فهرست مطالب

آب و توسعه پایدار - سال نهم شماره 3 (پیاپی 25، پاییز 1401)
 • سال نهم شماره 3 (پیاپی 25، پاییز 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/12/02
 • تعداد عناوین: 16
|
 • حمیدرضا ناصری*، جواد میبدی، حسین اشکتراب صفحه 0

  سرمقاله:اثربخشی طرح احیا و تعادل بخشی آب های زیرزمینیحمیدرضا ناصری/ عضو هییت تحریریه یادداشت کوتاه:اجرای موثر طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی کشورجواد میبدی/ مدیر کل سابق دفتر نظام های بهره برداری و حفاظت آب و آبفای وزارت نیرو یادداشت کوتاه:تعادل بخشی آب زیرزمینی سانتاکلارا؛ «دستیابی به تعادل بخشی آب زیرزمینی یک اتفاق نیست؛ بلکه یک فرآیند تحولی کاملا پیچیده می باشد»حسین اشکتراب/ مدیر دپارتمان آب سانتاکلارا (کالیفرنیا)

  کلیدواژگان: طرح احیا و تعادل بخشی، منابع آب های زیرزمینی، تعادل بخشی آب زیرزمینی سانتاکلارا
 • شیوا قلی زاده سرابی، عطاءالله جودوی*، میثم مجیدی، عباس ابراهیمی، اعظم رونقی صفحات 1-10

  شبکه های پایش آب زیرزمینی داده های مهمی را ارایه می دهند که برای درک دینامیک سامانه های هیدروژیولوژیکی ضروری هستند. ازآنجاکه هزینه نصب و نگهداری شبکه های پایش آب زیرزمینی بسیار زیاد است، طراحی بهینه و ارزیابی اثربخشی شبکه پایش ضرورت می یابد. این مقاله کاربرد یک روش جدید زمین آماری را مبتنی بر مفهوم «احتمال پذیرش»، با هدف بهینه سازی شبکه چاه های مشاهده ای موجود در آبخوان آبرفتی شیروان، واقع در استان خراسان شمالی، ارایه می نماید. به‏این منظور با انتخاب واریوگرام مناسب و با استفاده از کریجینگ معمولی، احتمال پذیرش در آبخوان محاسبه شد. سپس بر اساس الگوی مکانی سطح آب زیرزمینی، احتمال پذیرش برای بخش های مختلف آبخوان محاسبه و مقادیر «دقت پذیرش» در سطوح احتمالی مختلف تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد با شبکه چاه های مشاهده ای موجود، 19/2 درصد از سطح آبخوان دقت پذیرش بسیار بالایی دارد. از سوی دیگر، با اصلاح شبکه چاه های مشاهده ای موجود و اضافه شدن نقاط پیشنهادی، 46/7 درصد از سطح آبخوان دقت پذیرش بسیار بالایی خواهد داشت. بنابراین، به نظر می رسد ایجاد چاه های مشاهده ای جدید در نقاط پیشنهادی و یا جابه‏جایی چاه های کم اهمیت به این نقاط، باعث افزایش دقت پذیرش و بهبود کارایی شبکه چاه های مشاهده ای موجود می شود.

  کلیدواژگان: احتمال پذیرش، پایش آب زیرزمینی، دقت پذیرش، زمین آمار، کریجینگ
 • زهرا اسلامی*، خدایار عبدالهی صفحات 11-24

  در مناطق خشک و نیمه خشک سهم قابل توجهی از بارندگی هرگز به نهرها یا آب های زیرزمینی نمی رسد که این بخش به نام تلفات بارندگی شناخته می شود و می تواند در میزان جریان رودخانه ای یا تغذیه آب های زیرزمینی نقش تعیین کننده ای داشته باشد. تلفات بارندگی در بسیاری از مدل های هیدرولوژیکی به عنوان یکی از اجزای اساسی پیش بینی مورد استفاده قرار می گیرد. در این مطالعه مولفه های تلفات هیدرولوژیکی برگاب، ذخیره چالابی، تبخیرتعرق، نفوذ و رطوبت خاک مرور شده و همچنین مشخصات مولفه های مذکور، مفاهیم کلی، مطالعات انجام شده و همچنین مقایسه روش های مفید محاسباتی این اجزاء تلفات هیدرولوژیکی، بیان شده اند. بررسی مطالعات نشان می دهد که با توجه به ماهیت پیچیده و تصادفی فرآیند بارندگی و عوامل متعدد موثر بر آن، هنوز از تلفات بارندگی درک جامعی نشده و در بسیاری از شبیه سازی ها به ساده سازی سامانه ها از طریق لحاظ نمودن نفوذ به عنوان تابع تلفات، بسنده شده است. در نتیجه، غالبا در کاربردهای عملی از مقادیر ثابتی برای تلفات در مدل سازی بارندگی استفاده می کنند که به لحاظ در نظر نگرفتن تغییرات زمانی و مکانی تلفات، منجر به برآورد نادرستی از کمیت رواناب می شود. بنابراین اولا توجه به قالب زمان و مکان در مدل های تلفات بارندگی موجود و حتی مفاهیم آن توصیه می شود، ثانیا باید توجه بیشتری به روابط بین اجزاء شود، زیرا مثلا در مقیاس زمانی روزانه ممکن است یک مولفه نظیر تبخیر تعرق اهمیت کمتری نسبت به بازه های زمانی درازمدت پیدا کند یا در یک حوضه آبخیز شهری به علت دست کاری انسانی، فرآیندهای تلفات مشابه حوضه های طبیعی نباشد.

  کلیدواژگان: مدل سازی هیدرولوژیکی، بارندگی-رواناب، نفوذ، تلفات اولیه، بارندگی مازاد
 • زهرا کی همایون*، میثم حاجی زاده، فرشاد علیجانی صفحات 25-38

  طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی کشور با هدف بازایستادن روند اضافه برداشت و جبران کسری مخازن آب زیرزمینی توسط وزارت نیرو اجرایی شده است. ارزیابی اثربخشی اجرای این طرح در بسیاری از آبخوان‏ های کشور به دلیل اجرا نشدن کامل طرح و یا نبود اطلاعات کافی انجام پذیر نیست. محدوده مطالعاتی اردستان یکی از دشت‏ های پایلوت اجرای طرح احیا و تعادل‏ بخشی آبخوان در استان اصفهان است که باتوجه ‏به داده‏ های موجود امکان ارزیابی اثربخشی اجرای این طرح در آن وجود دارد. به‏ این ‏منظور، در پژوهش حاضر از داده‏ های کمی آبخوان اردستان در بازه سال ‏های 1380 تا 1400 به‏ منظور ارزیابی اثربخشی اجرای طرح احیا و تعادل‏ بخشی در این محدوده مطالعاتی استفاده شده است. پس از بررسی مو به ‏مو کارهای تعادل ‏بخشی انجام شده در محدوده، شامل تولید داده ‏ها، نظارت و کنترل بهره ‏برداری و ذخیره ‏سازی مستقیم آب در آبخوان، تاثیر این کارها بر هیدروگراف معرف آبخوان ارزیابی شده است. نتایج نشان داد شیب منحنی تراز سطح ایستابی در سال‏ های پس از تعادل ‏بخشی بهبود نسبی داشته و عوامل طبیعی بیشترین تاثیر را بر این بهبود داشته است. به ‏‏عبارت ‏دیگر، حجم صرفه‏ جویی شده آب زیرزمینی برآمده از کارهای طرح تعادل ‏بخشی از نظر کمی، زمانی و مکانی تاثیر ناچیزی بر کمیت آب زیرزمینی نشان داد. بررسی اجرای پروژه ‏‏های طرح احیا و تعادل ‏بخشی در محدوده اردستان نشان داد، عملکرد در برخی از پروژه ‏ها صفر بوده و در سایر موارد نیز طرح ‏ها به ‏طور نیمه ‏کاره اجرا شدند. در پایان، اجرای هر یک از پروژه‏ ها براساس داده‏ های موجود آسیب ‏شناسی شده و دلایل موفق نشدن اثربخشی طرح احیا بررسی شد.

  کلیدواژگان: احیا و تعادل‏ بخشی، منابع آب زیرزمینی، هیدروگراف معرف، آبخوان اردستان
 • فرشاد علی جانی*، سیده فاطمه موسوی، هادی محمدی صفحات 39-48
  طرح احیا و تعادل بخشی با هدف جبران کسری مخزن و جلوگیری از افت آبخوان های زیرزمینی با پروژه های مختلف در وزارت نیرو تدوین و در کل کشور در حال اجرا است. اجرای طرح های احیا و تعادل بخشی در دشت ممنوعه قلعه تل، شمال شرق خوزستان، از سال 1397 آغاز شده است. ارزیابی اجرای طرح های اجرا شده، با صرفه جویی 1/7 میلیون متر مکعبی در سال (حدود 14 درصد کاهش بهره برداری از آب زیرزمینی) با مقایسه نوسانات سطح آب زیرزمینی دشت در قبل و بعد از اجرای طرح انجام شده است. نتایج نشان داد که میزان تغییرات سطح ایستابی و حجم آبخوان قلعه تل در سال آبی 1401-1400 که در دوره خشک و همراه با اجرای طرح های احیا و تعادل بخشی در منطقه می باشد، مثبت و به ترتیب برابر 0/41 متر و 1/8 میلیون متر مکعب می باشد. بر این اساس در حالی که در دوره خشکسالی 1401-1400 عمده دشت های استان خوزستان با افت سطح ایستابی و کسری مخزن مواجه شده اند، ولی در دشت قلعه تل تراز آب زیرزمینی بالا آمده است که می تواند به دلیل اثرات مثبت اجرای طرح های احیا و تعادل بخشی آبخوان باشد. با توجه به تناوب سال های با بارش بیشتر از نرمال و خشکسالی، نمی توان با قطعیت در ارتباط با اثرات اجرای طرح بر تعادل آبخوان نظر داد و نقش واضح با تاثیر بر روی هیدروگراف معرف، به علت نوسانات کوتاه مدت تغییرات سطح آب، قطعی نیست.
  کلیدواژگان: طرح احیا و تعادل بخشی، افت سطح آب زیرزمینی، خوزستان
 • ملیحه خدادادی بنیس، حمیدرضا ناصری*، یاسر نیک پیمان صفحات 49-56

  ا فزایش بهره برداری از آب های زیرزمینی موجب ایجاد مشکلاتی مانند افت سطح ایستابی و کاهش حجم ذخیره آ بخوان های کشور شده ا ست. شمار زیاد این مشکلات باعث شده برنامه ریزی های گوناگون برای احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی کشور به کار گرفته شود. یکی از این راهبرد ها کارگذاشتن کنتور هوشمند بر روی چاه های بهره برداری است. آبخوان دشت شهریار از آن دسته آ بخوان های کشور است که ا فزایش بهره برداری از آن باعث ایجاد مشکلات بسیاری در این آبخوان شده ا ست. در این پژوهش پس از بررسی ویژگی های آبخوان دشت شهریار و تغییرات ماهانه سطح آب زیرزمینی در دوره آماری 1398 -1390، کارایی کارگذاشتن کنتور هوشمند بر نوسانات سطح آب زیرزمینی، تجزیه و تحلیل شد. گستره مورد مطالعه به سه بخش تعداد زیاد، متوسط و کم کارگذاشتن کنتور هوشمند تفکیک شد. برای هر یک از بخش ‎ها هیدروگراف معرف جداگانه ای تهیه شد. نتایج به‏دست آمده از تجزیه و تحلیل نقشه ها و هیدروگراف ها نشان داد در بازه زمانی بعد از کارگذاشتن کنتور هوشمند شیب نوسانات سطح آب زیرزمینی در گستره با تعداد زیاد کارگذاشتن کنتور هوشمند مشابه شیب و روند نوسانات سطح آب زیرزمینی در گستره با تعداد کم کارگذاشتن کنتور هوشمند است؛ بنابراین کارگذاشتن کنتور هوشمند بر روی چاه های بهره برداری، با استفاده از روش ها و سیاست های کنونی، نمی تواند یک رویکرد مناسب برای مدیریت پایدار منابع آب زیرزمینی باشد؛ زیرا کارگذاشتن کنتور هوشمند بدون محدود کردن میزان اضافه برداشت کارایی مثبتی بر احیاء و تعادل بخشی آبخوان ندارد. در این پژوهش دیگر کارهای انجام شده برنامه تعادل بخشی در گستره مورد مطالعه مانند تغذیه مصنوعی و انسداد چاه های غیرمجاز بررسی شدند.

