فهرست مطالب

فصلنامه علوم روانشناختی
پیاپی 119 (بهمن 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/11/25
 • تعداد عناوین: 12
|
 • نصرت نوجوان کانمیران، اسماعیل سلیمانی*، علی عیسی زادگان صفحات 2123-2144
  زمینه

  پردازش هیجانی و سبک زندگی مخرب از جمله مولفه هایی هستند که بر سوءمصرف مواد تاثیر دارند؛ با این وجود مداخلات مختص بهبود پردازش هیجانی و سبک زندگی معتادان کمتر مورد توجه بوده است. لذا با توجه به مکانیسم اثر درمان مبتنی بر شفقت و اثربخشی آن بر مولفه های خطر عود آیا این مداخله می تواند بر سبک زندگی و پردازش هیجانی معتادان موثر باشد؟

  هدف

  هدف از این پژوهش اثربخشی مداخله شفقت درمانی بر سبک زندگی و پردازش هیجانی معتادان در مرحله بازتوانی غیردارویی بود.

  روش

  طرح پژوهشی شبه آزمایشی از نوع پیش آزمون - پس آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود. جامعه ی آماری این پژوهش شامل تمامی معتادانی بود که در سال 1399 در کلینیک های ترک اعتیاد شهر ارومیه تشخیص وابستگی به مواد افیونی دریافت کرده بودند. حجم نمونه شامل 30 نفر (15 نفر گروه آزمایش و 15 نفر گروه کنترل) از جامعه آماری به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شده و در دو گروه کنترل و آزمایش جایدهی شدند. برای گروه آزمایشی، مداخله شفقت درمانی اجرا شد درحالی که گروه کنترل هیچ آموزشی دریافت نکردند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه سبک زندگی لعلی (لعلی و همکاران، 1391) و پرسشنامه پردازش هیجانی (باکر و همکاران، 2007) بود. داده ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس مختلط مورد تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها: 

  نتایج نشان داد که مداخله شفقت درمانی بر مولفه های سبک زندگی و پردازش هیجانی تاثیر معناداری داشته است (0/001 <p). به نحوی که نمرات سلامت جسمانی، ورزش و تندرستی، کنترل وزن و تغذیه، پیشگیری از بیماری ها، سلامت روانشناختی، سلامت معنوی، سلامت اجتماعی، اجتناب از داروها، مواد مخدر و الکل، پیشگری از حوادث، سلامت محیطی افزایش و نمرات فرونشانی، عدم تجربه ی هیجانی، نشانه های عدم پردازش هیجانی، عدم تنظیم هیجان و اجتناب کاهش معناداری در مرحله پس آزمون داشته و تغییر نمرات در مرحله پیگیری پایدار بود.

  نتیجه گیری:

   با توجه به نتایج بدست آمده می توان نتیجه گرفت که مداخله شفقت درمانی موجب بهبود سبک زندگی (سلامت جسمانی و روانشناختی، فعالیت های روزمره و رژیم غذایی) و پردازش هیجانی (مدیریت و پردازش اطلاعات هیجانی) در معتادان در مرحله بازتوانی غیردارویی می شود.

  کلیدواژگان: شفقت درمانی، سبک زندگی، پردازش هیجانی، معتادان، بازتوانی غیر دارویی
 • آرزو دلفان بیرانوند، خسرو رشید*، ابوالقاسم یعقوبی، رسول کردنوقابی صفحات 2145-2164
  زمینه

  شناسایی عواملی که بتوانند وقوع رفتارهای اخلاقی را از سوی افراد تبیین کنند از سوی نظریه پردازان در پژوهش های گوناگون مورد بررسی قرار گرفته است. بااین حال، پرداختن به این مسیله نیز مهم است که چرا رفتارهای اخلاقی از سوی افرادی که دارای هویت و نگرش اخلاقی هستند بروز نمی کند. آیا ممکن است عامل هایی دیگری مانند سود و زیان به عنوان پیامدهای انجام رفتارهای اخلاقی در موقعیت های گوناگون نقش داشته باشند؟

  هدف

  در این راستا، این پژوهش باهدف بررسی پیش بینی کننده های رفتار اخلاقی نوجوانان براساس هویت اخلاقی، نگرش اخلاقی، سود و زیان انجام شد.

  روش

  طرح این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه نوجوانان در سال تحصیلی 1400-1401 بود. اندازه نمونه شامل تعداد 928 نفر بودند که به شیوه نمونه گیری تصادفی خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند و مقیاس های رفتار اخلاقی (دلفان بیرانوند و رشید، 1401)، هویت اخلاقی (آکینو و رید، 2002)، نگرش اخلاقی (دلفان بیرانوند و رشید، 1401)، و مقیاس سود و زیان (دلفان بیرانوند و رشید، 1401)، را تکمیل کردند. داده ها با استفاده از تحلیل واریانس و رگرسیون گام به گام تجزیه وتحلیل شدند.

  یافته ها: 

  نتایج این پژوهش نشان داد که رابطه متغیرهای هویت اخلاقی، نگرش اخلاقی، سود موقعیتی، و سود روانشناختی با رفتار اخلاقی مثبت و معنادار، و رابطه زیان موقعیتی و زیان روانشناختی با رفتار اخلاقی منفی و معنادار بودند. نتایج بیانگر آن است که متغیرهای سود موقعیتی، نگرش اخلاقی، زیان موقعیتی، و هویت اخلاقی به ترتیب مهمترین پیش بینی کننده های رفتار اخلاقی در میان نوجوانان بودند و این متغیرها در مجموع قادر به پیش بینی 0/25 درصد از واریانس رفتار اخلاقی بودند (0/255 R=، 0/50 R2=).

  نتیجه گیری:

   برپایه ی یافته های پژوهش می توان گفت میزان سود و زیانی که انجام دادن رفتارهای اخلاقی در یک موقعیت برای افراد دارد می تواند در مقایسه با هویت و نگرش اخلاقی نقش بیش تری در پیش بینی رفتارهای اخلاقی داشته باشد. زمانی که انجام دادن رفتارهای اخلاقی با سود موقعیتی بیش تر و با زیان موقعیتی کم تر همراه باشند، با احتمال بیش تری روی خواهند داد. نتایج این پژوهش دارای تلویحات مهمی برای همه سازمان هاست.

