فهرست مطالب

 • پیاپی 34 (پاییز 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/12/09
 • تعداد عناوین: 9
|
 • علیرضا اسعدی* صفحات 9-25

  از جمله معانی و تفسیرهای مطرح برای مرجعیت علمی قرآن، اثرگذاری معنادار آن در یک حوزه دانشی است که شامل عرصه برون علمی (نظیر مبادی و روش آن علم) و نیز عرصه درون علمی (نظیر مسایل و نظریات مطرح در آن علم) می شود. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی به بررسی اثرگذاری تعالیم قرآنی و وحیانی بر روش فلسفی می پردازد و ضمن تبیین شاخصه های روش فلسفی، در صدد است تا نشان دهد که هر چند روش فلسفی (یعنی روش برهانی و یقینی) مورد تایید قرآن است، اما یگانه راه کشف حقیقت نیست از این رو فلاسفه مسلمان با الهام از تعالیم قرآن کریم، به نقادی عقل و تعیین حد و حدود آن پرداخته و از اعتبار معرفت شناختی وحی و کشف و شهود در کنار آن سخن گفته اند و عقل منطقی و روش ارسطویی را یگانه راه کشف حقیقت نمی دانند.

  کلیدواژگان: قرآن کریم، مرجعیت علمی قرآن، فلسفه اسلامی، روش فلسفی، روش عقلی
 • ملیحه مسعودی* صفحات 27-46

  محوریت مفهوم استعلایی در فلسفه کانت تا جایی است که کانت این وصف را به عنوان شاخص اصلی فلسفه خود بر می گزیند و فلسفه کانت را با تعبیر استعلایی، از دیگر نظام های فلسفی تشخیص می دهند. استاد سید فاطمی سعی دارند که دیدگاه خود در مبانی نظری حقوق بشر را به اتکای فلسفه کانت صورت بندی نمایند و مفهوم انسان استعلایی را برای تحقق حقوق بشر معاصر شرطی اساسی تلقی می کنند.به نظر می رسد مفهوم استعلایی در نظام فکری استاد سید فاطمی، با مفهوم اصلی آن در فلسفه کانت فاصله زیادی دارد. به همین دلیل تلاش ایشان برای ابتنای دیدگاه خود بر فلسفه کانت، مناقشه ای اساسی دارد. استاد سید فاطمی بدون توجه به ابعاد گسترده این مفهوم در پرتو انقلاب کوپرنیکی و نظام ایدیالیسم استعلایی کانت، آن را به کار برده اند و در نتیجه با رویکردی پیشاکانتی که مستلزم رویکرد جوهری به انسان و غفلت از شرایط استعلایی سوژه است، از این مفهوم بهره برده اند، درحالی که مفهوم استعلایی در فلسفه کانت معطوف به شرایط امکان در پرتو سوبژکتیویته است و هیچ نسبتی با تلقی استاد سید فاطمی از انسان استعلایی به عنوان انسان انتزاعی غیر معطوف به عرضیات ندارد.

  کلیدواژگان: انسان استعلایی، انقلاب کوپرنیکی، حقوق بشر، سوژه، سید فاطمی، کانت
 • سید مجید موسوی*، محمد رضاپور صفحات 47-68
  سبک صحیح زندگی دارای مبانی اعتقادی و فلسفی نظیر عقلانیت، معنویت، اعتدال و... است. عقلانیت در بین متفکران غربی به عنوان ابزار تامین اهداف صرفا مادی، تقویت کننده نظام سرمایه داری، نفی کننده قدرت ماورایی، متعارض با دین و تعبد به دین تفسیر شده که نمی تواند مبنای سبک زندگی دین صحیح باشد. درحالی که اگر عقلانیت به صورت جامع و متعالی ملاحظه گردد، سبک زندگی مبتنی بر آن رشد همه جانبه فرد و جامعه را در همه ابعاد در پی دارد و برآیند آن، تحقق تمدن نوین اسلامی می باشد. در نوشتار حاضر، ضمن تبیین اصل عقلانیت متعالی و تفاوت آن با عقلانیت های رایج، ویژگی های آن در سه سطح تشریح شده است. ویژگی های آن در سطح شناخت، عبارتند از: بهره حداکثری از منابع شناخت، حقیقت محوری، معطوف به امنیت، آرامش و یقین، حجیت قواعد منطقی، توجه به داده های یقینی علوم، انتخاب تبیین احسن، تکیه به شناخت های بدیهی، مرزبندی بین قلمرو تجربی و معارف فلسفی و وحیانی. ویژگی های آن در سطح اخلاقی نیز عبارت است از: دارا بودن نظام ارزشی و فراگیر، انسجام درونی، قابلیت تبیین عقلانی، توجه هم زمان به حسن فعلی و فاعلی و توجه به رتبی بودن ارزش ها. ویژگی های عقلانیت در سطح ابزاری و معیشتی عبارتند از: هدف مندی، انتخاب وسیله مناسب برای اهداف، گزینش عقلانی در قلمرو احتمالات، توجه به سود مورد انتظار، اعتدال و میانه روی. روش تحقیق در این مقاله، توصیفی تحلیلی است.
  کلیدواژگان: عقلانیت متعالی، عقلانیت ابزاری، عقلانیت دینی، سبک زندگی
 • حمیدرضا شاکرین* صفحات 69-90

