فهرست مطالب

مطالعات فقهی و حقوقی زن و خانواده - پیاپی 11 (بهار و تابستان 1402)

نشریه مطالعات فقهی و حقوقی زن و خانواده
پیاپی 11 (بهار و تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1401/12/06
 • تعداد عناوین: 6
|
 • جواد حبیبی تبار* صفحات 7-30
  عقد نکاح از لازم ترین عقود است، با این حال رابطه زوجیت به سبب لعان، ارتداد، رضاع طاری یا تغییر جنسیت به خودی خود زایل می شود و نیز به سبب فسخ، طلاق یا بذل مدت در نکاح منقطع هم به نحو ارادی منحل می گردد. چنانچه زوجه در زندگی مشترک با شوهرش دچار عسر و حرج شدید باشد، مشمول قاعده نفی حرج قرار می گیرد. انحلال نکاح از این جهت در قالب فسخ نکاح متصور است؛ زیرا این قاعده علاوه بر احکام تکلیفی، شامل احکام وضعی، از جمله لزوم عقد نکاح، می شود. اما فقها به سبب رعایت احتیاط و بنا به محصوردانستن فسخ نکاح به عیوب منصوصه، تخلف شرط، و تدلیس، فسخ نکاح از طرف زوجه به سبب عسر و حرج را نپذیرفته اند. اما اینکه این انحلال نکاح در قالب طلاق قضایی باشد منوط به توسعه قلمرو قاعده نفی حرج به عدمیات احکام است که بعضی از فقها با پذیرش آن، طلاق از طرف حاکم در این خصوص را تجویز کرده اند، که این نظریه به احتیاط نزدیک تر است. گرچه با توجه به ادله فقهی تجویز فسخ نکاح در فرض حرج شدید زوجه، از مبانی فقهی دور نیست. قانون مدنی ایران به پیروی از قول مشهور فقهای معاصر در این خصوص، طلاق قضایی را تجویز کرده است که تبعا آثار طلاق بر چنین انحلالی مترتب خواهد شد.
  کلیدواژگان: انحلال نکاح، طلاق قضایی، فسخ نکاح، عسر و حرج
 • سعید ضیائی فر* صفحات 31-58
  درباره فاصله زمانی ای که زن حق مطالبه آمیزش جنسی از شوهرش را دارد بسیاری از فقیهان برای آن تحدید کمی قایل شده و فتوا داده اند که زن هر چهار ماه یک بار حق مطالبه آمیزش از همسرش را دارد. در این مقاله ادله ای که به سود این دیدگاه مطرح شده یا می توان مطرح کرد بررسی، و اثبات شده است که از اعتبار علمی کافی برخوردار نیست و در برابر آن، این دیدگاه مطرح شده است که اساسا این حق، در اثر امور فراوانی مانند سن، مزاج افراد، منطقه جغرافیایی، ویژگی های روان شناختی و شخصیتی و... تغییر می کند و از امور ثابتی نیست که شارع مقدس درباره اش تحدید کمی ثابتی داشته باشد. در نتیجه، باید گفت این حق تحدید کیفی دارد نه کمی؛ و طبق متعارف نوع افراد برای هر سن، منطقه، مزاج و دیگر عوامل موثر کارشناسی می شود و برای رفع اختلاف می توان قانون موقت وضع کرد و در فرض نبود قانون موقت و شکایت زن، قاضی واجد شرایط، می تواند زمانی برایش تعیین کند.
  کلیدواژگان: حق مطالبه، آمیزش جنسی، تحدید کمی و کیفی
 • احمدعلی قانع * صفحات 59-77

