فهرست مطالب

نشریه جامعه شناسی اقتصادی و توسعه
سال یازدهم شماره 2 (پاییز و زمستان 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/09/01
 • تعداد عناوین: 12
|
 • معصومه باقری، علی بوداقی*، مرضیه شهریاری صفحات 1-23

   با گذار از جامعه پیشامدرن به مدرن و فراصنعتی، توسعه ی زیست بوم کارآفرینی در راستای اشتغال زایی و توسعه ی پایدار توجه اندیشمندان و صاحب نظران را به خود جلب کرده است. اساسا زیست بوم کارآفرینی، محیط خلاق را برای کارفرینان و نوآوران فراهم می کند. توسعه زیست بوم کارآفرینی در گرو شناسایی موانع و چالش های این حوزه از منظر خبرگان می باشد. بر این اساس، هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی موانع و چالش های توسعه ی زیست بوم کارآفرینی در استان خوزستان می باشد. روش تحقیق کیفی و مشارکت کنندگان پژوهش حاضر 37 نفر از کارآفرینان، مدیران شرکت های دانش بنیان و اساتید رشته های اقتصاد، مدیریت و جامعه شناسی استان خوزستان می باشد که به روش نمونه گیری هدفمند و با لحاظ قاعده اشباع و حداکثر تنوع انتخاب شده است. کدگذای یافته های مصاحبه نشان داد که مقولاتی چون ضعف رهبری استراتژیک و کارآفرینانه، بحران سرمایه ی روان شناختی، عوامل جمعیت شناختی و زمینه ای، فرسایش سرمایه اجتماعی، ساختار سازمانی بوروکراتیک و غیر تواناساز، رکود و بی ثباتی اقتصادی، شکاف آگاهی و آموزش ناکافی، اقتصاد تک محصولی از موانع و چالش های توسعه ی زیست بوم کارآفرینی در استان خوزستان می باشد. همچنین، از متن یافته های مصاحبه ها، هابیتوس دولتی به عنوان مقوله مرکزی مکشوف گردید.

  کلیدواژگان: هابیتوس دولتی، ساختار سازمانی بروکراتیک و غیر تواناساز، شکاف آگاهی، بحران سرمایه ی روان شناختی
 • حامد سیارخلج، سید علی هاشمیان فر*، صادق صالحی، عظیمه السادات عبداللهی صفحات 25-55

  تغییرات آب و هوا اکنون به یکی از چالش برانگیزترین مسایل اجتماعی جوامع مدرن تبدیل شده که منشا انسانی آن مورد اثبات قرار گرفته است. نقش انسان ها در انتشار گاز دی اکسید کربن و افزایش سطح گازهای گلخانه ای، موجبات گرمایش زمین و تغییرات ناگوار آب و هوا را فراهم آورده است. استان اصفهان آسیب های محیط زیستی زیادی را در رابطه با پدیده ی تغییرات آب و هوا علی الخصوص در بخش کشاورزی تجربه می کند. هدف این پژوهش بررسی ادراک کشاورزان از موانع و تسهیل کننده های سازگاری با تغییرات آب و هوا است. رویکرد این پژوهش کیفی است. در این پژوهش تعداد 29 مصاحبه ی نیمه ساختاریافته با کشاورزان استان اصفهان انجام شده است. یافته ها نشان داد که کشاورزان 5 نوع راهبرد سازگاری آسیب زا، دولت محور، کشاورزی تکنولوژیک، بوم سازگار و دگرشغلی را در مقابله با تغییرات آب و هوا انجام می دهند. موانع سازگاری شامل ضعف اعتماد نهادی، شبکه ی همکاری ضعیف کشاورزان، آینده ی پیش بینی ناپذیر، موانع ساختاری، فقر اطلاعاتی و اطلاعات کسب شده ی غیرموثق رسانه ای است. همچنین تسهیل کننده های سازگاری شامل دانش تغییرات آب و هوا، خودکارآمدی ادراک شده، کارآمدی اقدامات سازگاری ادراک شده، حس تعلق مکانی و حمایت دولتی است. موانع و تسهیل کننده های سازگاری با تغییرات آب و هوا، جنبه های فردی و ساختاری دارد. هم راستایی آموزش ها در مورد اقدامات سازگاری با کمک ها و حمایت های دولتی و تقویت سرمایه اجتماعی، می تواند عاملی در جهت سازگاری بیشتر کشاورزان با تغییرات آب و هوا باشد.

  کلیدواژگان: استان اصفهان، دانش تغییرات آب و هوا، رسانه، سازگاری با تغییرات آب و هوا، سرمایه اجتماعی
 • سید احمد میرمحمدتبار*، زین العابدین افشار صفحات 57-77
  موضوع و هدف

  سرمایه گذاری اقتصادی زمینه ی رشد اقتصادی و ارتقای رفاه عمومی جامعه را فراهم می کند. یکی از مهم ترین متغیرهای تاثیرگذار بر سرمایه گذاری اقتصادی، امنیت است. در سال های اخیر، با توجه به اهمیت تاثیر امنیت بر سرمایه گذاری اقتصادی در ایران، تحقیقات متعددی در این حوزه انجام شده است. با در نظر گرفتن فراوانی و تنوع تحقیقات انجام شده در این زمینه، نیاز به انجام تحقیقات ترکیبی مثل فراتحلیل در این حوزه احساس می شود. اصلی-ترین سوال پژوهش حاضر این است که شدت و جهت تاثیر امنیت بر سرمایه گذاری اقتصادی در تحقیقات انجام شده در ایران به چه صورتی است؟