  کلیدواژگان: منابع آب زیرزمینی، آبخوان دشت شهریار، احیاء و تعادل بخشی آبخوان، کنتور هوشمند، هیدروگراف معرف
 • لیلی بنیاد، اکبر زارع شاه آبادی*، مهربان پارسامهر صفحات 57-72
  حکمرانی آب، فرآیند تصمیم گیری در مجموعه ای از سیستم های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و اجرایی به منظور برنامه ریزی، توسعه و مدیریت منابع آب و ارایه خدمات آب در بخش های مختلف جامعه می باشد. استان یزد به دلیل واقع شدن در فلات مرکزی، یکی از خشک ترین استان های کشور است. بنابراین حکمرانی آب به گونه ای که بخش های مختلف کشاورزی، شرب-بهداشت، صنعت و همچنین ذی نفعان اصلی، مصرف بهینه ای داشته باشند و منابع آب نیز تخریب نگردد، ضروری به نظر می رسد. هدف پژوهش حاضر آسیب شناسی فرآیند تصمیم سازی و عملکرد مدیران در حوزه حکمرانی آب در یزد است. رویکرد پژوهش حاضر کیفی، روش داده بنیاد و تکنیک جمع آوری اطلاعات مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته با سه گروه از مدیران و کارشناسان اداری، صاحب نظران و خبرگان آزاد حوزه آب و کارفرمایان بخش صنعت و کشاورزی بوده است که به روش نمونه گیری هدفمند تا رسیدن به اشباع نظری انتخاب شدند. تکنیک تحلیل داده ها نیز کدگذاری باز، محوری و انتخابی بوده است. یافته های پژوهش نشان داد که مدل حکمرانی آب در یزد، حکمرانی منفعت طلبانه است. این نوع حکمرانی به معنای توجه به منافع آنی و کنونی و عدم توجه به وضعیت منابع آب برای آیندگان می باشد که دارای ویژگی هایی چون حکمرانی دستوری و از بالا به پایین، نمایشی، موقتی، بدون توجه به مسایل زیست محیطی و توسعه پایدار، عدم وجود تعامل بین مردم و مسیولین و همراه با مشارکت معیوب بهره برداران بوده است.
  کلیدواژگان: آسیب شناسی، حکمرانی، حکمرانی منفعت طلبانه، حکمرانی دستوری، یزد
 • سمانه عابدی*، فاطمه کامیاب، نسترن نصیری صفحات 73-86

  تکنولوژی‏ های کارآمد آبی به‏ عنوان ابزار غیراقتصادی در حفاظت از منابع آب، همواره مورد توجه اقتصاددانان محیط‏‏زیست واقع شده است. بنابراین این پژوهش با هدف ارزیابی تمایل خانوارهای شهر تهران نسبت به پذیرش تکنولوژی‏های کارآمد آبی جهت حفاظت از منابع آب در سال 1399 انجام شده است. برای این منظور با استفاده از روش پیمایشی در قالب مصاحبه و تکمیل پرسشنامه، عوامل موثر بر پذیرش کاربرد تکنولوژی ‏های کارآمد آبی با بهره‏ گیری از الگوی لاجیت تعیین شد. نتایج مطالعه نشان داد 57 درصد از نمونه مورد مطالعه، حاضر به پذیرش تجهیزات کارآمد آبی است. همچنین نتایج نشان داد آن است که شاخص نگرش نسبت به حفاظت از آب (با کشش 13/1)، از جمله مهمترین مولفه‏‏ های اثر‏گذار بر پذیرش تکنولوژی‏ های مذکور می ‏باشد. سطح تحصیلات و اندازه خانوار نیز، جایگاه دوم و سوم مهمترین عوامل موثر بر پذیرش تکنولوژی کارآمد آبی را به خود اختصاص داده است؛ به ‏طوری ‏که با یک درصد افزایش در هر یک از آنها به ترتیب، 3/2 و 2/29 درصد احتمال تمایل به پذیرش استفاده از تکنولوژی ‏های مذکور افزایش خواهد یافت. در این راستا اعطای تسهیلات به خانوار جهت تهیه ابزارهای کاهش ‏دهنده مصرف آب، اجرای طرح‏های تشویقی، تفکیک اجباری کنتور خانوارها و حذف هزینه آب از روی شارژ، تبلیغ موثر از رسانه‏ های عمومی (رادیو، تلویزیون و...) و فضای مجازی نقش موثری در ترغیب خانوارها به استفاده از تکنولوژی‏ های کارآمد آبی خواهد داشت.

  کلیدواژگان: ابزارهای غیرقیمتی، حفاظت از آب، الگوی لاجیت، تکنولوژی کارآمد آبی، تمایل به پذیرش
 • محمد معصومی، حسین شعبانعلی فمی*، حجت ورمزیاری، سمیه کردعلیوند صفحات 87-96
  تحقیق حاضر با هدف بررسی پیامدهای اجرای طرح ‏های آبیاری تحت فشار و اثر آن بر رضایت و استمرار استفاده از آن در استان قزوین، به روش پیمایشی انجام شد. ابزار اصلی جمع آوری داده ها پرسشنامه، روش جمع آوری داده ها مطالعه اسنادی و مصاحبه و جامعه مورد مطالعه این پژوهش در برگیرنده تمام کشاورزانی بود که از سال 1394 تا پایان سال 1397 سیستم آبیاری تحت‏ فشار را در مزارع خود پیاده کرده بودند (477=N). بر اساس جدول نمونه ‏گیری کرجسی و مورگان حجم نمونه 214 نفر تعیین شد و برای تجزیه و تحلیل و توصیف داده ها علاوه‏بر آماره های پراکندگی و مرکزیت، از ضریب تغییرات و تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد. در این تحقیق ادراک کشاورزان در سه زمینه پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و محیط‏ زیستی ناشی از اجرای سیستم آبیاری تحت فشار بررسی شد. نتایج نشان داد، به‏ طورکلی میانگین ادراکی کلی کشاورزان در ارتباط با این سه بعد بالاتر از مقدار متوسط بود (میانگین هر بعد بالاتر از 3). از دیدگاه پاسخگویان مهمترین پیامدهای اجتماعی اجرای سیستم‏ های آبیاری تحت فشار «کاهش مهاجرت روستاییان»؛ «ایجاد حس رقابت سازنده بین کشاورزان برای استفاده از این سیستم‏ها» و «پایداری و استمرار شغل کشاورزی در منطقه و امید به آینده کشاورزی» است، مهمترین پیامدهای اقتصادی شامل «مدیریت مصرف بهینه آب»؛ «بهبود کمی تولیدات کشاورزی» و «افزایش سرمایه‏ گذاری در مزرعه» و مهمترین پیامدهای محیط‏زیستی شامل، «امکان توزیع یکنواخت نهاده ‏های تولید از طریق مخازن»؛ «افزایش حاصلخیزی خاک و پایداری منابع آب و خاک» و «امکان آبیاری در تپه ماهورها و شیب‏ ها» بودند.
  کلیدواژگان: مدیریت آب، سیستم ‏های آبیاری تحت فشار، پیامد، رضایت، استان قزوین
 • محمدرضا نجارزادگان، رامتین معینی* صفحات 97-106

