فهرست مطالب

نشریه پرستاری کودکان
سال نهم شماره 2 (زمستان 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/12/09
 • تعداد عناوین: 9
|
 • هاجر جهادیان سروستانی*، الهه عرب عامری، داوود حومنیان شریف آبادی، فضل الله باقرزاده، فاطمه پسند صفحات 1-13
  مقدمه

  بررسی عوامل موثر بر رشد حرکتی از جهت شناسایی دلایل تاخیر رشد حرکتی به والدین و کاردرمانگرها در مسیر پیشبرد درمان اطفال بسیار مهم می باشد، هدف از تحقیق حاضر بررسی عوامل پویای موثر بر حرکات ظریف کودکان 12-9 ماه بوده است.

  روش

  بدین منظور 283 کودک مورد غربالگری قرار گرفتند، مقیاس مورد استفاده شامل فراهم سازه محیط خانه برای تکامل حرکت اطفال،دلبستگی والدین پس از زایمان، پرسشنامه فرصت های محیطی، پرسشنامه فعالیت بدنی عادتی بک، پرسشنامه سلامت عمومی بود. عوامل موثر بر رشد حرکات ظریف در سه بخش عوامل فردی، عوامل مادر و عوامل محیطی کودک دسته بندی شدند.

  یافته ها

  نتایج معادلات ساختاری نشان داد با توجه به شاخص های برازش گزارش شده، مدل مفهومی این پژوهش دارای سطح برازش قابل قبولی نمی باشد، در ادامه نتایج رگرسیون نشان داد که در قسمت عوامل مادر هیچ یک از عوامل سهم معناداری در پیش بینی حرکات ظریف نداشتند، رگرسیون خطی در قسمت عوامل فردی نشان داد که سن با ضریب اثر 0/15- و انگیزش با ضریب اثر 0/14 و در قسمت عوامل محیطی، تعداد خواهر-برادر با ضریب اثر 0/17- و تشویق والدین با ضریب اثر 0/17 حرکات ظریف  را پیش بینی کردند.

  نتیجه گیری

  متغیرهای پیش بین حاضر، قدرت پیش بین ضعیفی داشتند در نتیجه تحقیقات بیشتری لازم هست تا عوامل پیش بین قوی تری برای رشد حرکتی مشخص شود

  کلیدواژگان: حرکات ظریف، طفل، عوامل فردی، عوامل مادر، عوامل محیطی
 • رضا قانعی قشلاق، حمید شریف نیا، فاطمه خوشنوای فومنی، دانیال کوهستانی، اسماعیل حسین زاده*، طاهره مختاریان گیلانی صفحات 14-23
  مقدمه

  تردید در واکسیناسیون افزایش یافته است و سازمان بهداشت جهانی اکنون آن را یک تهدید بزرگ برای سلامت جهانی می داند. تردید در واکسیناسیون و عدم انجام آن در افرادی که هنوز واکسینه نشده اند وکسانی که سیستم ایمنی ضعیفی دارند و در برابر عفونت آسیب پذیر هستند باعث کاهش مصونیت در برابر بیماری می شود هدف این مطالعه روان سنجی نسخه فارسی مقیاس تردید در واکسیناسیون کووید-19 در نوجوانان و کودکان ایرانی بود.

  روش

  این مطالعه روش شناختی و مقطعی با استفاده از روش نمونه گیری ساده با حجم نمونه 1260نفرانجام شد. ابزار مورد استفاده در پژوهش پرسشنامه شامل سوالات دموگرافیک و مقیاس ترجمه شده تردید در واکسیناسیون بود که از طریق شبکه های اجتماعی برای افراد واجد شرایط ارسال شد. داده های مقیاس تکمیل شده با کمک نرم افزارهای SPSS-AMOS26 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  نتایج

   با تحلیل عامل اکتشافی دو عامل استخراج شد که به طور کلی 49/73% از واریانس کل تمایل والدین به تزریق واکسن کووید 19 در کودکان و نوجوانان را تبیین کردند. با توجه به یافته های تحلیل عامل تاییدی، تمامی شاخص های برازش مناسب بودند و برازش مدل تایید گردید. بررسی روایی همگرا و واگرا نشان داد که هر دو عامل از روایی همگرا و واگرایی مناسبی برخوردار است. نتایج همسانی درونی نشان داد که آلفای کرونباخ و امگا مک دونالد، پایایی مرکب و حداکثر پایایی از دو عامل استخراج شده عالی هستند (>77/0). علاوه بر این، مقیاس از مقادیر پایایی خوبی برخوردار بود (> 3/0). طبق این نتایج مقیاس همسانی درونی خوبی نیز داشت.