  روش

  روش تحقیق پژوهش حاضر، فراتحلیل می باشد. جامعه آماری تحقیق همه ی مقالات معتبر علمی هستند که در سال های 1380 تا 1399 با موضوع تاثیر امنیت بر سرمایه گذاری منتشر شدند. در نهایت 15 تحقیق انتخاب و با نرم افزار جامع فراتحلیل (CMA2)، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

  یافته ها: 

  یافته های تحقیق نشان داد که اندازه اثر ترکیبی امنیت انتظامی بر سرمایه گذاری اقتصادی، معادل 315/0 و در حد متوسط می باشد. تاثیر امنیت اقتصادی بر سرمایه گذاری در تحقیقات مرور شده حدود 407/0 و در حد متوسط قرار دارد. تاثیر امنیت اقتصادی بر سرمایه-گذاری در دهه ی 1380(با اندازه اثر 557/0) بیشتر از دهه ی 1390 (با اندازه اثر 313/0) می باشد.این یافته ها متناسب با نظریات کوز (1961) و ویلیامسون (2000) در قالب نظریه ی اقتصاد نهادگرای جدید و نظریات نیولیبرالیسم سرمایه گذاری می باشد. این نتایج و یافته ها نشان می دهد که برای تبیین ارتباط امنیت و سرمایه گذاری در ایران باید بیشتر به این رویکردهای نظری توجه شود.

  کلیدواژگان: سرمایه گذاری اقتصادی، امنیت اقتصادی، امنیت انتظامی، فراتحلیل
 • علی قنبری برزیان* صفحات 79-95

  درک و شناخت گروه های مرجع بویژه گروه مرجع جوانان و دانشجویان از مهمترین و ضروری ترین داده های اجتماعی و فرهنگی برای سیاست گذاری و مدیریت برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی مراکز آموزش و دانشگاهی بوده و مورد توجه و اهتمام پژوهش های علوم اجتماعی و انسانی است.هدف این مقاله بررسی میزان مرجعیت فرهنگی اساتید و میزان اعتماد دانشجویان به استاد برای کنشگری فرهنگی و اجتماعی در میدان فرهنگی دانشگاه است.چارچوب نظری این پژوهش مبتنی بر نظریه گروه مرجع مرتن و مظفر شریف است. این پژوهش در سال1398 در دانشگاه اصفهان با جامعه آماری 14500نفر و با نمونه آماری 550 نفری انجام شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که در میدان فرهنگی دانشگاه، اساتید به عنوان مهمترین گروه مرجع توسط دانشجویان انتخاب شدند و 64 درصد دانشجویان اظهار داشته ترجیح می دهند که در امور مختلف شخصی و اجتماعی و فرهنگی و ازدواج با استادان مشورت نموده و نظر آنها را به عنوان معیار و مهم می دانند. همچنین 73 درصد دانشجویان ترجیح می دهند در محیط دانشگاه در امور مختلف فرهنگی و اجتماعی و شخصی که توسط استادان مورد تذکر قرار بگیرند.روابط صمیمانه و تعاملات فرهنگی و اجتماعی دارای پیامدهای فرهنگی مثبتی بوده و بر رضایتمندی دانشجویان از جنبه های مختلف دانشگاه تاثیر مثبت و مستقیم دارد.

