فهرست مطالب

مجله علوم پیراپزشکی و بهداشت نظامی
سال هفدهم شماره 2 (پیاپی 44، تابستان 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/10/11
 • تعداد عناوین: 8
|
 • سید سلمان ذکریایی*، سید مجتبی حسینی صفحات 1-9

  مقدمه : 

  مدت زمان لازم برای اندازه گیری مولفه های مایعات بدن به صورت آزمایشگاهی، معمولا یک تا دو روز کاری است. استفاده از روش های آزمایشگاهی نیازمند آماده سازی نمونه و تمیز کردن دستگاه بعد از انجام آزمایش است. در موقعیت های اورژانسی پزشک برای تصمیم گیری زمان زیادی ندارد. لذا برای حل این چالش ها، در این مطالعه یک سیستم قابل حمل برای اندازه گیری مولفه های مایعات بدن ارایه می گردد که با حذف مقایسه چشمی و کمی سازی خوانش نمونه ها بر آن است تا صحت و دقت بررسی مولفه های مایعات بدن را ارتقاء دهد.

  مواد و روش ها

  به منظور بررسی عملکرد سیستم اندازه گیری مولفه های مایعات بدن، یک نمونه مقیاس رنگی هموگلوبین استاندارد سازمان بهداشت جهانی (WHO) توسط سیستم خوانش گردید. برای کالیبره کردن سیستم جهت خوانش میزان هموگلوبین نمونه های خونی، غلظت های grdl6، grdl10 و grdl14 به عنوان غلظت های استاندارد کالیبراسیون در نظر گرفته شد. بر اساس منحنی شدت رنگ- غلظت هموگلوبین تعریف شده برای سیستم، درصد خطای خوانش غلظت هموگلوبین سایر نمونه های خونی در دامنهgrdl 14-4  تعیین می شود.

  یافته ها

  پس از کالیبراسیون سیستم برای مقیاس رنگی هموگلوبین استاندارد، غلظت نمونه های مجهول بر اساس شدت رنگ این نمونه ها و با استفاده از رابطه برازش شده برای منحنی شدت رنگ- غلظت هموگلوبین (Y=9.6X-23.9) تعیین گردید. مقدار میانگین درصد خطای غلظت های خوانش شده توسط سیستم %59/1 می باشد.

  بحث و نتیجه گیری

  دستگاه هایی که تا به امروز جهت اندازه گیری فوری مولفه های مایعات بدن به بازار عرضه شده اند، هر یک برای یک منظور خاص ارایه شده اند و توانایی بررسی سایر مولفه ها را ندارند.  بنابراین برای موارد اورژانسی و کار در مناطقی که دسترسی به تجهیزات آزمایشگاهی وجود ندارد، یه یک سیستم با کاربری ساده نیاز است که بتواند پارامترهای متعددی را خوانش نماید. برای این منظور، سیستم حاضر به گونه ای طراحی شده است که با حداقل نمونه و عدم نیاز به آماده سازی نمونه درمدت 3-1 دقیقه توانایی خوانش پارامترهای متعددی را دارد. پیچیدگی خاصی در طراحی سیستم وجود نداشته، حمل و کاربرد آن بسیار ساده است و نیازمند تعویض قطعات به صورت دوره ای نیست.

  کلیدواژگان: مولفه های مایعات بدن، غلظت، خوانش سریع، رنگ سنجی
 • لیلا صفادل، فرهاد جمهری*، سوزان امامی پور، امید رضایی صفحات 10-24
  مقدمه

   گاستروانترولوژی 1 یکی از مطالعات مهم در پزشکی ارتش است. ازآنجا که استرس جز تغییر ناپذیر مشاغل نظامی بوده است و نقش مهمی در ابتلا به بیماری های گوارشی و از جمله سندروم روده تحریک پذیر دارد، با هدف بررسی نقش میانجی ادراک سلامت بین حوادث زندگی و مدیریت استرس با وضعیت سامت بیماران نظامی مبتلا به سندروم روده تحری کپذیر به انجام این پژوهش پرداختیم.

  مواد و روش ها: 

  این پژوهش یک طرح همبستگی از نوع مدل یابی معادلات ساختاری بود، جامعه آماری شامل کلیه بیماران مبتلابه سندرم روده تحریک پذیر که به درمانگاه گوارش و اعصاب و روان بیمارستان امام سجاد (ع) در شهر تهران بین سال 1398 و 1399 مراجعه کردند و نمونه آماری با تعداد 229 نفر به صورت نمونه گیری در دسترس از این افراد و با تشخیص روانپزشک بر اساس ملاک ROME- IV انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش؛ مقیاس شاخص های سالوتوژنیک سلامت، پرسشنامه مدیریت استرس، پرسشنامه سلامت ادراک شده و پرسشنامه حوادث زندگی بودند.دراین پژوهش برای تحلیل داده ها از میانگین، انحراف معیار، همبستگی و رگرسیون با استفاده از SPSS-20 و مدل یابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزارلیزرل 8 استفاده شد.

