فهرست مطالب

جاویدان خرد - سال نوزدهم شماره 1 (پیاپی 41، بهار و تابستان 1401)
 • سال نوزدهم شماره 1 (پیاپی 41، بهار و تابستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/12/06
 • تعداد عناوین: 11
|
 • اسدالله فلاحی* صفحات 5-36

  در این مقاله نشان می دهیم که نسخه های خطی کتاب های قسطاس الافکار و شرح القسطاس، هر دو از شمس الدین سمرقندی، در مبحث قیاس های حملی، در بحث اختلاط قضایای خارجیه، حقیقیه و ذهنیه، دو تقریر یا دو تحریر متفاوت را نشان می دهند. این دو تقریر احکام منطقی اختلاط های یاد شده و نتایج آنها را به دو روش متعارض ارایه کرده اند. به دلیل تقدم زمانی تاریخ کتابت یک دسته از آن نسخه های خطی بر دسته دیگر، این دو تحریر را به ترتیب «تحریر اول» و «تحریر دوم» می نامیم. افزون بر این، نسخه های خطی هر دو تحریر خود به دو دسته تقسیم می شوند که در یک دسته، در اوایل بخش تصدیقات، هنگام معرفی قضایای خارجیه، حقیقیه و ذهنیه، یک عبارت به این نسخه ها افزوده شده که صرفا با محتوای تحریر دوم هماهنگ است و ما آن را عبارت «بحسب الحصر» نامیده ایم. از آنجا که مبحث اختلاط قضایای ثلاث را در تاریخ منطق در جهان اسلام تنها در این دو اثر از سمرقندی یافته ایم اهمیت این دو تحریر و عبارت «بحسب الحصر» دوچندان می شود و باید بررسی کرد که آیا تحریر دوم و عبارت «بحسب الحصر» از سمرقندی است یا از دیگران. از آنجا که اطلاعات ما در این زمینه تاکنون بسیار اندک است، به معرفی تفاوت های این دو تحریر می پردازیم و تلاش می کنیم ربط و نسبت های آنها را بیان کنیم به امید اینکه در آینده شواهد بیشتری در خصوص انتساب یا عدم انتساب تحریر دوم به سمرقندی یافت شود. در پایان، متن تصحیح شده این دو تحریر را به طور کامل می آوریم.