  کلیدواژگان: سرمایه فرهنگی، مهارت های ارتباطی، گروه مرجع، سرمایه اجتماعی دانشگاهی
 • عباس پور حسن*، محمود علمی، داوود ابراهیم پور صفحات 97-119
  سلامت اجتماعی ، تصوری است که افراد درباره خود، تعاملات و ارتباطات اجتماعی ، سودمندی ، نقش اجتماعی و مثبت بودن در اجتماع دارند . سلامت اجتماعی جانبازان بعنوان یکی از اقشار اجتماعی جامعه ، یکی از مسایل قابل توجه در حوزه جامعه شناسی سلامت می باشد . هدف اصلی پژوهش حاضر ، تحلیل جامعه شناختی حمایت اجتماعی ادراک شده و احساس خودکارآمدی با سلامت اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی استان آذربایجان شرقی بود . جامعه آماری ، جانبازان استان آذربایجان شرقی به تعداد 24340 بود و 294 جانباز به شیوه نمونه گیری تصادفی سیستماتیک انتخاب شدند . بر اساس یافته ها ، میانگین سلامت اجتماعی آنها 45/56 درصد و حمایت اجتماعی ادراک شده 8/72 درصد بود . نتیجه آزمون رگرسیون چند متغیره نشان داد که بین احساس خودکارآمدی و حمایت اجتماعی ادراک شده جانبازان استان آذربایجان شرقی با میزان سلامت اجتماعی آنان و مولفه های پذیرش، مشارکت و خودشکوفایی رابطه معنادار و مثبت وجود دارد و مولفه انسجام اجتماعی فقط با حمایت اجتماعی ادراک شده رابطه معنادار و مثبت داشت . همچنین بین سلامت اجتماعی و درصد جانبازی ، سن ، مدت حضور جانبازان در جنگ رابطه معنادار وجود نداشت ، اما تفاوت معناداری بین سلامت اجتماعی جانبازان برحسب سواد آنها وجود داشت ، جانبازان دارای تحصیلات پایین تر از دیپلم ، بیشترین تفاوت میانگین با سایر گروه ها را داشتند.
  کلیدواژگان: حمایت اجتماعی ادراک شده، سلامت اجتماعی، احساس خودکارآمدی، جانبازان انقلاب اسلامی استان آذربایجان شرقی
 • حمید دهقانی*، زهرا جلالی صفحات 121-144
  اجرای طرح های بزرگ صنعتی و عمرانی، همواره با آثار سازنده و مخرب بر محیط طبیعی و جوامع انسانی همراه است. اجرای این طرح ها، بر ساختار اجتماعی و فرهنگی جامعه محلی در این مناطق تاثیرهای متعددی می گذارد. تدوین و اجرای برنامه های توسعه فرهنگی و اجتماعی در موفقیت اجرای طرح ها، و در فرایند انتقال این جوامع از حالت سنتی و روستایی به جامعه صنعتی و شهری، نقش مهمی دارد. این امر، بر اهمیت انجام دادن مطالعات اجتماعی می افزاید. امروزه با حضور شرکت فولاد مبارکه، برای بسیاری از شهروندان مبارکه این سوال مطرح می شود که تاثیرات اجتماعی و فرهنگی این شرکت بر شهرشان چیست؟ علاوه بر این، حضور این صنعت چه تاثیرات منفی احتمالی بر جامعه محلی و مجموعه اطراف آن خواهد داشت؟ پژوهش حاضر با استفاده از روش پیمایش و نمونه گیری خوشه ای انجام شده است. جامعه آماری در این پژوهش، تمامی افراد بالای 18سال ساکن شهرستان مبارکه هستند. پرسشنامه محقق ساخته، بین 480 نمونه توزیع شد. نتایج حاکی از آن است که مهاجرپذیر شدن منطقه، تاثیر فرهنگ مهاجران بر فرهنگ بومی و بهبود امکانات ورزشی و فرهنگی شهر، از مهمترین تاثیرات فرهنگی فولاد، همچنین اختلاف طبقاتی و ایجاد نابرابری، افزایش شبکه ارتباطی با خارج از منطقه، شکل گیری ترس از افزایش بیماری ها و توسعه اجتماعی از مهمترین تاثیرات اجتماعی فولاد بر این منطقه می باشد. میانگین به دست آمده از ابعاد توسعه اجتماعی، مسیولیت اجتماعی، توسعه فرهنگی، تغییر فرهنگی و سازگاری فرهنگی بالاتر از میانگین متوسط، و میانگین برابری اجتماعی، پایین تر از میانگین متوسط می باشد.
  کلیدواژگان: تاثیرات اجتماعی، تاثیرات فرهنگی، زیست اجتماعی، فولاد مبارکه
 • الهه شعبانی آفارانی، مهری شاه زیدی*، عباس کیانی بابوکانی صفحات 145-168
  تعاونی های صنایع دستی با هدف ارتقای ابعاد فرهنگی و اقتصادی صنایع دستی شکل گرفتند و بر آن بودند تا موجب افزایش سهم صنایع دستی در تولید اقتصادی شوند. بااین حال، تعاونی های صنایع دستی در اصفهان نتوانسته اند عملکرد موثری داشته باشند. ازاین رو، هدف این پژوهش شناسایی مسایلی بود که مسیر توسعه تعاونی های صنایع دستی را مسدود کرده اند و مانع از آن شده اند که تعاونی ها بتوانند به سهم مطلوب خود در تولید اقتصادی دست یابند. بر مبنای رویکرد کیفی اتخاذشده در این پژوهش تکنیک گردآوری مصاحبه و تکنیک تحلیل داده ها منطبق بر روش تحلیل مضمون بود. جمعیت موردمطالعه شامل فعالان و مسیولان بود. به دلیل اینکه منبع و مبنای اصلی داده ها تجزیه وتحلیل نظرات کارشناسان و متخصصان است، شیوه ی نمونه گیری این پژوهش نمونه گیری هدفمند بود. نمونه گیری پس از انجام 21 مصاحبه به حد اشباع رسید ولی برای اطمینان نمونه گیری تا 25 نمونه ادامه پیدا کرد. بر مبنای یافته های پژوهش، مسیله از آنجایی شروع می شود که تعاونی ها دیگر تعاونی نیستند و از انجام وظایف تعاونی ناتوان اند. به همین خاطر خودبه خود تعطیل شده یا به حالت تعلیق درآمده اند. ازجمله وظایف اصلی تعاونی های صنایع دستی، تامین مواد خام و مواد اولیه موردنیاز صنعتگران و هنرمندان است که همه افراد مصاحبه شونده در پژوهش بر این نظر بودند که تعاونی ها از عهده این وظیفه برنمی آیند. حمایت از صنعتگران برای فروش محصولات وظیفه دیگری است که آن هم از توان تعاونی ها خارج شده است. عدم دسترسی تعاونی ها به مواد اولیه صنایع دستی از یک سو تحت تاثیر تحریم ها و عدم واردات مواد اولیه و از سوی دیگر تحت تاثیر برخی ناکارآمدی های داخلی است. مسایلی که منجر به ناکارآمدی و حتی تعطیلی برخی تعاونی های صنایع دستی در اصفهان شده به سه دسته عمده تقسیم می شوند. این سه عبارت اند از مسایل درون سازمانی تعاونی ها، مسایل بین سازمانی (بین تعاونی ها و دیگر سازمان های مرتبط)، و مسایل فرا سازمانی که فراتر از سازمان خاص و در سطح کلان بر این روند اثرگذار هستند.
  کلیدواژگان: تعاونی، صنایع دستی، تعاونی های صنایع دستی
 • بیژن زارع*، علیرضا کریمی، انسی حمیدی صفحات 169-190
  با توجه به نگاه فرهنگ محور به نشاط اجتماعی در رویکردهای نوین و نقش تعیین کننده آن در سلامت فرد و جامعه و در نهایت فرایند توسعه، پژوهش حاضر به تحلیل و تبیین نشاط اجتماعی از دیدگاه سیاستگذاران عرصه فرهنگ می پردازد. در این مطالعه بر مبنای نظریات شودر و آرلی هوقشیلد نشاط اجتماعی به عنوان یک برساخت فرهنگی و طبق نظر وینهوون به مثابه یک کنش اجتماعی تلقی گردید. رویکرد پژوهش کیفی بوده و از روش تحلیل تماتیک (مضمونی) بهره گرفته شده است. میدان پژوهش شامل سازمان ها و نهادهای سیاستگذار در حوزه نشاط می باشند که از بین آنها 6 سازمان به صورت هدفمند و از هر سازمان 2 نفر جهت مصاحبه انتخاب شدند. روش جمع آوری اطلاعات مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته با معیار اشباع نظری می باشد. بر مبنای یافته های پژوهش نشاط و شادکامی مفهومی روانی - اجتماعی است که لازم است در تعریف های فردی مورد بررسی قرار گیرد که البته بخش قابل توجهی از درک و شرح آن به فهم شرایط اجتماعی، محیطی و فرهنگی مربوط می شود. نتایج تحقیق نشان می دهد که جهان زیست سیاستگذاران و زمینه فرهنگی و باورهای آنها به وضوح منجر به تجربه ابعاد خاصی از معنا و متعاقبا تجربه محیط های خاصی در مسیر دستیابی به نشاط اجتماعی می شود. بعد از انقلاب اسلامی بخش قابل توجهی از آیین های جمعی بر آیین های دینی متمرکز شد؛ لذا سیاستگذاران بر این باورند که دین باوری عمیق و قلبی در نهایت منجر به فراغ خاطر، آرامش درونی و نشاط پایدار در بین تجربه کنندگان می شود. سیاستگذاران فرهنگی کشور مهمترین زمینه های شکل گیری نشاط اجتماعی را شامل رضایت شغلی، سرمایه اجتماعی و فرهنگی، سبک زندگی، عوامل شخصیتی، خانوادگی، اقتصادی، آموزشی و کیفیت زندگی می دانند.
  کلیدواژگان: شادی و نشاط، نشاط اجتماعی، سیاستگذاری، رضایتمندی، آیین های دینی
 • یونس اکبری، محمد ترکاشوند مرادآبادی* صفحات 191-215
  پژوهش حاضر درصدد کشف ساختار عادت واره اقتصادی در میدان عشایری است، تا بدین وسیله نگاهی واقعبینانه به نحوه عمل عشایر در عرصه تصمیم گیری اقتصادی بیندازد. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش ساختار گرایی برساختگرا است و برای گردآوری داده از مصاحبه های نیمه ساختار یافته و عمیق بهره گرفته شده است و حجم نمونه نیز شامل 19 مشارکت کننده بوده که با استفاده از نمونه گیری هدفمند انتخاب شده اند و مصاحبه ها با استفاده از روش تحلیل محتوای جهت دار تجزیه و تحلیل شده اند. یافته های تحقیق نشان می دهد که نوع عادت واره ای که عاملان اجتماعی درون میدان عشایری دارند بسیار مقتصدانه است. عاملان اجتماعی این میدان، به ویژه اعضای بزرگسال، هزینه مصرفی اندک و هزینه تجملی ندارند و بسیار پرتلاش و اقتصادی هستند. پرورش گوسفند برای عاملان اجتماعی این میدان امری صرفا صرفا اقتصادی نیست، بلکه هدف و معنای زندگی است. با این حال میدان فعالیت آنها سبب شده آن ها مدام در حال تلاش و کوشش بوده و با صرف کمترین هزینه بیشترین بهره اقتصادی را نصیب خود کنند. این عاملان نسبت به شغل و دام های خود چنان وابستگی عاطفی ای دارند که توان تصور زندگی به شیوه ای دیگر برایشان ممکن نیست. آن ها به دنبال سود اقتصادی نیستند ولی عادت واره آن ها سبب شده که نتیجه کار و اعمال آن ها منجر به کسب سود و سرمایه گذاری اقتصادی شود و از اتلاف سرمایه اقتصادی اجتناب ورزند. اعضای جوان میدان، همراه با تداوم شیوه کسب سود و درآمد اقتصادی، تغییراتی اندکی در نوع نگاه به سود و فعالیت اقتصادی دارند.
  کلیدواژگان: اقتصاد، عادت واره، تغییر، تداوم، عشایر
 • محسن نیازی، فرشاد گودرزی*، علی فرهادیان صفحات 216-239
  مصرف گرایی پدیده ای جهانی است که بر اثر دگرگونی های ناشی از انقلاب صنعتی به ویژه سلطه نظام سرمایه داری متاخر، در چند دهه اخیر در سرتاسر جهان گسترش یافته است، در ایران نیز در چند دهه اخیر مصرف گرایی به شکل گسترده ای تمام حوزه های زیسته افراد را دربرگرفته است و به عنوان یک مسیله اجتماعی مهم ذهن بسیاری از محققین را به خود مشغول کرده است، بر همین اساس بررسی عوامل موثر بر مصرف گرایی در ایران ضروری است. هدف از این پژوهش بررسی عوامل موثر بر مصرف گرایی در ایران است. پژوهش حاضر با استفاده از روش کیفی فراترکیب و الگوی هفت مرحله ای سندلوسکی و باروسو که در سال 2003 طراحی کرده اند، انجام شده است. با استفاده از روش فراترکیب نتایج مطالعات پیشین که بین سال های 1390 تا 1400 انجام شده، مورد بررسی قرار گرفت و با استفاده از کلیدواژه های مرتبط تعدادی از مقالات مرتبط شناسایی و از بین 256 مقاله در نهایت 24 مقاله با استفاده از معیارهای فراترکیب انتخاب شدند. برای بررسی کیفیت و پایایی یافته های این پژوهش از شاخص کاپا استفاده شده که نتایج آن حکایت از کیفیت مناسب یافته های پژوهش دارد. یافته های حاصل از این پژوهش به استخراج کدهای مختلفی منجر شد و پس از رفت و برگشت های مداوم و بررسی و ادغام یافته های اولیه این پژوهش در زمینه های فرعی، هشت زمینه اصلی به دست آمد که به ترتیب فراوانی عبارتند از؛ ابعاد فردی، ابعاد اجتماعی، ابعاد اقتصادی، ابعاد سیاسی، متغیرهای زمینه ای، ابعاد فلسفی، ابعاد رسانه ای و ابعاد زیست محیطی، همچنین نتایج این پژوهش نشان می دهد که متمایز کردن خود از دیگران، اسراف و تجمل گرایی، حضور پررنگ رسانه ها و شبکه های اجتماعی مجازی، تغییر در نوع نگاه به بدن به مثابه کالا، سیاسی شدن مصرف و... بر مصرف گرایی در ایران بسیار مهم بوده و یافته های این پژوهش برخی از نظریات قبلی در رابطه با مصرف گرایی را تایید می کند.
  کلیدواژگان: تبلیغات، رسانه، فراترکیب، مصرف گرایی
 • شکوفه زند، منصور حقیقتیان*، سید علی هاشمیان فر صفحات 241-266

