمونه گیری هدفمند گلوله برفی 20 نفر به عنوان نمونه در نظر گرفته شدند.با استفاده از ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته نیز به جمع آوری داده ها پرداخته شد. براساس مشاهده تجربی و مطالعات کتابخانه ای، شناسایی مدل راهبردی اجرای خط مشیء انجام شد. 72 معیار در 24 مقوله و در نهایت 6 کد محوری دسته بندی مدل داده بنیاد، بخش بندی شده و در نهایت مدل کیفی با استفاده از مدل داده بنیاد ارایه گردید.

  یافته ها:

   براساس نتایج به دست آمده، صنعت خودرو به عنوان یک صنعت مادر با سطح فناوری متوسط، از پیشران های بخش صنعت، معدن و تجارت کشور به شمار می رود و در زمره صنایع اولویت دار و منتخب در بخش تولید و تجارت در راستای تحقق اهداف مندرج در سند چشم انداز کشور محسوب می گردد. با توجه به سیاست های اجرایی تعیین شده در این صنعت، به طور اخص سیاست های تمرکز بر کیفیت و کاهش قیمت تمام شده محصولات، توام با افزایش تولید و نیز بهبود فضای کسب وکار در جهت سرمایه گذاری های مستقیم خارجی و مشترک با شرکت های دارای نام و نشان تجاری معتبر جهانی، به نظر می رسد صنعت خودروی کشور بتواند محصولات خود را در سبد انتخاب خریداران در سطح بین المللی ارایه نماید.

  نتیجه گیری:

   صنعت خودرو به دلیل ارتباط گسترده با دیگر صنایع، میزان تولید و اشتغال زایی بالا، نقشی پررنگ در اقتصاد ایران دارد. از این رو بهبود سیاست گذاری و راهبردپردازی در این صنعت بسیار حایز اهمیت است. ویژگی های دانش و یادگیری، یک روش شناسی ایجاد راهبرد جدید، به همراه دارد. صنعت خودروسازی می تواند کاربست دانش در اجرای خط مشیء سازمانی را به عنوان عامل برتری در بازار رقابتی شناسایی کند.

  کلیدواژگان: مدل راهبردی، خط مشیءگذاری، صنعت خودرو، کاربست دانش، وزارت صمت
 • یعقوب نوروزی*، افسانه یلوه صفحات 147-176
  هدف

  هدف پژوهش حاضر ارزیابی و تحلیل نرم افزارهای پرکاربرد تولید هستی شناسی در بازنمون مفاهیم در جهت انتخاب مناسب ترین این نرم افزارها است.

  روش

  این پژوهش از نظر هدف کاربردی بوده و با رویکرد کمی انجام شد. روش انجام پژوهش از نوع تحقیقات ارزیابانه و با رویکرد توصیفی بود. جامعه آماری مورد مطالعه این پژوهش را منتخبی از نرم افزارهای تولید هستی شناسی شامل: Apollo، Onto Studio، Protégé، Swoop و TopBraid Composer Free Edition تشکیل می دهد. بنابراین، جامعه آماری پژوهش حاضر را پنج نرم افزار هستی شناسی مذکور تشکیل می دهند. در این پژوهش با توجه به نبود سیاهه ارزیابی مناسب در زمینه موضوع تحقیق، از طریق مطالعه منابع لاتین نرم افزارهای هستی شناسی و راهنماها، نسبت به تهیه ابزار مناسب ارزیابی اقدام شد. ابزار گردآوری داده ها، سیاهه وارسی بود که روایی صوری آن به تایید صاحب نظران علم اطلاعات رسید. این سیاهه در هفت بخش شامل مولفه های پراهمیت نرم افزار های هستی شناسی، مولفه فرمت ورودی و مولفه زبان بازنمون مفاهیم، معیار معماری و ساختار نرم افزار با زیرشاخص های مولفه های قابلیت تعامل، پایداری، دسترس پذیری، قابلیت نصب بر روی انواع پلتفرم، زبان پایه نرم افزار، و مولفه تعامل و میان کنش پذیری با نرم افزار های مرتبط هستی شناسی و قالب ذخیره سازی هستی شناسی انجام شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها، از فنون آماری توصیفی نظیر میانگین وزنی و درصد استفاده شد.

  یافته ها:

   نتایج حاصل از یافته های پژوهش نشان داد که نرم افزار Protégé با کسب 177 امتیاز از کل امتیازات، به لحاظ مولفه های مورد مطالعه در این پژوهش در رتبه اول و نرم افزار Onto Studio نیز با کسب امتیاز 126 از کل امتیازات در رتبه بعدی قرار دارد.در نهایت نرم افزار Top Braid Composer Free Edition با کسب 87 امتیاز از کل امتیازات به لحاظ مولفه های مورد بررسی در این پژوهش در رتبه سوم قرار دارد. در بررسی مولفه میان کنش پذیری نرم افزار های هستی شناسی، دو نرم افزار هستی شناسی Protégé 5.2.0 و Onto Studio با 41.66% به یک نسبت با نرم افزارهای دیگر هستی شناسی دارای تعامل بودند که از نقاط قوت این دو نرم افزار است. دو نرم افزار Apollo و Swoop تعاملی با هیچ کدام از نرم افزار های هستی شناسی ندارند و می توان آن را از نقاط ضعف دو نرم افزار دانست.

  نتیجه گیری:

   پژوهش حاضر توانست براساس ارزیابی مولفه های بررسی شده در نرم افزار های هستی شناسی برخی از نقاط قوت و ضعف مربوط به آنها را نشان دهد، و اینکه نرم افزارهای مورد مطالعه از لحاظ ارتباط با سایر نرم افزارهای حوزه هستی شناسی دارای چه وضعیتی هستند و میان کنش پذیری میان آنها چگونه است. همچنین نتایج پژوهش به پژوهشگران این حوزه در انتخاب مناسب ترین نرم افزار هستی شناسی در تولید و بازنمون مفاهیم کمک خواهد کرد.

  کلیدواژگان: هستی شناسی، وب معنایی، نرم افزارهای هستی شناسی، بازنمون اطلاعات، بازنمون مفاهیم
 • هدایت بهروزفر، اسماعیل وزیری* صفحات 177-200
  هدف

  توسعه فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی سبب شده است که امکان استفاده مجدد از داده های پژوهشی پژوهشگران در انجام پژوهش های جدید فراهم شود. اشتراک گذاری داده ها زمانی اتفاق می افتد که دانشمندان داده های خود را جهت استفاده سایر پژوهشگران برای انجام پژوهش یا دیگر فعالیت های پژوهشی در دسترس قرار دهند. هدف پژوهش حاضر، بررسی وضعیت اشتراک گذاری داده های پژوهشی در میان پژوهشگران حوزه فنی و مهندسی ایران از ابعاد فردی، سازمانی و فنی بود.

  روش

  این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و به لحاظ شیوه گردآوری داده ها از نوع توصیفی پیمایشی بود. جامعه پژوهش را پژوهشگران حوزه فنی و مهندسی ایران که در سال 2021 در پایگاه WOS دارای تولید علمی بوده اند، تشکیل دادند که به دلیل عدم ثبت ایمیل تمامی نویسندگان، امکان برآورد دقیق جامعه آماری مشخص نبود. از این رو برای تعیین نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران تعداد 411 نفر به طور تصادفی از میان پژوهشگران فوق انتخاب شد. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه ای بود که به روش الکترونیکی طراحی و برای نمونه آماری ارسال گردید. از نرم افزار اس .پی. اس. اس. برای تجزیه و تحلیل یافته ها استفاده شد.

  یافته ها: 

  نتایج نشان داد عوامل سازمانی و فنی بر رفتار فرد در اشتراک گذاری داده های پژوهشی تاثیر معنی داری دارند. عوامل فنی تاثیر بیشتری بر روی رفتار فرد نسبت به عوامل سازمانی داشت. عوامل فردی بر رفتار اشتراک گذاری داده ها تاثیر معنی داری نداشت. همچنین ارتباط بین عوامل پنهان فنی و سازمانی، مثبت و معنی دار بود. علاوه بر این، یافته ها نشان داد جنسیت بر روی عوامل فردی و شغل پژوهشگران بر روی عوامل سازمانی تاثیر معنی داری دارد. بین متغیرهای جمعیت شناختی شامل سن، سابقه کاری، مرتبه علمی و مدرک تحصیلی و عوامل فنی، سازمانی و فردی تفاوت معنی داری وجود نداشت. علاوه بر این، نتایج پژوهش نشان داد بسیاری از پژوهشگران نگرانی از وقت گیر و زمان بر بودن مستندسازی داده ها، سوءاستفاده و سوءتفسیر از داده های اشتراکی را از دلایل عدم تمایل به اشتراک گذاری داده های پژوهشی می دانند.علی رغم وجود الزام پژوهشگران این حوزه به تحویل داده های پژوهش و فراهم آوری نسبی امکانات سخت افزاری و زیرساختی جهت اجرای این امر، دوره های آموزشی مناسب برای آموزش مدیریت و اشتراک داده ها توسط سازمان ها انجام نمی شود، حمایت مادی و معنوی مناسب صورت نمی گیرد و زیرساخت های مناسب برای اشتراک گذاری داده ها در نشریات در نظر گرفته نمی شود. عوامل فنی موثر بر اشتراک گذاری داده های پژوهشی مانند آشنایی و استفاده از استانداردهای فراداده ای جهت اشتراک گذاری و دسترس پذیری داده ها، همچنین آشنایی و استفاده از واسپارگاه های موضوعی، عمومی و سازمانی در وضعیت نامطلوبی قرار داشت.

