فهرست مطالب

 • پیاپی 42 (پاییز 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/07/29
 • تعداد عناوین: 6
|
 • حمیدرضا امینی کمیجانی*، ابوالفضل فراهانی، محمود گودرزی، لیلا قربانی صفحات 1-10

  هدف مطالعه حاضر بررسی سیاست گذاری صنعت گردشگری در اسناد توسعه ای جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر گردشگری ورزشی است. برای این منظور هشت سند توسعه ای که در حال حاضر معتبر هستند به طور هدفمند به عنوان نمونه انتخاب شدند. داده ها به روش اسنادی جمع اوری و به صورت کیفی تحلیل شدند. نتایج نشان داد که گردشگری، گردشگری ورزشی و معانی نزدیک به آن ها در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404، نقشه جامع علمی کشور و سیاست های کلی علم و فناوری، مورد توجه نبودند اما در سیاست های کلی برنامه ششم توسعه، برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت مورد توجه قرار گرفته اند و افزایش اهمیت گردشگری در نزد سیاست گذاران در نهایت منجر به تدوین سند راهبردی توسعه گردشگری ایران شده است. بعد از ابلاغ سیاست های کلی برنامه ششم توسعه، سیاست گذاری گردشگری و گردشگری ورزشی ایران دچار تحول شده و اسناد بعدی اهمیت زیادی را به این صنعت اختصاص داده اند. با این وجود به نظر می رسد برای حصول نتیجه مطلوب اجرای سیاست های مرتبط با گردشگری و گردشگری ورزشی باید مورد تاکید و ارزیابی مستمر قرار گیرند.

  کلیدواژگان: اسناد توسعه ای، سیاست گذاری، گردشگری، گردشگری ورزشی
 • محمدحسین قربانی*، سارا کشگر، حبیب هنری، غلامرضا شعبانی بهار صفحات 13-39

  در حوزه توسعه دانشکده های تربیت بدنی و علوم ورزشی تحقیقات علمی پراکنده ای در سطح جهان صورت گرفته است که منجر به تدوین و چاپ مقاله های زیادی در نشریه های علمی شده است. بررسی جامع و عمیق این پژوهش ها و تفسیر یافته های آنها می تواند درک روشنی به محققان ارایه دهد. هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل موثر در توسعه علمی کاربردی دانشکده های تربیت بدنی و علوم ورزشی بود. این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و از نظر استراتژی توصیفی-تحلیلی بود که با استفاده از رویکرد کیفی و با استفاده از روش فراترکیب به عنوان مسیر اجرا در جمع آوری و تحلیل داده ها انجام شد. جامعه آماری تحقیق حاضر، کلیه مقاله های مرتبط با حوزه توسعه دانشکده های تربیت بدنی و علوم ورزشی است که در پایگاه های اطلاعاتی گوگل اسکولار و ساینس دایرکت از سال 2005 تا 2020 چاپ شده است. بر این اساس با استفاده از واژگان کلیدی، مرتبط ترین پژوهش ها با رویکرد هدفمند انتخاب شد (134=N). برای بررسی یافته ها از روش فراترکیب سندولوسکی و باروسو (2007) استفاده گردید. یافته ها نشان داد 5 مولفه (آموزش، پژوهش، کارافرینی، ارتباط با جامعه و مرجعیت علمی)، 18 زیرمولفه و 122 کد در زمینه توسعه دانشکده های تربیت بدنی و علوم ورزشی نقش دارند. در نهایت با توجه به یافته های تحقیق الگوی عوامل موثر بر توسعه دانشکده های تربیت بدنی و علوم ورزشی تدوین شد.

