فهرست مطالب

نهال و بذر - سال سی و هشتم شماره 1 (بهار 1401)
 • سال سی و هشتم شماره 1 (بهار 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/12/10
 • تعداد عناوین: 6
|
 • فریبا نقی پور*، محسن اسماعیل زاده مقدم، سارا سنجانی، گودرز نجفیان، توحید نجفی میرک، سید شهریار جاسمی صفحات 1-31
  کیفیت دانه گندم‏ نه تنها میزان بازدهی و تولید آرد را تحت تاثیر قرار می‏دهد بلکه سبب تولید فرآورده هایی با خصوصیات تکنولوژیکی و حسی مطلوب‏تر و ماندگاری بالاتر می‏شود و موجب کاهش ضایعات و افزایش بهره‏وری، بهبود کارایی زنجیره فرایند تولید از مزرعه تا سفره می گردد. پژوهش حاضر به منظور ارزیابی وضعیت کیفیت دانه گندم‏های آبی تولیدی زارعین در اقلیم گرم و خشک جنوب کشور در سال‏های زراعی 1400-1397 اجرا شد. بدین منظور تعداد 642 نمونه دانه گندم از ده استان واقع در این اقلیم جمع‏آوری و خصوصیات فیزیکی دانه و ویژگی‏های کیفیت فیزیکی و شیمیایی آرد حاصل برای هر رقم در هر استان مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که استان فارس با 4/2±1/43 گرم و استان کهگیلویه و بویراحمد با 5/3±1/36 گرم به‏ترتیب بیشترین و کمترین وزن هزار دانه را به خود اختصاص دادند. رقم چمران 2 در استان فارس با 1/2±5/45 گرم بیشترین و در استان کهگیلویه و بویراحمد با 8/3±5/35 گرم کمترین وزن هزار دانه را داشت. علاوه بر این نمونه‏های گندم تولیدی در استان‏ های این اقلیم از نظر وزن هکتولیتر در گروه بسیار سنگین (میانگین 8/0±2/80 کیلوگرم بر هکتولیتر) قرار گرفتند. از سوی دیگر بیشترین میزان پروتیین دانه در نمونه‏های گندم دو استان خوزستان و بوشهر (4/12 درصد) مشاهده شد و میانگین میزان پروتیین نمونه‏های گندم در استان های این اقلیم در سه سال زراعی 3/0±1/12 درصد بود. استان فارس از بیشترین میزان گلوتن مرطوب با 4/1±0/27 درصد نیز برخوردار بود. با ارزیابی سختی دانه نیز مشخص گردیدکه رقم مهرگان در استان بوشهر با 4/4±8/52 از بیشترین و در استان لرستان با 4/1±0/49 از کمترین شاخص سختی دانه برخوردار بود. بیشترین و کمترین شاخص سختی دانه، شاخص گلوتن و حجم رسوب زلنی و ارتفاع رسوب SDS نیز به‏ترتیب در نمونه‏های گندم استان خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد مشاهده شد. درنهایت با توجه به کیفیت متنوع ارقام گندم نان آبی در کشور، که بسیار متاثر از تنوع آب و هوایی و مدیریت مزرعه می‏باشد، پیشنهاد می شود با توزیع یکنواخت و متعادل دانه گندم نان آبی با کیفیت بالای تولیدی در استان های اقلیم گرم و خشک جنوب، از کیفیت مطلوب محصول این استان ها برای بهبود فراورده‏‎های حاصل از گندم نان در سایر استان‏های کشور نیز بهره جست.