  نتیجه گیری

  نسخه فارسی مقیاس تردید در واکسیناسیون از روایی سازه و پایایی قابل قبولی برخوردار بود. دارای دو عامل با 10 گویه است که 49/73درصد از کل واریانس تردید در واکسیناسیون را در تمایل والدین به تزریق واکسن کووید 19 در کودکان و نوجوانان را توضیح می دهد. این مقیاس می تواند برای محققان و ارایه دهندگان مراقبت های بهداشتی در شناسایی و غربالگری والدینی که در واکسیناسیون کودکان و نوجوانان تردید دارند مفید باشد.

  کلیدواژگان: تردید در واکسیناسیون، کووید-19- ایران، روان سنجی، نوجوانان، کودکان
 • خاتون پورمودت، حمیدطاهر نشاط دوست، محمدباقر کجباف*، هوشنگ طالبی صفحات 24-34
  مقدمه

  یکی از اختلالات بحث برانگیز که اولین بار در DSM-5 مطرح شده است، اختلال بی نظمی خلق اخلالگر است، ویژگی اصلی این اختلال طغیان های مکرر و شدید خشم به صورت کلامی و رفتاری و تحریک پذیری به صورت مداوم است. این مطالعه باهدف بررسی میزان فراوانی  اختلال بی نظمی خلق اخلالگر و اختلالات همراه با آن انجام شده است.

  روش

  شرکت کنندگان این پژوهش شامل 2063 دانش آموز 9 تا 12 ساله(پایه سوم تا ششم ابتدایی) در سال تحصیلی 1397 شهر بوشهر بود که به وسیله سه ابزار که عبارتند از 1- پرسشنامه خشم و تحریک پذیری محقق ساخته 2- پرسشنامه CSI-4 و 3-مصاحبه بالینی بر اساس DSM-5 مورد ارزیابی قرار گرفتند.

  نتایج

  میزان شیوع اختلال بی نظمی خلق اخلالگر در کودکان 6/1 درصد بود. رگرسیون لجستیک چندمتغیره نشان داد بیش فعالی/کمبود توجه (2/03O=R و 0/01 =P) نافرمانی مقابله ای (5/96O=R و 0/001= P)، اختلال سلوک (3/52O=R و 0/003= P) اضطراب فراگیر (7/99O=R و 0/000 =P) و اضطراب اجتماعی (2/32O=R و 0/001= P) به طور معنی داری شانس اختلال همبود با اختلال بی نظمی خلق اخلالگر را دارا است. اختلال افسردگی و ویژگی های جمعیت شناختی به طور معنی دار شانس همبودی با اختلال بی نظمی خلق اخلالگر را نداشتند.

  نتیجه گیری: 

  نتایج این پژوهش نشان داد که میزان شیوع اختلال بی نظمی خلق اخلالگر نزدیک و مطابق با میزان فراوانی این اختلال با توجه به DSM-5 هست؛ و با اختلالات هیجانی و رفتاری نیز همبودی بالایی دارد.

  کلیدواژگان: بی نظمی خلق اخلالگر، همبودی اختلالات، خشم و تحریک پذیری
 • کوثر ارسلانی، منصوره بهرامی پور* صفحات 35-45
  مقدمه

  کنترل خشم کودکان یکی از اصلی ترین دغدغه بیش تر والدین است و با توجه به اینکه رفتارهای پرخاشگرانه در کودکان قابل شکل گیری و قابل مشاهده است و زمانی که این رفتارها شکل بگیرد و مورد توجه قرار نگیرد ممکن است دایمی شوند و در ابعاد مختلف زندگی فرد اثرگذارند. پژوهش حاضر با هدف اثربخشی شیوه های مثبت مدیریت خشم بر کنترل هیجانی و تعاملات بین فردی کودکان 5 تا 6 سال شهر اصفهان انجام شد.

  روش

  روش تحقیق از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون و دوره پیگیری همراه با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل کلیه کودکان پرخاشگر 6تا5 ساله دارای پرونده در مراکز مشاوره فعال در حوزه کودک شهر اصفهان در بازه زمانی تابستان 1399 بود. و به روش نمونه گیری هدفمند30 کودک مبتلا به پرخاشگری بر اساس ملاک های ورود و خروج انتخاب شدند و سپس به شیوه تصادفی در دو گروه15نفر ازمایش و کنترل جایگزین شدند. ابزارهای پژوهش شامل: پرسشنامه رفتار کودکان ایبرگ و پینکاس (1999)، پرسشنامه کنترل هیجان پاشیری طلایی و یزدخواستی (1397) و پرسشنامه ی تعامل بین فردی یزدخواستی و فرهادیه (1394) بود. که در مرحله ی پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری پرسشنامه ها توسط والدین کودکان پاسخ داده شد. برای گروه آزمایش جلسات مداخله به مدت 12جلسه برگزار شددرحالی که گروه کنترل در معرض هیچ مداخله ای قرار نگرفتند. داده ها با استفاده ار روش های آماری شامل میانگین، انحراف معیار و تحلیل کواریانس چندمتغیره با استفاده از نرم افزار آماری SPSS نسخه 23 انجام شد.