  کلیدواژگان: رفتار اخلاقی، هویت اخلاقی، نگرش اخلاقی، سود روانشناختی، سود موقعیتی، زیان روانشناختی، زیان موقعیتی
 • فرخنده احمدآبادی، علی اکبر سیف*، نرگس باباخانی صفحات 2165-2182
  زمینه

  نقص توجه و تمرکز یکی از اختلالات شایع دوران کودکی و بزرگسالی است و بر روی عملکرد و انگیزه تحصیلی بسیاری از دانش آموزان تاثیر منفی به جا گذاشته است. سوال پژوهش حاضر این است که آیا آموزش بازتوانی شناختی رایانه ای و آموزش نقشه مفهومی بر روی توجه و تمرکز و درک مطلب اثربخش هستند؟ و کدام اثربخش تر است؟

  هدف

  هدف پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی آموزش بازتوانی شناختی رایانه ای و آموزش نقشه مفهومی بر توجه و تمرکز و درک مطلب دانش آموزان دارای نقص توجه و تمرکز بود.

  روش

  پژوهش حاضر یک مطالعه آزمایشی و طرح پژوهش "پیش آزمون - پس آزمون با گروه گواه می باشد. جامعه پژوهش شامل کلیه نوجوانان دختر مدارس متوسطه اول شهر تهران که در سال تحصیلی 1400-1399 مشغول به تحصیل بودند. نمونه پژوهش شامل 60 دانش آموز بودند که به روش تصادفی چندمرحله ای انتخاب شدند. سپس در 3 گروه با شرایط مکانی و زمانی مشابه به صورت تصادفی گمارده شدند. نوجوانان گروه آموزش بازتوانی شناختی رایانه ای، در معرض آموزش برنامه کاپیتان لاگ در 8 جلسه 30 دقیقه ای قرار گرفتند، گروه دوم آموزش نقشه مفهومی را در هم زمان مشابه دریافت کردند و گروه گواه هم دقیقا در معرض همان زمان و جلسات با آزمایش گر اما بدون هیچ گونه مداخلاتی قرار گرفتند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل کوواریانس چندمتغیری استفاده شد.

  یافته ها: 

  نتایج نشان دادند آموزش بازتوانی شناختی رایانه ای بر توجه و تمرکز دانش آموزان دارای نقص توجه و تمرکز اثربخش بود درحالی که آموزش نقشه مفهومی بر توجه و تمرکز اثربخش نبود و همچنین آموزش نقشه مفهومی بر درک مطلب اثربخش بود درحالی که بازتوانی شناختی رایانه ای بر درک مطلب اثربخش نبود. از بین دو روش آموزشی روش آموزش بازتوانی شناختی رایانه ای بر توجه و تمرکز اثربخش تر بود و بین دو روش آموزشی بر روی درک مطلب تفاوت معناداری نشان داده نشد.

  نتیجه گیری: 

  آموزش بازتوانی شناختی رایانه ای با ایجاد محیط جذاب آموزشی می تواند به عنوان یک درمان مکمل در کنار مداخلات آموزشی دیگر برای افزایش توجه و تمرکز استفاده شود. همچنین آموزش نقشه مفهومی منجر به کسب و بازسازی ساختارهای شناختی و افزایش درک مطلب این دانش آموزان می گردد.

  کلیدواژگان: بازتوانی شناختی رایانه ای، نقشه مفهومی، توجه و تمرکز
 • انسیه محمدیاری، علی رضائی شریف*، احمدرضا کیانی، اسماعیل صدری دمیرچی صفحات 2183-2198
  زمینه

  تحقیقات نشان داده است که بسیاری از واکنش های نامطلوب و مشکلات زوجین ناشی از باورهای ارتباطی ناکارآمد است. اما باوجود اهمیت این مفهوم در زمینه شناسایی مولفه های تشکیل دهنده باورهای ارتباطی ناکارآمد زوجین، در جامعه مورد تحقیق شکاف تحقیقاتی وجود دارد.

  هدف

  هدف این پژوهش واکاوی باورهای ارتباطی ناکارآمد زنان دارای تعارض زوجین بود.

  روش

  پژوهش حاضر به روش کیفی و از نوع پدیدارشناسی توصیفی انجام شد. جامعه پژوهش را تمام زنان دارای تعارض زناشویی شهر تهران که برای مشکل تعارضشان در سال 1400 به مراکز مشاوره مراجعه کرده بودند، تشکیل دادند و نمونه گیری هدفمند انجام شد. تعداد 19 نفر انتخاب شدند و به طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته مورد مطالعه قرار گرفتند. تحلیل داده ها از طریق روش هفت مرحله ای کلایزی انجام شد.

  یافته ها:

   در این مطالعه 4 مضمون اصلی و 11 مضمون فرعی شناسایی شد. مضمون اصلی نخست رابطه بین فردی زوجین (رابطه عاطفی، رابطه جنسی و مسایل مالی و عوامل شخصیتی)، مضمون دوم رابطه با خانواده اصلی (خانواده همسر، الگوهای رفتاری خانواده همسر و خانواده خود)، مضمون سوم مسایل جنسیتی (نگرش دوگانه به نقش های جنسیتی، برچسب های جنسیتی و کلیشه های جنسیتی) و آخرین مضمون اصلی مسایل حقوقی بود.

  نتیجه گیری:

   براساس یافته های حاصل از این پژوهش، در زمینه های رابطه بین فردی زوجین، رابطه با خانواده اصلی، مسایل جنسیتی و مسایل حقوقی یاورهای ناکارآمد ارتباطی زنان شناسایی شدند.

  کلیدواژگان: باورهای ارتباطی ناکارآمد زناشویی، زنان متعارض، تجربه زیسته
 • مهناز کبودی* صفحات 2199-2212
  زمینه

  یکی از بارزترین روش های تغییر رفتار، بازی درمانی گروهی است. با توجه به اینکه از یک طرف شیوع رفتارهای پرخاشگرانه و از طرف دیگر بروز رفتارهای گوشه گیرانه و احساس تنهایی، موجب ایجاد اختلالات رفتاری در کودکان می گردد.

  هدف

  تحقیق حاضر با هدف بررسی میزان تاثیر بازی های گروهی بر سازش یافتگی اجتماعی، کنترل خشم و احساس تنهایی انجام گردیده است.

  روش

  روش پژوهش حاضر نیمه آزمایشی و طرح آن از نوع پیش آزمون - پس آزمون بود. جامعه مورد مطالعه دانش آموزان پسر مقطع ابتدایی در نیمه اول سال تحصیلی 1398-1399 شهر کرمانشاه بودند که براساس نوع پژوهش (نیمه آزمایشی) تعداد 40 نفر به صورت هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه 20 نفری (آزمایش و گواه) جای گذاری شدند. ابزار بکار رفته در پژوهش شامل پرسشنامه های سازش یافتگی خانچی (1998)، مهار خشم نواکو (1986) و احساس تنهایی ویلر (1985) و بسته آموزشی بازی درمانی کاترین گلارد و دیوید گلدارد (2012) بوده است. جهت بررسی نتایج از آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیره استفاده شد.

