فهرست مطالب

فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی
پیاپی 52 (پاییز 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/12/08
 • تعداد عناوین: 8
|
 • آرزو باقری، مهسا سعادتی*، عادل عبدالهی صفحات 1-41
  امید به آینده شغلی، به عنوان یکی از ابعاد امید اجتماعی، می تواند منجر به ارتقای تاب آوری اقتصادی و اجتماعی در جامعه شود. مقاله حاضر، به مطالعه عوامل جمعیتی و اقتصادی-اجتماعی موثر یر امید به آینده شغلی در شهر تهران می پردازد که در آن اطلاعات 1200 پاسخگو از طریق پرسشنامه محقق ساخته و نمونه گیری طبقه بندی چندمرحله ای با تخصیص متناسب در سال 1396 گردآوری و با استفاده از روش معادلات ساختاری تعمیم یافته تحلیل شدند. یافته ها نشان داد که زنان نسبت به مردان، غیرشاغلین نسبت به شاغلین و ساکنین مناطق کم برخوردار و نیمه برخوردار نسبت به سایر مناطق امید به آینده شغلی کمتری داشتند. با افزایش سن و احساس ناامنی روانی، امید به آینده شغلی کاهش و با افزایش تعداد سال های تحصیلی و اعتماد سازمانی امید به آینده شغلی افزایش می یابد. نتایج حاکی از آن بود که برآورده نشدن انتظارات شغلی پاسخگویان، بویژه زنان، غیرشاغلین، ساکنین مناطق کمتر برخوردار و افراد مسن منجر به دو قطبی شدن جامعه و شکل گیری شکاف های طبقاتی می شود. پیام سیاستی مطالعه حاضر این است که به منظور اشاعه و گسترش امید به آینده در بین شهروندان تهرانی باید از اثرگذاری مثبت متغیرهای سطح تحصیلی و اعتماد سازمانی، بویژه در بین ساکنین مناطق برخوردار، به عنوان فرصتی ارزشمند استفاده کرد.
  کلیدواژگان: امید به آینده شغلی، اعتماد سازمانی، اعتماد عمومی، احساس ناامنی اقتصادی-اجتماعی، احساس ناامنی روانی
 • محمدتقی کرمی*، مریم ابراهیمی صفحات 43-71

  مساله توسعه پایدار در گرو مشارکت بهینه و موثر زنان در عرصه های مختلف اجتماعی است. صرف نظر از برخی موانع ساختاری، دستیابی به موقعیت موثر برای ایفای نقش های مورد انتظار از زنان در گرو امکان رقابت برابر است. یکی از سیاستهایی که با فرض نبود موانع دستیابی حقوقی مورد نظر است، سیاست تبعیض مثبت است. تبعیض مثبت/ اقدام مثبت به مجموعه قوانین، سیاستها و آیین نامه ها و فرآیندهایی گفته میشود که با هدف قرارگیری گروه های نابرخوردار در موضع برابر با گروه های برخوردار وضع می شود. از زمان برنامه سوم توسعه بصورت رسمی بخشی مربوط به زنان در برنامه ها در نظر گرفته شده اما با وجود سیاست های مختلفی که برای ورود زنان به بحث توسعه مدنظر بوده همچنان مسایلی در این حوزه مطرح است. در این مطالعه به روش تحلیل محتوای کیفی به بررسی اسناد سیاست گذاری در حوزهای آموزش، اشتغال از منظر تبعیض مثبت پرداخته شد. نتایج نشان می دهد که سیاست های حوزه تبعیض مثبت در درجه اول مبتنی بر رویکرد آشتی نقش، در درجه دوم مبتنی بر توانمندسازی و در درجه سوم بر مبنای اصلاحات ساختاری به سمت تشابه حقوقی زن و مرد بوده است؛ اما این سیاست ها بدلیل فقدان وفاق در سطح گفتمانی، فقدان وجود زیرساخت های لازم نه تنها قابلیت اجرا نیافته بلکه از حیث شمولیت تنها دو گروه از زنان شامل زنان نخبه و زنان محروم مورد توجه سیاست گذار بوده اند.