  نتایج

  نتایج نشان داد که شیوه های مثبت مدیریت خشم بر کنترل هیجانی (f=4 ,p<0.001) و تعاملات بین فردی در گروه (f=4 ,p<0.001) کودکان 5 تا 6 سال دارای پرخاشگری تاثیر معنا دار دارد. همچنین نتایج نشان داد که 0/81 درصد ار تعاملات بین فردی به تعاملات بین دو گروه مربوط است.

  نتیجه گیری: 

  آموزش شیوه های مثبت مدیریت خشم اثرات قابل توجهی بر کنترل هیجانی و تعاملات بین فردی کودکان داشته بنابراین می توان نتیجه گرفت جهت کنترل هیجانی و تعاملات بین فردی کودکان از این آموزش بهره برد.

  کلیدواژگان: مدیریت خشم، کنترل هیجانی، تعاملات بین فردی، کودکان
 • فاطمه اویژگان*، عالیه جلال الدینی، فرشته قلجایی صفحات 46-53
  مقدمه

  جراحی یک رویداد منفی است که با اثرات نامطلوب برای کودکان همراه است. از جمله عوارض جراحی می توان اضطراب را نام برد. از صدای مادر می توان به عنوان مداخله ای برای کنترل اضطراب کودک استفاده کرد. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر صدای مادر بر اضطراب قبل از عمل جراحی در کودکان تحت عمل جراحی ناحیه تحتانی شکم در سال 1398 انجام شد.

  روش

  در این مطالعه کارآزمایی بالینی، 80 کودک سن 6-1 سال بستری در بخش جراحی اطفال بیمارستان امام علی زاهدان  به روش نمونه گیری در دسترس و تدریجی انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه مداخله (40 نفر) و کنترل (40 نفر) قرار گرفتند. داده ها با استفاده از پرسشنامه سنجش اضطراب کودکان تعدیل شده ییل (mYPAS) جمع آوری شد.  در گروه مداخله صدای مادر قبل از عمل جراحی پخش شد.  در هر دو گروه اضطراب در زمان ورود به اتاق عمل و بعد از اتمام پخش صدا مورد بررسی قرار گرفت.

  نتایج

  نتایج نشان داد  میانگین اضطراب  گروه مداخله قبل از پخش صدای مادر  از (6/59±57/12)  به  (6/90 ±52/82) پس از آن کاهش معناداری یافت. میانگین نمره اضطراب بعد از پخش صدای مادر در دو گروه مداخله و کنترل تفاوت معناداری داشت (0/0001 =p). 

  نتیجه گیری

  این پژوهش نشان دهنده تاثیر صدای مادر بر کاهش اضطراب کودکان تحت عمل جراحی می باشد. بنابراین به پرستاران پیشنهاد می شود که  از صدای مادر جهت کنترل اضطراب در کودکان تحت جراحی استفاده کنند.

  کلیدواژگان: صدا، مادر، جراحی، اضطراب، کودکان
 • مریم حاتمی موسی آبادی، زهره لطیفی*، محمد سلطانی زاده صفحات 54-63
  مقدمه

  هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر آموزش خودشفابخشی بر شفقت خود، عزت نفس و پرخاشگری نوجوانان دختر بدسرپرست بود.

  روش

  روش پژوهش به شیوه ی نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون-پیگیری با گروه کنترل اجرا شد. جامعه ی آماری پژوهش شامل دختران نوجوانان بدسرپرست شهر اصفهان بود که به منظور اجرای پژوهش، از طریق فراخوان عمومی در مراکز مشاوره 40 نفر که تمایل به شرکت در طرح را داشتند به صورت در دسترس انتخاب شدند. سپس به صورت تصادفی به دو گروه آزمایش (20 نفر) و گواه (20 نفر) گمارده شدند. پرسشنامه های شفقت خود ریس، پامیر، نف و ون گاچت (2011)، عزت نفس کوپراسمیت (1967) و پرخاشگری آیزینک و گلین ویلسون (2011) به عنوان پیش آزمون اجرا و سپس گروه آزمایش تحت 14 جلسه (به صورت هفته ای یک جلسه 30 دقیقه ای) آموزش خودشفابخشی قرار گرفتند و پس از اتمام آموزش پس آزمون و پس از یک ماه پیگیری، برای هر دو گروه اجرا شد.

  نتایج

  برای تحلیل نتایج از آزمون تحلیل واریانس مکرر استفاده شد. نتایج نشان داد که آموزش خودشفابخشی در افزایش شفقت خود و عزت نفس و کاهش رفتارهای پرخاشگرانه شرکت کنندگان تاثیر معناداری داشته است (0/05>p).