  کلیدواژگان: تربیت بدنی، توسعه، علوم ورزشی، فراترکیب، مرجعیت علمی
 • علی نقی غلامی، امین خطیبی*، صدیقه حیدری نژاد صفحات 40-49
  سازمان های ورزشی جهت واکنش مناسب به محیط متغیر و دستیابی به اهداف خود، نیازمند توسعه و پرورش مهارت های حرفه ای کارکنان خود هستند. این پژوهش با هدف تعیین تاثیر توسعه منابع انسانی بر بهره وری کارکنان وزارت ورزش و جوانان انجام شد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان وزارت ورزش و جوانان بود (856=N) و با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه مشخص شد (268=n). برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته توسعه منابع انسانی و پرسشنامه بهره وری هرسی و گلداسمیت (1994) استفاده شد. روش تجزیه و تحلیل داده های پژوهش در بخش آمار توصیفی میانگین و انحراف معیار و در بخش آمار استنباطی مدل یابی معادلات ساختاری به روش PLS و رگرسیون بود. یافته های پژوهش نشان داد که عوامل توسعه منابع انسانی (سازمانی، شغلی، فردی و راهبردهای توسعه ای) بر بهره وری کارکنان تاثیر مثبت و معناداری دارد که در این بین نقش راهبردهای توسعه ای و عوامل شغلی پررنگ تر بود. بنابراین وزارت ورزش و جوانان اگر بدنبال افزایش میزان بهره وری کارکنان خود می باشد می بایست برای توسعه منابع انسانی خود به عنوان یکی از فاکتورهای تاثیرگذار اهمیت ویژه ای قایل گردد.
  کلیدواژگان: توسعه منابع انسانی، بهره وری کارکنان، وزارت ورزش و جوانان، راهبردهای توسعه ای، عوامل شغلی
 • زهرا فراهانی*، سید رضا سیدجوادین صفحات 50-58

  این مطالعه با هدف بررسی تاثیر بکارگیری بازاریابی الکترونیکی بر عملکرد کسب و کارهای ورزشی در مجموعه ورزشی انقلاب انجام شده است. تحقیق حاضر بر حسب هدف از نوع کاربردی و از نظر روش، توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق، مشتریان باشگاه انقلاب به تعداد 1000 نفر می باشند که دارای کارت عضویت این باشگاه بوده و به طور پیوسته از خدمات این مجموعه استفاده می نمایند. با استفاده از فرمول کوکران،287 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. در این تحقیق از پرسشنامه محقق ساخته با 28 گویه استفاده شد که بر مبنای طیف لیکرت پنج درجه تدوین گردید. برای بررسی روایی پرسشنامه از روش اعتبار محتوا استفاده شد. برای ارزیابی پایایی پرسشنامه نیز ضریب آلفای کرونباخ محاسبه گردید. همچنین تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده با استفاده از نرم افزار آماری SPSS وSmart PLS صورت گرفته است. نتایج حاصل از تحلیل ها نشان داد که خرید آنلاین بر عملکرد ارایه خدمات مجموعه ورزشی انقلاب تاثیر مثبت و معنی داری دارد. تبلیغات الکترونیک بر عملکرد ارایه خدمات مجموعه ورزشی انقلاب تاثیر مثبت و معنی داری دارد. ارتباطات رسانه های اجتماعی بر عملکرد ارایه خدمات مجموعه ورزشی انقلاب تاثیر مثبت و معنی داری دارد. وب سایت های خبرگزاری بر عملکرد ارایه خدمات مجموعه ورزشی انقلاب تاثیر مثبت و معنی داری دارد. کانال های آنلاین و آفلاین (تلویزیون، رادیو و...(بر عملکرد ارایه خدمات مجموعه ورزشی انقلاب تاثیر مثبت و معنی داری دارد. استراتژی های چندرسانه ای و تکنولوژی بر عملکرد ارایه خدمات مجموعه ورزشی انقلاب تاثیر مثبت و معنی داری دارد.