  کلیدواژگان: تبعیض مثبت، زنان، سیاست گذاری آموزش، اشتغال
 • بهروز بهروزیان، محمد گنجی*، نرگس نیکخواه قمصری صفحات 73-116
  مقدمه

  تغییرات اجتماعی سریع و پیشرفت تکنولوژی، بستر حضور افراد دارای معلولیت را در جامعه افزایش داده است با وجود این، افراد دارای معلولیت در ایران برای فعالیت در امور اجتماعی با چالش های روبه رو هستند و به نوعی زندگی آن ها با اختلال مواجه شده است. از این رو مسیله زندگی اجتماعی و بستر آن برای افراد دارای معلولیت اهمیت یافته و مطرح می شود.

  روش

  روش مورد استفاده در این پژوهش مرور نظام مند است. جامعه آماری شامل کلیه ی پژوهش های موجود در زمینه زندگی و موقعیت های اجتماعی افراد دارای معلولیت جسمی- حرکتی ایران می باشد. مطالعات مرتبط در پایگاه های علمی کشور در بازه زمانی 1400- 1375 جست وجو شدند که براساس اهداف پژوهش و معیار ورود و خروج مطالعات، 117مطالعه انتخاب شدند. برای دست یابی به اطلاعات و تحلیل داده های مطالعات کاربرگ های استخراج داده در قالب 12 شاخص طراحی، تنظیم و مبنای کدگذاری و حاشیه نویسی توسط پژوهشگران شد.

  یافته ها:

   در مرور و بررسی داده های مطالعات مشخص شد که اکثر مطالعات در مناطق توسعه یافته تر ایران صورت گرفته است و مطالعات از لحاظ زندگی اجتماعی و زمینه های اجتماعی در دو دسته کنش های ذهنی و کنش های عینی زندگی اجتماعی افراد دارای معلولیت جسمی-حرکتی جای می گیرند. عوامل موثر بر زندگی اجتماعی شامل چهار عامل جمعیت شناختی، اجتماعی- فرهنگی، ساختاری و کالبدی و عامل فردی-روان شناختی است. همچنین راهکارها و پیشنهادها در سه بعد اجتماعی- فرهنگی، اقتصادی و مشاوره ای ارایه شده اند.

  کلیدواژگان: زندگی اجتماعی، زمینه های اجتماعی، معلولیت جسمی- حرکتی، مرور نظام مند
 • پری ناز تقوی*، حسین آقاجانی صفحات 117-159
  روابط پر خطر جنسی و بیمارهای ناشی از آن باعث بوجود آمدن مشکلاتی در زندگی والدین و فرزندان آنها می شود. بنابراین پژوهش حاضربا توجه به نظریه جهانی شدن ومولفه های آن، مانند سبک زندگیدر دهه اخیر، سبب گرایش جوانان ایرانی به برقراری رابطه با جنس مخالف خارج از چهارچوب قواعد پذیرفته شده ی فرهنگی شده است. پژوهش حاضر کیفی ،از نوع روش زمینه ای است. جامعه مورد انتخاب این پژوهش شامل کلیه متخصصین در حوزه بیماری های جنسی و والدین تهرانی بودند که تعداد 12 نفر با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند، انتخاب شدند. ابزار تحقیق شامل مصاحبه های نیمه ساختار یافته بود. برای تحلیل داده ها از کدگذاری سه مرحله ای باز، محوری، انتخابی بهره گرفته شد. آگاهی از بیماریهای جنسی و شرایط علی، زمینه ای و مداخله گرای آن، الگوی پارادایمی این تحقیق بوده است. در نهایت مشخص گردید شروع زودرس رفتارهای پر خطر جنسی سبب بیماری های جنسی و مصرف مواد، افزایش میزان بیماریهای جنسی و متعاقب آن ناباروری، نازایی، کج رفتاری ها و گرفتار شدن نوجوانان به بیماری ها‏ی مزمن و لاعلاج و نهایتا کاهش نیروی موثر و کار آمد جامعه است. بنابراین به نظر می‏رسد این عدم آگاهی می‏تواند شاخص‏های رفاه اجتماعی را متاثر نماید وهزینه های اجتماعی بالایی را بر جامعه تحمیل کرده و نهایتا منجر به پیامدهای ناگواری در سطوح رفاه و توسعه اجتماعی شود.
  کلیدواژگان: شاخص‏های رفاه اجتماعی، رفاه و توسعه، آگاهی والدین، بیماری‏های جنسی
 • مهدی زنگنه شهرکی، احمد کلاته ساداتی*، محدثه عابدی دیزناب صفحات 161-199
  در جهان مخاطره ای با بحران های نوظهور، دولت های مدرن، نیازمند حضور و مشارکت یاریگرانه هستند. یاریگری یکی از اجزای اصلی بستری فرهنگی و اجتماعی ایران و شهر یزد است .گروه های دانشجویی با توجه به ظرفیت و انگیزه ی بالا، یکی از مهمترین اجزای مشارکت در اقدامات یاریگرانه هستند. هدف مطالعه حاضر، کشف و واکاوی موانع و چالش های اقدامات یاریگرانه ی دانشجویی در کویید 19 در بین گروه های دانشجوی شهر یزد است. پژوهش حاضر یک مطالعه کیفی بر اساس تحلیل چارچوب است که شرکت کنندگان در آن 15 نفر از اعضای گروه های دانشجویی فعال در موج اول و دوم کرونا در شهر یزد می باشد. یافته ها نشان داد که این گروه ها با چالش های چندوجهی درون و برون ساختاری در مواجهه با بحران مواجه اند پنج مضمون احصاءشده عبارتند از سیاست زدگی دستگاه های اجرایی، کمبود سرمایه اجتماعی گروه، چالش ستادی گروه، اغماض و سرکوب نهادی، و در نهایت فرسودگی . به عنوان نتیجه می توان گفت که سیاست گذاران بایستی به نقش و ظرفیت بالای گروه های دانشجویی در بحران توجه بیشتری داشته باشند و در جهت ارتقای دانش و مهارت آن ها در این زمینه اقدام کنند. مهمترین راهبرد در این زمینه حذف سیاست زدگی در چنین اقداماتی بخصوص در شرایط بحران است. همچنین، جامعه نیازمند ارتقای فرهنگ عمومی در جهت مسیولیت پذیری بیشتر و فرهنگ گفتگو و مدارا بخصوص در بحران ها می باشد.
  کلیدواژگان: اقدامات انسان دوستانه، یاریگری، چالش ها، گروه های دانشجویی، یزد، همه گیری کوئید-19
 • اصحاب حبیب زاده*، رضا عبدالرحمانی، جواد عینی پور صفحات 201-237

