فهرست مطالب

 • سال یازدهم شماره 2 (پاییز و زمستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/12/27
 • تعداد عناوین: 6
|
 • معصومه باقری، علی بوداقی*، مرضیه شهریاری صفحات 1-23

   با گذار از جامعه پیشامدرن به مدرن و فراصنعتی، توسعه ی زیست بوم کارآفرینی در راستای اشتغال زایی و توسعه ی پایدار توجه اندیشمندان و صاحب نظران را به خود جلب کرده است. اساسا زیست بوم کارآفرینی، محیط خلاق را برای کارفرینان و نوآوران فراهم می کند. توسعه زیست بوم کارآفرینی در گرو شناسایی موانع و چالش های این حوزه از منظر خبرگان می باشد. بر این اساس، هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی موانع و چالش های توسعه ی زیست بوم کارآفرینی در استان خوزستان می باشد. روش تحقیق کیفی و مشارکت کنندگان پژوهش حاضر 37 نفر از کارآفرینان، مدیران شرکت های دانش بنیان و اساتید رشته های اقتصاد، مدیریت و جامعه شناسی استان خوزستان می باشد که به روش نمونه گیری هدفمند و با لحاظ قاعده اشباع و حداکثر تنوع انتخاب شده است. کدگذای یافته های مصاحبه نشان داد که مقولاتی چون ضعف رهبری استراتژیک و کارآفرینانه، بحران سرمایه ی روان شناختی، عوامل جمعیت شناختی و زمینه ای، فرسایش سرمایه اجتماعی، ساختار سازمانی بوروکراتیک و غیر تواناساز، رکود و بی ثباتی اقتصادی، شکاف آگاهی و آموزش ناکافی، اقتصاد تک محصولی از موانع و چالش های توسعه ی زیست بوم کارآفرینی در استان خوزستان می باشد. همچنین، از متن یافته های مصاحبه ها، هابیتوس دولتی به عنوان مقوله مرکزی مکشوف گردید.

  کلیدواژگان: واژگان کلیدی: هابیتوس دولتی، ساختار سازمانی بروکراتیک و غیر تواناساز، شکاف آگاهی، بحران سرمایه ی روان شناختی
 • حامد سیارخلج، سید علی هاشمیان فر*، صادق صالحی، عظیمه السادات عبداللهی صفحات 25-55

  تغییرات آب و هوا اکنون به یکی از چالش برانگیزترین مسایل اجتماعی جوامع مدرن تبدیل شده که منشا انسانی آن مورد اثبات قرار گرفته است. نقش انسان ها در انتشار گاز دی اکسید کربن و افزایش سطح گازهای گلخانه ای، موجبات گرمایش زمین و تغییرات ناگوار آب و هوا را فراهم آورده است. استان اصفهان آسیب های محیط زیستی زیادی را در رابطه با پدیده ی تغییرات آب و هوا علی الخصوص در بخش کشاورزی تجربه می کند. هدف این پژوهش بررسی ادراک کشاورزان از موانع و تسهیل کننده های سازگاری با تغییرات آب و هوا است. رویکرد این پژوهش کیفی است. در این پژوهش تعداد 29 مصاحبه ی نیمه ساختاریافته با کشاورزان استان اصفهان انجام شده است. یافته ها نشان داد که کشاورزان 5 نوع راهبرد سازگاری آسیب زا، دولت محور، کشاورزی تکنولوژیک، بوم سازگار و دگرشغلی را در مقابله با تغییرات آب و هوا انجام می دهند. موانع سازگاری شامل ضعف اعتماد نهادی، شبکه ی همکاری ضعیف کشاورزان، آینده ی پیش بینی ناپذیر، موانع ساختاری، فقر اطلاعاتی و اطلاعات کسب شده ی غیرموثق رسانه ای است. همچنین تسهیل کننده های سازگاری شامل دانش تغییرات آب و هوا، خودکارآمدی ادراک شده، کارآمدی اقدامات سازگاری ادراک شده، حس تعلق مکانی و حمایت دولتی است. موانع و تسهیل کننده های سازگاری با تغییرات آب و هوا، جنبه های فردی و ساختاری دارد. هم راستایی آموزش ها در مورد اقدامات سازگاری با کمک ها و حمایت های دولتی و تقویت سرمایه اجتماعی، می تواند عاملی در جهت سازگاری بیشتر کشاورزان با تغییرات آب و هوا باشد.

