فهرست مطالب

 • سال دهم شماره 3 (پاییز 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/12/06
 • تعداد عناوین: 8
|
 • مهدیه حاذقی، توحید مبهوت مقدم*، یاسر یوسف پور صفحات 1-14
  زمینه و هدف

   تمرینات ورزشی و مصرف مکمل های گیاهی علاوه بر خواص کاهش وزن باعت کاهش بیماری های ناشی از این بیماری نیز می شود. هدف از تحقیق حاضر بررسی اثر هشت هفته تمرین کانکارنت با مکمل یاری رویبوس بر شاخص آتروژنیک و مقاومت به انسولین و برخی آنزیم های کبدی زنان دارای اضافه وزن بود.

  روش ها

   24 زن دارای اضافه وزن با دامنه سنی 23تا64 سال به طور تصادفی در4 گروه کنترل، مکمل، تمرین، مکمل+تمرین قرار گرفتند. شرکت کنندگان گروه مکمل به مدت 8 هفته روزانه 2گرم از چای رویبوس را دریافت کردند. تمرینات کانکارنت به مدت 8 هفته و هفته ای 3 جلسه انجام شد. شاخص های مقاومت به انسولین، شاخص آتروژنیک، ALTو AST قبل از شروع تمرین و بعداز آخرین جلسه تمرین ارزیابی شدند. داده ها با استفاده از نرم افزار spss نسخه22در سطح p<0/05 تجزیه و تحلیل گردید.

  نتایج

  سطح آنزیم های کبدی در گروه تمرین و مکمل کاهش معناداری داشت.(p<0/05) ،اما در گروه های دیگر تاثیر معناداری مشاهده نشد. در هیچ یک از گروه ها تغییر معناداری در سطوح شاخص آتروژنیک یافت نشد.در 2 گروه تمرین+مکمل و تمرین شاخص HOMA-IR کاهش معناداری داشت.(به ترتیب p=0/045 و p=0/017).نسبت شاخص توده بدنی و وزن در همه گروه ها به جز کنترل روند کاهشی معناداری داشت (p<0/05).

  نتیجه گیری

  تمرین کانکارنت با و بدون مصرف مکمل رویبوس می تواند سبب کاهش عوامل خطرزای ناشی از چاقی و کاهش فاکتورهای مقاومت به انسولین و آنزیم کبدی شود.لذا استفاده از این روش جهت کنترل وزن توصیه میگردد.

  کلیدواژگان: تمرین کانکارنت، رویبوس، شاخص آتروژنیک، انسولین، اضافه وزن
 • رویا صادقی، سارا مرتاض هجری، الهام شکیبازاده، هاشم حشمتی* صفحات 15-29
  زمینه و هدف

  وضعیت آموزش سلامت در کشور مطلوب نیست. جهت نهادینه سازی علم آموزش سلامت در نظام سلامت کشور، تعیین شایستگی های کارکنان نظام سلامت در این زمینه ضروری است. مطالعه حاضر با هدف تبیین ویژگی های فردی آموزش دهنده سلامت انجام شد.

  روش ها

  این مطالعه کیفی به روش تحلیل محتوا با رویکرد لاندمن و گرانهایم در سال 1398 انجام شد، 31 نفر از متخصصان آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، کارشناسان سلامت و پزشکان در سطوح مختلف نظام سلامت به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساختار یافته جمع آوری و تجزیه و تحلیل گردید. به منظور تایید دقت داده ها، شاخص های اعتبار، اعتماد، تاییدپذیری و انتقال پذیری مد نظر قرار گرفت.

  نتایج

  علاوه بر درون مایه های مربوط به شایستگی های علمی و حرفه ای، درون مایه ویژگی های فردی آموزشگر سلامت مشخص شد. این درون مایه شامل 11 طبقه اصلی: اخلاق و تعهد حرفه ای، اعتماد به نفس، الگو بودن، اهل مشورت بودن، باورهای قلبی، تعالی شغلی و توسعه فردی، سلامتی، شایستگی فرهنگی، ظواهر، علاقمندی و ویژگیهای زمینه ای بود.