  نتیجه گیری: 

  بنابر نتایج تحقیق انجام شده می توان روش آموزشی خودشفابخشی را بعنوان یکی از رویکردهای جدید مثبت گرا جهت افزایش سلامت روانشناختی دختران نوجوان بدسرپرست با اثرات نسبتا پایدار، برای افزایش مهارت های خود مراقبتی به کاربرد.

  کلیدواژگان: خودشفابخشی، شفقت خود، عزت نفس، پرخاشگری، بدسرپرست
 • فیروزه صفریان، میترا کامیابی*، زهرا زین الدینی، علیرضا منظری توکلی صفحات 64-76
  مقدمه

  اعتبار سنجی مقیاس مهارت های زندگی می تواند به ارزیابی مهارت های زندگی در کودکان ده ساله کمک نماید؛ بنابراین هدف از پژوهش حاضر بررسی اعتباریابی فرم الکترونیکی مقیاس مهارت های زندگی در کودکان ده ساله است.

  روش

  این پژوهش از نوع روان سنجی ابزار است که جامعه آماری شامل کلیه کودکان ده ساله استان کرمان بود که تعداد نمونه ها بر اساس معیارهای روان سنجی به تعداد 100 نفر برای بخش روایی همگرا ، 430 نفر برای بخش روایی سازه و 250 نفر برای تحلیل عاملی تاییدی تعیین شد نمونه ها به وسیله نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند اطلاعات پژوهش از طریق دو مقیاس مهارت های زندگی کرونین و آلن (2017) و مهارت های زندگی شارما (2003) به صورت الکترونیکی با ارسال لینک مقیاس به موبایل والدین کودکان جمع آوری گردید. برای بررسی روایی از روایی محتوا، همگرا و روایی ساختاری استفاده شد. پایایی مقیاس به وسیله روش های همسانی درونی و پایایی تصنیفی بررسی گردید.

  نتایج

  نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که مقیاس از هشت عامل تشکیل شده است. تحلیل عاملی تاییدی مرتبه دوم نیز مدل هشت عاملی را تایید کرد. این مقیاس به همراه فرم کوتاه مقیاس مهارت های زندگی شارما (2003) اجرا شد که همبستگی معنی داری بین دو مقیاس (r=??) وجود داشت و همین طور ضریب آلفای کرونباخ برای کل سوالات و سوالات ابعاد نیز همگی بزرگتر از 0.7 بود.

  نتیجه گیری: 

  مقیاس مهارت های زندگی کرونین و آلن (2017) با 43 گویهاز پایایی و روایی مناسبی در کودکان ده ساله ایرانی برخوردار است.از مقیاس مهارت های زندگی کرونین و آلن (2017) می توان برای ارزیابی مهارت های زندگی در کودکان ده ساله استفاده کرد.

  کلیدواژگان: مهارت های زندگی، کودک، تحلیل عاملی، اعتباریابی
 • الناز فرجی نصفچی، یاسمن یعقوبی*، صغری میرحسینی، زهرا غلامعلی پور گرفمی، سامان معروفی زاده، فرزام شیخی سنندج، سهیلا مجیدی صفحات 77-88
  مقدمه

   کووید 19 یک اورژانس بهداشت عمومی در جهان است که همه ی افراد جامعه به خصوص گروه های آسیب پذیر از جمله کودکان را تحت تاثیر قرار داده است. مطالعه حاضر به منظور تعیین دانش و نگرش از ابتلا و گسترش بیماری کووید19و عوامل مرتبط در والدین کودکان بستری نیز انجام گرفته است.

  روش

  در این مطالعه توصیفی _ تحلیلی 250 نفر از والدین کودکان بستری در مرکز آموزشی درمانی 17 شهریور وابسته به دانشگاه علوم پزشکی گیلان از طریق نمونه گیری در دسترس دسترس از مهر تا پایان آذر سال 1399به مدت 3 ماه انتخاب شدند. داده ها معیار ورود به مطالعه شامل داشتن حداقل سواد خواندن و نوشتن و رضایت آگاهانه جهت شرکت در این پژوهش بود. داده ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته، حاوی برسشنامه سنجش دانش و نگرش بعد از بررسی روایی و پایایی(ضریب کودر-ریچاردسون 8/0 برای بخش دانش و ضریب آلفای کرونباخ 82/ 0برای بخش نگرش)، جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  نتایج

  میانگین دانش والدین 10/32(خوب) و میانگین نگرش والدین 19/17(متوسط) بود. همچنین ارتباط مثبت معنی داری بین نمرات دانش و نگرش والدین مشاهده شد (0/001>P). میانگین نمرات دانش و نگرش والدینی که ساکن شهر بودند به صورتی معنی دار بالاتر از والدین ساکن روستا بود (به ترتیب، 0/004=P، 0/002=P) و میانگین نمرات دانش و نگرش در مادرانی که تحصیلات زیر دیپلم داشتند به صورتی معنی دار پایین تر از سایر مادران بود (به ترتیب، 0/001>P، 0/001=P)؛ نتایج مشابهی نیز برای تحصیلات پدران مشاهده شد. همچنین بین دانش و درآمد خانواده رابطه مثبت و معناداری مشاهده شد (0/001 > p).

