فهرست مطالب

نشریه شاهد اندیشه
سال سوم شماره 2 (پیاپی 6، پاییز و زمستان 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/12/07
 • تعداد عناوین: 12
|
 • فاطمه رادان* صفحات 9-24
  با نگاهی به مقوله توسعه، می توان فرهنگ را محیط مهمی برای توسعه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی دانست که ارزش ها و هنجارهای فرهنگی با تحت تاثیر قرار دادن دیگر ابعاد توسعه، خود نیز مسیر توسعه را بهتر می پیمایند و با ارتباط شایسته با بخش های مختلف جامعه، امکان تحقق توسعه پایدار را فراهم می سازند. توسعه همه جانبه، برآیند رشد متوازن تمام عناصر جامعه است که این عناصر با کارکرد متناسب و ارتباط موثر با یکدیگر در جهت اهداف مادی و غیرمادی توسعه موجب رشد و تعالی جامعه می شوند. توسعه فرهنگی به دنبال تغییر در حوزه های ادراکی، شناختی، ارزشی و گرایش انسان ها در شیون فردی و اجتماعی شکل می گیرد. ایثار در مال و جان، ارزشی قابل توجه در فرهنگ ها محسوب می شود. امروزه با توجه به نقش بنیادین فرهنگ در زندگی اجتماعی انسان در حوزه توسعه، اشاعه فرهنگ ایثار در توسعه فرهنگی قابل تامل به نظر می رسد. این پژوهش کیفی با استناد به منابع موجود، درصدد توصیف فرهنگ ایثار و نقش آن در تحقق توسعه فرهنگی صورت گرفته و نتیجه مبین آن است که فرهنگ و عناصر آن به شدت بر فرایند توسعه تاثیرگذارند و تحقق توسعه فرهنگی نیازمند رشد و گسترش فرهنگ ایثار به معنی ازخودگذشتگی در مال و جان اعضای جامعه است. ازاین رو تقویت و اشاعه فرهنگ ایثار نقش مهمی در تحقق توسعه فرهنگی جامعه دارد. تاکید بر رشد ارزش های انسانی به موازات رشد مولفه های مدیریتی، مالی، علمی و فناوری در جامعه، مسیر تحقق توسعه فرهنگی را هموارتر می سازد.
  کلیدواژگان: ایثار، توسعه فرهنگی، فرهنگ
 • جلال ریاحی*، حسین حسینی جیردهی صفحات 25-54

  هدف اساسی پژوهش حاضر، بررسی چگونگی اثرگذاری شبکه های ماهواره ای فارسی زبان به ویژه شبکه «من و تو» در تضعیف روحیه ایثار و مقاومت جوانان کشور ایران است، روش مورداستفاده در این تحقیق روش ترکیبی (کمی کیفی) است که بامطالعه اسنادی، منابع کتابخانه ای، تحلیل محتوا و پیمایش با استفاده از پرسشنامه صورت گرفته است، پرسشنامه ها در میان 45 نفر (بر اساس مدل تمام شمار و در حد کفایت) از کارشناسان و اساتید حوزه رسانه و کارشناسان فرهنگی، اجتماعی و خبرگان توزیع شد، درنهایت داده های جمع آوری شده در نرم افزار Spss قرار داده شد و با کمک یکی از آزمون های مقدار سنجی بنام آزمون t مستقل نتیجه گیری به عمل آمد. تعداد 3 مولفه (سبک زندگی، هویت اسلامی و هویت ملی) و هر مولفه با 18 شاخص، چگونگی ارتباط شبکه ماهواره ای «من و تو» بافرهنگ ایثار و مقاومت را اثبات کرده اند. در این بین تاثیرگذارترین شاخص ها عبارت بودند از مصرف گرایی و تجمل گرایی، ترویج سکولاریسم، ترویج فرهنگ غربی و تغییر ارزش های ملی.

  کلیدواژگان: فرهنگ، رسانه، شبکه من و تو، ایثار، مقاومت
 • محمدحسن مهری صفحات 55-84

