فهرست مطالب

نشریه پژوهش در ورزش تربیتی
پیاپی 28 (پاییز 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/12/01
 • تعداد عناوین: 10
|
 • زهرا ملکی، رحیم رمضانی نژاد*، مینا ملائی صفحات 17-40
  هدف از این پژوهش بررسی عوامل محیطی بیرونی موثر بر توسعه ورزش قهرمانی زنان استان گیلان بود. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی- پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه زنان فعال در حوزه ورزش قهرمانی (ورزشکاران، مربیان، داوران و کارشناسان) بودند که نمونه آماری به صورت هدفمند و در دسترس انتخاب شدند (351 نفر). روایی پرسشنامه محقق ساخته توسط 10 نفر از صاحب نظران مدیریت ورزشی، همچنین پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ (83/0) و پایایی ترکیبی آن تایید شد. تجزیه و تحلیل داده ها و بررسی برازش مدل با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری در نرم افزار های اس پی اس اس25 و پی ال اس3 انجام شد. نتایج نشان داد که عوامل محیط بیرونی شامل عوامل اجتماعی و فرهنگی، اقتصادی ، سیاسی و بوم شناختی به طور مستقیم اثر مثبت و معنی داری بر توسعه ورزش قهرمانی بانوان داشت و حدود 81 درصد متغیر توسعه ورزش قهرمانی زنان را تبیین می کردند. ضمنا عوامل اجتماعی- فرهنگی، بیش ترین تاثیر بر توسعه ورزش قهرمانی زنان استان گیلان داشتند و فضا و امکانات، کسب موفقیت و در نهایت توان رقابتی ورزشکاران دارای بیش ترین اهمیت و اولویت در توسعه بودند. براساس این یافته ها می توان نتیجه گیری کرد که مسیولین و دست اندکاران حوزه ورزش، برای رشد و توسعه ورزش قهرمانی زنان می بایست توجه ویژه ای به عوامل اجتماعی- فرهنگی ورزش قهرمانی زنان داشته باشند.
  کلیدواژگان: توسعه ورزش، زنان ورزشکار، محیط بیرونی، ورزش قهرمانی
 • سارا کشکر*، محمد دادرس صفحات 41-78
  هدف از انجام این تحقیق، مطالعه نقش تربیتی ورزشکاران نخبه و چهره های معروف ورزش بر تغییر رفتار مردم در دوران عالم گیری کرونا بود. برای انجام این تحقیق از روش تحلیل محتوا استفاده شد. انتخاب جامعه تحقیق که عبارت بودند از ورزشکاران نخبه جهان و چهره های معروف ورزش با استفاده از رتبه بندی مشاهیر ورزشی ایی اس پی ان، و همچنین وب سایت بازی های المپیک و پارالمپیک، و المپیک جوانان و همچنین وب سایت های کمیته های ملی المپیک 205 کشور استفاده گردید (8000 =N). حجم جامعه نمونه مطابق جدول تعیین حجم نمونه کرجسای- مورگان 367 نفر بود و برای پیشگیری از ریزش تعداد نمونه، 400 ورزشکار با استفاده از روش نمونه گیری سهمیه ای متناسب با جمعیت ورزشکاران هر کشور بطور تصادفی انتخاب شدند. تمام صفحات ورزشکاران در شبکه اجتماعی اینستاگرام، با استفاده از تکنیک تحلیل تماتیک بررسی شد. به این ترتیب 511 صفحه طی 21 ژانویه تا 19 آوریل 2020 بررسی شد و در کل، 2315 پیام مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های تحقیق نشان دهنده نقش های پنجگانه ورزشکاران در شبکه اجتماعی اینستاگرام در قالب مربی ورزش، مربی سبک زندگی، مربی مهارت های اجتماعی، مربی بهداشت و ناظران ساکت و بی تفاوت بود. با شناخت نحوه اثرگذاری ورزشکاران در بحران کرونا می توان در برنامه ریزی آتی سازمان ها برای بهره برداری از پتانسیل ورزشکاران در تاثیرگذاری بر رفتار جامعه اقدام کرد.