  نتیجه گیری:

   با توجه به نتایج پژوهش و نظر به اینکه اشتراک گذاری داده های پژوهشی و عوامل مرتبط با آن در میان پژوهشگران حوزه فنی و مهندسی مهجور مانده است، ضروری است ذینفعان پژوهش در حوزه فنی و مهندسی حمایت سازمانی، فنی و مالی مناسب را به منظور افزایش شناخت و تمایل پژوهشگران در اشتراک گذاری داده ها به عمل آورند. همچنین لازم است آموزش های لازم به منظور فرهنگ سازی و شناخت قابلیت داده های پژوهشی به پژوهشگران حوزه فنی و مهندسی ارایه شود.

  کلیدواژگان: اشتراک گذاری داده، داده های پژوهشی، حوزه فنی و مهندسی، دسترس پذیری داده ها
 • علی میرعرب*، محمدرضا خرم آبادی آرانی صفحات 201-232

  هدف:

   امروزه در حوزه وب معنایی فعالیت های ارزشمندی در داخل و خارج کشور بر روی مفاهیم هستان نگار ارایه شده است. تاکنون بیشتر مطالعات انجام شده در ایران، بر نکات نظری و تعاریف متمرکز بوده اند و ذکر نمونه های عملی انجام شده توسط محققین ایرانی به ندرت انجام شده است. ارزیابی یکپارچه هستان نگارهای ایرانی تولید شده برای ایجاد درک صحیح از مفاهیم و عملیات موردنیاز برای تولید هستان نگار، لازم و ضروری است. هدف پژوهش حاضر مرور تحلیلی هستان نگارهای ایرانی به منظور شناسایی نقاط قوت و ضعف آن ها از مرحله ساخت تا کاربرد است.

  روش :

  پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از لحاظ نوع، ارزیابانه و با رویکرد تحلیلی است. جامعه آماری مورد مطالعه شامل شش هستان نگار ایرانی است که پیکره آن به صورت آزاد در دسترس قرار دارد یا به صورت مقاله، پایان نامه و طرح های پژوهشی منتشر شده است. این هستان نگارها شامل هستان نگار شاهنامه، برهان، قرآن جوی، فرقان، علم سنجیو حملات کامپیوتری است. در این پژوهش نرم افزارهای ساخت و نمایش هستان نگار براساس سیاهه محقق ساخته نیز مورد بررسی قرار گرفته اند. داده های گردآوری شده از هستان نگارها با استفاده از سیاهه، مبنای تجزیه و تحلیل اطلاعات بود که موردبحث و بررسی قرار گرفته است. به منظور گردآوری داده ها از پایگاه های اطلاعاتی داخلی و همچنین مصاحبه با تیم های تولیدکننده هستان نگارها استفاده شد. روش نمونه گیری هدفمند بود و روایی صوری محتوایی ابزار گردآوری داده ها با ارسال برای 4 نفر از متخصصان هستی شناسی تایید شده و پس از انجام اصلاحات، مورد استفاده قرار گرفت.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که حرکت به سوی هستی شناسی در جامعه علمی ایرانی، در زمینه های مختلف شامل علوم اسلامی (فقه) و متون کهن فارسی (شاهنامه) تا حوزه های جدیدی مانند علم سنجی در حال گسترش بوده که نشانگر پیاده سازی هستان نگار در مباحث مختلف است.مشکلی که در اغلب هستان نگارهای فارسی وجود دارد، عدم توسعه و به روزرسانی آن ها است. همچنین نرم افزارهای سازنده هستان نگار از نظر پایه بسیار مشابه یکدیگرند و عموما توسعه پذیر هستند؛ اما تفاوت هایی نیز دارند. برخی نرم افزارها موتور استنتاج را پشتیبانی می کنند، اما برخی در نمایش هستان نگار و امکان ارایه خروجی های مختلف قوی تر عمل می نمایند.

  نتیجه گیری

  در این پژوهش سازوکارهای پیاده سازی و ابزارهای نرم افزاری مورد استفاده در تولید هستان نگارهای ایرانی به همراه ارزیابی امکانات و قابلیت های آنها با رویکردی تحلیلی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. این پژوهش توانست براساس ارزیابی مولفه های بررسی شده، علاوه بر بررسی هستان نگارهای ایرانی و ارایه برخی از نقاط قوت و ضعف مربوط به آن ها، نرم افزار های هستی شناسی را نیز مورد بحث و بررسی قرار دهد. نتایج پژوهش به مدیران و پژوهشگران امکان درک صحیحی از مفاهیم و عملیات موردنیاز برای تولید هستان نگار را می دهد.

  کلیدواژگان: هستی شناسی، هستان نگار، هستان نگارهای ایرانی، نرم افزارهای هستان نگار، وب معنایی، بازیابی معنایی اطلاعات فارسی
 • طاهره ندایی، فائزه السادات نعمتی* صفحات 233-250

  هدف:

   پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه سواد اطلاعاتی و کاربرد فناوری اطلاعات با عملکرد مربیان ورزشی استان قم (قهرمانی، همگانی) انجام شد.

  روش

  روش پژوهش، توصیفی- همبستگی بوده و جامعه آماری آن کلیه مربیان ورزشی هیات های فعال استان قم هستند. حجم نمونه براساس جدول مورگان، 215 نفر تعیین گردید که به شیوه تصادفی انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری، مقیاس استاندارد نقش فناوری اطلاعات در ورزش لایبرمان (2005) و دو پرسشنامه محقق ساخته برای سنجش میزان کاربرد فناوری اطلاعات و عملکرد بود که روایی و پایایی آنها تایید شد. داده های پژوهش با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی (تی مستقل و تک نمونه ای و ضریب همبستگی پیرسون) در نرم افزار SPSS-22 تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که بین سواد اطلاعاتی و کاربرد فناوری اطلاعات با عملکرد مربیان ورزشی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین بین نظر مربیان در دو بعد قهرمانی و همگانی در متغیر سواد اطلاعاتی، تفاوت معناداری وجود دارد، اما در میزان کاربرد فناوری اطلاعات، تفاوت معناداری مشاهده نشد (05/0< P).

  نتیجه گیری

  سواد اطلاعاتی و فناوری اطلاعات در افزایش عملکرد مربیان موثر است.

  کلیدواژگان: سواد اطلاعاتی، فناوری اطلاعات، مربیان ورزشی، هیات های ورزشی استان قم، ورزش همگانی، ورزش قهرمانی
 • طاهره ابوالقاسم مسلمان، مریم ناخدا*، سپیده فهیمی فر، محمد خندان صفحات 251-282

  هدف :

  مدیریت دانش و تعلق خاطر کارکنان از جمله عوامل اثرگذاری هستند که سازمان را به سوی کسب مزیت رقابتی، افزایش بهره وری و بهبود عملکرد سوق می دهند. هدف مطالعه حاضر، تعیین رابطه بین تعلق خاطر پرستاران با مدیریت دانش در بیمارستان فیروزآبادی تهران بود.

  روش

  پژوهش حاضر از نظر جمع آوری داده ها پیمایشی بوده و از نظر روش پژوهش، توصیفی- همبستگی است. جامعه پژوهش نیز پرستاران شاغل در بیمارستان فیروزآبادی تهران بودند که از میان آنان 132 نفر به عنوان نمونه مورد مطالعه انتخاب شدند. داده ها در زمستان 1399 و با استفاده از پرسشنامه های مدیریت دانش جاشپارا و تعلق خاطر کارکنان شافلی گردآوری شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS و لیزرل و آزمون های علامت، همبستگی اسپیرمن، ضریب همبستگی فی و مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد وضعیت مدیریت دانش در بیمارستان فیروزآبادی تهران پایین تر از سطح میانگین متوسط است. از میان ابعاد مدیریت دانش، بعد کشف دانش، خلق دانش، سازماندهی دانش و اشتراک دانش پایین تر از میانگین متوسط بوده و تنها بعد به کارگیری دانش در سطح متوسطی قرار دارد.تعلق خاطر پرستاران در سطح متوسط قرار دارد و میان مدیریت دانش و ابعاد آن با تعلق خاطر پرستاران رابطه مثبت و متوسطی مشاهده شد. تعلق خاطر بیشترین میزان همبستگی را با به کارگیری دانش دارد و کم ترین همبستگی به خلق دانش اختصاص دارد. تعلق خاطر پرستاران با جنسیت رابطه ای ندارد؛ اما تعلق خاطر پرستاران با سمت آنان رابطه معناداری دارد.سابقه خدمت و تحصیلات پرستاران با میزان تعلق خاطر آنان رابطه ای ندارد. مدیریت دانش پرستاران با جنسیت، سمت و میزان تحصیلات رابطه داشته، اما میان سابقه خدمت و مدیریت دانش رابطه ای مشاهده نشد. تعلق خاطر بر تمامی ابعاد مدیریت دانش اثر می گذارد و بیشترین اثر را بر اشتراک دانش و کم ترین اثر را بر به کارگیری دانش دارد.

  نتیجه گیری

  مدیران بیمارستان می توانند با توجه و تاکید بیشتر بر تعلق خاطر پرستاران و تاثیری که می تواند بر بهبود برنامه های مدیریت دانش و ابعاد آن داشته باشد، عملکرد سازمانی را ارتقاء داده، کیفیت مراقبت از بیماران و ارایه خدمات بالینی بهتر را تضمین نمایند. این امر مستلزم تقویت زیرساخت های اشتراک، سازماندهی، خلق، کشف و به کارگیری دانش به واسطه تدوین برنامه های اجرایی و عملیاتی مدیریت دانش مانند ایجاد یک نظام مدیریت دانش یکپارچه، تخصیص بودجه برای تهیه امکانات فناورانه و منابع دانشی، ایجاد نظام پاداش دهی و مشوق های مالی و غیرمالی، تمرکز بر پتانسیل های موجود در بیمارستان ها و مراکز بهداشتی برای اجرای برنامه های مدیریت دانش و ایجاد فرصت های بالینی و آموزشی برای ارایه دانش نو است.