  داوکینز، زیست شناس معاصر و متخصص رفتارشناسی حیوانات، ضمن ایمان به نظریه فرگشتی داروین، طی چند دهه کوشیده است تا قرایتی الحادی و طبیعت گرایانه از آن ارایه کرده و بی خدایی را بر تکامل باوری استوار گرداند. مهم ترین تکیه گاه وی در این بحث، اصل انتخاب طبیعی است که آن را رازگشای چیستان هستی، هماوردناپذیر، نابینا و عاری از هر گونه جهت مندی، به نحو انباشتی، آمیخته با قدری شانس و نامبتنی بر هوش و آگاهی می داند. مقاله پیش رو بر آن است تا دیدگاه و دلایل او در این زمینه را بررسی کرده و به سنجش بگذارد.ماحصل این تحقیق، ظهور خطاهای متعدد داوکینز در اصل دعاوی، استدلال بر آنها و نیز در نتیایج حاصله و در نهایت ناکامی وی در تحمیل متافیزیک طبیعت گرایانه خود بر نظریه فرگشتی و تبیین علمی الحاد است. افزون بر آن، روشن خواهد شد که برخلاف پندار داوکینز، نه تنها نظریه تکامل با نگره توحیدی هم ساز است، بلکه تقدیر حکیمانه الهی بهترین تبیین و زیرساخت اعتبار معرفتی آن است.

  کلیدواژگان: خدا، فرگشت، الحاد، داوکینز، انتخاب طبیعی، تصادف
 • یاسر حسین پور*، احمد سعیدی صفحات 91-112

  فلاسفه اسلامی براساس قاعده ضرورت علی معتقدند که هر فعل اختیاری انسان، از سوی فاعل به درجه وجوب می رسد و با وصف ضرورت محقق می شود. ولی برخی اندیشمندان، ضروری بودن فعل را با اختیاری بودن آن ناسازگار دانسته و با استناد به بداهت اختیار انسان، ضروری بودن فعل اختیاری و مبادی آن را انکار کرده اند. به اعتقاد این اندیشمندان، برای پذیرش اراده آزاد و اختیار حقیقی باید قاعده ضرورت علی را از تحلیل مبادی فعل کنار گذاشت و هر انسانی را در هر مرحله ای پیش از انجام فعل اختیاری خود، در اصل انجام فعل و در کیفیت انجام آن کاملا آزاد تلقی نمود.از یک سو نمی توان نقش و اهمیت بحث اختیار و اراده آزاد در تحلیل فلسفی رفتار انسانی در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی را انکار کرد و از سوی دیگر، بحث علیت و ضرورت علی را که از مباحث بسیار با اهمیت و قریب به بدیهی در فلسفه شمرده شده اند، نمی توان کنار گذاشت. ازاین رو در این مقاله، بحث تنافی یا عدم تنافی اختیار و ضرورت علی را از زاویه ای تازه بررسی کرده و عدم تنافی آنها را اثبات نموده ایم.