  کلیدواژگان: استان اصفهان، دانش تغییرات آب و هوا، رسانه، سازگاری با تغییرات آب و هوا، سرمایه اجتماعی
 • سید احمد میرمحمدتبار*، زین العابدین افشار صفحات 57-77
  موضوع و هدف

  سرمایه گذاری اقتصادی زمینه ی رشد اقتصادی و ارتقای رفاه عمومی جامعه را فراهم می کند. یکی از مهم ترین متغیرهای تاثیرگذار بر سرمایه گذاری اقتصادی، امنیت است. در سال های اخیر، با توجه به اهمیت تاثیر امنیت بر سرمایه گذاری اقتصادی در ایران، تحقیقات متعددی در این حوزه انجام شده است. با در نظر گرفتن فراوانی و تنوع تحقیقات انجام شده در این زمینه، نیاز به انجام تحقیقات ترکیبی مثل فراتحلیل در این حوزه احساس می شود. اصلی-ترین سوال پژوهش حاضر این است که شدت و جهت تاثیر امنیت بر سرمایه گذاری اقتصادی در تحقیقات انجام شده در ایران به چه صورتی است؟

  روش

  روش تحقیق پژوهش حاضر، فراتحلیل می باشد. جامعه آماری تحقیق همه ی مقالات معتبر علمی هستند که در سال های 1380 تا 1399 با موضوع تاثیر امنیت بر سرمایه گذاری منتشر شدند. در نهایت 15 تحقیق انتخاب و با نرم افزار جامع فراتحلیل (CMA2)، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

  یافته ها: 

  یافته های تحقیق نشان داد که اندازه اثر ترکیبی امنیت انتظامی بر سرمایه گذاری اقتصادی، معادل 315/0 و در حد متوسط می باشد. تاثیر امنیت اقتصادی بر سرمایه گذاری در تحقیقات مرور شده حدود 407/0 و در حد متوسط قرار دارد. تاثیر امنیت اقتصادی بر سرمایه-گذاری در دهه ی 1380(با اندازه اثر 557/0) بیشتر از دهه ی 1390 (با اندازه اثر 313/0) می باشد.این یافته ها متناسب با نظریات کوز (1961) و ویلیامسون (2000) در قالب نظریه ی اقتصاد نهادگرای جدید و نظریات نیولیبرالیسم سرمایه گذاری می باشد. این نتایج و یافته ها نشان می دهد که برای تبیین ارتباط امنیت و سرمایه گذاری در ایران باید بیشتر به این رویکردهای نظری توجه شود.

  کلیدواژگان: سرمایه گذاری اقتصادی، امنیت اقتصادی، امنیت انتظامی، فراتحلیل
 • علی قنبری برزیان* صفحات 79-95

  درک و شناخت گروه های مرجع بویژه گروه مرجع جوانان و دانشجویان از مهمترین و ضروری ترین داده های اجتماعی و فرهنگی برای سیاست گذاری و مدیریت برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی مراکز آموزش و دانشگاهی بوده و مورد توجه و اهتمام پژوهش های علوم اجتماعی و انسانی است.هدف این مقاله بررسی میزان مرجعیت فرهنگی اساتید و میزان اعتماد دانشجویان به استاد برای کنشگری فرهنگی و اجتماعی در میدان فرهنگی دانشگاه است.چارچوب نظری این پژوهش مبتنی بر نظریه گروه مرجع مرتن و مظفر شریف است. این پژوهش در سال1398 در دانشگاه اصفهان با جامعه آماری 14500نفر و با نمونه آماری 550 نفری انجام شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که در میدان فرهنگی دانشگاه، اساتید به عنوان مهمترین گروه مرجع توسط دانشجویان انتخاب شدند و 64 درصد دانشجویان اظهار داشته ترجیح می دهند که در امور مختلف شخصی و اجتماعی و فرهنگی و ازدواج با استادان مشورت نموده و نظر آنها را به عنوان معیار و مهم می دانند. همچنین 73 درصد دانشجویان ترجیح می دهند در محیط دانشگاه در امور مختلف فرهنگی و اجتماعی و شخصی که توسط استادان مورد تذکر قرار بگیرند.روابط صمیمانه و تعاملات فرهنگی و اجتماعی دارای پیامدهای فرهنگی مثبتی بوده و بر رضایتمندی دانشجویان از جنبه های مختلف دانشگاه تاثیر مثبت و مستقیم دارد.

