فهرست مطالب

تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی - سال پنجاه و ششم شماره 3 (پیاپی 101، پاییز 1401)
 • سال پنجاه و ششم شماره 3 (پیاپی 101، پاییز 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/12/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • منصور کوهی رستمی*، سعید گیلانی، پروین نجف پور مقدم صفحات 1-12

  هدف :

  هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر اخلاق حرفه ای بر عملکرد شغلی با میانجیگری جو اخلاقی در کتابخانه های دانشگاهی شهر اهواز است.

  روش

  پژوهش حاضر از منظر هدف در زمره تحقیقات کاربردی و از منظر روش از نوع مطالعات کمی است که به روش توصیفی همبستگی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش کتابداران کتابخانه های دانشگاهی شهر اهواز هستند که 87 نفر از آنان به روش سرشماری در پژوهش مشارکت داشتند. در این پژوهش از پرسشنامه های جو اخلاقی، عملکرد شغلی و اخلاق حرفه ای استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده های این پژوهش از آزمون هایی نظیر فراوانی، درصد، میانگین، انحراف معیار و مدل سازی معادلات ساختاری به روش حداقل مربعات جزیی استفاده شده است.

  یافته‎ ها:

   نتایج پژوهش نشان داد که اخلاق حرفه ای تاثیر معنا داری بر عملکرد شغلی کتابداران کتابخانه های دانشگاهی شهر اهواز و جو اخلاقی کتابخانه ها دارد. از سوی دیگر، جو اخلاقی تاثیر معنا داری بر عملکرد شغلی کتابداران کتابخانه های دانشگاهی شهر اهواز دارد. همچنین نتایج پژوهش بیانگر آن است که اخلاق حرفه ای از طریق جو اخلاقی تاثیر غیرمستقیم معنا داری بر عملکرد شغلی کتابداران کتابخانه های دانشگاهی دارد. بر اساس نتایج، هر چهار فرضیه پژوهش تایید شدند.

  نتیجه گیری

  وجود چهارچوب ها و رهنمودهای اخلاقی در کتابخانه های دانشگاهی می تواند زمینه برای ظهور و تثبیت جو اخلاقی در این کتابخانه ها را فراهم کند. یک کتابدار فقط در صورتی می تواند عملکرد مطلوبی از خود به جا بگذارد که در یک جو اخلاقی مطلوب بتواند توانایی های اخلاقی و رفتاری خود را نشان دهد و از این طریق می تواند به طیف های مختلف از مراجعان خدماتی متناسب با نیازها و خصوصیاتشان ارایه کند.

  کلیدواژگان: اخلاق حرفه ای، جو اخلاقی، عملکرد شغلی، کتابخانه های دانشگاهی، کتابداران
 • سودابه نوذری* صفحات 13-28
  هدف

  شناسایی و تحلیل کمی و کیفی پایان نامه های با موضوع کتاب، کتابخانه و کتابداری کودک است.

  روش

  روش، تحلیل محتواست و تلاش شده با گردآوری و تحلیل داده های 379 پایان نامه با موضوع کتاب، کتابخانه و کتابداری کودک از سال 1395 تا 1401، گزارش کمی و کیفی از آنها به دست دهد.یافته ها: پایان نامه ها در دو مقوله اصلی، «کتاب و گونه های ادبی» با 11 زیرمقوله و «ترویج و خدمات رسانی کتاب» با 9 زیرمقوله، جای گرفتند.

  یافته ها:

   نشان داد از ابتدای تدوین این منابع، گونه ها و انواع ادبیات افت و خیزهایی داشته، اما کمبود پژوهش در کتاب تصویری و گونه پرطرفدار فانتزی میان نوجوانان ناامیدکننده است؛ فراوانی پایان نامه در چهار رشته و گرایش: زبان و ادبیات فارسی (به ویژه با وجود گرایش ادبیات کودک)، علوم تربیتی (برای تاثیر کتاب و قصه گویی در آموزش)، علم اطلاعات و دانش شناسی (به خاطر ترویج مطالعه و وظیفه مهم ارایه خدمات به کودک) و زبان های خارجی (با تاکید بر شیوه های ترجمه و آموزش زبان با قصه گویی) قابل انتظار است؛ اما بی رغبتی کتابداران به پژوهش در قصه گویی (پربسامدترین زیرمقوله) و نیز تعداد کم پژوهش در ترویج مطالعه، به عنوان یکی از مهمترین دغدغه های این رشته، هشداردهنده است. در این پژوهش تحلیل محتوا و روش کتابخانه ای به سبب ماهیت متون ادبی، پراستفاده ترین روش بوده است. همچنین به نظر می رسد کسب نتیجه ای متقن و بی شبهه در اختصاص یکی از چهار رویکرد: موضوع محور، متن محور، مسیله محور و تطبیقی به پایان نامه ها ، نیازمند نظر انتقادی متخصصان ادبیات کودک باشد.