  یافته ها: 

  نتایج حاصل از تحلیل کوورایانس موید این است که با کنترل نمرات پیش آزمون، در گروه های آزمایش و گواه، بازی های گروهی به ترتیب موجب افزایش سازش یافتگی اجتماعی (18/63 =F؛ 0/001 =P) و کاهش احساس تنهایی (23/12 =F؛ 0/001 =P) می گردد ولی در نمرات کنترل خشم (0/384 =F؛ 0/55 =P) تفاوت معنی داری مشاهده نشد.

  نتیجه گیری:

   بر اساس یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت که آموزش بازی های گروهی به عنوان یک رشته فعالیت های جمعی و انگیزشی باعث بالا بردن مهارت های فردی، تقویت حس اعتماد به خود، استقلال فردی و تقویت برقراری روابط اجتماعی و در نتیجه بهبود سازش یافتگی اجتماعی و هیجانی کودک می گردد.

  کلیدواژگان: احساس تنهایی، بازی های گروهی، سازش یافتگی اجتماعی، مهار خشم
 • اکرم رجبی، محمد قمری*، سیمین حسینیان صفحات 2213-2230
  زمینه

  مطالعات متعدد نشان داده است که رابطه ی پایداری بین فراشناخت و تاب آوری با اضطراب سلامتی رابطه دارند؛ از سویی زنان به عنوان بیشترین قشر آسیب پذیر در طول حوادث و بلایا هستند و شیوع اضطراب در آن ها بیش از مردان است. بااین وجود پژوهش راجع به نقش میانجی گر تاب آوری در رابطه بین فراشناخت با اضطراب کرونا در زنان مغفول مانده است.

  هدف

  پژوهش حاضر باهدف تعیین نقش میانجی گر تاب آوری در رابطه بین فراشناخت با اضطراب کرونا انجام شد.

  روش

  روش پژوهش همبستگی از نوع مدل یابی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری شامل تمامی زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شبکه بهداشت شهرستان شمیرانات در بازه زمانی 15 فروردین تا 15 خرداد سال 1400 بود. 250 نفر از زنان واجد شرایط به صورت در دسترس از طریق فراخوان اینترنتی انتخاب و به صورت آنلاین به پرسشنامه های فراشناخت و فراشناخت مثبت (بیر، 2011) اضطراب کرونا ویروس (علی پور و همکاران، 1399) و مقیاس تاب آوری (کانر و دیویدسون، 2003) پاسخ دادند. برای تحلیل داده ها از آزمون همبستگی و مدل یابی معادلات ساختاری به وسیله نرم افزارهای 25-SPSS و 3Smart PLS- استفاده شد.

  یافته ها:

   بین تاب آوری با اضطراب کرونا رابطه منفی معناداری (0/01 <p) و بین فراشناخت با تاب آوری رابطه مثبت معنی داری (0/01 <p) وجود دارد. تاب آوری در رابطه ی بین فراشناخت با اضطراب کرونا نقش میانجی گری دارد.

  نتیجه گیری: 

  بر اساس یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت تغییر فراشناخت و آموزش کارآمد تاب آوری می تواند در پیشگیری از ایجاد و تداوم و تشدید اضطراب به ویژه اضطراب ناشی از کرونا در زنان مفید باشد.

  کلیدواژگان: واقعیت درمانگری، تمایزیافتگی، تحمل پریشانی، مادران کودکان ناتوانی هوشی
 • سهند اسدی، نسترن شریفی*، افسانه طاهری صفحات 2231-2248
  زمینه

  گرایش به اعتیاد به عنوان یک مسیله اجتماعی علل مختلفی دارد، ویژگی های شخصیتی (عامل روان شناختی) و تاب آوری (عامل محافظت کننده) از جمله عوامل فردی هستند که در گرایش به اعتیاد نقش دارند، اما هنوز پژوهشی که گرایش به اعتیاد، ابعاد شخصیتی هورنای و تاب آوری را در یک مدل ساختاری بررسی کند انجام نشده است.

  هدف

  این پژوهش با هدف بررسی روابط ساختاری بعدهای شخصیتی هورنای و تاب آوری با گرایش به اعتیاد انجام شد.

  روش

  پژوهش حاضر، توصیفی و از نوع همبستگی و معادلات ساختاری بود. جامعه آماری دانشجویان دانشگاه آزاد تهران در سال تحصیلی 1399-1400 بودند، تعداد 387 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به پرسشنامه های سه بعدی هورنای-کولیچ (2012)، تاب آوری کانر-دیویدسون (2003) و مقیاس ایرانی آمادگی اعتیاد به مواد مخدر (زرگر و همکاران، 1385) پاسخ دادند. داده های به دست آمده با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت.

  یافته ها:

  نتایج نشان داد که ابعاد شخصیتی مطیع، پرخاشگرانه و دوری گزین و تاب آوری به ترتیب با ضرایب استاندارد 0/284، 0/324، 0/320 و 0/611- اثر مثبت و منفی معنی داری بر گرایش به مصرف مواد دارند، همچنین تاب آوری نقش میانجی گر در ارتباط بین ابعاد شخصیتی هورنای و گرایش به اعتیاد ندارد. بنابراین مدل فرضی اصلاح شد و مدل نهایی پژوهش با استفاده از شاخص های برازندگی تایید شد.

  نتیجه گیری:

   بنابراین می توان گفت که احتمالا ویژگی های شخصیت روان رنجور و تاب آوری به ترتیب در افزایش و کاهش گرایش به اعتیاد نقش دارند و روابط بین فردی در این روابط نقش اساسی دارند که در تدوین مداخلات پیشگیرانه گرایش به اعتیاد می توان آن را در نظر گرفت.

  کلیدواژگان: گرایش به اعتیاد، ابعاد شخصیت، تاب آوری
 • سونا خاکپور، افسانه خواجوند خوشلی*، رمضان حسن زاده، جوانشیر اسدی صفحات 2249-2268
  زمینه

  نتایج پژوهش ها بیانگر رابطه معنادار طرحواره های ناسازگار اولیه با واکنش مثبت به استرس بوده است اما روابط ساختاری میان این متغیرها در هیچ پژوهشی مورد بررسی قرار نگرفته است.

  هدف

  پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش میانجی گر طرحواره های ناسازگار اولیه در رابطه سبک های دلبستگی و مکانیزم های دفاعی با واکنش مثبت به استرس در زنان متاهل سیل زده شهرستان آق قلا انجام شد.

  روش

  پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی و معادلات ساختاری بود. جامعه آماری شامل زنان متاهل سیل زده شهرستان آق قلا در سال 1398 بود که در مراکز بهداشت شهری و خانه های بهداشت روستایی، دارای پرونده سلامت بودند. از این جامعه آماری تعداد 379 نفر به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. در این پژوهش برای گردآوری داده ها از پرسشنامه رشد پس از سانحه دسچی و کالهون (1996)، پرسشنامه سبک های دفاعی اندروز و همکاران (1993)، پرسشنامه دلبستگی بزرگسالان هازان و شاور (1987) و فرم کوتاه پرسشنامه طرحواره های ناسازگار اولیه یانگ (1994) استفاده شد. داده ها با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر تجزیه و تحلیل شد.