   خشونت واقع بر زنان در خانواده می تواند به سلامت و امنیت آنان (بعنوان نیمی از جامعه) و کودکان (آینده سازان جامعه) آسیب رساند و خانواده را دچار بحران نماید. به علاوه این امر در خانواده نه یک موضوع خانوادگی بلکه یک معضل اجتماعی است چنانچه بحران خانواده دامن جامعه را نیز خواهد گرفت و خود از عوامل بازدارنده توسعه می باشد. تحقیق حاضر در تلاش است تا پیامدهای خشونت نمادین را در روابط خانوادگی مورد بررسی قرار دهد؛ خشونتی که حافظه جمعی از آن بعنوان خشونت یاد نمی کند و مورد غفلت جمعی قرار گرفته است. روش پژوهش از نوع پیمایشی و با ابزار پرسش نامه است. هدف تحقیق کاربردی است. جامعه آماری تحقیق شامل زنان متاهل شهر تهران هستند که بر اساس ملاک توسعه یافتگی، مناطق 2، 6، 10، 13 و 17 انتخاب و 450 نفر از زنان این مناطق به عنوان حجم نمونه براساس نرم افزار sample power تعیین شده و به روش نمونه گیری سهمیه ای مورد بررسی قرار گرفته اند. واحد تحلیل فرد است و در تحلیل داده ها و آزمون فرضیات از همبستگی پیرسون و مدل سازی معادله ساختاری استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد متغیر آموزش و تحصیلات برخودشکوفایی، ازخودبیگانگی و بر سرمایه فرهنگی فرزند با نقش میانجی خشونت نمادین معنادار است. ولی متغیر توسعه یافتگی مناطق بصورت مستقیم بر خشونت نمادین موثر است اما بر خودشکوفایی بر ازخودبیگانگی و بر سرمایه فرهنگی فرزند با نقش میانجی خشونت نمادین معنادار نیست.نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که متغیر خشونت نمادین در رابطه بین متغیر سطح تحصیلات و پیامدهای خشونت مذکور، نقش میانجی ایفا می کند اما در رابطه بین متغیر سطح توسعه یافتگی مناطق و پیامدهای این خشونت نقش میانجی ندارد.