  کلیدواژگان: ورزشکار، چهره معروف، ورزش، کووید-19، عالم گیری
 • انوشه روحی، مظفر یکتایار*، مژگان خدامرادپور صفحات 79-104
  هدف از این پژوهش آینده نگری محتوای مورد نیاز برنامه درسی تربیت بدنی در دوره ابتدایی با روش تحلیل ساختاری بود. این پژوهش از لحاظ راهبرد هدف گذاری کاربردی و روش آن توصیفی - تحلیلی و براساس روش های آینده پژوهی، تبیینی می باشد. جامعه آماری این پژوهش را صاحب نظران حوزه حوزه تربیت بدنی و برنامه ریزی درسی تشکیل می دادند. انتخاب این افراد به صورت هدفمند بود و تعداد آن ها برابر با 20 نفر بود. جهت شناسایی موضوعات موثر بر آینده محتوای برنامه درس تربیت بدنی از مرور ادبیات تحقیق و همچنین مصاحبه با صاحب نظران استفاده شد و مبتنی بر آن تعداد 14 مولفه نهایی در ارتباط با آینده محتوای برنامه درس تربیت-بدنی شناسایی گردید. براساس یافته های تحقیق سه متغیر ایجاد انعطاف در محتوا، پویایی در محتوا و ایجاد تنوع در محتوا در مجموع از بیشترین تاثیرپذیری و بیشترین تاثیرگذاری برخوردار بودند در نتیجه چون هم اهمیت و عدم قطعیت بالایی نیز برای خود ثبت کرده بودند به عنوان پیشران های آینده محتوای مورد نیاز برنامه درس تربیت بدنی در دوره ابتدایی مشخص شدند. براین مبنا در تدوین برنامه ها و سناریوهای آتی توجه به پیشران های فوق مبنی بر نقش کلیدی که در محتوای برنامه درس تربیت بدنی ایفاء می-کنند حایز اهمیت خواهد بود.
  کلیدواژگان: آینده نگری، برنامه ریزی راهبردی، برنامه ریزی درسی، درس تربیت بدنی، محتوا
 • میثاق حسینی کشتان*، گلثومه قلندر قوچان عتیق صفحات 105-132
  هدف پژوهش حاضر طراحی مدل توسعه ورزش دانش آموزی ایران بود. این پژوهش به روش آمیخته انجام شد. جامعه آماری این پژوهش در هر دو بخش کیفی و کمی را صاحبنظران دانشگاهی حوزه ورزش دانش آموزی با حداقل 5 سال سابقه مدیریت عالی تشکیل می دادند که با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی تعداد 15 نفر تا رسیدن به اشباع نظری انتخاب شدند. ابزار پژوهش در بخش کیفی مصاحبه عمیق نیمه ساختارمند بود که از طریق آن محرک ها و شاخص های اصلی توسعه ورزش دانش آموزی مشخص شدند. ابزار پژوهش در بخش کمی نیز پرسشنامه محقق ساخته بر اساس شاخص های به دست آمده در بخش کیفی بود که روایی آن به تایید خبرگان حوزه مدیریت ورزشی رسید. نتایج پژوهش نشان داد مدل از ساختار مناسبی برای ارایه راهکار توسعه ورزش دانش آموزی برخوردار است. بر اساس مدل ارایه شده در پژوهش، توسعه پایدار از طریق برنامه ریزی استراتژیک و تعامل و یکپارچه سازی فعالیت های وزارت آموزش و پرورش و وزارت ورزش و جوانان آغاز و با بهبود کیفیت اراده خدمات از طریق ورود بخش داوطلبین و خصوصی ادامه یافته و از طریق افزایش شناخت و نگرش جامعه دانش آموزی نسبت به ورزش در کنار آموزش همگانی و فرهنگسازی ورزش در جامعه دانش آموزی، و در نهایت از طریق برگزاری المپیادهای استانی، منطقه و ملی، با حمایت خانواده ها و هیات های ورزشی می توان ضمن استعدادیابی به توسعه پایدار دست یافت.
