فهرست مطالب

برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای - پیاپی 23 (زمستان 1401)
 • پیاپی 23 (زمستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/12/09
 • تعداد عناوین: 6
|
 • محمدعلی فاطمی نیا*، علی خاکساری صفحات 1-47

  حمل ونقل بخش مهمی از توسعه پایدار شهری محسوب می شود. پایانه های مسافربری بین شهری تهران در طول سال میلیون ها مسافر را جابه جا می کنند و از حین حیث سهم قابل توجهی در بخش حمل ونقل مدیریت شهری دارند. پایانه های شهر تهران علاوه بر فضای کالبدی خاصی که دارند فضای اجتماعی ویژه ای بر آن ها حاکم است که منجر به جذب و حتی بازتولید آسیب ها و ناپایداری های اجتماعی مختلف و متعددی شده است. این تحقیق در نظر دارد با رویکردی کیفی- اکتشافی و با استفاده از تکنیک تحلیل مضمون مسایل، ناکارآمدی ها و ناپایداری های اجتماعی پایانه های شهر تهران را شناسایی و الگوپردازی نماید. شیوه نمونه گیری از نوع هدفمند می باشد. یافته های این تحقیق نشان می دهد که پایانه های شهر تهران به دلیل ریسک فاکتورهایی چون ازدحام، ناپایداری عناصر و عوامل، گردش مالی زیاد، ورود و خروج شهری، خلا قانونی در مدیریت و حتی مباحث اعتقادی به محلی برای آسیب های اجتماعی تبدیل شده است. از سوی دیگر به دلیل ضعف نظارت ها و فقدان مدیریت یکپارچه شهری موجب سرریز این آسیب ها و ناپایداری ها به محلات هم جوار و حتی درون اتوبوس شده است که درنهایت موجب بازتولید چرخه معیوب فضای ناپایدار و آسیب های اجتماعی پایانه ها شده است.

  کلیدواژگان: فضاهای عمومی، پایانه های مسافربری، آسیب ها و ناپایداری های اجتماعی
 • محمدمهدی مولایی، سبحان یحیائی*، مژگان حاجی زادگان، محمدحامد احسانبخش صفحات 49-85

  این مقاله با عینک نظری برساخته از تلفیق «حکمرانی خوب شهری» و «شهروندی فرهنگی در عصر اطلاعات» به دنبال پاسخگویی به این پرسش است که تعامل دوسویه شهروندان و مدیریت شهری در پرتو ابزارهای نوین فناوری اطلاعات و ارتباطات در چه الگویی قابل فهم است. لذا، پژوهش حاضر باهدف دستیابی به شناختی از جریان افکار عمومی در فضای مجازی و یافتن الگویی از تعاملات شهری در آن انجام شد. به این منظور، تعداد 18095 پست اینستاگرامی و 48300 پست توییتری جمع آوری شدند و دسته بندی کمی و کیفی آن ها با روش تحلیل محتوای کمی و تحلیل مضمون انجام گرفت. سپس، بر مبنای اطلاعات به دست آمده مدلی از تعاملات شهری ترسیم شد. بر اساس یافته ها گروه های فعال حوزه شهری در توییتر و اینستاگرام را می توان در پنج دسته «مدیریت شهری»، «بازیگران حاکمیتی مرتبط با مدیریت شهری»، «جریان های سیاسی»، «مردم» و «رسانه های جمعی» جای داد. همچنین، مقایسه فضای اینستاگرام و توییتر تفاوت قابل ملاحظه ای در این زمینه نشان می دهد و می توان گفت تمرکز بر توییتر، به دلیل تنوع و تکثر گروه های فعال در آن، بیشتر از اینستاگرام بیانگر وضعیت تعاملات شهری در رسانه های اجتماعی است. در توییتر برخلاف اینستاگرام، غلبه با محتواهای دارای جهت گیری منفی نسبت به مدیریت شهری تهران است و تعاملات بین بازیگران گاهی رویکرد تخاصم آمیز هم پیدا می کند.

