فهرست مطالب

پژوهش های مالی و رفتاری در حسابداری - سال دوم شماره 3 (پیاپی 6، پاییز 1401)

نشریه پژوهش های مالی و رفتاری در حسابداری
سال دوم شماره 3 (پیاپی 6، پاییز 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/12/04
 • تعداد عناوین: 7
|
 • شایان روحانی راد*، محمد کشاورز صفحات 1-19

  امروزه شرکت های کارگزاری در بازار رقابتی و برای دستیابی به موفقیت مالی می بایست عوامل موثر و لازم را برای پیشگیری از رفتارهای فسادآلود شناسایی نمایند. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش تلنگر سازمانی و سرمایه روان شناختی بر ماندگاری سازمانی در کارگزاری های بورس با نقش میانجی رفتارهای فسادآلود انجام شده است. این مطالعه از لحاظ هدف کاربردی، از نوع توصیفی و با روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری در این مطالعه 610 نفر از کارکنان شرکت های کارگزاری بورسی در شهر شیراز است که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. به منظور تحلیل داده ها، روش حداقل مربعات جزیی و نرم افزار اسمارت پی ال اس 2 مورد استفاده قرار گرفت. جهت سنجش روایی از روایی همگرا بهره گرفته شد و به منظور برازش پایایی، آلفای کرونباخ مورد استفاده قرار گرفت و ضریب آن برای تمام سازه های پژوهش بیشتر از 7/0 می باشد. نتایج به دست آمده، حاکی از آن است که تلنگر سازمانی تاثیر منفی و معناداری بر رفتارهای فسادآلود در شرکت های کارگزاری دارد. همچنین تاثیر مثبت و معنادار تلنگر سازمانی و سرمایه روان شناختی بر ماندگاری سازمانی مورد تایید قرار گرفت. در نهایت نتایج این پژوهش نشان داد رفتارهای فسادآلود نقش میانجی گری بین تلنگر سازمانی، سرمایه روان شناختی و ماندگاری سازمانی شرکت های کارگزاری بورسی ایفاء می کند.

  کلیدواژگان: تلنگر سازمانی، سرمایه روان شناختی، رفتارهای فسادآلود، ماندگاری سازمانی، شرکت های کارگزاری بورس
 • احمد احمدی*، امین رستمی، سعیده حیدرزاده صفحات 20-37
  تداوم اعتبار و اعتماد حرفه حسابرسی و تقویت آن به پایبندی فکری و عملی اعضای حرفه به ضوابط اخلاقی آن وابسته است. هدف این مقاله، بررسی تاثیر استدلال اخلاقی، قرار گرفتن در معرض اخلاق و جو اخلاقی درک شده بر قضاوت اخلاقی حسابرسان است. جامعه آماری این پژوهش شامل شرکای موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی (حسابرسان مستقل شاغل شریک) می باشد که برای بررسی موضوع، از بین اعضای جامعه تعداد 88 نفر به عنوان نمونه با استفاده از فرمول کوکران انتخاب شدند. برای آزمون فرضیه های پژوهش از مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج آزمون فرضیه ها نشان داد، استدلال اخلاقی، قرار گرفتن در معرض اخلاق و جو اخلاقی درک شده بر قضاوت اخلاقی حسابرسان تاثیر مثبت و معنی داری دارند. از میان عوامل بررسی شده، استدلال اخلاقی بیشترین و جو اخلاقی درک شده کمترین تاثیر را بر قضاوت اخلاقی حسابرسان دارند. نتایج نشان می دهد افراد متناسب با میزان آگاهی از اصول و فرایندهای اخلاقی می توانند استدلال های اخلاقی ارایه دهند. از سوی دیگر، توسعه و چگونگی آموزش اخلاق می تواند در تصمیم گیری های اخلاقی حسابرسان در انتخاب گزینه های مختلف مفید باشد. همچنین هرچه درک حسابرسان از جو سازمانی که در آن کار می کنند اخلاقی تر باشد، در اعمال قضاوت های حرفه ای با اخلاق تر عمل می کنند. این پژوهش می تواند در بسط و گسترش مبانی نظری پژوهش های رفتاری در حسابرسی و اثرات جهت گیری اخلاقی بر رفتار حسابرسان به عنوان عنصر مهم قضاوت و تصمیم گیری در حرفه حسابرسی نقش داشته باشد و اطلاعات سودمندی را در اختیار سیاست گذاران در حوزه حسابرسی برای تدوین خط مشی های حسابرسی قرار دهد.