  کلیدواژگان: گندم آبی، وزن هزار دانه، درصد پروتئین دانه، شاخص سختی دانه، نقشه کیفیت گندم
 • فریدون عجم گرد*، مینا غزائیان، احمد علی شوشی دزفولی، روح الله یاوری نژاد صفحات 33-52

  پکان (Carya illinoinensis) یا گردوی گرمسیری، با ارزش غذایی بالا، از جمله میوه های خشک است که در مناطق نیمه گرمسیری کشور قابل کشت می باشد. با هدف دستیابی به ژنوتیپ های پرمحصول و سازگار پکان، 50 اصله درخت بذری بارده پکان، که 50 سال پیش کشت شده اند، در شرایط آب و هوایی سال های 1398 تا 1400 دزفول در استان خوزستان مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان داد ژنوتیپ های P200-7 و P200-8 به ترتیب با 3/14 و 2/4 گرم درشت ترین و ریزترین میوه را داشتند. ژنوتیپ P220-2-1 بیشترین و ژنوتیپ های P200-9 و P220-2-5 به ترتیب کمترین درصد میوه های پوک را داشتند. مغز در ژنوتیپ های P200-1 و P200-10 به سهولت جدا می شد در صورتیکه در ژنوتیپ های P200-3 و P200-31 جدا شدن مغز بسیار سخت بود. ژنوتیپپ های P200-1 و P220-2-5 زودرس ترین و ژنوتیپ P200-23 دیررس ترین بودند. بالاترین شاخص عملکرد را ژنوتیپ های P200-23، P220-1-1 و P200-9 به ترتیب با 65، 49 و 39 گرم بر سانتی متر مربع سطح مقطع تنه داشتند. نتایج ارزیابی تحمل به تنش گرمای ژنوتیپ های مختلف پکان مورد ارزیابی نشان داد که 40 تا 70 درصد سرشاخه های همه ژنوتیپ ها در تابستان 1400 با 430 ساعت دمای بیش از 45 درجه سانتی-گراد دچار خشکیدگی شدند. درصورتی که سرشاخه های ژنوتیپ P200-23 آسیب ندیدند. همچنین نتایج نشان داد درصد خسارت تنش گرما با شاخص عملکرد میوه (r = 0.311*) و رنگ مغز (r = 0.323*) همبستگی مثبت معنی دار داشت. بین ضخامت پوست و سهولت جدا شدن مغز همبستگی مثبت بسیار معنی دار (r = -0.597**) مشاهده شد. همچنین همبستگی بین میانگین وزن میوه با طول میوه (r = 0.386**) و عرض میوه (r = 0.440**) مثبت بسیار معنی دار بود. در تجزیه به عامل ها، طول میوه، ضخامت پوسته، درصد پوکی، وزن میوه، عملکرد و درصد خسارت تنش گرما مجموعا 67 درصد از کل واریانس را به خود اختصاص دادند. در نهایت ژنوتیپ P200-23 با عملکرد بالا، مغز با رنگ طلایی روشن و تحمل بسیار بالا در برابر تنش گرما و همچنین ژنوتیپ P220-1-1 با عملکرد بالا و درصد پوکی پایین به عنوان ژنوتیپ های امید بخش پکان برای بررسی های تکمیلی در آینده شناسایی شدند.