  امروزه آموزش و تحصیل کودکان به ضرورتی اجتماعی تبدیل شده و حق بر آموزش، یکی از حقوق بنیادینشان محسوب می شود. سلب این حق از کودک، به معضلی برای او می انجامد. از همین رو نظام حقوقی ایران، تحصیل را تا مقطع متوسطه الزامی کرده است. گاه برخی افراد علی رغم فراهم بودن زمینه لازم، از تحصیل فرزندشان در مدرسه ممانعت می کنند. نظام حقوقی ما در مقابله با این رفتار، تمهیدات خاصی اندیشیده است. پژوهش پیش رو با روش توصیفی تحلیلی و با جمع آوری داده ها از طریق شیوه کتاب خانه ای، با هدف پاسخ گویی به این پرسش سامان یافته است که: نظام کیفری ما در قبال ممانعت از تحصیل کودکان و نوجوانان چه واکنشی دارد؟ نتایج حاصل از این پژوهش، حاکی از آن است که از سال 1322 تا کنون، ممانعت از تحصیل کودکان و نوجوانان همواره مستوجب تعقیب کیفری بوده، اما منوط به وجود برخی شرایط است که در مقاله پیش رو تبیین و تشریح می شود.

  کلیدواژگان: ممانعت از تحصیل، ترک تحصیل، کودک، نفقه
 • احمدرضا موسوی مصباح الشریعه*، مریم مهاجری صفحات 79-97

  ارتباط طفل با خویشاوندانش، در رشد شخصیتش تاثیرگذار است. گاه ارتباط برخی اطفال با اقاربشان به دلایلی همچون طلاق پدر و مادر، با موانعی روبه رو می شود. مطابق اقوال فقهای امامیه، اگر مثلا در اثر طلاق، حضانت کودک به پدرش سپرده شده باشد، مادرش نیز حق دارد با او ملاقات داشته باشد تا صله رحم صورت گیرد. در ماده 1174 قانون مدنی نیز این حق به رسمیت شناخته شده است. با این حال، گاه مسیول حضانت برخلاف حکم قانون گذار مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص دارای حق ملاقات می شود؛ بدین ترتیب، حق طفل و اشخاص دارای حق ملاقات را تضییع می کند. یکی از واکنش های نظام حقوقی ایران در مقابله با این رفتار، واکنش کیفری است. مقاله پیش رو، با روش توصیفی تحلیلی و جمع آوری داده ها از طریق شیوه کتاب خانه ای با هدف تبیین واکنش کیفری نظام حقوقی ایران با جرم ممانعت از ملاقات طفل با اشخاص دارای حق ملاقات سامان یافته است. نتایج به دست آمده حکایت از آن دارد که ممانعت از ملاقات طفل از سال 1353 تاکنون مستوجب مجازات بوده است. برای آنکه ممتنع از ملاقات طفل مستوجب تعقیب کیفری باشد، باید ارکان این جرم محرز شود که در پژوهش پیش رو به جزییات آن پرداخته ایم.

  کلیدواژگان: ملاقات طفل، حضانت، اقارب، کودک، صله رحم، طلاق
 • هدی انصاریان، سید حسن عابدیان*، علی رضا عسگری صفحات 99-122

  حمایت از حقوق زنان در تمامی ابعاد اجتماعی یکی از موضوعاتی است که محل توجه و مناقشه جوامع بشری و تمامی ادیان الاهی از آغاز تاکنون بوده است. یکی از این حمایت ها، حمایت کلی از جایگاه و حقوق زنان در زمان جنگ است که کنوانسیون ژنو (یکی از مهم ترین تعهدنامه های حقوق بشردوستانه) و فقه امامیه به آن توجه کرده است. در ماده 76 پروتکل اول الحاقی کنوانسیون ژنو موضوع حمایت از زنان مطرح شده و در فقه امامیه با توجه به ادله خاص، همچون روایت پیامبر (ص) حاوی امر مستقیم ایشان که «زنان را نکشید» و آیه 190 سوره بقره درباره تعدی نکردن و احکام مرتبط با جهاد، اثبات پذیر است. در این مقاله می کوشیم با نگاهی فقهی حمایت کلی از زنان در جنگ را بررسی کرده، اندیشه مترقی شیعی را قبل از تدوین هر گونه قوانین حمایتی بین المللی در قرون اخیر اثبات کنیم. بنابراین، هدف ما در این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی پاسخ به این پرسش است که دیدگاه فقه امامیه راجع به مواد کنوانسیون ژنو درباره حمایت از زنان در زمان جنگ چیست تا مطابقت کامل کنوانسیون با موازین شرعی در این موضوع مشخص شود.