  شبکه های توزیع آب شهری از زیرساخت های مهم و پر هزینه شهری می باشند. بخش زیادی از هزینه های شبکه توزیع آب شهری، مربوط به فرآیند های اجرایی و خرید متعلقات شبکه توزیع آب است. از این رو، با کاهش و بهینه سازی آن، هزینه شبکه توزیع آب کاهش می یابد. به این منظور، لازم است مساله طراحی شبکه توزیع آب شهری در چارچوب یک مساله بهینه سازی بررسی و با استفاده از یک روش کارآمد حل شود. الگوریتم های فراکاوشی از جمله روش های کارآمد برای حل مدل های بهینه سازی می باشند. در این تحقیق، دو مثال نمونه یعنی شبکه توزیع آب دوحلقه ای تحقیق اسکاک و لای و شبکه توزیع آب شهر نیویورک در محیط نرم افزار EPANET مدل سازی و با استفاده از نسخه اصلاحی الگوریتم بهینه سازی کلونی زنبور عسل مصنوعی در محیط نرم افزار MATLAB حل می شوند. به منظور بررسی کارایی الگوریتم پیشنهادی، نتایج با نسخه پایه و استاندارد الگوریتم کلونی زنبورعسل مصنوعی و سایر نتایج موجود برای دو شبکه شاخص به‏نام های دوحلقه‏ ای و شهر نیویورک مقایسه می شود. برای شبکه‏های دوحلقه ‏ای و شهر نیویورک مقدار تابع هدف به ترتیب مقدار تابع هدف 419000 دلار و 13/38 میلیون دلار و هزینه محاسباتی به ترتیب مقادیر 2800 و 3800 با استفاده از الگوریتم اصلاحی زنبورعسل مصنوعی به‏ دست می‏ آید. بررسی نتایج نشان دهنده کاهش هزینه های احداث و هزینه های محاسباتی این الگوریتم در مقایسه با نسخه استاندارد می باشد. بنابراین، این الگوریتم، یک الگوریتم کارآمد برای حل مسایل بهینه سازی به ویژه طراحی شبکه توزیع آب می باشد.

  کلیدواژگان: الگوریتم اصلاحی کلونی زنبور عسل، شبکه توزیع آب، EPANET، طراحی بهینه، قطرلوله
 • محمدحسن رحیمیان*، حسن غلامی صفحات 107-116

  شوری منابع آب کشاورزی توام با مدیریت ضعیف آبیاری و زهکشی، به عنوان مهمترین عامل تهدیدکننده پایداری بخش کشاورزی در اراضی فاریاب شناخته می شود. بطوریکه بر اساس یک تخمین کلی، حدود نیمی از کشت های آبی کشور در معرض مشکلات شوری با درجات مختلف قرار دارند. با توجه به اینکه تاکنون گزارشی از آخرین وضعیت شوری منابع آب در حال استفاده بخش کشاورزی تدوین نشده است، این مقاله بر آن شد تا با کمک آمار و اطلاعات موجود در مقیاس ملی، این مهم را انجام دهد. بدین منظور از داده های کیفیت (شوری) منابع آب کشاورزی مربوط به شرکت مدیریت منابع آب ایران و همچنین از نتایج مطالعات قبلی در زمینه کیفیت منابع آب سطحی و زیرزمینی استفاده شد. نتایج تحلیل داده های مذکور که بر روی 44/5 میلیارد مترمکعب آب های زیرزمینی مورد استفاده در بخش کشاورزی انجام گردید، نشان می دهد که متوسط هدایت الکتریکی این منابع در حدود 2 دسی زیمنس بر متر است. همچنین از نظر حجمی، حدود 31% این منابع (معادل با 13/8 میلیارد مترمکعب) و حدود 20% از آب های سطحی مصرفی در بخش کشاورزی (معادل با 3/6 تا 4/4 میلیارد مترمکعب) دارای شوری های بالاتر از عدد میانگین می باشند. در انتهای این مقاله، به اثرات شوری بر عملکرد محصول و راهکارهای غلبه بر مشکلات شوری در اراضی فاریاب نیز مختصرا اشاره شده است.

  کلیدواژگان: آب زیرزمینی، آب سطحی، شوری، هدایت الکتریکی، کشاورزی
 • فرشاد گلبابائی کوتنائی*، ناصر مهردادی، طاهره تقی زاده فیروزجایی، عطیه فهیمی بندپی، هادی والهی ریکنده صفحات 117-126

  در چند دهه اخیر مدیریت، تصفیه و فرآیند آبگیری لجن فاضلاب به دلیل محتوای بالای مواد مغذی اهمیت زیادی پیدا نموده است. بااین ‏حال، انتخاب فناوری مناسب در این زمینه به دلیل پیچیدگی ها و وجود عدم قطعیت های زیاد، یک چالش بزرگ است. در این مقاله از یک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی به‏ عنوان یک ابزار تصمیم گیری برای انتخاب روش مناسب آبگیری در تصفیه خانه فاضلاب جنوب شهر تهران استفاده می شود که در آن ساختار معیارها و فرآیند ارزیابی با توصیف چند گزینه ممکن برای آبگیری لجن تعریف شده است تا نسبت به یکدیگر مقایسه و وزن‏ دهی شوند. نتایج با استفاده از نرم افزارExpert choice بررسی و ارزیابی شد. مطابق با نتایج، بهترین و مناسب ترین فناوری برای آبگیری لجن فاضلاب از بین فناوری های فیلترپرس فشاری و نواری، لاگون، سانتریفیوژ و بسترهای لجن خشک کن، فرآیند فیلتر پرس نواری برآورد شده است. در نهایت، صحت سنجی براساس روش تحلیل حساسیت که اثر تغییرات پارامترهای ورودی بر روی نتایج را نشان می دهد، برای معیارهای فنی اقتصادی، محیط‏زیستی و مدیریتی انجام گرفت و حساسیت گزینه‎ ها نسبت به تغییر وزن معیارهای اصلی تعیین شد و نتیاج نشان داد بیشترین حساسیت در معیار اقتصادی متوجه فرآیند لاگون، در معیار فنی متوجه فرآیند سانتریفیوژ، در معیار محیط‏زیستی متوجه فرآیند سانتریفیوژ و در معیار مدیریتی متوجه فرآیند فیلتر پرس نواری می‏ شود. نتایج نشان داد، این روش به دلیل سادگی و قابلیت تطبیق آن با موقعیت ها و مناطق مختلف، در سطح ملی برای تصمیم گیر های مختلف در زمینه انتخاب فرآیندها در تصفیه آب و فاضلاب می ‏تواند در نظر گرفته شود.