  کلیدواژگان: اختیار، اراده، رفتار اختیاری انسان، مبادی رفتار، ضرورت بالغیر، استاد فیاضی
 • محسن ابراهیمی*، رضا صادقی صفحات 113-133
  داده تجربی در معرفت‎شناسی معاصر، به محتوای بی‎واسطه ادراک حسی اشاره دارد که توسط ضمیر اول شخص و در زمان حال از آن گزارشی داده می‎شود. مهم‎ترین مساله در رابطه با آن، بحث از توان توجیه‎گری این محتواست. توان توجیه‎گری داده‎ تجربی با قیاس ذو حدین، به چالش کشیده می شود که امر را دایرمدار مفهومی و یا غیر مفهومی بودن آن می‎کند. در این مقاله، نخست استدلال شده است که بخشی از این نزاع ناشی از ابهام در کاربرد اصطلاح مفهوم است که معنا و جایگاه هستی‎شناختی روشن و مورد اتفاقی ندارد. سپس با تکیه بر مبانی معرفتی مکتب فلسفی صدرایی، استدلال شده است که محتوای غیر مفهومی داده تجربی پیش شرط لازم برای تحقق و ایفای نقش معرفتی مفاهیم است. ازآنجاکه این محتوای غیر مفهومی، معرفتی حضوری است که غیر از معرفت مفهومی است دیدگاهی که به دست می آید، نمونه ای از نامفهوم گرایی خواهد بود. در این دیدگاه برای رها شدن از شک افراطی و دفاع ازعقلانیت دانش تجربی، به تعریفی درون گرایانه از توجیه تمسک شده است که در آن داده تجربی نقشی اساسی در حکایت گری از جهان خارج دارد. در انتها بیان می‎شود که چنین شناختی با اینکه مطلق و کامل نیست، اما با جهل مطلق نسبت به جهان خارج نیز فاصله دارد و گرفتار خودتنهاانگاری نیست.
  کلیدواژگان: داده تجربی، نامفهوم گرایی، مفهوم گرایی، علم حصولی، علم حضوری
 • مهدی (کورش) نجیبی* صفحات 135-154

  جستار پیش رو با روش گردآوری کتابخانه ای نرم افزاری و نیز داده پردازی تحلیلی انتقادی و با هدف بررسی و نقد استدلالی دیدگاه های پیرامون هبوط آدم و تنزل مقام یا ترفیع و عروج وی به نگارش در آمده است که پس از تبیین مفاهیم آدم و هبوط، به بیان حقیقت هبوط و سپس بررسی دو دیدگاه اصلی پرداخته است و در ادامه به این نتیجه می رسد که نه تنها به خلاف دیدگاه برخی از مفسران و متکلمان اسلامی تناقضی میان هبوط و عروج وجود ندارد، بلکه با تبیین عقلی و استدلالی مبانی نظریه حکیمان و عارفان مسلمان پیرامون هبوط و کرامت انسان و نقد و زیر سوال بردن مبانی دیدگاه های مقابل، با دو استدلال حکمی و عرفانی بیان می دارد که تنها راه عروج آدم به کمال نهایی اش هبوط بوده است و هبوط ملازمتی با معصیت تشریعی و یا ترک اولی و اخراج از بهشت ندارد؛ چراکه در حقیقت، هبوط گسترش شعاع وجودی حقیقت آدم و به کارگیری ابزارهای موجود در عالم ماده برای عروج است.

  کلیدواژگان: آدم، هبوط آدم، انسان کامل، عروج آدم و معصیت تکوینی
 • سید مرتضی هنرمند*، جمال سروش، احسان ترکاشوند صفحات 155-173

  از اجزاء گسترش معنویت و اخلاق، توجه به ملاک فعل اخلاقی در مکتب اخلاقی اسلام (یعنی قرب اختیاری) است که هم حسن فعلی و هم فاعلی موجب آن می گردد. حسن فاعلی یعنی: خلوص نیت اگر باشد، در پذیرش عمل مربوطه تردیدی نیست و همچنین اگر اصلا نباشد، در عدم پذیرش عمل مربوطه تردیدی نیست. اما اگر نیت قرب مغشوش گردد، بنا بر ظاهر روایاتی مانند «انا خیر شریک»، عمل مردود و غیر قابل پذیرش است. درحالی که اگر این گونه باشد، اکثر انسان ها از کمال و سعادت و رضوان الهی محروم شده و دین اسلام حرجی می گردد و مسلمانان دچار یاس می شوند. مقصود ما از صعوبت حسن فاعلی همین است. در نوشتار حاضر، چهار راه حل به روش نقلی تحلیلی در برابر صعوبت مذکور ارایه شده است: «رفع صعوبت با تدقیق در مفهوم شرکت»، «رفع صعوبت با توجه به کیفیت عمل»، «پذیریش صعوبت و جبران آن با فضل و رحمت الهی یا شفاعت معصومین:» و «تشکیکی بودن مراتب قرب».