  نتیجه گیری: 

  در پژوهش حاضر، علاوه بر نگاه متفاوت در تشخیص موضوع و زیرموضوع پایان نامه ها تا سه سطح، و نیز تعیین آثار و پدیدآوران مورد پژوهش، بررسی آنها از جنبه چهار رویکرد پژوهشی (مسیله محوری، موضوع محوری، متن محوری و تطبیقی) نیز صورت گرفته است.

  کلیدواژگان: پایان نامه ها و رساله ها، ادبیات کودک و نوجوان، کتابداری
 • علی شعبانی، فاطمه باقری*، حسین تقوی، علی خالق خواه صفحات 29-44
  هدف

  اشتراک دانش یکی از فرایندهای اصلی مدیریت دانش در سازمان ها بوده و متاثر از عناصر مختلف انسانی، فنی و زمینه ای است. پژوهش حاضر با تمرکز بر عناصر انسانی-بین فردی، درصدد شناسایی تاثیر روابط حرفه ای و رهبری زهرآگین بر اشتراک دانش است.

  روش

  از نظر هدف، یک تحقیق کاربردی و از منظر روش گردآوری داده ها توصیفی- همبستگی تلقی می شود. داده های مطالعه از نمونه ای به تعداد 313 نفر از کارکنان موسسات آموزشی که با توجه جدول کرجسی-مورگان و به روش دسترس انتخاب شده بودند، جمع آوری گردید. علاوه بر این، سهم نسبی طبقات در انتخاب نمونه در نظر گرفته شده است. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه استاندارد تسهیم دانش دیکسون، مقیاس مربی گری (منتورینگ) نویه و مقیاس رهبری زهرآگین اشمیت و هنگنز استفاده شد. بعد از حذف داده های پرت با استفاده از روش های متعارف، تعداد نمونه به 248 نفر رسید. 235 نفر از این کارکنان، آموزشی-فرهنگی بودند و تحلیل ها داده های مربوط به آنها، با بهره گیری از آزمون همبستگی پیرسون در نرم افزار SPSS 26 و مدل سازی معادلات ساختاری در نرم افزار LISREL 8.8 انجام گرفت. 

  یافته ها:

   نتایج گویای برازش مطلوب مدل مفهومی و تایید تمامی فرضیه ها از جمله تاثیر مستقیم و مثبت روابط حرفه ای بر تسهیم دانش و همچنین تایید اثر غیرمستقیم آن با میانجی گری رهبری زهرآگین بر تسهیم دانش در سطح اطمینان 95 درصد است. اثر منفی و معنادار روابط حرفه ای بر رهبری زهرآگین و نیز اثر منفی و معنادار رهبری زهرآگین بر تسهیم دانش نیز مورد تایید قرار گرفت.

  نتیجه گیری:

   برای جلوگیری از اثر کاهشی رهبری زهرآگین بر اشتراک دانش و همچنین ممانعت از اثر کاهشی آن در اثرگذاری روابط حرفه ای بر اشتراک دانش، کارکنان آموزشی-فرهنگی این موسسات نباید به دلیل بیم از تاوان دادن به رهبران و مدیران، از ارایه دیدگاه ها و نقطه نظرات خود امتناع ورزند؛ چرا که همین اقدام آنها می تواند زمینه را برای یکه تازی رهبران زهرآگین فراهم سازد.

  کلیدواژگان: تسهیم دانش، روابط حرفه ای، رهبری زهرآگین، مدیریت دانش
 • اورانوس تاج الدینی*، زهرا نصیری صفحات 45-62

  هدف :

  هدف پژوهش حاضر، بررسی میزان آمادگی کتابخانه های دانشگاهی ایران برای مدیریت پایدار در راستای تحقق کتابخانه های سبز است.