  کلیدواژگان: پکان، خسارت تنش گرما، پوکی میوه، وزن میوه، عملکرد میوه
 • داریوش طالقانی*، علی صارمی راد، مصطفی حسین پور، مسعود احمدی، حسن حمیدی، رضا نعمتی صفحات 53-69
  توسعه و ترویج کشت زمستانه چغندرقند یکی از راهکار های مهم برای استفاده از بارندگی های فصلی و صرفه جویی در مصرف آب آبیاری برای تولید این محصول است. مطالعه حاضر با هدف بررسی اثر برهمکنش ژنوتیپ × محیط بر عملکرد شکر سفید و گزینش ارقام برتر با دوره رشد کوتاه از میان 11 رقم چغندرقند درکشت زمستانه در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی مغان در سه سال زراعی (1398-1397، 1399-1398 و 1400-1399)، در ایستگاه تحقیقات کشاورزی تربت جام در دو سال زراعی (1399-1398 و 1400-1399) و در مزرعه تحقیقاتی کشت و صنعت جوین در یک سال زراعی (1399-1398) اجرا شد. تجزیه واریانس مرکب داده ها نشان داد که اثر محیط، ژنوتیپ و برهمکنش ژنوتیپ × محیط بر عملکرد شکر سفید در سطح احتمال یک درصد معنی داری بود. نتایج بدستآمده از روش گرافیکی GGE بایپلات نشان داد که مولفه اصلی اول و دوم در مجموع 64/83 درصد از تغییرات کل عملکرد شکر سفید را توجیه کرد. بر اساس روش GGE بای پلات در محیط مغان در سال 1400 ارقام SVZB2019 و دراووس و در محیط های مغان در سال های 1398 و 1399، تربت جام در سال های 1399 و 1400 و جوین در سال 1399 ارقام FDIR19B3021، FDIR19B4028 و SVZA2019 به ترتیب، از نظر پایداری عملکرد شکر سفید، برتر بودند. از نتایج این پژوهش چنین نتیجه گیری شد که محیط نقش بسزایی در بیان فنوتیپی عملکرد شکر سفید در کشت زمستانه ارقام چغندر قند مورد بررسی داشت. بنابراین لازم است ارقام بر اساس شرایط اقلیمی و زراعی مناطق هدف انتخاب و برای کشت زمسستانه معرفی شوند.
  کلیدواژگان: چغندرقند، پایداری عملکرد، بیان فنوتیپی، GGE بای پلات، محیط ایده آل
 • محدثه سیدی، حمید عبداللهی* صفحات 71-90
  تنش اکسیداتیو ناشی از باکتری بیماری آتشک در گیاه میزبان شامل دو تنش اکسیداتیو کلروپلاستی و میتوکندریایی است و این تنش در نهایت منجر به بروز نکروز در بافت ها می شود. این پژوهش با هدف مقایسه سهم دو اندامک کلروپلاست و میتوکندری در ایجاد نکروز بیماری با استفاده از بازدارنده زنجیره انتقال الکترون کلروپلاستی گلوتارآلدهید و میتوکندریایی روتنون در دو رقم گلابی (بارتلت و هاروسوییت) انجام شد. با توجه به تاثیر نکروززایی دو بازدارنده فوق، در آزمایش های مقدماتی غلظت بهینه گلوتارآلدهید و روتنون در شرایط درون شیشه تعیین و با توجه به تاثیر یکسان غلظت های 5 و 10 میلی گرم بر لیتر دو بازدارنده، این غلظت ها برای ارزیابی کشت توام باکتری و میزبان مورد استفاده قرار گرفتند. در بررسی اثر متقابل باکتری با ارقام گلابی، ظهور نکروز در رقم حساس بارتلت و متحمل هاروسوییت به ترتیب 48 و 72 ساعت پس از آلوده سازی مشاهده شد. لیکن استفاده از بازدارنده روتنون و گلوتارآلدهید در هر دو غلظت 5 و 10 میلی گرم بر لیتر، تاخیر در زمان ظهور اولین علایم و کاهش سرعت پیشرفت نکروز را در هر دو رقم به همراه داشت. در رقم هاروسوییت، تاثیر بیشتر بازدارنده گلوتارآلدهید در غلظت 10 میلی گرم بر لیتر دیده شد. تاثیر بیشتر بازدارنده کلروپلاستی گلوتارآلدهید در شدت بازدارندگی تقریبا یکسان با بازدارنده میتوکندریایی روتنون بیانگر احتمال تاثیر بیشتر زنجیره انتقال الکترون کلروپلاستی در تنش اکسیداتیو حاصل از بیماری آتشک در میزبان بود. علاوه بر این، در رقم حساس بارتلت در شرایط استفاده از بازدارنده میتوکندریایی میزان نزدیکی سرعت پیشرفت علایم نکروز نسبت به شرایط استفاده از بازدارنده کلروپلاستی بیشتر بود که می تواند دلیلی بر نقش موثر ترکلروپلاست در تحمل به آتشک در رقم متحمل هاروسوییت باشد.