  یافته ها:

   یافته ها نشان داد که که دلبستگی اجتنابی و اضطرابی بر واکنش مثبت به استرس اثر مستقیم معناداری دارند (0/01 >P) و دلبستگی ایمن و اضطرابی با میانجی گری طرحواره های ناسازگار اولیه بر واکنش مثبت به استرس اثر غیر مستقیم معناداری دارد (0/05 >P). همچنین نتایج نشان داد که مکانیزم دفاعی رشد نایافته بر واکنش مثبت به استرس اثر مستقیم و غیرمستقیم معناداری دارد (0/05 >P). برای مکانیزم های دفاعی رشدیافته و روان رنجور اثر معناداری مشاهده نشد.

  نتیجه گیری: 

  بر پایه نتایج بدست آمده به نظر می رسد که طرحواره ها ناسازگار اولیه میانجی گر اثرات متغیرهای متاثر از رشد دوران کودکی مانند دلبستگی و مکانیزم های دفاعی را به رشد پس از سانحه انتقال می دهد، بنابراین می تواند در مداخله های پیرامون رشد پس از سانحه مورد توجه قرار گیرد.

  کلیدواژگان: طرحواره های ناسازگار اولیه، دلبستگی، مکانیزم دفاعی، واکنش مثبت به استرس، زنان متاهل سیل زده
 • شیلا محسنی، مجید برزگر*، آذرمیدخت رضایی صفحات 2269-2284
  زمینه

  سال های اخیر شاهد افزایش تحقیقات در مورد عوامل اجتماعی - هیجانی بوده ایم که می توانند تفاوت های فردی را در گرایش های پرخاشگرانه در میان نوجوانان توضیح دهند. به طور خاص، نشخوار خشم و طرحواره های ناکارامد اولیه به عنوان عوامل مهمی ظاهر شده اند که می توانند اهداف مهم پیشگیری را نیز تشکیل دهند. با این حال، مطالعات اخیر این احتمال را افزایش داده اند که روابط بین این متغیرها توسط سایر عوامل هیجانی شناختی نیز که با پرخاشگری مرتبط اند میانجی گری می شوند.

  هدف

  مطالعه حاضر به دنبال تبیین روابط بین نشخوار خشم، طرحواره های ناکارامد اولیه و پرخاشگری با میانجی گری راهبردهای شناختی تنظیم هیجان بود.

  روش

  این مطالعه، یک تحقیق همبستگی از نوع مدل معادلات ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش تمام دانش آموزان متوسطه دوم در سال تحصیلی 1398-1399 شهر یاسوج بودند که تعداد 340 نفر با روش نمونه گیری چند مرحله ای انتخاب شدند. جمع آوری داده ها از طریق پرسشنامه های پرخاشگری باس و پری (AQ)، راهبردهای شناختی هیجان گارنفسکی و کرایج (CERQ)، نشخوار خشم (ARS) و طرحواره های ناکارآمد اولیه (YSOSF) انجام گرفته است. برای روایی پرسشنامه ها از آلفای کرونباخ استفاده شد و ارزیابی الگوی پیشنهادی از طریق الگویابی معادلات ساختاری داده ها انجام گرفت.

  یافته ها: 

  نتایج نشان داد که ارتباط مورد انتظار بین نشخوار خشم، طرحواره های ناکارآمد اولیه و پرخاشگری وجود دارد. علاوه بر این، تجزیه و تحلیل اثرات غیرمستقیم نشان داد که راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در روابط بین نشخوار خشم و طرحواره های ناکارآمد اولیه با پرخاشگری نقش میانجی دارند.

  نتیجه گیری:

   به طورکلی، با توجه به نقش طرحواره های ناکارامد اولیه، نشخوار خشم و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان، در ظهور و حفظ پرخاشگری نوجوانان، جهت کاهش پرخاشگری می توان این متغیرها را هدف قرار داد.

  کلیدواژگان: طرحواره های ناکارآمد اولیه، راهبردهای شناختی تنظیم هیجان، پرخاشگری، نشخوار خشم
 • خلیل فروتن، سید احمد هاشمی*، عباس قلتاش، علی اصغر ماشینچی صفحات 2285-2302
  زمینه

  روش های آموزش سنتی با کاستی های زیادی روبه رو بوده است که پیشرفت های فنی و اقتضایات دنیای امروز، لزوم ایجاد رویکرد جدید به آموزش را ایجاب کرده است که ضرورت رویکرد آموزش سیار احساس می شود.

  هدف

  هدف پژوهش حاضر تعیین تاثیر آموزش با استفاده از یادگیری معکوس بر یادگیری دانش آموزان پایه ششم ابتدایی در درس علوم تجربی بود.

  روش

  این پژوهش از لحاظ هدف جزء پژوهش های کاربردی و از لحاظ اجرا و شیوه گردآوری داده ها از روش نیمه آزمایشی از طرح پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد. جامعه ی آماری پژوهش حاضر، شامل تمامی دانش آموزان پایه ششم ابتدایی شهرستان لامرد به تعداد 3000 نفر بودند. روش نمونه گیری در این پژوهش به صورت در دسترس که شامل 60 نفر از دانش آموزان بودند و از طریق نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند، بدین صورت از مدارس پایه ششم ابتدایی شهرستان لامرد دو کلاس به تعداد 30 نفر انتخاب شدند. به منظور جمع آوری اطلاعات از آزمون یادگیری محقق ساخته درس علوم استفاده شد. به منظور آزمون استنباطی فرضیه ها از آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیره (ANCOVA) استفاده شد.

  یافته ها: 

  نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که یادگیری معکوس بر یادگیری دانش آموزان موثر است (0/01 >P) بر این اساس می توان نتیجه گرفت که آموزش با استفاده از یادگیری معکوس موثر بوده و موجب افزایش میزان یادگیری دانش آموزان شده است.

  نتیجه گیری:

   با توجه به تاثیرات فراوان استفاده از روش کلاس معکوس که در اکثر پژوهش ها بر آن تاکید شده، می بایست به طور علمی و با برنامه ریزی دقیق و مدون به سمت استفاده منطقی از این روش در امر آموزش حرکت کرد.

