فهرست مطالب

 • سال چهاردهم شماره 4 (پیاپی 56، زمستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/12/08
 • تعداد عناوین: 7
|
 • مهدیه اسدی، بیژن ظهیری ناو*، شکرالله پورالخاص صفحات 1-18

  مثنوی بزمی تاریخی دولرانی خضرخان روایتگر عشق شاهزاده خضرخان، پسر سلطان علاءالدین محمد خلجی، و دیولدی، دختر راجه گجرات، است. این منظومه از آثار دهه پایانی عمر امیرخسرو دهلوی است که بخش نخست آن را به درخواست شاهزاده خلجی در سال 715 ق. سرود؛ در فاصله میان سال های 720 و 721 ق. تکمله ای مشتمل بر 319 بیت بدان افزود و در آن به ماجرای قتل خضرخان و برادرانش پرداخت. این منظومه که از برجسته ترین آثار امیرخسرو است، بیش از هر اثر دیگری چهره واقعی او و اندیشه هایش را به ما نشان می دهد. شروع منظومه در زمان حیات علاءالدین خلجی و پایان آن در زمانه ای است که دیگر نه خضرخان زنده است و نه سلسله خلجیان وجود دارد. زبان شاعر در این مثنوی پخته، ساده و دلنشین و بدون محافظه کاری های مرسوم است. بسیاری ترکیبات بدیع و تصویرسازی های ساده و در عین حال ماهرانه، سرعنوان های خسروانه و پیروی از سنت ده نامه نویسی به شیوه ای تازه تامل برانگیز است. هیچ یک از مثنوی های تاریخی خسرو به اندازه منظومه دولرانی، نام های خاص ندارد؛ این اثر دربردارنده اطلاعات فراوان تاریخی، فرهنگی، سیاسی، جغرافیایی، اجتماعی، ازجمله تاریخ پادشاهان هند، روش حکمرانی خلجیان، مناسبات درباری، انتخاب ولیعهد، کیفیت جهیز عروس، اسامی افراد، اماکن، جایگاه ها و مقام های درباری و دیوانی، و مانند آن است و تنها اثر امیرخسرو است که نسخه ای متعلق به زمان حیات شاعر دارد که با شماره 178 در کتابخانه ارگ جمهوری افغانستان نگهداری می شود. از دیگر ویژگی های منظومه روشن کردن زوایای تازه ای از زندگی و اندیشه های شاعر، همچنین ذکر نام فرزندش، عین الدین مبارک و ماجرای رهایی شاعر از دست مغول است.

  کلیدواژگان: امیرخسرو دهلوی، مثنوی دولرانی خضرخان، خضرخان، دیولدی، خلجیان، اطلاعات ادبی، فرهنگی، اجتماعی
 • زهرا علی پور، سید مهدی زرقانی*، ارسلان گلفام صفحات 19-36

  راه سلوک راهی پیچیده و پرمانع است. عارف باید قهرمانانه بر موانع غلبه کند تا به دیدار خداوند برسد. این موانع فیزیکی نیستند؛ اما براساس نظریه طرح واره های تصویری که نخستین بار لیکاف و جانسون مطرح کردند، عارف با بهره گیری از طرح واره قدرتی درباره این موانع فکر می کند و سخن می گوید. این پژوهش می کوشد با بررسی و تحلیل طرح واره های قدرتی در دو اثر حدیقه الحقیقه و تمهیدات، نوع نگاه سنایی و عین القضات همدانی را به موانع سیروسلوک تحلیل و مقایسه کند. روش این پژوهش توصیفی تحلیلی است. واحد تحلیل، بیت و بندهایی در دو اثر است که طرحواره قدرتی دارند. حدود پژوهش کل تمهیدات و حدیقه الحقیقه را در برمی گیرد. شباهت مبانی فکری دو عارف در طرح واره های نوع دوم و سوم انعکاس یافته است. کلام الله، رذیلت های اخلاقی، وابستگی به دنیا، نفس و معرفت الله محورهای اصلی این دو نوع طرح واره در دو اثر هستند. تفاوت تجارب زیسته و نوع عرفان دو عارف نیز محملی برای تفاوت تامل برانگیز در کاربرد طرح واره نوع اول شده است. همچنین سنایی و عین القضات با توجه به تجارب زیسته و مبانی فکری متفاوت، تفاوت هایی در کاربرد و بسامد طرح واره هایی مانند ظاهر شرع، ابلیس، رذایل اخلاقی، غیرت الهی و جاه و مقام دارند.

