فهرست مطالب

 • سال نوزدهم شماره 2 (پیاپی 84، خرداد و تیر 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/12/10
 • تعداد عناوین: 8
|
 • حمید مقدسی، مریم دهقانی، حسن امامی*، فرخنده اسدی صفحات 54-59
  مقدمه

  پس از استقرار سامانه یکپارچه بهداشتی (سیب) با هدف تجمیع اطلاعات سلامت مردم و ایجاد پرونده الکترونیک سلامت برای عموم مردم، ضرورت ارزیابی دیدگاه کاربران نسبت به کاربرد، اهداف و و ویژگی های آن را دو چندان کرد و پژوهش حاضر انجام شد.

  روش بررسی

  پژوهش حاضر از نوع کاربردی توصیفی است. برای نمونه گیری از روش خوشه ای استفاده شد. ابزار جمع آوری داده پرسشنامه محقق ساخته بود که دربخش کاربرد، اهداف و ویژگی ها امتیاز 1 تا 4 داده شد و میانگین آن ها محاسبه شد. ضریب آلفای کرونباخ عدد 81/0 به دست آمد.

  یافته ها

  مطالعه حاضر درسه بخش کاربرد، اهداف، ویژگی ها دنبال شد. میانگین اجرای بخش کاربرد (کاربرد دارد و کامل اجرا شده است 16/69 درصد، کاربرد دارد و ناقص اجرا شده است 08/27 درصد، کاربرد دارد و اجرا نشده است 66/1 درصد و کاربرد ندارد 07/2 درصد)، اهداف (زیر ساخت دارد و کامل اجرا شده است 72/43 درصد، زیرساخت دارد و ناقص اجرا شده است 35/42 درصد، زیرساخت دارد و اجرانشده است 73/2 درصد و زیر ساخت ندارد 01/9 درصد) و ویژگی ها (ویژگی دارد و کامل اجرا شده است 55/48 درصد، ویژگی دارد وناقص اجرا شده است 24/35 درصد، ویژگی دارد و اجرا نشده است 37/2 درصد و ویژگی را ندارد 81/13 درصد) می باشد.

  نتیجه گیری:

  سامانه در بخش اهداف و ویژگی ها نیازمند توسعه بیشتر می باشد تابا ایجاد زیر ساخت های لازم، پرونده الکترونیک سلامت برای مردم تشکیل گردد.کاربرد سامانه در سطح نسبتا قابل قبولی قرار داشت. همچنین رشته تحصیلی و سابقه کاری کارشناس مسیولان سامانه سیب مهم می باشد زیرا بر تصمیم گیری های مدیریتی و بالینی تاثیر می گذارد.

  کلیدواژگان: سامانه یکپارچه بهداشتی، ارزیابی، مراقبت های بهداشتی یکپارچه، سیب
 • سمیه درخشان، اکبر نبی الهی*، ناصر خانی، سید رئوف خیامی صفحات 60-70
  مقدمه

  معماری سازمانی نقش مهمی در هم راستایی تغییرات مورد نیاز در قابلیت های کسب وکار سازمان با چشم انداز پیچیده فناوری اطلاعات ایفا می کند. در پژوهش حاضر، مدل برنامه ریزی قابلیت بر اساس فرایند معماری سازمانی کوبیت 2019 که مدل مرجع حاکمیت فرایند های سازمانی فناوری اطلاعات است، ارایه شده است.

  روش بررسی

  این مقاله کیفی و از نوع پژوهش علم طراحی (DSR Design Science Research) بوده که یک چارچوب حل مسیله ساختاری است. نمونه آماری را 47 نفر از خبرگان فاوای دانشگاه ها و خبرگان معماری، آگاه به حوزه قابلیت های کسب وکار تشکیل دادند. روش گردآوری اطلاعات، مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسشنامه گوگل فرم بود. تحلیل داده ها با استفاده از روش های آماری توصیفی انجام شد و طبق نظر خبرگان ارزیابی شد.