  کلیدواژگان: حمایت، زنان، جنگ، کنوانسیون ژنو، فقه امامیه
 • سیامک قیاسی*، غلام سخی علیزاده، محمدمصطفی دانش صفحات 123-152

  ماهیت حقوقی بذل مدت در نکاح موقت چندان هویدا نیست، حال آنکه آثار علمی و عملی متعددی بر آن مترتب می شود. لذا ماهیت بذل مدت، به عنوان عملی حقوقی، مسیله ای است که نیازمند کاویدن تا مرحله پاسخی در خور است. در فقه امامیه و حقوق ایران در عین اتفاق نظر بر عمل حقوقی بودن بذل مدت درباره ماهیتش موضع واحدی وجود ندارد. دیدگاهی، بذل مدت را عقد (هبه، صلح یا صدقه) می داند و دیدگاه دیگری آن را ایقاع (ابراء یا صلح ایقاعی) می پندارد؛ چون در حقیقت، اسقاط حقی است که زوج نسبت به بقیه مدت معین در ازدواج موقت بر زوجه دارد. این پژوهش در سایه توصیف و تحلیل گزاره های فقهی و حقوقی پس از بیان هر یک از دیدگاه های مذکور و بررسی استدلال های موجود، آنها را بررسی و نقد کرده و در نهایت از اندیشه ابراء (ایقاع) بودن ماهیت بذل مدت، دفاع کرده، و آن را موافق با منطوق نصوص می داند.

  کلیدواژگان: نکاح، نکاح موقت، مدت، ماهیت بذل مدت
|
 • Javad Habibitabar * Pages 7-30
  The marriage contract is one of the most necessary contracts. However, the marital relationship is automatically dissolved due to mutual curse, apostasy, foster care, or gender change, and it is also voluntarily dissolved due to termination, divorce, or granting duration in temporary marriage. If the wife is experiencing intolerable difficulty and hardship in her joint life with her husband, she is subject to the rule of negation of hardship. In this case, the dissolution of marriage is considered in the form of annulment of marriage, because this rule, in addition to mandatory rules, embraces status rules including the necessity of marriage. But the jurists have not accepted the annulment of the marriage by the wife due to intolerable difficulty and hardship, because they exercise caution and consider the annulment of the marriage to be confined to defects mentioned in texts, violation of the condition, and deception. But whether this dissolution of marriage is under judicial divorce is dependent on the development of the rule of negation of hardship to non-existent matters in the rulings, which some jurists have accepted and, therefore, prescribed divorce by the ruler in this regard, which is closer to caution. However, according to the jurisprudential pieces of evidence, the prescription of annulment of marriage in the case of intolerable difficulty of the wife is not far from the jurisprudential foundations. Iran's civil law prescribes judicial divorce in accordance with the famous opinion of contemporary jurists in this regard, and accordingly, the effects of divorce will follow such dissolution.
  Keywords: Dissolution of marriage, judicial divorce, Annulment of Marriage, Intolerable Difficulty, Hardship
 • Saeid Ziyayifar * Pages 31-58
  Regarding the time interval during which a woman has the right to demand sexual intercourse from her husband, many jurists have set a small limit and issued a fatwa that a woman has the right to request sexual intercourse from her husband once every four months. In this article, the arguments that have been presented or can be presented in favor of this point of view have been examined and it has been proven that they do not have sufficient scientific validity. In contrast, another view has been put forward according to which the woman's right basically changes due to many factors such as age, temperament of people, geographical region, psychological and personality characteristics, etc. Hence, the right is not one of the fixed subjects about which the holy Sharia has a fixed quantitative limitation. As a result, it should be said that this right has a qualitative rather than a quantitative limitation. Therefore, according to custom, individuals should be considered based on age, region, temperament, and other influential factors. In addition, a temporary law can be enacted to resolve the dispute, and in the absence of a temporary law and the woman's complaint, a qualified judge can set a time for her.
  .
  Keywords: Woman, Right to Claim, sexual intercourse, Quantitative, Qualitative Limitation
 • .Ahmadali Ghane * Pages 59-77

  Today, children's education is a social necessity and the right to education is considered one of their fundamental rights. Depriving children of this right leads to a problem for them. Therefore, Iran's legal system has made education mandatory up to the secondary level. Sometimes, some people prevent their children from studying in school, despite the provision of the required conditions. Our legal system has thought of special measures to deal with this act. Using the descriptive-analytical method and collecting data from library sources, the present research aims to answer the question: What is the reaction of our penal system to the prevention of children and adolescents from education? The results of the research indicate that since 1322 until now, the prevention of children and teenagers from education has always been subject to criminal prosecution. However, it depends on certain conditions that are explained and clarified in the present article.