  کلیدواژگان: آبگیری، تصفیه، لجن، فاضلاب، تحلیل سلسله مراتبی
 • علیرضا رادخواه*، سهیل ایگدری، اسماعیل صادقی نژاد ماسوله صفحات 127-140

  یکی از محدودیت های اصلی در مسیر توسعه صنعت آبزی ‏پروری در ایران، دسترسی به آب شیرین با کیفیت مطلوب است. این امر سزاور استفاده از فناوری ‏های مناسب برای تصفیه پساب‏ های آبزی‏ پروری است. مطالعه حاضر به بررسی فناوری‏ های پرورشی به‏ منظور صرفه ‏جویی در مصرف آب در سیستم ‏های آبزی‏ پروری ایران با تکیه بر الگوی توسعه پایدار پرداخته است. در این تحقیق، نوآوری‏ های ایجاد شده در تصفیه پساب‏ های آبزی‏ پروری در سیستم‏ های پرورشی مداربسته، آکواپونیک و سیستم‏ های یکپارچه چندمنظوره (IMTA) مورد بحث قرار گرفته است. سیستم آبزی‏ پروری مداربسته (RAS) که پساب را با حذف آلاینده‏ های سمی و بازیافت آب، پالایش می‏ کند، تنها به 10 درصد از حجم کل آب شیرین برای تولید ماهی نیاز دارد. ازاین‏رو، این سیستم به صرفه ‏جویی آب کمک می‏ کند. اما بااین‏ حال محدودیت هایی دارد، از جمله مهمترین آن‏ها تجمع نیترات در سیستم، هزینه اقتصادی زیاد و مدیریت دشوار آن می ‏باشد که با تبدیل مواد مغذی حاصل از پساب آبزی‏پروری به زیست ‏توده جلبکی می ‏توان بر این محدودیت‏ ها پیروز شد. علاوه‏ بر سیستم ‏های آبزی‏ پروری مداربسته، آکواپونیک یک سیستم تولید مواد غذایی است که شیوه ‏های مرسوم آبزی‏ پروری و سیستم مداربسته را با هم ترکیب می‏ کند. این روش شامل پرورش آبزیان و کشت گیاهان می‏ باشد که به نوعی پیوند فعالیت‏ های آبزی‏ پروری-کشاورزی را نشان می ‏دهد. آبزی ‏پروری یکپارچه چندمنظوره (IMTA) شامل استفاده از ارگانیسم ‏های هم‏زیست در سیستم‎ ‏های پرورشی می ‏باشد که باعث بهینه ‏سازی تعادل مواد مغذی و پالایش پساب فراهم شده از فعالیت‏ های آبزی‏ پروری می‏ شود. این روش ترکیبی از سطوح تغذیه‏ ای مختلف را نشان می‏ دهد، ازاین‏رو، پساب‏ های حاوی مواد آلی و معدنی توسط موجودات مختلف مورد استفاده قرار می ‏گیرند.

  کلیدواژگان: پساب آبزی‏پروری، تصفیه آب، سیستم آبزی‏پروری مدار بسته، آکواپونیک، توسعه پایدار
 • حمیدرضا ناصری*، فرشاد علیجانی صفحات 141-146

  طی دهه اخیر، رخداد خشکسالی های مداوم، بهره برداری نامتوازن از منابع آب کشور، کاهش آبدهی رودخانه ها و چشمه ها و افت سطح آب زیرزمینی، باعث رخداد مسایل اجتماعی در مناطق مختلف کشور شده است. بر این اساس پروژه اکتشاف و استحصال منابع آب ژرف کشور، تعریف و با استقبال مسیولین مواجه شد. در نهایت با اختصاص بودجه و تامین اعتبار، این پروژه از اواسط دهه 1390 شمسی آغاز شد و تاکنون چند حلقه چاه آب ژرف در استان سیستان و بلوچستان حفاری شده است. با این حال نتایج کلی انتشار یافته از حفاری چاه های مذکور به لحاظ کمی و کیفی آن چنان امیدبخش نبوده است، به طوری که وجود آب زیرزمینی ژرف در جنوب شرق و حتی مناطق دیگر کشور در هاله ای از ابهام قرار گرفته است. در این مقاله سعی بر آن است تا با توجه به امکانات و محدودیت ها، روش در پیش گرفته شده برای اکتشاف آب های ژرف در ایران بررسی و راهبردی جدید برای تغییر روند پروژه، پیشنهاد شود.

  کلیدواژگان: آب ژرف، محدودیت ها، سیستان و بلوچستان، اکتشاف، راهبرد
 • هاشم درخشان* صفحات 147-155
  مهار افت مستمر تراز آب زیرزمینی که معمولا به تعادل بخشی آب زیرزمینی یاد می گردد؛ موضوع جدیدی نیست و اقدامات فراوانی مانند ممنوعه اعلام کردن دشت ها، طرح تعادل بخشی آب زیرزمینی، طرح سازگاری با کم آبی و... در راستای آن تدوین و ابلاغ شده است. اما سوال اساسی این است که چرا در عرصه عمل، این گونه طرح ها کارایی لازم را نداشته و همچنان کشور با افت مستمر تراز آبخوان مواجه می باشد؟ این یاداشت فنی سعی در پاسخ به این سوال اساسی دارد و برای تبیین پاسخ این سوال، عبارت «تعادل بخشی آب زیرزمینی سهل ممتنع»، را بسط و کاربرد نموده است. این عبارت بر این مفهوم دلالت دارد که حرکت از شرایط کنونی (حاکمیت نهادهای دولتی) به شرایط مطلوب (مدیریت یکپارچه و مشارکتی در سطح حوضه آبریز) تغییری کوتاه مدت نبوده، بلکه فرآیندی مبتنی بر ظرفیت سازی برای تکامل و تحول در نهادهای مدیریت می باشد. لذا ضروری است برنامه های تعادل بخشی آب زیرزمینی به فراخور این مسیر پیچیده و طاقت فرسا تنظیم گردد.
  کلیدواژگان: تعادل بخشی، پایایی آب زیرزمینی، سهل ممتنع، ساده انگاری، تحول خواهی
 • هادی میرابوالقاسمی* صفحات 155-157
  علیرغم ویژگی های ارزشمند طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی کشور، عدم توجه به موارد زیر در تدوین چارچوب های طرح را می توان از نقاط ضعف آن دانست:- تجربه های تاریخی در زمینه مدیریت منابع آب زیرزمینی.- کاهش تصدی گری دولت و دولت سالاری.- عوامل غیر کشاورزی اثرگذار بر بیلان منابع آب زیرزمینی.به نظر می رسد چنانچه توان سازمانی و کارشناسی صرف شده و بودجه هزینه شده برای این طرح، صرفا در زمینه ایجاد، نهادینه کردن و استقرار تشکل های بهره برداران و پیاده سازی مدیریت مشارکتی منابع آب زیرزمینی صرف می شد و با درس آموزی از تجربه های تاریخی و در جهت کاهش دولت سالاری، بخشی از وظایف مدیریت آب های زیرزمینی شامل مراحل صدور و تمدید پروانه و اجرای هفت پروژه اول به این تشکل ها واگذار می شد، نتایج بهتری حاصل شده بود.
  کلیدواژگان: طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی کشور، کاهش تصدی گری دولت و دولت سالاری، نهادینه کردن و استقرار تشکل های بهره برداران، پیاده سازی مدیریت مشارکتی منابع آب زیرزمینی
|
 • HamidReza Nassery *, Javad Meybodi, Hossein Ashketorab Page 0