  کلیدواژگان: سرمایه فرهنگی، مهارت های ارتباطی، گروه مرجع، سرمایه اجتماعی دانشگاهی
 • عباس پور حسن*، محمود علمی، داوود ابراهیم پور صفحات 97-119
  سلامت اجتماعی ، تصوری است که افراد درباره خود، تعاملات و ارتباطات اجتماعی ، سودمندی ، نقش اجتماعی و مثبت بودن در اجتماع دارند . سلامت اجتماعی جانبازان بعنوان یکی از اقشار اجتماعی جامعه ، یکی از مسایل قابل توجه در حوزه جامعه شناسی سلامت می باشد . هدف اصلی پژوهش حاضر ، تحلیل جامعه شناختی حمایت اجتماعی ادراک شده و احساس خودکارآمدی با سلامت اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی استان آذربایجان شرقی بود . جامعه آماری ، جانبازان استان آذربایجان شرقی به تعداد 24340 بود و 294 جانباز به شیوه نمونه گیری تصادفی سیستماتیک انتخاب شدند . بر اساس یافته ها ، میانگین سلامت اجتماعی آنها 45/56 درصد و حمایت اجتماعی ادراک شده 8/72 درصد بود . نتیجه آزمون رگرسیون چند متغیره نشان داد که بین احساس خودکارآمدی و حمایت اجتماعی ادراک شده جانبازان استان آذربایجان شرقی با میزان سلامت اجتماعی آنان و مولفه های پذیرش، مشارکت و خودشکوفایی رابطه معنادار و مثبت وجود دارد و مولفه انسجام اجتماعی فقط با حمایت اجتماعی ادراک شده رابطه معنادار و مثبت داشت . همچنین بین سلامت اجتماعی و درصد جانبازی ، سن ، مدت حضور جانبازان در جنگ رابطه معنادار وجود نداشت ، اما تفاوت معناداری بین سلامت اجتماعی جانبازان برحسب سواد آنها وجود داشت ، جانبازان دارای تحصیلات پایین تر از دیپلم ، بیشترین تفاوت میانگین با سایر گروه ها را داشتند.
  کلیدواژگان: حمایت اجتماعی ادراک شده، سلامت اجتماعی، احساس خودکارآمدی، جانبازان انقلاب اسلامی استان آذربایجان شرقی
 • حمید دهقانی*، زهرا جلالی صفحات 121-144
  اجرای طرح های بزرگ صنعتی و عمرانی، همواره با آثار سازنده و مخرب بر محیط طبیعی و جوامع انسانی همراه است. اجرای این طرح ها، بر ساختار اجتماعی و فرهنگی جامعه محلی در این مناطق تاثیرهای متعددی می گذارد. تدوین و اجرای برنامه های توسعه فرهنگی و اجتماعی در موفقیت اجرای طرح ها، و در فرایند انتقال این جوامع از حالت سنتی و روستایی به جامعه صنعتی و شهری، نقش مهمی دارد. این امر، بر اهمیت انجام دادن مطالعات اجتماعی می افزاید. امروزه با حضور شرکت فولاد مبارکه، برای بسیاری از شهروندان مبارکه این سوال مطرح می شود که تاثیرات اجتماعی و فرهنگی این شرکت بر شهرشان چیست؟ علاوه بر این، حضور این صنعت چه تاثیرات منفی احتمالی بر جامعه محلی و مجموعه اطراف آن خواهد داشت؟ پژوهش حاضر با استفاده از روش پیمایش و نمونه گیری خوشه ای انجام شده است. جامعه آماری در این پژوهش، تمامی افراد بالای 18سال ساکن شهرستان مبارکه هستند. پرسشنامه محقق ساخته، بین 480 نمونه توزیع شد. نتایج حاکی از آن است که مهاجرپذیر شدن منطقه، تاثیر فرهنگ مهاجران بر فرهنگ بومی و بهبود امکانات ورزشی و فرهنگی شهر، از مهمترین تاثیرات فرهنگی فولاد، همچنین اختلاف طبقاتی و ایجاد نابرابری، افزایش شبکه ارتباطی با خارج از منطقه، شکل گیری ترس از افزایش بیماری ها و توسعه اجتماعی از مهمترین تاثیرات اجتماعی فولاد بر این منطقه می باشد. میانگین به دست آمده از ابعاد توسعه اجتماعی، مسیولیت اجتماعی، توسعه فرهنگی، تغییر فرهنگی و سازگاری فرهنگی بالاتر از میانگین متوسط، و میانگین برابری اجتماعی، پایین تر از میانگین متوسط می باشد.
  کلیدواژگان: تاثیرات اجتماعی، تاثیرات فرهنگی، زیست اجتماعی، فولاد مبارکه
|
 • Masoumeh Bagheri, Ali Boudaghi *, Marziyeh Shahryari Pages 1-23