  رشد و توسعه بر اساس سند چشم انداز حاکمیتی، شامل تدوین راهبردها، سیاست ها، خط مشی گذاری و برنامه های اجرایی بلندمدت شکل می گیرد. رشد به مفهوم تحول کمی و توسعه به مفهوم تحول کیفی و پایدار، با ایجاد تغییر محتوایی همه جانبه در ابعاد اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و جمعیت (انسان ها) است. در سند چشم انداز توسعه کشور رسیدن به توسعه یافتگی، متناسب با مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی خود و متکی بر اصول اخلاقی، ارزش های اسلامی، ملی و انقلابی تاکید گردیده است. برای تحقق چنین چشم اندازی باید به مدیریت منابع انسانی بعنوان مولد رشد و توسعه، توجه ویژه داشت که سرمایه ملی بوده و مهم ترین نقش و تاثیرگذاری را در دستیابی جامعه به اهداف راهبردی اش دارند. فرایند رشد و توسعه بایستی بر اساس ارزشهای دینی، اجتماعی، تاریخی، ملی، ارزش افزوده ایجاد شده با روحیه جهادی و ایثارگری و فرهنگ متاثر از ان در سطح نیازهای ملی کشور تبیین و الگو سازی کرد. در این پژوهش از روش شناسی کیفی تیوری زمینه ای استفاده شده که مبتنی بر متن، مصاحبه و استفاده از تجارب گروه های نخبگان و مرجع در روش تحقیق هست. در این تحقیق بیش از هفتاد مولفه تاثیرگذار در فرایند مدیریت منابع انسانی با روحیه جهادی و ایثارگری احصاء و بر اساس معانی، مفاهیم، مولفه ها و فرایندهای ساختاری رشد و توسعه به هفت سطح دسته بندی و عوامل اصلی تاثیرگذار تبیین گردید و با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ پایایی یا قابل اعتماد بودن آن ها ارزیابی و مورد تایید واقع شد که عبارت اند از؛ سیاست گذاری، اصلاح ساختار، دانش افزایی، تغییر نگرش، اصلاح رفتار، اصلاح فرهنگ، سبک مدیریت نوین. با استفاده از مفاهیم مدیریتی و فرایند توسعه یافتگی و بهره مندی از دیدگاه نخبگان الگو و فرایند چرخه ساختاری عوامل اصلی تاثیرگذار بر رشد و توسعه متاثر از روحیه جهادی و ایثارگری پیشنهاد گردید.

  کلیدواژگان: منابع انسانی، مدیریت جهادی، تغییر نگرش، سیاست گذاری، رفتار، رشد و توسعه، روحیه ایثارگری
 • فائزه حاتمی نیا*، محمدرضا یوسفی صفحات 85-108

  ایثار یکی از متعالی ترین کنش های انسانی است که در هشت سال جنگ تحمیلی ایران و عراق، شاهد تبلور آن بودیم. پژوهش پیش رو با روش توصیفی تحلیلی و با هدف بررسی چگونگی انعکاس ایثار در دو اثر  «باغ بلور» و «گلاب خانم» که با محوریت جنگ و درون مایه خانواده های شهدا و جانباز، نوشته شده؛ سعی دارد به این نکته حایز اهمیت دست یابد که این آثار به کدام جنبه ایثار توجه کرده و زنان در ترویج این مقوله چه جایگاهی دارند؟ یافته ها نشان می دهد که  «ایثار» و «ایثارگری» محدود به قشر و طبقه ای خاص، یا سن و سال و جنسیت نیست؛ شرایط زمانی و مکانی می تواند میزان و چگونگی ایثار را تحت الشعاع قرار دهد و شکل گیری آن در هر جامعه ای باعث مقاومت و پیروزی می گردد. هر یک از رمان های موردنظر در انعکاس مسیله ایثار به خوبی عمل کرده اند. مخملباف اثر خود را در سال های پایانی دهه شصت خلق کرده و با نگاهی واقع بینانه به جنگ، بیشتر به ایثار شهدا و خانواده هایشان و مشکلاتی که پیش رو دارند، پرداخته؛ اما فراست با نگاهی مثبت و ارزش محور، ایثار زنان را در مقابل جانبازی مردان به تصویر کشیده و به نقش آن ها در ترویج این فرهنگ اشاره کرده است. دستاورد مطالعه این آثار گسترش روحیه ایثارگری در جامعه است.

  کلیدواژگان: ایثار، زن، رمان دفاع مقدس، باغ بلور، گلاب خانم
 • قدسیه شهداد *، مصطفی محمودی صاحبی صفحات 109-130