  نتیجه گیری

  آموزشگر سلامت علاوه بر شایستگی های علمی و تخصصی، باید دارای اخلاق و تعهد حرفه ای، اعتماد به نفس، باورهای قلبی، سلامتی، شایستگی فردی و علاقمندی بوده، همچنین علاوه بر الگو بودن، باید ظواهر مناسب داشته و در راستای تعالی شغلی و توسعه فردی کوشا باشد. لذا پیشنهاد می شود در برنامه های درسی این ویژگی ها مد نظر قرار گیرد.

  کلیدواژگان: آموزش دهنده سلامت، ویژگی های فردی، شایستگی ها، تحلیل محتوا
 • محمد نمازی نیا، خیزران میری، طاهره سربوزی حسین آبادی*، علی عابدی صفحات 30-39
  زمینه و هدف

  مراقبین بیماران مبتلا به کووید- 19 از جمله افراد در معرض خطر در ارتباط با بروز اختلالات روانشناختی می باشند. این پژوهش با هدف تعیین افسردگی، اضطراب و استرس مراقبین بیماران مبتلا به کووید- 19 مراجعه کننده به بیمارستان نهم دی شهرستان تربت حیدریه انجام شد.

  روش ها

  این مطالعه توصیفی-مقطعی، با نمونه گیری در دسترس، در بازه زمانی آبان ماه تا دیماه 1399 با شرکت 255 مراقب بیماران مبتلا به کووید-19 شهر تربت حیدریه انجام شد. ابزارهای جمع آوری داده ها شامل پرسشنامه مشخصات فردی و پرسشنامه استانداردشده 21 DASS بود. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 16 و آزمون تی مستقل، آنالیز واریانس یکطرفه و آزمون تعقیبی LSD تحلیل شدند.

  نتایج

  در مطالعه حاضر شدت اکثر اختلالات ذکر شده در مراقبین بیماران مبتلا به کووید- 19 ،در سطح متوسط بود. میزان افسردگی، اضطراب و استرس مشارکت کنندگان به ترتیب 47 % ، 45 % و 41/5%بود. آزمون ANOVA اختلاف آماری معناداری بین میزان افسردگی مراقبین و وضعیت تاهل مشارکت کنندگان نشان داد (p=0/043) برطبق آزمون تعقیبی LSD ، میزان افسردگی در گروه همسر فوت شده نسبت به سایر گروه ها بیشتر بود. بعلاوه استرس مراقبین برحسب سن مشارکت کنندگان متفاوت (p=0/039) و میزان آن در گروه سنی 31 تا 50 سال نسبت به سایر گروه ها بیشتر بود.

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج مطالعه حاضر میتوان گفت که افسردگی، اضطراب و استرس در مراقبین بیماران مبتلا به کووید-19 در سطح متوسط و برحسب مشخصات دموگرافیک آنان متفاوت بود.

  کلیدواژگان: افسردگی، اضطراب، استرس، کووید-19، مراقبین بیماران
 • الهام قاسمی*، جواد نخزری خدا خیر، شیلا نایبی فر صفحات 40-50
  زمینه و هدف

  فعالیت بدنی به عنوان یک ابزار آموزشی - تربیتی، اهداف روانی - اجتماعی گسترده ای را به دنبال دارد. هدف پژوهش حاضر، بررسی اثر یک دوره تمرین هوازی بر شاخص های زیست حرکتی منتخب، پرخاشگری، اضطراب و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه در ایام کرونا بود.

  روش ها

  در این مطالعه نیمه تجربی با طرح پیش آزمون- پس آزمون، 40 دانش آموز دختر دارای اضافه وزن مقطع متوسطه دوم شهر زابل به صورت چند مرحله ای انتخاب و به دو گروه کنترل و تجربی تقسیم شدند. برنامه تمرین به مدت 12 هفته با شدت 65-80 % ضربان قلب بیشینه دنبال شد. برخی فاکتورهای آمادگی جسمانی، عملکرد تحصیلی، پرخاشگری و اضطراب در ابتدا و انتهای مطالعه اندازه گیری گردید. داده های پژوهش با استفاده از آزمون های تی زوجی و کو واریانس تحلیل شد.