  یافته ها:

   با استفاده از پیاده سازی مدل برنامه ریزی قابلیت بر اساس فرایند مدیریت معماری سازمانی کوبیت در واحد فاوای دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، چشم انداز قابلیت، قابلیت های سطح دو و سطح سه، طرح ایجاد و توسعه قابلیت های شناسایی شده، پروژه های کاری جهت شناسایی و توسعه قابلیت و خدمات افزوده قابلیت استخراج گردید.

  نتیجه گیری:

   نتایج این تحقیق نشان داد که استفاده از معماری سازمانی در برنامه ریزی قابلیت های فناوری اطلاعات منجر به شناسایی و تدوین طرح قابلیت جدید «مدیریت داده» و تدوین طرح ارتقای قابلیت در سایر بخش ها شامل «مدیریت سامانه های نرم افزاری»، «مدیریت زیرساخت و شبکه»، «مدیریت آمار» در سطح دوم واحد فاوا گردید

  کلیدواژگان: معماری سازمانی، قابلیت های کسب وکار، چارچوب کوبیت، چارچوب توگف
 • سید مهدی حسینی سرخوش* صفحات 71-78
  مقدمه

  فناوری بلاک چین به عنوان چهارمین انقلاب صنعتی در سال های اخیر ظهور کرده که از طریق ارایه یک زیرساخت جدید می تواند مدیریت و تبادل سوابق بیماران را تسهیل نماید. مرور ادبیات حاکی از کمبود مطالعات پیرامون عوامل مرتبط با پذیرش این فناوری در صنعت مراقبت های بهداشتی می باشد. بنابراین، هدف مطالعه حاضر، اولویت بندی عوامل مرتبط با پذیرش فناوری بلاک چین در نظام پرونده الکترونیک سلامت (Electronic Health Record: EHR) می باشد.

  روش بررسی

  در این پژوهش توصیفی، ابتدا با مروری بر متون علمی 15 عامل مرتبط با پذیرش بلاک چین در سیستم های EHR شناسایی شد. سپس این عوامل توسط 17 خبره که با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده بودند، اعتبارسنجی شده و در پنج دسته: فناورانه، حقوقی، مالی، محیطی و سازمانی تقسیم شدند. در نهایت وزن هر معیار با روش بهترین-بدترین فازی تعیین و سازگاری نظرات خبرگان ارزیابی گردید.

  یافته ها:

   با توجه به قضاوت های خبرگان، معیار حقوقی با 32 درصد به عنوان مهم ترین عامل در پذیرش فناوری بلاک چین در سیستم های EHR شناسایی شد. علاوه بر این، امنیت و حریم خصوصی (66/16 درصد)، رعایت الزامات قانونی (10/13 درصد)، انطباق پذیری با تغییرات در قوانین (22/12 درصد)، مشوق ها و پاداش ها (01/7 درصد) و استانداردسازی (87/6 درصد) به ترتیب به عنوان پنج زیرمعیار مهم در پذیرش این فناوری تشخیص داده شدند.

  نتیجه گیری: 

  به کمک عوامل شناسایی شده در این مطالعه و وزن های تعیین شده برای هر یک از آن ها می توان روشی برای ارزیابی سطح آمادگی مراکز ارایه دهنده خدمات مراقبت های بهداشتی در پذیرش فناوری بلاک چین در سیستم های EHR توسعه داد.

  کلیدواژگان: بلاک چین، پذیرش فناوری، پرونده الکترونیک سلامت، تصمیم گیری چندمعیاره
 • اسماعیل مزروعی نصرآبادی* صفحات 79-87
  مقدمه

  در سال های اخیر زنجیره تامین گردشگری سلامت ایران با اختلالات متعددی روبرو شده است در نتیجه باید تاب آور باشد. این تحقیق با هدف شناسایی عوامل کلیدی موفقیت تاب آوری زنجیره تامین گردشگری سلامت، دسته بندی آن ها بر اساس مراحل تاب آوری و ارایه مدل مفهومی آن ها انجام شده است.