  کلیدواژگان: استدلال اخلاقی، قرار گرفتن در معرض اخلاق، جو اخلاقی درک شده، قضاوت اخلاقی، مدل معادلات ساختاری
 • سهیل مومنی، زهرا پورزمانی* صفحات 38-68
  هوش فرهنگی می تواند بر مسیولیت پذیری اجتماعی در حرفه حسابرسی موثر باشد. پژوهش حاضر با هدف مطالعه تاثیر هوش فرهنگی بر مسیولیت پذیری اجتماعی حسابرسان انجام گرفته است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده ها، توصیفی پیمایشی با مدل یابی معادلات ساختاری واریانس محور است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه حسابرسان شاغل در موسسات حسابرسی و سازمان حسابرسی در کشور ایران طی سال 1400 هجری شمسی است که براساس فرمول کوکران تعداد 319 نفر به عنوان نمونه و به روش تصادفی انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسش نامه های استاندارد دارای طیف لیکرت 5 سطحی استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده و نیز آزمون فرضیه ها، در قالب تحلیل توصیفی و آمار استنباطی با به کارگیری مدل یابی معادلات ساختاری (SEM) به روش حداقل مربعات جزیی (PLS) صورت گرفت. نتایج حاصل نشان داد: میانگین متغیرهای هوش فرهنگی و مسیولیت پذیری اجتماعی نزدیک به مقدار میانگین نظری و به ترتیب برابر 936/2 و 084/3 بوده است و تمام ویژگی های فراشناختی، شناختی و انگیزشی و رفتاری بر هوش فرهنگی حسابرسان موثرند و علاوه بر این، هوش فراشناختی، هوش شناختی و هوش انگیزشی تاثیر مثبت و معناداری بر مسیولیت پذیری اجتماعی حسابرسان دارند. در نهایت، هوش فرهنگی تاثیر مثبت و معناداری بر مسیولیت پذیری اجتماعی حسابرسان دارد. با تقویت و توسعه روزافزون مهارت های اکتسابی هوش فرهنگی حسابرسان از طریق آموزش های مختلف دانشگاهی و حرفه ای، ایفای مسیولیت پذیری اجتماعی در حرفه حسابرسی نیز افزایش می یابد و شرایطی را برای عملکرد بهتر و رضایت بخشی بیشتر ایجاد می کند که بر یافته های تیوری تبادل اجتماعی مبتنی است.