  کلیدواژگان: خشونت نمادین، سرمایه فرهنگی، خودشکوفایی، ازخودبیگانگی
 • سمیه رزاقی*، داود جعفری سرشت، فاطمه به نظر، محمدمهدی صمدی صفحات 267-294

  شیوع همه گیری کرونا یکی از جدی ترین آسیب ها را بر صنعت توریسم و گردشگری دنیا وارد کرده است. با توجه به نقش پر اهمیت صنعت گردشگری و صنایع دستی در اقتصاد شهر لالجین، هدف از این مطالعه نیز بررسی کانال های اثرگذاری شیوع کرونا بر صنعت گردشگری در شهر لالجین بوده تا ابعاد مختلف این بحران بر اقتصاد گردشگری این شهر استخراج شده و مشخص گردد که آیا محوریت بودن صنایع دستی در شکل گیری گردشگری شهر لالجین، توانسته است اثرات بحران همه گیری کرونا بر گردشگری را تقلیل دهد یا خیر؟ بدین منظور برای یافتن ابعاد مختلف اثرگذاری همه گیری کرونا بر گردشگری و توسعه پایدار شهر لالجین، به بررسی روایت های فردی و تجربه های شخصی 21 نفر از صنعتگران و تولید کنندگان سفال و سرامیک در شهرک صنعتی لالجین، کارگران و فروشندگان صنایع دستی، صادرکنندگان، و صاحبان مشاغل در حوزه خدمات گردشگری شهر لالجین پرداخته شده است. نتایج حاصل از کدگذاری مصاحبه ها نشان دهنده 9 مکانیزم اصلی اثرگذاری شیوع کرونا بر کسب و کارهای گردشگری در حوزه صنایع دستی می باشد که شامل: 1) تغییر در بازار فروش محصولات 2) تغییر در بازار نیروی کار 3) تغییر در ساختار بازار 4) تغییر در استراتژی های فروش و بازاریابی 5) تغییر در علایق و سلایق مردم 6) بروز مشکلات مالی7) مشکلات ناشی از اعمال قوانین منع تردد و محدودیت های کرونایی 8) سوء مدیریت دولتی و 9) عوامل تشدید-کننده همچون تورم و تحریم های بین المللی می باشند. همچنین نتایج این پژوهش حاکی از آنست که حضور صنایع دستی در صنعت گردشگری شهر لالجین باعث بالا بودن درجه تحرک نیروی کار در این شهر شده و از این طریق از بروز بیکاری گسترده در دوران بحران ممانعت به عمل آورده است. نتایج حاصل از این مطالعه کاربردهای سیاستی مفیدی برای کسب وکارهای فعال در حوزه صنایع دستی، به خصوص در دوران پساکرونا در بر خواهد داشت.