  ارزش های حاکم در هر جامعه ای متاثر از باورهای دینی، اسطوره ای، فرهنگی و ملی آن است، دوران دفاع مقدس متاثر از آموزه های دینی به ویژه قرآن شکل یافته بود، فرهنگ دینی و شهادت طلبی به عنوان هدف مشترک عموم مردم و عامل پیروزی در جنگ تحمیلی شد، اعتماد راسخ به باورهای دینی، از مهم ترین عوامل موثر در سلامت روان و عزت نفس افراد بوده است، اساس جنگ نرم و هجمه های فرهنگی عامل تضعیف ارزش ها و باورهای دینی است به علاوه اهداف اصلی این طرح تخلیه فرهنگی و از بین بردن آداب اسلامی و سنن جامعه است و مهم ترین هجمه در بعد فرهنگی و سیاسی رخ می دهد، برای دستیابی و تسلط کامل، از طریق مخاطب شناسی، با روش علمی و روانی به انجام می رسد و بدون مقاومت و حساسیت این تغییرات محقق می گردد، ضرورت حفظ ارزش های معنوی و فرهنگی دفاع مقدس و مقابله با تهاجم فرهنگی ایجاب می نماید تا برنامه های مدون و منظمی طراحی و اجرا گردد. لذا ترویج فضایل اخلاقی و گسترش فرهنگ معنوی دفاع مقدس در راستای اهداف و منافع کشور ضروری است، هویت بخشی و عزت نفس از مهم ترین این برنامه ها بوده تا جوانان جایگاه و موقعیت خود را در جامعه دریابند و در امور جاری کشور مشارکت داشته باشند، نسل جوان سرمایه و نیروی فعال کشور است با پر نمودن خلاهای موجود، بها دادن به قشر جوان و ایجاد انگیزه به آنان مانع هرگونه نفوذ و مداخله بیگانگان در کشور می گردد.

  کلیدواژگان: دفاع مقدس، تهاجم فرهنگی، جنگ نرم
 • خداداد میرزایی*، سالار فرامرزی صفحات 131-154

  این پژوهش با هدف الگوی ساختاری رابطه فرهنگ ایثاروش هادت با پیوند معنوی و سرمایه روان شناختی در کارکنان اداری اجرا شد. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری پژوهش را کلیه کارکنان اداری غرب استان اصفهان در تابستان 1401 به تعداد 800 نفر تشکیل دادند که از میان آن ها 250 نفر به شیوه در دسترس انتخاب شدند. ابزار های پژوهش پرسشنامه پیوند معنوی کینجرسکی و اسکرایپ نک (2006)، پرسشنامه سرمایه روان شناختی لوتانز (2007) پرسشنامه محقق ساخته فرهنگ ایثار و شهادت میرزایی و سلیمانی (2022) بودند. داده ها از طریق ضریب همبستگی پیرسون و مدل یابی معادلات ساختاری و از طریق AMOS نسخه 24 و SPSS نسخه 23 تحلیل گردید. یافته ها نشان دادند که بین فرهنگ ایثاروش هادت و پیوند معنوی (01/0>p) و بین پیوند معنوی و سرمایه روان شناختی (01/0>p) و همچنین بین فرهنگ ایثاروش هادت و سرمایه روان شناختی (01/0>p) رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. نتایج مدل یابی معادله ساختاری و تحلیل واسطه ای حاکی از آن است پیوند معنوی متغیر واسطه ای پاره ای است بدین معنا که فرهنگ ایثار و شهادت هم به طور غیرمستقیم (از طریق تقویت پیوند معنوی) وهم به طور مستقیم می تواند سرمایه روان شناختی را تقویت کند. فرهنگ ایثار و شهادت (78 درصد) از واریانس پیوند معنوی و فرهنگ ایثار و شهادت و پیوند معنوی (91 درصد) از واریانس سرمایه روان شناختی را تبیین نموده اند. لازم است تا مدیران اداری، ترویج فرهنگ معنوی ایثار و شهادت را با تقویت ایثار اجتماعی، سلامت روانی، ازخودگذشتگی، خدامحوری و شهادت طلبی و عدالت طلبی کارکنان اداری، به صورت محسوس تری در دستور کار قرار دهند؛ و لازم است آموزش های حین یا بدو خدمت کارکنان را در این موضوعات به منظور تقویت فرهنگ معنوی ایثار و شهادت به آنان ارایه کنند تا کارکنان با توان معنوی و روانی بالاتری بتوانند مولفه های خود کارآمدی، امیدواری، تاب آوری و خوش بینی را در محیط کاری خود (سرمایه روان شناختی) به دست آورند.

  کلیدواژگان: فرهنگ ایثار و شهادت، پیوند معنوی، مولفه های سرمایه روان شناختی، کارکنان اداری
 • رقیه مهری*، احمدعلی قانع صفحات 155-179

