فهرست مطالب

پژوهش های نوین علوم مهندسی - پیاپی 39 (پاییز 1401)
 • پیاپی 39 (پاییز 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/12/07
 • تعداد عناوین: 6
|
 • الهام سلیمانی، مهرزاد نوابخش صفحات 1-14

  امروزه با توجه به بحران شدید بیماری و درمانی، بیمارستان ها برای بقای خود در محیط رقابتی شدید تالش میکنند تا هزینه های خودرا کاهش دهند.این امر فشاربیشتری را بر کارکنان بیمارستان وارد میکند چراکه از آنها خواسته می شود کارایی خود را افزایش دهند تا در بازار کار جهانی رقابت کنند. پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل موثر بر بهبود کارایی و عملکرد هوشمندانه کارکنان انجام شد. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان بیمارستان های شهر تهران بود. با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای 370 کارمند به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده جهت گرداوری داده ها پرسشنامه عملکرد سازمانی هرسی و گلداسمیت (1980) است. با توجه به اینکه مقدار خیدو (549/065) با درجه آزادی (6) در سطح 0/05 معنادار میباشد، میتوان گفت بین عوامل موثر بر بهبود کارایی هوشمندانه از نظر رتبه بندی اختالف معناداری وجود دارد. بر اساس نتایج حاصل شده، طبق نظر کارکنان بیمارستان های تهران از بین عوامل موثر به ترتیب عامل ارزیابی، وضوح،اعتبار، مشوق، محیط، کمک و توانایی به ترتیب بیشترین تاثیر را بر بهبود کارایی هوشمندانه دارند.

  کلیدواژگان: بهبود کارایی، توسعۀ کارایی، عملکرد هوشمندانه، کارکنان
 • احمدرضا حقیقی، محمدمهدی نوروزیان صفحات 15-24

  این مقاله امکان استفاده از وسایل هوایی بدون سرنشین با استفاده از شبکه های حسگر بیسیم در عملیات های نظامی و مختلف مانند: ردیابی حرکات دشمنان یا محافظت کردن از نیروها و تجهیزات را بررسی میکند. وسایل هوایی بدون سرنشین  (UAV) می تواند به عنوان عناصر اولیه شبکه های حسگر یا شبکه های موجود توسعه یافته درنظر گرفته شوند که بسیار انعطاف پذیر هستند و چرخه کارکرد آنها به طور چشم گیری به دلیل مصرف کمتر انرژی در گره های حسگر ساکن طولانی تر است. در این مقاله ساختار های معمولی متعددی را که شبکه حسگر بیسیم در آن دخیل است را معرفی کرده و مزایای استفاده از این شبکه ها و چالش های احتمالی را مورد بررسی قرار داده ایم.

  کلیدواژگان: عملیاتهای نظامی، پرنده های بدون سرنشین، شبکه های حسگر بیسیم، ایستگاه مرکزی
 • ابوالقاسم دردانه صفحات 25-28

  آلاینده های مختلف ازجمله هیدروکربن ها آثار منفی برنفوذپذیری خاک دارد. مواد نفتی با رسوب به درون عمق خاک پارامترهای فیزیکی خاک را کاهش می دهد. این مطالعه با هدف بررسی نقش نفت خام بر نفوذپذیری خاک اطراف خطوط انتقال نفت میدان گچساران-گوره صورت گرفته است. این مطالعه از نوع آزمایشگاهی بوده که متغیرهای نفوذ پذیری خاک مورد بررسی قرار گرفتند. خاک مورد مطالعه از نوع رس می باشد که خاک مورد نیاز را از اطراف خطوط انتقال نفت خام تهیه و برای بررسی پارامتر مورد مطالعه به آزمایشگاه مکانیک خاک استان کهگیلویه و بویر احمد ارسال گردید. نتایج نشان داد که خاک آغشته به مواد نفتی نفوذ پذیری بیشتری داشته و مواد نفتی راحت تر وارد لایه های خاک گردید بطوری که خاک طبیعی نفوذپذیری 107×5/7  و خاک آغشته به نفت  107×6/7 نتیجه این مطالعه نشان داد که مواد نفتی منجر به آلودگی خاک اطراف خطوط انتقال نفت شده است و نفوذپذیری خاک را افزایش داده است.

  کلیدواژگان: آلودگیهای نفتی، نفوذپذیری، فعالیتهای صنعتی، گچساران-گوره
 • هادی زیدی فرد، مجتبی حسینی صفحات 29-40