  کلیدواژگان: توسعه پایدار، رویکرد ورزش مادام العمر، فرهنگسازی ورزش در جامعه دانش آموزی
 • حسین دالوند، حسین جهانگیرنیا، محمدحسن ملکی*، مژگان صفا صفحات 133-160

  پژوهش حاضر به دنبال آینده پژوهی سرمایه گذاری در حوزه ورزش با تاکید بر ریسک بود. پژوهش به دلیل استفاده از روش های کمی و کیفی، از چارچوب آمیخته تشریحی استفاده کرد. جهت گیری پژوهش هم به خاطر منافع طرح برای حوزه ورزش، کاربردی است. همچنین این مطالعه، از منظر هدف، رویکرد اکتشافی را انتخاب کرد و برای جمع آوری داده ها، گونه پیمایشی را مورد استفاده قرار داد. برای جمع آوری داده ها، پژوهشگر به خبرگان ورزش و سرمایه گذاری مراجعه کرد و نمونه گیری به صورت قضاوتی و غیر احتمالی انجام شد. برای تحلیل داده ها از آزمون دوجمله ای، کپراس و ابزار تعاریف ریشه ای استفاده گردید. در ابتدا پیشران ها از طریق مرور پیشینه و مصاحبه با خبرگان استحراج شد. در این مرحله 15 ریسک سرمایه گذاری احصا شد. در گام بعدی، این پیشران ها با آزمون دوجمله ای غربال شدند و 6 ریسک حذف شد. سپس ریسک های باقیمانده با کپراس و سه معیار اثرگذاری، میزان اهمیت و قطعیت، ارزیابی شدند. دو ریسک تامین مالی و اقتصادی بیشترین اولویت را داشتند و برای توسعه سناریوها انتخاب شدند. بر مبنای این دو پیشران، چهار سناریو دریای مواج، جزیره خوشبختی، تاریک خانه و فضای کسب و کار ناسالم توسعه یافت. سناریو جزیره خوشبختی به عنوان سناریوی خوش بینانه و سناریو تاریک خانه به عنوان سناریوی بدبینانه در نظر گرفته شدند. در زمینه ریسک های اقتصادی، برآورد صحیح هزینه ها و درآمدهای جاری و آتی پروژه و در حوزه ریسک های تامین مالی، تنوع بخشی به ابزارهای تامین مالی، پیش بینی روش های تامین مالی پیش از آغاز پروژه و نظارت روی تخصیص درست منابع و مدیریت صحیح اولویت ها، در مدیریت ریسک های سرمایه گذاری اثرگذار است.

  کلیدواژگان: ریسک، سرمایه گذاری، صنعت ورزش، آینده پژوهی، سناریونگاری
 • سمیه روزبهانی، سعید امیرنژاد*، عادله عظیمی دلارستاقی صفحات 161-190
  هدف از این پژوهش، تدوین مدل عوامل موثر بر مهاجرت دانشجویان و دانش آموختگان علوم ورزشی به خارج از کشور بود. روش پژوهش حاضر براساس هدف کاربردی و به صورت توصیفی پیمایشی بود. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان و دانش آموختگان علوم ورزشی کشور در تمامی مقاطع و گرایش های تحصیلی و روش نمونه گیری آن به صورت تصادفی ساده به تعداد384 نفرمی باشد. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته شامل 47سوال، که روایی محتوایی آن به وسیله هشت نفر از اساتید متخصص حوزه مدیریت ورزشی و پایایی آن به وسیله روش آلفای کرونباخ به میزان 96/0مورد تایید قرار گرفت. برای ارزیابی ساختار عاملی پرسشنامه، ابتدا از روش تحلیل عاملی اکتشافی و سپس روش تحلیل عاملی تاییدی برای تایید ساختارعاملی اکتشافی با استفاده از نرم افزارهای آماری SPSSو AMOS انجام پذیرفت. تحلیل عاملی اکتشافی به روش مولفه های اصلی به استخراج پنج عامل رفاهی واقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، شغلی، سیاسی و آموزشی و پژوهشی انجامید که به ترتیب بیشترین و کمترین واریانس مرتبط با عوامل موثر بر مهاجرت دانشجویان و دانش آموختگان علوم ورزشی به خارج از کشور به وسیله عامل آموزشی و پژوهشی (48/20واریانس) و عامل سیاسی (06/6 واریانس) تبیین گردید. همچنین نتایج تحلیل عاملی تاییدی نشان داد که مدل اکتشافی در این مطالعه از برازش قابل قبولی برخوردار است. باید پذیرفت که هرچند جاذبه ها خارج از کشور، خارج از اراده برنامه ریزان داخل کشور است، اما عوامل داخلی در اختیار حاکمیت ها و دولت ها می باشد. لذا پیشنهاد می شود تا شرایط رفاهی و اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، سیاسی، شغلی و آموزشی و پژوهشی بهبود یابد تا خسارت های مادی و معنوی ناشی از مهاجرت نیروهای انسانی تحصیلکرده دانشگاهی در رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی کمتر نصیب کشور گردد.