  کلیدواژگان: مسئولیت پذیری اجتماعی، هوش فرهنگی، ارتباطات بین فرهنگی
 • سید مسلم موسوی، مریم امامی میبدی* صفحات 69-89
  هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر رفتار مالی سهامداران را بر رضایت، اعتماد و وفاداری الکترونیک آن ها در بورس اوراق بهادار تهران بود. این پژوهش بر اساس هدف کاربردی و از نظر روش جمع آوری داده ها برای آزمون فرضیه ها از نوع توصیفی - همبستگی از شاخه میدانی می باشد. جامعه آماری را سهامداران بورس اوراق بهادار تهران تشکیل می دهند. در این تحقیق از روش نمونه گیری در دسترس استفاده شده است. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه استفاده شد که روایی آن با محاسبه روایی همگرا و واگرا و پایایی آن از طریق شاخص آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. در تجزیه و تحلیل آماری، از رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد. بر اساس نتایج حاصل تحقیق، رفتار مالی سهامدارن بورس اوراق بهادار تهران بر اعتماد و رضایت الکترونیک آن ها تاثیر مثبت و معنادار دارد. همچنین اعتماد و رضایت الکترونیک سهامدارن بورس اوراق بهادار تهران بر وفاداری آن ها به سامانه های معاملات آنلاین تاثیر مثبت و معنادار دارد. رضایت الکترونیک هم بر اعتماد سهامدارن به سامانه های معاملات آنلاین تاثیر مثبت و معناداری دارد. علاوه بر این، رفتار مالی سهامدارن از طریق نقش میانجی اعتماد و رضایت الکترونیک بر میزان وفاداری آن ها سامانه های معاملات آنلاین تاثیر مثبت و معنادار دارد.
  کلیدواژگان: رفتار مالی، اعتماد الکترونیک، رضایت الکترونیک، وفاداری الکترونیک
 • پریسا یاری درمشکانلو، مرضیه ابراهیمی شقاقی*، حسین اسلامی مفید آبادی صفحات 90-108
  توجه به موضوع پایداری در ادبیات رشته مالی و اقتصادی توجه بسیاری از پژوهشگران را به خود جلب نموده است و ابعاد مختلف این موضوع ازجمله زیست محیطی، اجتماعی، راهبری و اقتصادی در پژوهش های مختلف موردبررسی قرار گرفته شده است. شناخت اثراتی که ممکن است از اجرای سیاست های پایداری توسط شرکت ها بر عملکرد آن ها موثر باشد و در همین راستا، شناخت ابعاد شخصیت های روانشناسی مدیران به عنوان مسیولان اجرای چنین سیاست هایی ما را بر آن ساخت تا در این پژوهش به بررسی تاثیرخود شیفتگی و غرور مدیرعامل بر رابطه میان پایداری شرکتی و عملکرد مالی بپردازیم. جامعه آماری این تحقیق شامل شرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه تهران طی دوره مالی 1390 الی 1399 بوده است که درنهایت پس از اجرای روش نمونه گیری تعداد 1210 سال شرکت وارد نمونه نهایی شده اند. برای بررسی این پژوهش سه فرضیه مطرح شده است. روش رگرسیون بکار گرفته شده روش رگرسیون چند متغیره بوده است. نتایجی که از اجرای رگرسیون به دست آمده بیانگر آن است که پایداری شرکتی دارای اثر معنادار و مثبتی بر عملکرد مالی شرکت در سطح معناداری 0.05 داشته است و همچنین، نقش تعدیل گری خودشیفتگی مدیران عامل شرکت ها در رابطه میان پایداری شرکتی و عملکرد مالی در سطح معناداری 0.05 تاییدشده است.نتایج حاصل از فرضیات در راستای نتایج پژوهشهای پیشین و سازگار با آنها، تاثیر عوامل رفتاری و شخصیتی را بر رابطه میان پایداری شرکتی و عملکرد مالی تایید میکنند.
  کلیدواژگان: خود شیفتگی، غرور مدیرعامل، پایداری شرکتی، عملکرد مالی
 • مریم عزیزیان، رحمان ساعدی* صفحات 109-132
  هدف از این پژوهش، تاثیر جهت گیری اخلاقی، هویت حرفه ای و اعتماد سرپرست بر قصد افشاگری حسابرس با توجه به نقش تعدیلگر ترس از تلافی می باشد. روش تحقیق در این پژوهش به لحاظ ماهیت موضوع و اهداف آن از نوع پیمایشی می باشد و ابزارگردآوری داده ها پرسشنامه است که روایی و پایایی آن نیز تایید گردیده است. جامعه آماری کلیه کمک حسابرسان، حسابرسان، حسابرسان ارشد، سرپرستان ارشد، سرپرستان و مدیران شاغل در موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی در ایران است و با استفاده فرمول کوکران و روش نمونه گیری حجم نمونه 357 نفر در نظر گرفته شد. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها در این پژوهش، از آزمون های کلموگروف- اسمیرنوف، جهت تست نرمالیته و از معادلات ساختاری جهت تایید فرضیه ها استفاده شد. نتایج حاکی از این بود که جهت گیری اخلاقی، هویت حرفه ای و اعتماد سرپرست بر قصد افشاگری حسابرس تاثیر مثبت و معنادار دارد. همچنین نتایج نشان داد که ترس از تلافی می-تواند تاثیر این سه متغیر را بر قصد افشاگری حسابرس تعدیل نماید.