  هدف اصلی این پژوهش، ساخت و اعتباریابی پرسشنامه ای برای سنجش مهارت ارتباط اجتماعی دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی امین است. با توجه به هدف ونوع، پژوهش حاضر از نوع «تحقیق و توسعه» است.. از نظر شیوه جمع آوری داده ها روش مورد استفاده توصیفی (غیرآزمایشی) و از طرح های همبستگی و به صورت خاص تحلیل عاملی و روش مدل یابی معادلات ساختاری بود . به منظور حصول روایی صوری وسازه به برآورد شاخص های CVR و CVI با استفاده از کارشناسان و خبرگان اقدام شد. پایایی پرسشنامه با استفاده از روش همسانی درونی سنجیده شد. جامعه پژوهش حاضر، کلیه دانشجویان مقاطع تحصیلی کاردانی و کارشناسی مصوب دانشگاه علوم انتظامی امین بودند که از بین آنها، به صورت روش نمونه گیری طبقه ای نسبی (397 نفر) انتخاب شدند. نتایج حاصل از تحلیل عاملی داده ها تاییدی در قالب مدل اندازه گیری پس از تامین کلیه پیشفرض ها نشان داد که از 195 گویه شناسایی شده برای مهارت ارتباط اجتماعی، 131 گویه با مولفه های خود (9 مولفه) همبستگی داشتند و به عنوان سوال های نهایی پرسشنامه مورد تایید قرار گرفتند. این مطالعه نشان داد که پرسشنامه مهارت ارتباط اجتماعی با ضرایب روایی و پایایی مناسب، ابزاری مناسب برای سنجش مهارت ارتباط اجتماعی دانشجویان است و می توان نسبت به هنجاریابی آن در دانشجویان اقدام کرد.

  کلیدواژگان: اعتباریابی، الگوی مهارت های ارتباطی، ارتباطات فردی، مهارت های درون سازمانی، مهارت های برون سازمانی
 • سعید خانی* صفحات 239-273