  نتایج

  پس از 12 هفته تمرین، نمرات عملکرد تحصیلی، توان هوازی، توان بی هوازی و تعداد تکرار استقامت عضلانی افزایش معنادار و نمره شاخص های پرخاشگری ، اضطراب و زمان دوی سرعت کاهش معنادار یافت (p<0/05). میانگین تغییرات این شاخص ها با گروه کنترل تفاوت معناداری داشت. (p<0/05).

  نتیجه گیری

  تمرینات هوازی میتواند باعث بهبود سلامت جسمانی، روانشناختی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در ایام کرونا و قرنطینه گردد.

  کلیدواژگان: ورزش، آمادگی جسمانی، عملکردتحصیلی، سلامت روانی، کروناویروس
 • مروارید کرمخانی، حسن اصیلیان مهابادی، بهرام دارایی، علی صیدخانی نهال*، علی نوری زاده صفحات 51-64
  زمینه و هدف

  آفلاتوکسین AFB1) B1) یک عامل ژنوتوکسیک، سایتوتوکسیک و هپاتوکارسینوژن بالقوه است. هرگونه تماس با آفلاتوکسین ها، یکی از بزرگترین تهدیدها برای کارگران شاغل در صنعت پردازش زباله است. از طرف دیگر، مطالعات اندکی در ارتباط با بررسی مواجهات شغلی با مایکوتوکسینها در صنعت مذکور صورت گرفته است. در پژوهش حاضر میزان مواجهه کارگران شاغل در بخشهای تفکیک و بازیافت زباله خشک وزباله تر، با گرد و خاک و AFB1 در شهر کرج مورد ارزیابی قرار گرفت.

  روش ها

  تعداد 18 نمونه سطحی از بخش های تفکیک نان خشک، 18 نمونه سطحی از بخش های تفکیک پلاستیک و 18 نمونه از مکان های کنترل مربوط به مراکز بازیافت زباله خشک، 20 نمونه سطحی محیط کار از بخش تفکیک از مرکز بازیافت زباله تر در فصل بهار و پاییز، و تعداد 20 نمونه از مکان کنترل، برداشت گردید. میزان AFB1 در نمونه های سطحی پس از طی مراحل استخراج و خالص سازی، توسط HPLC اندازه گیری شد.

  نتایج

  میزان گرد و خاک و AFB1 در گرد و خاک نمونه های سطحی در بخش تفکیک نان خشک و پلاستیک و تفکیک زباله تر در فصل بهار و فصل پاییز نسبت به گروه کنترل بیشتر بود.

  نتیجه گیری

  بر اساس این نتایج، کارگران در این صنعت در مواجهه با AFB1 و خطرات ناشی از این تماس قرار دارند.

  کلیدواژگان: آفلاتوکسین B1، مایکوتوکسین، آئروسل، عامل خطر، مدیریت پسماند
 • زهرا نظیری*، عبدالله درخشنده، ملیحه اکبرزاده نیاکی، سحر زارع صفحات 65-75
  زمینه و هدف

  چالش مهم برای درمان عفونت ادراری، گسترش اشریشیا کلی مولد بتالاکتامازهای وسیعالطیف میباشد. لذا فراوانی ژن های بتالاکتاماز اصلی، مقاومت نسبت به بتالاکتامها و توانایی تولید بتالاکتامازهای وسیعالطیف در اشریشیا کلی ادراری و مدفوعی زنان دچار عفونت ادراری مقایسه شد.

  روش ها

  این مطالعه در سال 1399 بر روی 60 جدایه اشریشیا کلی شامل 30 جدایه از ادرار و 30 جدایه از مدفوع 30 زن دچار عفونت ادراری که به آزمایشگاه های تشخیصی شهر کرمان مراجعه کرده بودند، انجام گرفت. حضور ژنهای M-blaCTX و blaTEM در این جدایه ها با استفاده از واکنش زنجیرهای پلیمراز و مقاومت به سفتازیدیم، سفوتاکسیم و سفتریاکسون با روش انتشار از دیسک و فراوانی جدایه های مولد بتالاکتامازهای وسیع الطیف با روش تایید فنوتیپی موسسه استاندارد بالینی و آزمایشگاهی بررسی گردید.