  روش شناسی:

   پژوهش حاضر از لحاظ نوع هدف از جمله تحقیقات کاربردی بوده و به روش توصیفی پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل بخش های مختلف کتابخانه های دانشگاهی تحت نظارت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است. برای گردآوری داده های پژوهش از سیاهه وارسی محقق ساخته استفاده شده که بر اساس مولفه های مدل ایزو 14000 تهیه شده است. در این پژوهش جهت تعیین اعتبار ابزاراز پنل دلفی و برای تجزیه و تحلیل داده های پژوهش، نرم افزار اس.پی.اس.اس. 22 به کار گرفته شد.

  یافته ها

  با توجه به نتایج به دست آمده باید گفت که کتابخانه های دانشگاه های ایران از شاخص های آمادگی برای تبدیل شدن به کتابخانه های سبز فاصله دارند و برای رسیدن به درجه مطلوب، نیاز به بازنگری در طراحی زیرساخت هایشان ضروری به نظر می رسد. نتایج این پژوهش همچنین نشان داد که رعایت ضوابطی مانند مدیریت پسماند، مصرف بهینه انرژی و استفاده از انرژی های تجدید پذیر، توجه به مصرف بهینه منابع طبیعی نظیر کاغذ، استفاده از مواد اولیه و تجهیزات سازگار با محیط زیست در کتابخانه و... از جمله مواردی هستند که کتابخانه ها را در به دست آوردن استانداردهای لازم جهت تبدیل شدن به کتابخانه سبز یاری می کنند.

  نتیجه گیری

  با توجه به اهمیت توجه به مسایل زیست محیطی این پژوهش در این راستا اولین کار انجام گرفته در این جامعه و گستردگی است.

  کلیدواژگان: توسعه پایدار، کتابخانه سبز، کتابخانه های دانشگاهی، محیط زیست، مدل ایزو 14000
 • لی لی کردوانی*، علی آقایی، فرانک بحرالعلومی، رسول جعفریان، میشائیل جوزف مارکس، ایرنا هایداش صفحات 63-80

  هدف:

   در این مقاله نتایج آزمایش کربن 14 که در چارچوب پروژه «ایرانکران» (ایران قرآن) و به منظور سالیابی منتخبی از نسخه های خطی محفوظ در کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران انجام شده، ارایه و تحلیل می شود. نسخه های خطی ارایه شده در این مقاله، علاوه بر یک برگ پوست نوشت قرآنی متعلق به سده چهارم هجری/ دهم میلادی، نسخه های خطی ارزشمند و متنوعی از میراث فرهنگی ایرانی و اسلامی، شامل واژه نامه عربی مجمل اللغه، دانشنامه پزشکی ذخیره خوارزمشاهی، مثنوی پنج گنج نظامی، آداب الفلاسفه منسوب به حنین بن اسحاق و یکی از کهن ترین نسخه های اوستا وندیداد، بررسی شده اند که تاریخ آنها به سده های میانه (قرون پنجم تا یازدهم هجری/ قرن یازدهم تا هفدهم میلادی) بازمی گردد.

  روش پژوهش: 

  گرچه نسخه های خطی منتخب همگی انجامه دارند، درستی و اصالت تاریخ های مذکور در این انجامه ها، گاه به دلیل مشاهده دستکاری در انجامه ها و گاه به سبب تردید در اصالت نسخه، تا به حال محل بحث و مناقشه میان نسخه شناسان و پژوهشگران بوده است.

  یافته ها

  به جز نسخه آداب الفلاسفه که درستی تردید برخی پژوهشگران در اصالتش با نتیجه به دست آمده از آزمایش کربن 14 نیز تایید شد، نتایج حاصل از این آزمایش بر روی دیگر نسخه های مورد بحث در این مقاله با تاریخ های مندرج در انجامه های نسخه ها سازگارند.

  نتیجه گیری

  در این مقاله نشان داده می شود که سالیابی نسخه های خطی با استفاده از آزمایش کربن 14 کمک شایانی به حل این مناقشه ها می کند.