  کلیدواژگان: گلابی، نکروز، اندامک، گلوتارآلدهید، روتنون، زنجیره انتقال الکترون
 • بهمن پاسبان اسلام* صفحات 91-108
  این پژوهش به منظور ارزیابی اثر تنش خشکی در مراحل ابتدایی (روزت) و انتهایی (پرشدن دانه) بر خصوصیات زراعی و عملکرد دانه و روغن ژنوتیپ های گلرنگ پاییزه در خاکهای کم بازده و شور اطراف دریاچه ارومیه انجام شد. آزمایش به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی خسروشاه، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی، در دو سال زراعی 99-1398 و 1400-1399 اجرا شد.کرت های اصلی شامل سطوح تنش (بدون تنش و تنش خشکی در مراحل روزت و پرشدن دانه) و کرت فرعی شامل ژنوتیپ های گلرنگ (پدیده، گل مهر، پرنیان، مکزیک14و مکزیک248) بودند. آبیاری کرت های بدون تنش، در زمان 80 میلی متر تبخیر و برای کرت های تنش، آبیاری در زمان 180 میلی متر تبخیر تجمعی از تشتک تبخیر کلاس A بود. برای آبیاری از آب چاه با شوری 2/4 دسی زیمنس بر متر استفاده شد. نتایج نشان داد تنش خشکی در مرحله روزت اثر معنی داری بر صفات مورد مطالعه نداشت، ولی در مرحله پرشدن دانه باعث کاهش معنی دار تعداد دانه در طبق (17 درصد)، وزن هزار دانه (هفت درصد) ، عملکرد دانه (48 درصد) و روغن (51 درصد) شد. بنابراین دوره پرشدن دانه از نظر نیاز آبی گلرنگ بحرانی است و آبیاری در این مرحله ضروری است. اثر تنش خشکی و ژنوتیپ بر محتوای نسبی آب برگ و دمای پوشش گیاهی معنی دار بود و این شاخص ها برای ارزیابی اثر تنش خشکی در ژنوتیپ های گلرنگ مناسب تشخیص داده شدند. ارقام پدیده و گل مهر و لاین مکزیک248 به ترتیب با تولید 1983، 1979 و 2087 کیلوگرم دانه در هکتار در شرایط تنش خشکی در دوره پرشدن دانه، برای کشت در شرایط تنش خشکی انتهای فصل در خاکهای کم بازده و شور اطراف دریاچه ارومیه مناسب شناسایی شدند.
  کلیدواژگان: گلرنگ، مرحله روزت، مرحله پر شدن دانه، دمای پوشش گیاهی، محتوای نسبی آب برگ، درصد روغن دانه
 • فاطمه شادی وند، جواد عرفانی مقدم*، فردین قنبری صفحات 109-127
  در این پژوهش، برخی از ارقام و ژنوتیپ های زیتون در غرب کشور از نظر ویژگی های مورفو-فیزیولوژیکی برگ و میوه و درصد ترکیبات روغنی درسال های 1398 و 1399 در باغ مجتمع میثاق سبز در شهر مورموری از توابع شهرستان آبدانان و یکی از باغ های تجاری شهرستان دره شهر در استان ایلام بررسی شدند. ارقام و ژنوتیپ های زیتون شامل: ارقام زرد، شیراز، شنگه، کرونیکی، گلوله و مانزانیلا، و ژنوتیپ های 4 و 7 از منطقه مورموری و ژنوتیپ های 9، 10 و 11 از شهرستان دره شهر بودند. نتایج ارزیابی صفات نشان داد بین ارقام و ژنوتیپ های زیتون مورد بررسی، از نظر خصوصیات مرفو-فیزیولوژیکی و کیفیت روغن تفاوت معنی داری وجود داشت. بیشترین وزن میوه برای رقم زرد و گلوله (24/4 گرم) و بیشترین طول میوه در ژنوتیپ 7 (36/2 سانتی متر) مشاهده شد. بیشترین قطر، ضخامت گوشت و وزن گوشت میوه در رقم گلوله ثبت شد. همچنین بیشترین درصد روغن در ماده تر مربوط به رقم زرد (71/23 %) بود. نتایج مربوط به تجزیه به عامل های اصلی نشان داد که پنج عامل اول 47/91 درصد از واریانس کل مشاهده شده در بین نمونه های مطالعه شده را توضیح دادند. در تجزیه به عامل ها، طول و قطر میوه و هسته، وزن میوه و هسته، وزن گوشت میوه، زمان رسیدگی و تغییر رنگ میوه از صفات تاثیرگذاری بودند که نشان می دهد این خصوصیات می توانند برای ارزیابی ژرم پلاسم زیتون مفید باشند. نتایج کلی نشان داد برخی ارقام زیتون مانند رقم زرد و گلوله، با توجه به صفات بررسی شده، سازگاری بهتری با شرایط محیطی منطقه هدف در استان ایلام داشتند.