  کلیدواژگان: گردشگری، صنایع دستی، کرونا، لالجین، گراندد تئوری
|
 • Masoumeh Bagheri, Ali Boudaghi *, Marziyeh Shahryari Pages 1-23

   With the transition from pre-modern to modern and post-industrial society, the development of an entrepreneurial ecosystem to create jobs and sustainable development has attracted the attention of thinkers and experts. The entrepreneurial ecosystem provides a creative environment for entrepreneurs and innovators. The development of the entrepreneurial ecosystem depends on identifying the barriers and challenges in this field from the perspective of experts. Accordingly, the main purpose of this study is to identify barriers and challenges to the development of the entrepreneurial ecosystem in Khuzestan province. The research method is qualitative. The participants of the present study are 37 entrepreneurs, managers of knowledge-based companies, and professors of economics, management, and sociology in Khuzestan province, which has been selected by purposive sampling method with saturation rule and maximum diversity. Interview findings showed that categories such as weakness of strategic and entrepreneurial leadership, psychological capital crisis, demographic and contextual factors, social capital erosion, bureaucratic and disabling organizational structure, economic recession and instability, awareness gap, and insufficient education, Economy is a single product of barriers and challenges of entrepreneurial ecosystem development in Khuzestan province. Also, from the text of the interview findings, the state habitus was revealed as the central category.

  Keywords: Government Habitat, Bureaucratic, Disabling Organizational Structure, Awareness Gap, Psychological Capital Crisis
 • Hamed Sayarkhalaj, Seyed Ali Hashemianfar *, Sadegh Salehi, Azimehsadat Abdellahi Pages 25-55

  Climate change has now become one of the most challenging social problems in modern societies, that human origin has been proven. The role of humans in emitting carbon dioxide and increasing the level of greenhouse gases has led to global warming and adverse climate change. Isfahan province experiences a lot of environmental damage, especially in the agricultural sector to the phenomenon of climate change. This study aims to investigate farmers' perceptions of barriers and facilitators of adaptation to climate change. The approach of this research is qualitative. In this study, 29 semi-structured interviews were conducted with farmers in Isfahan province. Findings showed that farmers implement 5 types of strategies: harmful adaptation, government-oriented, technological agriculture, eco-adaptation, and non-occupational in response to climate change. Barriers to adaptation include weak institutional trust, weak farmers' cooperation network, unpredictable future, structural barriers, information poverty, and Unreliable information obtained from the media. Adaptation facilitators also include knowledge of climate change, perceived self-efficacy, the effectiveness of perceived adaptation measures, the feeling of place attachment, and government support. Barriers and facilitators of adaptation to climate change have individual and structural aspects. Alignment of training on adaptation measures with government assistance and support and strengthening of social capital can be a factor in making farmers more adaptable to climate change.

  Keywords: Isfahan Province, knowledge of climate change, Media, adaptation to climate change, Social Capital
 • Seyed Ahmad MirMohamad Tabar *, Zeinolabedin Afshar Pages 57-77
  Subject and purposes

  Economic investment provides the grounds for promoting the economic growth and public welfare of a society. Security is one of the most important variables affecting economic investment. Due to the abundance and diversity of research conducted in the field of the impact of security on economic investment felt requires a combination of research in this area like a meta-analysis. The main question of the present study is what is the intensity and direction of security impact on economic investment in research conducted in Iran?

  Method

  The research method of this paper is the meta-analysis. Population of the study almost scientific papers that are the subject the impact of security on economic investment in 2001 and 2020 were published. We used Comprehensive Meta-analysis software to conduct the meta-analysis of articles.

  Results

  The results showed that impact of police security on economic investment in the studies reviewed is positive and moderate level (effect size=0.315). Also the impact of economic security on economic investment in the studies reviewed is positive and moderate level (effect size=0.407). The effect of economic security on investment in the 2000s (with effect size 0.557) is greater than that of the 2010s (with effect size 0.313).