   With the transition from pre-modern to modern and post-industrial society, the development of an entrepreneurial ecosystem to create jobs and sustainable development has attracted the attention of thinkers and experts. The entrepreneurial ecosystem provides a creative environment for entrepreneurs and innovators. The development of the entrepreneurial ecosystem depends on identifying the barriers and challenges in this field from the perspective of experts. Accordingly, the main purpose of this study is to identify barriers and challenges to the development of the entrepreneurial ecosystem in Khuzestan province. The research method is qualitative. The participants of the present study are 37 entrepreneurs, managers of knowledge-based companies, and professors of economics, management, and sociology in Khuzestan province, which has been selected by purposive sampling method with saturation rule and maximum diversity. Interview findings showed that categories such as weakness of strategic and entrepreneurial leadership, psychological capital crisis, demographic and contextual factors, social capital erosion, bureaucratic and disabling organizational structure, economic recession and instability, awareness gap, and insufficient education, Economy is a single product of barriers and challenges of entrepreneurial ecosystem development in Khuzestan province. Also, from the text of the interview findings, the state habitus was revealed as the central category.

  Keywords: Government Habitat, Bureaucratic, Disabling Organizational Structure, Awareness Gap, Psychological Capital Crisis
 • Hamed Sayarkhalaj, Seyed Ali Hashemianfar *, Sadegh Salehi, Azimehsadat Abdellahi Pages 25-55

  Climate change has now become one of the most challenging social problems in modern societies, that human origin has been proven. The role of humans in emitting carbon dioxide and increasing the level of greenhouse gases has led to global warming and adverse climate change. Isfahan province experiences a lot of environmental damage, especially in the agricultural sector to the phenomenon of climate change. This study aims to investigate farmers' perceptions of barriers and facilitators of adaptation to climate change. The approach of this research is qualitative. In this study, 29 semi-structured interviews were conducted with farmers in Isfahan province. Findings showed that farmers implement 5 types of strategies: harmful adaptation, government-oriented, technological agriculture, eco-adaptation, and non-occupational in response to climate change. Barriers to adaptation include weak institutional trust, weak farmers' cooperation network, unpredictable future, structural barriers, information poverty, and Unreliable information obtained from the media. Adaptation facilitators also include knowledge of climate change, perceived self-efficacy, the effectiveness of perceived adaptation measures, the feeling of place attachment, and government support. Barriers and facilitators of adaptation to climate change have individual and structural aspects. Alignment of training on adaptation measures with government assistance and support and strengthening of social capital can be a factor in making farmers more adaptable to climate change.

  Keywords: Isfahan Province, knowledge of climate change, Media, adaptation to climate change, Social Capital
 • Seyed Ahmad MirMohamad Tabar *, Zeinolabedin Afshar Pages 57-77
  Subject and purposes

  Economic investment provides the grounds for promoting the economic growth and public welfare of a society. Security is one of the most important variables affecting economic investment. Due to the abundance and diversity of research conducted in the field of the impact of security on economic investment felt requires a combination of research in this area like a meta-analysis. The main question of the present study is what is the intensity and direction of security impact on economic investment in research conducted in Iran?