  یافته ها :

  مدل با حضور سازه ها و نشانگرهای مربوط در سطح مناسبی برازش شد.( 0/08= RMSEA 0/92 = NNFI،  90 NFI=  ، 0/90 =IFI  ، 0/91=CFI  ، 2/97= X2/df).تحلیل مسیرهای مستقیم نشان داد که مدیریت استرس (2/753t=، 0/17ß=)، با وضعیت سلامت اثرمستقیم، مثبت و معنادار دارد. تاثیرحوادث زندگی بر وضعیت سلامت، مستقیم، معنادار و منفی بود (2/31-t=،42/ 0-ß=)،در مسیر غیرمستقیم با  سطح اطمینان 0/05p<  و ضریب استاندارد (0/11-0/13) نقش میانجی ادراک سلامت میان مدیریت استرس وحوادث زندگی با وضعیت سلامت  معناداربود.

  بحث و نتیجه گیری

  با توجه به نقش مدیریت استرس ، حوادث زندگی و ادراک سلامت بر وضعیت سلامت پیشنهاد می گردد، آموزش های مناسب جهت راهبردهای  مدیریت استرس ، کنترل حوادث استرس زا (ارزیابی تهدید یا فرصت)،اصلاح ادراک فرد از سلامت خود به منظور افزایش توانمندی بیماران انتظامی مبتلا به سندروم روده تحریک پذیر  درجهت  ارتقاء سلامت آنان  فراهم شود.

  کلیدواژگان: وضعیت سلامت، سندرم روده تحریک پذیر، حوادث زندگی، مدیریت استرس، ادراک سلامت
 • محمدحسین تراب نژاد*، جلال احمدی، علیرضا داداشی صفحات 25-36
  مقدمه

  باکتری سودوموناس آیروجینوزا دارای مقاومت بسیار زیاد به اکثر داروهای ضد سودوموناسی می باشد که همین امر موجب ایجاد نگرانی در سراسر دنیا گردیده است. از این رو در این تحقیق به بررسی اثر باکتریوفاژ های لایتیک بر جدایه های سودوموناس آیروژینوزا با مقاومت چند دارویی پرداخته می شود.

  مواد و روش ها

  سویه های مختلف باکتری سودوموناس آیروجینوزا از نمونه های مختلف بالینی در طی 5 ماه (اردیبهشت ماه 1400 تا مهر ماه 1400) از بیمارستان ها و آزمایشگاه های نقاط مختلف شهر تهران شناسایی و جداسازی گردید و مقاومت آنتی بیوتیکی به روش دیسک دیفیوژن انجام گردید. جدایه هایی با مقاومت همه دارویی انتخاب و با روش مولکولی مورد بررسی قرار گرفتند. سپس جداسازی باکتریوفاژها از فاضلاب بیمارستانی و شهری انجام شد و توسط ایجاد پلاک ، حضور باکتریوفاژها بررسی گردید.  پس از غنی سازی و تغلیظ باکتریوفاژهای جداسازی شده و رنگ آمیزی نمونه ها، از میکروسکوپ الکترونی گذاره(TEM) برای بررسی مورفولوژیکی باکتریوفاژ ها استفاده گردید.

  یافته ها

  از میان 70 سویه سودوموناس آیروجینوزا، 24 (34 درصد) سویه از باکتری ها دارای مقاومت چند دارویی به همه آنتی بیوتیک های تست شده بودند که پلاک های باکتریوفاژها بر علیه 22(91 درصد) عدد از آن ها دیده شد. در تصاویر گرفته شده توسط میکروسکوپ  TEMباکتریوفاژ اصلی در مورد همه پلاک ها مورد شناسایی قرار گرفت که مشابه به خانواده های پودوویروس (Podoviridae) ،و پلاسموویروس  (Plasmoviridae) بودند.

  بحث و نتیجه گیری

  باکتریوفاژهای که جداسازی شدند اثر باکتری کشی بسیار خوبی بر روی ایزوله های با مقاومت چند دارویی باکتری سودوموناس آیروجینوزا داشته و می توانند کاندیداهای مناسبی برای استفاده در فاژدرمانی بر علیه این عفونت ها باشند.

  کلیدواژگان: باکتریوفاژ، فاژدرمانی، سودوموناس آئروجینوزا، مقاومت آنتی بیوتیکی
 • صدیقه حنانی، لیلا ساداتی، نازنین صراف شهری*، آذین عرب خزایی، آذر عرب خزایی، کیارش کامبوزیا، اسما فیضی دهخوارقانی، افسانه عسکرخواه صفحات 37-44
  مقدمه

  استفاده از روش یادگیری مبتنی بر وظیفه در دانشجویان تکنولوژی اتاق عمل می تواند اهمیت بسیار زیادی داشته باشد؛ زیرا با توجه به محدودیت های موجود نظیر کمبود اتاق های عمل بیمارستانی، دانشجویان تکنولوژی اتاق عمل امکان گذراندن همزمان واحدهای تیوری و بالینی را نداشته و با کمک روش یادگیری مبتنی بر وظیفه می توان این امکان را برای آنان فراهم نمود؛ لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر اجرای شیوه ی آموزشی مبتنی بر وظیفه بر سرعت عمل دانشجویان تکنولوژیست اتاق عمل انجام شد.