  هدف مقاله پیش رو، شناخت میزان تاثیر فرهنگ ایثار و شهادت بر توسعه اخلاق حرفه ای در آموزش وپرورش شهر تهران است که با روش نمونه گیری تصادفی ساده و فرمول کوکران تعداد 196 نفر از افراد این جامعه انتخاب شدند. روش پژوهش بر اساس هدف؛ کاربردی و ازلحاظ ماهیت؛ توصیفی پیمایشی است. روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای و میدانی و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه ایثار و شهادت به تعداد 13 سوال (با ابعاد؛ خدامحوری، مردم داری، عمل صالح، عدم تعلق به دنیا) و پرسشنامه اخلاق حرفه ای کادیورز (2017) به تعداد 22 سوال است. یافته های پژوهش با استفاده از آزمون همبستگی و رگرسیون نشان داد که فرهنگ ایثار اجتماعی و ابعاد آن بر توسعه اخلاق حرفه ای در کارکنان آموزش وپرورش شهر تهران تاثیر معنادار دارد. به عبارتی با تقویت فرهنگ ایثار و شهادت و ابعادی مثل خدامحوری، مردم داری، عمل صالح و عدم تعلق به دنیا و آخرت گرایی می توان شاهد توسعه اخلاق حرفه ای در کارکنان آموزش وپرورش شهر تهران بود.

  کلیدواژگان: فرهنگ ایثار و شهادت، خدامحوری، مردم داری، عمل صالح، عدم تعلق به دنیا، توسعه اخلاق حرفه ای
 • سید جعفر حسینی*، بهزاد میکائیلی صفحات 181-208
  تا اوایل قرن بیستم جنگ و توسل به زور، مهم ترین اصل حاکم بر روابط میان کشورها محسوب می شد اما وقوع دو جنگ جهانی با فاصله اندک باعث شد تا واضعان منشور ملل متحد کاربرد زور را عامل ویرانگر روابط بین الملل شناخته و برای دوران پساجنگ، ممنوعیت توسل به زور را یکی از اصول بنیادین حقوق بین الملل قرار دهند. البته منشور ملل متحد، استثنایا در مواردی اقدام به اعمال حق ذاتی دفاع مشروع و نظام امنیت جمعی را جایز می داند. هدف این مقاله پاسخگویی به این سوالات است که اولا: جایگاه توسل به زور و دفاع مشروع در حقوق بین الملل کجاست؟ ثانیا: اقدام آمریکا در ترور سردار سلیمانی مشروع بوده یا رفتاری است برای موجه سازی توسل به زور در روابط بین الملل؟ روش پژوهش توصیفی تحلیلی و برای گردآوری اطلاعات از ابزار فیش برداری با تحقیق کتابخانه ای بهره گرفته شده است. یافته ها نشان می دهد توسل به زور در حقوق بین الملل ممنوع بوده و حق دفاع مشروع دولت ها فقط زمانی که مورد حملات مسلحانه قرار می گیرند؛ به رسمیت شناخته شده است؛ بنابراین اقدام امریکا مخالف صریح ماده 51 منشور بوده و هیچ تجانسی با دیگر اصول بین المللی ندارد.
  کلیدواژگان: دفاع مشروع، ترور سردار سلیمانی، اصل عدم توسل به زور، ماده 51 منشور سازمان ملل متحد
 • احمد هدایت پناه شالدهی*، سید جلال قاسمی، جواد حاتمی حاتمی صفحات 209-238

  هدف اصلی این نوشتار ، واکاوی تطبیقی مجموعه ویژگی های سردار سلیمانی ، مستخرج از محتوای پیام های مکتوب منابع تاثیر گذار جامعه با مجموعه ویژگی های مالک اشتر بر اساس مجموعه پیام های امام علی (ع) درنهج البلاغه است. روش تحقیق از نوع تطبیقی بود. نمونه آماری مشتمل بر433 نفر از افراد تاثیر گذار جامعه در 4 گروه ؛ 102 نفراز مراجع و طلاب ، 61 نفراز نیروهای مسلح ، 150 نفراز مسوولین و سیاستمداران و 120 نفراز هنرمندان در حوزه های مختلف بود، روش نمونه گیری به صورت تصادفی از پیام های دریافتی طی یک هفته که از 13 لغایت لغایت 20 دی ماه 1398 در خبرگزاری ها و پایگاه های خبری مجوز دار درج شده بودند اخذ شده است. ابزار تحقیق پرسشنامه معیار تطبیق مستخرج از نهج البلاغه با 14 جمله بود (نامه های 13 ، 34 ، 38 ،53 و حکمت 443 و واژه مالک اشتر) . از14436 ویژگی ایجابی استخراج شده ، گروه(1)با 4308 ، گروه(2) با 3229 ، گروه(3)با 4455 و گروه (4)با 4244 واژه بود. تحلیل با آمار توصیفی صورت گرفت. «یافته ها نشان داد» هر 4 گروه ویژگی «عظمت روح وبلندی فکر» را در رتبه نخست نگاشته اند. ولایت پذیری در رتبه دوم بود که مراجع و طلاب و نیروهای مسلح نگارش نموده بودند مراجع وطلاب با نیروهای مسلح در 64 درصد ، با مسوولین وقت در 21 درصد وبا هنرمندان و ورزشکاران در 42 درصد شباهت در نگارش پیام داشتند.