  کلیدواژگان: دانشجویان، دانش آموختگان، علوم ورزشی، مهاجرت
 • نجف آقایی*، سید امیر اجاق صفحات 191-220
  هدف مطالعه حاضر نیز بررسی مسیولیت اجتماعی سازمان های ورزشی در ایران در زمان شیوع ویروس کرونا از طریق شبکه های اجتماعی بود. روش تحقیق از نوع تحقیقات اکتشافی (کیفی و کمی) بود که به همین سبب از نمونه گیری هدفمند استفاده شد و در میان سازمان های ورزشی 24 سازمان انتخاب شد. ابزار مورد استفاده در این تحقیق مطالعه اسناد و مستندات سازمان های ورزشی در حوزه مسیولیت اجتماعی بود. تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق با استفاده از روش تحلیل محتوا در دو بعد کیفی و کمی مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج بخش کمی نشان می دهد که سازمان های ورزشی در زمان بحران و برای آگاه کردن مردم بیشتر از فضای وب سایت به نسبت بهره برده اند. نتایج در بعد کیفی نیز حاکی از آن است که سازمان های ورزشی برای ایفای نقش مسیولیت اجتماعی بیش از هرچیزی بر رعایت پروتکل های بهداشتی و کمک های عام المنفعه تمرکز داشته اند. بنابراین، نتایج تحقیق بصورت کلی نشان می دهد که سازمان های ورزشی در ایران در زمان شیوع کرونا ویروس از مقوله مسیولیت اجتماعی غافل نبوده بلکه تسلط بر شبکه های اجتماعی و استفاده بهینه از آن را ترویج نموده اند.
  کلیدواژگان: مسئولیت اجتماعیی، اینستاگرام، سازمان های ورزشی، شبکه های اجتماعی، کووید 19
 • فریده تقی پور جهرمی، مسعود نادریان جهرمی*، سیده عذرا میرکاظمی صفحات 221-246

  هدف تحقیق حاضر تبیین و اعتبارسنجی عوامل موثر بر پرورش استراتژیست در ادارات کل ورزش و جوانان استان های کشور بود. روش انجام تحقیق آمیخته از نوع اکتشافی بود که در دو بخش کیفی و کمی و به روش میدانی اجرا گردید. جامعه آماری در بخش کیفی، خبرگان علمی و اجرایی مرتبط با حوزهء ورزش بودند که با 12 نفر از آن ها به روش گلوله برفی تا رسیدن به اشباع نظری مصاحبه شد. جامعه آماری بخش کمی، مدیران کل و معاونین ادارات کل ورزش و جوانان و اعضای هیات علمی مدیریت ورزشی دانشگاه های دولتی سراسر کشور بودند (305 نفر) که طبق جدول مورگان 179 نفر به صورت تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار تحقیق در بخش کیفی مصاحبه و در بخش کمی پرسشنامه حاصل از مصاحبه با خبرگان بود که روایی و پایایی آن ها مورد بررسی قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها در قسمت کیفی با استفاده از نظریه داده بنیاد با رویکرد ساختار گرایی و در قسمت کمی با استفاده از نرم‏افزار اسمارت پی.ال.اس انجام شد. نتایج نشان داد، سه عامل شایستگی های استراتژیست، شیوه های توسعه شایستگی های استراتژیست و الزامات سازمانی بر پرورش استراتژیست تاثیر دارند و با پرورش و به کارگیری نیروی استراتژیست می توان شاهد پویایی، رشد و تعالی سازمان های ورزشی بود.