  کلیدواژگان: خارجیه، حقیقیه، ذهنیه، اخص، اعم، شمس الدین سمرقندی
 • مصطفی زالی* صفحات 37-66
  این مقاله می کوشد توامان به دو پرسش مهم نسبت به متافیزیک پاسخ گوید: الف) آیا متافیزیک دانشی ناظر به اصول کلی موجودات است یا از موجودی خاص به نحو انضمامی نیز پرسش می کند؟ ب) آیا متافیزیک در معنای کانتی آن نوعی گسست از متافیزیک ارسطویی است ؟ برای پاسخ به این دو پرسش نخست با استناد به متون ارسطو نشان داده می شود که مسیله متافیزیک اولا با جستار از اصول کلی موجودات آغاز می شود ولی، در ادامه این جستار، به پرسش از موجودی خاص یعنی امر نامشروط (اندیشه خوداندیش) گره می خورد. بنابراین، دانش ناظر به اصول کلی موجودات همان دانش به موجودات برین است. پس از تبیین سرشت متافیزیک ارسطویی، با بررسی متون کانت روشن خواهد شد که، برخلاف باور مشهور، نزد کانت نیز همواره تبیین موجودات به پرسش از امر نامشروط گره می خورد. بنابراین، متافیزیک نزد ارسطو و کانت همواره در پیوند با امر نامشروط است.
  کلیدواژگان: متافیزیک خاص، متافیزیک عام، ارسطو، کانت، امر نامشروط
 • رحمان احترامی* صفحات 67-88
  امام محمد غزالی (م505) مشهورترین مخالف فلسفه در میان متکلمین دنیای اسلام است. وی علیرغم ادعای نقد گفتار فلاسفه در حوزه الهیات، منطق و روش استدلال قیاس برهانی را می پذیرد و آن را جایگزین روش استدلال قیاسی (رد الغایب الی الشاهد) متکلمین پیش از خود می کند. در این مقاله با روش توضیحی-تحلیلی نشان خواهیم داد که غزالی با پذیرش امکان حصول یقین عقلی خود اتکا (قیاس برهانی)، بسترساز ورود محتوای فلسفه سینوی به کلام اسلامی و شروع تخلیط فلسفه با کلام در دنیای اسلام شد. او درعین حال با عدم التزام به لوازم این پذیرش تاریخی در بررسی مباحث الهیات عقلی، در بررسی تفکرات فیلسوفان همانند اسلاف خودش عمل کرد و دچار تهافت در نوع مواجهه با تفکر فلسفی یونان شد؛ قبول روش تفکر و رد محتوی به دلیل مخالفت با اصول ایمانی و ظواهر ادله نقلی.
  کلیدواژگان: غزالی، تهافت، قیاس برهانی، فلسفه، کلام
 • سینا سالاری خرم، محمد سعیدی مهر*، احمد عسگری صفحات 89-119
  اسکندر افرودیسی ارسطو را قایل به عنایت الهی نسبت به امور تحت القمر می داند. این مخالف با فهم سنت پیش از او در فهم ارسطو است که عنایت الهی را تنها محدود به اجسام سماوی می دانستند و آن را نسبت به تحت القمر بالعرض. اسکندر در فی العنایه درصدد است به گونه ای ارسطو را تفسیر کند که نسبت ضروری امور الهی با وجود امور مادی تحت القمر نقض نشود؛ و درعین حال این نسبت در چارچوبی غایت شناختی نافی شرافت امور الهی نیز نگردد. در این جستار ضمن اشاره به ریشه های تفسیر اسکندر در درباب کون و فساد و درباب آسمان ارسطو، نشان خواهیم داد که فهم اسکندر از عنایت مبتنی است بر نظریه ای خاص درباب علیت که دست آخر اسکندر را برای رهایی از بالعرض نشدن عنایت در تحت القمر با مشکل مواجه می کند.
  کلیدواژگان: عنایت، اسکندر افرودیسی، قصد اول، قصد ثانی، مجاورت
 • فرزانه آرین نژاد، مالک حسینی*، حمیدرضا شعیری صفحات 120-144

  زبان به عنوان مهمترین ابزار برقراری ارتباط بین انسان ها به طور کلی در دو شکل گفتاری و نوشتاری مورد استفاده قرار می گیرد. با توجه به این مسیله که گفتار و نوشتار خصیصه های متفاوتی در انتقال معنا دارند قصد داریم این خصوصیات را برشماریم و ببینیم که در فلسفه به طور کلی چه برتری ای نسبت به یکدیگر داشته اند. بدین منظور جایگاه گفتار- نوشتار و ویژگی هر یک در انتقال معنا را نزد برخی اندیشمندان دوره ی جدید و معاصر بررسی می کنیم. ابتدا چون افلاطون به عنوان فیلسوف دوره ی متقدم، آغازگر مفهوم لوگوس محوری بوده، به ویژگی های گفتار و نوشتار از دیدگاه افلاطون می پردازیم، پس از بررسی دیدگاه روسو، سوسور و هلیدی که تقریبا همگی جایگاه گفتار را بالاتر از نوشتار در نظر می گرفتند، به نظریات دریدا می رسیم که با نظریه ی متافیزیک حضور به نقد لوگوس محوری پرداخت، با روش واسازی در مسیر تمرکز زدایی قدم برداشت و به رد اولویت در دوگانه های تقابلی مانند گفتار- نوشتار پرداخت.