  کلیدواژگان: زیتون، وزن میوه، ترکیبات روغنی، پروفایل اسید های چرب، سازگاری
|
 • F. Naghipour *, M. Esmaeilzadeh Moghaddam, S. Sanjani, G. Najafian, T. Najafimirak, Sh. Jasemi Pages 1-31
  The quality of bread wheat grain not only affects the efficiency and production of flour, but it also contributes to the production of a product with more favorable technological and sensory characteristics and longer shelf life which by reducing waste and increasing productivity ensures the improvement of production chain efficiency from farm to table. Therefore, the current research was carried out to evaluate grain quality of irrigated bread wheat produced by farmers in the southern warm and dry agro-climatic zone provinces in 2018-2021. For this purpose, 642 irrigated bread wheat grain samples were collected from 10 provinces in the southern warm and dry agro-climatic zone of Iran, and the physical properties of the grain and the physico-chemical characteristics of flour for each cultivar in each province were evaluated. The results showed that Fars province with 43.1±2.4 g and Kohgiluyeh & Boyer-Ahmad province with 36.1±3.5 g had the highest and lowest 1000 grain weight, respectively. Cv. Chamran 2 had the highest (45.5±2.1 g) 1000 grain weight in Fars and the lowest (35.5±3.8 g) in Kohgiluyeh & Boyer-Ahmad. Also, the wheat grain samples produced in this agro-climatic zone were identified as “very heavy grain” considering average hectoliter weight (80.2±0.8 kg/hL). On the other hand, the highest protein content was observed in Khuzestan (12.4%) and Bushehr (12.1±0.3%) provinces, respectively. Fars province had the highest (27.0±1.4%) wet gluten content. By evaluating the grain hardness, it was revealed that cv. Mehregan had the highest (52.8±4.4) grain hardness index in Bushehr province and the lowest (49.0±1.4) in Lorestan. The highest and lowest grain hardness index, gluten index, zeleny sedimentation volume and SDS sedimentation height were observed in grain samples from Khuzestan and Kohgiluyeh & Boyer-Ahmad provinces, respectively. Finally, considering the observed variation in quality properties of grain samples of irrigated bread wheat cultivars in Iran which is affected by the differences in agro-climatic and field management practices, it is suggested that wheat grains produced, with high quality, in the southern warm and dry agro-climatic zone be used to improve the quality of end-use products of grains with lower quality produced in some other provinces in Iran.