  کلیدواژگان: شایستگی های استراتژیست، شیوه های توسعه، الزامات سازمانی
 • رسول فرجی*، نجیمه نجاری، احسان محمدی ترکمانی صفحات 247-284
  طرح کنترل وزن و چاقی دانش آموزان در راستای عمل به سند تحول بنیادین وزارت آموزش و پرورش و با رویکرد بهبود نگرش و ایجاد سبک زندگی سالم و فعال در دانش آموزان، علی رغم موفقیت در دستیابی به بخشی از اهداف، در مراحل اجرا با چالش هایی همراه بود. از این رو، هدف مطالعه حاضر شناسایی چالش های اجرای طرح کوچ از منظر مجریان بود که با رویکرد کیفی و روش تحلیل محتوای کیفی از نوع عرفی انجام شد. مشارکت کنندگان پژوهش، دست اندرکاران و مجریان طرح کوچ در شهر تبریز بودند که با رویکرد هدفمند ملاک مدار، 19 نفر از آن ها انتخاب شده و در پژوهش شرکت نمودند. داده های حاصل از مصاحبه های نیمه ساختاریافته، با استفاده از کدگذاری باز و محوری تجزیه و تحلیل شدند. اعتبار کدگذاری ها نیز با بازبینی و کنترل صحت کدهای استخراج شده و کدگذاری مجدد مصاحبه ها توسط دو نفر متخصص همکار مورد تایید قرار گرفت. پس از تحلیل یافته ها، پنج مقوله اصلی عدم همراهی اولیا، بی رغبتی دانش آموز، نگرش منفی مجریان، زیر ساختارهای نامتناسب و ضعف برنامه ریزی و مدیریت همراه با 17 زیرمقوله متناظر با آن ها به عنوان چالش های طرح کوچ شناسایی شدند. عمده مشکلات طرح ناشی از مشکلات آموزش مجازی و دریافت اطلاعات نادرست از دانش آموزان، فقر اقتصادی خانواده ها، کمبود نیروی انسانی متخصص، هماهنگی ضعیف بین سازمان ها و نهاد های مرتبط و همچنین اجرای سریع و کوتاه مدت طرح می باشد. به منظور پیشبرد اهداف طرح، نیاز به بازبینی اساسی در مسایل زیر ساختی و مدیریتی می باشد تا هم مجریان و هم دانش آموزان، طرح را با انگیزه دنبال کنند.
  کلیدواژگان: چاقی، دانش آموز، طرح کوچ، کنترل وزن، مطالعه کیفی
 • یدالله رحیمی کیا، مهدی کهندل*، سید نعمت خلیفه، عباس خدایاری صفحات 285-314
  برای دستیابی به توسعه در محیط متغیر و دانشی کنونی، سازمان ها نیازمند اتخاذ تصمیماتی به منظور حفظ و پیشرفت منابع با ارزش و استفاده اثربخش از شایستگی های انسانی هستند که یکی از این راهبردها، طرح ریزی و سازمان دهی مسیر شغلی است. تحقیق حاضر با هدف طراحی مدل توسعه مسیر شغلی در مدیران تربیت بدنی شهرداری تهران، انجام پذیرفت. روش تحقیق به شیوه کیفی و مبتنی بر نظریه پردازی داده بنیاد است. مشارکت کنندگان شامل 22 نفر از اعضاء هییت علمی دانشگاه در رشته مدیریت ورزشی، شهرداران و معاونان مناطق 22 گانه شهرداری تهران و مدیران تربیت بدنی مناطق شهرداری تهران بودند که توسط نمونه گیری غیرتصادفی به شیوه هدفمند تا رسیدن به اشباع نظری انتخاب شدند. داده ها توسط مصاحبه های عمیق و نیمه سازمان یافته گردآوری و به منظور سنجش اعتبار ابزار، از مقبولیت، انتقال پذیری و تایید پذیری استفاده شد. تحلیل اطلاعات طی سه مرحله کدگذاری (باز، محوری و انتخابی) صورت پذیرفت. با استفاده از تکنیک کدگذاری باز، 108 مفهوم اولیه تعیین و با دسته بندی این مفاهیم 89 مقوله فرعی شکل گرفت و در کدگذاری محوری، پیرامون 7 مقوله اصلی دسته بندی صورت گرفت. عوامل فردی، عوامل سازمانی، نظام آموزش، چشم انداز سازمان، ارزشیابی و مدیریت عملکرد، شرایط محیطی و شرایط فرهنگی به عنوان عوامل اصلی توسعه مسیر شغلی در مدیران تربیت بدنی شهرداری تهران می باشند. بر اساس این مدل می توان فرآیند توسعه مسیر شغلی در مدیران تربیت بدنی را تحلیل کرد و مفاهیم توسعه مسیر شغلی منتج از این پژوهش می تواند بر عملکرد نهایی شهرداری در راستای دستیابی به توسعه مدیران و اهداف متعالی سازمانی تاثیر داشته باشد.