  کلیدواژگان: مدیریت دانش، تعلق خاطر کارکنان، پرستاران، بیمارستان فیروزآبادی تهران
 • وحید متقی، مهدی اسماعیلی*، قاسمعلی بازایی، محمدعلی افشارکاظمی صفحات 283-316

  هدف :

  اطلاعات غلط یا تایید نشده، دقیقا مانند اطلاعات دقیق در وب منتشر می شوند. بنابراین، ممکن است ویروسی شوند و بر افکار عمومی و تصمیمات آن تاثیر بگذارند. اخبار جعلی و شایعات به ترتیب محبوب ترین اشکال اطلاعات دروغ و تایید نشده را نشان می دهند و برای جلوگیری از تاثیرات چشمگیر آنها باید در اسرع وقت کشف شوند. علاقه به تکنیک های موثر در شناسایی، در سال های اخیر بسیار سریع در حال افزایش است. مسیله تشخیص اخبار جعلی به عنوان یک مسیله طبقه بندی در پردازش زبان طبیعی و متن کاوی شناخته می شود و هدف آن تفکیک و تشخیص اخبار جعل از واقعی، در متن های استخراج شده و بهبود در دقت تشخیص اخبار جعلی است. شبکه های عصبی کانولوشن به عنوان یکی از مهم ترین مدل های یادگیری عمیق دقت بالایی را بر روی این مسایل بدست آورده اند.این شبکه ها شامل مشکلاتی مثل عدم در نظر گرفتن موقعیت کلمات می باشند که مساله مذکور با استفاده از شبکه کپسول برطرف گردیده و جهت حل مشکل پردازش سنگین لایه های تمام متصل و فضای پارامتریک الگوریتم های XGBOOST و بهینه سازی ازدحام انبوه ذرات (PSO) برای دستیابی به دقت و صحت بهینه پیشنهاد شده است.

  روش

  مطالعه حاضر پژوهشی کاربردی بوده که در آن حدود 42000 اخبار فارسی از شهرهای مختلف ایران از توییتر جمع آوری شده و با استفاده از روش های پاک سازی و پیش پردازش، اطلاعات اضافی حذف و پس از برچسب زدن، اخبار آماده به کارگیری جهت رویکرد پیشنهادی با استفاده از نرم افزار پایتون و کتابخانه های مربوطه با الگوریتم های یادگیری ماشین و یادگیری عمیق شد.

  یافته ها

  طی بررسی، آزمایش و تست، برخی از الگوریتم های یادگیری ماشین دارای قدرت بیشتری در مسایل طبقه بندی بودند، ولی با تغییرات و اعمال روش های پیشنهادی که در ساختار الگوریتم شبکه کانولوشن و شبکه کپسول صورت گرفت، نتایج بهینه نسبت به الگوریتم های یادگیری ماشین و سایر الگوریتم های پایه و الگوریتم های مورد ارزیابی بدست آمد.

  نتیجه گیری

  راهکارهای پیشنهادی در این تحقیق در مقایسه با رویکردهای الگوریتم های پایه و یا راهکارهای صورت گرفته جهت حل مشکلات مذکور بدون اضافه کردن سربار اضافی از لحاظ تعداد ویژگی ها و عمق شبکه، با تغییر در ورودی توانسته است به نتایج بهتر و قابل قبول از سایر رویکردهای موجود در ادبیات دست یافته و به دقت و صحت حدود 96 درصد دست یابد.

  کلیدواژگان: پردازش زبان طبیعی، طبقه بندی متن، شبکه های عصبی کپسول، تشخیص اخبار جعل، کرونا ویروس، یادگیری عمیق، یادگیری ماشین، اخبار فارسی
 • محمدتقی تقوی فرد*، رویا حجازی نیا صفحات 317-340
  هدف

  در سال های اخیر استفاده از امکانات رسانه اجتماعی در بخش دولتی بسیار مورد توجه قرار گرفته است. جهت استفاده از خدمات مذکور به ویژه در کشورهای در حال توسعه، همواره چالش هایی وجود داشته که توجه به آنها دولت ها را در امر پیاده سازی مناسب فناوری مذکور یاری می رساند. از این رو، هدف پژوهش حاضر مطالعه چالش های ارایه خدمات دولتی در بستر رسانه اجتماعی (دولت الکترونیک2.0) با تمرکز بر کشورهای در حال توسعه است.

  روش

  پژوهش حاضر از نوع مطالعات آمیخته است. در بخش کیفی پژوهش از روش تحلیل تماتیک (مضمون) استفاده شد. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی شامل خبرگان و متخصصان حوزه فناوری اطلاعات و دولت الکترونیک بود و از روش نمونه گیری هدفمند استفاده شد. جهت جمع آوری اطلاعات نیز از ابزار مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 16 نمونه آماری تا رسیدن به اشباع نظری استفاده گردید. در بخش کمی پژوهش از روش پیمایشی استفاده شد. جامعه آماری بخش کمی شامل اساتید و فارغ التحصیلان دکتری رشته های فناوری اطلاعات، مدیریت دولتی و مهندسی صنایع بود و از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد. جهت جمع آوری داده در بخش کمی از ابزار پرسشنامه 21 سوالی با آلفای کرونباخ 0.93 در حجم نمونه 375 نفری استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات در بخش کمی از آزمون T تک نمونه ای و نرم افزار SPSS25 استفاده شد.

  یافته ها: 

  نتایج پژوهش نشان داد که چالش های دولت الکترونیک2.0 در کشورهای در حال توسعه را می توان به سه دسته کلی ملاحظات فنی، ملاحظات ساختاری و ملاحظات فرهنگی تقسیم کرد. در این بین ملاحظات زیرساختی شامل عوامل اطلاعاتی و عوامل فنی، ملاحظات فرهنگی شامل عوامل انسانی و عوامل اخلاقی و در نهایت ملاحظات پیاده سازی شامل عوامل مدیریتی، امنیتی و قانونی بود.

  نتیجه گیری: 

  با توجه به یافته های پژوهش می توان گفت در کشورهای در حال توسعه چالش هایی چون ملاحظات زیرساختی، پیاده سازی و فرهنگی وجود دارد که مدیران و برنامه ریزان دولتی با تمرکز بر این چالش ها و تلاش جهت حل و فصل آنها خواهند توانست، پیاده سازی موفقیت آمیزی از دولت الکترونیک 2.0 و به دنبال آن بالا بردن سطح کیفیت خدمات و تحقق دموکراسی الکترونیکی ارایه نمایند.

  کلیدواژگان: رسانه اجتماعی، دولت الکترونیک2.0، خدمات دولتی، کشورهای در حال توسعه، شبکه های اجتماعی
 • علی بیرانوند*، زهرا رفیعی، مریم گلشنی، علی شجاعی فرد صفحات 341-364
  هدف

  انتقال دانش ضمنی یک فرایند تعاملی است که اساسا بر مبنای اعتماد بین طرفین شکل می گیرد. به نظر می رسد داشتن انگیزه فردی برای افزایش تمایل کارکنان به انتقال دانش ضمنی موثر باشد. بر این اساس، تحقیق حاضر به بررسی تاثیر اعتماد سازمانی و نقش میانجی انگیزه فردی بر تمایل به انتقال دانش ضمنی کارکنان کتابخانه های عمومی پرداخته است.

  روش

  تحقیق حاضر براساس هدف، کاربردی و از نظر روش گردآوری اطلاعات، توصیفی است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه کارکنان کتابخانه های عمومی استان فارس در سال 1400 (350 نفر) می باشند که با کمک فرمول کوکران، 142 نفر به عنوان نمونه آماری تحقیق انتخاب شده اند. برای گردآوری داده ها از پرسش نامه اعتماد سازمانی‏ فولر (2018) و پرسشنامه انگیزه فردیز استفاده شد. جهت بررسی تاثیر اعتماد سازمانی بر انگیزه فردی و انتقال دانش ضمنی، از تحلیل عامل تاییدی و تکنیک حداقل مربعات جزیی استفاده شده است. نرم افزارهای مورد استفاده جهت تحلیل داده ها، نرم افزار اس. پی. اس .اس (SPSS) و پی. ال. اس. (PLS) می باشند.

  یافته ها: 

  نتایج به دست آمده نشان می دهد که میزان تاثیر اعتماد سازمانی بر تمایل به انتقال دانش ضمنی 390/0 می باشد. میزان تاثیر اعتماد سازمانی بر انگیزه فردی کارکنان 798/0 و میزان تاثیر انگیزه فردی کارکنان بر تمایل به انتقال دانش ضمنی 437/0 است.بنابراین، اعتماد سازمانی و انگیزه فردی به صورت مستقیم تاثیر مثبت و معناداری بر تمایل به انتقال دانش ضمنی کارکنان دارند. اما تاثیر غیرمستقیم اعتماد سازمانی بر تمایل به انتقال دانش ضمنی به واسطه انگیزه فردی، 349/0 می باشد که نسبت به حالت مستقیم کاهش یافته است. این نتایج نشان می دهد که انگیزه فردی کارکنان موجب تاثیر متوسط اعتماد سازمانی بر تمایل به انتقال دانش ضمنی شده است.