  کلیدواژگان: زبان، نوشتار، گفتار، لوگوس محوری، متافیزیک حضور
 • علی خانی*، سید محمدعلی دیباجی صفحات 145-181

  برهان تمانع یکی از براهین مهم کلامی در اثبات یگانگی خدا و نفی تعدد اله است. درباره این برهان و چگونگی دریافت آن از آیه شریفه ﴿لو کان فیهما آلهه إلا الله لفسدتا﴾ نگرش یکسانی وجود ندارد. متکلمان و فلاسفه در تبیین تلازم میان «تعدد آلهه» و «فساد» در این آیه و نیز در دلالت این برهان بر توحید ذاتی یا ربوبی، دیدگاه‌های متفاوتی دارند. ملا شمسا گیلانی در رساله «التوحیدیه»، برهان مستفاد از آیه یاد شده را ناظر به توحید ذاتی واجب تعالی می‌داند و معتقد است تعدد و تکثر واجب الوجود بالذات مستلزم «فساد» به معنای «عدم تحقق ممکنات» است. تصحیح حاضر برای نخستین بار، بر مبنای هشت نسخه خطی موجود در کتابخانه‌های ایران صورت پذیرفته است. بدین منظور نسخه کتابخانه مجلس (شماره 1823) که کهن‌ترین نسخه به شمار می‌آید اساس نسبی تصحیح بوده و شیوه تصحیح بینابین برگزیده‌ شده است.

  کلیدواژگان: التوحیدیه، ملا شمسا گیلانی، برهان تمانع، توحید ذاتی، توحید ربوبی
 • ایرج داداشی، سمیه جلالیان* صفحات 182-210

  در جوامع سنتی میان هنرور و پیشه ور تفاوتی وجود نداشته است و این تفاوت امری امروزی است. فعالیت های بشر در جامعه سنتی امری منبعث از اصول تلقی می شده است. به همین دلیل فعالیت های بشری به امری استحاله یافته مبدل می شدند و خصلتی مقدس به خود می گرفتند. جامعه یهود تا قبل از دوره مدرن از جوامع سنتی تلقی می شده. مانند دیگر جوامع سنتی، محور زندگی آنان آموزه های وحیانی (تورات و تلمود) بوده است. از جمله آنها مفهوم صنعت و پیشه است. مسیله پژوهش حاضر بررسی چگونگی تکوین هنر و صناعت در سنت یهود است. سوالات پژوهش: صناعات در جامعه عبرانی چگونه تکوین یافته اند؟ صناعات چه اهمیتی در دین یهود دارند؟ پیشه ها چه آداب معنوی دارند؟ پژوهش پیش رو با رجوع به منابع مرتبط و به ویژه متون سنتی و نیز مقدس یهود به گردآوری و تدوین و دسته بندی مطالب می پردازد، سپس با تحلیل و تفسیر و تشریح یافته های گردآوری شده به استنباط و استنتاج می پردازد. هدف پژوهش حاضر بررسی چگونگی تکوین هنر و صناعت نزد عبرانیان است. نتایج نشان می دهد که پیشه ها در دین یهود خاستگاه الهی و وحیانی دارند. داشتن کار و پیشه بسیار مورد تاکید است. پیشه ها دارای آدابی هستند که فرد باید آنرا رعایت کند.

  کلیدواژگان: صناعات، عبرانیان، هنر مقدس، تورات
 • اسماعیل رادپور* صفحات 211-237

  کتاب مشهور یی جینگ، مهمترین متن حکمی چین باستان، قرن هاست که مورد مطالعه جدی حکمای سنتی چین در گذشته و پژوهشگران چینی و غربی در دوره جدید بوده است. در مطالعات لغت شناسی، مباحث بسیاری پیرامون لفظیی  شکل گرفته است. اما با آنکه یی جینگ (دفتر مقدس یی) جلوه گاه متافیزیک تمثیلی در نزد چینیان باستان به شمار می رود، پژوهشگران به بررسی معانی این لفظ از نظرگاه تمثیلی یا نپرداخته اند یا اشاره وار و سهل گیرانه از کنار آن گذشته اند. دریافتن معانی لفظ یی مفتاحی است که گنج خانه یی جینگ بدون آن گشودنی نخواهد بود. این نوشتار ابعاد مختلف نویسه یی را بررسی می کند و از نظرگاهی تمثیلی مبتنی بر روش سنتی لفظ-تمثیل-معنی (ین شیانگ یی) به کشف معانی تمثیلی نخستین این نویسه چینی می پردازد و درباره نسبت معانی مشتق با جهات تمثیلی آن بحث می کند.