  کلیدواژگان: پیام های تسلیت، سردار سلیمانی، مالک اشتر، نهج البلاغه، واکاوی تطبیقی
 • رسول یوسفی رامندی*، سید محمد بهشتی نژاد صفحات 239-268
  پرسش از اخلاق در ساحت سیاست، یکی از اساسی ترین پرسش هایی است که با شکل گیری انقلاب اسلامی در اندیشه سیاسی معاصر ایران مطرح شده است و مولفه های حاصل از پاسخ به این پرسش مهم ترین شاخصی است که به کمک آن مدیران سیاسی را می توان در دوره های مختلف مورد قضاوت قرار داد. در چنین شرایطی نیازمند شناخت واقع بینانه از دو مقوله اخلاق و سیاست، با در نظر گرفتن عناصر زمان، مکان و اوضاع سیاسی-اجتماعی هستیم به طوری که مفاهیم اخلاقی کمک کند تا ضرورت وجود ارزش ها به دستورهای آمرانه و تکالیف اجباری نینجامند و با توجه به نیازهای موجه از سوی مردم پذیرفته شوند و از سوی دیگر منجر به پایبندی دولت به رعایت مسایل اخلاقی گردد. چراکه دولتی که قواعد اخلاقی را زیر پا می گذارد، قوانین حقوقی را نیز رعایت نخواهد کرد. لذا در این پژوهش تلاش شد تا با واکاوی رابطه اخلاق و سیاست در حکمرانی اسلامی و همچنین مرور الزامات آن در سیره ایمه، شاخص های اخلاق سیاسی مدیران در سیره امیرالمومنین علی (علیه السلام) مبتنی بر روش تحلیل مضمون از نهج البلاغه استخراج گردد. نتایج بیانگر آن بود که این مولفه ها در قالب دو محور بینشی (11 شاخص) و رفتاری (14 شاخص) قابل تدقیق است.
  کلیدواژگان: اخلاق، سیاست، اخلاق سیاسی، مدیریت سیاسی، کارگزار، دولت اسلامی
 • زهرا کوهساری*، میثم جوکار صفحات 269-294
  ازجمله مسایل موردتوجه عمده نظریه پردازان مدرن انقلاب و جنبش های اجتماعی، سرنوشت انقلاب ها بعد از پیروزی و برانداختن نظم موجود و تبدیل انقلاب به یک نظام سیاسی جدید است. اینکه یک جنبش انقلابی بعد از پیروزی بر نظام سیاسی مطرود، نظام جدیدی را خلق نموده و به حرکت های انقلابی خاتمه می دهد و درواقع انقلاب ماموریتش پایان یافته به نظام تبدیل می شود. بر همین اساس نظریه های مدرن انقلاب رای به امتناع همزیستی انقلاب و نظام داده اند؛ اما درک متفاوتی که از معنای انقلاب در نگاه رهبران انقلاب اسلامی وجود دارد باعث شده که در اندیشه مبتنی بر انقلاب اسلامی نه تنها رای به پایان ماموریت انقلاب داده نشود، بلکه از نظریه «نظام انقلابی» دفاع بشود. این نوشتار می کوشد به روش کیفی و با استفاده از منابع اسنادی، ضمن بررسی انتقادی نظریات مهم انقلاب و جنبش های اجتماعی و با تکیه بر نظریه جنبش اجتماعی و نگاه بدیع و خلاف آمد امام خمینی به انقلاب اسلامی، امتناع همزیستی انقلاب و نظام به مثابه یک قاعده کلی را رد کرده و چیستی و چگونگی همزیستی انقلاب و نظام در ایران را بررسی کرده و مدلی برای توضیح چگونگی تحقق نظام انقلابی ارایه بدهد.
  کلیدواژگان: انقلاب، جنبش های اجتماعی، نظریه های انقلاب، انقلاب اسلامی، انقلاب انسانی، نظام انقلابی
 • حمیدرضا تبشیری*، مرتضی رفیعی بصیری صفحات 295-314
  تاریخ 74 ساله فلسطین و منطقه پس از تاسیس رژیم جعلی اسراییل نشان از آن دارد که همواره با خون ریزی و اشغال همراه بوده و زمانی نیز که اقدام به صلح کرده است در سیاست پنهان مشق جنگ کرده است. سوال این مقاله آن است که توجه به نظریات روابط بین الملل شکل گیری توافقنامه ابراهیم چگونه قابل تحلیل است؟ این توافق گرچه در ابتدا یک توافق سیاسی به دنبال تقویت روابط بحرین و امارات، مراکش و سودان با رژیم معرفی شد اما امروزه منافع امنیتی اسراییل را پیگیری می کند. یافته های تحقیق نشان از آن دارد که اسراییل هیچ گاه تفکر (نیل تا فرات) را کنار نمی گذارد و از رویکرد ریالیستی در سیاست امنیتی دست برنمی دارد. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی به دنبال تحلیلی تیوریک به چیستی و چرایی شکل گیری این توافقنامه ابراهیم است.
  کلیدواژگان: توافقنامه ابراهیم، رژیم صهیونیستی، سیاست خارجی، امنیت
|
 • Fatemeh Radan * Pages 9-24
  Looking at the issue of development, we can consider culture as an important environment for economic, political and social development. Cultural values and norms grow better by influencing different sectors of development. Culture in connection with different parts of the society, enable the realization of sustainable development. Sustainable development means the balanced growth of all elements of society. The function and effective communication of different parts of the society with the material and non-material goals of development leads to the growth and excellence of the society. Cultural development is formed after changes in the perceptual, cognitive and value affairs of humans in individual and social sectors. Self-sacrifice in life and property are valuable in cultures. Considering the fundamental role of culture in human social life in the field of development, the spread of the culture of self-sacrifice in cultural development seems to be considered. This qualitative research, based on the available sources, tries to describe the culture of self-sacrifice and its role in the realization of cultural development. The result of this research shows that culture and its elements strongly influence the development process. In order to realize cultural development, it is necessary to spread the culture of self-sacrifice among the members of the society. Therefore, strengthening and spreading the culture of self-sacrifice has an important role in the cultural development of the society. Emphasis on the growth of human values along with the growth of managerial, financial, scientific and technological sectors is necessary for the realization of cultural development.
  Keywords: culture, cultural development, self-sacrifice
 • Jalal Riahi *, Hosein Hoseini Jirdehi Pages 25-54