  هدف این پژوهش، شناخت نقش اعلام ثبت وقایع حیاتی در برنامه ریزی ‎‏ها و سیاست‎ گذاری‎ های سطح کلان استان کردستان است. پژوهش در مرکز استان و در سال 1399 با تکیه بر روش پیمایشی انجام گرفت، و داده ‎ها از طریق پرسشنامه محقق ساخته به صورت خوداظهاری جمع ‎آوری شد. جامعه آماری شامل تمامی متخصصان، مدیران کل، معاونان و کارشناسان حوزه برنامه ریزی و توسعه شاغل در سازمان ها و ادارات استان کردستان بوده که 354 نفر از آنان به روش طبقه ‎ای نامتناسب و در دسترس انتخاب شدند، و اطلاعات در بسته نرم‎ افزاری SPSS مورد تحلیل قرار گرفت. پژوهش ضمن به تصویر کشیدن سودمندی آمارهای وقایع حیاتی در برنامه ‎ریزی‎ ها و سیاست‎گذاری‎ ها، با اتکا بر نتایج آزمون تی یک نمونه ای نشان داد که میانگین مشاهده شده در مولفه های افزایش برابری، افزایش هماهنگی در سیاست گذاری ها و ارتقای برنامه های سیاست گذاری از لحاظ آماری معنادار بوده است (Sig=0.000). به عبارت دیگر، دستگاه‎ های متولی برنامه‎ ریزی در استان کردستان کمتر از حد مورد انتظار از آمارهای وقایع حیاتی به منظور برنامه‎ ریزی ‎های تحت اختیار خود بهره گرفته اند. همچنین نتایج حاصل از آزمون فریدمن، خلاء استفاده از ظرفیت این آمارها در برنامه‎ ریزی‎ های دستگاه ‎ها و سازمان‎های متولی به‎ ویژه در زمینه کاهش نابرابری در جامعه و وجود هماهنگی در برنامه‎ ریزی‎ ها را تایید کرده است. پژوهش لزوم توجه جدی و استفاده از وقایع و آمارهای حیاتی ثبت‎شده را از طرف مسیولان در راستای برنامه ‎ریزی‎ ها و سیاست‎گذاری‎ های منظم و دقیق‎تر در موارد مختلف گوشزد می‎کند.

  کلیدواژگان: وقایع حیاتی، اعلام ثبت، برنامه ریزی، سیاست‎گذاری‎های سطح کلان
 • سمیه میری*، محسن نیازی، فاطمه خوش بیانی آرانی صفحات 275-301

  ظهور ناگهانی بیماری کرونا باعث اضطراب ناشی از این بیماری در کانون خانواده به خصوص مادران شده است. زیرا ابتلا به بیماری علاوه بر مخاطرات سلامت جسمانی، اثرات مختلف روان شناختی همچون اضطراب مزمن ناشی از ابتلا به بیماری کرونا و ترس از مرگ بر جای گذاشته است. در این راستا مطالعه حاضر با هدف بررسی وضعیت شادکامی وتاب آوری مادران در مواجهه با اضطراب کرونا است. این مطالعه به روش پیمایش انجام شده است. جامعه ی آماری پژوهش کلیه ی زنان متاهل و دارای فرزند بالای 20 ساله شهرستان کاشان می باشد که از روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای استفاده شده است. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه های استاندارد شادکامی آکسفورد، متغیر تاب آوری از پرسشنامه ی کونور و دیویدسون و اضطراب ناشی از کرونا علی پور و همکاران استفاده شده است. همچنین با استفاده از آلفای کرونباخ و پایایی مرکب و ضریب بالای70% برای هر بعد محاسبه گردید که نشان از پایایی مناسب پرسشنامه می باشد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که شادکامی (رضایت از زندگی، خلق مثبت، سلامتی، کارآمدی، عزت نفس) و تاب آوری زنان (پذیرش عواطف مثبت، معنویت، اعتماد به غرایز شخصی، شایستگی) بر اضطراب ناشی از کرونا (علایم جسمانی و علایم روانی) ارتباط دارد، و مقدار آن برابر با 0.478 می باشد.

  کلیدواژگان: شادکامی، تاب آوری، اضطراب کرونا، مادران شهر کاشان
|
 • Arezoo Bagheri, Mahsa Saadati *, Adel Abdolahi Pages 1-41
  Work hope, as one of the dimensions of social hope, can lead to the promotion of economic and social resilience in society. In order to investigate this index, the present article studies the demographic and socio-economic factors affecting work hope in Tehran. Data of 1200 respondents were collected through a questionnaire and multi-stage stratified sampling in 2017 and analyzed applying GSEM. Findings showed that women comparing to men, the unemployed compared to the employed and residents of less-developed and middle-developed areas comparing to developed and more developed areas had less work hope. By increasing age and psychological insecurity feeling, work hope decreases and by increasing number of educational years and organizational trust, work hope increases. the significant indirect effects of the number of children, the number of hours using Internet and the socio-economic insecurity feeling showed that increasing these variables reduces the work hope. The results also showed that failure to meet the job expectations of respondents, especially women, the unemployed, residents of less developed area and the elderly leads to polarization of society and formation of class divisions. The policy message of the present study is that in order to spread work hope among the citizens of Tehran, the positive impact of educational level and organizational trust variables, especially among residents of developed area should be used as a valuable opportunity.
  Keywords: work hope, Organizational trust, Public Trust, socio-economic insecurity feeling, psychological insecurity feeling
 • MohammadTaghi Karami, Maryam Ebrahimi Pages 43-71