  نتیجه گیری

  با توجه به نگرش متوسط والدین نسبت به  بیماری کووید 19 در کودکان، می توان با استفاده از استراتژی های مختلف از جمله برنامه های آموزشی و همچنین ارایه نتایج به مدیران بهداشتی کشور، به ارتقاء نگرش و تقویت دانش والدین کمک نمود تا به کنترل سریعتر بیماری های عفونی از جمله کووید 19 منجر شود.

  کلیدواژگان: دانش، نگرش، کووید 19، والدین، کودکان
 • سعید ولدی*، حسن محمدزاده صفحات 89-98
  مقدمه

  با توجه به اهمیت بسزای ماهیت چندبعدی محیط خانه در مطالعات رشد بخصوص رشد حرکتی کودکان؛ مطالعه حاضر تاثیر وضعیت اقتصادی - اجتماعی، میزان سابقه ورزشی و سطح فعالیت بدنی والدین بر سطح فراهم سازی حرکتی محیط خانه کودکان را موردبررسی قرار داده است.

  روش

  روش پژوهش با رویکرد مقطعی، از نوع توصیفی و به لحاظ نحوه گردآوری داده ها زمینه یابی بود که در سال 1400 انجام شده است. شرکت کنندگان شامل 236 نفر از والدین (پدر و مادر) دارای کودکان 18 تا 42 ماهه بودند که به روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. والدین فعالیت های بدنی و ورزشی خود را برحسب سطح و سوابق رتبه بندی کردند؛ وضعیت اقتصادی-اجتماعی مطابق با سطح درآمد و میزان تحصیلات والدین ارزیابی شد. محیط خانه با استفاده از ترجمه فارسی سیاهه فراهم سازی محیط خانه برای رشد حرکتی (AHEMD) ارزیابی شدند.

  نتایج

  نتایج نشان داد که هیچ رابطه معناداری میان میزان سابقه ورزشی و سطح فعالیت بدنی پدران با نمرات فراهم سازهای حرکتی خانه وجود ندارد. درصورتی که این رابطه، با میزان سابقه ورزشی مادران معنادار بود (r=0.24,p<0.001)؛ و فراهم سازهای حرکتی با میزان سابقه ورزشی مادران تفاوت معناداری داشت (p<0.001، Effect size=11% ). در ادامه یافته ها نشان داد، رابطه معناداری میان سطح فراهم سازهای حرکتی با سطح فعالیت بدنی مادران وجود دارد (Eta=0.21,p<0.05). به علاوه، تفاوت معناداری هم میان فراهم سازهای حرکتی خانه با سطح فعالیت بدنی مادران (p<0.05، Effect size=11% ) وجود دارد. همچنین، شاخص های وضعیت اقتصادی-اجتماعی به میزان 44% تاثیر معناداری بر وجود سطح فراهم سازهای حرکتی خانه بخصوص اسباب بازی های حرکتی درشت و ظریف داشت (P<0.001).

  نتیجه گیری:

   تنها هرچه میزان سابقه ورزشی و سطح فعالیت بدنی مادران بالاتر باشد (بیش از دو سال) در کنار معیارهای وضعیت اقتصادی-اجتماعی در تهیه و تقویت فراهم سازهای حرکتی محیط خانه برای کودکان نافذ و تاثیرگذارتر است و در بین ابعاد مختلف فراهم سازهای حرکتی دو بعد اسباب بازی های حرکتی درشت و ظریف شدیدا تحت تاثیر شرایط اقتصادی خانواده ها و همچنین سابقه ورزشی مادران می باشد.

  کلیدواژگان: فراهم سازهای حرکتی، فعالیت بدنی والدین، وضعیت اقتصادی-اجتماعی، محیط خانه
|
 • Hajar Jahadian Sarvestani*, Elahe Arabameri, Houminian Sharifabadi Davoud, Houminian Sharifabadi, Fazlollah Bagher Zadeh, Fateme Pasand Pages 1-13
  Introduction

  Investigating the factors affecting motor development is very important in identifying the causes of motor developmental delay for parents and occupational therapists in the development of pediatric treatment. This study aims to model dynamic factors affecting fine motor development milestones of 9-12 months old infants.

  Method

  in this study 283 children were screened by age and stage scale which included providing the home environment for motor development-infant scale, parental postpartum attachment scale, Beak habitual physical activity questionnaire, and general health questioner. Factors affecting motor development were classified into three parts: individual, maternal and environmental factors.