  کلیدواژگان: تعاملات شهری، رسانه های اجتماعی، توییتر، اینستاگرام، تهران، افکار عمومی
 • منا صبورجنتی، ایمان قلندریان* صفحات 87-120
  توانمندسازی همواره به عنوان یکی از اصلی ترین جهت گیری ها برای بهبود کیفیت زندگی جوامع محلی مطرح بوده و می تواند باتوجه به زمینه موجود به شکل های متفاوتی انجام شود. برخی از بافت های شهری کم برخوردار که نیاز به توانمندسازی در آن به صورت جدی وجود دارد، دارای پتانسیل های بکر طبیعی برای اکوتوریسم هستند. اکوتوریسم، در عین ایجاد کیفیت مناسب محیط برای گردشگران، بیشترین حفاظت را در زمینه های مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، زیست محیطی و کالبدی از جامعه میزبان به عمل می آورد. این پژوهش با استفاده از روش فراترکیب مطالعات مرتبط، چارچوبی برای دو مفهوم توانمندسازی و اکوتوریسم ارایه نموده است و با تبیین ارتباط میان این دو چارچوب با بهره گیری از روش دلفی، فرآیند و معیارهایی برای اکوتوریسم شهری توانمندساز، ارایه داده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد اکوتوریسم شهری توانمندساز دارای ابعاد اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، ذهنی-ادراکی و زیست محیطی می باشد. این رویکرد در هر بعد به صورت گام به گام با توانمندسازی فردی، افزایش توان مشارکت پذیری، توسعه اجتماعی و اثربخشی اجتماعی؛ توانمندسازی اجتماعی جوامع میزبان را دنبال می کند.
  کلیدواژگان: اکوتوریسم شهری، اکوتوریسم اجتماع محور، توانمندسازی، جامعه محلی، اکوتوریسم شهری توانمندساز
 • سید هادی حسینی* صفحات 121-151
  اقامت اتباع خارجی در شهر تهران و رفت وآمد آن ها در قالب جدید سفیر و مستشار و شکل قدیمی تاجر و سیاح و حرکت تدریجی به سمت مناطق شمالی شهر به همراه شاه و درباریان و تملک باغ ها و احداث خانه های بزرگ و مجلل، موجب بروز برخی تغییرات و تحولات در این مناطق و به مرور تمام شهر تهران می شود. هدف این پژوهش، برشماری تاثیرات اتباع خارجی و به ویژه سفرای کشورهای مختلف ساکن در شهر تهران و تحلیل تغییرات اجتماعی- فضایی ناشی از سکونت آنان در محلات شمالی شهر تهران در دوره قاجار است. برای تحلیل چگونگی رخداد تغییرات اجتماعی و فضایی در بستر تاریخی شهر تهران، از روش مطالعات تاریخی و روش توصیفی-تحلیلی بهره گرفتیم. نتایج این پژوهش نشان می دهد اتباع خارجی و به ویژه سفرای کشورهای صاحب نفوذ در دوران قاجار، با بهره مندی از اختیارات پادشاه، تمکن مالی مناسب و تا حدودی مقبولیت اجتماعی، بهترین نقاط سکونتی شهر تهران را در برهه های مختلف در اختیار گرفته و سبب بسط و تقویت پدیده جدایی گزینی اجتماعی-فضایی در شهر تهران شدند. آن ها با سکونت در بهترین مناطق شهر (عموما شمال شهر)، بسیاری از مناسبات اقتصادی-اجتماعی رایج را تغییر داده و زمینه ساز بروز تحولات سکونتی بودند که اثرات آن تا به امروز قابل مشاهده است.
  کلیدواژگان: اتباع خارجی، جدایی گزینی فضایی، سفرا، فاصله طبقاتی، سفارتخانه
 • مریم ازنب، جمال الدین هنرور، محمدمهدی سروش*، فائزه طاهری سرمد صفحات 153-189

  بدون شک، محرمیت با ابزار سلسله مراتب فضایی، یکی از معیارهای اصلی طراحی و ساخت شهرهای اسلامی بوده است. تاکید اسلام بر محرمیت، باعث شده که این مشخصه بر تمامی ابعاد اجتماعی و فرهنگی که معماری، یکی از نمودهای آن است اثر بگذارد. در حقیقت، معماری ساختمان ها برای پاسخ به نیازهای فرهنگی و محیطی افراد، طراحی شده است. ازآنجاکه الگوی خانه های معاصر کرمانشاه تا حدودی گواه بر بی توجهی به اصل محرمیت در معماری و فرهنگ ایران است، ارایه الگویی برای حفظ محرمیت در خانه های امروزی بر اساس گونه شناسی مسکن، یکی از ضروریات مهم به نظر می رسد. هدف از این پژوهش، شناخت سلسله مراتب فضایی در ایجاد محرمیت درگونه شناسی تاریخی خانه هاست. با بررسی سلسله مراتب فضایی در ایجاد محرمیت، سیر تحول این فضاها در خانه های سه دوره، موردبررسی قرار گرفت. روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی، با تاکید بر روش استدلال منطقی است. یافته های تحقیق نشان می دهد که در خانه های تاریخی (دوره سنتی و انتقال) کرمانشاه، سلسله مراتب در ورود به خانه با نیازهای ساکنان متناسب بوده است که این تناسب، کمتر در اولویت توجه طراحان امروزی قرارگرفته است. ازاین رو، با ایجاد سلسله مراتب در فضای ورودی، علاوه بر ایجاد محرمیت، می توان به تعریف درستی از فضاهای خصوصی و نیمه خصوصی در خانه های معاصر (تجدد) دست یافت و از اختلال در کاربری و هویت دیگر فضاها جلوگیری به عمل آورد.

