فهرست مطالب

 • پیاپی 39 (تابستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/11/18
 • تعداد عناوین: 7
|
 • علی دهقانی*، محمد آشوری، منصور رحمدل صفحات 9-37
  یکی از الزامات و تضمینات اصل بی طرفی،انجام تحقیقات مقدماتی توسط قاضی مستقل و تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق است.در این راستا بازپرس وارد ساختار نظام دادسرایی شد و اختیارات دادستان بعنوان یک طرف دعوای کیفری محدود به تعقیب گردید.با وجود اینکه اصل بی طرفی و لزوم رعایت آن در ماده 3 قانون آیین دادرسی کیفری کشورمان مورد تاکید قرار گرفته است؛ولی الزامات و جنبه های آن بویژه در مرحله تحقیقات مقدماتی از دید مقنن مغفول مانده است.به نحوی که همچنان دادستان واجد اختیار تحقیق و بازداشت متهمین در شمار زیادی از جرایم بوده و بازپرس در انجام تحقیقات از استقلال کامل برخوردار نیست.از طرفی اختیار تحقیق،جمع آوری ادله و بازداشت موقت به قاضی واحد سپرده شده است.اضافه بر این علیرغم پذیرش نظام دادسرایی،همچنان در برخی جرایم و دادگاه های بخش،سیستم دادگاه های عمومی(انجام کلیه مراحل دادرسی توسط قاضی واحد) اعمال می گردد که مغایر با اصل بی طرفی است؛فلذا تحقق کامل اصل بی طرفی در تحقیقات مقدماتی مستلزم اصلاحاتی در قانون آیین دادرسی کیفری می باشد.در این مقاله اصل بی طرفی و مولفه های آن در تحقیقات مقدماتی و میزان پایبندی قانونگذار کشورمان به الزامات اصل مذکور مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و پیشنهادات اصلاحی ارایه شده است.
  کلیدواژگان: اصل بی طرفی، تحقیقات مقدماتی، الزامات اصل بی طرفی، بی طرفی قضات
 • ابراهیم زارع* صفحات 39-70
  اصل تناسب مجازات با جرم یکی از ارکان تیوری های سزاگرا محسوب می شود که کاربست آن، درخصوص تناسب مجازات یک جرم با همان جرم است. حال درمواردی که جرایم ارتکابی متعدد باشند، آیا تناسب مجازات، به معنای تعیین مجازات متناسب برای هر جرم سپس جمع و اجرای آن ها است؟ درخصوص تناسب مجازات قابل اجرا در جرایم متعدد، سزاگرایان از اصلی دیگر با عنوان «تناسب کلی» برای تعیین کیفر متناسب بحث کرده که مبتنی بر اعمال تخفیف در مجازات است و این تخفیف در مجازات باید از منظر فلسه ی کیفر و ارکان اصل تناسب، توجیه گردد.سزاگرایانی که قایل به اصل «مجازات مساوی برای جرایم مشابه» هستند، این بار باید ادله ای آورده تا بتوانند تخفیف-های کلی در مجازات جرایم متعدد را توجیه کنند. براین اساس دو رکن اصل تناسب یعنی میزان «آسیب» و درجه ی «سرزنش پذیری» را در حالت تعدد جرم مورد بررسی قرار داده و نشان خواهیم داد که میزان آسیب و سرزنش پذیری در جرایم متعدد، کاهش یافته و در نتیجه تخقیف مجازات در حالت تعدد جرم توجیه خواهد داشت و به این نتیجه خواهیم رسید که مجازات متناسب برای جرایم متعدد، به معنای تعیین کیفر متناسب برای هر جرم و سپس جمع و اجرای آن مجازات ها نخواهد بود.
  کلیدواژگان: اصل تناسب کلی، تعیین کیفر، جرائم متعدد، آسیب، سرزنش پذیری
 • سیده ساعده حسینی*، سید مهدی سیدزاده ثانی، عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی صفحات 71-100
  کمک به افراد در معرض خطر یکی از مهم ترین هنجارهای اخلاقی محسوب می شود که به عنوان یک عامل حیاتی برای حفظ و تقویت همبستگی در جوامع، همواره مورد تاکید قرار گرفته است. اما از آنجا که صرف وجود یک وظیفه اخلاقی نمی تواند الزامی برای افراد جهت اقدام به رفتارهای نوع دوستانه باشد، لازم است سیاستگذاران جنایی به منظور گسترش این فرهنگ و ترغیب افراد به انجام رفتارهای مقبول اجتماعی، حمایت کیفری لازم از این قاعده اخلاقی را در قالب قوانین جزایی به عمل آورند تا از این رهگذر، گامی مهم جهت تامین منافع و امنیت اجتماعی بردارند. در راستای این اهداف، قانونگذار جمهوری اسلامی ایران، عدم مداخله افراد در وضعیت های اضطراری را در گستره قوانین کیفری جرم انگاری نموده و بر این ارزش اخلاقی تاکید کرده است. این در حالی ست که در سیستم حقوقی آمریکا به استثناء چند ایالت، به علت غلبه ارزش های فردگرایانه بر ارزش های اجتماعی و اخلاقی، وظیفه قانونی عام برای کمک به افراد در معرض خطر پیش بینی نشده و سیاستگذاران جنایی تنها در صورت وجود وظیفه خاص و اثبات رابطه سببیت، ناظر خاص را مستحق مجازات می دانند.
  کلیدواژگان: ناظر عام، ناظر خاص، الزام قانونی، الزام اخلاقی، مسئولیت کیفری
 • آرین پتفت صفحات 101-135