  کلیدواژگان: جهت گیری اخلاقی حسابرس، هویت حرفه ای، اعتماد سرپرست، قصد افشاگری، ترس از تلافی
 • علی محمدی*، اکبر علی آبادی صفحات 133-151

  نجوم احکامی به بررسی اثرات اجرام سماوی به لحاظ فاصله، جرم، موقعیت و سرعت حرکت در کیهان بویژه کواکب منظومه شمسی بر اتفاقات کره زمین و احوالات ساکنان آن می پردازد. یکی از شاخه های نوین نجوم احکامی نجوم مالی است که شاکله آن بررسی وجود اثرات اجرام سماوی در بازار های مالی و چگونگی بروز اثرات آنها می باشد. این مقاله با هدف بررسی جامع اثرات ماه در بازارهای مالی با این رویکرد که چگونه چرخش و جایگاه ماه در آسمان می تواند بورس اوراق بهادار تهران را تحت تاثیر قرار دهد انجام شده است. بدین منظور جامعه آماری بورس اوراق بهادار تهران انتخاب و داده های شاخص کل برای یک دوره 13 ساله (88-1400) بررسی شده است. داده ها از نوع مقطعی و به روش مقایسه میانگین ها بوده و جهت آزمون فرضیه ها از روش T-TEST استفاده شده است. نتایج نشان دهنده وجود اثرات بعضی از شاخصه های ماه در متغیر های نوسان، حجم و تعداد معاملات بوده لیکن بازدهی از این امر متاثر نمی شود. بنابراین فرضیه اثرگذاری اهله های ماه (محاق و بدر کامل، تربیع اول و سوم) روی نوسان و تعداد معاملات پذیرفته می گردد و در مورد فرضیه اثر گذاری جایگاه ماه در بروج فلکی (بیت و وبال) برای حجم و (شرف و هبوط) برای نوسان معاملات پذیرفته می شود.

  کلیدواژگان: اهله های ماه، بیت و وبال ماه، شرف و هبوط ماه
|
 • Shayan Rouhani Rad *, Mohammad Keshavarz Pages 1-19

  Today, brokerage companies in the competitive market and in order to achieve financial success must identify effective and necessary factors to prevent corrupt behaviors. The present study was conducted with the aim of investigating the role of organizational nudge and psychological capital on organizational sustainability in stock brokerages with the mediating role of corrupt behaviors. This study has been conducted regarding applied purpose, descriptive type, and survey method. The statistical population in this study is 610 employees of stock brokerage companies in Shiraz city, who were selected by convenience sampling method. In order to analyze the data, the partial least squares method and Smart PLS-2 software were used. Convergent validity was used to measure validity, Cronbach's alpha was used to measure reliability, and its coefficient is more significant than 0.7 for all research constructs. The obtained results indicate that the organizational nudge negatively and significantly affects corrupt behavior in brokerage companies. Also, the positive and significant effect of organizational nudge and psychological capital on organizational sustainability was confirmed. Finally, the results of this research showed that corrupt behaviors play a mediating role between organizational nudge, psychological capital, and organizational sustainability of stock brokerage companies.