  روش بررسی

  این تحقیق از نوع کیفی است و در 2 مرحله انجام شده است. در مرحله اول عوامل کلیدی موفقیت تاب آوری زنجیره تامین بر اساس مراحل 4 گانه تاب آوری شناسایی و در مرحله دوم مدلی برای آن ها ارایه شده است. مشارکت گنندگان در هر دو مرحله خبرگان هستند. شیوه نمونه گیری، هدفمند است که با روش گلوله برفی ادامه یافته است. تعداد مشارکت کنندگان در مراحل 1 و 2 به ترتیب 18 نفر و 10 نفر، شیوه گرداوری داده ها به ترتیب مصاحبه های نیمه ساختاریافته و رویکرد مدیریت تعاملی و شیوه تحلیل داده ها به ترتیب تحلیل تماتیک و نقشه شناختی فازی است.

  یافته ها: 

  بر اساس مصاحبه ها 67 عامل کلیدی موفقیت برای تاب آوری شناسایی گردید که در قالب 20 مقوله دسته بندی شدند. نتایج نشان داد که آموزش، مدیریت اطلاعات و هماهنگی و همکاری دارای بیشترین اثرگذاری، مدیریت بازار، مدیریت ارتباط با تامین کنندگان و طراحی زنجیره تامین دارای بیشترین اثرپذیری و مدیریت ارتباط با تامین کنندگان، هماهنگی و همکاری و توان برنامه ریزی دارای بیشترین درجه مرکزیت هستند.

  نتیجه گیری:

   ارایه آموزش های متناسب به ویژه در حوزه های مهارت حل مسیله و تصمیم گیری، کاهش عدم اطمینان در تصمیمات و رویکردهای دولتی، ارتقاء زیرساخت ها و نرم افزارهای اطلاعاتی و توسعه دانش بنیان از مهم ترین راهکارهای تقویت تاب آوری زنجیره تامین گردشگری سلامت است.

  کلیدواژگان: زنجیره تامین، گردشگری سلامت، تاب آوری، توسعه دانش بنیان
 • سعید شیرشاهی، مریم طاوسی*، نصرت ریاحی نیا صفحات 88-95
  مقدمه

  با جهش در توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های اجتماعی، جستجوی اطلاعات سلامت به صورت برخط (online)، رایج شده است. تحقیق کنونی بر آن است تا بر پایه الگوی توسعه یافته بیتس (Bates) تحلیلی از رفتار اطلاع جویی سلامت برخط دانش آموختگان دانشگاه های ایران ارایه نماید.

  روش بررسی

  پژوهش، با روش پیمایشی تحلیلی انجام شده است. ابزار گرداوری داده ها، پرسش نامه محقق ساخته الکترونیک (حساس نسبت به تمایز پاسخگویان) طراحی شده برگرفته از پژوهش حوزه اطلاع جویی Dow و همکاران بود که مورد تایید تعداد 10 متخصص حوزه سلامت از اساتید دانشگاه های علوم پزشکی ایران قرار گرفت. نمونه پژوهش، تعداد 72 فارغ التحصیل دانشگاه های ایران بودند که به روش نمونه گیری داوطلبانه انتخاب شدند. جهت تحلیل داده ها از آزمون های ناپارامتریک Kruskal-Wallis و Spearman، بهره گرفته شد.

  یافته ها:

   48 درصد از اعضای نمونه پژوهش، نسبت به پرسش سلامت خویش، رویکرد «موشکافانه (Scrutinizing)» و 31 درصد، روش «مستقیم فعالانه (Searching) »را طبق الگوی اطلاع جویی Bates (توسعه یافته توسط Daw و همکاران) داشتند. دو رویکرد مذکور، در میان افرادی که در حوزه «علوم انسانی» حداقل یکسال شاغل و یا حداقل یکسال تحصیل کرده بودند، به میزان بیشتری نسبت به سایر رشته ها مشاهده شد. ضمن اینکه بین «شغل» و «رفتار اطلاع جویی سلامت برخط» تفاوت معناداری دیده شد. بین «سن» و «تحصیلات» و رفتار اطلاع جویی سلامت ایشان، تفاوت معناداری مشاهده نشد.