  کلیدواژگان: بازاریابی الکترونیکی، عملکرد کسب و کارها، صنعت ورزش، بازاریابی ورزشی
 • مریم ترکی، حسین رجبی*، ابراهیم علی دوست قهفرخی، غلامررضا فرجی صفحات 59-77

  هدف از پژوهش حاضر تدوین مدل آمایش زیرساخت های ورزشی شهرداری تهران بود. جامعه آماری را مدیران و کارشناسان ستادی سازمان ورزش، کارشناسان اداره های تربیت بدنی مناطق22گانه و مدیران مجموعه های ورزشی و سایر سازمان های شهرداری تهران مرتبط با پژوهش تشکیل دادند. با توجه به حجم نمونه، از روش نمونه گیری در دسترس استفاده گردید که درمجموع نظرات 237 نفر مورد تحلیل قرار گرفت. برای دستیابی به اهداف تحقیق از پرسشنامه محقق ساخته 69 سوالی استفاده شد که روایی صوری و محتوایی آن به تایید 15 نفر از متخصصان مدیریت ورزشی و شهری رسید و روایی سازه آن با تحلیل عاملی تاییدی بررسی و تایید شد. پایایی پرسشنامه نیز در یک مطالعه مقدماتی با 30 آزمودنی و با آلفای کرونباخ 87/0 محاسبه شد. برای تحلیل داده ها از روش های آماری توصیفی و استنباطی ازجمله کولموگروف اسمیرنوف، تحلیل عاملی تاییدی و اکتشافی با چرخش واریمکس و با استفاده از دو نرم افزار اس پی اس اس نسخه 22 و آموس استفاده شد. نتایج تحقیق حاضر نشان داد که عوامل کالبدی و زیرساختی با ضریب 82/0 میزان اثرگذاری بیشتری بر آمایش اماکن ورزشی شهرداری دارد. بعدازآن به ترتیب عوامل مالی (77/0)، عوامل فرهنگی اجتماعی (76/0) و عوامل مدیریتی (65/0) در برنامه ریزی آمایش تاثیرگذار هستند. با توجه با نتایج مدیران شهرداری تهران برای برنامه ریزی و طراحی زیرساخت های ورزشی می توانند از فرآیند آمایش اماکن و جنبه های مختلف برای توسعه زیرساخت ها استفاده کنند که درنهایت با پیروی از این فرایند باعث توسعه پایدار شهری شود.

  کلیدواژگان: برنامه ریزی، آمایش، اماکن ورزشی، عوامل کالبدی، شهرداری تهران
 • زرگر طیبه*، استوین رین صفحات 78-94
  پژوهش حاضر باهدف ارایه الگوی مسیولیت اجتماعی سبز در سازمان های ورزشی با رویکرد ترکیبی اجرا گردید. پژوهش حاضر ازلحاظ هدف کاربردی، روش تحقیق، آمیخته از نوع اکتشافی متوالی و شیوه گردآوری پیمایشی بود. جامعه آماری در بخش کیفی را مدیران فدراسیون های ورزشی منتخب، برخی مدیران کسب وکارهای ورزشی منتخب و اساتید مدیریت ورزشی منتخب، شامل می شوند؛ که این افراد، به صورت هدفمند از نوع معیاری، برای مصاحبه های کیفی در موضوع پژوهش انتخاب گردید (17 مصاحبه با 17 نفر و تا حد اشباع نظری ادامه یافت). جامعه آماری بخش کمی شامل همان گروه بخش کیفی با تعداد بیشتر می باشد. از بین 128 نمونه پژوهش، 108 پرسشنامه صحیح مورد تحلیل قرار گرفت. ابزار گردآوری اطلاعات در پژوهش حاضر مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسشنامه محقق ساخته بود. به منظور تجزیه وتحلیل داده های پژوهش حاضر از کدگذاری در بخش کیفی و از روش معادلات ساختاری در بخش کمی استفاده گردید. در بخش کیفی پژوهش مشخص گردید که مقوله ها در قالب 24 کد مفهومی و 6 مقوله اصلی استخراج شد. در بخش کمی نیز مشخص گردید به ترتیب عوامل مدیریت و بازاریابی سبز، تبلیغات توصیه ای سبز، توسعه سرمایه فکری سبز، فعالیت بشردوستانه، توسعه زنجیره تامین سبز و زیست محیطی از عوامل موثر بر مسولیت اجتماعی سبز در سازمان های ورزشی می باشند. به مدیران سازمان های ورزشی، پیشنهاد می گردد تا در برنامه ریزی های خود، از فاکتورهای مسیولیت اجتماعی سبز استفاده نمایند.
  کلیدواژگان: بازاریابی سبز، فعالیت بشردوستانه، زنجیره تامین سبز، زیست محیطی
|
 • HamidReza Amini Komijani *, Abolfazl Farahani, Mahmod Goodarzi, Leila Ghorbani Pages 1-10