  Keywords: Economic investment, Police security, Meta-analysis
 • Ali Ghanbari Barzyan * Pages 79-95

  Understanding and recognizing reference groups, especially the reference group of youth and students, is one of the most important and necessary social and cultural data for policy-making and management of cultural and social planning, and is the focus of social and humanities research. The cultural authority of professors and the level of students' trust in professors for cultural and social activism in the cultural field of the university. Theoretical framework of this research is based on theory The reference group is Merton and Mozaffar Sharif. This research was conducted in 2009 at the University of Isfahan with a statistical sample of 550 people. The statistical population also consisted of all students of the University of Isfahan, which was estimated at about 14,500 people.Findings show that in the cultural field of the university, professors were selected as the most important reference group by students and 64% of students stated that they prefer to consult with professors in various personal, social, cultural and marriage matters and their opinion as They know the criteria and the important. Also, 73% of students prefer to be mentioned by professors. Intimate relationships and cultural and social interactions have a positive effect on university social capital and have a positive and direct effect on student satisfaction in various aspects of the university.

  Keywords: Cultural Capital”, Communication Skills, Reference Group, Cultural Action
 • Abbas Pour Hasan *, Mahmoud Elmi, Davood Ebrahimpoor Pages 97-119
  Social health is the perception that people have about themselves, social interactions and communication, usefulness, social role and being positive in society. Social health of devotees as one of the social strata of society is one of the significant issues in the field of health sociology. The main purpose of the present study was a sociological analysis of perceived social support and the sense of self-efficacy with the social health of the devotees of the Islamic Revolution in East Azerbaijan Province. The statistical population was 24340 devotees of East Azerbaijan province and 294 devotees were selected by systematic random sampling. Based on the findings, their average social health was 56.45% and perceived social support was 72.8%. The results of multivariate regression test showed that there is a significant and positive relationship between the sense of self-efficacy and perceived social support of devotees of East Azerbaijan province with their social health and the components of acceptance, participation and self-fulfillment and the component of social cohesion only with perceived social support. It is meaningful and positive. Also, there was no significant relationship between social health and devotees 'percentage, age, duration of war devotees, but there was a significant difference between devotee’s social health in terms of their literacy. Devotees with less than a diploma had the highest average difference with other groups.
  Keywords: Perceived social support, Social Health, sense of self-efficacy, devotees of the Islamic Revolution of East Azerbaijan province
 • Hamid Dehghani *, Zahra Jalali Pages 121-144
  The implementation of large industrial projects always has effects on the natural environment and human societies and the social and cultural structure of the local community. Today, with the presence of Mobarakeh Steel Company, the question for many citizens of Mobarakeh is what are the social and cultural effects of this company on their city? In addition, what are the possible negative effects of the presence of this industry on the local community and the surrounding area? The present study was conducted using cluster survey and sampling method. The statistical population in this study is all people over 18 years old living in Mobarakeh city. The researcher-made questionnaire was distributed among 480 samples. The results indicate that the region's immigration, the impact of immigrant culture on indigenous culture and improving the city's sports and cultural facilities, are the most important cultural effects of steel, as well as class differences and inequality, increasing communication network outside the region, fear of increasing Diseases and social development are the most important social effects of steel on this region. The average obtained from the dimensions of social development, social responsibility, cultural development, cultural change and cultural adjustment is higher than the average, and the average of social equality is lower than the average.
  Keywords: Social Impacts, Cultural Impacts, Biosocial, Mobarakeh Steel
 • Elahe Shabani Afarani, Mehri Shahzeidi *, Abbas Kiani Babukani Pages 145-168
  Handcrafts cooperatives expand economic and cultural aspects of handcrafts. They not only maintain the prestige of the handcrafts in the society, but also help to increase its share in the whole economy of the country. It is supposed that handcrafts manufacturing through cooperatives can be more efficient, as cooperative economy is based on common needs, same understanding, and team work to satisfy the needs. But it seems handcrafts cooperatives in Isfahan City have failed to perform efficiently. In this paper, we intend to identify the problems and barriers that cooperatives have faced during their activity in recent years. To reach this goal, we have applied qualitative method and conducted 25 interviews with the members of the cooperatives and the staffs of related supporting organizations. Data were later analyzed by using thematic analysis. According to the research findings, we classify the cooperatives problems into 3 main categories: intra organizational problems (managerial issues, sub-managerial issues, lack of financial resources), inter organizational problems (inefficiency of the concerned organizations like The bureau of cooperatives, The chamber of cooperatives, The administration of handcrafts, and The government), and macro level problems concerning all the organizations (neglecting cooperative economy, economic recession, covid 19 pandemic, neglecting handcrafts). The findings of this paper have implications for the government, concerned organizations, cooperatives' members, and the citizens who concern about their cultural and national heritage.
  Keywords: handicrafts, cooperatives, handicrafts cooperatives
 • Bizhan Zare *, Alireza Karimi, Enci Hamidi Pages 169-190
  This Study analyses and clarify the cultural Policy makers View of social happiness. Based on the modern approach to the cultural aspect of social and individual health. In this study, based on the theories of Shuder and Arlie Hochschild, social vitality was considered as a cultural construct and according to Veenhoven as a social action .The study approach is qualitative and thematic analyses is usual. The data collection method is a semi-structured in-depth interview with a theoretical saturation criterion. The happiness is a mental and social concept that investigate in individual precinct and the dominate section of it is relate to social and environmental conditions. The important part of collaborate ceremonies is focused on religious ceremonies now days and the Policy makers belive that the cordial religious belief will culminate in intrinsic calmness and enduring happiness. Job satisfaction, social cultural capital, life style and personality, family, economical, educational and life quality factors affect the social happiness.
  Keywords: Happiness, social happiness, Policy, satisfactions, religious ceremony
 • Younes Akbari, Mohammad Torkashvand Moradabadi * Pages 191-215
  The present study seeks to discover the habitual economic structure in the nomadic field of gilan-e-gharb city in order to take a realistic look at how nomads operate in the field of economic issues. The research method used in this research is structuralist structuralism and semi-structured and in-depth interviews have been used to collect data. The sample size includes 19 participants who have been selected using purposive sampling. The interviews were analyzed using the directional content analysis method. Research findings show that the habitual type of social agent within the nomadic field is very economical. The social agents in this field, Especially adult members, have low consumption costs and are very hardworking and economical. Herdig for the social agents is not only purely economic, but also the purpose and meaning of life. However, their field of activity has caused them to be constantly trying and earning the most economic benefit at the lowest consumption costs.. These agents are so emotionally attached that they have an emotional attachment to their herds that makes it impossible for them to imagine life in any other way. They do not seek economic goal, but their habit has resulted in the result of their work and actions leading to economic gain and investment and avoiding the loss of economic capital. The young members of the field, along with the continuation of the way of earning economic income, have slight changes in the way of looking at profit and economic activity.
  Keywords: economy, Field, Nomads, Continuity, Change
 • Mohsen Niazi, Farshad Goudarzi *, Ali Farhadian Pages 216-239
  Consumerism is a global phenomenon that has spread all over the world in the last few decades as a result of the changes caused by the industrial revolution, especially the dominance of the late capitalist system. In Iran, in the last few decades, consumerism has widely covered all areas of people's lives and As an important social issue, it has occupied the minds of many researchers, therefore it is necessary to investigate the factors affecting consumerism in Iran. The purpose of this research is to investigate the factors affecting consumerism in Iran. The purpose of this research is to investigate the factors affecting consumerism in Iran. The current research was conducted using the meta-composite qualitative method and the seven-step model of Sandelowski and Barroso of years 2003. Using Meta-synthesis method, the results of previous studies conducted between 1390 and 1400 were examined, and a number of relevant articles were identified using related keywords, and finally 24 articles were selected from 253 articles using Meta-synthesis criteria. To check the quality and reliability of the findings of this research, the Kappa index was used, and its results indicate the appropriate quality of the research findings. The findings of this research led to the extraction of various codes, and after continuous back and forth and examination and integration of the initial findings of this research in sub-fields, eight main fields were obtained, which in frequency are: Individual dimensions, social dimensions, economic dimensions, political dimensions, contextual variables, philosophical dimensions, media dimensions and environmental dimensions, also the results of this research show that distinguishing oneself from others, extravagance and luxury, the strong presence of media and virtual social networks, The change in the way of looking at the body as a commodity, the politicization of consumption, etc. are very important on consumerism in Iran, .
  Keywords: Advertising, Consumerism, Media, Meta-synthesis
 • Shokoofeh Zand, Mansour Haghighatian *, Seyed Ali Hashemianfar Pages 241-266