  The main purpose of this research is to investigate the effect of Persian language satellite channels, especially Man and To channel, in weakening the spirit of self-sacrifice and resistance of the youth of Iran. library resources, content analysis and survey have been done using questionnaires, questionnaires were distributed among 45 people (based on the full number model and in the limit of sufficiency) of experts and professors in the field of media and cultural, social experts and experts, finally The collected data were entered into spss software and conclusions were made with the help of one of the quantification tests called independent t-test. The number of 3 components (lifestyle, Islamic identity, and national identity) and each component with 18 indicators have proven how Man and To satellite network is related to the culture of sacrifice and resistance. Among them, the most effective indicators were consumerism. and luxuryism, promotion of secularism, promotion of western culture and change of national values.

  Keywords: culture, Media, Manoto Channel, Sacrifice, Resistance
 • MohammadHassan Mehri Pages 55-84

  Growth and development is formed based on the governance vision document, including the formulation of strategies, policies, policies and long-term executive plans. Growth is the concept of quantitative transformation and development is the concept of qualitative and sustainable transformation, by creating all-round content change in economic, political, cultural, social and population (human) dimensions. In the country's development vision document, it is emphasized to achieve development, according to its cultural, geographical and historical requirements and relying on moral principles, Islamic, national and revolutionary values. To realize such a vision, special attention should be paid to the management of human resources as a generator of growth and development, which is the national capital and has the most important role and influence in the achievement of the society's strategic goals. The process of growth and development should be explained and modeled on the basis of religious, social, historical, national values, added value created with the spirit of jihad and self-sacrifice and the culture affected by it at the level of the country's national needs. In this research, the qualitative methodology of grounded theory is used, which is based on text, interviews and the use of the experiences of elite and reference groups in the research method. In this research, more than seventy influential components in the process of human resource management with the spirit of jihad and self-sacrifice of statistics and based on the meanings, concepts, components and structural processes of growth and development were classified into seven levels and the main influential factors were explained and using Cronbach's alpha test Their reliability or reliability was evaluated and confirmed, which include; Policy making, structure reform, knowledge enhancement, attitude change, behavior reform, culture reform, new management style. Using managerial concepts and the development process and benefiting from the perspective of the elites, the model and the process of the structural cycle, the main factors affecting the growth and development affected by the spirit of jihad and self-sacrifice were suggested.