  کلیدواژگان: آزمایش کربن14، کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، پروژه ایرانکران، نسخه های خطی، پوست نوشت قرآنی، مجمل اللغه، ذخیره خوارزمشاهی، پنج گنج نظامی، آداب الفلاسفه، وندیداد
 • مهدی محمدی*، حمیده الماسی راد، جعفر عبادالله عموقین، زینب صیامی صفحات 81-98

  هدف :

  هدف از پژوهش حاضر، ترسیم نقشه علمی و تحلیل خوشه ای پژوهش های منتشر شده در حوزه پژوهش های کاربرد شبکه های اجتماعی در کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی با استفاده از مدارک نمایه شده در پایگاه اطلاعاتی استنادی وب آو ساینس است.

  روش شناسی: 

  این پژوهش از نوع پژوهش های کاربردی است که با استفاده از روش تحلیل محتوا و با رویکرد توصیفی تحلیلی انجام شد. جامعه آماری، 307 اثر منتشر شده در حوزه شبکه های اجتماعی در کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی است که در بازه زمانی 2016 تا 2020 در سایت وب آو‍‎ساینس نمایه شده اند. ابزار گردآوری داده ها سیاهه وارسی محقق ساخته است. برای تجزیه و تحلیل داده ها، از نرم افزار اکسل و نرم افزارهای علم سنجی استفاده شد.

  یافته ها

  یافته ها نشان داد کلیدواژه رسانه های اجتماعی، کتابخانه های دانشگاهی، شبکه اجتماعی و تحلیل شبکه های اجتماعی بالاترین فراوانی را دارند. همچنین یافته ها نشان داد حوزه موضوعی شبکه های اجتماعی شامل 9 خوشه است که اصلی ترین خوشه مربوط به خوشه دوم بوده که عمدتا به رسانه های اجتماعی مربوط می شود و از 12 کلیدواژه تشکیل شده است.

  نتیجه گیری

  نتایج پژوهش نشان داد که شبکه های اجتماعی در حوزه کتابداری و اطلاع رسانی در سال 2018 نقش و جایگاه ویژه ای داشته است. تعداد آثار این حوزه که در سال 2020 به مراتب کمتر از سال های قبل از خود بوده و تعداد آثار منتشر شده در این سال روند نزولی داشته است. با توجه به تحقیقات انجام شده در خصوص شبکه های اجتماعی و جنبه های مختلف آن پژوهش های متعددی صورت گرفته و همه ابعاد آن بررسی شده است. اما بررسی تحقیقات این حوزه با تاکید بر جنبه های مد نظر در کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی صورت نگرفته بود و پژوهش حاضر می تواند پژوهشگران را با تحقیقات صورت گرفته آشنا ساخته و آنها را برای انجام پژوهش های کاربردی در راستای پر کردن خلا های موجود راهنمایی کند.

  کلیدواژگان: شبکه های اجتماعی، کتابخانه ها، مرکز اطلاع رسانی، نقشه علمی، تولیدات علمی
|
 • Mansoor Koohi Rostami *, Saeid Gilani, Parvin Najafpour Moghadam Pages 1-12
  Objective

  The purpose of this study was to investigate the effect of professional ethics on job performance by the mediation of the ethical climate in university libraries in Ahvaz.

  Method

  The present study was applied research in terms of purpose and a quantitative study in terms of method, which has been done by the descriptive-correlation method. The statistical population of the study was librarians of university libraries in Ahvaz, 87 of whom participated in the research by census method. In this study, questionnaires on ethical climate, job performance, and professional ethics have been used. Analyses of instrument reliability using Cronbach's alpha coefficient for the ethical atmosphere questionnaire (0.86); the job performance questionnaire (0.80), and the professional ethics questionnaire (0.95) were calculated. To analyze the data, tests such as frequency, percentage, mean, standard deviation, and structural equation modeling (SEM) using the partial least squares method have been used.

  Results

  The results showed that professional ethics has a significant effect on the job performance of librarians of university libraries in Ahvaz and the ethical atmosphere of libraries. On the other hand, the moral atmosphere has a significant effect on the professional performance of librarians in university libraries in Ahvaz. The results also indicated that professional ethics through the ethical atmosphere has a significant indirect effect on the job performance of librarians in academic libraries. According to the results, all four research hypotheses have been confirmed.