  کلیدواژگان: طرح واره های تصویری، طرح واره های قدرتی، تمهیدات، حدیقهالحقیقه
 • سهند سلطاندوست، مهدی کشاورز افشار*، رضا افهمی صفحات 37-53

  این مقاله به بررسی قطعه منظوم کوتاهی منسوب به ابوالوفاء خوارزمی و صحت سنجی این انتساب می پردازد. این شعر در توضیح تناسب اوقات شبانه روز با مقامات دوازده گانه موسیقی قدیم ایران سروده شده است و محتوای آن سابقه ای در مکتوبات قدیمی تر دارد که می توان تبار آن را شناسایی کرد. هدف مقاله معرفی، تصحیح، شرح و تحلیل این قطعه ادبی با استفاده از مواد و منابع تاریخی و نیز اسناد و نسخ خطی کتابخانه ای است. در ضمن بحث، محتوای شعر یادشده با دو رساله دیگر موسیقی، یکی متقدم (کنزالتحف اثر حسن کاشانی) و دیگری متاخر (رساله علم موسیقی نوشته میرصدرالدین محمد قزوینی) به صورت تطبیقی مطالعه و مقایسه می شود. نتیجه اینکه مبحث فراموسیقایی مذکور از مباحث دوست داشتنی نویسندگان دوره گذار موسیقی ایران (اواخر قرن هشتم هجری تا پایان عصر صفوی) بوده است که با کمترین تغییری در شماری از رسالات این دوره دیده می شود. منشا واقعی این مطالب رساله کنزالتحف است؛ اما استناد آن به آرای ابوعلی سیناست؛ حال آنکه این انتساب کاملا از حقیقت تاریخی به دور است. نویسندگان برپایه شواهد و قراین نتیجه گرفته اند که اثر مدنظر سروده شاعر و صوفی کمترشناخته شده ای به نام خواجه ابوالوفای خوارزمی (760‐835 ق.) است که برپایه گزارش های تاریخی، از علم ادوار و موسیقی آگاه بوده و رساله ای درباب موسیقی داشته است که نشانی از آن در دست نیست. به احتمال قوی، همین شعر نیز از رساله موسیقی مفقود او استخراج شده است. تاکنون درستی انتساب این اثر به خواجه ابوالوفاء بررسی نشده و درباره محتوای آن هم تحقیقی صورت نگرفته است.

  کلیدواژگان: رساله موسیقی، ابوالوفاء خوارزمی، مقامات موسیقی، میرصدرالدین محمد قزوینی، ابن سینا، کنزالتحف
 • مریم کسائی، رحمان ذبیحی*، محمدتقی جهانی صفحات 55-70

  این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی انجام شده است و مسیله اصلی آن نقد و تحلیل آرای جهان شناختی ناصرخسرو و جست وجو در سرچشمه های آن است. از نگاه ناصرخسرو هستی به دو بخش عالم روحانی و جسمانی تقسیم می شود و مراتبی از بالا به پایین دارد. مراتب ابداع، عقل کلی و نفس کلی در جهان روحانی واقع شده است. عالم جسمانی شش مرتبه هیولی، طبیعت کلی، جسم، افلاک، طبایع و موالید دارد. آفرینش هدفمند است و ازطریق ابداع صورت می گیرد. از امر حق، عقل کلی و از عقل کلی، نفس کلی پدید می آید که مدبر عالم و واسطه انتقال فواید عقل کلی بر مراتب فرودین است. هیولی سایه نفس کلی است و ازنظر نفس کلی در سایه خود، طبیعت کلی پدید می آید. جسم جوهری دارای درازا، پهنا و ژرفاست. افلاک و اجرام نیز دست افزارهای نفس کلی در خلق عالم فرودین و تدبیر آن به شمار می آید. چهار عنصر خاک، آب، باد و آتش ارکان را تشکیل می دهند و از ترکیب آنها با طبایع چهارگانه، موالید ثلاثه پدید می آید. انسان آخرین مرتبه هستی و یاریگر نفس کلی در رسیدن به عالم عقل است و سعادت او در گرو تعالیم ناطق و امام، و تلاش دیگر مراتب کیش اسماعیلی است. ریشه برخی از باورهای جهان شناسانه ناصرخسرو را باید در آرای حکمای یونان و آثار متفکران اسماعیلی مانند ابویعقوب سجستانی و حمیدالدین کرمانی جست وجو کرد.