  Keywords: Organizational Nudge, psychological capital, Corrupt Behaviors Organizational Sustainability, Stock Brokerage Companies
 • Ahmad Ahmadi *, Amin Rostami, Saeedeh Heydarzadeh Pages 20-37
  The purpose of this paper is to examine the effect of ethical reasoning, exposure to ethics, and the perceived ethical climate on auditors' ethical judgment. The statistical population of this research includes the partners of audit institutions that are members of the Certified Public Accountants Society (independent auditors working as partners), and to investigate the issue, 88 people were selected as a sample from among the members of the society using Cochran's formula. Structural equation modeling has been used to test the research hypotheses. The results of the hypothesis test showed that ethical reasoning, exposure to ethics, and the perceived ethical climate have a positive and significant effect on auditors' ethical judgment. Among the investigated factors, moral reasoning has the greatest impact, and the perceived moral atmosphere has the least effect on the ethical judgment of auditors. People can provide moral arguments according to their knowledge of moral principles and processes. On the other hand, the development of ethics as well as how to teach it can help auditors make ethical decisions when choosing different options. Also, the more ethically auditors perceive their organization's atmosphere, the more ethically they act in applying professional judgments. By examining ethical orientation as an imperative element of judgment and decision-making in the auditor's profession, this research can contribute to expanding the theoretical foundations of behavioral research in auditing as well as provide useful information for auditing policymakers to formulate auditing strategies based on.
  Keywords: Ethical Reasoning, Exposure to Morality, Perceived Moral Climate, moral judgment, and Structural Equation Model
 • Sohail Momeny, Zahra Poorzamani * Pages 38-68
  Cultural intelligence can be effective on social responsibility in the auditing profession. The current research was conducted with the aim of studying the effect of cultural intelligence on auditors' social responsibility. In terms of purpose, this research is practical and in terms of data collection method, it is a descriptive survey with variance-based structural equation modeling. The statistical population of the research includes all auditors working in audit institutions and audit organizations in Iran during the year 2021, and based on Cochran's formula, 319 people were randomly selected as a sample. Standard questionnaires with a 5-level Likert scale were used to collect data. The analysis of collected data as well as the testing of the hypotheses was done in form of descriptive analysis and inferential statistics by applying (SEM) using (PLS) method. The results showed: the average of the variables of cultural intelligence and social responsibility was close to the theoretical average and equal to 2.936 and 3.084, respectively, and all metacognitive, cognitive, motivational and behavioral characteristics are effective on auditors' cultural intelligence, and in addition, Metacognitive intelligence, cognitive intelligence and motivational intelligence have a positive and significant effect on auditors' social responsibility. Finally, cultural intelligence has a positive and significant effect on auditors' social responsibility. By strengthening and developing acquired skills of auditors' cultural intelligence through various academic and professional trainings, performance of social responsibility in auditing profession also increases and creates conditions for better and more satisfactory performance, which is based on findings of social exchange theory.
  Keywords: Social Responsibility, Cultural Intelligence, Intercultural Communication
 • Seyed Moslem Mosavi, Maryam Emami Mibodi * Pages 69-89
  The purpose of this research is to investigate the effect of shareholders' financial behavior on their electronic satisfaction, trust and loyalty in Tehran Stock Exchange.This research is on the applied from the view of purpose and is descriptive-correlation in terms of data collection method to test the hypotheses. The statistical population of the present study consists of shareholders of Tehran Stock Exchange. In this study, the available sampling method has been used. A questionnaire was used to collect data. The validity of questionnaire was confirmed by calculating the convergent and divergent validity and its reliability by Cronbach's alpha. In statistical analysis, the structural equation modeling (SEM) approach has been used. According to the results of the research, the financial behavior of shareholders of Tehran Stock Exchange has a positive and significant effect on their electronic trust and satisfaction. Also, E-trust and E-electronic satisfaction of shareholders of Tehran Stock Exchange has a positive and significant effect on their loyalty to online trading systems. E-satisfaction also has a positive and significant effect on shareholders' trust in online trading systems. In addition, the financial behavior of shareholders through the mediating role of E-trust and E-satisfaction has a positive and significant effect on their loyalty to online trading systems.
