فهرست مطالب

تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی - پیاپی 111 (زمستان 1401)
 • پیاپی 111 (زمستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/12/09
 • تعداد عناوین: 6
|
 • میترا پشوتنی زاده*، لیلا حیدری صفحات 400-417
  هدف

  پژوهش حاضر با هدف تعیین نوع آهنگ و عوامل موثر بر پذیرش نرم فزارهای فهرست نویسی اجتماعی توسط کتابداران کتابخانه های عمومی استان چهارمحال و بختیاری بر اساس نظریه اشاعه نوآوری راجرز انجام شد.

  روش

  این پژوهش از نوع توصیفی و کاربردی است. نمونه آماری پژوهش شامل 97 نفر از کتابداران شاغل در کتابخانه های عمومی استان چهارمحال و بختیاری تحت پوشش نهاد کتابخانه های عمومی بود که به روش تصادفی-طبقه ‍ای تعیین شد. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه ای محقق ساخته بر مبنای پژوهش حمدی پور (1392) بود. روایی آن توسط متخصصان رشته های علم اطلاعات و دانش شناسی و علوم تربیتی (گرایش تکنولوژی آموزشی) تایید و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ 824/0 محاسبه شد. داده های جمع آوری شده توسط نرم افزارهای Excel، SPSS23 و Amos23 مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند.

  یافته ها:

   نتایج پژوهش آهنگ پذیرش نوآوری فهرست اجتماعی نشان داد که اکثریت کتابداران جزء زودپذیران بوده اند. زنان، افراد رده سنی 31-40 سال، دارندگان مدرک کارشناسی ارشد و دکتری و سابقه کار 6-10 سال و 11-15 سال غالبا عضو این گروه بودند. نتایج تحلیل عامل تاییدی نشان داد که از میان ویژگی های ادراکی تنها «پیچیدگی» و «آزمون پذیری» بر آهنگ پذیرش تاثیری مثبت و معنادار دارند. آزمون تاثیر انواع تصمیمات نوآوری نیر نشان داد که فقط متغیر «تصمیمات اختیاری» بر آهنگ پذیرش دارای تاثیری معنادار اما منفی است.

  اصالت/ارزش: 

  فهرست های اجتماعی مقوله ای است که بسیاری از کتابخانه های دنیا از آن استفاده می کنند و سنجش شرایط پذیرش آن در کتابداران ایران می تواند این مسیر پذیرش را هموارتر کند. به علاوه، نتایج این پژوهش برای برنامه نویسان نرم افزارهای کتابخانه ای و متولیان نهاد کتابخانه های عمومی کشور قابل توجه است.

  کلیدواژگان: آهنگ پذیرش، پذیرش فناوری، فهرست اجتماعی، کتابخانه های عمومی، نظریه اشاعه نوآوری راجرز
 • محمدرضا شکاری، شهناز خادمی زاده*، عبدالرضا نواح، اسماعیل هاشمی، منصور کوهی رستمی صفحات 420-446
  هدف

  هدف این پژوهش دستیابی به مدل مفهومی کتابخانه های عمومی ایران به مثابه مراکز اجتماعی بر اساس نظریه حوزه عمومی یورگن هابرماس است.

  روش

  پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی، از نظر نحوه گردآوری داده ها پیمایشی، و به لحاظ ماهیت داده ها یک تحقیق آمیخته از نوع اکتشافی است که با رویکرد نظام مند نظریه زمینه ای انجام شد. در بخش کیفی، ابتدا با انجام 33 مصاحبه و 2 گروه کانونی، عوامل موثر شناسایی و استخراج شدند. اعتبار این عوامل از طریق شاخص نسبت روایی محتوایی (CVR) و پایایی آن ها نیز با آزمون ضریب کاپای فلیس اثبات شد. در بخش کمی، پایایی ابزار با استفاده از پرسش نامه ای 117گویه ای با میانگین 86/0 تایید شد. در نهایت، با استفاده از روش آنتروپی شانون، عوامل رتبه بندی شدند.

  یافته ها: 

  هفت عامل نیروی انسانی، ساختمان و تجهیزات، اجتماعی، سیاسی، ساختاری، فرهنگی و اقتصادی در مدل کتابخانه های عمومی به عنوان مراکز اجتماعی اثرگذارند که عامل فرهنگی بیشترین و عامل اقتصادی کمترین تاثیر را دارد. همه عوامل دارای روایی محتوایی بیشتر از 33/0 و ضریب کاپای بیشتر از 7/0 بوده و لذا از روایی و پایایی لازم برخوردار بودند. مدل مفهومی پژوهش نیز در شش بخش ترسیم شد.

  اصالت/ارزش: 

  نظریه حوزه عمومی از جمله نظریات جامعه شناسی است که علی رغم ارتباطش با کتابخانه های عمومی، در داخل کشور کمتر مورد توجه قرار گرفته است. این کتابخانه ها می توانند از طریق اجزای حوزه عمومی، با برقراری ارتباط بین دولت و ملت، مردم را از تصمیمات دولتی آگاه کنند و آن ها را به چالش بکشانند. در این حالت، کتابخانه عاملی خواهد شد برای رشد و خودشکوفایی روزافزون شهروندان و همچنین عاملی برای ارتقای رفاه عمومی و تثبیت صلح و آرامش.