  The purpose of this study is to survey the policy of the tourism industry in the development documents of the Islamic Republic of Iran with emphasis on sports tourism. For this purpose, among the development documents of the country, eight development documents that are currently valid and current were purposefully selected as a sample. Data were collected by documentary method and then analyzed qualitatively. The results showed that in the Constitution of the Islamic Republic of Iran, the vision of the Islamic Republic of Iran on the horizon of 1404, the comprehensive scientific map of the country and general policies of science and technology, tourism, sports tourism and their meanings are not mentioned. Tourism, sports tourism and their related meanings have been considered in the general policies of the Sixth Development Plan, the Sixth Economic, Social and Cultural Development Plan of the Islamic Republic of Iran and the Basic Islamic-Iranian Model of Progress and increasing the importance of tourism for policy makers ultimately leads to codification of A strategic document for the development of tourism in Iran. After the announcement of the general policies of the Sixth Development Plan, the tourism policy and sports tourism of the Islamic Republic of Iran have undergone evolution and subsequent documents give the great importance to this industry. However, it seems that in order to achieve the desired result, the implementation of policies related to tourism and sports tourism should be continuously emphasized and evaluated.

  Keywords: Development Documents, Policy Making, Tourism, Sports Tourism
 • MohammadHosein Ghorbani *, Sara Keshgar, Habib Honari, Gholamreza Shabani Pages 13-39

  In the field of development of the faculties of physical education and sports sciences have been carried out scattered scientific research's all over the world, which has led to the writing and publication of many articles in scientific journals. Comprehensive and in-depth review of these studies and the interpretation of their findings can provide researchers with a clear understanding. The aim of this study was to identify the affecting factors development of applied science Faculty of physical education and sports. This research was applied in terms of purpose and descriptive-analytical in terms of research strategy, which was done using a qualitative approach and using the Meta-syntheses method as implementation path in data collection and analysis. The statistical population of the present study is all articles related to the field of development Faculty of physical education and sports that have been published in Google Scholar and Science Direct databases from 2005-2020. Based on this, using keywords, the most relevant research was selected with a purposeful approach (N = 134). The meta-syntheses method Sandelowski & Barros (2007) was used to examine the findings. Findings showed that 5 components (education, research, entrepreneurship, relations with the community and Scientific Supremacy), 18 subcomponents and 122 codes are involved in the development Faculty of physical education and sports. Finally, according to the research findings, a model of factors affecting the development Faculty of physical education and sports was developed.

  Keywords: Development, Meta-syntheses, Physical Education, Scientific Supremacy, sports science
 • Ali Naghi Gholami, Amin Khatibi *, Sedigheh Heydarinejad Pages 40-49
  To respond appropriately to the changing environment and achieve goals, sports organizations need to develop and nurture the professional skills of their employees. The purpose of this study is to determine the consequences of human resource development on employees' productivity in the Ministry of Sport and Youth. Regarding practical purposes and data collection, this research is descriptive and correlational. The Ministry of Sports and Youth employees are the populations of this study (N = 856) and the sample size was selected using the Cochran formula (n = 268). Researcher-made questionnaire and Hersey-Goldsmith’s productivity questionnaire (1994) were used for data collection. In descriptive statistics, data analysis was performed by mean and standard deviation. In the inferential statistics section, structural equation modeling was performed by PLS and regression methods. Based on the results, human resource development (organizational, occupational, individual, and development strategies) had a positive and significant effect on employee productivity; moreover, development strategies and occupational factors were more prominent. If the Ministry of Sports and Youth seeks to increase the productivity of its employees, it is necessary to pay much attention to the development of human resources as one of the influential factors.
  Keywords: human resource development (HRD), ministry of sport, youth, Development Strategies, job factors
 • Zahra Farahani *, Seyed Reza Seyedhavadin Pages 50-58