  به موجب ماده 91 ق.م.ا شبهه در «رشد و کمال عقل» کودک موجب سقوط مجازات حد و قصاص می شود. در حقیقت، قانون گذار با بیان این مفهوم گام ارزنده ای در راستای تعالی مبانی حقوق کیفری اطفال و نوجوانان برداشته است؛ اما درعین حال، به سبب ابهام و نقص نظری، این موضوع با مناقشه فکری بسیاری میان علمای حقوق همراه است. چنانچه این مفهوم و ارتباط آن با عقل در حوزه مسیولیت کیفری به خوبی روشن نشود امکان برخورد سلیقه ای آن در دادرسی کیفری وجود خواهد داشت. رشد عقلی مفهومی است که در ماهیت خود به برخی مبانی علوم اعصاب شناختی ارتباط وثیقی پیدا می کند. به همین روی، پژوهش حاضر در تلاش است تا این مفهوم را در قرایت دانش نوین حقوق عصب شناختی تبیین نموده و شاخص های احراز آن را مشخص نماید. در این راستا، بهره گیری از تجارب ارزنده رویه قضایی آمریکا برای بومی سازی سازوکارها و آموزه های حقوقی آن در نظام حقوق کیفری کشورمان می تواند بسیار راهگشا باشد. یافته های این پژوهش علاوه بر اینکه تا حد قابل توجهی خلاءهای علمی را در این زمینه برطرف می سازد، دیدگاه و معیارهای مناسبی در رابطه با رشد عقلی کودک معارض با قانون به دادرس ارایه می دهد