  مواد و روش ها

  پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی بود که طی آن 57 نفر از دانشجویان اتاق عمل ترم 4 و 6 به روش سر شماری انتخاب و به دو گروه مداخله و شاهد تقسیم شدند. سپس تحت آموزش با دو شیوه یادگیری مبتنی بر وظیفه و روش روتین قرار گرفتند. سرعت عمل دانشجویان نیز با تعیین زمان کلی حداکثر 3 دقیقه ای جهت تکمیل چک لیست مشاهده ای، مورد ارزیابی قرار گرفت. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری Spss نسخه 22 تجزیه و تحلیل شد.

  یافته ها

  نتایج مطالعه حاضر در اجرای آموزش با شیوه یادگیری مبتنی بر وظیفه نشان داد که سرعت عمل دانشجویان در اجرای عملکرد بر اساس چک لیست مشاهده ای درگروه مورد به صورت معنی داری بیشتر از گروه شاهد است.این موضوع در حوزه جراحی بسیار ارزشمند و قابل تامل است (0/001>P).

  بحث و نتیجه گیری

  بر اساس نتایج حاصل از این مطالعه، آموزش به شیوه ی آموزش مبتنی بر وظیفه(TBL)،روشی کارآمد در آموزش بالینی دانشجویان تکنولوژیست اتاق عمل می باشد و باعث بهبود عملکرد بالینی و افزایش سرعت عمل دانشجویان می گردد. لذا بکارگیری این شیوه آموزشی به کلیه مسیولین آموزش تکنولوژیست های اتاق عمل توصیه می شود.

  کلیدواژگان: تکنولوژیست اتاق عمل، شیوه ی آموزش مبتنی بر وظیفه (TBL)، سرعت عمل
 • بهاره محدود، بهزاد ایمنی*، سلمان خزائی صفحات 45-54
  مقدمه

  پرسنل مراقبت بهداشتی یکی از گروه های آسیب پذیر در رابطه با بیماری کووید-19 می باشند و مواجهه تکنولوژیست های اتاق عمل با عوامل مخاطره آمیز جسمی و روحی به ویژه در شرایط همه گیری کرونا می تواند بر زندگی کاری آن ها نیز تاثیر گذار باشد. این مطالعه با هدف بررسی اضطراب، کیفیت خواب و کیفیت زندگی کاری تکنولوژیست های اتاق عمل در  شرایط همه گیری کوید-19 انجام شد.

  مواد و روش ها

  این پژوهش یک مطالعه مقطعی توصیفی-تحلیلی بود که در سال 1400 بر روی 80 نفر از تکنولوژیست های اتاق عمل بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی همدان به روش نمونه گیری غیرتصادفی انجام شد. ابزار جمع آوری داده ها شامل: پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک، پرسشنامه اضطراب اسپیلبرگر، پرسشنامه کیفیت خواب پتزبورگ و پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون بود. پس از تکمیل پرسشنامه ها توسط واحدهای پژوهش، اطلاعات وارد نرم افزار  SPSSنسخه 22 شد و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  در این مطالعه 80 تکنولوژیست اتاق عمل با میانگین سنی 33/5 مورد مطالعه قرار گرفتند که 22 نفر آن ها مرد و 58 نفر آن ها زن بودند. یافته ها نشان می دهد که میانگین اضطراب تکنولوژیست های اتاق عمل 9/90±46/67 بود که سطح متوسط قرار دارد و میانگین نمره کیفیت خواب آنها 3/53±8/63 و به نسبت پایین است. همچنین میانگین کیفیت زندگی کاری آن ها 16/47±66/30 بوده که در سطح متوسط قرار دارد. بررسی نتایج نشان داد کیفیت زندگی کاری با اضطراب و کیفیت خواب تکنولوژیست های اتاق عمل ارتباط معناداری دیده می شود (0/05>P). بدین ترتیب که با افزایش کاهش میزان اضطراب و بهبود کیفیت خواب، کیفیت زندگی کاری آنها بهبود می باید.

  بحث و نتیجه گیری

  نتایج این مطالعه نشان داد که اضطراب و کیفیت خواب تکنولوژیست های اتاق عمل می تواند بر کیفیت زندگی کاری آنها تاثیر گذار باشد؛ در نتیجه با انجام اقدامات مناسب در جهت کاهش میزان اضطراب و بهبود کیفیت خواب می توان باعث بهبود سطح کیفیت زندگی کاری تکنولوژیست ها و افزایش بهره وری بیمارستان و خدمت رسانی مناسب به بیماران گردید.