  کلیدواژگان: رفتار اطلاعاتی، اطلا ع جویی، مدل اطلاع جویی بیتس، ایران
 • قاسم زارعی* صفحات 96-103
  مقدمه
  ویروس کووید 19 تاثیر انکارناپذیری بر بخش های مختلف اقتصادی گذاشته است و بخش گردشگری و از جمله گردشگری سلامت نیز از این موضوع مستثنی نبوده است. هدف این پژوهش شناسایی عوامل مرتبط گردشگری سلامت در همه گیری کووید 19 بود.
  روش بررسی
  پژوهش به صورت کیفی و با روش تحلیل تم انجام شد. جمع آوری اطلاعات با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختاریافته با خبرگان گردشگری سلامت و گردشگران سلامت انجام گردید. نمونه گیری هدفمند تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت که در مجموع 14 نمونه انتخاب شدند.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که عوامل مرتبط گردشگری سلامت با کووید 19 در دو حوزه خرد و کلان بوده است. در حوزه خرد سه دسته عوامل شامل عوامل مرتبط با حوزه خدمات گردشگری سلامت، عوامل مرتبط با خدمات جانبی گردشگری و عوامل مرتبط با گردشگران سلامت از کووید 19 تاثیر گرفته اند. در بخش کلان نیز عوامل مرتبط گردشگری سلامت با کووید 19 در 4 بخش اقتصادی، تکنولوژیک، سیاسی- قانونی و فرهنگی- اجتماعی بوده است.
  نتیجه گیری
  بر اساس نتایج پژوهش، مواردی همچون کمبود تجهیرات به دلیل اختصاص آن به بخش های کرونایی، گسترش خدمات آنلاین، کمبود نیروی انسانی متخصص بر گردشگری سلامت تاثیر داشته اند. در بخش عوامل مرتبط با خدمات جانبی ظرفیت های بلااستفاده افزایش یافته اند و این بحث منجر به تعطیلی برخی بخش ها گردیده است. این موضوع ظرفیت خدمات جانبی را در پساکرونا کاهش داده و تهدیدی برای توسعه گردشگری سلامت است. در بخش گردشگران نیز کرونا منجر به افزایش سطح آگاهی عمومی گردشگران و نیز افزایش نگرانی های سلامتی شده است و از سوی دیگر حساسیت قیمتی در مقابل مباحث سلامتی کاهش یافته است.
  کلیدواژگان: کوئید 19، گردشگری سلامت، عوامل خرد، عوامل کلان
 • زهرا وحدانی نیا، مهدی عبدالرزاق نژاد، ولی الله وحدانی نیا*، فاطمه باقرنژاد حصاری، عفت اعزامی صفحات 104-108
  هدف

    سطح سواد سلامت روحانیون به واسطه جایگاه و نفوذ کلامی که بر شهروندان دارند، مهم است. هدف از مطالعه حاضر تعیین سواد سلامت در روحانیون شهر بیرجند می باشد.

  روش بررسی

  مطالعه توصیفی تحلیلی حاضر بر روی 184 نفر از روحانیون شهر بیرجند به صورت نمونه گیری در دسترس  و با استفاده از پرسشنامه سواد سلامت ایرانیان (طرح تحقیقاتی ملی سنجش سواد سلامت ایرانیان) انجام شده است و داده ها با استفاده از آزمون های آماری T-Test و Anova در سطح معنی داری 05/0 =a تحلیل شد.

  یافته ها

  میانگین نمره سواد سلامت شرکت کنندگان در مطالعه 09/15 ± 09/122 (متوسط) بوده است و از نظر بررسی ابعاد سواد در دو بعد سلامت دسترسی و کسب اطلاعات (3/53 ± 83/16) و همچنین قضاوت و ارزیابی (44/3 ± 09/18) نمره ضعیفی کسب نمودند. در بررسی منابع کسب اطلاعات در روحانیون نیز بیشترین منبع اخذ اطلاعات سلامت در اینترنت (2/59 درصد) بوده و در درجه بعد رادیو و تلویزیون (3/49 درصد) و کتابچه، جزوه، بروشورهای آموزشی و تبلیغی (44درصد) قرارگرفتند.