  Editorial:The effectiveness of the groundwater restoration and balancing planHamidreza Naseri/ member of the editorial boardShort note:Effective implementation of the restoration and balancing plan of the country's underground water resourcesJavad Meybodi/former director general of the water exploitation and protection systems office of the Ministry of EnergyShort note:Santa Clara groundwater balancing; "Achieving groundwater balancing is not an event; Rather, it is a completely complex evolutionary process.Hossein Ashketorab/ Director of Santa Clara Water Department (California)

  Keywords: revitalization, balancing plan, underground water sources, Santa Clara groundwater balancing
 • Sh. Gholizadeh Sarabi, Ata Joodavi *, Maysam Majidi, Abbas Ebrahimi, Azam Ronaghi Pages 1-10

  Groundwater monitoring networks provide important data which are necessary to understand the dynamics of hydrogeological systems. Since the cost of the installation and maintenance of groundwater monitoring networks is extremely high, optimal design and the assessment of the effectiveness of the monitoring networks is necessary. This paper presents the application of a newly developed geostatistical method based on the acceptance probability concept, to optimize the existing network of observation wells in the Shirvan alluvial aquifer, located in North Khorasan province. To this aim, by choosing a suitable semi-variogram and using ordinary kriging, the acceptance probability in the aquifer was calculated. Then, based on the spatial pattern of groundwater level, the acceptance probability was calculated for various parts of the aquifer and the acceptance accuracy values were analyzed at different levels of probability. The results showed that based on the existing observation wells network, 19.2% of the aquifer area has a very high acceptance accuracy. On the other hand, by modifying the network of existing observation wells and adding suggested points, 46.7% of the aquifer area will have a very high acceptance accuracy. Therefore, the installation of new observation wells in the proper locations will increase the accuracy acceptance and improve the efficiency of the observation well network.

  Keywords: Acceptance Probability, Groundwater Monitoring, Acceptance Accuracy, Geostatistics, Kriging
 • Zahra Eslami *, Khodayar Abdollahi Pages 11-24

  In arid and semi-arid regions, a major share of rainfall never reaches streams or groundwater. This part which is known as rainfall loss can play a decisive role in river flow or groundwater recharge. Rainfall losses are used in many hydrological models as one of the basic forecasting components. In this study, the components of the hydrological losses including interception, evapotranspiration, infiltration, and soil moisture have been reviewed, as well as the characteristics of the mentioned components, general concepts, conducted studies, and also the comparison of the useful calculation methods of these components of hydrological losses was reviewed.  The review of the studies shows that due to the complex and stochastic nature of the rainfall process and the many factors affecting it, rainfall losses have not yet been comprehensively understood and in many simulations, it is enough to simplify the systems by considering infiltration as a loss function.  As a result, in practical applications, fixed values for losses are often used and this simplification leads to a sort of inaccurate runoff simulation. Therefore, firstly, it is recommended to pay attention to the time and place format in the existing rainfall loss models and even their concepts and secondly, more consideration should be paid to the interrelationships among components,  because, for example, in the daily time scale, a component such as transpiration may become less important than in long-term time periods, or in an urban watershed due to human manipulation, the loss processes may not be similar to natural watersheds.

  Keywords: Hydrological modeling, Rainfall-Runoff, Infiltration, Initial Losses, Excess Rainfall
 • Zahra Kayhomayoon *, Meisam Hajizadeh, Farshad Alijani Pages 25-38

  The aquifer reclamation project has been developed and implemented by the Ministry of Energy with the aim of stopping the overdraft of groundwater resources. It is not possible to evaluate the effectiveness of the implementation of this project in many Iranian aquifers due to the lack of complete implementation of the project or the lack of sufficient information. The study area of the Ardestan is one of the pilot plains for the implementation of the aquifer reclamation in Isfahan province, in which, according to the available data, it is possible to evaluate the effectiveness of the implementation of this project. For this purpose, the quantitative data of the Ardestan aquifer between 2001 and 2021 were used to evaluate the effectiveness of the reclamation project. The results show that the slope of the water table curve has improved relatively in the years after reclamation, and natural factors have had the greatest impact on this improvement. In other words, the amount of groundwater saved due to reclamation shows a negligible effect on the quantity of groundwater in terms of quantity, time, and place. The review of the implementation of the reclamation projects in the Ardestan shows that the performance in some projects was zero and in other cases, the projects were implemented incompletely. Finally, the implementation of each of the projects has been analyzed based on the available data, and the reasons for the failure of the rehabilitation and balancing plan's effectiveness have been investigated.

  Keywords: Reclamation, Balancing, Groundwater resources, Representative Hydrograph, Ardestan Aquifer
 • Frashad Alijani *, Seyedeh Fatemeh Musavi, Hadi Mohammadi Pages 39-48
  The restoration and resilience project with the aim of compensating for the reservoir deficit and preventing the decline of the aquifers is being developed by the Ministry of Energy with various projects and is being implemented throughout Iran. The implementation of restoration and resilience projects in the forbidden plain of Qaleh Tol, northeast of Khuzestan, has started since 2017. The evaluation of the implemented plans, saving 1.7 million cubic meters per year (about 14% reduction in the exploitation of groundwater) has been done by comparing the fluctuations of the groundwater level of the plain before and after the implementation of the plan. The results showed that the amount of changes in the reservoir level and the volume of Qaleh Tol aquifer in the water year 2021-2022, which is in the dry period along with the implementation of restoration and balancing projects in the region, is positive and equal to 0.41 meters and 1.8 million cubic meters, respectively. Based on this, while during the drought period of 2021-2022, most of the plains of Khuzestan province have faced a drop in the reservoir level and reservoir deficit, however, the groundwater level has risen in Qaleh Tol plain, which can be due to the positive effects of the implementation of the projects. Due to the intermittent years with more rainfall than normal and drought, it is not possible to comment with certainty regarding the effects of project implementation on the aquifer balance, and the clear role of the effect on the representative hydrograph is not certain due to the short-term fluctuations of water level changes.
  Keywords: Restoration, Resilience Plan, Groundwater drawdown, Khuzestan
 • Malihe Khodadadi Benis, HamidReza Nassery *, Yaser Nikpeyman Pages 49-56