  کلیدواژگان: یی جینگ، ریشه شناسی تمثیلی، نویسه های چینی، خط نگاشت باستانی، ظهور و تجلی
 • حسین شیخ رضایی* صفحات 238-264

  دانشمندان جهان را به کمک ابزارهایی گوناگون بازنمایی می کنند و یکی از مهم ترین ابزارهای آنان مدل های علمی است. در بسیاری مواقع، پدیده های پیچیده در جهان واقعی با ساخت مدل هایی ساده و ایدیال شده بازنمایی می شوند. مدل ها سوالات مهمی در فلسفه علم مطرح می کنند، اما از میان آنها دو سوال اساسی تر از بقیه است. نخست اینکه مدل ها اصولا چیستند، و دوم اینکه مدل ها چگونه جهان را بازنمایی می کنند. ما در این نوشته عمدتا به پرسش نخست، هستی شناسی و چیستی مدل ها، در چهارچوب داستان انگاری مدل های علمی می پردازیم، اما نشان می دهیم این دو پرسش درهم تنیده اند و پاسخی که به پرسش هستی شناختی می دهیم، پاسخ های ما به پرسش بازنمایی را محدود و مقید می کند. در مدل سازی نظری، دانشمندان معمولا فرض هایی مطرح می کنند که در جهان فیزیکی برقرار نیست. از سوی دیگر، دانشمندان چنین «وانمود» می کنند که «گویی» چیزهایی در جهان وجود دارند که آنچه مدل توصیف می کند درباره آنها صادق است. یکی از راه حل های جذابی که در سال های اخیر در خصوص هستی شناسی مدل های نظری مطرح شده رویکردی موسوم به «داستان انگاری» است که در آن برای پاسخ به سوال هستی شناختی به مفهوم «بازی وانمودی» و «باورآوری» توسل می شود. ادعا شده است مدل های علمی از سنخ داستان هایی هستند که از آنها در بازی های تخیلی استفاده می شود.

  کلیدواژگان: داستان انگاری، مدل های علمی، مدل های نظری، باورآوری، بازنمایی مستقیم، بازنمایی غیرمستقیم، ارجاع گرایی
 • محمدرضا عدلی* صفحات 265-293

  مکتوبات ابوحامد غزالی بر تحولات دینی عصر گورکانیان تاثیر چشم گیری داشت. اکبرشاه، با تاسیس دینی التقاطی، موسوم به «دین الهی»، و اتخاذ سیاست های مبتنی بر تسامح با پیروان دیگر ادیان، می کوشید منازعات میان آنان را مرتفع سازد. این امر واکنش هایی را در میان برخی از صوفی عالمان آن عصر برانگیخت و ضرورت «احیاء» دین، توجه آنها را به آثار غزالی معطوف کرد. از جمله می توان از احمد سرهندی، عبدالحق دهلوی و شاه ولی الله دهلوی یاد کرد که به کرات به کتب غزالی استناد کرده اند و دو تن از آنها، احمد و ولی الله، خود را همچون غزالی «مجدد» می خواندند. تاثیر غزالی بر آنها در این حوزه ها مشهود است: کوشش برای تدوین اصول شریعت و تشریح باطن احکام؛ مقابله با بدعت ها و احیای سنت سلف؛ برقراری مقارنه میان شریعت و طریقت و نقد صوفیان شریعت گریز؛ مخالفت با فلسفه؛ تالیف آثاری متاثر از کتب غزالی.