  کلیدواژگان: مدل توسعه، توسعه مسیر شغلی، مدیران تربیت بدنی، شهرداری تهران
|
 • Zahra Maleki, Rahim Ramezaninezhad *, Mina Mallaei Pages 17-40
  The purpose of this study was to investigate the externalenvironmental factors affecting the development of Guilan women's championship sport. The present study was applied in terms of purpose and descriptive-survey in nature. The statistical population of the study consisted of all women active in the field of championship sport (athletes, coaches, referees and experts) who were selected through purposive sampling (n= 351). The validity of the researcher-made questionnaire was confirmed by 10 sport management experts, its reliability was confirmed by Cronbach's alpha test (0.83) and its composite reliability. Data analysis and model fit were performed using structural equation modeling in SPSS and PLS software. The results showed that external environment factors had a positive and significant effect on the development of women's championship sport and explained 81% of this variable. In addition, socio-cultural factors had the most impact on the development of Guilan women's championship sport, and the space, facilities, achievement and ultimately competitiveness of athletes were the most important and priority in development. Based on these findings, it can be concluded that the authorities in the field of sport should pay particular attention to the socio-cultural factors of women's championship in order to develop and develop women's championship sport.
  Keywords: championship sport, External Environment, Sport Development, women athletes
 • Sara Keshkar *, Mohammad Dadras Pages 41-78
  The purpose of this research was to study the educational role of elite athletes and sports celebrities on changing people's behavior during the pandemic. A content analysis method was used to conduct this research. For selection of the research population, which included world elite athletes and sports celebrities, ESPN sports celebrity ratings, as well as the Olympic and Paralympic Games and Youth Olympics websites, as well as the websites of the National Olympic Committees of 205 countries were used (N= 8000). The sample size was 367 according to Krejcie & Morgan sample size determination table and to prevent a drop in the number of samples, 400 athletes were randomly selected using the quota sampling method. All athletes' pages on the Instagram were examined using thematic analysis technique. Thus, 511 pages were reviewed from January 21 to April 19, 2020, and a total of 2315 messages were analyzed. The research findings showed that athletes were active in Instagram in five roles including of sports coach, lifestyle coach, social skills coach, health coach and silent observers. By identifying how athletes affect the corona crisis, we can plan for the future strategy of organizations to exploit the potential of athletes in influencing the behavior of society.
  Keywords: athlete, Celebrity, Sports, COVID-19, Pandemic
 • Anosheh Rohie, Mozafar Yektayar *, Mozhgan Khodamoradpoor Pages 79-104
  The purpose of this study was to foresight the content required for the physical education curriculum in elementary school using structural analysis. This research is descriptive-analytical in terms of applied goal setting strategy and its method and explanatory based on futures research methods. The statistical population of this study consisted of experts in the field of physical education and curriculum planning. The selection of these people was purposeful and their number was equal to 20 people. In order to identify the issues affecting the future of the content of the physical education curriculum, a review of the research literature as well as interviews with experts was used, based on which 14 final components related to the future of the content of the physical education curriculum were identified. According to the research findings, the three variables of creating flexibility in content, dynamics in content and creating diversity in content had the most impact and the most impact, so because they had recorded high importance and uncertainty for themselves as drivers the future content of the physical education curriculum in elementary school was identified. Therefore, in formulating future plans and scenarios, it will be important to pay attention to the above drivers based on the key role they play in the content of the physical education curriculum.