  Increasing exploitation of groundwater has caused problems such as water table drops and declining in the country's aquifer storage volume.  The multiplicity of these problems has led to various programs for rehabilitating and balancing of groundwater resources. One of these strategies is to install a smart meter on the exploitation wells. Shahriar plain aquifer is one of the aquifers in Iran which has caused numerous problems in this aquifer. In this study, after examining the characteristics of the Shahriar plain aquifer and monthly changes in groundwater level in the statistical course from 2011 to 2019, the effect of installing a smart meter on groundwater level fluctuations was analyzed. The study area was divided into three sections with a high number, medium, and low smart meter installations. A separate representative hydrograph was prepared for each section. The results of the analysis of maps and hydrographs indicated that in the period after installing the smart meter, the slope of groundwater level fluctuations in the area with a high number of smart meters is similar to the slope and the trend of groundwater level fluctuations in the area with a low number of smart meters; Therefore, installing smart meters on exploitation wells, through current methods and policies, cannot be a suitable approach for sustainable management of groundwater resources; Because installing smart meter without limiting the amount of overdraft does not have a positive effect on aquifer regeneration and balancing. In this research, other balancing measures performed in the study area were reviewed.

  Keywords: Groundwater resources, Shahriar Plain Aquifer, Rehabilitation, Balancing Aquifer, Smart Meter, Representative Hydrograph
 • Leili Bonyad, Akbar Zareshahabadi *, M. Parsamehr Pages 57-72
  Water governance is a decision-making process in a set of political, economic, social, and executive systems in order to plan, develop water resources management and provide water services in different parts of society. Yazd province is one of the driest provinces in the country due to being located on the central plateau. Therefore, it seems that water governance is necessary in such a way that in different sectors of agriculture, drinking water hygiene, and industry, the main goal project is, to have optimal consumption, and water resources are not destroyed. The approach of the present research is qualitative; The foundation's data method and data collection technique were semi-structured in-depth interviews with three groups of managers and administrative experts, independent experts and experts in the water field, and employers in the industry and agriculture sectors. which were selected by purposeful sampling until reaching theoretical saturation. The data analysis technique was also open, central, and selective coding. The findings of the research showed that the water governance model is based on self-interested governance. This type of governance means paying attention to immediate and present interests and not paying attention to the state of water resources for the future, which has characteristics such as orders from the top to bottom, show, temporary, without paying attention to environmental issues and sustainable development. There has been a lack of interaction between the people and the officials and the defective participation of the stakeholders.
  Keywords: Pathology, Governance, Self-Interested Governance, Imperative Governance, Yazd
 • Samaneh Abedi *, Fatemeh Kamyab, Nastaran Nasiri Pages 73-86

  Efficient water technologies as a non-economic tool in protecting water resources have always been of interest to environmental economists. Therefore, this study was conducted to evaluate the willingness of households in Tehran to adopt efficient water technologies to protect water resources in 2020. For this purpose, using the survey method in the form of interviews and completing a questionnaire, the factors affecting the acceptance of the use of efficient water technologies were determined using the logit model. The results showed that 57% of the sample is willing to accept efficient water equipment. The results also indicate that the attitude towards water protection with a tensile strength of 13.1 is one of the most critical components affecting the acceptance of these technologies. Education level and household size are the second and third most important factors affecting the adoption of efficient water technology. With a one percent increase in each of them, respectively, 3.2 and 2.29 percent will tend to accept the use of these technologies. In this regard, providing facilities to households to provide tools to reduce water consumption, implement incentive schemes, mandatory separation of household meters and eliminate water costs from charging, effective public media advertising (radio, television, etc), and cyberspace play an effective role Encourage households to use efficient water technologies.

  Keywords: Non-Price Instruments, water conservation, Logit model, Efficient Water Technology, Willingness to Accept
 • Mohammad Masomi, Hosein Shabanalifami *, Hojjat Varmazyari, Somayeh Kordalivand Pages 87-96
  The main objective of this study was to perform a survey method to assess the implications of implementing pressured irrigation projects in Qazvin province, as well as their effect on satisfaction and continuing use. The main data collection tool was a questionnaire, data collection method, documentary study, and interview, and the study population of this study included all farmers who installed a pressurized irrigation system in their fields between 2015 and the end of 2018 (N=477), which was determined based on Krejcie and Morgan sampling table with a sample size of 214 people. In addition to dispersion and centrality statistics, coefficient of variation and confirmatory factor analysis were utilized to assess and explain the data. Farmers' opinions of the social, economic, and environmental impacts of the implementation of a pressurized irrigation system were investigated in this study. The findings revealed that farmers' average perceptions in these three aspects were higher than normal (The average of each dimension is higher than 3). The most important social consequences of adopting pressured irrigation systems, according to the respondents, are "reducing rural migration", "creating a sense of constructive competition among farmers to use these systems", and "sustainability and continuity of agricultural jobs in the region, as well as hope for the future of agriculture". "Optimal water usage management", "quantitative enhancement of agricultural productivity", and "enhanced farm investment" are among the most important economic consequences. "The prospect of uniform distribution of production inputs through reservoirs" was one of the most significant environmental impacts.
  Keywords: Water management, Pressurized Irrigation Systems, Outcome, Satisfaction, Qazvin Province
 • MohammadReza Najarzadegan, Ramtin Moeini * Pages 97-106

  Urban Water Distribution Networks are the most important and costly network in each city. The Major part of the urban water distribution network costs is related to the executive progress and purchase of water distribution network accessories. Therefore, the cost of the water distribution network can be reduced by reducing and optimizing this part. For this purpose, the problem of water distribution network design should be defined as an optimization model and solved it using an efficient method. Nowadays, Meta-heuristics algorithms are the most efficient methods for solving optimization models. In this research, two sample problems mean Schaake and Lai (1969) water distribution network and NEWYORK city are modeled in the EPANET software and solved using an improved version of the artificial bee colony algorithm that is called MATLAB software. To evaluate the efficiency of the proposed algorithm, the results are presented and compared with the basic and standard version of the artificial bee colony algorithm and other results. Using an improved artificial bee colony algorithm for the two-loop network (NEWYORK), the objective function value and computational cost are 419000 $ (38.13 M$) and 2800 (3800), respectively. A comparison of the results shows that the construction and computed costs are reduced compared with the result of the standard version. Therefore, this algorithm is an efficient algorithm for solving optimization problems such as the design of a water distribution network.