  کلیدواژگان: اضطراب، کیفیت خواب، کیفیت زندگی کاری، اتاق عمل، کووید-19
 • امید تاشک، محمدسعید بیگدلو، علی سلگی، امیرحسین فریدونی، فاطمه امیری صفحات 55-63
  مقدمه

  کنترل کیفیت داخلی بخش ضروری از سیستم کنترل کیفیت آزمایشگاه ها می باشد که به بررسی دقت و صحت مرحله انجام آزمایش می پردازد. در این مطالعه به بررسی نتایج کنترل کیفیت داخلی و تطابق آن ها با قوانین وست گارد در آزمایشگاه های تشخیص طبی بیمارستان های آموزشی شهر همدان در سال 1400 پرداخته شده است.

  مواد و روش ها

  در این پژوهش، اطلاعات مربوط به نتایج کنترل کیفیت داخلی بخش های مختلف شش آزمایشگاه آموزشی شهر همدان در سال 1400 جهت بررسی و انطباق آن ها با قوانین وست گارد جمع آوری شد؛ سپس جهت توصیف اطلاعات از نمودار فراوانی استفاده شد.

  یافته ها

  میزان استفاده از نمونه کنترل در بخش هماتولوژی 415 مورد (90%)، در بخش میکروب شناسی86 درصد، در بخش بیوشیمی 347 مورد (75%)، و در بخش سرولوژی 46 مورد (10%) بود. با بررسی انطباق نتایج نمونه کنترل با قوانین وست گارد، مشخص شد که در بخش بیوشیمی و هماتولوژی 88 مورد (3/85%) نتایج در محدوده هشدار و 15 مورد (7/14%) در محدوده رد نتایج بودند. اقدامات صورت گرفته جهت رفع خطاها 65 درصد کالیبراسیون دستگاه ها، 3/13 درصد شستشوی دستگاه ها، 13 درصد تعویض کنترل/ محلول ها و 7/8 درصد تعمیر دستگاه ها بوده است.

  بحث و نتیجه گیری

  بیشترین درصد اجرای کنترل کیفیت داخلی مربوط به بخش هماتولوژی و کمترین آن مربوط به بخش سرولوژی بود و بیشترین اقدام صورت گرفته جهت رفع خطاها کالیبراسیون دستگاه ها بود .

  کلیدواژگان: کنترل کیفیت داخلی، نمودار لوی جنینگ، قوانین وست گارد، آزمایشگاه تشخیص طبی
 • میترا یوسف پور، زهرا جهان بخش*، محمود مومن زاده، محبوبه محمودی کلاریجانی صفحات 64-76
  مقدمه

  آسیب به طناب نخاعی (SCI)، وضعیت مخربی است که با از دست دادن ناگهانی عملکرد حسی، حرکتی و اتونوم همراه می باشد. علی رغم پیشرفت های چشمگیر در مراقبت های پزشکی و جراحی، هیچ درمان موثری برای نقص های نورولوژیکی آن وجود ندارد که می تواند بخشی از آن به دلیل مکانیسم های پاتوفیزیولوژیک بسیار پیچیده ای باشد که در SCI دخالت دارند. فرآیندهای التهابی و تولید بیش از حد گونه فعال اکسیژن (ROS)، از جمله حوادث ثانویه آسیب هستند. به نظر می رسد کاهش سطح ROS با کمک آنتی اکسیدان ها، از جمله درمان های جایگزین در جهت کاهش استرس اکسیداتیو باشد.

  هدف

  این مطالعه قصد دارد مروری بر تاثیر چهار آنتی اکسیدان طبیعی و قوی (آستازانتین، زعفران و ترکیبات فعال آن، کورکومین و رسوراترول)، در مطالعات ضایعه تخاعی، داشته باشد.

  مواد و روش ها:

   پژوهش حاضر، مطالعه مروری با بررسی 77 مقاله علمی و استخراج نتایج حاصل از آنها بوده است. جستجوی مقالات در پایگاه های بین المللی داده با کمک کلمات کلیدی مانند: استرس اکسیداتیو، آنتی اکسیدان، طب گیاهی، ضایعه نخاعی، رسوراترول، کورکومین، زعفران، آستازانتین، با تاکید بر مکانیسم های حفاظت عصبی ناشی از آن ها، به طور عمده بین سال های 2010 تا 2022 انجام شده است.

  یافته ها: 

  استرس اکسیداتیو و التهاب نقش مهمی در پاتوفیزیولوژی SCI دارند، مهار تهاجم اکسیداتیو می تواند وقوع التهاب، عفونت، آپوپتوز و اختلال عملکرد ایجاد شده را نیز به میزان قابل توجهی کاهش دهد. بنابراین، به نظر می رسد درمان مکمل با آنتی اکسیدان های قوی بتواند بهبود بیماران آسیب نخاعی را ارتقا بخشد.