  کلیدواژگان: ناصرخسرو، جهان شناسی، جهان روحانی، جهان جسمانی، مراتب وجود
 • حسین اتحادی* صفحات 71-88

  غزالی مشهدی از شاعرانی است که در قرن دهم هجری بنابه دلایلی به هند مهاجرت کرد. وی آثاری به نظم و نثر دارد که یکی از آنها دیوان اشعارش، موسوم به آثار الشباب است. این دیوان شامل مقدمه ای به نثر و اشعاری در قالب قصیده، ترکیب بند، ترجیع بند، غزل، مثنوی، قطعه و رباعی است که در سال 1388 با تصحیح حسین قربانپور آرانی، ذیل انتشارات علمی و فرهنگی به چاپ رسیده است. این چاپ نخستین تلاش برای نشر دیوان این شاعر مشهور سبک هندی بوده است. در این چاپ، با وجود کوشش مصحح که در مقدمه بدانها اشاره کرده، سهو و خطاهای بسیاری به بخش های مختلف دیوان راه یافته است. بیشترین خطاها در کاربرد علایم نگارش و سجاوندی است. این لغزش ها موجب غلط خوانی اشعار شده است؛ حتی ممکن است سبب بدفهمی مقصود شاعر شود. ایراد دیگری که کار خواننده را دشوار می کند، آن است که هم در مقدمه و هم در یادداشت های دیوان، در بیشتر اوقات، ارجاعات ارایه شده به شعر غزالی و یا حتی به آثار محققان دیگر نادرست است. افزون بر این، سهو و سهل انگاری در مراحل تایپ اشعار موجب شده است گاه حرف یا حروف و یا نشانه ای اضافه وارد متن شود و گاه برعکس آن، حرف یا حروفی از واژه بیفتد. در بخش یادداشت های دیوان هم، مصحح محترم در بیشتر اوقات فقط به توضیح معنای لغوی واژه و یا اصطلاح بسنده کرده است که همین توضیحات هم به طور متعدد، ارتباطی با معنای مقصود شاعر ندارد. همه اینها موجب شده است تا این تصحیح، ویژگی های یک تصحیح علمی و انتقادی را نداشته باشد.

  کلیدواژگان: غزالی مشهدی، تصحیح دیوان، سجاوندی، غلط های نگارشی، یادداشت های نادرست
 • یدالله نصراللهی* صفحات 89-100

  گلشن راز شیخ محمود شبستری از آثار مشهور عرفانی است. شبستری این اثر عرفانی را تحت تاثیر عرفان ابن عربی در قرن هشتم سروده است. بازتاب فکر و اندیشه و شعر شبستری در این اثر را می توان آشکارا در منابع بعد از او دید؛ به همین سبب در گذر زمان، نزدیک به پنجاه شرح و حاشیه بر آن نوشته اند. دکتر محمدرضا برزگر خالقی نیز اخیرا به شرح و توضیح گلشن راز پرداخته و آن را رازهایی از گلشن راز نام گذاری کرده است. نوشتار حاضر بر آن است که به معرفی اجمالی شاعر و کتاب و مسلک عرفانی شبستری بپردازد. هدف عمده این مقاله گزارش کاستی ها و نقص های مندرج در کار برزگر خالقی است. اثر برزگر خالقی از سه بخش عمده تشکیل شده است: مقدمه، متن گلشن راز و شرح و توضیحات برزگر خالقی؛ برزگر خالقی به تصحیح متن نپرداخته و کوشیده است با زبانی ساده و به طور فشرده و مختصر به شرح ابیات گلشن راز بپردازد. برزگر خالقی در بخش شرح و توضیحات توانسته است مسایل مبهم و شطح گونه را تاحدی معنی کند و معنی مقبول و متناسب دینی از آن به خواننده ارایه دهد؛ شارحان سنتی نگرشی مریدگونه در برابر شبستری و ابن عربی داشته اند؛ اما او برخلاف آنان چنین نگرشی ندارد. با این حال، گاهی به نظر می رسد می توان بر معنی درج شده در بخش توضیح و شرح برزگر خالقی نقادانه نگریست و از آنها خرده گرفت. این نوشتار تاحد امکان و مجال محدود، آنها را بیان کرده است. روش تحقیق در این مقاله، مقایسه ای، توصیفی و تحلیلی است که از شیوه های اسنادی، کتابخانه ای و یادداشت برداری در گردآوری آن بهره برده شد.