  نتایج

  فراوانی M-blaCTX و blaTEM در جدایه های مدفوعی به ترتیب 73/3 %و86/7 %و در جدایه های ادراری به ترتیب 83/3 %و 90 %بود. مقاومت به سفتازیدیم، سفوتاکسیم و سفتریاکسون به طور مساوی در 10 %از جدایه های مدفوعی و 23/3 % ،20 %و 20 %از جدایه های ادراری مشاهده شد و 3/3 %از جدایه های مدفوعی و 13/3 %از جدایه های ادراری مولد بتالاکتامازهای وسیع الطیف بودند. این فراوانی ها در میان جدایه های مدفوعی و ادراری تفاوت معنی داری نداشت. تشابه قابل توجه خصوصیات مورد بررسی در میان جدایه های مدفوعی و ادراری هر زن، احتمال وجود تشابه ژنتیکی بین عوامل عفونت ادراری و فلور روده و یا انتقال عناصر ژنتیکی متحرک بین آنها را تقویت میکند.

  نتیجه گیری

  انجام تست حساسیت ضدمیکروبی روی نمونه های بالینی جهت انتخاب موثرترین دارو و کاهش هزینه های درمانی ضروری است.

  کلیدواژگان: اشریشیا کلی، عفونت ادراری، مقاومت آنتیبیوتیکی، بتالاکتاماز وسیع الطیف
 • مریم بخشی زاده، فاطمه شاهدی* صفحات 76-87
  زمینه و هدف

   تصویربرداری مولکولی ساختارهای بافتی و خصوصیات ضایعه را به صورت غیر تهاجمی بررسی و امکان تشخیص دقیق بیماری ها را در مراحل اولیه فراهم می کند. یک تصویربرداری مولکولی موفق به یک ماده کنتراستزای غیر سمی با حساسیت بالا نیاز دارد. امروزه طیف وسیعی از نانوذرات به عنوان مواد کنتراستزا برای روش های تصویربرداری پزشکی توسعه یافته اند. در این مطالعه، ویژگی ها، مزایا و محدودیت های مرتبط با عوامل کنتراست مبتنی بر نانوذرات طلا مورد استفاده در روش های تصویربرداری زیست پزشکی بررسی می شود.

  روش ها

   در این مطالعه مروری، داده های مرتبط با استفاده از کلید واژه هایی نظیر Optical/PET/MRI/CT Molecular Imaging وContrast media Imaging Gold Nanoparticles-based contrast agent بدون اعمال هیچ گونه محدودیت زمانی، در پایگاه های داده ISI ،Scopus ،و PubMed جمع آوری گردید.

  نتایج

   نانوذرات طلا دارای مزیت های چشمگیری از قبیل: اصلاح سطح آسان، خواص فیزیکی قابل کنترل، زیست سازگاری، غیرسمی بودن و زمان گردش طولانی می باشند.

  نتیجه گیری

   نانو ذرات مبتنی بر طلا (AuNMs) با عدد اتمی و چگالی بالا و همچنین زیست سازگاری عالی، از پتانسیل خوبی در تصویربرداری زیست پزشکی به عنوان ماده کنتراستزا برخوردارند.

  کلیدواژگان: تصویربرداری مولکولی، ماده کنتراست زا، تصویربرداری تشدیدمغناطیسی، نوری، نشر پوزیترون و توموگرافیکامپیوتری، نانوذرات طلا
 • عباس حیدری، امیرحسین میرحقی* صفحات 88-95
  زمینه و هدف

  از ابتدای نظریه پردازی در پرستاری، ارتباط بعنوان عنصر اساسی در مراقبت مطرح شد. عشق نیز عنصری اساسی در ارتباط است. هر چند که بطور نظاممند جایگاه عشق در پرستاری تبیین نشده است اما کارهای نظریه پردازانی مانند واتسون و مقالات پراکنده قابل توجه است. از این رو این مطالعه با هدف، تبیین عشق در ارتباط پرستار و مددجو ارایه شده است.

  روش ها

  برای تبیین مفهوم عشق در پرستاری، مقالات مربوط به این مفهوم در منابع اینترنتی و کتابخانهای تا تاریخ سپتامبر 2022 مورد بررسی قرار گرفت. ابتدا پایگاه های الکترونیکی با واژه های کلیدی عشق، ارتباط، پرستار، مددجو و پرستاری بصورت فارسی و انگلیسی و بصورت مجزا و ترکیبی جستجو شد. سپس با مرور خلاصه، مقالات مرتبط شناسایی و متن مقالات بطور کامل مطالعه گردید. در تکمیل فرایند جستجو منابع کتابخانه ای معتبر نیز بررسی شدند.