  Keywords: Irrigated bread wheat, 1000-grain weight, grain protein content, grain hardness index, wheat quality map
 • F. Ajamgard *, M. Gazaiean, A. Shooshi Dezfuli, R. Yavari Nejad Pages 33-52

  To select the high yielding and adapted pecan genotypes for Dezful climatic conditions in Iran, 50 seedling trees were evaluated in 2019-2021 in Dezful in southwest of Iran. The results showed that P200-7 and P200-8 genotypes had the largest and smallest nuts with 14.3 and 4.2 grams, respectively. P220-2-1 genotype had the highest and P200-9, and P220-2-5 genotypes had the lowest percentage of blank nuts. Kernel removal was easy in P200-1 and P200-10 genotypes, while it was very difficult in P200-3 and P200-31 genotypes. Fruit ripening time was the earliest in P200-1 and P220-2-5 genotypes and the latest in P200-23. P200-23, P220-1-1 and P200-9 genotypes had the highest yield index with 65, 49 and 39 g cm-2 of tree trunk, respectively. The results of evaluation for heat stress tolerance in pecan genotypes showed that 40 to 70% of the branches of all genotypes were damaged by hot temperatures in the summer of 2021 with 430 hours of temperatures above 45 oC, while the branches of P200- 23 genotype were not damaged. In addition, the results indicated that heat stress damage had significant correlation with yield index (r = 0.311*) and kernel color (r = 0.323*). There was highly significant (r = -0.597**) correlation between shell thickness and kernel removal. The relationship between mean fruit weight and nut length (r = 0.386**) and nut width (r = 0.440**) were also highly significant. Factor analysis showed that nut length, shell thickness, blank nuts percentage, nut weight, yield index and heat stress damage accounted for 67% of the total variance. Finally, P200-23 genotype with high yield index, golden bright kernel color and very high heat stress tolerance, and P220-1-1 genotype with high yield and low percentage of blank nuts were identified as promising genotypes for future supplemental research.

  Keywords: Pecan, heat stress damage, blank nut, fruit weight, fruit yield
 • D. Taleghani *, A. Saremirad, M. Hosseinpour, M. Ahmadi, H Hamidi, R. Nemati Pages 53-69
  The promotion and development of winter-sown sugar beet is one of the significant approaches for using seasonal rainfalls and saving irrigation water for its production. For this purpose, the present study was conducted to study the of genotype × environment interaction effect on white sugar yield of 11 winter season short-season sugar beet cultivars, and selection of superior cultivars in three regions of Moghan,(2019, 2020 and 2021) Torbat-e-Jam (2020 and-2021), and Joveyn (2020) using randomized complete block design with four replications. Combined analysis of variance showed that the environment, genotype and genotype × environment interaction had significant (P ≤ 0. 01) effect on white sugar yield. The GGE biplot method revealed that the first and second main components explained 83.64% of the total variation in white sugar yield. Based on the GGE biplot method, in Moghan 2021, cv. SVZB2019 and Dravos, and in Moghan 2019 and 2020, in Torbat-e-Jam 2020 and 2021 and in Joveyn 2020, cv. FDIR19B3021, cv. FDIR19B4028 and cv. SVZA2019 identified as the best cultivars with high white sugar yield and yield stability, respectively. In general, it was concluded that the environment played a significant role in phenotypic expression of the white sugar yield in the winter-sown short season sugar beet cultivars. Therefore, it would be necessary to select and release sugar beet cultivars adapted to climatic and agronomic conditions for winter sowing in target environments.
  Keywords: sugar beet, Yield stability, phenotypic expression, GGE biplot, ideal environment
 • M. Seyedi, H. Abdollahi * Pages 71-90
  Oxidative stress of the fire blight disease in host plant consists of chloroplastic and mitochondrial oxidative stresses that leads to the necrosis of tissues. This research was conducted to quantify and compare the role of oxidative stress of these organelles using glutaraldehyde as chloroplastic inhibitor of electron transport chain (ETC) and rotenone as mitochondrial inhibitor ETC. Due to the necrotic effect of inhibitors, in the primarily tests, different concentrations of inhibitors were examined under in vitro conditions and two concentrations of inhibitors (5 and 10 mg l-1) were optimized for co-cultivation tests of host-pathogen interaction. In co-cultivation tests, necrosis appearance was recorded at 48 and 72 hours after inoculation in susceptible cv. Bartlett and tolerant cv. Harrow Sweet, respectively. Although both concentrations of inhibitors postponed necrosis appearance and reduced necrosis progress rate, but in cv. Harrow Sweet, higher effects of glutaraldehyde were observed in 10 mg l-1. The higher effects of chloroplastic glutaraldehyde inhibitor demonstrated more effective role of the chloroplastic ETC in oxidative stress of pathogen in comparison with the role of mitochondrial ETC. Additionally, in susceptible cv. Bartlett, mitochondrial inhibitor caused similar necrosis progress rate to the chloroplastic inhibitor which demonstrated another evidence for more effective role of chloroplast organelle in resistance to the fire blight disease in cv. Harrow Sweet.