  بحث و نتیجه گیری:

   استفاده از آنتی اکسیدانهای طبیعی می تواند بخش مهمی از تحقیقات آینده در زمینه درمان SCI باشد. ادامه مطالعات بر روی ترکیبات فعال زیستی با ظرفیت مهار ROS ممکن است منجر به توسعه روش های موثر مبتنی بر درمان با آنتی اکسیدان در مطالعات انسانی از SCI شود.

  کلیدواژگان: استرس اکسیداتیو، آنتی اکسیدان طبیعی، ضایعه نخاعی
 • سیده فاطمه موسوی بایگی، خلیل کیمیافر، معصومه سرباز، علی عباس زاده، عاطفه سادات موسوی* صفحات 77-89
  مقدمه

  نیروهای نظامی به دلیل شرایط شغلی در معرض بیماری ها و خطرات خاصی هستند. این مطالعه مروری باهدف بررسی تاثیر پزشکی از راه دور در طب نظامی انجام شد.

  مواد و روش ها

  یک مرور نظام مند در مطالعات، با جستجوی کلمات کلیدی مرتبط در عنوان، چکیده و کلمات کلیدی مرتبط در پایگاه داده های علمی معتبر PubMed، Embase، Scopus و Web of Science انجام گرفت. مقالات انگلیسی زبان در 30 دسامبر 2021  بدون محدودیت زمانی که مربوط به توسعه، نقش و ارزیابی تاثیر پزشکی از راه دور در طب نظامی بودند به این مطالعه وارد شدند. از سوی دیگر معیارهای خروج شامل مقالات مروری، چکیده های بدون متن کامل، نامه به سردبیر و عدم دسترسی به متن کامل مقالات بودند. معیارهای واجد شرایط بودن به طور مستقل توسط دو نویسنده غربالگری شدند. از چک لیستی یکسان برای استخراج داده هایی ازجمله رفرنس، سال انتشار مقاله، نام کشور، نام نویسنده اول، جمعیت و حجم نمونه، الزامات و رویکردهای پزشکی از راه دور و نتایج اصلی مطالعه استفاده شد.

  یافته ها: 

  در ابتدا 250 مطالعه از جستجوی پایگاه های اطلاعاتی بازیابی و درنهایت 19 مطالعه وارد این بررسی شدند. 12 مورد از مطالعات در پادگان ها یا مناطق نظامی، 4 مورد در نیروی دریایی و 3 مورد دیگر در مناطق جنگی انجام شده است. پیامدهای موردبررسی در مطالعات شامل استفاده از پزشکی از راه دور در خدمات ارتوپدی (n=4) مراقبت های ویژه (n=3)، روانشناسی و روان پزشکی جراحی (n=5)، پایش فیزیولوژیکی و بیولوژیکی سربازان (n=2)، سیستم تصمیم یار برای تلفات بیولوژیکی (n=1)، برنامه آموزش به پزشکان (n=4) ازجمله تروما بودند. رویکردهای ارتباطی مورداستفاده توسط پزشکی از راه دور شامل ویدیوکنفرانس آنلاین، ایمیل، تلفن، فناوری پوشیدنی، وب سایت و اپلیکیشن های مبتنی بر تلفن همراه بودند. اغلب رویکردها به صورت هم زمان و از طریق پلتفرم ویدیوکنفرانس آنلاین و وب سایت ها بودند. در تمامی مطالعات اثرات مثبت پزشکی از راه دور در پیامدهای موردبررسی برای ارایه مراقبت های بهداشتی در نیروهای نظامی گزارش کردند. ازجمله مهم ترین چالش های اجرای گسترده پزشکی از راه دور در محیط های عملیاتی، محدودیت های شبکه و نگرانی های امنیت سایبری بودند. ارتباطات مطمین، پهنای باند بالا، تاخیر کم و ایمن برای تسهیل و استفاده بهتر از قابلیت های پزشکی از راه دور ضروری به نظر می رسد.

  بحث و نتیجه گیری:

   پزشکی از راه دور در طب نظامی پتانسیل بسیار بالایی در مراقبت از این نوع بیماران دارد. این به طور بالقوه نه تنها آمادگی عملیاتی مراقبین قابل استقرار را حفظ می کند، بلکه تجربه بیمار با به حداقل رساندن محرومیت ها از خدمات سلامت بهبود می بخشد. با توجه به محدودیت های امنیتی به عنوان مهم ترین چالش، باید طیف کاملی از گزینه های پشتیبانی پزشکی از راه دور را که شامل راه حل های پهنای باند بالا و ایمن توسعه داده و آموزش دهد.