  کلیدواژگان: فعل اخلاقی، حسن فاعلی، صعوبت اخلاص، نیت مغشوش
 • سید سعید میراحمدی*، حمید پارسانیا، رحمان احترامی صفحات 175-193

  موضوع نامتناهی بالفعل که مسایلی همچون تناهی یا عدم تناهی ابعاد عالم، امکان وجود جزء لایتجزی، امکان وجود نامتناهی شیء، تناهی یا عدم تناهی زمان و حوادث گذشته، و تسلسل در سلسله علل و معالیل را شامل می شود، از دیرباز مورد توجه و اختلاف اندیشمندان بوده است. برخی از آنان بر امتناع نامتناهی بالفعل و برخی بر امکان آن، براهینی اقامه کرده اند. عده ای نیز ادله طرفین را ناتمام دانسته و در مساله توقف کرده اند. در پی تلاش های کانتور پذیرفته شد که نامتناهی بالفعل، قابل اثبات یا ابطال منطقی نیست. با قبول برهان ناپذیری و تصمیم ناپذیری ریاضیاتی نامتناهی بالفعل و استقلال آن از ریاضیات متناهی، در نهایت، در نظریه اصل موضوعی مجموعه ها، اصل موضوع نامتناهی به عنوان یکی از اصول موضوعه پذیرفته شد. در این نوشتار، علاوه بر نشان دادن استقلال نامتناهی بالفعل از ریاضیات متناهی، برهانی جهت اثبات برهان ناپذیری ریاضیاتی نامتناهی بالفعل ارایه می شود. روشن می شود که براهین ریاضیاتی ابطال نامتناهی بالفعل (مانند تطبیق، طرف و وسط، سلمی و غیره)، برهان به معنای منطقی آن نیستند، بلکه تنها جنبه تنبیهی دارند و در صدد روشن کردن هر چه بیشتر لوازم پذیرش مفهوم نامتناهی بالفعل هستند تا در سایه آن، بتوان به قابلیت تصدیق امکان یا امتناع نامتناهی بالفعل دست یافت.

  کلیدواژگان: نامتناهی بالفعل، براهین ریاضیاتی، تسلسل، حدوث زمانی عالم، تناهی ابعاد، برهان ناپذیری، تصمیم ناپذیری
|
 • Alireza Asaadi * Pages 9-25

  From among the proposed meanings and interpretations for the cognitive authority of the Qur'an, is its significant impact on a discipline of knowledge both outside (such as principles and method of that discipline) and inside (such as issues and current theories in that discipline).Having adopted an analytic-descriptive method, the author goes to study the influence of the revealed and Qur'anic teachings on philosophical method. Not only does he explain the indexes of philosophical method, but also goes to demonstrate that this method (proof and certitude) is approved by the Qur'an; it is not the only method for discovering the truth, though. Accordingly and inspired by the Qur'anic teachings, Muslim philosophers have criticized the limitations of the intellect and talked about the cognitive value of revelation and spiritual visions, and have not confined the way of discovering the truth to logical reasoning or Aristotelian method.

  Keywords: The Glorious Qur'an, cognitive authority the Qur'an, the Islamic philosophy, the philosophical method, the rational method
 • Malihe Masoudi * Pages 27-46

  In Kant's philosophy, the concept of "transcendental" is so important that he has coined such a term as a core index for his philosophy to distinguish his in contrast to other philosophical systems. Professor Fatemi has tried to base his view about the theoretical principles of human rights on Kant's philosophy considering the concept of "transcendental man" as the fundamental condition for the realization of contemporary human rights. The concept of "transcendental man" in professor Fatemi's system of thought seems far cry from that in Kant's philosophy. Accordingly, his efforts to do that are open to a major objection. Failing to consider the wide range of this concept in the light of Kant's Copernican Revolution and system of transcendental idealism, professor Fatemi has adopted a pre-Kantian approach to use the term which entails an approach of substance to man neglecting the transcendental conditions of the subject. This is while, the concept of "transcendental" in Kant's philosophy concerns terms of the possibility in the light of subjectivism and has no relation to professor Fatemi's attitude towards "transcendental man" as an abstract man along with no accident.