  کلیدواژگان: یادگیری معکوس، علوم، یادگیری، یادیاری، دانش آموزان
 • زهرا تنها* صفحات 2303-2316
  زمینه

  در دهه های اخیر معرفت شناسی شخصی یا ماهیت دانش بشری با مفاهیمی مانند فراشناخت و نظریه ذهن که معتقد است مردم بر اساس باورهای ذهنی و نیات درونی، افکار، احساسات و باورهای خود، رفتار دیگران را تفسیر می کنند، توسط روانشناسان مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته است. اما در زمینه درک کودکان از ماهیت دانش و دانستن و تاثیر فراشناخت و نظریه ذهن بر معرفت شناسی آنان شکاف تحقیقاتی وجود دارد.

  هدف

  هدف از این مطالعه بررسی تاثیر فراشناخت بر معرفت شناسی شخصی و نقش میانجی گر نظریه ذهن یا همان بررسی نیات درونی و درک علت رفتار، ذهن، تفکر، باور و دانستن در دانش آموزان پایه های سوم تا ششم ابتدایی است.

  روش

  این مطالعه بر اساس هدف، بنیادی و ازنظر نحوه جمع آوری داده ها در حوزه مطالعات توصیفی از نوع همبستگی قرار دارد. نمونه مورد بررسی 303 (101 پسر و 202 دختر) دانش آموز دوره ابتدایی در پایه های سوم تا ششم شهر خرم آباد بودند که به روش نمونه گیری خوشه ای مرحله ای انتخاب شدند و به پرسش نامه مهارت های فراشناختی (اسپرلینگ و همکاران، 2001)؛ آزمون نظریه ذهن استرینمن (1994) و پرسشنامه معرفت شناسی شخصی کودکان (تنها و همکاران، 1396) پاسخ دادند. داده ها با استفاده از روش مدل معادلات ساختاری تجزیه وتحلیل شد.

  یافته ها: 

  بر اساس نتایج به دست آمده، مدل پیشنهادی از برازش مناسب با داده ها برخوردار بود. بر این اساس، مسیر مستقیم فراشناخت بر نظریه ذهن و معرفت شناسی شخصی معنی دار بود (0/01 <p)، همچنین، مسیر مستقیم نظریه ذهن بر معرفت شناسی شخصی معنی دار بود
  (01/0 <p). اثر غیرمستقیم فراشناخت بر معرفت شناسی شخصی از طریق نظریه ذهن نیز معنی دار بود (0/01<p).

  نتیجه گیری:

   فراشناخت، نظریه ذهن و معرفت شناسی شخصی دارای نقاط تلاقی تیوریکی هستند، اما لزوم پرداختن به مطالعات میدانی بیشتر ضمن روشن تر کردن ابعاد بیشتری از این ارتباط، می تواند در محیط های آموزشی دارای کاربردهای عملی تر باشد.

  کلیدواژگان: فراشناخت، معرفت شناسی شخصی، نظریه ذهن، کودکان
 • اشرف قلیچ بیکی، مجید پاکدامن*، حسین کارشکی صفحات 2317-2332
  زمینه

  باورهای انگیزشی ناکارآمد اشاره به گرایش افراد برای ارزیابی عملکرد با توجه به معیارهای پایین و عدم تلاش و پشتکار برای موفقیت در تکالیف تحصیلی دارد. باورهای انگیزشی ناکارآمد منجر به افسردگی، اضطراب، کاهش عزت نفس و خودکارآمدی تحصیلی و دیگر مشکلات روانشناختی می شود. باوجود اینکه شناسایی و سنجش باورهای انگیزشی ناکارآمد جهت جلوگیری از مشکلات روانشناختی اهمیت اساسی دارد اما درزمینه ی ساخت و اعتباریابی مقیاس باورهای انگیزشی ناکارآمد در جامعه مورد تحقیق شکاف تحقیقاتی وجود دارد

  هدف

  این پژوهش با هدف ساخت و اعتباریابی مقیاس باورهای انگیزشی ناکارآمد در دانش آموزان مقطع متوسطه انجام شد.

  روش

  روش پژوهش آمیخته از نوع اکتشافی و مدل تدوین ابزار بود. برای این منظور ابتدا طی یک مطالعه کیفی (در مطالعه قبلی) مبتنی بر نظریه پردازی داده بنیاد و با به کارگیری فن مصاحبه نیمه ساخت یافته با 15 نفر از دانش آموزان مصاحبه شد که با استفاده از نمونه گیری هدفمند و بر اساس اشباع نظری انتخاب شدند. متن مصاحبه ها با استفاده از سه روش کدگذاری باز، محوری و گزینشی (استراوس و کوربین، 2015) کدگذاری و باورهای انگیزشی ناکارآمد در مولفه های رفتاری، انگیزشی، هیجانی، شناختی، فردی، آموزشگاهی و خانوادگی شناسایی شد. در مرحله بعد (مطالعه حاضر)، بر اساس کدهای به دست آمده از بخش کیفی پژوهش، ابزاری جهت سنجش باورهای انگیزشی ناکارآمد دانش آموزان مقطع متوسطه ساخت و اعتباریابی شد و سپس تعداد 350 نفر از دانش آموزان مقطع متوسطه شهر فردوس که در سال تحصیلی 400-1399 مشغول به تحصیل بودند با استفاده از نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و به مقیاس باورهای انگیزشی ناکارآمد پاسخ دادند.

  یافته ها: 

  نتایج تحلیل عاملی تاییدی، نشان داد مقیاس باورهای انگیزشی ناکارآمد حاوی 40 سوال و مشتمل بر 4 عامل تایید شده که گویه های 1 تا 8 مربوط به عامل خودکارآمدی تحصیلی؛ گویه های 9 تا 18 مربوط به عامل اضطراب امتحان؛ گویه های 19 تا 31 مربوط به عامل اسنادهای تحصیلی و گویه های 32 تا 40 مربوط به عامل ارزش تکلیف بود. شاخص های برازش مدل در تحلیل عاملی تاییدی روایی این مقیاس را مورد تایید قرار داد.

  نتیجه گیری: 

  در مجموع نتایج مطالعه شواهدی را برای روایی و پایایی پرسشنامه محقق ساخته باورهای انگیزشی ناکارآمد به مثابه ابزاری جهت سنجش باورهای معیوب و بازدارنده در مسیر موفقیت تحصیلی دانش آموزان فراهم کرد و می تواند به عنوان ابزاری معتبر و روا برای تشخیص مورد استفاده پژوهشگران، درمانگران و مشاوران، معلمان قرار گیرد.

  کلیدواژگان: ساخت و اعتباریابی، باورهای انگیزشی ناکارآمد، دانش آموزان
|
 • Nosrat Nojavan Kanmiran, Ismail Soleimani*, Ali Issazadegan Pages 2123-2144
  Background

  Emotional processing and destructive lifestyle are among the components that impact drug abuse; However, interventions for improving the emotional processing and lifestyle of addicts have received less consideration. Therefore, considering the mechanism of the impact of compassion-based therapy and its effectiveness on the component's risk of recurrence, might this intervention be effective on the lifestyle and emotional processing of addicts?