  نتیجه گیری

  سطح سواد سلامت روحانیون شهر بیرجند مطلوب نیست که با توجه به نقش، جایگاه و نفوذ کلام این قشر مرجع در جامعه و اثرپذیری توده مردم از آنها، نگاه سیاست گذار به برنامه ریزی و توسعه سواد سلامت روحانیون ضروری می باشد.

  کلیدواژگان: روحانیون، سواد سلامت، ارتقای سلامت، بیرجند
 • آلا آبتین، فاطمه دالوند، حسن اشرفی ریزی* صفحات 109-111
|
 • Hamid Moghaddasi, Maryam Dehghani, Hassan Emami *, Farkhondeh Asadi Pages 54-59
  Introduction

  After the establishment of the Integrated Health System (SIB) with the aim of collecting people's health information and creating an electronic health record for the general public, the necessity of evaluating users' views on its function, goals and characteristics doubled and the present study was carried out.

  Methods

  It was a descriptive research that was conducted on 30 experts of electronic health records (leaders) of medical sciences universities across the country. A cluster method was used for sampling. The data collection tool was a questionnaire made by the researcher, whose validity (reliability) was estimated to the extent of... and its index... It was measured through content validation and with...

  Results

  Participants in the study were 46.7% women and 53.3% men.The results of the present study in the Application section ("has applications and full implemented " 65.1%, has applications and incomplete performance 27.08%,has applications and not implemented 1.56% and"not application" 2.07%),Objectives("infrastructure" and full implementation 43.7%,Incomplete implementation 42.3%, not implemented 2.7% and "no infrastructure" 9.01%)and Characteristics ("has characteristics "and full implementation 48.55%,has characteristics and incomplete implementation 35.24%,has characteristics not implemented 2.37% and "no characteristics" 13.81%).

  Conclusion

  From the point of view of the users, the system needs further development in terms of goals and features, so that by expanding it and creating the necessary infrastructure, the electronic health record can be formed for the general public. In the application section, this system was at a relatively acceptable level. Also, the educational field and work experience of the apple system experts are very important; Because the lack of familiarity of employees with international standards and inappropriate training of personnel leads to incorrect use of information, which as a result affects managerial and clinical decisions.

  Keywords: Evaluation, Electronic Health Record, Integrated health system, SIB
 • Somayeh Derakhshan, Akbar Nabiollahi *, Naser Khani, Sayed Raoof Khayami Pages 60-70
  Introduction

  Enterprise architecture plays an important role in aligning the required changes in the organization's business capabilities with the complex IT landscape. In the current research, the capability planning model is presented based on the Cobit 2019 organizational architecture process, which is the reference model for the governance of information technology organizational processes.

  Methods

  This study method was qualitative and used from Design Science Research (DSR) method, which is a structural problem solving framework. The statistical sample was made up of 47 university experts and architectural experts, knowledgeable in the field of business capabilities. The data collection method was semi-structured interview and Google form questionnaire. Data analysis was done using descriptive statistical methods and was evaluated according to the opinion of experts.

  Results

  Using the implementation of the capability planning model based on the Cobit organizational architecture management process in the ICT unit of Isfahan University of Medical Sciences, the capability perspective, level two and level three capabilities, the plan to create and develop the identified capabilities, work projects to identify and develop the capability and Additional services were extracted.

  Conclusion

  The results of this research showed that the use of organizational architecture in the planning of information technology capabilities led to the identification and development of a new capability plan for "data management" and the development of a capability improvement plan in other departments, including "software systems management", "infrastructure and network management". "Management of statistics" became the second level of ICT unit.