  Keywords: Artificial Bee Colony Algorithm, Water distribution network, EPANET, Optimum Design, Pipe Diameter
 • MohammadHassan Rahimian *, Hassan Gholami Pages 107-116

  The salinity of irrigation water resources combined with improper irrigation and drainage management is considered one of the most important threats to the sustainability of the agricultural sector in irrigated lands of the country. According to an overall estimate, about half of the country's irrigated farms have salinity problems at different levels. Given that no up-to-date and accurate report on the salinity status of agricultural water resources of Iran has been prepared so far, this paper decided to do this with the help of the latest statistics and information available at a national scale. For this purpose, the quality (salinity) data of agricultural water resources related to Iran Water Resources Management Company and also the results of previous studies on the quality of surface and underground water resources were used. The results of data analysis, which was conducted on 44.5 billion cubic meters of groundwater used in the agricultural sector, show that the average electrical conductivity of these resources is around 2.0 dS.meter-1. of which, about 31% (equivalent to 13.8 bcm), as well as about 20% of the surface agricultural water resources (equivalent to around 3.6 to 4.4 bcm) have salinities higher than the average. Concludingly, the possible effects of salinity on crop yield have also been provided, as well as proper solutions to overcome the salinity problems of irrigated agriculture.

  Keywords: Ground Water, Surface Water, salinity, Electrical conductivity, Agriculture
 • Farshad Golbabaei Kootenaei *, Nasser Mehrdadi, Tahere Taghizade Firozjaee, Atieh Fahimi Bandpey, Hadi Valehi Reikande Pages 117-126

  In recent decades, the management and treatment of sewage and sludge dewatering process have become crucial due to their high nutrient content. However, choosing the right technology in this area is a big challenge due to the complexities and the existence of many uncertainties. In this article, an analytical hierarchy process is used as a decision-making tool to choose the appropriate dewatering method in the southern Tehran treatment plant, in which the criteria structure and the evaluation process are defined by describing several possible options for sludge dewatering to be compared and weighted. The results were analyzed and evaluated using Expert choice software. According to the results, the belt filter press is the best and most appropriate technology for sewage sludge dewatering among pressure and belt filter press, lagoon, centrifuge, and sludge drying beds. Finally, validation had been done based on the sensitivity analysis method, which shows the effect of changes in input parameters on the results and was carried out for technical, economic, environmental, and management criteria, and the sensitivity of the options to the change in the weight of the main criteria was determined and the results showed that the most sensitivity in the economic criteria refers to the lagoon process, in the technical criteria refers to the centrifuge process, in the environmental criteria refer to the centrifuge process, and in the management criteria refers to the belt filter press process. The results show that this method, due to its simplicity and adaptability to different situations and regions, can be considered at the national level for different decision-makers in the field of selecting processes in water and wastewater treatment.

  Keywords: Dewatering, Treatment, Sewage, Sludge, Analytical Hierarchy Process
 • AliReza Radkhah *, Soheil Eagderi, Esmaeil Sadeghinejad Masouleh Pages 127-140

  One of the main limitations in the development of the aquaculture industry in Iran is access to fresh water with good quality. This requires the development of sustainable technologies for aquaculture wastewater treatment. The present study investigates breeding technologies in order to save water consumption in Iran's aquaculture systems, relying on the model of sustainable development. In this research, the innovations created in aquaculture wastewater treatment in recirculating aquaculture systems (RASs), aquaponics and integrated multi-trophic aquaculture (IMTA) systems have been discussed. A recirculating aquaculture system, which treats wastewater by removing toxic pollutants and recycling water, requires only 10% of the total volume of fresh water to produce of fish. Therefore, this system helps to save water. However, it has limitations, the most important of which is the accumulation of nitrates in the system, high economic cost, and difficult management, which is achieved by converting nutrients from aquaculture effluents into algal biomass. In addition to RASs, aquaponics is a food production system that combines conventional aquaculture methods and RASs. This method includes aquaculture and plant cultivation, which shows the integration of aquaculture-agriculture activities. Integrated multi-trophic aquaculture (IMTA) includes the use of symbiotic organisms in breeding systems that optimizes the balance of nutrients and purifies the wastewater resulting from aquaculture activities. This method shows the combination of different nutritional levels that organic and inorganic effluents are used by different organisms.

  Keywords: Aquaculture Wastewater, Water treatment, Recirculating Aquaculture System, Aquaponics, Sustainable development
 • HamidReza Nassery *, Farshad Alijani Pages 141-146

  During the last decade, the occurrence of continuous droughts, unbalanced exploitation of the water resources in Iran, decrease in the flow of rivers and discharge of springs, and the over drop in the groundwater level have caused social problems in different regions of the country. Based on this, the project of exploration and exploitation of Iran's deep groundwater resources was defined and welcomed by the officials. By allocating funds and providing credit, this project started in the middle of the 2010s and so far, several deep water wells have been drilled in Sistan and Baluchistan province. However, the overall quantitative and qualitative results published from the drilling of the mentioned wells have not been so promising. So that the existence of deep groundwater in the southeast and even other regions of Iran is doubtful. The purpose of this article is to examine the method adopted for deep groundwater exploration in Iran, considering the possibilities and limitations, and propose a new strategy to change the process of the project.

  Keywords: Deep water, Limitations, Sistan & Baluchestan, Exploration, Strategy
 • Hashem Derakhshan * Pages 147-155
  Controlling the continuous drop of the underground water level, which is usually referred to as the balancing of the underground water; It is not a new issue and many measures such as the ban on declaring plains, the plan for balancing the underground water, the plan for adapting to water scarcity, etc. have been formulated and announced in line with it.
  Keywords: groundwater level, continuous decline, Groundwater balancing, governance of government institutions, Integrated, collaborative management at the watershed level
 • Hadi Mirabolghasemi * Pages 155-157
  Despite the valuable features of the restoration and balancing plan of the country's underground water resources, the lack of attention to the following points in developing the framework of the plan can be considered as one of its weaknesses:- Historical experiences in the field of underground water resource management.- Reduction of government tenure and statism.- Non-agricultural factors affecting the balance of underground water resources.It seems that if the organizational and expert power and the budget spent for this project were spent only in the field of creating, institutionalizing and establishing user organizations and implementing cooperative management of underground water resources, and by learning from historical experiences and in order to reduce governmentality, Some of the tasks of underground water management, including the process of issuing and renewing permits and implementing the first seven projects, were assigned to these organizations, and better results were achieved.
  Keywords: underground water resource management, Non-agricultural factors affecting the balance of underground water resources, plan to restore, balance the country's, reduction of government tenure, statism, Institutionalizing, establishing user organizations, Implementation of cooperative management of underground water resources