  Aims

  The aim of the present study was to the effectiveness of compassion therapy intervention on the lifestyle and emotional processing of addicts in the non-drug rehabilitation phase.

  Methods

  The quasi-experimental research design was pretest-posttest and follow-up with the control group. The statistical population of this study included all addicts who had received a diagnosis of opioid dependence in 2021 at addiction treatment clinics in Urmia. The sample size consisted of 30 Subjects of adolescents (15 in the experimental group and 15 in the control group). The statistical population was selected by the available sampling method and placed in two groups. The compassion therapy intervention was implemented for the experimental group, while the control group did not receive any intervention. The research instruments included the Lifestyle Scale (Lali et al., 2012) and the Emotional Processing Scale (Backer et al., 2007). Finally, Data were analyzed using the Repeated Measures ANOVA.

  Results

  The results showed that compassion therapy intervention had a significant effect on lifestyle components and emotional processing (P< 0.001). So that the scores of physical health, exercise and fitness, weight control and nutrition, disease prevention, psychological health, spiritual health, social health, drug avoidance, accident prevention, and environmental health increase, and scores of suppression, Lack of emotional experience, symptoms of lack of emotional processing, lack of emotion regulation and avoidance had a significant decrease in the post-test phase and the change in scores in the follow-up phase was stable.

  Conclusion

  According to the results, it might be concluded that compassion therapy intervention improves lifestyle (Physical and psychological health, daily activities, and diet) and emotional processing (Management and processing of emotional information) in addicts in the non-drug rehabilitation phase.

  Keywords: Compassion therapy intervention, lifestyle, emotional processing, addicts, non-drug rehabilitation
 • Arezou Delfan Beiranvand, Khosro Rashid*, Aboulghasem Yaghobi, Rasool Kordnoghabi Pages 2145-2164
  Background

  The identification of factors that can explain the occurrence of moral behaviors by individuals has been studied by theorists in various studies. However, it is also important to consider why moral behaviors are not performed by people with moral identities and attitudes. Could other factors, such as benefit and cost, play a role as a consequence of moral behaviors in different situations?

  Aims

  In this regard, this study was conducted to investigate the predictors of adolescent moral behavior based on moral attitude, moral identity, benefit, and cost.

  Methods

  The design of this study was descriptive and correlational. The statistical population included all adolescents in the academic year 2021-2022. The sample size consisted of 928 people who were selected by multi-stage cluster random sampling and completed the Moral Behavior Scale (Delfan Beiranvand & Rashid, 2022), Moral Identity (Aquino & Reed, 2002), Moral Attitude (Delfan Beiranvand & Rashid, 2022), and Benefit and Cost Scale (Delfan Beiranvand & Rashid, 2022). Data were analyzed using variance analysis and stepwise regression

  Results

  The results of this study indicated a positive significant relationship between variables of moral identity, moral attitude, situational benefit, and psychological benefit with moral behavior, and a negative significant relationship between situational cost and psychological cost with moral behavior. The results revealed that variables of situational benefit, moral attitude, situational cost, and moral identity were the most important predictors of moral behavior among adolescents, respectively, and these variables could predict 0.25% of the variance of moral behavior (R2= 0/255, R= 0/50).

  Conclusion

  Based on the research findings, it can be said that compared to moral identity and attitude, the degree of benefits and costs that is gained by performing moral behaviors in a situation can play a greater role in predicting moral behaviors. When moral behaviors are associated with more situational benefit and less situational cost, they are more likely to occur by individuals in the situations. The results of this study have significant implications for all organizations.

  Keywords: Moral behavior, Moral identity, Moral attitude, Psychological benefit, Situational benefit, Psychological cost, Situational cost
 • Farkhondeh Ahmadabadi, Aliakbar Saif*, Narges Babakhani Pages 2165-2182
  Background

  Attention Deficit Hyperactivity Disorder is one of the most common disorders in childhood and adulthood and has a negative impact on the performance and academic motivation of many students. The research is whether computer cognitive rehabilitation training and concept map training are effective on attention and concentration and comprehension? And which is more effective?

  Aims

  The aim of this study was to compare the effectiveness of computer cognitive rehabilitation training and concept map training on attention and concentration and comprehension of students with attention deficit and concentration.

  Methods

  The present study is a pilot study and research design "pre-test post-test with a control group. The study population included all female adolescents in the first secondary schools of Tehran who were studying in the academic year 1300-1499. The sample of the study included 60 students who The multi-stage random method was selected and then randomly assigned to 3 groups with similar spatial and temporal conditions.The adolescents in the computer cognitive rehabilitation training group were exposed to the Captain Log program in 8 sessions of 30 minutes, the second group was trained in the map. They received a similar concept at the same time, and the control group was exposed to exactly the same time and meetings with the experimenter but without any intervention, and multivariate analysis of covariance was used to analyze the data.

  Results

  The results showed that computer cognitive rehabilitation training was effective on students' attention and concentration deficits while concentration map training was not effective on attention and concentration and also concept map training was effective on comprehension while computer cognitive rehabilitation training was effective on Comprehension was not effective. Between the two training methods, the computer cognitive rehabilitation training method was more effective on attention and concentration and there was no significant difference between the two training methods on comprehension.

  Conclusion

  Computer cognitive rehabilitation training can be used as a complementary therapy along with other educational interventions to increase attention and concentration by creating an attractive educational environment. Also, concept map training leads to the acquisition and reconstruction of cognitive structures and increase comprehension of these students.

  Keywords: computer cognitive rehabilitation, concept map, attention, focus
 • Ensieh Mohammadyari, Ali Rezaei Sharif*, Ahmadreza Kiani, Esmaeil Sadri Demirchi Pages 2183-2198
  Background

  Research has shown that many adverse reactions and problems in couples are caused by dysfunctional communication beliefs. However, despite the importance of this concept in identifying the components of dysfunctional communication beliefs of couples, there is a research gap in the study population.

  Aims

  The aim of this study was to investigate the dysfunctional communication beliefs of women with conflicting couples.

  Methods

  The present study was conducted by qualitative method and descriptive phenomenology. The study population consisted of all women with marital conflict in Tehran who had been referred to counseling centers in1400 for their conflict problem, and Sampling was performed by purposive sampling method. Nineteen people were selected and studied through semi-structured interviews. Data analysis was performed using the Colaizzi seven-step method.

  Results

  In this study, 4 main themes, and 11 sub-themes. The first main theme is the interpersonal relationship of the couple (emotional relationship, destructive behavior, irrational expectations, differences of opinion and taste, sex and financial issues, and personality factors), and the second main theme is the relationship with the main family (spouse family, behavioral patterns of spouse and family), The third theme was gender issues (dual views on gender maps, gender labels, and gender stereotypes) and the last major theme was legal issues.