  Keywords: Foresight, Strategic Planning, curriculum planning, physical education lesson, content
 • Misaq Hosseini Keshtan *, Golsoomeh Qalandar Quchan Atiq Pages 105-132
  The purpose of this study was to designing a model for the development of Iranian student sports. This research was carried out using a mixed research method. The statistical population of this study in both qualitative and quantitative sections consisted of academic experts in the field of student sports with at least 5 years of management experience who were selected using snowball sampling method to reach the theoretical saturation. The research tool in the qualitative part was an in-depth semi-structured interview through which the main stimuli and indicators of the development of student sports were identified. The research tool in the quantitative section was a researcher-made questionnaire based on the indicators obtained in the qualitative section, the validity of which was confirmed by experts in the field of sports management. The results showed that the model has a good structure for presenting a student sport development strategy. Based on the model presented in the research, sustainable development was started through strategic planning and interaction and integration of activities in Ministry of Education with Ministry of Sport and Youth, and it continued to improve the quality of service will through the entry of volunteers and the private sector, and by increasing the knowledge and attitude of the student community towards sports, in addition to public education and sports culture in the student community, finally, through holding provincial, regional and national Olympiads, with the support of families and sports boards, can achieved sustainable development while identifying talent.
  Keywords: Sustainable Development, Lifelong Sport Approach, Cultivating Sports in the Student Community
 • Hossein Dalvand, Hossein Jahangirnia, MohammadHasan Maleki *, Mozhgan Safa Pages 133-160

  The present study sought the future study of investment in the sports with an emphasis on the risk. The research used a mixed framework due to the use of quantitative and qualitative methods. The research orientation was also applied because of the benefits of the research for the sports. The study also selected an exploratory approach from a goal perspective and used a survey type to collect data. To collect data, the researcher referred to sports and investment experts, and the sampling was judgmental. Data were analyzed using Binominal test, Copras and root definition. At first, the drivers were extracted through literature review and interviews with experts. At this stage, 15 risks were identified. In the next step, these drivers were screened with Binominal test and 6 risks were excluded. The remaining risks were then assessed using Copras and measures of effectiveness, significance and certainty. Both financing and economic risks had the highest priority and were selected to develop scenarios. Based on selected drivers, four scenarios of rippling sea, happiness island, darkroom and improper business environment were developed. Happiness Island scenario was considered as optimistic scenario and darkroom scenario was considered as pessimistic scenario. In the field of economic risks, accurate estimation of current and future costs and revenues of the project and in the field of financing risks, diversification of financing tools, forecasting financing methods before the start of the project and monitoring the correct allocation of resources and proper management of priorities were effective in managing investment risks.

  Keywords: Risk, investment, Sports Industry, Future Study, Scenario planning
 • Somayeh Rozbahani, Saeed Amirnejad *, Adeleh Azimi Delarestaghi Pages 161-190
  The purpose of this study was to developing a model of factors affecting the migration of students and graduates of sports sciences abroad. The present research method was descriptive-survey in terms of practical purpose and in terms of characteristics in the way of collecting information. The statistical population studied in this study consisted of all students and graduates of sports sciences in all levels and educational trends of the mentioned field, the sampling method of which was randomly simple due to lack of access to accurate statistics of the target community, according to Morgan et al.'s sample size table, the maximum number of samples was 384. The data collection tool was a researcher-made questionnaire whose content validity was confirmed by eight experts in the field of sports management and its reliability was confirmed by Cronbach's alpha method of 0.96. In order to analyze the data collected at the level of descriptive statistics, frequency and percentage indicators were used. Confirmation of the exploratory factor structure was used. It should be noted that the calculations related to exploratory and confirmatory factor analysis were performed using SPSS and AMOS statistical software. Exploratory factor analysis led to the extraction of five factors including (welfare and economic, social and cultural, occupational, political, educational and research), which respectively the highest and lowest variance related to the factors affecting the migration of students and graduates of sports abroad by The educational and research factor (20.48 variance) and the political factor (6.06 variance) were explained.
  Keywords: Students, Graduates, Sports science, Immigration
 • Najaf Aghaei *, Seyed Amir Ojagh Pages 191-220
  The aim of this study was to investigate the social responsibility of sports organizations in Iran during the outbreak of coronavirus through social networks. The research method was exploratory research (qualitative and quantitative), which is why purposeful sampling was used and 24 organizations were selected among sports organizations. The tool used in this study was the study of documents of sports organizations in the field of social responsibility. The data analysis findings was reviewed using content analysis method in both qualitative and quantitative dimensions. The results of the quantitative section show that sports organizations have used the website space more in times of crisis and to inform the public. The results in the qualitative dimension also indicate that sports organizations have focused more on observing health protocols and charitable assistance in order to play the role of social responsibility. Therefore, the results of the research in general show that sports organizations in Iran at the time of the outbreak of coronavirus were not unaware of the issue of social responsibility, but promoted the dominance of social networks and its optimal use.