  Keywords: Key words Enterprise Architecture, Business Capabilities, Cobit framework, Togaf framework
 • Seyyed Mahdi Hosseini Sarkhosh * Pages 71-78
  Introduction

  Blockchain technology has emerged as the fourth industrial revolution in recent years, which can facilitate the management and exchange of patient records by developing a new infrastructure. A review of the literature indicates the lack of studies and the need for further study of the factors affecting the adoption of this technology in the healthcare industry. Therefore, the aim of the present study is to prioritize the factors related to the adoption of blockchain technology in the Electronic Health Record (EHR) systems.

  Methods

  In this descriptive study, 15 factors related to blockchain adoption in EHR systems were identified by reviewing the scientific literature. Then, these factors were validated by 17 experts who were selected by targeted sampling method and divided into five categories: technological, legal, financial, environmental and organizational. Finally, the weight of each criterion was determined by the fuzzy best-worst method and the consistency of experts’ opinions was evaluated.

  Results

  According to the judgments of experts, the legal criterion with 32 percent was identified as the most important factor in the adoption of blockchain technology in EHR systems. In addition, security and privacy (16.66 percent), compliance with legal requirements (13.10 percent), compliance with changes in laws (12.22 percent), incentives and rewards (7.01 percent) and standardization (6.87 percent) were identified as five most important sub-criteria in the adoption of the technology, respectively.

  Conclusion

  With the help of the factors identified in this study and the weights determined for each of them, a method can be developed to assess the level of readiness of healthcare providers in adopting blockchain technology in EHR systems.

  Keywords: Blockchain, Technology Adoption, Electronic Health Record, Multi-criteria decision making
 • Esmaeil Mazroui Nasrabadi * Pages 79-87
  Introduction

  Today, Iran's health tourism supply chain has faced many disturbances, which highlights its resilience. This study endeavored to identify the critical factors of health tourism supply chain resilience, classifying them based on resilience stages, and presenting their conceptual model.

  Methods

  This qualitative study was done in 2 stages. Initially, the critical factors of supply chain resilience have been identified based on the four stages of resilience. In the second stage, a model for them has been presented. The participants in both stages are experts. The method of sampling is purposive, followed by the snowball method. The number of participants in first and second stages are 18 and 10, respectively. The method of data collection is semi-structured interviews and interactive management approach. The method of data analysis is thematic analysis and fuzzy cognitive map, respectively.

  Results

  Based on the interviews, 67 critical success factors for resilience were identified, which were categorized into 20 categories. The results revealed that training, information management and coordination and cooperation have the most out degree. Market management, supplier relationship management and supply chain design have the most in degree. Supplier relationship management, coordination, and cooperation as well as planning ability have the highest degree of centrality..

  Conclusion

  Providing appropriate training, especially in the areas of problem-solving and decision-making skills, reducing uncertainty in government decisions and approaches, upgrading information infrastructure and software, are important ways to enhance the resilience of the health tourism supply chain.

  Keywords: Supply Chain, Health Tourism, Resilience, Knowledge base development
 • Saeid Shirshahi, Maryam Tavosi *, Nosrat Riahinia Pages 88-95
  Introduction

  With the leap in the development of information technology and social media, seeking health information online has become popular. This study endeavors to provide an analysis of users 'health-seeking information behavior in the web environment, based on Bates' developed model.

  Methods

  This applied study has been done by an analytical survey method. The data collection instrument was an online researcher-made questionnaire (sensitive to the differentiation of respondents) developed with inspiration from the research by Dow and her colleagues, which was enacted by 10 Faculty members of Iranian universities of medical sciences. The sample consisted of 72 individuals with bachelor's degrees and higher who were selected by volunteer sampling method. Non-parametric Kruskal-Wallis and Spearman tests were used.

  Results

  Approximately, 48% of the members of the research sample had a "scrutinizing" approach to their health question and 31% had a "direct and active (searching)" approach according to Bates' developed information model. These two information-seeking approaches were more prevalent (compared to "engineering" and "basic sciences" disciplines) among those who had worked or studied in the field of "social sciences and humanities" for at least one year .There was a significant difference between "occupation" and "online health information-seeking behavior based on the Bates' model". However, there was no significant difference between "age" and "level of education" and their health information-seeking behavior (March 2022).