  نتیجه گیری: 

  اگرچه اعتماد سازمانی و انگیزه فردی هر کدام به صورت مستقیم تاثیر مثبت و معناداری بر تمایل به انتقال دانش ضمنی کارکنان کتابخانه های عمومی دارند، اما نقش میانجی انگیزه فردی باعث افزایش تاثیر اعتماد سازمانی بر تمایل به انتقال دانش ضمنی نشده است. بنابراین، نمی توان انگیزه فردی را به عنوان یک متغیر میانجی تاثیرگذار در فرایند انتقال دانش ضمنی موثر در نظر گرفت.

  کلیدواژگان: اعتماد سازمانی، دانش ضمنی، انگیزه فردی، کتابخانه عمومی، کتابداران، استان فارس، کارکنان، مدیریت دانش
 • الهه آزادی حاجی آبادی، غلامرضا حیدری*، محمدعلی فرهادی صفحات 365-386

  هدف:

   هدف پژوهش حاضر شناسایی و تحلیل نسبت حوزه علم اطلاعات و دانش شناسی با مسایل استان کرمانشاه از دیدگاه استادان و دانش آموختگان این حوزه است.

  روش

  رویکرد پژوهش کیفی بوده و تجزیه و تحلیل داده ها با روش تحلیل محتوای کیفی انجام شده است. نمونه مورد مطالعه با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. در نهایت 20 تن از استادان و دانش آموختگان حوزه علم اطلاعات و دانش شناسی مورد مصاحبه قرار گرفتند.

  یافته ها

  پاسخ استادان و دانش آموختگان در سه محور دسته بندی شد، محور اول، حوزه علم اطلاعات و دانش شناسی و ابعاد آن بود، که در آن تعاریف مصاحبه شوندگان از اطلاعات، بیشتر در تناظر با نگاه سنتی، مهندسیو ریاضی و رویکرد نظام مدار به اطلاعات بود و مسایل اطلاعاتی از جانب آن ها بیشتر حول محور کتاب و کتابخانه معرفی شد.نظر مصاحبه شوندگان در محور دوم، در مورد استان کرمانشاه و مسایل آن، داشتن ظرفیت کشاورزی و گردشگری برای استان کرمانشاه بود و استفاده نکردن از این ظرفیت ها از مسایل مهم استان معرفی شد. در مورد ربط حوزه علم اطلاعات و دانش شناسی با استان کرمانشاه و مسایل آن در محور سوم بحث گردید و استادان و کارشناسان بیشتر بر عدم استفاده از نظرات کارشناسان و متخصصان حوزه علم اطلاعات و دانش شناسی برای حل مسایل استان تاکید داشتند.

  نتیجه گیری

  حوزه علم اطلاعات و دانش شناسی باید به گونه ای نظام مند و روشمند در تمام ابعاد هویت، آموزش، پژوهش و کارآفرینی و آینده نگری با توجه به سه عنصر مهم عمق، جامعیت و روزآمدی، مورد بازنگری قرار گیرد. در برنامه ریزی هایی که برای توسعه در استان انجام می شود، هر حوزه طرح و برنامه ای را در قالب های مختلف ارایه می دهد، اما در این برنامه ریزی نگاه اطلاعاتی مورد غفلت واقع شده و استادان و دانش آموختگان حوزه علم اطلاعات و دانش شناسی به صورت مدون و منسجم برنامه و طرحی را در ذهن ندارند.

  کلیدواژگان: علم اطلاعات و دانش شناسی، مسائل اطلاعاتی، کرمانشاه، تحلیل محتوای کیفی
 • سیده زهره حسینی، رضا رادفر*، امیراشکان نصیری پور، علی رجب زاده صفحات 387-422
  هدف

  چالش های بهداشتی بدون شک مهم ترین موانع توسعه پایدار جهانی است و با مشکلات اجتماعی و اقتصادی مختلف و ناکافی بودن منابع رشد می کند. در مقابل سلامت جامعه به توسعه اقتصاد ملی و جهانی کمک کرده و بنابراین در شکل گیری ثبات و رفاه یک ملت یا منطقه، نقش زیادی دارد. امروزه با توجه به مهم بودن مسیله سلامت در حوزه بیماری های واگیر، وجود سیستمی به منظور پیش بینی و کنترل همه گیری ها لازم است؛ زیرا با پیشگیری از شیوع همه گیری، می تواند علاوه بر ارزش بالای انسانی در جوامع، سودآوری اقتصادی نیز برای نظام های سلامت داشته باشد. بنابراین، مطالعه حاضر با هدف توسعه الگوریتم هوش مصنوعی بر پایه ویژگی های بدست آمده از اینترنت اشیاء برای تشخیص سریع کووید19 انجام شده است.

  روش

  روش پژوهش حاضر از نظر پارادایم، تفسیری و از لحاظ استراتژی اکتشافی است. همچنین براساس نوع گردآوری داده ها از نوع پژوهش های کیفی بوده و با توجه به توسعه الگوریتم، روش تحقیق در این پژوهش مبتنی بر علم طراحی است. رویکرد تحقیق آینده نگر است، به طوری که مکانیزم انتقال بیماری و ویژگی های تاثیرگذار آن، ما را قادر به پیش بینی هایی در مورد بیماری و در نتیجه طرح استراتژی های کنترل بیماری و مراقبت های بهداشتی می نماید. این پژوهش در یک فرآیند 7 مرحله ای انجام شد.ویژگی های اینترنت اشیاء در پژوهش حاضر با نظر خبرگان استخراج گردید و ویژگی های بدست آمده در آزمایش الگوریتم «درخت تصمیم» بر روی داده ها، برای تعیین بهترین مدل ایجاد شد.

  یافته ها: 

  نتایج مرور سیستماتیک رشد سریع مستندات از سال 2015 را نشان داد که می تواند نشان دهنده کاربردی شدن حوزه های مختلف فناوری اطلاعات مانند اینترنت اشیاء و یادگیری ماشین در زمینه سلامت عمومی و پیش گیری از بیماری های واگیر باشد. در الگوریتم مقادیر K از 1 تا 20 همسایگی محاسبه شد و بهترین دقت در K برابر 2 بدست آمد. بنابراین، برای پیش بینی بیماری کووید19، دقت الگوریتم بالاتر از 98 درصد است. پس از محاسبه دقت، تحلیل ماتریس ابهام نشان داد در K برابر 2، حساسیت 99 درصد و ویژگی 92 درصد است.

  نتیجه گیری: 

  مقایسه نتایج الگوریتم نشان می دهد که علاوه بر دقت، حساسیت و ویژگی بدست آمده، بالاتر از روش های سنتی تشخیص بیماری های واگیردار است. همچنین به دلیل نداشتن ویژگی های پیچیده غیرضروری که صرفا زمان پیاده سازی مدل را افزایش می دهند، الگوریتم در چند دقیقه ران شده و بنابراین سرعت تشخیص بسیار بالا است. حساسیت بالای 99 درصد که نشان دهنده کم ترین موارد منفی کاذب است، در این پژوهش بدست آمد و بنابراین الگوریتم پیشنهادی برای شناسایی حداکثر افراد مبتلاء به کووید19 بسیار مناسب و کاربردی است.

  کلیدواژگان: کووید19، بیماری های واگیردار، الگوریتم درخت تصمیم، برای تشخیص بیماری، اینترنت اشیاء، یادگیری ماشین، هوش مصنوعی
 • سارا بهرامی نیا، ثریا ضیائی*، محمود مرادی صفحات 423-454
  هدف

  هدف پژوهش حاضر طراحی الگوی ساختاری توسعه فرهنگی در کتابخانه های عمومی از دیدگاه متخصصین، کتابداران و مدیران کتابخانه های عمومی کشور است.

  روش

  پژوهش حاضر از نوع تحقیقات اکتشافی- کاربردی است، که به صورت میدانی انجام شد. روش پژوهش از نظر روش گردآوری داده ها با استفاده از روش تحقیق آمیخته می باشد که به صورت کیفی- کمی اجرایی گردید. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی شامل متخصصان حوزه علم اطلاعات دانش شناسی، جامعه شناسی و همچنین مدیران و صاحب نظران حوزه کتابخانه های عمومی و در بخش کمی شامل مدیران و کتابداران کتابخانه های عمومی مراکز استان که تجربه و تخصص کافی در حوزه کتابخانه های عمومی داشتند، است. ابزار تحقیق شامل مصاحبه های نیمه ساختار یافته و پرسشنامه محقق ساخته ای بود که با توجه به اهداف و روش پژوهش، طراحی گردید. جهت تهیه پرسشنامه، از مصاحبه های کیفی و همچنین بررسی مبانی نظری موجود در حوزه پژوهش استفاده گردید. پس از توزیع پرسشنامه ها، تعداد 319 پرسشنامه گردآوری شد و تمامی روند تجزیه و تحلیل داده های پژوهش در نرم افزارهای آماری SPSS و معادلات ساختاری PLS انجام گرفت.

  یافته ها:

   یافته ها در بخش کیفی پژوهش از طریق مصاحبه شامل 10 مقوله اصلی با عنوان مولفه های توسعه فرهنگی شامل:دسترسی به آموزش، آموزش مداوم، هویت فرهنگی، سوادآموزی آموزش های فرهنگی- هنری، سرانه مطالعه، بهداشت فرهنگی، سرمایه فرهنگی، سرمایه اجتماعی و استقلال ملی، و 19 مقوله فرعی به عنوان زیرمجموعه های آن ها، طبقه بندی گردید. همچنین یافته های پژوهش نشان داد، که کتابخانه های عمومی بر شاخص های توسعه فرهنگی تاثیر مثبتی دارد، یعنی فعالیت ها و خدمات کتابخانه های عمومی می تواند منجر به افزایش توسعه فرهنگی در بین افراد جامعه گردد.