  کلیدواژگان: محرمیت، گونه شناسی تاریخی، فضای ورودی، مسکن، سلسله مراتب
 • توحید علی نژاد، سیامک پناهی*، حسن ابراهیمی اصل، اکبر عبدالله زاده طرف صفحات 191-219

  هدف از این پژوهش تحلیل تطبیقی روابط و چیدمان (نحو) فضا در ادراک پیکره بندی فضایی مسکن در خانه های دوره پهلوی و معاصر شهر ارومیه می باشد. روش پژوهش حاضر، به دلیل استخراج معیارهای قابل اندازه گیری و کمی شدن، تلفیقی از راهبردهای کمی و کیفی می باشد که با تحلیل نحوی شش نمونه از پلان های خانه های دوره پهلوی و پلان های معاصر ارومیه صورت گرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهد که عمق فضایی در پلان های معاصر، بیشتر از عمق نسبی سه پلان دوره پهلوی می باشد. میزان هم پیوندی در پلان های معاصر کم می باشد به این مفهوم که این بناها به صورت متراکم می باشند. فضاها در سه مجموعه دوره پهلوی دارای هم پیوندی بالاتری هستند و در سه نمونه پلان دوره معاصر، افتراق فضاها از سیستم بیشتر است. فضاها در سه مجموعه دوره پهلوی دارای هم پیوندی بالاتری هستند و در سه نمونه پلان دوره معاصر، افتراق فضاها از سیستم بیشتر است و میزان کنترل کل مجموعه در 6 نمونه مطالعاتی تقریبا در یک تراز است، به جز نمونه پلان 1 معاصر که از سطح کنترل بیشتری برخوردار است.

  کلیدواژگان: نحو فضا، پیکربندی، چیدمان فضایی، شهر ارومیه
|
 • Mohamadali Fateminia *, Ali Khaksari Pages 1-47

  Transportation is an important part of sustainable urban development. Tehran intercity passenger terminals carry millions of passengers throughout the year and make a significant contribution to urban transportation and management. Tehran city terminals, in addition to their special physical space, are dominated by a special social space that has led to the production and even reproduction of various social harms and instabilities. The sampling method of this research is qualitative and judgmental. This research intends to identify and model the problems, inefficiencies and social instabilities of Tehran's terminals with a qualitative-exploratory approach and using thematic analysis technique. The findings of this study show that the terminals of Tehran have become a place for social harms due to risk factors such as congestion, instability of elements and factors, high turnover, urban entry and exit, legal vacuum in management and even religious issues. On the other hand, due to poor supervision and lack of integrated urban management, these damages and instabilities have overflowed to neighboring neighborhoods and even inside the bus, which has finally reproduced the vicious cycle of unstable space and social damage to the terminals.

  Keywords: Public spaces, passenger terminals, social harms, social instabilities
 • MoahmmadMahdi Mowlaei, Sobhan Yahyaei *, Mozhgan Hajizadegan, MohammadHamed Ehsanbakhsh Pages 49-85

  This article, with a theoretical lens made from the combination of "Good Urban Governance" and "Cultural Citizenship in the Age of Information", seeks to answer the question of how the two-way interaction of citizens and urban management can be understood through modern tools of information and communication technology. Therefore, this study was conducted with the aim of gaining an understanding of the public opinion flow in cyberspace, and finding a pattern of urban interactions in it. For this, 18095 Instagram posts and 48300 Tweets were collected, and their quantitative and qualitative classification was done by quantitative content analysis and thematic analysis method. Then, a model of urban interactions was drawn. According to the findings of this study, urban activist groups on Twitter and Instagram can be divided into five categories: "Urban Management", "Governing Actors Related to Urban Management", "Political Groups", "People" and "Mass Media". The comparison of Instagram and Twitter shows a significant difference in this regard, and it can be said that the focus on Twitter, due to the diversity of active groups in it, more than Instagram can reflect the state of urban interactions on social media. Unlike Instagram, Twitter is dominated by content with a negative orientation towards Tehran's urban management, and actor interactions sometimes take a hostile approach.