   Violence against women(As half of society) and child(The future makers of society) in the family can damage their health and safety and cause a crisis in the family. this is not a family issue, but it’s a social problem. As the family crisis will affect society and Violence is a deterrent to development. The Current research seeks to examine the consequences of violence in family relationships, which collective memory does not recognize as violence, and it has been collectively neglectedThe research method used in this study is survey. The statistical population of the study is married women in Tehran who were selected based on the criteria of development, regions 2, 6, 10, 13 and 17 and 450 women in these regions were determined as the sample size based on sample power software and quota sampling method were examined. Pearson correlation and structural equation modeling have been used in data analysis.The findings show that the variable of education and training on self-actualization, alienation and caltural capital with meaningful by the mediating role of symbolic violence But variable of regional development is directly effective on symbolic violence but on self-actualization, alienation and child’s caltural capital it is not meaningful with the mediating rol of symbolic violence.The results of this research show that variable of symbolic violence plays a mediating role in the relationship between the variable of education level and consequences of symbolic violence but it does not play a mediating role in the relationship between tha variable of regional development level and the consequences of this violence

  Keywords: symbolic violence, Cultural Capital, Self-actualization, Alienation
 • Somayeh Razzaghi *, Davod Jafari Seresht, Fatemeh Behnazar, MohammadMahdi Samadi Pages 267-294

  The outbreak of COVID-19 pandemic has caused one of the most serious damage on the world tourism industry. Considering the important role of tourism and handicrafts industry in the economy of Lalejin city, the purpose of this study is to investigate the channels through which corona outbreak has affected the tourism industry in Lalejin city. In addition, considering the centrality of handicrafts in formation of tourism in Lalejin city, this study will answer the question of whether the presence of handicrafts in the tourism industry of Lalejin city has been able to reduce the effects of Corona pandemic crisis on the economy or not? In order to find different dimensions of the impact of Corona pamdemic on tourism and sustainable development of Lalejin city, and based on Grounded theory methods, this study made a survey on the personal stories and personal experiences of 21 craftsmen and producers of pottery and ceramics in Lalejin industrial town, workers and sellers of related handicraft industries, exporters, and business owners in the field of tourism services in Lalejin city. The results of the coding of the interviews indicate 9 main mechanisms that the prevalence of corona influenced on tourism businesses which include: 1) Changes in target markets and trading partners 2) changes in the labor market 3) changes in the Market structures 4) change in sales and marketing strategies 5) change in people's interests and tastes 6) financial problems 7) problems caused by the application of curfews and restrictions 8) government mismanagement and 9) aggravating factors such as Inflation and international sanctions. The results of this study also indicate that the centrality of handicrafts in the tourism industry of Lalejin city has caused a high degree of labor mobility in this city and thus has prevented widespread unemployment during the crisis.

  Keywords: Tourism, Handicraft, Covid-19, Lalejin, Grounded theory