  کلیدواژگان: ابوحامد محمد غزالی، هند، گورکانیان، احمد سرهندی، عبدالحق دهلوی، شاه ولی الله دهلوی
 • رضا گندمی نصرآبادی* صفحات 294-320

  در دهه سوم قرن بیستم تحت تاثیر مطالعات تطبیقی در حوزه دین پژوهی،اسطوره شناسی و زبان شناسی مطالعات تطبیقی در حوزه فلسفه وجهه همت جمعی از اندیشمندان غربی قرار گرفت.اولین تالش ها در این باره از سوی ماسون-اورسل صورت گرفت؛او متاثر از پوزیتیویست ها با اعمال روش تاریخی گام های آغازین را در این وادی برداشت.کربن ضمن برشمردن معایب روش تاریخی ماسون-اورسل در مطالعات تطبیقی و با بکاربستن رهیافت پدیدارشناسانه در این حوزه تاثیرات بسیاری از خود برجا گذاشت.برای فهم بهتر دیدگاه کربن در باره مطالعات تطبیقی باید به رهیافت پدیدارشناسانه او به همراه نظرگاه هستی شناسانه وی که جولانگاه رهیافت یادشده است و نیز به مقصود او از فلسفه عطف توجه کرد.به طور کلی،مخالفت با اصالت تاریخ و جامعه شناسی،مخالفت با حکمت بحثی و استدلالی،تاکید بر شهود و توجه به درون و شعار بازگشت به خود اشیا یا نجات پدیدارها از جمله نقاط اشتراک کربن با پدیدارشناسان بنام است و از سوی دیگر،باور کربن به وجود عالم میانی و به طور کلی رویکرد هستی شناسانه او و نقش قوه خیال به عنوان قوه ادراکی آن عالم و تاکید بر تاویل و گره زدن تطبیق به آن از جمله مواضع افتراق آن ها بشمار می آید.

  کلیدواژگان: کربن، فلسفه تطبیقی، تاریخ انفسی، پدیدارشناسی، تاویل، عالم مثال
|
 • Assadollah Fallahi * Pages 5-36

  In this paper, we show that the extant manuscripts of Shams al-Dīn Samarqandī’s logical books Qisṭās al-afkār and Sharḥ al-Qisṭās exhibit a double version of exposition of mixed syllogisms which are composed of khārijī, ḥaqīqī and mental readings of quantified categorical propositions. This duble version presents different or even conflicting judgements on those mixed syllogisms. Because of the chronological precedence of one group of the manuscripts over the other, we call these two expositions "first version" and "second version," respectively. In addition, the manuscripts of both versions are divided into two groups. In one group, at the beginning of the section of propositions, when introducing the division of propositions into khārijī, ḥaqīqī and mental, a phrase is added to the manuscripts, which is only consistent with the contents of the second version. Since in the logical tradition in the Islamic world we have found the issue of mixed syllogisms composed of the three propositions only in these two works of Samarqandī, the importance of these two versions and of the added phrase is doubled and it must be examined whether the added phrase and the second version are from Samarqandī himself or from another scholar. In the present article, we will introduce the differences between the two versions and try to explain their relationship. In the end, we will critically edit the texts of these two versions in full.