  Keywords: Social Responsibility, Instagram, Sports Organizations, Social Networks, Covid 19
 • Faride Taghipour Jahromi, Masoud Naderian Jahromi *, Seyed eozra Mirkazemi Pages 221-246

  The purpose of this study was to explain and validate the factors affecting the strategist breeding in the general offices of sports and youth in the provinces of the Country. The research method was exploratory mix which was performed in two parts: qualitative and quantitative and by field method. The statistical population in the qualitative section was executive and scientific experts related to the field of sports, and 12 of them were interviewed by snowball method until reaching theoretical saturation. The statistical population of the quantitative section was general managers and deputies of general offices of sports and youth and faculty members of sports management of public universities across the country (305 people), according to Morgan's table, 179 people were selected by stratified random sampling.The research tool was a qualitative part of the interview and a quantitative part of the questionnaire from the interview with experts whose validity and reliability were examined. Data analysis was performed in the qualitative part using grounded theory with a constructivist approach and in the quantitative part using Smart PLS software. The results showed that the three factors of strategist competencies, methods of developing strategist competencies and organizational requirements affect strategist breeding and by breeding and employing strategist force, we can witness the dynamism, growth and excellence of sports organizations.

  Keywords: Strategist Competencies, Development Methods, Organizational Requirements
 • Rasoul Faraji *, Najimeh Najjary, Ehsan Mohamadi Turkmani Pages 247-284
  The Iranian education ministry’s Student Weight and Obesity Control Plan were ordered to schools across the country to follow the document’s instructions of fundamental change and improve student attitudes with a healthy and active lifestyle approach. Despite its many successes, it has been challenging in practice. Thus, this study aims to explain the plan’s challenges from the executives’ perspectives. The present study is a qualitative type with a conventional content analysis approach. The participants were organizers and executives of Tabriz’s Weight and Obesity Control plan, and nineteen individuals were selected as participants via a purposive sampling approach. The semi-structured interviews were analyzed via open and axial coding. Two experts confirmed the validity of coding by revising and controlling the accuracy of the extracted codes and re-coding the interviews. After analyzing the findings, five main themes, i.e., no support from families, student reluctance, executives’ negative attitude, inadequate infrastructure, and poor management and planning, were extracted after analyzing the initial codes, along with 17 corresponding subcategories were identified as the plan challenges. The results indicate that the main problems related to cyberspace education and inaccurate information and unreal of the student, economic poverty of families, lack of specialized workforce, poor coordination between related organs and institutions is the rapid and short-term implementation of the plan. To advance the plan goals, it is suggested that a fundamental review of infrastructure and management problems be adopted to motivate both implementers and students of the project.
  Keywords: obesity, Student, Weight Control, Qualitative Study
 • Yadolah Rahimi Kia, Mahdi Kohandel *, Seyed Nemat Khalifeh, Abas Khodayari Pages 285-314
  To achieve development in changing environment and current knowledge, organizations need to make decisions to maintain and develop valuable resources and effective use of human competencies, one of these strategies is to plan and organize the concept of career path. The aim of study was to design a career development model in physical education managers of Tehran Municipality. Research method is qualitative and based on data foundation theorizing. Participants included 22 university faculty members in the field of sports management, mayors and deputies of the 22 districts of Tehran Municipality, and physical education directors of the districts of Tehran Municipality, were selected through non-random sampling in a purposeful manner to achieve theoretical saturation. Data were collected through in-depth and semi-organized interviews, and acceptability, portability, and verifiability were used to assess the validity of the instrument. Data analysis was performed in three stages of coding (open, axial and selective). Using open coding technique, 108 basic concepts were identified and by categorizing these concepts, 89 sub-categories were formed and in axial coding, 7 main categories were categorized. Individual factors, organizational factors, education system, organizational perspective, performance evaluation and management, environmental conditions and cultural conditions are the main factors in development of career path in physical education managers. Based on present model, the process of career development in physical education managers can be analyzed and concepts of career path development resulting from this research can affect final performance of the municipality in order to achieve development of managers and superior organizational goals.
  Keywords: Development model, Career Path Development, Physical Education Managers, Tehran Municipality