  Conclusion

  Based on the findings of this study, in the fields of interpersonal relationships of couples, relationships with the main family, gender issues, and legal issues, ineffective communication assistants for women were identified.

  Keywords: Dysfunctional marital communication beliefs, conflicting women, lived experience
 • Mahnaz Kaboodi* Pages 2199-2212
  Background

  One of the social problems of human societies is behavioral and psychological incompatibility and methods of dealing with them. Undoubtedly, the issue of addressing mental health issues, prevention, and treatment of behavioral disorders will become more salient day by day.

  Aims

  The purpose of this study was to investigate the efficacy of group games on social adjustment, anger control, and loneliness.

  Methods

  The study employed a semi-quasi-experimental approach in the form of a pretest-posttest design. To this end, 40 male elementary school students in the first half of the academic year 2019-2020 in Kermanshah were selected based on the convenience sampling method and were randomly divided into experimental (n= 20) and control (n=20) groups. The instruments of the study included the Khanchi (1998) Adjustment Questionnaire, the Novako (1986) Anger Control Questionnaire, and Usher and the Wheeler (1985) Loneliness Feeling Scale.

  Results

  The results of the Analysis of Variance (ANOVA) confirmed that by controlling the pre-test scores in the experimental and control groups, group games can increase social adjustment and decrease feelings of loneliness. However, there was no significant difference in the anger control scores.

  Conclusion

  Based on the findings of this study, it can be concluded that group play therapy as a series of collective and motivational activities can enhance individual skills, self-confidence, social relationships, and individual independence thereby improving the child's social and emotional adaptation.

  Keywords: Group Play Therapy, Social Adjustment, Control of Anger, Loneliness
 • Akram Rajabi, Mohammad Ghamari*, Simin Hosseinian Pages 2213-2230
  Background

  Numerous studies showed a stable relationship between metacognition and resilience with health anxiety. On the other hand, women are the most vulnerable during accidents and disasters, and the onset of anxiety in them is more than in men. However, research on the mediating role of resilience in the relationship between metacognition and corona anxiety in women is neglected.

  Aims

  This study aimed to determine the mediating role of resilience in the relationship between metacognition and corona anxiety.

  Methods

  The research method was correlational modeling of structural equations. The statistical population included all women referred to the health centers of the Shemiranat health network from April 4 to June 5, 2021. A total of 250 eligible women were selected through the convenience method through internet call and responded online to the metacognition and positive metacognition questionnaires (Beer, 2011) and coronavirus anxiety (Alipour et al., 2020), and resilience scale (Connor & Davidson, 2003). The data was used to analyze correlation tests and structural equation modeling using SPSS-25 and 3Smart PLS software.

  Results

  There was a significant negative relationship (P <0.01) between resilience and corona anxiety and a meaningful positive relationship (P <0.01) between metacognition and resilience. Resilience mediates the relationship between metacognition and corona anxiety.

  Conclusion

  Based on the research findings, it can be concluded that changing metacognition and practical resilience training can be useful in preventing the onset and continuation, and exacerbation of anxiety, especially corona anxiety in women.

  Keywords: Anxiety, Coronavirus, Resilience, Metacognition, Women referring to health centers
 • Asadi Sahand, Sharifi Nastaran*, Taheri Afsaneh Pages 2231-2248
  Background

  Tendency to addiction as a social problem has various causes, which personality traits (psychological factor) and resilience (protective factor) are among the individual factors that play a role in the tendency to addiction. But research examining the propensity for addiction, horned personality traits, and resilience in a structural model has not yet been conducted.

  Aims

  The aim of this study was to investigate the structural relationships between Horney's personality dimensions and resilience with addiction tendencies.

  Methods

  The present study was a descriptive correlation and structural equation. The statistical population of the students of Tehran Azad University in the academic year 1399-1400, 387 people were selected by convenience sampling method and three-dimensional questionnaires of Horney-Kolich (2012), Connor-Davidson (2003) and Iranian Drug Addiction Readiness Scale (Zargar et al., 2008) responded. The obtained data were analyzed by Pearson correlation coefficient and path analysis.

  Results

  The results showed that the dimensions of obedient, aggressive, and distant personality and resilience with standard coefficients of 0.284, 0.324, 0.320, and -0.611, respectively, had a significant positive and negative effect on the tendency to consume substances. Also, resilience does not play a mediating role in the relationship between Horney's personality dimensions and addiction tendencies. Therefore, the hypothetical model was modified and the final model of the research was approved using fitness indicators.

  Conclusion

  Therefore, it can be said that personality traits play a role in addiction tendency and may be effective in developing preventive interventions for addiction tendency.

  Keywords: tendency to addiction, personality dimensions, Resilience
 • Sona Khakpoor, Afsaneh Khajvand Khoshli*, Ramazan Hassanzadeh, Javanshir Asadi Pages 2249-2268
  Background

  Numerous studies have investigated the relationship between attachment styles and defense mechanisms with early maladaptive schemas. On the other hand, the results of these studies have shown a significant relationship between early maladaptive schemas and positive response to stress, but the structural relationship between this Variables have not been studied in any research.

  Aims

  The aim of this study was to investigate the mediating role of early maladaptive schemas in relation to attachment styles and defense mechanisms with a positive response to stress married women flooded in Aq Qala city.

  Methods

  The present study was descriptive and of correlation and structural equations. The statistical population included women married women flooded in Aqqala city in 2019 who had health records in urban health centers and rural health houses. From this statistical population, 379 people were selected by cluster sampling. Tedeschi and Calhoun's posttraumatic growth inventory (1996), Andrews et al.'s defense styles questionnaire (1999), Hazan and Shawr adult attachment questionnaire (1987), and Young schema questionnaire short form (1994) were used to collect the required data. Data were analyzed using Pearson correlation test and path analysis.

  Results

  The results showed that avoidance and anxiety attachment have a significant direct effect on the positive response to stress (p< 0/01) and security and anxiety attachment through mediated early maladaptive schemas have a significant indirect effect on the positive response to stress
  (p< 0/05). The results also showed that the underdeveloped defense mechanism has a direct and indirect effect on the positive response to stress (p< 0/05). No significant effect was observed for developed and neuroprotective defense mechanisms.

  Conclusion

  Based on the results, it seems that early maladaptive schemas mediate the effects of variables affected by childhood development such as attachment and defense mechanisms to post-traumatic development, so it can be used in post-developmental interventions. Accident to be considered.

  Keywords: Early maladaptive schemas, Attachment, Defense mechanism, Positive response to stress, Flooded married women
 • Shila Mohseni, Majid Barzgar*, Aarmidokht Rezaei Pages 2269-2284
  Background

  Recently, years have witnessed an increase of research on socio‐affective factors that can explain individual differences in aggressive tendencies between adolescence. Specifically, anger rumination and early maladaptive schemas have emerged as important factors, which could also constitute important prevention targets. Yet, recent studies have advanced the possibility that the relationship between these variables are mediated by other cognitive-emotional factors that are associated with aggression.