  نتیجه گیری:

   نتایج پژوهش نشان داد کتابخانه های عمومی این پتانسیل را دارند که بر تمامی شاخص های ذکر شده در توسعه فرهنگی جامعه به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم اثرگذار باشند. تقویت خدمات و فعالیت های کتابخانه های عمومی، از طریق تجهیزات و خدمات نوین و آموزش کتابداران می تواند کتابخانه های عمومی را به مکانی تبدیل کند که همه افراد جامعه برای برطرف کردن نیازهای اطلاعاتی و خدماتی و مشاوره ای خود ابتدا به کتابخانه مراجعه کنند؛ زیرا این دوستی و ارتباط به شکل چشمگیری در ارتقاء سطح کیفیت زندگی افراد جامعه موثر است. کتابخانه های عمومی در کشورهای توسعه یافته یکی از کانون های اصلی توسعه محسوب می شوند. از آنجا که اطلاعات عامل کلیدی توسعه می باشد، تقویت خدماتی همچون مجموعه سازی مناسب، در دسترس قرار دادن منابع و ارایه خدمات نوین به تناسب گروه های مختلف جامعه به شکل های متنوع چاپی، صوتی، تصویری و الکترونیکی و غیره برای تمام افراد بدون هیچ گونه محدودیتی، می تواند در توسعه فرهنگی جامعه تاثیرگذارتر باشند.

  کلیدواژگان: کتابخانه های عمومی، توسعه فرهنگی، الگوی ساختاری، گراندد تئوری، روش آمیخته
 • شهناز خادمی زاده*، سارا دخش صفحات 455-479
  هدف

  امروزه از یک طرف به دلیل حجم عظیم و پیچیدگی دانش تولید شده در پژوهش های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و از طرف دیگر وجود مشکلات و محدودیت ها در تهیه منابع و فراهم آوری زیرساخت های لازم، به ویژه برای پژوهش های مهندسی در صنایع و سازمان ها، استفاده بهینه از دانش برای بهره برداری از نتایج و دستاوردهای پژوهشی در چارچوب ترجمان دانش حایز اهمیت است. بدین جهت که سرمایه گذاری در گروه های مهندسی و صنایع به هدر نرود و در ادامه، این پژوهش ها به سمت تجاری سازی هدایت شوند. لذا، پژوهش حاضر با هدف تعیین وضعیت ترجمان دانش اعضای هیات علمی گروه های مهندسی در دانشگاه شهید چمران اهواز انجام شده است.

  روش

  پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نوع پیمایشی با رویکرد توصیفی است. جامعه پژوهش را اعضای هیات علمی دانشکده مهندسی دانشگاه شهید چمران اهواز تشکیل دادند.

  یافته ها:

   نتایج پژوهش نشان داد که عملکرد اعضای هیات علمی گروه های مهندسی در حیطه «سوال پژوهش» با میانگین و انحراف معیار11/5± 39/19، در حیطه «تولید دانش» با میانگین و انحراف معیار96/5± 98/24، در حیطه «انتقال دانش» با میانگین و انحراف معیار34/10 ±52/39 و همچنین در حیطه «ترویج استفاده از شواهد» با میانگین و انحراف معیار50/4 ±04/12، همگی در سطح مطلوب قرار دارند. در بررسی نهایی، عملکرد پژوهشگران در کل فرآیند ترجمان دانش با میانگین و انحراف معیار25/23 ±94/95 نیز در سطح مطلوب معرفی شد.

  نتیجه گیری: 

  پیش از هر چیز به منظور ارتقای وضعیت ترجمان دانش به سطح بسیار مطلوب، دانشگاه شهید چمران اهواز می بایست با ایجاد ساختار مناسب مانند کمیته ترجمان دانش و مشارکت واسطه گران دانش و همچنین پیگیری فعالیت های متمرکز گروه ارتباط با صنعت و جامعه، به انطباق تشکیلات پژوهشی با نیازهای موجود بپردازد.عامل مهم دیگر، فراهم آوری هزینه ها و حمایت مالی پژوهش ها با اهداف ترجمان دانش است. علاوه بر این، به منظور تشویق پژوهشگران و ایجاد انگیزه در تصمیمات آنان می توان با همکاری معاونت تحقیقات و فناوری و معاونت آموزشی دانشگاه به افزایش گرنت پژوهشی طرح های کاربردی و عملیاتی و جهت گیری بخشی از مقررات ارتقاء و استخدام اعضای هیات علمی به سوی ترجمان دانش پرداخت.

  کلیدواژگان: ترجمان دانش، سوال پژوهش، تولید دانش، انتقال دانش، ترویج استفاده از شواهد، پژوهشگران، اعضای هیات علمی، صنعت، دانشگاه شهید چمران اهواز
|
 • Mohammad Hassanzadeh Pages 7-24

  The year 2022 will come to an end while the expectation of many researchers interested in the human genome project has been successfully fulfilled and the human genome map has been completed this year. By determining the entire sequence of the human genome, it provides a more accurate and deeper understanding of the evolution and biology of a person. Knowledge as a determining factor in the development of societies is closely intertwined with the evolution and biology of individuals. With the completion of sequencing the human genome, there will be a significant progress in the understanding of knowledge and a serious improvement in the its processes of creation, absorption, dissemination and application. The answers to many questions related to the mechanisms of knowledge creation, the transfer of relevant characteristics from one generation to another, the differences in the dissemination and application of knowledge will be determined simultaneously with this important achievement. In this article, in addition to introducing the human genome project, the impact of the completion of this project on some fields related to knowledge has been analyzed. This article can be the beginning of extensive research efforts to exploit new genetic findings in the field of human genome in improving our understanding of knowledge as well as its application in applied fields of knowledge.

  Keywords: knowledge, knowledge management, genome map, human genome project
 • Maedeh Ghadirinia, Fatemeh Mehdizadeh Saradj *, Farhang Mozaffar Pages 25-54
  Objectives

  The present study aims to apply the concept of visual literacy in education, explaining its shortcomings, and presenting the taxonomy of skills and competencies provided for the concept of visual literacy based on Bloom's revised educational objectives taxonomy.

  Methods

  The present study is applied in terms of purpose and is descriptive-analytical in nature and method. Firstly, documentary information and research literature were first collected by the library method. Then, using logical reasoning, the most important list of visual literacy standards and skills was adapted to the classification of Bloom's educational goals. As a result, a new category of visual literacy skills was obtained.

  Results

  The literature review showed that the research development in the field of visual literacy could be defined in three consecutive periods, respectively: Attempting to define the concept, provide a theoretical framework and apply this concept at present time. Placement of the skills provided by institutions and researchers in the Bloom target classroom homes showed that in the table. In two homes, the qualifications and skills of the equation cannot be placed from visual literacy. The placement of the skills provided by institutions and researchers in Bloom’s revised taxonomy objectives table showed that the equivalent competence and skill of visual literacy cannot be placed in the two cells. For this purpose, to complete and present a comprehensive taxonomy of the objectives of visual literacy education, the skills of "applying visual categories and concepts" and "analysis and differentiation between visual information" were included in these two sections. Also, the adaptation showed that the focus of the skills provided for visual literacy is on more complex cognitive categories and more abstract levels of knowledge.To provide a comprehensive and integrated taxonomy of visual literacy educational objectives, it is necessary to consider all cognitive categories and knowledge levels. Finally, considering what was stated above, a new taxonomy of visual literacy skills was presented that could be applied in any relevant and required area.

  Conclusions

  In this study, three consecutive periods in the course of visual literacy research were identified. Accordingly, since the current challenge in the area of visual literacy is its application, using Bloom's revised taxonomy educational objectives, visual literacy skills and standards based on "cognitive process" and "knowledge dimensions" were leveled and completed. The new taxonomy presented in this article divides the concept of visual literacy as an educational objective into sub-objectives that reduce the scope and ambiguity of the subject. Also, with the help of this taxonomy, it is possible to promote visual literacy in the form of various educational programs, both in general education and specialized education (such as architecture and graphics).

  Keywords: Visual Literacy, Knowledge dimension, Cognitive process, Bloom’s educational objectives, Visual awareness
 • Baranoosh Hosseinpoor, Jalal Rezaeenour *, Hossein Amoozadkhalili Pages 55-80
  Objectives

  The present study aims to provide a framework for machine learning applications in organizational knowledge management at the Keshavarzi Bank, using the fuzzy network analysis process technique.

  Methods

  The present study is applied in terms of the purpose and in terms of data collection, it is a descriptive survey. The statistical population includes IT and human resources development experts and managers of Keshavarzi Bank branches, from which 10 peoplehave been selected through a purposive sampling method. Data collection tools are three questionnaires: Delphi, Dematel, and paired comparison questionnaire. Descriptive and inference methods were used to analyze data and information. After data collection, raw data is first encoded and classified and converted to research variables during the fuzzy Delphi technique. Then, using descriptive statistics, the index of the center and the dispersal of the sample members of the research were calculated, and used the fuzzy and fuzzy Delphi network analysis process to examine the criteria. In the analysis of the research data, Excel and SuperDecision software are used.