  کلیدواژگان: طب نظامی، پزشکی از راه دور، سلامت از راه دور
|
 • Seyed Salman Zakariaee*, Seyed Mojtaba Hoseiniharouni Pages 1-9
  Introduction

  In the laboratory, the time required to measure body-fluids components is usually one to two working days. The laboratory methods require sample preparation and instrument cleaning after the sample reading. In emergency scenarios, the physician does not have much time to make a clinical decision. To solve these challenges, a portable system for measuring the body fluids components is introduced, which aims to improve the accuracy and precision of laboratory examinations by eliminating the visual comparison and quantifying the sample scanning.

  Methods and Materials: 

  To evaluate the system’s performance, the standard hemoglobin color scale was scanned by the system. For system calibration to determine the hemoglobin concentration of blood samples, the samples with hemoglobin concentrations of 6 gr/dl, 10 gr/dl, and 14 gr/dl were considered standard calibration concentrations. Based on the color intensity-hemoglobin concentration curve defined for the system, the error of hemoglobin concentration reading is determined in the concentration range of 4-14 gr/dl.

  Results

  After system calibration for the standard hemoglobin color scale, the concentrations of the unknown samples were determined based on the color intensity of the samples and using the fitted equation for the color intensity-hemoglobin concentration curve (Y=9.6*X-23.9). The mean error of concentrations read by the system was 1.59%.

  Discussion and Conclusion

  Each device that has been marketed for the immediate measurement of body fluids components is designed for a specific purpose and it is not capable of examining other components. Therefore, a simple-use system is needed that can quantify several body fluids components for emergency cases and it works in areas where there is no access to laboratory equipment. For this purpose, the present system is designed in such a way that it is capable to read various body fluids components in 1-3 minutes with a minimum of sample magnitudes and there is no need to sample preparation. There is no special complexity in the design of the system. It is very easy to carry and use and it does not require periodic replacement of the system elements.

  Keywords: Body-fluid components, Concentration, Rapid scanning, Colorimetry
 • Leila Safadel, Farhad Jomehry*, Suzan Emamipur, Omid Rezaei Pages 10-24
  Introduction

  Gastroentrology is a dominant medical study in military forces. Stress is found in the nature of military jobs and it is an important factor in irritable bowel syndrome. This study aimed to investigate the mediating role of health perception between life events and stress management with health status in military pateints with irritable bowel syndrome: A structural equation model approach

  Methods and Materials: 

  The population of the study was all patients with irritable bowel syndrome who were refered to Sajad clinic between the years of 2020 to 2021. The sample of study was 229 persons who were selected through purposeful sampling method and they were diagnosed based on ROME-IV criteria. Research tools included the Bringsen Salutogenic Health Indicators Scale, Epstein Stress Management Questionnaire, Adams the Perceived Wellness, and Sarason life event inventory. Data were analysed using mean, standard deviation, and regression correlation through SPSS software version 20. Moreover, structural equation model approach was used by LISREL software version 8.

  Results

  This study showed that the structural model of health status based on stress management and life events mediated by health perception in military patients with IBS have desired goodness of fit. (RMSEA=0.08, NNFI =0.92 ، NFI= 0.90, IFI=0.90 ،CFI= 0.91 ، X2/DF=2.97). Analysis of direct path showed that stress management hase a direct, positive and significant effect on health status (t= 2.753, ß=0.17). The impact of life events on health status was direct, significant and negative (t= -2.31, ß= -42.0). On indirect path the health perception mediated role between stress management and life events with health status was significant at the level of 0.05 and standard coefficient (0.11-0.13)

  Discussion and Conclusion

  Considering the role of stress management, life events and health perception on health status, it is recommended that proper training can be provided on stress management, life events control; improve health perception training to increase the abilities of promoting health status in military patients with IBS.

  Keywords: Irritable Bowel Syndrome, Self-Management, Health Status Indicators, Life Change Events, Health Risk Appraisals
 • MohammanHosein Torab Nejad*, Jalal Ahmadi Pages 25-36
  Introduction

  Pseudomonas aeruginosa bacterium has a high resistance to most anti-Pseudomonas drugs, which has caused concern all over the world. Therefore, the effect of lytic bacteriophages on Pseudomonas aeruginosa isolates with multi-drug resistance is investigated in this research.

  Methods and Materials:

   Different strains of Pseudomonas aeruginosa bacterium were identified and isolated from different clinical samples during 5 months (May 2021 to October 2021) from hospitals and laboratories in different parts of Tehran. Moreover, antibiotic resistance was determined by disk diffusion method. Isolates with resistance to all drugs were selected and analyzed by molecular method. Then, the isolation of bacteriophages from hospital and city wastewater was performed and the presence of bacteriophages was investigated by plaque formation. After enriching and concentrating the isolated bacteriophages and staining the samples, transmission electron microscope (TEM) was used to examine the morphology of the bacteriophages.