  Keywords: Prevention of Education, Dropping out of Education, Child, alimony
 • AhmadReza Musawi Mesbah Al-Shariah *, Maryam Mohajeri Pages 79-97

  Children's relationship with their relatives is influential in their personality development. Sometimes the communication of some children with their relatives faces obstacles due to reasons such as parents' divorce. According to the Imami jurists, if, for example, the custody of a child is entrusted to his father due to divorce, his mother also has the right to meet with him/her in order to preserve kinship ties. This right is also recognized in Article 1174 of the Civil Code. However, sometimes the person in charge of custody, contrary to the law, prevents the child under custody from meeting with persons who have the right to visit. Thus, he violates the right of the child and persons with visitation rights. A criminal reaction is one of the reactions of Iran's legal system in dealing with this act. Using the descriptive-analytical method and collecting data from library sources, the present research was carried out with the aim of explaining the criminal reaction of the Iranian legal system to the crime of preventing a child from meeting with persons who have the right to visit him/her. The results indicate that preventing a child from visiting has been subject to punishment since 1353. For the person who forbids the child's visit to be criminally prosecuted, the elements of this crime must be proven, which we have discussed in detail in this paper.

  Keywords: Meeting the Child, custody, relatives, Child, Kinship Ties, Divorce
 • Hoda Ansarian, Seyyed Hasan Abediyan *, AliReza Asgari Pages 99-122

  Supporting women's rights in all social dimensions is one of the issues that have been the focus of attention and controversy in human societies and divine religions since the beginning. One of these protections is the general protection of the position and rights of women in the time of war, which has been taken into account by the Geneva Convention (one of the most important pledges of humanitarian rights) and Imami jurisprudence. In Article 76 of the First Additional Protocol of the Geneva Convention, the issue of protecting women is raised, and it can be proven in Imami jurisprudence according to specific evidence, such as the narration of the Prophet (S) containing his direct order to "do not kill women" and verse 190 of Surah al-Bagharah about non-transgression and rulings related to Jihad. In this article, we try to examine the overall protection of women in war from a jurisprudential point of view and prove the progressive Shiite thought before the formulation of any international protection laws in recent centuries. Therefore, using a descriptive-analytical method, the paper seeks to answer the question of what is the opinion of Imami jurisprudence regarding the articles of the Geneva Convention on the protection of women during the time of war, in order to determine the full compliance of the Convention with Sharia standards in this regard

  Keywords: Support, Women, war, Geneva Convention, Imami Jurisprudence
 • Siyamak Ghiyasi *, Ghulam Sakhi Eali Zadah, MohammadMostafa Danash Pages 123-152

  The legal nature of granting duration in temporary marriage is not very clear, while it has many scientific and practical effects. Therefore, the nature of granting duration, as a legal act, is an issue that needs to be investigated until reaching a suitable answer. In Imami jurisprudence and Iranian law, while there is a consensus on the legality of granting duration, there is no common opinion about its nature. One point of view considers the granting duration as a contract (gift, compromise, or charity) and another point of view considers it as a unilateral obligation (waiver or unilateral compromise). This is because, in fact, the termination of the time is the right that the husband has over the wife for the rest of the specified period in the temporary marriage. After explaining each of the mentioned points of view and examining the existing arguments, this research studied and criticized them in the light of describing and analyzing jurisprudential and legal propositions. Finally, it defended the idea that the nature of granting duration is termination and considered it to be consistent with the appearance of the texts.

  Keywords: arriage, Temporary marriage, Duration, Nature of Granting Duration