  نتایج

  کارکردهای عشق در ارتباط شامل عمق بخشیدن به ارتباط بین فردی، شفابخشی ارتباط، غنای شغلی و ثبات مراقبت میباشد که در بستر اخلاق فضیلتگرا میتواند تحقق یابد.

  نتیجه گیری

  اگر چه مهمترین چالش های پیشروی آن یعنی وجود پرستار عاشق و نیاز به منابع انسانی کافی اجرای آن را با مانع روبه رو میکنند اما استفاده از عشق در پرستاری با تاکید بر آموزه های اخلاقی و معنوی و الگو مداری میتواند سبب ارتقا جایگاه حرفه ای پرستار شود. نقویت عشق در پرستاری بعنوان رویکردی انسانی جهت افزایش پیامدهای مطلوب برای مددجو و پرستار توصیه میگردد.

  کلیدواژگان: عشق، ارتباط، پرستار، مددجو، پرستاری
|
 • Mahdiyeh Hazeghi, Tohid Mabhout Moghadam *, Yaser Yousefpoor Pages 1-14
  Background & Aim

  Sports training and the use of herbal supplements, in addition to weight loss properties, can reduce diseases caused by this disease. The purpose of this research was to investigate the effect of eight weeks of concurrent training with rooibos supplement on atherogenic index and insulin resistance and some liver enzymes of overweight women.

  Methods

  24 overweight women with an age range of 23 to 64 years were randomly placed in 4 groups: control, supplement, exercise, supplement + exercise. Participants in the supplement group received 2 grams of rooibos tea daily for 8 weeks. Concurrent exercises were performed for 8 weeks and 3 sessions per week. Indexes (insulin resistance, atherogenic index, ALT and AST) were evaluated before the start of training and after the last training session. The data were analyzed using spss software version 22 at the level of p<0.05.

  Results

  The level of liver enzymes decreased significantly in the training and supplement groups (p<0.05), but no significant effect was observed in the other groups. No significant change was found in the levels of atherogenic index in any of the groups. HOMA-IR index decreased significantly in 2 groups of exercise+supplement and exercise (p=0.045 and P=0.017, respectively). The ratio of body mass index and weight had a significant decreasing trend in all groups except the control (p<0.05).

  Conclusion

  Concurrent training with and without rooibos supplement can reduce the risk factors caused by obesity and reduce insulin and enzyme resistance factors, and this method can be used to control weight.

  Keywords: concurrent training, rooibos, atherogenic index, insulin, overweight
 • Roya Sadeghi, Sara Mortaz Hejri, Elham Shakibazadeh, Hashem Heshmati * Pages 15-29
  Background & Aim

  Health education status is not desirable in Iran, and determining competencies of health workers seems necessary for resolving this problem. The current study aimed exploring expected competencies of health educator.

  Methods

  This qualitative study was conducted using content analysis method and Lundman & Graneheim approach in 2019. 31 Health education and promotion specialists, health experts and physicians were selected by using purposive sampling methods. Data were collected through semi-structure interview and were analyzed by using content analysis method. For trustworthiness of data, criteria such as credibility, dependability, confirmability, and transferability were considered.

  Results

  Our results indicated that the three most important factors influencing SVI or social indicators are number of educated and graduated individuals, number of physicians in hospitals and hospital beds and income level. Sensitive conditions are socially vulnerable. In addition, all cities have high social vulnerability, but Hirmand and Nimroz cities still have sensitive conditions in terms of social vulnerability.

  Conclusion

  31 people participated in this study. In addition to the themes related to scientific and professional competencies, another theme was emerged in terms of personal characteristics of health educators. This theme was composed of 11 main categories, including ethical and profession commitment, self-confidence, being a role model, being consulted, desirable belief, individual and occupational development, health, cultural competencies, being interested, appropriate appearance, and background characteristics.