  Conclusions

  The existence of ethical frameworks and guidelines in academic libraries can provide the basis for the emergence and consolidation of the ethical atmosphere in these libraries. A librarian can only perform well if he or she can demonstrate his or her moral and behavioral abilities in a favorable ethical environment and thus, can reach a wide range of clients tailored to their needs and characteristics.

  Keywords: Professional Ethics, ethical atmosphere, Job performance, University libraries, Librarians
 • Sudabeh Nozari * Pages 13-28
  Objective

  The purpose of this research is to identify and quantitatively and qualitatively analyze dissertations on books and children's librarianship

  Methods

  This research has provided a quantitative and qualitative report on the content analysis of 379 theses on children's books, libraries, and librarianship from 2015-2022.

  Results

  The Theses are placed in two main categories, "books and genres" with 11 subcategories and "promotion of reading and information service" with nine subcategories. Findings showed that the genres had ups and downs during this period, but the lack of research on picture books and the popular genre, fantasy, among teenagers is disappointing. A large number of dissertations in four fields: Persian language and literature (especially for children's literature), educational sciences (for the effect of books and storytelling on education), Knowledge and Information Science (because of the promotion of reading and information service to children) and foreign languages (with an emphasis on translation methods and language teaching by storytelling) are expected. But the reluctance of librarians to research on storytelling (the most frequent subcategory) and the low number of research on promoting reading, as one of the most important concerns of this field, is alarming. In this research, content analysis and library method has been the most used method due to the nature of literary texts. Also, it seems that obtaining a convincing and unequivocal result in allocating one of the four approaches: problem-based, topic-based, text-based and comparative to theses, requires the critical opinion of children's literature experts.

  Conclusions

  In this research, in addition to a different view in identifying the categories and subcategories of theses, up to three levels, as well as determining the works and authors that have been researched, each of these researches was also examined from the aspects of problem-based, topic-based, text-based and comparative.

  Keywords: Theses, Dissertations, Children, Young Adult’s literature, Young Adult’s librarianship
 • Ali Shabani, Fatemeh Bagheri *, Husein Taqavi, Ali Khaleghkhah Pages 29-44
  Objective

  Knowledge sharing is one of the main processes of knowledge, which is affected by various human, technical and contextual factors. This research aims to identify the effect of professional relationships and toxic leadership on knowledge sharing.

  Method

  In terms of the purpose, it is considered an applied research, and in terms of the data collection method, it is considered descriptive-correlation. The data of the study was collected from a sample of 313 employees of educational institutions who were selected according to the Krejcie-Morgan table and by the accessible method; In addition, the relative contribution of the class of the place of service has been considered in the selection of the sample. In order to collect data with Dixon's standard knowledge sharing questionnaire, Noe's professional relationships scale and Schmidt and Hanges toxic leadership subscale of the Rustayi toxic climate questionnaire were used. After removing outlier data using conventional methods, the number of samples reached 248 people. 235 of these employees were educational and cultural, and the data related to them were analyzed using Pearson's correlation test in SPSS 26 software and structural equation modeling in LISREL 8.8 software.

  Results

  The results show the good fit of the conceptual model and the confirmation of all hypotheses, including the direct and positive effect of professional relationships on knowledge sharing, as well as the confirmation of its indirect effect through the mediation of Toxic leadership on knowledge sharing at a confidence level of 95%. The negative and significant effect of professional relationship on toxic leadership and the negative and significant effect of toxic leadership on knowledge sharing were also confirmed.

  Conclusions

  To prevent the diminishing effect of toxic leadership on knowledge sharing and also to prevent its diminishing effect on the effect of professional relationships on knowledge sharing, the educational-cultural staff of these institutions should not refrain from presenting views and refuse to give their opinion; Because their very action can provide the ground for the isolation of toxic leaders.

  Keywords: knowledge sharing, professional relationships, Toxic Leadership, Knowledge Management
 • Oranus Tajedini *, Zahra Nasiri Pages 45-62
  Objective

  The purpose of this study was to investigate the level of readiness of Iranian academic libraries for sustainable management to realize green libraries.

  Method

  In terms of the type of objective, the present research is applied research, and it was carried out by a descriptive survey method. The statistical population of this research includes different departments of university libraries under the supervision of the Iranian Ministry of Science, Research and Technology. In this research, a researcher-made checklist was used to collect the data, which was prepared based on the components of the ISO 14000, and a Delphi panel was used to determine its validity, and SPSS 22 software was applied to analyze the research data.