  Keywords: transcendental man, Copernican Revolution, Human rights, subject, professor Fatemi, Kant
 • Sayyid Majid Musawi *, Mohmmd Rezapoor Pages 47-68
  A sound lifestyle depends on doctrinal and philosophical principles such as rationality, spirituality, moderation and the like. With Western scholars, rationality is interpreted as a means for meeting material needs, capitalism, negation of metaphysical power, opposing religion and religious devotion; therefore, it cannot be used as the foundation for a sound religious lifestyle. However, were rationality regarded transcendent and comprehensive, it would lead to a progress in all dimensions of individual and social lifestyle thus to the realization of Islamic civilization.     In their paper, the authors have explained transcendent rationality and its deference from current rationalities. The characteristics of such rationality are clarified at three levels. At the cognitive level, they are: maximum use of the sources of knowledge, truth-centeredness, security, peace and certainty, the authority of logical rules, consideration of well-founded science-data, the choice of best explanation, reliance on self-evident knowledge, and demarcating borders between the scope of experience and the revealed and philosophical teachings. At the moral level, they are: a wide system of values, internal coherence, capability of rational explanation, considering both good act and good intention of the agent, and that the system of values is hierarchical. At the instrumental level and livelihood, they are: purposefulness, the choice of proper means for aims, the choice of rationality in the case of different probabilities, considering the expected profits, and moderation. The adopted method is analytic-descriptive.
  Keywords: transcendent rationality, Instrumental Rationality, religious rationality, Lifestyle
 • Hamidreza Shakerin * Pages 69-90

  Having believed in Darwin's theory of evolution, the contemporary biologist and animal behaviorist, Richard Dawkins has tried to present a naturalistic and atheistic account of the theory during several decades thus basing atheism upon evolutionism. His strongest support for such an account is natural selection which he considers as a clue to decipher the mystery of being, invincible though blind, bereft of any orientation, in an accumulated way, along with some sort of luck, and based not on intelligence or awareness. In his paper, the author goes to study and assess Dawkins' view and arguments.The upshot of this research is Dawkins' many mistakes in his very claims, arguments, results, and at last his failure in imposing his naturalistic metaphysics on the evolution theory thus his so-called scientifically atheistic explanation. Furthermore and contrary to Dawkins' assumption, not only the theory of evolution is compatible with monotheistic approach, but also divine and wise calculations are the best explanation and infrastructure for the cognitive value of evolution theory.

  Keywords: Allah, evolution, atheism, Dawkins, natural selection, coincidence
 • YASER HOSEINPOUR *, Ahmad Saeidi Pages 91-112

  As per the causal necessity rule, Muslim philosophers are of the view that every human voluntary act does not happen unless it reaches the point of necessity. Some scholars, however, go to hold that the necessity of an act is incompatible with free will; resorting to human free will as self-evident, they denied the necessity within human voluntary act and its principles. In their view and in order to embrace true free will, one should separate the causal necessity rule from the analysis of principles of voluntary act. Prior to every phase of the process of voluntary act, every man is to be regarded thoroughly free in both doing the very act and how to do it.  From one side, one cannot deny the role and significance of free will in the philosophical analysis of human behavior in humanities and social studies, and from another side, we might not be disregarded causality and causal necessity as the important and close to self-evident issue of philosophy. Accordingly, in their paper, the authors have tried to look into whether free will is compatible with causal necessity from a new angle and to prove that they are not incompatible.