  Keywords: Urban Interactions, Social Media, Twitter, Instagram, Tehran, Public Opinion
 • Mona Sabourjanati, Iman Ghalandarian * Pages 87-120
  Empowerment has always been considered as one of the primary directions for improving the quality of life in local communities, and it may be accomplished in a variety of ways depending on the circumstances. Some disadvantaged urban areas with a significant need for empowerment offer the pristine natural potential for ecotourism. Ecotourism not only provides the proper quality of the environment for tourists, but also offers the greatest protection in the host society's different social, economic, cultural, and environmental domains. In this study, the meta-combination approach is used to combine the two ideas of empowerment and ecotourism, resulting in a set of benefits for empowering communities and the framework of Empowering Urban Ecotourism and its process and criteria had been explained by the relationship between, Empowering and Urban Ecotourism By means of using the Delphi method. The results of the research show that Empowerment ecotourism has social, cultural, economic, political, Psychology-perceptual, and, environmental domains. This approach follows step-by-step individual empowerment, increasing the ability to participate, social development and social effectiveness, social empowerment of the host communities.
  Keywords: Urban Ecotourism, Community-Based Ecotourism, Empowerment, Local Community, Empowerment Ecotourism
 • Seyedhadi Hosseini * Pages 121-151
  The residence of foreign nationals in the city of Tehran and their coming and going in the new form of ambassador and adviser and the old form of merchant and tourist and the gradual movement towards the northern areas of the city with the king and courtiers and the acquisition of gardens and the construction of large houses and Luxury causes some changes and transformations in these areas and gradually in the whole city of Tehran. The purpose of this research is to enumerate the effects of foreign nationals and especially the ambassadors of different countries living in Tehran and to analyze the socio-spatial changes caused by their residence in the northern neighborhoods of Tehran during the Qajar period. To analyze how social and spatial changes occur in the historical background of Tehran city, we used the method of historical studies and descriptive-analytical method. The results of this research show that foreign nationals and especially ambassadors of influential countries during the Qajar era, with the benefit of the king's authority, appropriate financial resources and to some extent social acceptability, had the best residential areas of Tehran at different times. took and caused the expansion and strengthening of the phenomenon of socio-spatial Segregation in Tehran. By living in the best areas of the city (generally in the north of the city), they changed many of the common socio-economic relations and laid the groundwork for residential developments, the effects of which can be seen to this day.
  Keywords: Foreigners, Segregation, Ambassadors, Social Gap, Embassy
 • Maryam Aznab, Jamaleddin Honarvar, Mohammadmahdi Soroush *, Faezeh Taheri Sarmad Pages 153-189

  Undoubtedly, privacy with the tool of spatial hierarchy has been one of the main criteria for designing and building Islamic cities. Islam's emphasis on privacy has caused this characteristic to affect all social and cultural aspects of which architecture is one of its manifestations. The architecture of buildings is designed to respond to the cultural and environmental needs of people. Since the model of the contemporary houses of Kermanshah is to some extent proof of the disregard for the principle of privacy in Iranian architecture and culture, providing a model for maintaining privacy in modern houses based on the typology of housing seems to be one of the necessities. This research aims to know the spatial hierarchy in creating privacy in the historical typology of houses. By investigating the spatial hierarchy in creating privacy, the evolution of these spaces in the houses of three eras was investigated. The research method is descriptive-analytical, with an emphasis on logical reasoning. The research findings show that in the historical houses (traditional and transition period) of Kermanshah, the hierarchy in entering the house has been proportional to the needs of the residents, and this proportionality is less in the priority of attention of today's designers. Therefore, by creating a hierarchy in the entrance space, in addition to creating privacy, it is possible to achieve a proper definition of private and semi-private spaces in contemporary (modern) houses and to prevent disruption in the use and identity of other spaces.

  Keywords: privacy, historical typology, entrance space, housing, hierarchy
 • Tohid Ali Nejad, Siamak Panahi *, Hasan Ebrahimi Asl, Akbar Abdollahzadeh Taraf Pages 191-219

  The aim of this research is the comparative analysis of relationships and arrangement (syntax) of space in the perception of the spatial configuration of housing in Pahlavi period and contemporary houses in Urmia city. The present research method, due to the extraction of measurable and quantifiable criteria, is a combination of quantitative and qualitative strategies, which was carried out by syntactic analysis of six examples of house plans of the Pahlavi period and contemporary plans of Urmia. The findings of the research show that the spatial depth in the contemporary plans is more than the relative depth of the three plans of the Pahlavi period. The amount of connection in contemporary plans is low, in the sense that these buildings are dense. The spaces in the three sets of the Pahlavi period have a higher connection and in the three samples of the plan of the contemporary period, the difference between the spaces and the system is more. The spaces in the three sets of the Pahlavi period have a higher connection and in the three examples of the plan of the contemporary period, the difference between the spaces and the system is greater, and the level of control of the entire set in the 6 study samples is almost at the same level, except for the example of the contemporary plan 1, which has a higher level of control.

  Keywords: Space Syntax, Configuration, Spatial arrangement, Urmia City