  Results

  According to the obtained results, it can be concluded that the libraries of Iranian universities are far from the indicators of readiness to become green libraries, and in order to reach the desired level, it seems necessary to review the design of their infrastructure. The results also showed compliance with rules such as waste management, optimal energy consumption and use of renewable energies, attention to the optimal consumption of natural resources such as paper, the use of environmentally friendly raw materials and equipment in the library, and so forth. There are those who help the libraries in obtaining the necessary standards to become a green library.

  Conclusions

  Considering the importance of paying attention to environmental issues, this research is the first work done in this direction in this society and its scope.

  Keywords: Sustainable Development, Green library, Academic libraries, environment, ISO 14000 model
 • Lili Kordavani *, Ali Aghaei, Faranak Bahrololumi, Rasoul Jafarian, Michael J. Marx, Irena Hajdas Pages 63-80
  Objective

  This paper will present and analyzes the results of the carbon dating campaign carried out in the project “Irankoran” at the Central Library of the University of Tehran (hereafter, CLUT). During the last years, the project “Corpus Coranicum” has undertaken systematic approaches for dating (mostly Qur’anic) manuscripts by the analysis of carbon dating with its focus on the first millennium. Manuscripts presented here consist of one quiet old fragment of the Qurʾān on parchment dated before the year 1000 CE and a selection of precious and diverse manuscripts from Iranian and Islamic heritage, including the Arabic dictionary Muǧmal al-Luġah, the medical Encyclopaedia Ḏaḫīra-ye Khwārazmšāhī, the poetry Panǧ Ganǧ of Neẓāmī, Ādāb al-Falāsifah attributed to Syriac scholar Ḥunayn b. Isḥāq (d. 873 CE), and one of the oldest versions of the Avesta Wīdēwdād.

  Methods

  Since the dates of these documents have been the subject of discussions and disputes among philologists and scholars, the results of the carbon dating analysis presented here can help us enhance our understanding of the history of these manuscripts.

  Results

  The results of the carbon dating of the selected objects clearly show that, with the exception of the Ādāb al-Falāsifah, the authenticity of its date had been already doubted by the specialists of the field manuscript studies, the colophons of other manuscripts, even in cases where they were suspected of being tampered with, present most likely the accurate original dates of the corresponding manuscripts.

  Conclusions

  Thus, the current carbon dating results offer perspectives on documents mainly from the second millennium.

  Keywords: Carbon Dating Analysis, CLUT, Project Irankoran, Manuscripts, Kūfī Qur’an Fragment on Parchment, Muǧmal al-Luġah, Ḏaḫīra-ye Khwārazmšāhī, Panǧ Ganǧ of Neẓāmī, Ādāb al-Falāsifah, Wīdēwdād
 • Mahdi Mohammadi *, Hamadeh Almasi Rad, Jafar Ebadollah Amoughin, Zeynab Siami Pages 81-98
  Objective

  This study aimed to draw a scientific map and analyze the clusters of research published in the field of social network applications to libraries and information centers using documents indexed in Web of Science.

  Methods

  This research is applied research conducted using content analysis and a descriptive-analytical approach. The statistical population is 307 publications in the field of social networks in libraries and information centers, indexed in Web of Science between 2016 and 2020. The data collection tool is a researcher-made checklist. Excel and scientometric softwares were used to analyze the data.

  Results

  The results showed that the keywords of social media, academic libraries, social network, and social network analysis have the highest frequency. The findings also indicated that the subject area of social networks includes nine clusters; the main cluster is related to the second cluster, which is mainly associated with social media and consists of 13 keywords.

  Conclusions

  The results of the research show that social networks had a special role and position in the field of library and information sciencein 2018. The number of publications in this field in 2020 is far less than the previous years and the number of published works in this year has been decreasing. According to the research done on social networks and their various aspects, much research has been conducted, and all its aspects have been investigated. However, the investigation of research in this area with an emphasis on its application in libraries and information centers has not been done, and the present study can familiarize researchers with the conducted research and guide them to conduct applied research to fill the existing gaps.

  Keywords: social networks, Libraries, Information centers, Scientific Map, Scientific Publications