  Keywords: human resources, Jihadi Management, Change of attitude, Policy making, Behavior, Growth, Development, spirit of sacrifice
 • Faeze Hataminia *, Mohammadreza Yousefi Pages 85-108

  Sacrifice is one of the most sublime human actions, which we witnessed during the eight years of Iran-Iraq imposed war. The present research is based on a descriptive-analytical method, with the aim of investigating how self-sacrifice is reflected in the two works "Balour Bag" and "Glob Khanum", which are written with the focus of war and the theme of the families of martyrs and veterans. It is trying to achieve this important point that these works pay attention to which aspect of sacrifice and what is the position of women in promoting this category? The findings show that "sacrifice" and "sacrifice" are not limited to a certain stratum and class, or age and gender; Time and place conditions can overshadow the amount and manner of sacrifice and its formation in any society causes resistance and victory. Each of the novels in question have done well in reflecting the issue of sacrifice. Makhmalbaf created his work in the last years of the sixties and with a realistic view of the war, he focused more on the sacrifices of the martyrs and their families and the problems they face; But with a positive and value-oriented perspective, Frost has portrayed the sacrifice of women in contrast to the veteranism of men and has pointed out their role in promoting this culture. The achievement of studying these works is to spread the spirit of selflessness in the society.

  Keywords: Sacrifice, Women, Literature of Holy Defense, Bagh Bolor, Gulab Khanum
 • Qudsiya Shahdad *, Mostafa Mahmoudi Sahibi Pages 109-130

  The values that are predominant in every society are under its national, cultural, mythical and religions believes. Holly defences periods are under religions doctorine, specially Quran.Religious culture and ask for martyrdom became as common aim of public and element of success in imposed war. Firm confidence to eligious believes was the most important element in sanity and self-regard of people.The basis of soft war and cultural spate is the element of altenuation of values and religious believes.Moreover main aims of this plan is cultural discharge and destroy the Islamic customs of society and the most important spate happen in cultural and political aspects.For access and absolute dominance accomplish from cognition of interlocutor with psychological and scientific method and without resistance and sensibility actualize this variations. The neccessity of protection the cultural and spiritual values of holy defence and cultural invasion necessitate until formulate and methodical programs design and run so propagation of moral excellence and spread spiritual culture of holy defence is essential in along the profits of country. Give identity and self regard was of the most important plans of this. Until the young find their position and location in society and participate in routine affair. The young are asset and manpower of country with filling the extant vacuum Prize to young and creation the motivation to them is blocking for permeation and intervention of foreigns in country.

  Keywords: Holly defence, Cultural Invasion, Soft War
 • Khodadad Mirzaee *, Salar Faramarzi Pages 131-154

  This research was carried out with the aim of the structural model of the relationship between the culture of self-sacrifice and martyrdom with spiritual bond and psychological capital in administrative employees. Descriptive research method of correlational type and the statistical population of the research was made up of all the administrative employees of the west of Isfahan province in the summer of 1401 in the number of 800 people, from among them 250 people were selected in an accessible way. The research tools were Kinjerski and Scribeneck's Spiritual Connection Questionnaire (2006), Luthans' Psychological Capital Questionnaire (2007), the researcher-made questionnaire on the culture of self-sacrifice and martyrdom, Mirzaei and Soleimani (2022). The data were analyzed through Pearson's correlation coefficient and structural equation modeling and through AMOS version 24 and SPSS version 23. The findings showed that there is a relationship between the culture of sacrifice and martyrdom and spiritual connection (p<0.01) and between spiritual connection and psychological capital (<0.01). p) Also, there is a positive and meaningful relationship between the culture of sacrifice and martyrdom and psychological capital (p<0.01). The results of structural equation modeling and mediation analysis indicate that spiritual connection is a partial mediating variable, which means that the culture of sacrifice and martyrdom can strengthen psychological capital both indirectly (through strengthening spiritual connection) and directly. The culture of sacrifice and martyrdom (78%) explained the variance of spiritual connection and the culture of sacrifice and martyrdom and spiritual connection (91%) explained the variance of psychological capital. Results It is necessary for administrative managers to promote the spiritual culture of self-sacrifice and martyrdom by strengthening social self-sacrifice, mental health, self-sacrifice, God-centeredness and seeking martyrdom and seeking justice for administrative staff in a more tangible way. Or to serve the employees in these matters in order to strengthen the spiritual culture of self-sacrifice and martyrdom, so that employees with higher spiritual and mental ability can obtain the components of self-efficacy, hope, resilience and optimism in their work environment (psychological capital).

  Keywords: Culture of Sacrifice, Martyrdom, spiritual bond, components of psychological capital, Administrative Staff
 • Rogaye Mehri *, Ahmadali Ghane Pages 155-179

  The purpose of this article is to know the impact of the culture of Alturism and Witness on the development of professional ethics in Education and Development of tehran city that 196 employees were selected using the simple random sampling method and morgan table. The research method is based on the purpose; applied and in terms of nature is descriptive-survey.Data ghathering metod is Field-library and and the tool for gathering information is the questionnaire of Alturism and martyrdom with 13 questions(with demensions God-centered, people-oriented, good action, not belonging to the world) and Kadiurz(2017) professional ethics questionnaire with 22 questions. The findings of the research using the correlation and the regression test showed that the culture of social Alturism and its dimensions have a significant effect on the development of professional ethics in the employees of the Ministry of Education and Development. In other words with reinforcement of the culture of Alturism and Witness with demensions for example God-centered, people-oriented, good action, not belonging to the worldcan be witnessed development of professional ethics in employee of Education and Development of tehran city.