  Result

  Structural equation model showed that according to the fitting indexes reported, the conceptual model of this research does not have an acceptable fitting level. Regression results showed that none of the factors had a significant contribution to the prediction of fine movements in the maternal factors group. Linear regression in the individual factors group showed that age with an effective coefficient of -0.15 and motivation with an effective coefficient of 0.14 had a significant contribution to the prediction of fine movements. And in the environmental factor group, the number of siblings with an effective coefficient of -0.17 and parents' encouragement with an effective coefficient of 0.15 had a significant contribution to the prediction of fine movements.

  Conclusion

  The present results showed that the present predictive variables had poor predictive power, so more research is needed to identify stronger predictors of fine motor development.

  Keywords: Environmental factor, fine motor development milestone, Individual factor, Infant, maternal factor
 • Reza Ghanei Gheshlagh, Hamid Sharif Nia, Fatemeh Khoshnavay Foman, Daniyal Kohestani, Esmaeil Hoseinzadeh*, Tahereh Mokhtaryan-Gilani Pages 14-23

  Intruduction: 

  Hesitancy about vaccination has grown, and the World Health Organization now considers it a major threat to global health. Hesitancy about vaccination and not doing it in people who have not been vaccinated yet and those who have a weak immune system and are vulnerable to infection reduce immunity against the disease. This psychometric study was the Persian version of the Covid-19 vaccination Hesitancy scale in Iranian adolescents and children.

  Methods

  This methodological and cross-sectional study was performed using a simple sampling method with a sample size of 1260 people. The instrument used in the study was a questionnaire including demographic questions and a translated vaccination Hesitancy scale (VHS) that was sent to eligible individuals through social media. The completed scale data were analyzed using SPSS-AMOS26 software

  Results

  Exploratory factor analysis revealed two-factor structures that generally explained 49.73% of the total variance of parents' desire to receive the Covid 19 vaccine in children and adolescents. According to the findings of the Confirmatory factor analysis, all fit indices were appropriate and the model fit was confirmed. The convergent and divergent validity showed that both factors have good convergent and divergent validity. The results of internal consistency showed that Cronbach's alpha and omega McDonald's combined reliability and maximum reliability of the two extracted factors are excellent (> 0.77). In addition, the scale had good reliability values (> 0.3). According to these results, it also had a good internal consistency scale.

  Conclusion

  The Persian version of the vaccination Hesitancy scale had acceptable construct validity and reliability. It has two factors with 9 items that explain 49.73% of the total variance of vaccination Hesitancy in the parents' desire to get the Covid 19 vaccine in children and adolescents. This scale can be useful for researchers and healthcare providers in identifying and screening parents who are skeptical about vaccinating children and adolescents

  Keywords: Hesitancy in vaccination, Covid-19- Iran, psychometry, Adolescents, Children
 • Khatoon Pourmaveddat, Hamid Taher Neshat Doost, MohammadBagher Kajbaf*, Hoshang Talebi Pages 24-34
  Introduction

  One of the controversial disorders recently introduced in DSM-5 is Disruptive Mood Dysregulation Disorder (DMDD). The main symptoms of DMDD include regular outbursts, verbal and behavioral anger, and constant irritability. The present study aims to explore the prevalence of DMDD and its associated disorders

  Method

  The study population included all 9-12-year-old students(Grades 3 to 6 elementary)in the academic year 2018-19 in Bushehr County. Accordingly, 2,063 students were selected through two-stage cluster sampling to fill out the researcher-made anger and irritability questionnaire and the CSI-4 Questionnaire and to participate in a clinical interview based on DSM-5.

  Results

  Study results showed that the prevalence of DMDD among children is 6.1 percent. According to the multivariate logistic regression, the rates of comorbidity with DMDD for other disorders include ADHD (P=0.01, OR=2.03), ODD (P=0.000, OR=5.96), CD (P=0.003, OR=3.52), GAD (P=0.000, OR=7.99), and social anxiety (P=0.001 and OR=2.32). Moreover, depression and demographic features had no significant predictive power for this disorder.

  Conclusion

  The study results showed that the prevalence of disruptive mood dysregulation disorder was close and similar to DSM-5 criteria and showed high comorbidity with emotional and behavioral disorders

  Keywords: Disruptive Mood Dysregulation Disorder, Comorbidity Disorders, Anger, irritability
 • Kousar Arsalani, Mansoreh Bahrami Pour* Pages 35-45
  Introduction

  Controlling children's anger is one of the main concerns of most parents, and given that aggressive behavior in children can be formed and observed, and when these behaviors are formed and not taken into account, they may become permanent and affect various aspects of life. The aim of this study was to evaluate the effectiveness of positive anger management practices on emotional control and interpersonal interactions in children aged 5 to 6 years in Isfahan.