  The aim of this study was to investigate the effect of using electronic marketing on the performance of sports businesses in the Revolution Sports Complex. The present research is applied in terms of purpose and descriptive in terms of method. The statistical population of this research is the customers of Enghelab Club with 1000 people who have a membership card of this club and use the services of this collection continuously. Using Cochran's formula, 287 people were selected as the sample. In this research, a researcher-made questionnaire with 28 items was used, which was compiled based on a five-point Likert scale. Content validity method was used to check the validity of the questionnaire. Cronbach's alpha coefficient was calculated to evaluate the reliability of the questionnaire. Also, the obtained data were analyzed using SPSS and Smart PLS statistical software. The results of the analysis showed that online shopping has a positive and significant effect on the performance of Revolution Sports Complex services. Electronic advertising has a positive and significant effect on the performance of Revolution Sports Complex services. Social media communication has a positive and significant effect on the performance of Revolution Sports Complex services. News agency websites have a positive and significant effect on the performance of Revolution Sports Complex services. Online and offline channels (TV, radio, etc.) have a positive and significant effect on the performance of Revolution Sports Complex services. Multimedia strategies and technology have a positive and significant effect on the performance of Revolution Sports Complex services.

  Keywords: e-marketing, business performance, Sports Industry, Sports Marketing
 • Maryam Torki, Hossein Rajabi *, Ebrahim Ghahfarokhi, Gholamreza Faraji Pages 59-77

  The purpose of this study was to develop a model of factors affecting the spatial planning of sports Infrastructure in Tehran Municipality. The statistical population consisted of managers and staff experts of the Sports Organization, experts of physical education departments of 22 regions, and managers of sports complexes and other Tehran municipal organizations related to the research. According to the sample size, the available sampling method was used, which analyzed the opinions of 237 people. To achieve the objectives of the research, a 69-item researcher-made questionnaire was used, the face and content validity of which was confirmed by 15 experts in sports and urban management, and the construct validity was checked and confirmed by confirmatory factor analysis. The reliability of the questionnaire was calculated in a pilot study with 30 subjects and Cronbach's alpha of 0.87. Descriptive and inferential statistical methods such as Kolmogorov-Smirnov, confirmatory and exploratory factor analysis with Varimax rotation were used to analyze the data using SPSS software version 22 and Amos. The results of the present study showed that physical and infrastructural factors with a coefficient of 0.82 have a greater impact on the organization of municipal sports facilities. After that, financial factors (0.77), socio-cultural factors (0.76), and managerial factors (0.65) are effective in planning. According to the results of Tehran Municipality managers for planning and designing sports Infrastructure can use the process of spatial planning facilities, and various aspects to develop infrastructure, which conclusively by following this process will lead to sustainable urban development.

  Keywords: Planning, spatial planning, Sports Facilities, Physical Factors, Tehran Municipality
 • Zargar Tayebeh *, Steven Rynne Pages 78-94
  The present study was conducted to present a model of green social responsibility in sports organizations with a combined approach. In terms of applied purpose, the present study was a research method mixed with consecutive exploratory type and survey collection methods. The statistical population in the qualitative section includes the directors of selected sports federations, some managers of selected sports businesses and professors of selected sports management; These individuals were purposefully selected as standard criteria for qualitative interviews on the subject of research (17 interviews with 17 people and continued until theoretical saturation). The statistical population of the quantitative section is the same as the qualitative section group with more numbers. Out of 128 research samples, 108 correct questionnaires were analyzed. The data collection tool in the present study was a semi-structured interview and a researcher-made questionnaire. In order to analyze the data of the present study, coding in the qualitative part and the structural equation method in the quantitative part were used. In the qualitative part of the research, it was found that the categories were extracted in the form of 24 concept codes and 6 main categories. In the quantitative part, it was found that the factors of green management and marketing, green recommendations advertising, development of green intellectual capital, humanitarian activity, development of green supply chain, and environment are among the factors affecting green social responsibility in sports organizations. . Managers of sports organizations are advised to use green social responsibility factors in their planning.
  Keywords: Green Marketing, Humanitarian Activity, Green Supply Chain, Environment