  کلیدواژگان: گلشن راز، برزگر خالقی، عرفان ابن عربی، شرح گلشن راز، شبستری
 • سید منصور سادات ابراهیمی* صفحات 101-112

  یکی از مهم ترین مولفه ها در تصحیح متون کهن، دقت در صورت ها و خوانش های مختلف لغات و عبارات و بررسی معناشناختی هریک از این صور احتمالی است. در این میان، تشخیص ضبط صحیح واژگان دخیل و خوانش صحیح آنها، دقت و کندوکاو بیشتری را می طلبد؛ زیرا این دسته از واژه ها، به سبب غرابت کاربرد، دچار تحریف ها، تصحیف ها و بدخوانی های بیشتری می شوند. همچنین، برخی از این کلمات در زبان اصلی، دو یا چند معنای مختلف دارند و این ویژگی را در زبان دوم نیز حفظ می کنند. با این وصف، غفلت مصحح از این قرایت ها و معانی چندگانه، می تواند ضبط و شرح واژه و عبارت را معیوب و مخدوش کند. واژه کم کاربرد «عفات/ عفات» نمونه ای از همین کلمات دخیل است که در بیتی از حدیقه الحقیقه به کار رفته است؛ اما در همه تصحیح های علمی و انتقادی معاصر به صورت نادرست ضبط شده یا به حاشیه رفته است. در این پژوهش، ابتدا ضمن نقد تصحیح ها و شروح حدیقه، ضبط صحیح واژه و بیت مذکور بررسی می شود و سپس با درنظرگرفتن خوانش های دوگانه کلمه و با توجه به شیوه کاربرد آن در سایر متون، تحلیل معناشناختی جامعی از آن ارایه خواهد شد. همچنین، توضیحات نادرست برخی فرهنگ ها و شروح، درباره کاربرد معنایی واژه منظور در سایر شواهد متنی فارسی، مانند دیوان مسعود سعد، نقد و اصلاح می شود.

  کلیدواژگان: تصحیح، حدیقه الحقیقه، سنایی، عفات، مسعود سعد
|
 • Mahdieh Asadi, Bijan Zahiri Nav *, Shokroallah Pouralkhas Pages 1-18

  Dowalrānī Xezerkhān tells the love story of Xezer (xażer) Khān, Ala-edin khalji’s son, and the princess of Gogojrāt named Dīveldī. This Masnavi written in the poet’s late life comprises two parts. The first part was written at the request of Xezer Khaan in 715/1315 and the second part, including 319 extra verses about murders of Khalji's prince and his brothers, was appended between 720 & 721/1320 & 1321. The poetic language of this historical tragedy is mature, simple, pleasant, and free from conventional conservatism. Multiple literary compositions, simple but skillful illustrations, Amr Khusraw’s special subject headings, and new styles on writing Dah-Nameh are the most outstanding particularities of Dowalrānī Kheżerkhān. None of Amr Khusraw’s historical Masnavis have as much special names as Dowalrānī Kheżerkhān, including good historical, cultural, political, geographical, and social information about the history of the rulers of India, especially Khalji dynasty, their methods of government, political relations, prince's choice, royal wedding, names of people, places, and positions, and also government officials. Dowalrānī Kheżerkhān is the only work of Amr Khusraw, which has a version belonging to the poet's lifetime. This manuscript under the number 178 is preserved in Arg Library of the Republic of Afghanistan. Another feature of the book is illumination of the new aspects of Amr Khusraw’s life and thoughts, as well as mentioning of his son’s name, Ein-ud-dīn Mobārak, and the poet's story of desertion from Mongols.