  Methods

  The research method was quasi-experimental with a pre-test-post-test design and a follow-up period with the control group. The statistical population included all aggressive children aged 5 to 6 years with files in active counseling centers in the field of children in Isfahan during the summer of 1399. Thirty children with aggression were selected by purposive sampling method based on inclusion and exclusion criteria and then 15 people were randomly substituted in experimental and control groups. The research instruments included: Eberg and Pinkas 'Children Behavior Questionnaire, (1999) Pashiri Talaei and Yazdkhasti's Emotional control questionnaire (1397), Yazdkhasti and Farhadieh's Interpersonal Interaction Questionnaire (2015). In the pre-test, post-test, and follow-up stages, the questionnaires were answered by the children's parents. For the experimental group, intervention sessions were held for 12 sessions, while the control group was not exposed to any intervention. Data were used using statistical methods including mean, Standard deviation and multivariate analysis of covariance were performed using SPSS software version 23.

  Results

  The results showed that positive anger management practices have a significant effect on emotional control (p<0. 001, f=4) and interpersonal interactions in the group (p<0.001, f=4) of children aged 5 to 6 years with aggression. The results also showed that 0.81% of interpersonal interactions are related to interactions between the two groups.

  Conclusion

  Teaching positive anger management practices have significant effects on children's emotional control and interpersonal interactions, so it can be concluded that this training can be used to control children's emotional and interpersonal interactions.

  Keywords: Anger management, Emotional control, Interpersonal interactions, Children
 • Fateme Avijgan*, Alia Jalalodini, Fereshteh Ghaljaei Pages 46-53
  Introduction

  Surgery is a negative event that is associated with adverse effects on children. One of the most common complications of surgery is anxiety. The mother's voice can be used as an intervention to control children's anxiety. The aim of this study was to investigate the effect of maternal voice on postoperative pre-operation anxiety in children undergoing lower abdominal surgery in 2019.

  Method

  In this clinical trial, 80 children aged 1-6 years admitted to the pediatric surgery ward of Imam Ali Hospital in Zahedan were selected by available and gradual sampling methods and randomly divided into two groups, intervention (40 people) and control (40. ( Data were collected using the modified- Yale preoperative anxiety scale. In the intervention group, the mother's voice was played before surgery. Anxiety was assessed in both groups when entering the operating room and after the sound was played.

  Results

  The results showed the mean of the anxiety before playing the mother's voice in the intervention group was (57.12±6.59) which received a significant decrease to (52.82±6.90) after the intervention.  The mean of anxiety was significantly different in the two groups, (intervention and control) (P= 0.0001).

  Conclusion

  This study shows the effect of a mother's voice on reducing anxiety in children undergoing surgery. Therefore, nurses are advised to use the mother's voice to control anxiety in children undergoing surgery.

  Keywords: Voice, Mother, Surgery, Anxiety, Pediatrics
 • Maryam Hatami Moosaabadi, Zohreh Latif*, Mohammad Soltanizadeh Pages 54-63
  Introduction

  The aim of this study was to investigate the effectiveness of self-healing training on self-compassion, self-esteem, and aggression in poorly supervised teen girls.

  Method

  The research method was quasi-experimental with a pretest-posttest-follow-up design with a control group. The research population included poorly supervised teen girls in Isfahan that were for sake of this research gathered by public instigators in counseling centers. 40 people that were willing to participate in this research by the accessible method were randomly put into two groups the experimental group (20 people) and the control group (20 people). Self-compassion scale of Ross Vonk, Pummir, Kristin Neff, and Vangacht (2011), Stanley Coopersmith’s self-steam scale (1967), and Eyesenk and Gllenn Wilson’s aggression scale (2011) were used as a pre-test. Afterward, the experiment group was put under 14 sessions (a 30-minute session per week) for learning how to self-heal. After that both groups took the post-test and a month of follow-up was executed for both groups.

  Results

  For analyzing the results, a frequent variance analysis test was used. Results show that teaching self-healing had a significant effect on the rise of self-compassion and self-steam and a decrease in aggressive behaviors in participants (p<0.05).

  Conclusion

  According to the results of research that are done so far, we can put teaching self-compassion as a new optimistic approach method for increasing teen girls’ psychological health with relatively stable effects, in the subject of increasing self-care skills

  Keywords: self-healing, self-compassion, self-steam, aggression, poorly supervised
 • Firoozeh Safarian, Mitra Kamiabi*, Zahra Zare, Alireza Manzari Tavakoli Pages 64-76
  Introduction

  The Validation of Life Skills Questionnaire can help to assess life skills in ten-year-old children; Therefore, the aim of this study was to evaluate the validation of the electronic form of the Life Skills Scale in ten-year-old children.