  Positive action / discrimination comes in many forms, from anti discrimination policies to strict quota policies, all are forms of action / discrimination. Therefore, different gender approaches can use these policies for different purposes. Positive Discrimination / Positive Action refers to a set of laws, policies, regulations, and processes that aim to put disadvantaged groups on an equal footing with privileged groups. Since the Third Development Plan, the women's section has been formally included in the plans, but despite the various policies that have been considered to include women in the development debate, there are still issues in this area. In this study, by means of qualitative content analysis, policy documents in the fields of education and employment from the perspective of positive discrimination were examined. The results show that policies in the field of positive discrimination have been based primarily on the role reconciliation approach, secondarily on empowerment and thirdly on structural reforms towards legal similarity between men and women; But these policies have not only been implemented due to the lack of consensus at the discourse level and the lack of the necessary infrastructure, but also in terms of inclusion, only two groups of women, including elite women and deprived women, have been considered by policymakers.

  Keywords: Positive Discrimination, Women, Education Policy, Employment
 • Mohammad Ganji *, Narges Nikkhah Ghamsari Pages 73-116
  Introduction

  Social and structural changes have increased the bio-social context of people with disabilities; However, people with disabilities face major problems in this area and their social life is disrupted. Therefore, the issue of social life and social contexts of the lives of people with disabilities becomes important and important.

  Method

  The systematic review used in this study. The statistical population includes all available studies and researches that have addressed the dimensions of social life and social contexts of people with physical and mobility disabilities in Iran. Related studies were searched in the scientific databases of the country in the period of 1996-2021, and 117 studies were selected based on the inclusion and exclusion criteria of the studies. In order to obtain information and analyze the data of studies, data mining worksheets in the form of 12 indicators were designed and adjusted and the basisof coding and annotation was done by researchers.

  Finding

  In reviewing the study data, it was found that most studies have been conducted in central Iran and studies in terms of social life and its social contexts fall into two categories of mental actions and objective actions of social life of people with physical disabilities. Factors affecting social life include four factorsdemographic, socio-cultural, structural and physical, and individual-psychological. Also, solutions and suggestions are presented in three dimensions: socio-cultural, economic and consulting.

  Keywords: Social life, social contexts, Physical, mobility disability, systematic review
 • Parinaz Taghavi *, Hossein Aghajani Pages 117-159
  The aim of this study was to explain the awareness of the family in dealing with high-risk relationships and related diseases and their impact on social welfare and development. The method of study is applied in terms of purpose and qualitative in terms of data using grounded method (Strauss and Corbin, 1997). The statistical population consisted of all experts in the study area and Tehran parents. Twelve people were selected using purposive sampling, theoretical sampling, as well as inclusion and exclusion criteria. The research tool included semi-structured interviews. For data analysis, three steps coding was applied, including open, axial and selective. Awareness of sexually transmitted diseases and their causal, contextual and intervening conditions has been the paradigm model of this research. Finally ,Early onset of high-risk sexual behaviors causes sexually transmitted diseases and substance use, increases the incidence of sexually transmitted diseases (STD) and subsequent infertility, infertility, misconduct and adolescents' chronic and incurable diseases, and ultimately reduces the effective and efficient force of society. Therefore, it seems that this lack of awareness can affect the indicators of social welfare and impose high social costs on society and ultimately lead to adverse consequences at the levels of social welfare and development.
  Keywords: social welfare indicators, Parental awareness, social welfare, development, sexually transmitted diseases
 • Mahdi Zanganeh Shahraki, Ahmad Kalate Sadati *, Mohadese Abedi Diznab Pages 161-199
  In a world at risk of emerging crises, modern governments need the presence and subsidiary participation. Due to their high capacity and motivation, student groups are one of the most important components of participation in aid activities. The aim of this study is exploring and detection the barriers and challenges of student support actions in Covid 19 among student groups in Yazd. The present study is a qualitative study based on framework analysis in which the participants are 15 student groups who worked actively in the first and second coronavirus waves in Yazd. The findings showed that these groups face multidimensional internal and external challenges in the face of crisis. The five themes extracted are: The politicization of administrators, low level of social capital of groups, the group's staff challenge, institutional neglect and repression, and ultimately exhaustion. As a result, it can be said that policy makers should pay more attention to the high role and capacity of student groups in the crisis and take action to improve their knowledge and skills in this field. The most important strategy in this regard is to eliminate politicization in such actions, especially in times of crisis. Also, the society needs to promote the public culture in order to be more responsible and the culture of dialogue and tolerance, especially in crises.
  Keywords: Humanitarian action, challenges, Student Groups, Yazd, COVID-19 Epidemic
 • Ashab Habibzadeh *, Reza Abdolrahmani, Javad Einhpour Pages 201-237