  Keywords: culture of Alturism, Witness, God-centered, people-oriented, good action, not belonging to the world, development of professional ethics
 • Seyyed Jafar Hosseini *, Behzad Mikaili Pages 181-208
  Until the early twentieth century, war and coercion were the most important  governing  principle on relations between countries, but occurrence two world wars with short interval led the charter setters of the United Nations to use force as a destructive factor in international relations, and make the prohibition on use of force  as one of the fundamental principles of international law for the postwar period. Of course, the Charter, in some  cases  allows  to  exert  the inherent right to a Self-defense and collective security system as an exception. Research method is Descriptive-analytical and for collecting information, fishing  tool with library study have been used. We seek to answer these questions: First, where is the position of the use of force and legitimate defense in international law? Second: The US action, in the assassination of Sardar Soleimani, was legitimate or a behavior to justify the use of force in international relations? The findings show that the use of force is prohibited under international law, and the right of legitimate defense of states is recognized only when subjected to armed attacks. Therefore, the US action is clearly contrary to Article 51 of the Charter and has no congruence  to other  international  principles.
  Keywords: Legitimate –Defense, Assassination of Sardar Soleimani, Principle of prohibition of the use of force, Article 51 of the Charter of the United Nations
 • Rasoul Yousefi Ramandi *, Mohammad Beheshtinejad Pages 239-268
  The question of ethics in the field of politics is one of the most fundamental questions that has been raised in the political thought of Iran with the formation of the Islamic Revolution. The answer to this question are indicators that can be used to evaluate political managers in different periods. Therefore, we need a realistic understanding of the two concepts of ethics and politics, given the time, place and socio-political situation, so that these ethical concepts help to ensure that the necessity of values does not lead to coercive orders and is accepted by the people according to real needs. On the other hand, it leads to the government's adherence to ethical issues. Because a government that violates the rules of ethics will not follow the rules of law.Therefore, in this study, by carefully analyzing the relationship between ethics and politics in Islamic governance and also reviewing the requirements and necessities of this relationship in the life of Imams and religious leaders, the indicators of political ethics of managers in the life of Amir al-Mu'minin Ali (PBUH) based on analysis method The theme should be extracted from Nahj al-Balaghah. The results showed that these components can be examined in the form of two axes of vision (11 indicators) and behavioral (14 indicators).
  Keywords: ethics, Politics, political ethics, Political Management, Agent, Islamic state
 • Zahra Koohsari *, Meysam Joker Pages 269-294
  Among the issues of concern to modern theorists of revolution and social movements is the fate of revolutions after victory and overthrowing the existing order and turning the revolution into a new political system. That a revolutionary movement, after winning over the rejected political system, creates a new system and puts an end to the revolutionary movements, and in fact, the transcendence of the revolution is over and becomes a system. Accordingly, the modern theories of revolution deny the coexistence of revolution and system; But the different understanding of the meaning of the revolution in the opinion of the leaders of the Islamic revolution has caused that in the thought based on the Islamic revolution, not only the mission of the revolution has not been completed, but the theory of "revolutionary system" has been defended. This article tries to use a qualitative method and using documentary sources, while critically examining the important theories of the revolution and social movements, and relying on the social movement theory and Imam Khomeini's innovative view of the Islamic revolution, rejecting the refusal of the coexistence of the revolution and the system as a general rule. Examine what and how the revolution and the system coexist in Iran and provide a model to explain how the revolutionary system can be realized.
  Keywords: Revolution, Social Movements, theories of revolution, Islamic Revolution, human revolution, Revolutionary System
 • Hamidreza Tabshiri *, Mortza Rafii Basiri Pages 295-314
  The 74-year history of Palestine and the region after the establishment of the fake Israeli regime shows that it has always been associated with bloodshed and occupation, and even when it tried to make peace, it practiced war in secret politics. The question of this article is how to analyze the formation of the Ibrahim agreement by paying attention to the theories of international relations? Although this agreement was initially introduced as a political agreement to strengthen the relations between Bahrain and the UAE, Morocco and Sudan with the regime, today it pursues Israel's security interests. The findings of the research show that Israel never abandons the thinking (Nile to Euphrates) and does not give up the realist approach in security policyThis article, with a descriptive-analytical method, seeks a theoretical analysis of what and why the formation of this Ibrahim agreement.
  Keywords: Ibrahim agreement, Israel, Foreign Policy, Security