  Keywords: financial behavior, Electronic Trust, Electronic Satisfaction, Electronic Loyalty
 • Parisa Yari Darmeshkanloo, Marzieh Ebrahimi Shaghaghi *, Hossein Eslami Mofidabadi Pages 90-108
  Paying attention to the issue of sustainability in the financial and economic literature has attracted the attention of many researchers, and various aspects of this issue, including environmental, social, managerial and economic, have been examined in various researches. Knowing the effects that may be effective from the implementation of sustainability policies by companies on their performance, and in this regard, knowing the dimensions of the psychological personalities of managers as those responsible for the implementation of such policies led us to investigate the effect of the CEO's self-infatuation and hubris on the relationship between corporate sustainability and financial performance. The statistical society of this research included the companies accepted in the capital market of Tehran during the financial period of 2010 to 2019, and finally, after the implementation of the sampling method, the number of 1210 companies entered in the final sample. Three hypotheses have been proposed to investigate this research. The regression method used was the multivariate regression method. The results obtained from the regression show that corporate sustainability has a significant and positive effect on the company's financial performance at a significance level of 0.05, and also, the moderating role of CEO narcissism in the relationship between corporate sustainability and financial performance has been confirmed at a significance level of 0.05. The results of the hypotheses, in line with the results of previous researches and consistent with them, confirm the influence of behavioral and personality factors on the relationship between corporate sustainability and financial performance.
  Keywords: chief executive, Narcissism, Hubris, corporate stability, financial performance
 • Mariyam Azizian, Rahman Saedi * Pages 109-132
  The purpose of this research is the effect of ethical orientation, professional identity and supervisor's trust on the auditor's intention to disclose according to the moderating role of fear of reprisal. The research method in this research is a survey type in terms of the nature of the subject and its goals, and the data collection tool is a questionnaire whose validity and reliability have been confirmed. The statistical population is all assistant auditors, auditors, senior auditors, senior supervisors, supervisors and managers working in auditing institutions, members of the official accountants society in Iran, and using Cochran's formula and sampling method, the sample size was 357 people. In order to analyze the data in this research, Kolmogorov-Smirnov tests were used to test normality and structural equations were used to verify the hypotheses. The results indicated that ethical orientation, professional identity and supervisor's trust have a positive and significant effect on the auditor's intention to disclose. Also, the results showed that the fear of retaliation can moderate the effect of these three variables on the auditor's intention to disclose.
  Keywords: Moral Orientation Audit, professional identity, Supervisor', s Trust, Disclosure Intention, Fear of Retaliation
 • Ali Mohamadi *, Akbar Aliabadi Pages 133-151

  Astrology examines the effects of celestial bodies in terms of distance, mass, position and speed of movement in the universe, especially the planets of the solar system, on the events of the earth and the conditions of its inhabitants. One of the new field of astrology is financial astrology, which is based on the investigation of the effects of celestial bodies in the financial markets and how their effects occur. This article is done with the aim of how the rotation and position of the moon in the sky can affect the financial markets. For this purpose، the statistical population of the Tehran Stock Exchange and the statistical sample of the total index were selected for a period of 13 years (2009-2021) and examined by the T-TEST method. The results show the effects of some indicators of the moon on the variables of volatility، volume and number of transactions، but the return is not affected by this. Therefore، the hypothesis of the effect of the moon's qualities (new and full moon، first and third squares) on the volatility and number of transactions is accepted، and the hypothesis of the effect of the position on the moon in the sign zodiac of house and detriment sign for the volume and exaltation and fall sign for volatility transactions is accepted.

  Keywords: Moon Cycle, House, Detriment Sign, Exaltation, Fall Sign