  Result

  Among 70 strains of Pseudomonas aeruginosa, 24 (34%) strains of bacteria had multidrug resistance to all tested antibiotics and bacteriophage plaques were seen against 22 (91%) of them. In the pictures taken by Transmission Electron Microscopy (TEM), the main bacteriophage was identified in all plaques, which were similar to Podoviridae and Plasmoviridae families.

  Discussion and Conclusion

  The bacteriophages that were isolated have a very good bactericidal effect on isolates with multi-drug resistance of Pseudomonas aeruginosa bacterium and they can be suitable candidates for using in phage therapy against these infections.

  Keywords: Bacteriophage, Phage Therapy, Pseudomonas Aeruginosa, Antibiotic Resistance
 • Sedigheh Hannani, Leila Sadati, Nazanin Sarraf Shahri*, Azin Arab Khazaei, Azar Arab Khazaei, Kiarash Kamboozia, Asma Feizy Dehkharaghani, Afsane Askarkhah Pages 37-44
  Introduction

  The use of task-based learning method in operating room technology students can be very important. Due to existing limitations such as the lack of hospital operating rooms, these students do not have the possibility to pass theoretical and clinical units at the same time. This possibility can be providing with the help of the task-based learning method. Therefore, the present study was conducted with the aim of investigating the effect of the task-based educational method on the operating room technologist students’ speed of operation.

  Methods and Materials: 

  The current research was a semi-experimental type in which 57 4th and 6th semesters operating room students were selected by head count method and they were divided into two intervention and control groups. Then, they were trained with two learning methods based on task and routine method. The speed of the students’ action was also evaluated by determining the maximum total time of 3 minutes to complete the observation checklist. Data were analyzed using Spss statistical software version 22.

  Results

  The results of the present study in the implementation of training with the task-based learning method showed that the speed of the students’ performance based on the observation checklist in the case group is significantly higher than the control group. This issue is very valuable and applicable in the field of surgery. (P<0.001)

  Discussion and Conclusion

  Based on the results of this study, task-based learning (TBL) is an efficient method in the clinical training of operating room technologist students. Moreover, it improves clinical performance and it increases the speed of students’ work. Therefore, the use of this training method is recommended to those who are responsible for the training of operating room technologists.

  Keywords: Operating Room Technologist, Task-Based Learning Method (TBL), Speed of Operation
 • Bahareh Mahdood, Behzad Imani*, Salman Khazaei Pages 45-54
  Introduction

  Health care personnel are one of the vulnerable groups in relation to the covid-19 disease. Moreover, the exposure of operating room technologists to physical and mental risk factors, especially in the conditions of the corona epidemic, can also affect their work life. be influential. This study aimed to investigate the anxiety, quality of sleep and quality of work life of operating room technologists in the conditions of the Covid-19 pandemic.

  Methods and Materials: 

  This research was a descriptive-analytical cross-sectional study that was conducted on 80 operating room technologists of Hamadan University of Medical Sciences teaching hospitals by non-random sampling method in 1400. Data collection tools included demographic information questionnaire, Spielberger anxiety questionnaire, Pittsburgh sleep quality questionnaire and Walton work life quality questionnaire. The information was entered into SPSS software version 22 and data were analyzed after completing the questionnaires by the research units.

  Results

  80 operating room technologists with an average age of 33.5 were studied in this research. 22 of them were male and 58 of them were female. The findings showed that the average anxiety of technologists in the operating room was 46.67±9.90, which is an average level, and the average score of their sleep quality is 8.63±3.53 which is relatively low. Furthermore, the average quality of their work life was 66.30±16.47, which is in the medium level. The results showed that the quality of work life has a significant relationship with the anxiety and sleep quality of the operating room technologists (p<0.05). Thus, the quality of their work life should be improved by decreasing the anxiety level and increasing the quality of sleep.

  Discussion and Conclusion

  The results of this study showed that the anxiety and sleep quality of operating room technologists can affect the quality of their work life. As a result, it is possible to improve the quality of work life of technologists, increase the productivity of the hospital, and provide appropriate services to patients by taking appropriate measures to reduce the level of anxiety and improve the quality of sleep.

  Keywords: Anxiety, Quality of Sleep, Quality of Work Life, Operating Room, COVID-19
 • Omid Tashk, MohammadSaeed Bigdellow, Ali Solgi, AmirHosein Fereidoony Pages 55-63
  Introduction

  Internal quality control is a necessary part of the quality control system that assays the accuracy and precision of the analytical phase. This study has been considered the assessment of internal quality control results and their matching to Westgard rules at Hamedan teaching hospital medical laboratories in 2021-2022.

  Methods and Materials: 

  In this research, the internal quality control result data of six Hamedan teaching hospital medical laboratories in 2021-2022 was collected for assessment of their matching to Westgard rules. Then, frequency diagrams were used to describe the collected data.