  کلیدواژگان: حقوق عصب شناختی، رشد و کمال عقل، بزهکاری کودکان، ماده 91 ق.م.ا، ایالات متحده آمریکا
 • علی اعظم رفیع نژاد، علی نجفی توانی*، محمدجعفر ساعد صفحات 137-164
  در رسیدگی کیفری، مشارکت بزهدیدگان به عنوان پیش شرط و زمینه ساز احقاق حقوق آنان اهمیت شایانی دارد. بررسی تطبیقی مشارکت بزهدیدگان و میزان تاثیرپذیری آنها از تحولات نوین عدالت کیفری، بویژه آموزه های عدالت ترمیمی، ما را در درک رویکرد این مراجع نسبت به بزهدیدگان و بطور کلی شناسایی موقعیت آنان در حقوق کیفری بین المللی یاری می کند. پایان جنگ سرد و حوادث ناشی از آن در مناطقی چون یوگسلاوی سابق و روآندا موجب شکل گیری نسل دوم دادگاه های کیفری بین المللی شد. پس از تشکیل دیوان کیفری بین المللی و ارجاع برخی از موقعیت های مربوط به آفریقا به درخواست شورای امنیت، رسیدگی دیوان به این جرایم و تعقیب برخی از سران دول آفریقایی موجب ناخرسندی عمیق این دولت ها شد، به گونه ای که برخی از دول آفریقایی واکنش سختی نسبت به دیوان نشان دادند، تا جایی که طرح موضوع تاسیس احتمالی دیوان کیفری آفریقایی را به همراه داشت. در این میان موضوع مشارکت بزهدیدگان ناشی از جرایم بین المللی در فرایند دادرسی و حمایت از آنان با توجه به تاکید اساسنامه دیوان از اهمیت خاصی برخوردار شد. تجربیات ناشی از این موضوع بویژه در عدالت ترمیمی می تواند الگوی مناسبی برای برقراری عدالت کیفری و جبران خسارت و مشارکت بزهدیدگان در فرایند دادرسی در آفریقا باشد. در این مقاله تحولات حقوقی بین الملل مربوط به حمایت از بزهدیدگان جرایم بین المللی و درس هایی که می توانند الگویی احتمالی برای حمایت از حقوق بزهدیدگان باشند مورد بررسی قرار می گیرند.
  کلیدواژگان: بزهدیده، عدالت کیفری، دیوان کیفری بین المللی، اتحادیه آفریقایی
 • سمیه سادات میری لواسانی، محمد قربانزاده، بهنام اکبری* صفحات 165-194

  اختلاس به عنوان یکی از جرایم اقتصادی که به اعتماد عمومی نسبت به حاکمیت آسیب میزند همزمان با شکل گیری دولت و به خصوص از زمان تشکیل دولت - ملت از سال 1649 میلادی از سابقه برخوردار است. با توجه به تاثیر منفی آن بر همگرایی مردم و دولت و بر اقتصاد، به جهت مقابله با اختلاس در اسناد مختلف داخلی و بین المللی به آن اشاره شده است. با این حال، تفاوت هایی میان بسترهای داخلی و بین المللی مبارزه با اختلاس دیده میشوند، از جمله عدم جرم انگاری اختلاس در بخش خصوصی، عدم پیش بینی سازکار معاضدت های قضایی بین المللی در زمینه اختلاس، عدم تبیین دقیق مقررات سوت زنی در مورد مبارزه با اختلاس در حقوق داخلی ایران در مقابل منطقه ای بودن تا بین المللی بودن حقوق مبارزه با اختلاس و عدم ضمانت اجراهای موثر در سطح بین المللی برای مبارزه با اختلاس. اینکه اختلاس کننده لزوما باید کارمند دولت و یا کارمند سایر اشخاص حقوق عمومی باشد همچنین تمایز اختلاس با مفاهیم مشابه یکی از ویژگیهای مهم این مقاله است. پژوهش از منظر هدف، کاربردی و با روش کیفی انجام شده و جمع آوری داده ها به صورت کتابخانه ای و اسنادی صورت پذیرفته است.

  کلیدواژگان: اختلاس، تبانی، حقوق ایران، خیانت در امانت، سوت زنی، کنوانسیون مریدا
 • ولی الله صادقی*، حسن مرادی صفحات 195-234

  از آغاز شیوع ویروس کوید-19 در ایران، ستاد ملی مقابله با کرونا، مرجع اصلی مقررات گذاری برای مدیریت و کنترل این بیماری بوده است. این ستاد برای پیشگیری از نقض مقررات مربوط به کنترل کرونا و واکنش در برابر ناپیروی از آنها، اقدام به تخلف انگاری و پاسخ گذاری های کنشی و واکنشی انعطاف پذیر نموده است. پاسخ های کنشی ستاد، شامل تدابیر پیشگیرانه اجتماعی و وضعی (فاصله گذاری اجتماعی، اطلاع رسانی و قرنطینه) بوده و پاسخ های واکنشی آن، به گونه جریمه مالی (در برابر ماسک نزدن، تردد غیرمجاز جاده ای، نقض قرنطینه) و صنفی و اداری بوده است. این نظام واکنشی در برابر کروناپراکنی، به صورت برخورد شدید دفعی (یکباره) نبوده است بلکه به صورت تدریجی، رنگین و گروه مدار بوده و به موازات تغییر وضعیت همه گیری و گسترش سویه های ویروس یا مناسبت های ملی و مذهبی و پیش بینی کاهش میزان رعایت دستورهای بهداشتی، سخت گیرانه تر شده است. با گسترش واکسیناسیون و ایمن سازی نسبی جامعه در برابر کرونا و فروکش کردن موج ابتلا به آن، تخلف زدایی و واکنش زدایی از تدابیر محدودیت ساز یادشده، در دستور کار ستاد قرار گرفته و در این راستا، بخصوص در نیمه دوم سال 1401، شاهد عادی شدن شرایط بهداشتی جامعه و لغو محدودیت های کرونایی می باشیم.