  Conclusion

  Dow's model (based on the Bates developed seeking information model) can be used and be efficient in the health research to analyze the information seeking behavior of different groups.

  Keywords: Information Seeking Behavior, Bates Information Seeking Behavior Model, Iran
 • Ghasem Zarei * Pages 96-103
  Introduction
  covid 19 has had an undeniable impact on various sectors of the economy and the tourism sector, including health tourism. Health tourism has had a significant impact on the prevalence of corona due to its direct relationship with people's health. The purpose of this study is was to identify related factors of health tourism on covid-19.
  Methods
  he current research is a qualitative research and was done with the theme analysis method. Data collection has been done using semi-structured interviews with health tourism experts and health tourists. Targeted sampling continued until theoretical saturation was reached, and a total of 14 samples were selected.
  Results
  The results showed that related factors of health tourism on covid 19 epidemic was in both micro and macro levvels. In the micro domain, three categories of factors, including factors related to health tourism services, factors related to tourism ancillary services, and factors related to health tourists, have been affected by covid 19. In the macro sector, the related factors of health tourism on covid 19 epidemic has been in 4 sectors: economic, technological, political-legal and cultural-social.
  Conclusion
  Based on the results of the research, things like the lack of equipment due to its allocation to the corona sectors, the expansion of online services, and the lack of specialized human resources have affected health tourism. In the factors related to ancillary services, unused capacities have increased and this discussion has led to the closure of some sectors. This issue will reduce the capacity of ancillary services in the post-corona period and will be a threat to the development of health tourism. In the tourist sector, Corona has led to an increase in the general awareness of tourists as well as an increase in health concerns, and price sensitivity has decreased in relation to health issues.
  Keywords: COVID 19, Health Tourism, Micro Factors, Macro Factors
 • Zahra Vahdaninia, Mehdi Abdolrazaqnejad, Valiallah Vahdaninia *, Fatemeh Bagher Nazad Hesari, Effat Eazami Pages 104-108
  Objective

  The level of health literacy of clerics is important due to their position and verbal influence on citizens. This study endeavored to investigate health literacy among the clergy of Birjand.

  Methods

  This descriptive-analytical study was performed on 184 clerics of Birjand through convenience sampling using the Iranian Health Literacy Questionnaire (National Health Literacy Research Plan) and the data were analyzed using Statistical tests t-test and analysis of variance at the significance level of = 0.05.

  Results

  The mean score of health literacy of the participants was 122.09 ± 15.09 (average) and in terms of examining the dimensions of literacy the two dimensions of access health and information acquisition (16.83 ± 53.3) as well as judgment and evaluation (18.09 ± 3.44) obtained a poor score. In the study of sources of information in the clergy, the major source of health information was the Internet (59.2%), followed by radio and television (49.3%) and booklets, pamphlets, educational brochures, and propaganda (44%).Discussion and

  Conclusion

  The level of health literacy of clerics in Birjand is not favorable, and considering the role and position of clerics in society, policymakers' attention to planning and development of health literacy of this reference group seems indispensable.

  Keywords: Health Promotion, Health Literacy, Clerics, birjand
 • Ala Abtin, Fateme Dalvand, Hassan Ashrafi-Rizi * Pages 109-111

  Nowadays, Access to information in order to strengthening teaching and learning and individual capability development is one of the fundamental needs of all people. And there is no exception to this rule. Although there are numerous facilities in universities, some aspects to providing excellent services to disable students are ignored but if following policies and rules are done correctly, it is possible to act like some successful countries like England in this field. Proposal for (scientific assistant as a facilitator for disable students) is running in Isfahan university of Medical Sciences (MUI) , for a blind student as student with special needs. In this plan, people who are interested in helping disable people are identified , and in this way they will be cause of self confidence in disable students, and a pattern for other universities . This plan also can be an introduction to the formation of the center for providing services to students with special needs. This plan requires financial and spiritual supports and appropriate policy and planning in universities

  Keywords: Disability, Students, Information Service, Scientific Assistant