  Keywords: Shams al-Dīn Samarqandī, khārijī, ḥaqīqī, mental, propositions, implication
 • Mustafa Zali * Pages 37-66
  The current investigation tries to answer two questions about Metaphysics: a) Is metaphysics a science about general principles of beings, or does it ask concretely about some special beings? b) Is metaphysics in its Kantian conception, a complete rupture from Aristotelian Metaphysics,? To answer these questions, in response to the first question it is shown that the problem of metaphysics begins with the question of the general principles of beings. However, this question leads to the question of special being, i.e., the unconditioned (thinking of thinking). Therefore, the knowledge of general principles of beings is the same as the knowledge of supreme beings. After explaining the nature of Aristotelian metaphysics, by examining Kant's texts, it turns out that, contrary to the popular belief, Kant's explanation of beings is always tied to the question of the unconditioned. Therefore, according to Aristotle and Kant, metaphysics is always connected with the unconditioned.
  Keywords: Special Metaphysics, General Metaphysics, Aristotle, Kant, Unconditioned
 • Rahman Ehterami * Pages 67-88
  Imam Mohammad al-Ghazali (d. 505) is the most famous opponent of philosophy among theologians of the Islamic world. Despite his claim to critique the discourse of philosophers in the field of theology, he, under the influence of the Muslim commentators Aristotle (Farabi and Ibn Sina), accepted Greek philosophical thought based on meaning and emphasized the legitimacy of logic and mathematics. He introduces the way of thinking of the theologians before him because of its reliance on the word "uncertain" and replaces the logic and method of reasoning of analogical analogy with the method of allegorical reasoning (rejection of the absent to the witness) before him In this article, we will show by explanatory-analytical method that Ghazali, by accepting the possibility of achieving his rational certainty, relied on (argumentative analogy), paved the way for the content of Sinaitic philosophy to enter Islamic theology and began to mix philosophy with theology in the Islamic world. Of course, he was not obsessed with the necessities of this acceptance, and in studying the thoughts of philosophers, he acted like his own predecessors, and suffered from a kind of confrontation with Greek philosophical thought; Accepting the method of thinking and rejecting the content due to opposition to the principles of faith and the appearance of narrated evidence
  Keywords: Ghazali, Syllogization, deductive reasoning, philosophy, Theology
 • Sina Salari Khoram, Mohammad Saeedimehr *, Ahamd Asgari Pages 89-119
  The peripatetic tradition of reading Aristotle limits divine providence to celestial bodies and maintains that, according to Aristotle, there is just divine providence per accident by celestial bodies concerning sublunary world. Alexander of Aphrodidsias in his treatise titled as “On Providence”, however, tries to give an Aristotelian version of divine providence so that it would not be in contradiction with the exaltedness of divine causes in superlunary world and would not be per accident. We, in this essay, by pointing to the roots of his Aristotelian conception of divine providence in De Generatione et Corruption and De Caelo, shall show that his specific treatment of divine providence in Aristotle is based on a peculiar theory of causation which in turn will face him with other difficulties in denying providence per accident.
  Keywords: Alexander of Aphrodisias, divine providence, primary intention, secondary intention, to be close to
 • Farzaneh Ariannejad, Malek Hosseini *, HamidReza Shairi Pages 120-144

  Language, the most important tool for communication among human beings is generally used in spoken and written form. Speech and writing have different features to convey a meaning; we intend to define these features and find out, generally in philosophy, what kind of priority speech and writing might have had. we are going to review the status of speech-writing and their characteristics in conveying meaning, in certain modern and contemporary thinkers. since Plato was the initiator of Logocentrism, firstly we are going to discuss the characteristics of speech and writing from his point of view. Then we discuss the matter in Rousseau, Saussure and Halliday; they, assigned a higher status to speech. After that we will discuss Derrida’s point of view; by his theory the metaphysics of presence, Derrida criticized logocentrism and by his deconstruction method he took step into the decentralization path. He disproved priority in dualities like speech-writing.

  Keywords: language, Writing, Speech, Logocentrism, Metaphysics of Presence
 • Ali Khani *, Seyed MohammadAli Dibaji Pages 145-181

  One of the important theological arguments for proving oneness of God and denying polytheism is the Argument of Mutual Hindering (Al-Tamanoˈ). There is no common view about this argument and how to obtained it from Quranic verse "Had there been gods in heaven or earth other than Allah, both would indeed have been ruined". Theologians and philosophers have differing

  Keywords: treatise Al-Tawhidiyyah, Mullā Shamsā Gilāni, argument of Tamānu, monotheism of inherent, monotheism of lordship
 • Iraj Dadashi, Somayeh Jalalian * Pages 182-210

  In traditional societies, there is no difference between artist and craftsman, and this difference is something today. Human activities in traditional society have been considered to be based on principles. For this reason, human activities became transformed and took on a sacred character. Jewish society was considered a traditional society before the modern era. Like other traditional societies, the focus of their lives has been on revelatory teachings (Torah and Talmud). Among them is the concept of arts and crafts. The aim of the present study is to examine how art and craft developed in the Jewish tradition. Research Questions: How did arts and crafts evolve in Hebrew society? What is the importance of arts and crafts in Judaism? What spiritual etiquettes do the crafts have? Leading research collects, compiles, and categorizes material by referring to relevant sources, especially traditional and Jewish sacred texts, and then draws inferences by analyzing, interpreting, and describing the collected findings.The purpose of this study is to investigate the development of art and craft among the Hebrews. The results show that crafts in Judaism have a divine and revelatory origin. Having a crafts is very important. arts and crafts have etiquette that one must follow.