  Keywords: analysis Health educators, Personal characteristics, competencies, content
 • Mohammad Namazinia, Kheizaran Miri, Tahere Sarboozi-hoseinabadi * Ali Abedi Pages 30-39
  Background & Aim

  Caregivers of patients with Covid-19 are among those at risk for psychological disorders. The aim of this study was to depression, anxiety and stress of caregivers of patients with covid-19 who referred to the 9 Dey hospital of Torbat Heydarieh city.

  Methods

  This descriptive cross-sectional study was performed by purposive sampling in the period of November to December 2016 with the participation of 255 caregivers of patients with Covid-19 in Torbat Heydariyeh. Data collection tools included demographic questionnaire and standardized 21-DASS questionnaire. Data were analyzed using SPSS 16 software and one-way analysis of variance and LSD post hoc test.

  Results

  In the present study, the severity of most of the disorders mentioned in the caregivers of patients with covid-19 was at a moderate level. The level of depression, anxiety and stress of the participants was 47%, 45% and 41.5%, respectively. The ANOVA test showed a statistically significant difference between the level of depression of the caregivers and the marital status of the participants (p=0.043). According to the LSD posttest, the level of depression in the deceased spouse group was higher than the other groups. In addition, the stress of caregivers was different according to the age of the participants (p=0.039) and its amount was higher in the age group of 31 to 50 years than in other groups.

  Conclusion

  According to the results of the present study, it can be said that depression, anxiety and stress in caregivers of patients with covid-19 are at an average level and vary according to their demographic characteristics.

  Keywords: Depression, Anxiety, Stress, Covid-19, Patient Caregivers
 • Elham Ghasemi*, Javad Nakhzarikhodakheyr, Shila Nayebifar Pages 40-50
  background & Aim

  Physical activity as an educational tool has broad psychological-social goals. The aim of the present study was to investigate the effect of an aerobic training on bio-motor ability, aggression, anxiety and academic progress of high school female students during the corona pandemic.

  Methods

  In this semi-experimental study with a pre-test-post-test design, 40 overweight female students of the second secondary schools of Zabol city were cluster randomly selected and divided into two control and experimental groups. The training program was followed for 12 weeks with an intensity of 65-80% of maximum heart rate. Physical fitness factors, academic performance, aggression and anxiety were measured at the beginning and end of the study. The research findings were processed using paired t-tests and analysis of covariance.

  Results

  After 12 weeks of training, the scores of academic performance, aerobic power, anaerobic power and the number of repetitions of muscular endurance increased significantly, and the score of aggression, anxiety and sprint time decreased significantly (p<0.05). The average changes of these indices were significantly different from the control group (p<0.05). 

  Conclusion

  Aerobic training can improve the physical and psychological health and academic progress of students in the days of Corona and quarantine.

  Keywords: Exercise, physical fitness, academic performance, mental health, coronavirus
 • Morvarid Karamkhani, Hassan Asilian-Mahabadi, Bahram Daraei, Ali Noori-Zadeh, Ali Seidkhani-Nahal Pages 51-64
  Background & Aim

  Aflatoxin B1 (AFB1) acts as a genotoxic, cytotoxic, and a potential hepatocarcinogen agent. Any contact with aflatoxins is a main threat to workers in the waste management industry. On the other hand, just a few studies have investigated occupational exposure to mycotoxins in the aforementioned industry. In this study, the exposure level of workers to dust and AFB1 has been investigated in dry and wet waste sorting and recycling management centers of Karaj city. 

  Methods

  18 surface samples from bread separation, 18 surface samples of plastic separation, and 18 samples for control locations from the dry waste recycling centers, and 20 surface dust samples from the work environment of the wet sorting department of the center in the spring and fall seasons, and also 20 control samples were collected. After extraction and purification processes, the amount of AFB1 in the surface samples was measured by HPLC.

  Results

  The amount of dust and AFB1 levels of the surface samples collected from dry bread and plastic sorting places as well as wet waste sorting sites were higher in comparison with the control places in the spring and fall seasons. 

  Conclusion

  Based on the results, the workers in this industry are exposed to AFB1 and the risks associated with its exposure.