  Results

  The usage of control was 415 cases (90%) in the hematology department, 86% in the microbiology department, 347 cases (75%) in the biochemistry department, and 15 cases (10%) in the serology department. Matching to the Westgard rules indicated that 88 cases (85.3%) of results were in the warning range and 15 cases (14.7%) of the results were in the result rejection range in the biochemistry and hematology department. The performed actions to eliminate errors were 65% equipment calibration, 13.3% equipment rewashing, 13% replacement of controls/ solutions, and 8.7% repairing of devices.

  Discussion and Conclusion

  The highest percentage of internal quality control implementation was at the hematology department, the lowest one was at the serology department, and the most performed action was equipment calibration.

  Keywords: Internal Quality Control, Levey Jenning's Chart, Westgard Rules, Medical Laboratory
 • Mitra Yousefpour, Zahra Jahanbakhsh*, Mahmood Momenzadeh, Mahboobe Mahmoudi Kelarijani Pages 64-76
  Introduction

  Spinal cord injury (SCI) is a devastating condition associated with a sudden loss of sensory, motor, and autonomic function. Despite significant advances in medical and surgical care, there is no effective treatment for its neurological deficits, which can be partly due to the highly complex pathophysiological mechanisms involved in SCI. Inflammatory cascade and overproduction of reactive oxygen species (ROS) are secondary events of injury. Reducing the level of ROS with the help of antioxidants seems to be one of the alternative therapies to reduce oxidative stress. This study aims to review the effect of four natural and strong antioxidants (astaxanthin, saffron and its active ingredients, curcumin, and resveratrol) in spinal cord injuries research studies.

  Methods and Materials: 

  The present study was reviewed 77 scientific articles and the results were extracted from them. The articles have been searched in international databases using oxidative stress, antioxidant, herbal medicine, spinal cord injury, resveratrol, curcumin, saffron, and astaxanthin keywords, with an emphasis on neuroprotective mechanisms caused by them, mainly between the years of 2010 and 2022.

  Results

  Oxidative stress and inflammation play an important role in the pathophysiology of SCI. Inhibition of oxidative invasion can significantly reduce the occurrence of inflammation, infection, apoptosis, and dysfunction. Therefore, it seems that adjunctive treatment with potent antioxidants can improve the outcome for spinal cord injury patients.

  Discussion and Conclusion

  The use of natural antioxidants can be an important section of future research in the field of SCI treatment. Continuing studies on bioactive compounds with the capacity to inhibit ROS may lead to the development of effective methods based on antioxidant treatment in human studies of SCI.

  Keywords: Oxidative Stress, Natural Antioxidant, Spinal Cord Injury
 • Seyyedeh Fatemeh Mousavi Baigi, Khalil Kimiafar, Masoumeh Sarbaz, Ali Abbaszadeh, Atefeh Sadat Mousavi* Pages 77-89
  Introduction

  Military forces are exposed to certain diseases and hazards due to occupational conditions. This review study was conducted to investigate the effect of telemedicine in military medicine.

  Methods and Materials: 

  A systematic literature review of the studies was conducted by searching for relevant keywords in the title, abstract and related keywords of Embase, Web of Science, Scopus and PubMed in the authoritative scientific databases. English-language articles related to the development, role and effect of telemedicine in military medicine were included in the study on December 30 in 2021 without time limit. Exclusion criteria included review articles, full-text abstracts, letters to the editor, and lack of access to the full text of the articles. Eligibility criteria were independently screened by two authors. The same checklist was used to extract data such as reference, year of publication, country name, first author name, telemedicine approach, outcome, or training strategy.

  Results

  Initially, 250 studies were retrieved from database searches and 19 studies were included in this study. Twelve studies were conducted in barracks or military areas. Four of them were performed in navy and three of them were done in war zone. Outcomes in studies including the use of telemedicine in orthopedic services (n= 4) intensive care (n= 3), psychology and surgical psychiatry (n= 5), physiological and biological monitoring of soldiers (n= 2), decision system for biological casualties (n= 1), physician training program (n= 4) including trauma were the predominant specialties that used telemedicine. Communication approachesused by telemedicine included online video conferencing, email, telephone, wearable technology, websites, and mobile applications. Most approaches were synchronous through the online video conferencing platform and websites. All studies reported the positive effects of telemedicine on the consequences of providing health care in the military. Among the major challenges facing the widespread implementation of telemedicine in operational environments were network constraints and cybersecurity concerns. Reliable communication, high bandwidth, low latency and security are essential to facilitate and make better use of telemedicine capabilities.

  Discussion and Conclusion

  Telemedicine in military medicine has a very high potential in caring for this type of patient. This potentially not only maintains the operational readiness of reliable caregivers, but also improves the patient experience by minimizing deprivations of health care. Given the security constraints as the most important challenge, it must develop and train a full range of telemedicine support options, including high-bandwidth and secure solutions.

  Keywords: Telemedicine, Telehealth, Military Medicine