  کلیدواژگان: سیاست جنایی، کرونا، کوید-19، ستاد ملی مقابله با کرونا، بیماری واگیر
|
 • Ali Dehghani *, Mohammad Ashouri, Mansour Rahmdel Pages 9-37
  One of the requirements and guarantees of the principle of neutrality is to conduct preliminary investigations by an independent judge and to distinguish the prosecutor from the investigating authority.In this regard,the investigator entered the structure of the department of justice and the prosecutor's powers were prosecuted as a party to the limited criminal proceedings.Although the principle of impartiality and the necessity of observance of it in Article 3 of the Criminal Procedure Code of our country have been emphasized,but its requirements and aspects Particularly in the preliminary stage of the preliminary investigation, officials have been neglected.In the same way, prosecutors still have the power to investigate and arrest the defendants in a large number of crimes and the investigator does not have complete independence in conducting investigations.Moreover,despite the adoption of the judiciary system,in some crimes and in the courts of the section,the system of public courts (all stages of proceedings by the judge of the unit( are applied,which is contrary to the principle of neutrality.In this article, the principle of neutrality and its components in the preliminary investigation and the degree of adherence of the legislator of our country to the requirements of this principle have been analyzed.
 • Ebrahim ZARE * Pages 39-70
  The principle of proportionality is one of the elements of retributive theories.Moreover its application is about the proportionality of the punishment of a crime to the same crime.Crucial question is whether the proportionality of the punishment with those crimes,determining the appropriate punishment for each crime and execution in cases where there are multiple crimes or not?Regarding the proportionality of punishment in various crimes,the criminals have relied on another principle called"overall proportionality"to determine the punishment commensurate with those crimes,which is based on mitigation.Otherwise,we will face an increase in the impunity of punishments.In some cases,the offender is deprived of major part of life and in some cases;people are destroyed as a result of criminal sanctions or it imposes a punishment that is equivalent to the punishment of severe and serious crimes.Although this principle is supported by intuitive attractions,it will need philosophical convincing justifications.Retributivists who believe in the principle of equal punishment for equal crimes must now provide evidence in order to justify bulk discount in the punishment of multiple offences.The idea of overall proportionality,which is based on the qualitative measurement of harm rather than a quantitative and numerical model,can be a good basis for determining punishment of multiple offences.
  Keywords: harm, sentencing, Multiple offences, Overall Proportionality, Culpability
 • Seyede Saedeh Hosseini *, Seyed Mahdi Seyyedzadeh Sani, Abdolreza Javanjafari Pages 71-100
  Helping at-risk people is one of the most important ethical norms that has always been emphasized as a vital factor in maintaining and strengthening solidarity in societies. But since the mere existence of a moral duty cannot be a requirement for individuals to engage in philanthropic behavior, it is necessary for criminal policymakers to develop ethical behaviors in order to develop this culture and encourage individuals to adopt socially acceptable behaviors To this end the legislature of the Islamic Republic of Iran and many European countries have criminalized the non-intervention of people in emergency situations and have thus emphasized this moral value. However, in the American legal system with the exception of a few states, due to the overriding of individualistic values over ethical values, no statutory general duty to assist at-risk individuals has been foreseen, And criminal policymakers can only punish the special observer if there is a specific duty to prove the causal relationship between the abandonment of the act and the criminal outcome.
  Keywords: General bystander, Special bystander, Legal Obligation, Moral obligation, criminal liability
 • Arian Petoft Pages 101-135