  Aims

  This study sought to elucidate relationships among early maladaptive schemas, anger rumination and aggression with mediating role of cognitive emotion regulation strategies.

  Methods

  This study is a correlation study of structural equation modeling. The statistical population of the study consisted of all students of high schools in 2020-2021 in Yasouj city, among which 340 students were selected by multi-stage sampling. The research instruments consisted of Early Young Shortcoming Schematic Form (SQ-SF), Boss and Perry's Aggression Questionnaire, cognitive emotion regulation by Garnefski et al. (2002) and anger rumination scale (ARS). The reliability of the questionnaires was approved using cronbach's alpha coefficient and Evaluation of the proposed model with path analysis was done.

  Results

  Results revealed expected associations between anger rumination, early maladaptive schemas and aggression, Further, analyses of indirect effects revealed that cognitive emotion regulation strategies have mediating role for relationships between anger rumination and early maladaptive schemas with aggression.

  Conclusion

  Overall, regarding the role of early maladaptive schemas, anger rumination, and cognitive emotion regulation strategies in revealing and maintaining adolescent aggression, these variables can be targeted for reducing aggression.

  Keywords: aggression, cognitive emotion regulation strategies, anger rumination, early maladaptive schemas
 • Khalil Forootan, Seyed Ahmad Hashemi*, Abbas Qaltash, AliAsghar Mashinchi Pages 2285-2302
  Background

  Traditional teaching methods have faced many shortcomings that the technical advances and requirements of today's world, has necessitated the need for a new approach to education that the need for a mobile education approach is felt.

  Aims

  The aim of this study was to determine the effect of education using reverse learning on the learning of sixth grade elementary students in the course of experimental sciences.

  Methods

  In terms of purpose of this research as applied research and in terms of implementation and data collection method, the quasi-experimental method of pretest-posttest design with control group was used. The statistical population of the present study included all 3,000 elementary school students in Lamerd city. Sampling method in this study was available which included 60 students and were selected through available sampling. Thus, two classes of 30 people were selected from the sixth grade elementary schools of Lamerd city. In order to collect information, a researcher-made learning test of science course was used. Univariate analysis of covariance (ANCOVA) was used to infer the hypotheses.

  Results

  The results of data analysis showed that reverse learning is effective on students 'learning (P <0.01). Therefore, it can be concluded that education using reverse learning is effective and has increased students' learning.

  Conclusion

  Considering the many effects of using the reverse class method, which has been emphasized in most studies, it is necessary to move scientifically and with careful and codified planning towards the rational use of this method in education.

  Keywords: Reverse learning, science, learning, memorization, students
 • Zahra Tanha* Pages 2303-2316
  Background

  Over the recent decades, personal epistemology or the nature of human knowledge with some concepts including metacognition and theory of mind, which emphasized that people interpret the behavior of others based on their own mental beliefs, inner intentions, thoughts, feelings, and beliefs, were considered by psychologists. In congruence with previous studies, there is a research gap in children's understanding of the nature of knowledge and the impact of metacognition and theory of mind on their epistemology.

  Aims

  This study aimed to investigate the effect of metacognition on personal epistemology with the mediating role of theory of mind or the examination of the inner intentions and, understanding of the cause of behavior, mind, thinking, belief, and knowledge in third to sixth-grade students.

  Methods

  This was a fundamental and descriptive-correlational study based on purpose and data collection, respectively. The sample consisted of 303 (101 boys and 202 girls) elementary students in the third to sixth grades of Khorramabad, Iran. They were selected by stepwise cluster sampling method. Participants responded to the metacognitive skills questionnaire (Sperling et al., 2001), Streenerman Mind Theory Test (1994), and the Children's Personal Epistemology Questionnaire (Tanha et al., 2019). Besides, data were analyzed using structural equation modeling.

  Results

  The results illustrated that the proposed model had a good fit with the data. Accordingly, the direct path of metacognition on the theory of mind and personal epistemology and the direct path of the theory of mind on personal epistemology were significant (p<0/01). Also, the indirect effect of metacognition on personal epistemology through mind theory was also significant (p<0/01).

  Conclusion

  Metacognition, mind theory, and personal epistemology have theoretical common dimensions. It seems conducting more extended field studies and clarifying more aspects of this relationship can have more practical applications in the educational setting

  Keywords: Metacognition, personal epistemology, theory of mind, children
 • Ashraf Qelich Beiki, Majid Pakdaman*, Hossein Karashki Pages 2317-2332
  Background

  Ineffective motivational beliefs refer to the tendency of people to evaluate performance according to low criteria and lack of effort and perseverance to succeed in homework. Dysfunctional motivational beliefs lead to depression, anxiety, decreased self-esteem, academic self-efficacy, and other psychological problems. Although identifying and measuring dysfunctional motivational beliefs is essential to prevent psychological problems, there is a research gap in the construction and validation of the scale of dysfunctional motivational beliefs in the study population.

  Aims

  This study aimed to construct and validate the scale of dysfunctional motivational beliefs in high school students.

  Methods

  The method of the study was a combination of exploratory type and instrument development model. For this purpose, the foundation was first established through a qualitative study (in the previous study) based on data theorizing, using a semi-structured interview technique that was selected and interviewed with a sample of 15 students. The text of the interviews identified dysfunctional coding and motivational beliefs in behavioral, motivational, emotional, cognitive, personal, school, and family components using 12 methods of exercise, selection, and selectivity (Strauss & Corbin, 2015). In the next stage (the present study), based on the codes obtained from the qualitative part of the research, it became a tool for measuring the dysfunctional motivational beliefs of high school students and validating them. They were studying in 1399. They were selected using Purposive sampling and responded to the dysfunctional motivational beliefs scale.

  Results

  The results of the confirmatory factor analysis showed that the dysfunctional motivational beliefs scale contained 40 questions and consisted of 4 validated factors. Items 1 to 8 related to the factor of academic self-efficacy; Items 9 to 18 related to the testing anxiety factor; Items 19 to 31 related to the factor of academic credentials, and items 32 to 40 were related to the factor of homework value. Indicators of model fit in confirmatory factor analysis confirmed the validity of this scale.

  Conclusion

  In general, the results of the study provided evidence for the validity and reliability of the researcher-made questionnaire of ineffective motivational beliefs as a tool for measuring defective and inhibiting beliefs in the path of academic success of students, and it can be used as a reliable and valid tool for diagnosis used by researchers, therapists, and counselors, teachers should be placed.

  Keywords: Construct, validation, dysfunctional motivational beliefs