  Keywords: Arts, Crafts, Hebrews, Sacred Art, Torah
 • Esmaeil Radpour * Pages 211-237

  The famous Yijing, the most important metaphysical writing of ancient China, has been studied for centuries by both traditional Chinese metaphysicians of the past and modern Chinese and Western scholars. There have appeared many discussions around the word yi 易in philological studies. However, despite the Yijing being the representative of the symbolical metaphysics of the ancient Chinese, scholars either have not been concerned about the meanings of this word from a symbolistic point of view or have briefly and indifferently passed by it. Understanding the word yi is a key without which the treasure house of the Yijing will not be opened. Examining various dimensions of the character yi from a symbolistic viewpoint based on the traditional method of word-symbol-meaning (yan xiang yi), this paper explores the prime symbolical meaning of the Chinese character and discusses the relationship of the derived meanings with its symbolical aspects.

  Keywords: Yijing, symbolistic etymology, Chinese characters, Ancient Script, manifestation
 • Hasan Sheikh Rezaei Pages 238-264

  Scientists represent the world with the help of various tools and one of their most important tools is scientific models. In many cases, complex phenomena in the real world are represented by constructing simple, idealized models. Models raise important questions in the philosophy of science, but two of them are more fundamental than the others. The first is what models are basically, and the second is how models represent the world. In this paper, we mainly address the first question, ontology of models, in the context of fictionalism about scientific models, but we show that the two questions are intertwined and that the answer to the ontological question limits our answers to the question of representation. In theoretical modeling, scientists often make assumptions that do not hold in the physical world. Scientists, on the other hand, "pretend" that there are "entities" in the world about which what the model describes is true. One of the fascinating solutions that has been proposed in recent years regarding the ontology of theoretical models is an approach called "fictionalism" in which the concept of "pretend play" and "make-believe" is used to answer the ontological question.

  Keywords: fictionalism, scientific models, Theoretical Models, make-believe, direct representation, indirect representation, referentialism
 • MohammadReza Adli * Pages 265-293

  Writings of Muhammad Ghazali had a significant impact on the religious developments of the Mughal Empire. Akbar, established a synthetic religion, called Dīn-i-Ilāhī, and by adopting policies based on tolerance towards the followers of different religions tried to resolve the conflicts between them. This provoked reactions among Sufi-scholars and the necessity of "revival" of religion turned their attention to Ghazali. We can mention Ahmad Sarhindi, Abdul-Haq and Shah Waliullah who have repeatedly cited Ghazali and two of them, Ahmad and Waliullah, like Ghazali, called themselves "renewer". The Ghazali's influence on them can be traced in these areas: An effort to compile the principles of the Shari'a and explain its inner meaning; Dealing with heresies and reviving the tradition; Establishing a parallel between Shari'a and Tariqa and criticizing those Sufis who went beyond the circle of Sharia; Opposition to philosophy; Writing works influenced by Ghazali's books.

  Keywords: Abu Hamid Mohammad Ghazali, India, Mughal Empire, Ahmad Sarhindi, Abdulhaq Dehlavi, Shah Valiullah Dehlavi
 • Reza Gandomi Nasrabadi * Pages 294-320

  In the third decade of the twentieth century, under the influence of comparative studies in the field of theology, mythology and linguistics, comparative studies in the field of philosophy came to the attention of a group of Western thinkers. The first attempts at this were made by Mason-Ursel; he adopted the historical method under the influence of the positivists. chose. To better understand Carbon's view of comparative studies, one must pay attention to his phenomenological approach along with his ontological view, as well as to his purpose of philosophy. Intuition and attention to the inside and the slogan of returning to objects themselves or saving phenomena are among the common points of carbon with phenomenologists. On the other hand, Carbon's belief in the existence of the middle world and his ontological approach in general and the role of imagination as perceptual That world and the emphasis on interpretation and tying

  Keywords: Carbon, Comparative philosophy, Psychological History, Phenomenology