   The main purpose of this study is to construct and validate a questionnaire to assess the social communication skills of students of Amin University of Law Enforcement Sciences. The present study is of applied-developmental type and in terms of quantitative methods of data collection is descriptive-survey type. In order to obtain formal validity, CVR and CVI indices were estimated using experts. The reliability of the questionnaire was assessed using the internal consistency method. The population of the present study was all undergraduate and graduate students approved by Amin University of Law Enforcement Sciences, from which they were selected by relative class sampling method (397 people). The results of factor analysis of confirmatory data in the form of measurement model after providing all the assumptions showed that out of 195 items identified for social communication skills, 131 items were correlated with their components (9 components) and were approved as the final questions of the questionnaire. Were located. This study showed that the social communication skills questionnaire with appropriate validity and reliability coefficients is a suitable tool for measuring students' social communication skills and can be used to standardize it in students.Validation, communication skills model, personal communication, intra-organizational skills, extra-organizational skills.

  Keywords: Validation, communication skills model, personal communication, intra-organizational skills, extra-organizational skills
 • Saeed Khani * Pages 239-273

  The purpose of this study was to recognize the role of vital events announcement in the macro-level planning and policy-makings of Kurdistan province. This study was conducted in the center of Kurdistan in 2019-2020 based on survey methods, and data was collected by self-declared questionnaire. The statistical population included all specialists, general managers, deputies and experts in the field of planning and development working in organizations of Kurdistan that 354 of them were selected by disproportionate classified and accessible methods. The data analyzed in SPSS software package. This study while depicting the usefulness of vital event statistics in macro-level planning and policy-makings, relying on the results of the One-sample T-test showed that the observed mean in the components of increasing equality, increasing coordination in policy-making and improving policy-making programs was statistically significant (Sig=0.000). In other words, the agencies in charge of planning in Kurdistan are less than expect to use vital event statistics for planning purposes. Also the results of the Friedman test, confirmed the lack of usage capacity in the planning of responsible agencies and organizations, especially in reducing inequality in society and the existence of coordination in planning. The study warns of the need for serious attention and the use of vital events and statistics recorded by officials in order to planning and make more accurate and systematic policies in various aspects.

  Keywords: Vital events, Registration announcement, Planning, Macro-level policy-makings
 • Somayeh Miri *, Mohsen Niazi, Fatemeh Khoshbayani Arani Pages 275-301

  The sudden onset of Corona disease has caused anxiety in the family, especially mothers. Because getting sick, in addition to the risks to physical health, has various psychological effects such as chronic anxiety due to getting Corona disease and fear of death. In this regard, the present study aims to investigate the state of happiness and resilience of mothers in the face of Corona anxiety. This study was conducted by survey method. The statistical population of the study is all married women with children over 20 years old in Kashan city that multi-stage cluster sampling method has been used. Data collection tools were the standard Oxford Happiness Questionnaire, the resilience variable by the Connor and Davidson questionnaire, and the anxiety caused by Corona by Alipoor et al. Also, using Cronbach’s alpha and composite reliability and coefficient above 70% for each dimension was calculated, which indicates the appropriate reliability of the questionnaire. The results of this study show that happiness (life satisfaction, positive mood, health, efficiency, self-esteem) and women’s resilience (acceptance of positive emotions, spirituality, trust in personal instincts, competence) on Corona anxiety (physical and psychological symptoms) are related and its value is equal to 0.4778. 

  Keywords: Happiness, Resilience, Corona Anxiety, Kashan city Mothers