  Results

  Eeffective criteria and sub-criteria with knowledge management in the banking system with machine learning approach in 4 general criteria and 17 sub-criteria were identified as follows: Infrastructural factors (Protection of personal information, hardware and software, communications, physical protection), environmental factors (organizational culture and atmosphere, organizational rules and regulations, knowledge delivery time, managerial support); Content factors (type of knowledge, specialized and knowledgeable human resources, knowledge presentation position, content development); Knowledge management process (knowledge creation, knowledge acquisition, knowledge conversion, knowledge application, knowledge needs assessment).In order to prioritize the indicators with the fuzzy network analysis technique, after calculating the limit supermatrix, the results of the cluster matrix results and the normalization of the coefficient of the sub-criteria in the limit supermatrix by the clustering coefficient are based on the calculations and the limit supermatrix, The final priority of infrastructure factors with a limit weight of 0.43683 have the most impact and content factors with a limit weight of 0.04817 have the least impact on maintaining knowledge management in the banking system by considering the machine learning approach.

  Conclusions

  According to the obtained results, infrastructure factors have the most impact and content factors have the least impact on maintaining knowledge management in the banking system by considering the machine learning approach.

  Keywords: Knowledge Management, Machine Learning, Keshavarzi Bank, MCDM
 • Ehsan Geraei * Pages 81-120
  Objectives

  Knowledge is a collection of overt and hidden learnings and experiences related to work, such as ideas and creativity, skills, knowledge documents, problem-solving methods, specialized meetings content, and project criticism, which should be emphasized in their management. Although announcing the constitution of knowledge management in the public sector by the Administrative and Recruitment Affairs Organization and its necessity in its implementation is of the changes in the administrative system of the country; establishing knowledge management in organizations requires identifying possible barriers and trying to solve them. Therefore, the present study aims to prioritize the barriers to the establishment of knowledge management in the public sector in Lorestan province.

  Methods

  The current research is of an applied type, which was carried out with a mix-method approach. The research population includes the public sector organizations of Lorestan province, among which twelve were selected based on the indicators of education, research, and educational qualifications of the employees. The final analysis was performed on 252 returned questionnaires.

  Results

  Data analysis showed that organizational structure and process (56.02), knowledge management process (32.31), leadership (31.30), employees (28.60), information and communication technology (27.32), organizational culture (26.13), and learning and innovation (24.68) are the most important barriers to establishing knowledge management in the public sector of Lorestan province.

  Conclusions

  It should be noted that the knowledge management system establishment policy in the public sector is carried out at two extra-departmental levels (the Islamic Council and the Government Board and the like) and intra-departmental (public sector organizations), and public sector organizations are the executive arms of these policies and strategies. Hence, policies are often not the result of multiple decisions; Rather, they are the result of multiple decisions made by multiple decision-makers. Accordingly, choosing the appropriate management model for establishing the knowledge management system is a dependent variable of its leadership model. Lack of independence of the public sector in reforming work  processes,instability and lack of experience of managers, non-professional decisions, lack of monitoring and evaluation system, the disproportion between programs and budgets, and factors that have been mentioned before, all will face great challenges in the establishment of knowledge management. Undoubtedly, the awareness of policymakers and executive managers about the benefits of knowledge management and their ability to establish a logical connection between various barriers and their effects on each other can be the basis for the establishment of knowledge management in the public sector. Policymakers, planners, and executive managers of the country should pay attention to all elements and the mutual relations between them in planning for the establishment of the knowledge management system; Because any changes and transformations in each pillar will not be beneficial if other pillars are neglected.

  Keywords: Knowledge Management System, Public Sector, Organization, Barriers, Lorestan Province
 • Abolfazl Mohsenipoor, Mehrdad Matani *, Yousef Gholipour Kanani, Asadollah Mehrara Pages 121-146
  Objectives

  Today, automotive industries have turned to scientific achievements to apply organizational knowledge but facing shortcomings in the process, among which we can point out the lack of attention to the work experience and skills of experienced people. In the current changing and uncertain conditions, the Ministry of Industry, Mine, and Trade (MIMT) must expand its tangible and intangible resources and organizational knowledge so that it can respond to environmental changes. Therefore, they can achieve macro and long-term goals if they have a written strategic plan. The current research aims to present a strategy model for the implementation of the policies of MIMT in the automotive industry based on infrastructure factors and knowledge capabilities. The automobile industry has always been a factor of economic growth in the world economy and has taken a significant part of the added value of many advanced and emerging countries.

  Methods

  The population was automotive industry managers with expertise in knowledge management and executive managers. Using targeted snowball sampling, 20 people were considered as samples. Data was collected using a semi-structured interview tool. Based on empirical observation and library studies, the strategic model of policy implementation was identified. 72 criteria were divided into 24 categories and finally 6 core codes of the database model, and finally, a qualitative model was presented using the database model.

  Results

  Results show that the automotive industry, as a mother industry with a medium level of technology, is considered one of the drivers of the country's industry, mining, and trade sector and is among the priority and selected industries in the production and trade sector in order to achieve the goals. It is included in the country's vision document. According to the executive policies determined in this industry, especially the policies of focusing on the quality and reducing the finished price of the products, along with the increase in production and also the improvement of the business environment for direct foreign investments and joint ventures with companies with world-renowned brands. It seems that the automotive industry of the country can present its products in the selection basket of buyers at the international level.

  Conclusions

  The automotive industry has a significant role in Iran's economy due to its wide connection with other industries, high production, and employment generation. Therefore, it is very essential to improve policy-making and strategizing in this industry. The characteristics of knowledge and learning bring a new strategy creation methodology. The automotive industry can identify the application of knowledge in the implementation of organizational policy as a factor of superiority in the competitive market.

  Keywords: strategic model, policymaking, automotive industry, application of knowledge, Ministry of Industry, Mine, and Trade
 • Yaghoub Norouzi *, Afsaneh Yalveh Pages 147-176
  Objectives

  The current research aims to evaluate and analyze the widely used ontology production software in representing concepts to select the most appropriate software.

  Methods

  This research was conducted in terms of applied purpose with a quantitative approach. The research method was evaluative and descriptive. The statistical population consists of five ontology production software including Apollo, Onto Studio, Protégé, Swoop, and TopBraid Composer Free Edition. In this research, due to the lack of a suitable evaluation list in the field of the research topic, by studying the resources about ontology software and guides, an appropriate evaluation tool was prepared. The data collection tool was a checklist whose formal validity was confirmed by information science experts. This list is divided into seven sections: important components of ontology software, input format component, language representation component, Software architecture and structure criteria with sub-indicators of components of interactivity, stability, availability, ability to be installed on a variety of platforms, the basic language of the software, and the component of interaction and interaction with the software related ontology and ontology storage format. Descriptive statistical techniques such as weight average and percentage were used to analyze the data.

  Results

  The results of the research findings showed that Protégé with 177 points out of the total points in terms of components studied in this research in the first place and Onto Studio software with points 126 of the total points is in the next rank. Finally, Top Braid Composer Free Edition software is in third place in terms of the components studied in this research, with 87 points out of the total. In examining the interoperability component of ontology software, two software includes, Protégé 5.2.0 and Onto Studio had interaction with other software with 41.66%, which is one of the strengths of this software. The Apollo and Swoop software do not interact with any of the different software and it can be considered one of their weak points of them.

  Conclusions

  This study was able to show some of the strengths and weaknesses of ontology software based on the evaluation of the studied components of ontology software. Andwhat is the status of the studied software in terms of its relationship with other software in the field of ontology and how is their interoperability? Also, the research results will help researchers in this field select the most appropriate ontology software to produce and represent concepts.

  Keywords: ontology, Semantic Web, ontology construction, ontology software, information representation
 • Hedayat Behroozfar, Esmaeil Vaziri * Pages 177-200
  Objectives

  The development of information and communication technologies has made it possible to reuse the research data of researchers in conducting new studies. Data sharing occurs when scientists make their data available for use by other researchers to conduct research or other research activities. The current research aimed to investigate the status of research data sharing among researchers in Iran in the technical and engineering fields from the individual, organizational and technical dimensions.

  Methods

  This research was applied in terms of purpose and descriptive survey in terms of the data collection method. The research population consisted of Iranian researchers in the field of engineering in Iran who had scientific production in the WOS database in 2021. Due to the lack of email registration of all the authors, it was not possible to accurately estimate the statistical population. Therefore, to determine the statistical sample using Cochran's formula, 411 people were randomly selected from the population. The data collection tool was a questionnaire designed electronically and sent to the statistical sample. SPSS software was used to analyze the findings.

  Results

  The results showed that organizational and technical factors have a significant effect on the individual's behavior in sharing research data. Technical factors had a greater impact on individual behavior than organizational factors. Individual factors had no significant effect on data-sharing behavior. Also, the relationship between hidden technical and organizational factors was positive and significant. In addition, the findings showed that gender has a significant effect on individual factors and researchers' job has a significant effect on organizational factors. There was no significant difference between demographic variables including age, work experience, academic rank and degree, and technical, organizational, and individual factors. In addition, the research results showed that many researchers consider the concern about the time-consuming nature of data, misusing, and misinterpreting shared data as reasons for not wanting to share research data. Despite the requirement for the researchers in this field to deliver the research data and the relative provision of hardware and infrastructure facilities to implement this, the appropriate training courses for training management and data sharing are not conducted by the organizations.There was no adequate financial or intellectual support, and no proper infrastructure for sharing data in publications. Technical factors affecting the sharing of research data, such as the familiarity and use of metadata standards for data sharing and accessibility, as well as the familiarity and use of thematic, public, and organizational repositories were in an unfavorable situation.

  Conclusions

  Considering the research results and the research data sharing and related factors among the researchers in the field of engineering and technology have been neglected, it is necessary for the research stakeholders in the field of technology and engineering to receive appropriate organizational, technical and financial support in order to increase knowledge and willingness of researchers to share data. Furthermore, creating culture-building and understanding the capabilities of research data is also required to provide the necessary training to researchers in the field of engineering.