  Keywords: Free Will, volition, human voluntary behavior, the principles of behavior, necessary by another, professor Fayyazi
 • Mohsen Ebrihime *, RAZE Sadqi Pages 113-133
  In contemporary epistemology, sense-data signify direct sense-perception reported by the first person singular and in the present time. The most important issue about it is whether one can justify its content. The justification for sense-data is challenged by a dilemma that makes the issue spin over whether it is conceptual or none-conceptual.In their paper, the authors have first demonstrated that some part of the dispute comes from the ambiguity of the application of the term and that its ontological position is not clear nor is it agreed upon. Then, relying on epistemological principles of Mulla Sara's philosophy, they have argued that the none-conceptualized contents of sense-data are the necessary prerequisite for the realization and fulfilment of the cognitive role of concepts. Since this content is not conceptualized and is thus presential knowledge -other than conceptual knowledge-, the outcome view would be an instance of none-conceptualism. In this view and in order to come free from strong skepticism and to defend rationality of empirical knowledge, we have resorted to an introspective definition of justification in which sense-data play a major role in representing the outside world. In the end, we have shown that such imperfect knowledge is far from absolute ignorance as to the world outside and from solipsism.
  Keywords: sense-data, none-conceptualism, conceptualism, conceptual know-ledge, Presential Knowledge
 • Mahdi Najibi * Pages 135-154

  In what follows, adopting a library-software method in collecting data and critical-analytic method in processing, the author aims to study and criticize views and arguments about the Adam's Fall and ascension. Having explained the concepts of Adam and Fall, he goes to deal with two major views and goes on to draw the conclusion that -contrary to the views of some Muslim scholars and exegetes- not only there is no contradiction between the Fall and ascension, but also the only way for Adam's ascension to his perfection is his Fall onto this earth. He has rationally argued for the principles of Muslim philosophers and mystics' views about the Fall and human dignity and undermined the principles of the opposite views. He has also demonstrated that Adam's Fall was not entailed by legal disobedience or abandonment of what is more worthy or expulsion from Eden. On the contrary, the issue of Fall required the expansion of the ontic rays of Adam and his use of existing means in this material world for his ascension.

  Keywords: Adam, Adam's Fall, perfect man, Adam's ascension, genetic disobe-dience
 • Seyed Morteza Honarmand *, Jamal Soroush, Ihsan Torkashvand Pages 155-173

  One factor of the promotion of spirituality and morality is the criterion of moral act in the Islamic school of moral thought (voluntary proximity to Allah) required by both the very good act and good intention of the agent. When good intention of the agent, i.e. the sincere intention, is there, the action will be undoubtedly accepted; and it will be rejected, otherwise. If the intention of proximity were impure, the act would be rejected according to the apparent meaning of some traditions such as "I am a good partner". If that were the case, most people would fail to attain perfection happiness and Allah's pleasure left alone in despair, and Islam would be a cause of strait. This is what we mean by the difficulty of good intention of the agent.In their essay and adopting a descriptive-analytic method, the authors have proposed four solutions: 1- "a close look into the concept of partnership"; 2- "dealing with the quality of the act"; 3- "embracing the difficulty but counterbalancing it through divine mercy or the intercession of infallible saints"; and 4- "that the stages of proximity is graded".

  Keywords: moral act, good intention of the agent, difficulty of sincere intention, impure intention
 • Sayyed Saied Mirahmadi *, Hamid Parsania Parsania, Rhaman Ihterami Pages 175-193

  As a philosophical question covering issues such as whether dimensions of the world are finite or infinite, the possibility of indivisible part, the possibility of an infinite thing, whether time and temporal past incidents are finite or infinite, and regressio ad infinitum in the chain of causes and effects, "Ad infinitum in actu" has since long caught the attention and disputes of scholars. Some of them have argued for the possibility and some for the impossibility of it. There are others who considered the arguments of both sides inadequate and thus remained silent about the issue. Following Kantor's efforts, it was embraced that "Ad infinitum in actu" is neither provable nor refutable logically. Having embraced that mathematics of infinitum in actu cannot be proved nor can it be decided about and that it is far from mathematics of finitude, at last ad infinitum in actu was accepted as one postulate in the theory of postulates of sets.    In their essay showing that ad infinitum in actu is far from mathematical infinitum, the authors have suggested an argument to demonstrate that infinitum in actu is mathematically unprovable. It will become evident that mathematical arguments for the refutation of ad infinitum in actu (such as those of comparison, of the side and the middle, of ladder, and so on) are not real arguments, rather they are mere hints to more illuminate the consequences of the concept of ad infinitum in actu in the light of which one can decide about the possibility or impossibility of ad infinitum in actu.

  Keywords: ad infinitum in actu, mathematical arguments, regressio ad infinitum, temporal creation of the world, the finitude of dimensions of the world, that cannot be proved, that cannot be decided about