  Keywords: Amr Khusraw Dihlav, Dowalrānī Kheżerkhān’s Masnavi, Xezerkhān, Diveldi, Khalji dynasty, historical, literary, cultural, and social information
 • Zahra Alipoor, Sayed Mahdi Zarghani *, Arsalan Golfam Pages 19-36

  The path of mystical journey is a path that is full of meanders. A mystic must overcome obstacles heroically to reach God. These are not physical barriers. According to the theory of image schemas first presented by Lycoff and Johnson, the mystic thinks and speaks about these obstacles by using force schemas. This study tried to compare Sanā'ie and Ayn al-Quzāt Hamadāni’s views about obstacles in the path of mystical journey by analyzing force schemas in their two works of Hadiqah al-Haqiqah (Garden of Truth) and Tamhidāt (Preparations) through a descriptive-analytical method. The units of analysis were the distiches and stanzas that contained force schemas in the mentioned works. The scope of our research was all their contents. The similarities of the intellectual foundations of the two mystics were reflected in the schemas of the second and third types. The word of God, moral vices, dependence on the world, soul, and knowledge of God were the main axes of these two types of schemas in the two works. The differences between the lived experiences and types of mysticism of the two mystics were found to have led to a significant difference in their use of the first type of schema. Also, they were different in their frequencies of using schemas, such as appearance of Shari'a, the devil, moral vices, divine zeal, and status, because of their varied lived experiences and intellectual foundations.

  Keywords: image schema, force schema, Tamhidāt, Hadiqah al-Haqiqah
 • Sahand Soltandoost, Mehdi Keshavarz Afshar *, Reza Afhami Pages 37-53

  The present study investigates a brief poem attributed to Abu al-Wafa Kharazmi and verifies the attribution. The verse has been composed to explain the suitability of the hours of an entire day with the twelve modes (maqāms) of ancient Persian music, and its content has a history in older writings that can be traced back to its origins. The purpose of the study is to introduce, describe, analyze, and critically correct this literary piece using recorded materials and sources as well as library documents and manuscripts. In the course of the discussion, the content of the poem has been comparatively studied with two other musical treatises, an earlier work (Kanz al-Tuhaf by Hassan Kashani), and a later one (Treatise on the Science of Music written by Mir Sadr al-Din Mohammad Qazvini). The findings show that the aforementioned trans-musical topic is one of the favourite subjects among the authors of the transition period of Persian music (late fourteenth century AH to the end of the Safavid era), which can be detected with the slightest modification in several treatises of this period. The actual source of this topic is the Kunz al-Tuhaf treatise, but it is allegedly based on the ideas of Avicenna; however, this attribution is quite far from the historical truth. Based on the evidence, the authors have concluded that the work in question in this study is by a lesser-known poet and Sufi named Khajeh Abu al-Wafa Kharazmi (760-835 AH) who, according to historical accounts, was familiar with the science of music (Advār) and had a treatise on music, which is not available today. Most likely, the poem was extracted from his lost musical treatise. So far, the validity of the attribution of this work to Khajeh Abu al-Wafa has not been scrutinized and no research has been done regarding its content.

  Keywords: Music Treatise, Abu al-wafa Kharazmi, Musical Modes, Mir Sadr al-Din Mohammad Qazvini, Avicenna, Kanz al-Tuhaf
 • Maryam Kasaee, Rahman Zabihi *, Mohammadtaqi Jahani Pages 55-70

  The main issue of this study, which was conducted with a descriptive-analytical method, was the critique and analysis of Naser Khosrow's cosmological ideas and the search for its origins. In Naser Khosrow’s view, the world, which consists of top-down levels, is divided into two main parts: the spiritual world and the physical world. The levels of innovation, general intellect, and general soul are located in the spiritual world, while the physical world is comprised of the six levels of hyle, general nature, body, planets, the fourfold natures, and the birth. The creation is purposeful and occurs through innovation. From the matter of truth arises the general intellect and from the general intellect arises the general soul, which is the mastermind of the universe and mediator of the transmission of the benefits of the general intellect to the lower levels. The hyle is the shadow of the general soul and from the view point of the general soul, in its shadow, the general nature emerges. The body is a substance, which has length, width, and depth. The planets and the celestial bodies are also the instruments of the general soul in the creation of the lower level universe and its governance. The fourfold elements of soil, water, wind, and fire establish the pillars and from their composition with the fourfold natures emerges the ternate of births. Human being is the last stage of existence and the aid of the general soul in reaching to the world of intellect and his (man’s) contentment is dependent on the teachings of Nātiq and Imam with the efforts of other levels of the Ismaili religion, which has a high position in the world system. The roots of some of Naser Khosrow's cosmological beliefs can be traced to the Greek scholars’ views and the works of Ismaili thinkers, such as Abu Ya'qub Sajestani and Hamid al-Din Kermani.