  Keywords: Sharing Research data, Engineering researchers, Data sharing, Data accessibility, Iran
 • Ali Mirarab *, Mohammadreza Khorram Abadi Arani Pages 201-232
  Objectives

  Today, in the field of the semantic web, valuable activities have been presented inside and outside the country on the concepts of the ontology. So far, most studies conducted in Iran have focused on theoretical points and definitions, and practical examples conducted by Iranian researchers have rarely been mentioned. An integrated evaluation of the produced Iranian ontology is essential to create a correct understanding of the concepts and operations required for the production of ontologies. The current research aims to analyze the Iranian ontologies to identify their strengths and weaknesses from the development to application for semantic Persian information retrieval.

  Methods

  The present study is applied in terms of purpose and descriptive survey in terms of the data collection method with an analytical approach. The statistical population includes six Iranian ontologies freely available or has been published in the form of articles, theses, and research projects. These ontologies include Shahnameh, Burhan, Atmospheric Qur'an, Furqan, Science, and computer attacks. In this research, the softwares for creating and displaying ontologies based on the list created by the researcher have also been examined. The data collected from ontologies using a blacklist was the basis of the information analysis that has been discussed. In order to collect data, internal databases were used as well as interviews with the teams producing the ontologies. The sampling method was purposive and the content-form validity of the data collection tool was confirmed by sending it to 4 ontologists and was used after making corrections.

  Results

  The results showed that the movement towards ontology in the Iranian scientific community has been expanding in various fields, including Islamic sciences (such as jurisprudence) and ancient Persian texts (such as the Shahnameh) to new areas such as Scientology, which indicates the implementation of ontology in various topics. The problem that exists in most Persian ontologies is their lack of development and updating. Also, the ontology maker software are very similar in terms of base and are generally expandable; But they also have differences. Some software support the inference engine, but some are more powerful in displaying ontology and providing different outputs.

  Conclusions

  In this research, the development mechanisms and software tools used in the production of Iranian ontologies along with the evaluation of their facilities and capabilities were discussed and investigated with an analytical approach. Based on the evaluation of the examined components, this research was able to discuss the ontology software in addition to examining the Iranian ontologies and presenting some of their strengths and weaknesses. The results of the research allow managers and researchers to have a correct understanding of the concepts and operations required for the production of ontologies.

  Keywords: ontology, Iranian Ontologies, ontology software, Semantic Web
 • Tahereh Nedaei, Faezeh Sadat Nemati * Pages 233-250
  Objectives

  The present study aimed to study the relationship between information literacy and the use of information technology with the performance of sports coaches (public and championship) in Qom province.

  Methods

  The research method is a descriptive correlation. The statistical population is all the sports coaches of the active committees in Qom province. For the sample size, 215 people were randomly selected based on Morgan's table. The measurement tools were Lieberman's (2005) standard scale of the role of information technology in sports and two researcher-made questionnaires to measure the use of information technology and performance, which their validity and reliability were confirmed. Research data were analyzed using descriptive and inferential statistics (independent and one-sample t-test and Pearson correlation coefficient) in SPSS-22 software.

  Results

  The results showed that there is a positive and significant relationship between information literacy and information technology use with the performance of sports coaches. Also, there is a significant difference between the opinions of the coaches in the two dimensions of the championship and the public in the information literacy variable, but no significant difference was observed in the amount of information technology use (P<0.05).

  Conclusions

  Information literacy and information technology are effective in increasing the performance of coaches.

  Keywords: Information Literacy, Information Technology, sports coaches
 • Tahereh Abolghasem Mosalman, Maryan Nakhoda *, Sepidhe Fahimi Far, Mohammad Khandan Pages 251-282
  Objectives

  Knowledge management and employee engagement are among the factors that lead the organization to gain a competitive advantage, increase productivity and improve performance. The present study aims to determine the relationship between nurses' engagement and knowledge management at Firoozabadi Hospital in Tehran.

  Methods

  The present study is surveyed in terms of data collection. In terms of the research method, it is a descriptive correlation. The research population was nurses working at Firoozabadi Hospital, of which 132 were selected as the sample. The data were collected in the spring of 2020 using Jashapara’s knowledge management and Utrechet’s employee engagement questionnaires. SPSS and Liserl software and T-test, Spearman correlation, correlation coefficient, and structural equation modeling were used for data analysis.

  Results

  The results showed that the status of knowledge management at Firoozabadi Hospital was lower than the average level. Among the dimensions of knowledge management, the knowledge discovery, knowledge creation, knowledge organization, and knowledge sharing dimensions are lower than the average, and only the knowledge application dimension is at a moderate level.The nurses' engagement is at a medium level. There was a positive and moderate relationship between knowledge management and its dimensions and nurses. The engagement has the highest level of correlation to the knowledge application. The least correlation is dedicated to knowledge creation. Nurses' engagement has no relationship with gender; But the nurses' engagement has a significant relationship with their positions.The nurses' experience and education are not related to their engagement. Nurses' knowledge management was related to gender, position, and education, but there was no relationship between service experience and knowledge management. Engagement affects all aspects of knowledge management and has the most effect on knowledge sharing and the least effect on knowledge application.

  Conclusions

  Hospital administrators can improve organizational performance, guarantee the quality of patient care, and better clinical services by paying more attention to the nurses' engagement and the impact it can have on the improvement of knowledge management programs. This requires strengthening the subscription infrastructure, organizing, creating, discovering, and applying knowledge through the formulation of knowledge management and operational management programs such as creating an integrated knowledge management system, funding for technological facilities and knowledge resources, and creating a reward system. Financial and non-financial incentives and incentives are focusing on the potential of hospitals and health centers to implement knowledge management programs and create clinical and educational opportunities for new knowledge.

  Keywords: Knowledge Management, Employee Engagement, Nurses, Firoozabadi Hospital
 • Vahid Mottaghi, Mahdi Esmaeili *, Ghasem Ali Bazaee, MohammadAli Afshar Kazemi Pages 283-316
  Objectives

  False or unconfirmed information is published on the web like accurate information, so it can become viral and influence public opinion and decisions. Fake news and gossip show the most popular forms of false and unverified information, respectively, and they should be detected as soon as possible to avoid significant effects Interest in effective identification techniques has been increasing in recent years.The problem of detecting fake news is known as a classification problem in natural language processing and text mining, and its purpose is to distinguish fake news from real and extracted texts, and to improve the accuracy of detecting fake news is the main issue of this research. Convolutional neural networks, as one of the most important models of deep learning, have gained high accuracy on these issues. These networks include problems such as not considering the position of words, which is solved by using the capsule network, and in order to achieve optimal accuracy, two problems of heavy processing of all connected layers and reducing the parametric space using the algorithm XGBOOST and particle swarm optimization (PSO) algorithm are proposed.

  Methods

  This study is an applied research in which about 42,000 Persian news from different cities of Iran were collected from Twitter and using additional methods of cleaning and preprocessing, additional information was removed and after tagging, the news was ready to be used for the proposed approach using Python software and related libraries are equipped with machine learning and deep learning algorithms.

  Results

  During testing, some machine learning algorithms had more power in classification problems, but with the changes in the structure of the convolutional network and Capsul network algorithm, better results were obtained than machine learning algorithms and other similar algorithms.

  Conclusions

  The proposed solutions in this research in comparison with the approaches of basic algorithms or solutions to solve the mentioned problems by replacing the optimal classifier and reducing the parametric space, by changing the input has been able to achieve better and more acceptable results than other approaches. And achieve an accuracy of about 96%.

  Keywords: Natural Language Processing, Text Classification, Capsule Neural Networks, Fake News Detection, Corona Virus Fake News
 • MohammadTaghi Taghavifard *, Roya Hejazinia Pages 317-340
  Objectives

  Recently, use of social media facilities in the public sector has received much attention. There have always been challenges using these services, especially in developing countries, which paying attention to them is required for governments to implement them properly. Therefore, this research aims to study the challenges of providing public services in the context of social media (e-government 2.0) with a focus on developing countries.

  Methods

  The current research is a mixed study. The thematic analysis method was used in the qualitative part of the research. The statistical population in the qualitative part included experts and specialists in the field of information technology and e-government. Semi-structured interviews were conducted with 16 statistical samples, selected by purposive sampling, until theoretical saturation. A survey method was used in the quantitative part of the research. The statistical population included professors and doctoral graduates in the fields of information technology, public administration, and industrial engineering, and a simple random sampling method was used. To collect data in the quantitative section, a 21-question questionnaire with Cronbach's alpha of 0.93 was used in a sample size of 375 people. To analyze the data in the quantitative part, a one-sample T-test and SPSS25 software were used.

  Results

  The research results showed that the challenges of e-government 2.0 in developing countries can be divided into three general categories: technical considerations, structural considerations, and cultural considerations. Infrastructural considerations included information factors and technical factors, cultural considerations included human factors and ethical factors, and finally, implementation considerations included managerial, security, and legal factors.

  Conclusions

  According to the findings, it can be said that there are challenges such as infrastructure, implementation, and cultural considerations in developing countries. By focusing on these challenges and trying to solve them, government managers and planners will be able to successfully implement e-government 2.0 and then raise the level of service quality and realize electronic democracy.

  Keywords: Social Media, challenge, E-government 2.0, Developing Countries, Public Services
 • Ali Biranvand *, Zahra Rafiee, Maryam Golshani, Ali Shojaeifard Pages 341-364
  Objectives

  The tacit knowledge transfer is an interactive process based on trust between the parties. Individual motivation seems to be effective in increasing staff's willingness to transfer tacit knowledge. Accordingly, the current research studied the effect of organizational trust and the mediating role of individual motivation on the willingness to transfer tacit knowledge among public library staff.