  According to Article 91 of the Penal Code, any kind of doubt on the "intellectual development and perfection" of a child causes the punishment of Hadd and Qisas to fall. In fact, by expressing this concept, the legislator has taken a valuable step towards the transcendence of the principles of criminal law for children and adolescents; but at the same time, due to the ambiguity and theoretical shortcomings, this issue is associated with many intellectual conflicts among legal scholars. If this concept and its relationship with intellect in the field of criminal responsibility are not well clarified, multiple practices in criminal proceedings in this regard will be expected. Intellectual development is a concept that inherently related to some of the basics of neuroscience. Therefore, the present study strives to explain this concept in the context of neurolaw and to determine its achievement criteria. In this regard, using the valuable experience of the American jurisprudence to localize its mechanisms and legal teachings in our country's criminal justice system can be very fruitful. The findings of this study, in addition to significantly eliminating scientific gaps in this field, provide judges with appropriate views and criteria regarding the intellectual development in juvenile delinquency.

  Keywords: Neurolaw, Intellectual development, perfection, Juvenile Delinquency, Article 91 of the Penal Code, USA
 • Aliazam Rafinejad, Ali Najafi Tavani *, Mohammad Jafar Saed Pages 137-164
  In criminal proceeding, the victim participation as a precondition of enforcement of law is very important. The comparative study of victims participation in various generations of criminal courts and their effectiveness from new developments of criminal justice specially the restorative justice, will help us to understand the approach of these courts towards victim participation in international criminal law. The end of cold war and aftermath developments in the regions like Rwanda and ex-Yugoslavia resulted to shaping international criminal tribunals. After making International Criminal Court some cases in Africa refer to ICC, and the proceed African cases in ICC result the unhappy of some African head of states. Meanwhile, the matter of reparations of damages to victims due to international crimes became very important. The experiences of restorative justice can be a good model for criminal justice and reparation of damages and victim participation in Africa. In this article the legal developments of protection of international crimes victims and the lessons that can be a model for protection of victims rights will examined.
  Keywords: Victim. Criminal justice. International criminal court. African union
 • Somayah Sadat Mirilavasani, Mohammad Ghorban Zadeh, Behnam Akbari * Pages 165-194

  Embezzlement is one of the economic crimes, which undermines public confidence. Embezzlement has a history parallel to the formation of the state. It has had a negative impact on people-government convergence and the economy since the formation of the nation-state in 1649. It has been mentioned in various domestic and international documents. However, there are differences between domestic and international anti-embezzlement platforms including the lack of criminalization of embezzlement in the private sector. There is also a lack of mechanism of international judicial assistance in embezzlement, non-explanation to elaborate on whistleblowing rules on combating embezzlement in Iranian domestic law and there is no warranty of effective international enforcement against embezzlement. The current research is practical as far as its aim is concerned and has been carried out by applied by a qualitative method and the data collection has been carried out through libraries and documents.

  Keywords: : Betrayal of Trust, collusion, embezzlement, Iranian Law, Merida Convention, Whistleblowing
 • Valiollah Sadeghi *, Hasan Moradi Pages 195-234

  From the point of view of criminal policy, the coronavirus Covid-19 can be examined in two ways; Corona as a crime and Corona as a context of crime. In this paper, the only criminal policy governing the corona is recognized in the light of the general rules and regulations governing these types of diseases and regulations issued in the past year, especially the approvals of the National Corona Headquarters. In this criminal policy, on the one hand, various health-action measures are implemented to prevent the transmission of Quaid-19 virus, and on the other hand, in response to the violation of these measures, classic and modern criminalization / minor offence have been imposed. Minimal criminal intervention, Status-oriented, Colorful responses, Gradual punitiveness and intolerance in some matters have been features of the preventive criminal policy against Corona. Therefore, the body of criminal policy governing this virus is a combination of criminalization and irregular responses, which has led to the creation of a special justice system within the criminal justice system. It seems that the developing tendency of the mentioned headquarters towards criminal policy based on situational prevention and contentment with fines and deprivation of violators has led to neglect of the etiology of non-compliance and insufficient attention to social preventive measures. It seems that with the prolongation of its prevalence in the country and the decrease in the value of official norms, it may lead to an increase in the number of violations.

  Keywords: National Corona Headquarters, infectious disease, Corona, COVID-19, Criminal policy, Respons