  Method

  This study is a tool psychometry that the statistical population included all ten-year-old children in Kerman province. The number of samples was determined based on psychometric criteria to be 100 for the predictive validity section and 430 for the construct validity section. Research data were collected electronically through two questionnaires on the life skills of Cronin and Allen (2017) and the life skills of Sharma (2003) by sending the link of the questionnaire to the mobile phones of parents of children. Content validity, convergent, and construct validity methods were used to evaluate the validity of the scale. The reliability of the scale was assessed by internal consistency methods and class reliability.

  Results

  The results of exploratory factor analysis showed that the researcher-made scale consists of eight factors and has good validity and reliability. The second-order confirmatory factor analysis also confirmed the eight-factor model. This questionnaire was administered along with the short form of the Sharma Life Skills Scale (2003) which had a significant correlation between the two questionnaires also Cronbach's alpha coefficient for all questions and dimension questions were all greater than 0.7. Therefore, Cronin and Allen Life Skills Scale (2017) with 43 items has good reliability and validity in 10-year-old Iranian children.

  Conclusion

  The Cronin and Allen Life Skills Scale (2017) questionnaire can be used to assess life skills in ten-year-old children.

  Keywords: Life Skills, Child, Factor Analysis, Validation
 • Elnaz Faraji Nesfechi, Soghra Mir Hosseini, Zahra Qolamalipour Garfami, Saman Maroufizadeh, Farzam Shaikhi Sanandaj, Soheila Majidi Pages 77-88
  Introduction

  Covid-19 is a public health emergency around the world that has affected all members of society, especially vulnerable groups, including children. Current research has been conducted to establish knowledge and attitudes about the infection and spread of covid-19 disease and related factors in parents of hospitalized children.

  METHOD

   In this descriptive-analytical study, 250 parents of children admitted to the 17 Shahrivar Medical Education Center, affiliated with Gilan University of Medical Sciences, were selected from samples available from October to the end of December 2019 for 3 months. The criteria for participation in the study were a minimum of literacy and informed consent to participate in this study. Data were collected and analyzed using an investigator-designed questionnaire, which includes a questionnaire to measure knowledge and attitude after verifying validity and reliability (Couder-Richardson coefficient 0.8 for the knowledge part and Cronbach's alpha coefficient 0.82 for the attitude part).

  RESULTS

  the parental knowledge average was 10.32 (good) and the parental attitude average was 19.17 (average). A significant positive association was also observed between knowledge scores and parental attitudes (P <0.001). The mean knowledge and attitude scores of parents living in urban areas were significantly higher than those of parents living in rural areas (P = 0.004, P = 0.002), respectively. Mean knowledge and attitude scores in mothers with a bachelor's degree were significantly lower than in other mothers (P <0.001, P = 0.001, respectively); similar results were observed for the education of fathers. Furthermore, a positive and significant relationship was observed between knowledge and household income (p <0.001).

  CONCLUSION

  By examining average parental attitudes towards COVID-19 in children, various strategies, including awareness programs and the presentation of findings to country health officials, can help improve parental attitudes and knowledge. These measures will lead to a faster fight against infectious diseases, including Covid 19.

  Keywords: Knowledge, Attitude, COVID-19, Parents, Pediatrics
 • Saeed Valadi*, Hasan Mohammadzadeh Pages 89-98
  Introduction

  Considering the importance of the multidimensional character of the home environment in developmental research, especially the motor development of children, the current study examines the effect of parents' socioeconomic status, sports experience rate, and the level of physical activity on the level of motor affordances.

  Method

  The research method with a cross-sectional approach was descriptive, and data collection was a survey that was conducted in 2022. Participants included 236 parents (father and mother) with children aged 18-42 months and were selected by multi-stage cluster sampling. Parents scored their physical and athletic activities based on level and background/experience. Their socioeconomic standing was determined based on their income and education. The home environment was assessed using the Persian version of the Affordances in the Home Environment for Motor Development-Self-Report (AHEMD-SR).

  Results

  The results showed no significant relationship between the rate of sports experience and the level of physical activity of fathers with home motor affordances scores. However, this relationship was significant with the rate of mothers' sports experience (P<0.001, r=0.24), and motor affordances were significantly different from mothers' sports experience (P<0.001, effect size = 11%). The results showed a significant relationship between motor affordances and the mothers' level of physical activity (P<0.05, Eta = 0.21). In addition, there is a significant difference between motor affordances and the mothers' level of physical activity (P<0.05, effect size = 6%). In addition, socioeconomic status indicators had a significant effect of 44% on the level of home motor affordances (P<0.001).

  Conclusion

  Only the higher the mothers' rate of sports experience and the level of physical activity (more than two years) along with the criteria of socioeconomic status in providing and strengthening home motor affordances for children is more influential and effective. Among the different dimensions of motor affordances, the two dimensions of fine-and-gross motor toys are strongly influenced by the economic conditions of families as well as the sport's history of the mothers.

  Keywords: Motor Affordances, Parents' Physical Activity, Socio-Economic Status, Home Environment