  Methods

  The current research is applied based on the purpose and descriptive in terms of the data collection method. The statistical population includes all the employees of the public libraries in Fars province in 2021 (350 people), which by Cochran's formula, 142 people were selected as the statistical sample. To collect data, Fuller (2018)'s Organizational Trust Questionnaire and Individual Motivation Questionnaire were used. In order to investigate the effect of organizational trust on individual motivation and tacit knowledge transfer, confirmatory factor analysis and partial least squares technique have been used. The software used for data analysis are SPSS and PLS software.

  Results

  The results show that the effect of organizational trust on the desire to transfer tacit knowledge is 0.390. The effect of organizational trust on personal motivation of employees is 0.798 and the effect of individual motivation of employees on the desire to transfer tacit knowledge is 0.437. Therefore, organizational trust and individual motivation have a direct positive and significant effect on the desire to transfer tacit knowledge of employees. But the indirect effect of organizational trust on the tendency to transfer tacit knowledge due to individual motivation is 0.349, which has decreased compared to the direct state.These results show that employees' individual motivation has a moderate effect of organizational trust on the desire to transfer tacit knowledge.

  Conclusions

  Although organizational trust and individual motivation each have a direct positive and significant effect on the desire to transfer tacit knowledge of public library staff, the mediating role of individual motivation has not increased the effect of organizational trust on the desire to transfer tacit knowledge. Therefore, individual motivation cannot be considered as an effective mediating variable in the process of effective tacit knowledge transfer.

  Keywords: Organizational Trust, Transfer of Tacit Knowledge, Individual Motivation, public library
 • Elaheh Azadi Haji Abadi, Gholamreza Haidari *, MohamadAli Farhadi Pages 365-386
  Objectives

  This research aims to identify and analyze the relationship between the field of knowledge and information science with the problems of Kermanshah province from the professors' and graduates' viewpoints of this field.

  Methods

  The research approach is qualitative. Data analysis is done with the qualitative content analysis method. The studied samples were selected by purposive sampling method. Finally, 20 professors and graduates of the knowledge and information science field were interviewed.

  Results

  The responses were categorized into three axes. The first axis was the knowledge and information science field and its dimensions, in which the interviewees' definitions of information were more in line with the traditional, engineering, and mathematical views and system-oriented approaches to information. information issues also were introduced mostly around books and libraries. The interviewees' opinions in the second axis, regarding Kermanshah province and its issues, were to have agricultural and tourism capacity for Kermanshah province which not using these capacities was introduced as one of the important issues of the province. The relationship between the knowledge and information science field and Kermanshah province and its issues were discussed in the third axis. Professors and experts emphasized on lack of applying of specialists' opinions of knowledge and information science field to solve the problems of the province.

  Results

  The knowledge and information science field should be reviewed systematically and methodically in all aspects of identity, education, research, entrepreneurship, and foresight, considering the three important elements of depth, comprehensiveness, and modernity.In the development planning for the province, each area presents plans and programs in different formats, but in this planning, the information aspect has been neglected; and the professors and graduates of the knowledge and information science field do not have a plan and strategy in mind in a codified and coherent way.

  Keywords: knowledge, Information Science, Information issues, Kermanshah, qualitative content analysis
 • Seyedeh Zohreh Hosseini, Reza Radfar *, AmirAshkan Nasiripour, Ali Rajabzade Pages 387-422
  Objectives

  The development of information technology and its use in the health system have undertaken numerous measures for the protection and promotion of human health. However, long-term threats and the recurrence of infectious diseases are still the challenges in the world. Management of infectious diseases is of paramount importance in the global health system and is very complicated. Therefore, the aim of this research is designing a model to predict the covid-19 using artificial intelligence, which will ultimately be useful for rapid detection and control of Covid-19.

  Methods

  To design a proposed model to analyze the spread of infectious diseases, an intelligent system is presented by combining mathematical dimensions, machine learning, and epidemiology. In this research, the target disease is COVID-19 due to its importance and epidemic. Despite extensive research on this disease, each study focused on a specific area due to its extensive dimension, and no detailed study is available on the main aspects of the disease. The research method is interpretive and exploratory in terms of paradigm and strategy, respectively, and is classified as descriptive-prescriptive in terms of implementation. The research was carried out in a seven-step process.

  Results

  The results of the systematic review showed the rapid growth of documents since 2015, which can indicate the application of various fields of information technology such as the Internet of Things and machine learning in the field of public health and prevention of infectious diseases.In the algorithm, K values from 1 to 20 neighborhoods were calculated and the best accuracy was obtained at K equal to 2. Therefore, the accuracy of the algorithm is higher than 98% to predict the disease of Covid-19. After calculating the accuracy, the analysis of the confusion matrix showed that in K equal to 2, the sensitivity is 99% and the specificity is 92%.

  Conclusions

  A comparison of algorithm results shows that in addition to accuracy, sensitivity and specificity obtained for algorithm are higher than traditional methods of diagnosing infectious diseases. Also, due to not having unnecessary complex features that only increase the model implementation time, the algorithm runs in a few minutes, and therefore the detection speed is completely acceptable. High sensitivity (99%) was obtained in the DT algorithm, which is very important for the diagnosis of COVID-19 and indicates the minimum number of false negatives in the test results. Therefore, the proposed algorithm is practical for the purpose of identifying the maximum number of people infected with Covid-19.

  Keywords: artificial intelligence, COVID-19, Infectious diseases, Internet of Things, Machine Learning
 • Sara Bahrami Nia, Soraya Ziaei *, Mahmoud Moradi Pages 423-454
  Objectives

  This research aims to design a structural model of cultural development in public libraries from specialists, librarians, and managers of public libraries' viewpoints in the country.

  Methods

  The current research is exploratory-applied research, which was conductedfield. The research method in terms of data collection method is using the mixedresearch method, which was carried out in a qualitative-quantitative manner. The statistical population in the qualitative part includes specialists in the field of knowledge and information science, philology, and sociology, as well as managers and experts in the field of public libraries, and in the quantitative part, it includes managers and librarians of public librariesin the centers of the province who have sufficient experience and expertise in the domainof public libraries. The research tool included semi-structured interviews and a researcher-made questionnaire, which was designed according to the research objectives and methods. Qualitative interviews and theoretical foundations in the field of research were used to prepare a questionnaire. After distributing the questionnaires, 319 questionnaires were collected and the entire process of research data analysis was done in SPSS statistical software and PLS structural equations.

  Results

  The findings in the qualitative part of the research were categorized through interviews including 10 main categories: access to education, continuing education, cultural identity, literacy of cultural-artistic education, per capita study, cultural health, cultural capital, social capital and national independence, and 19 sub-categories as their subsets. The findings also showed that public libraries have a positive effect on cultural development indicators, i.e. the activities and services of public libraries can lead to an increase in cultural development among the population.

  Conclusions

  The findings in the qualitative part through interviews include 10 main categories: access to education, continuing education, cultural identity, literacy of cultural-artistic education, per capita study, cultural health, cultural capital, social capital, and national independence, and 19 subcategories were classified as their subcategories. Also, the findings showed that public libraries have a positive effect on cultural development indicators, that is, the activities and services of public libraries can lead to an increase in cultural development in society.

  Keywords: public libraries, Cultural Development, Structural Model, grounded theory, Mixed method
 • Shahnaz Khademizadeh *, Sara Dakhesh Pages 455-479
  Objectives

  Today, there is a huge volume and complexity of knowledge produced by the Ministry of Science, Research, and Technology, and the problems and existing problems and limitations in providing resources and providing the necessary infrastructure, especially for engineering research in industries and organizations. Applying optimal knowledge is important for exploiting research results and achievements within the context of knowledge translation. So that investment in engineering and industry groups is not wasted, and these studies will be directed to commercialization. Accordingly, the present study aimed to determine the knowledge translation status of faculty members of engineering departments at the Shahid Chamran University of Ahvaz.

  Methods

  The present study is applied in terms of purpose and has been developed as a survey with a descriptive approach. The research population consisted of faculty members of the Faculty of Engineering at the Shahid Chamran University of Ahvaz.

  Results

  The results showed that the performance of faculty members of engineering departments in the field of “research question” with a mean and standard deviation of 19.39 ± 5.11, for “knowledge production” with a mean and standard deviation of 24.98 ± 5.96, in the field of “knowledge transfer” with a mean and standard deviation of 39.52 ± 10.34, and a mean and standard deviation of 12.04 ± 4.50 for “promoting the use of evidence”, all of which are deemed to be at the desired levels. In the final assessment, the researchers' performance status in the entire process of knowledge translation was reported with a mean and standard deviation of 95.94 ± 23.25 was considered to be at the desired level as well.

  Conclusions

  First, the Shahid Chamran University of Ahvaz must devise an appropriate structure such as a knowledge translation committee and provide the grounds for the participation of knowledge brokers in order to improve the state of knowledge translation to a very desirable level. Furthermore, the university must adapt the research organization to the extant needs by following the focused activities of the industry and community relations group.Accordingly, another remarkable factor in attaining the above end is the provision of costs and financial support for research in line with the aims of knowledge translation. In addition, the research grants for applied and operational projects can be increased, and some of the promotion and employment regulations can be directed towards knowledge translation to encourage researchers and motivate their decisions with the assistance of the Vice Chancellor for Research and Technology and the Vice Chancellor for Education.

  Keywords: Knowledge translation, Research question, Knowledge production, Knowledge transfer, Promoting the use of evidence, Researchers, Faculty Members, Industry, Shahid Chamran University of Ahvaz