  Method

  The research method of this paper is the meta-analysis. Population of the study almost scientific papers that are the subject the impact of security on economic investment in 2001 and 2020 were published. We used Comprehensive Meta-analysis software to conduct the meta-analysis of articles.

  Results

  The results showed that impact of police security on economic investment in the studies reviewed is positive and moderate level (effect size=0.315). Also the impact of economic security on economic investment in the studies reviewed is positive and moderate level (effect size=0.407). The effect of economic security on investment in the 2000s (with effect size 0.557) is greater than that of the 2010s (with effect size 0.313).

  Keywords: Economic investment, Police security, Meta-analysis
 • Ali Ghanbari Barzyan * Pages 79-95

  Understanding and recognizing reference groups, especially the reference group of youth and students, is one of the most important and necessary social and cultural data for policy-making and management of cultural and social planning, and is the focus of social and humanities research. The cultural authority of professors and the level of students' trust in professors for cultural and social activism in the cultural field of the university. Theoretical framework of this research is based on theory The reference group is Merton and Mozaffar Sharif. This research was conducted in 2009 at the University of Isfahan with a statistical sample of 550 people. The statistical population also consisted of all students of the University of Isfahan, which was estimated at about 14,500 people.Findings show that in the cultural field of the university, professors were selected as the most important reference group by students and 64% of students stated that they prefer to consult with professors in various personal, social, cultural and marriage matters and their opinion as They know the criteria and the important. Also, 73% of students prefer to be mentioned by professors. Intimate relationships and cultural and social interactions have a positive effect on university social capital and have a positive and direct effect on student satisfaction in various aspects of the university.

  Keywords: Cultural Capital”, Communication Skills, Reference Group, Cultural Action
 • Abbas Pour Hasan *, Mahmoud Elmi, Davood Ebrahimpoor Pages 97-119
  Social health is the perception that people have about themselves, social interactions and communication, usefulness, social role and being positive in society. Social health of devotees as one of the social strata of society is one of the significant issues in the field of health sociology. The main purpose of the present study was a sociological analysis of perceived social support and the sense of self-efficacy with the social health of the devotees of the Islamic Revolution in East Azerbaijan Province. The statistical population was 24340 devotees of East Azerbaijan province and 294 devotees were selected by systematic random sampling. Based on the findings, their average social health was 56.45% and perceived social support was 72.8%. The results of multivariate regression test showed that there is a significant and positive relationship between the sense of self-efficacy and perceived social support of devotees of East Azerbaijan province with their social health and the components of acceptance, participation and self-fulfillment and the component of social cohesion only with perceived social support. It is meaningful and positive. Also, there was no significant relationship between social health and devotees 'percentage, age, duration of war devotees, but there was a significant difference between devotee’s social health in terms of their literacy. Devotees with less than a diploma had the highest average difference with other groups.
  Keywords: Perceived social support, Social Health, sense of self-efficacy, devotees of the Islamic Revolution of East Azerbaijan province
 • Hamid Dehghani *, Zahra Jalali Pages 121-144
  The implementation of large industrial projects always has effects on the natural environment and human societies and the social and cultural structure of the local community. Today, with the presence of Mobarakeh Steel Company, the question for many citizens of Mobarakeh is what are the social and cultural effects of this company on their city? In addition, what are the possible negative effects of the presence of this industry on the local community and the surrounding area? The present study was conducted using cluster survey and sampling method. The statistical population in this study is all people over 18 years old living in Mobarakeh city. The researcher-made questionnaire was distributed among 480 samples. The results indicate that the region's immigration, the impact of immigrant culture on indigenous culture and improving the city's sports and cultural facilities, are the most important cultural effects of steel, as well as class differences and inequality, increasing communication network outside the region, fear of increasing Diseases and social development are the most important social effects of steel on this region. The average obtained from the dimensions of social development, social responsibility, cultural development, cultural change and cultural adjustment is higher than the average, and the average of social equality is lower than the average.
  Keywords: Social Impacts, Cultural Impacts, Biosocial, Mobarakeh Steel