  مناقصه به طور عام عبارت است از طرح پیشنهادی که در آن شرایط انجام پروژه به ازای پرداخت هزینه ای معین بیان می گردد. این طرح معمولا از طرف تعدادی اشخاص حقیقی و یا حقوقی به کارفرما پیشنهاد می شود. کارفرما نیز با ارزیابی شرایط موجود یکی از پیشنهادهای رسیده را قبول نموده و انجام پروژه را تحت شرایط معین به یکی از پیشنهاد دهندگان می سپارد که از آن به عنوان برنده مناقصه یاد می شود. فرآیند انتخاب پیمانکار، ریسک های بسیاری برای کارفرمایان به همراه دارد از این رو کارفرما همواره در تلاش است تا از میزان این ریسک ها بکاهد. پژوهش انجام شده از نوع پژوهش پیمایشی نیز می باشد. بدین منظور پرسشنامه ای طبق متغیرهای تحقیق و با نظر اساتید و متخصصان امر تهیه می شود. پرسشنامه با توجه به متغیرهای تحقیق و فرضیات تهیه و تنظیم شد. پرسشنامه قبل از توزیع در بین جامعه آماری باید روایی و پایایی آن تعیین گردد. بدین منظور تعداد 15 پرسشنامه در بین بخشی از نمونه آماری توزیع و بعد از تکمیل توسط نرم افزار SPSS22 روایی و پایایی آن با استفاده از تکنیک آلفای کرونباخ تعیین می گردد. چنانچه ضریب آلفای کرونباخ بالاتر از 0/7 بدست آمد پرسشنامه از روایی و پایایی الزم برخوردار بوده و می تواند در مطالعه استفاده شود. جامعه آماری در پژوهش حاضر شامل کلیه کارشناسان و مهندسان ناظر پروژه های عمرانی منطقه 2 شهر خرم آباد می باشند. و با استفاده از روش نمونه گیری مورگان جهت تعیین حجم نمونه انتخاب خواهد شد.

  کلیدواژگان: مقررات پیمان، برگزاری مناقصات، کاهش زمان، به حداقل رساندن بروکراسی
 • مستانه کرامتی، علی دانشی صفحات 41-52

  امروزه، تجمیع شبکه های توزیع با سیستم های فتوولتاییک مشترکین خانگی کوچک مقیاس در دنیا به سرعت در حال افزایش است. یکی از موانع اصلی نفوذ بیشتر این منابع تجدیدپذیر، عدم دسترسی به تولید آنها در ساعات پیک تقاضای عصر میباشد. برای غلبه بر این مشکل، در این مقاله یک مدلسازی جدید برای امکانسنجی اقتصادی تجهیز سیستم های فتوولتاییک مشترکین خانگی به سامانه های ذخیرهساز انرژی ارایه میشود. در واقع، هدف تعیین ظرفیت نصب بهینه سیستم فتوولتاییک به طور مجتمع با ذخیره ساز انرژی باتری برای بیشینه سازی راندمان بهره برداری و سود سرمایهگذاری با توجه به هزینه خرید و نصب این تجهیزات و قیمت انرژی در شبکه سراسری می باشد. در اینجا، الگوریتم اجتماع گروه ذرات برای حل مسیله بهینه سازی استفاده میشود. بمنظور تایید کارایی و اعتبارسنجی مدل پیشنهادی، مطالعات عددی بر روی شبکه توزیع یک منطقه مسکونی با 3000 خانوار که امکان نصب سیستم فتوولتاییک را دارند، انجام میشود. در نهایت، نتایج مفهومی حاصل از شبیه سازی بحث میگردد.

  کلیدواژگان: سیستم های فتوولتاییک، شبکه توزیع برق، امکان سنجی
 • محمدامین فرهمندفر صفحات 53-58

  برخی از اجسام پرنده بنا به دلایلی فاقد ارابه فرود میباشند که این عملکرد منجر به استفاده از لانچرها برای این دسته از اجسام گردیده است. به علت قرار گیری جسم بر روی این سازه پیش از فاز پرتاب نیروهایی بر این سازه اعمال میگردد که منجر به تغییر شکل اندکی در سازه میشود. گاها اجسام قرار گرفته بر روی این لانچرها در فاز پرتاب نیازمند حفظ زاویه دقیق پرتاب هستند فلذا نباید تغییر شکل لاستیک لانچر بیش از حد مجاز گردد از این رو تحلیل میزان جابه جایی و تغییر شکل لانچر اهمیت مییابد، از طرفی برای بهره گیری از مواد مناسب برای ساخت لانچر اهمیت بسزایی داشته بنابراین اطلاع از نحوه توزیع تنش در سازه آن در اثر بارگذاری مهم مینماید. برای طی این روند 4 راه وجود دارد که راه اول آن ساخت سازه ای تجربی و تست تجربی آن است که در صورت وقوع اشتباه در انتخاب ماده یا شکل سازه بسیار هزینه بر است و راه دوم انجام تحلیل های مهندسی در نرم افزارهایی چون آباکوس و انسیس میباشد که پس از اطمینان از عملکرد سازه، ساخته شده و مورد تست نهایی قرار میگیرد. ما در این پژوهش بر آن شدیم تا به طراحی لانچری با تناسب نیاز صنعت پرداخته و با انجام تحلیل های مهندسی و ساخت نمونه آن به تست تجربی سازه مورد نظر پرداخته و در نهایت به بیان تفاوت میان تحلیل های نرم افزاری و تست تجربی آن پرداخته شده است.

  کلیدواژگان: لانچر، تنش و کرنش، آباکوس، انسیس، تست تجربی