  Keywords: Aflatoxin B1, Mycotoxin, Aerosol, Risk factor, Waste management
 • Zahra Naziri *, Abdollah Derakhshandeh, Malihe Akbarzadeh Niaki, Sahar Zare Pages 65-75
  Background & Aim

  Important challenge for treatment of urinary tract infections is the spread of extended-spectrum beta-lactamases (ESBLs) producing Escherichia coli. Therefore, the frequencies of main beta-lactamase genes, resistance to beta-lactams and the ability of ESBLs production in urinary and fecal Escherichia coli of women with urinary tract infections were compared.

  Methods

  In 60 Escherichia coli isolates, including 30 isolates from urine and 30 isolates from stool of 30 women with urinary tract infections, the presence of blaCTX-M and blaTEM genes was investigated using polymerase chain reaction, resistance to ceftazidime, cefotaxime and ceftriaxone was investigated by the disk diffusion technique and the frequency of ESBLs producing isolates was investigated by the phenotypic confirmation method of the Clinical and Laboratory Standard Institute.

  Results

  The frequencies of blaCTX-M and blaTEM in fecal isolates were 73.3% and 86.7%, and in urinary isolates were 83.3% and 90%, respectively. Resistance to ceftazidime, cefotaxime and ceftriaxone was equally observed in 10% of fecal isolates and 23.3%, 20% and 20% of urinary isolates, and 3.3% of fecal isolates and 13.3% of urinary isolates were ESBLs producers. These frequencies were not significantly different between fecal and urinary isolates. The noticeable similarities of the studied characteristics among the fecal and urinary isolates of each woman strengthen the possibility of existence of genetic similarity between urinary infection agents and intestinal flora or transmission of mobile genetic elements between them.

  Conclusion

  Performing the antimicrobial susceptibility tests on clinical samples is necessary to select the most effective drug and reduce treatment costs.

  Keywords: Escherichia coli, Urinary tract infection, Antibiotic resistance, Extended-spectrum beta-lactamase
 • Maryam Bakhshizadeh, Fateme Shahedi* Pages 76-87
  Background & Aim

   Molecular imaging enables us to non-invasively visualize tissue microstructures and lesion characterization, allowing accurate diagnosis of diseases at early stages. A successful molecular imaging requires a nontoxic contrast agent with high sensitivity. Nowadays, a wide range of nanoparticles have been developed as contrast agents for medical imaging modalities. Here, we review gold nanoparticle based contrast agents employed in biomedical imaging modalities and address their structure-related features, advantages, and limitations.

  Methods

  In this narrative review study, the relevant documents were collected using keywords such as CT/MRI/PET/Optical Imaging, Gold Nanoparticles-based contrast agent, Contrast media, and Molecular Imaging with no time limit at the databases of Web of Science, PubMed,and Scopus.

  Results

  Gold nanoparticles offer several advantages, including facile surface modification, controllable physical properties, biocompatibility, nontoxicity and long circulation time

  Conclusion

   Gold-based nanomaterials (AuNMs)ز with high atomic number and density as well as excellent biocompatibility are known to have good potential to be used as contrast media in biomedical imaging.

  Keywords: Air Pollution, Social vulnerability index, Dust storm
 • Abbas Heydari, Amirhosein Mirhaghi Pages 88-95
  Background & Aim

  From the beginning of theorizing in nursing, relationship was proposed as an essential element in care. Love is also an essential element in a relationship. Although the place of love in nursing has not been explained systematically, the works of theorists such as Watson and others` works are significant. Therefore, this study is presented with the aim of explaining love in the relationship between nurse and client.

  Methods

  To explain the concept of love in nursing, articles related to this concept were reviewed in internet and library resources until September 2022. First, the electronic databases were searched with the keywords of love, relationship, nurse, client, and nursing in Farsi and English separately and combined. Then by reviewing the summary, related articles were identified and the text of the articles was studied completely. In completing the search process, authentic library sources were also checked.

  Results

  The functions of love in communication include deepening interpersonal relationship, healing relationship, job richness and stability of care, which can be realized in the context of virtuous ethics.

  Conclusion

  Although the most important challenges for its advancement, i.e. the presence of loving nurses and the need for sufficient human resources, are obstacles to its implementation, but the use of love in nursing with an emphasis on moral and spiritual teachings and leadership can improve the position to become a professional nurse. The strength of love in nursing is recommended as a humane approach to increase favorable outcomes for the client and the nurse.

  Keywords: Love, relationship, nurse, client, nursing