  Keywords: Naser Khosrow, Cosmology, Spiritual World, Physical World, Levels of Existence
 • Hossein Ettehadi * Pages 71-88

  Ghazali Mashhadi is one of the poets who migrated to India in the 10th century for some reason. He has some works in verse and prose, one of which is his Divan of poems known as Asar al-Shabab. This Divan includes an introduction in prose and some poems in the form of Ghasideh (ode), Tarkib-band (poem of several stanzas of equal size), Tarji’-band (strophe poem), Ghazal (sonnet or lyric poem), Mathnavi (couplet poem), Qet’eh (an elegy consisting of only two lines and rhyming in the last hemistiches), and quatrain, which were published with Hossein Qorbanpour Arani’s corrections by Elmi va Farhangi (Scientific and Cultural) Publications in 2009. In this edition, despite the mentioned correcting efforts in the introduction, many errors have found their way into different parts of this Divan. Most of the errors were related to punctuation. These slips could cause the wrong reading of the poems and might even cause misunderstanding of the poet’s intention. Another problem that could make the reader’s job difficult was that the references given to Ghazali's poetry or even to other scholars’ works were incorrect both in the introduction and notes of the Divan in many cases. In addition, the mistakes and carelessness in the steps of typing the poems had sometimes caused (an) extra letter or letters or a sign to enter the words or be omitted from them in the texts. Also, in the section of notes, the honorable editor had only explained the literal meanings of the words or terms, which had nothing to do with the meanings intended by the poet in many cases.

  Keywords: Ghazali Mashadi, Correction of divan, Punctuation, Spelling Mistake, Incorrect Note
 • Yadollah Nasrollahi * Pages 89-100

  Gulshan-e Raz is one of the famous mystical works written by Sheikh Mahmoud Shabestari, who composed this mystical work under the influence of ibn Arabi’s mysticism in the 8th century. The reflection of Shabestari’s thoughts and poetry in this work can be clearly seen in the later sources. About 50 descriptions and margins there have been written on it over time. Dr. Mohammad Reza Barzegar Khaleghi has recently given a description and explanation on Gulshan-e Raz and named it The Secrets of Gulshan-e Raz. In general, the present study aimed at introducing the poet and his text and the mystic style. The major goal of this article was to report the shortcomings and defects contained in Barzegar Khaleghi’s great work, which was comprised of 3 main parts: introduction, the text of Gulshan-e Raz, and Barzegar Khalegi’s description and explanations of it. Barzegar Khaleghi has not corrected the text and has tried to describe the verses of Gulshan-e Raz in a simple, intense, and concise language. In the section of description and explanations, he has been able to give a certain meaning to vague and ambiguous things and give the reader an acceptable and appropriate religious meaning. He has avoided a disciple-like attitude towards Shabestri and ibn Arabi unlike the traditional commentators. However, in some cases, the meanings inserted in the section of explanation and description can be criticized.

  Keywords: Gulshan-e Raz, Barzegar Khaleghi, Irfan ibn Arabi, description of Gulshan-e Raz, Shabestari
 • Seyed Mansoor Sadat Ebrahimi * Pages 101-112

  One of the most important components in editing ancient texts is paying attention to the different forms and readings of words and phrases and studying the semantics of each of these possible forms. In the meanwhile, recognizing the correct recording of Arabic words entered in Persian language requires more care and investigation because these words often get more distorted due to the strangeness of their uses. In addition, some of these words have two or more different meanings in the original language and have this feature in the second language as well. However, the editor's neglect of these multiple meanings and readings can impair the recording and description of words and phrases. The less commonly used word "Ofāt/Afãt" is an example of the same words used in a verse of Sanā’ie's Hadiqat al-Haqiqa, but it has been incorrectly recorded in all contemporary scientific and critical editions. In this research, first, besides criticizing the corrections and explanations of Hadiqat al-Haqiqa, the correct recording of the word and verse was examined and then, a semantic analysis of it was presented by considering the double readings of the word and how it was used in other texts.

  Keywords: Edition, Hadiqat al-Haqiqa, Sanā’ie, Ofāt, Afãt, Mas’ud-e Sa’d