  Keywords: Pear, resistance, necrosis, Organelle, Glutaraldehyde, Rotenone, electron transport chain
 • B. Pasban Eslam * Pages 91-108
  The aim of this study was to evaluate the effect of early and late season drought stress on autumn sown safflower genotypes in marginal and saline soils around Lake Urmia in East Azarbaijan in Iran. A filed experiment was carried out as split-plot arrangements in randomized complete block design with three replications at Khosroshah agricultural research field station, East Azarbaijan agriculture and natural resources research and education center, Tabriz, Iran, in 2019-20 and 2020-21 cropping seasons. Experimental factors included: drought stress levels (non-stress, drought stress in rosette stage and drought stress in seed filling stage) and safflower genotypes (cv. Padideh, cv. Golemehr, cv. Parnian, and Mexico14 and Mexico248 promising lines). The irrigation (water with EC = 4.2 ds m-1) of non-stressed plots was applied at the 80 mm and stressed plots at 180 mm evaporation from the Class A evaporation pan. The results showed that the effect of drought stress in the rosette stage on seed and oil yield was not significant. However, drought stress in the seed filling stage significantly decreased the seed no. head-1 by 17%, 1000-seed weight by 7%, and seed and oil yield by 48% and 51%, respectively. Therefore, application of irrigation in seed filling stage of safflower crop is necessary. The effect of drought stress on leaf relative water content and canopy temperature indices was significant, and these two indices were suitable for evaluation of drought sterss effect on safflower genotypes. It was concluded that cv. Padideh, cv. Golemehr, and Mexico248 promising line with 1983, 1979 and 2087 kg h-1 seed yield, respectively, under drought stress conditions in the seed filling stage, were adapted and suitable for being grown under late season drought stress in marginal and saline soils around Lake Urmia.
  Keywords: safflower, rosette stage, seed filing stage, canopy temperature, relative water content, seed oil content
 • F. Shadivand, J. Erfani-Moghaddam *, F. Ghanbari Pages 109-127
  In this study, morpho-physiological characteristics and oil quality properties of some olive cultivars and genotypes were evaluated in private olive orchards in Murmouri and Darehshar counties in Ilam province, Iran, in 2019 and 2020. Olive cultivars and genotypes included cv. Zard, cv. Shiraz, cv. Shengeh, cv. Koroneiki, cv. Golole, cv. Manzanilla, genotypes 4 and 7 were collected from Murmouri, and genotypes 9, 10 and 11 from Darehshahr. There were significant differences between cultivars/genotypes for morpho-physiological characteristics of leaf and fruit. The highest fruit weight (4.24 g) belonged to cv. Zard and cv. Golole, and the highest fruit length (2.36 cm) observed in genotype 7. The highest diameter, fruit flesh thickness and flesh weight recorded in cv. Golole. Also, the highest oil content in fresh matter (23.71%) belonged to cv. Zard. The results of principle component analysis (PCA) revealed that the first six components explained 91.47% of the total variation in morpho-physiological characteristics and oil quality properties. In PCA, fruit length, fruit diameter, stone dimensions, fruit and stone weight, flesh weight, fruit coloring and ripening times were predominant in the first component, indicating that these characteristics can be useful for evaluation of olive germplasm. Overall results of this study showed that some olive cultivars such as cv. Zard and cv. Golole were better adapted to the environmental conditions of the target areas in Ilam province in Iran.
  Keywords: Olive, fruit weight, oil compositions, Fatty acids profile, Adaptation