  کلیدواژگان: نظریه حوزه عمومی، کارکرد اجتماعی، کتابخانه عمومی، مرکز اجتماعی، یورگن هابرماس
 • سید مهدی سمائی، بهروز رسولی* صفحات 448-464
  هدف

  هدف از انجام این پژوهش عرضه تصویری کلی از ویژگی های نحوی زبان علم فارسی است.

  روش

  برای پاسخ به پرسش های پژوهش از روش اسنادی استفاده شده که زیرمجموعه رویکرد کیفی است. برای شناسایی ویژگی های نحوی زبان علم، 90 مقاله در نشریه های علمی-پژوهشی در دو حوزه علمی (علوم انسانی و علوم پایه) و سه رشته دانشگاهی (زبان شناسی، زمین شناسی، و شیمی) به روش هدف مند نمونه گیری شدند. این مقاله ها به شکل متن وارد نرم افزار «کیودی ای ماینر لایت» مطالعه و کدگذاری شدند.

  یافته ها:

   یافته های پژوهش نشان دادند که از ویژگی های نحوی غالب و مشترک زبان علم فارسی استفاده از وجه اخباری و زمان حال ساده است. افزون بر این، پدیدآوران فارسی زبان بیشتر ترجیح می دهند که در آثارشان از جملات ساده استفاده کرده و جمله هایشان را در وجه مجهول بیان کنند. وجه اخباری و زمان حال ساده بیشترین فراوانی را در فرایند کدگذاری به خود اختصاص دادند. پدیدآوران فارسی زبان آثار علمی کوشیده اند تا در آثار خود از زبانی بهره برند که محترمانه تر به نظر آید و همچنین به سبک و سیاق نوشتارهای علمی گذشته می نگارند؛ سبکی که با توجه به تاکیدهای امروزی بر ترویج علم شاید چندان کارآمد نباشد.

  اصالت/ارزش:

   این مطالعه نخستین کوشش برای شناسایی ویژگی های زبان علم در زبان فارسی به روش تجربی و با کمک داده های میدانی است. یافته های این پژوهش می تواند در آموزش زبان علم به کار مدرسان و موسسه های آموزشی آید. افزون بر این، نهادهایی همانند فرهنگستان زبان و ادب فارسی در سیاست گذاری هایشان می توانند از این یافته ها بهره برند. یافته های این پژوهش در زبان شناسی رایانشی نیز کاربرد دارد.

  کلیدواژگان: گونه زبانی، زبان علم، وجه، زمان، جمله
 • مریم عندلیب کندری، مریم ناخدا*، محمدرضا اسمعیلی گیوی صفحات 466-480
  هدف

  هدف پژوهش حاضر طراحی الگوی ارایه خدمات مبتنی بر اطلاعات سلامت در کتابخانه های عمومی شهر تهران است.

  روش

  پژوهش حاضر بر اساس هدف کاربردی و با رویکرد کیفی انجام شده است. در رویکرد کیفی، با استفاده از روش تحلیل محتوای مصاحبه های نیمه ساختاریافته، سه گروه متخصصان اطلاعات سلامت، کتابداران شاغل در کتابخانه های عمومی و پژوهشگران حوزه اطلاعات سلامت، مولفه های الگوی خدمات مبتنی بر اطلاعات سلامت در کتابخانه های عمومی به دست آمد.

  یافته ها:

   الگوی پیشنهادی ارایه خدمات مبتنی بر اطلاعات سلامت در کتابخانه های عمومی دارای پنج مقوله است که عبارت از: «شناسایی نیاز کاربر»، «برنامه ریزی»، «ارزیابی»،« موانع»، و «عوامل پیش برنده». نتایج نشان داد انتظارات کتابداران از نهاد کتابخانه های عمومی کشور در زمینه خدمات مبتنی بر ارایه اطلاعات سلامت عبارت اند از: همکاری نهاد کتابخانه های عمومی با سازمان‏های حوزه های بهداشت، رویکرد نیازسنجی و برنامه ریزی در زمینه اطلاعات سلامت، استفاده از روش های اطلاع رسانی گسترده، ارزیابی، سازمان دهی منابع اطلاعات سلامت، موانع زیرساختی، موانع مربوط به کتابداران و موانع مربوط به منابع کتابخانه ای.

  اصالت/ارزش:

  این مطالعه به خدمات اطلاعات سلامت در کتابخانه های عمومی ایران به عنوان یکی از نهادهای مشارکت کننده در ارتقای سواد سلامت شهروندان می پردازد و علاوه بر شناسایی گرایش، نیاز و علاقه کاربران کتابخانه های عمومی، مجراها، برنامه ها و نوع منابعی را نیز که موردعلاقه آن‏ها است شناسایی می کند. نتایج این پژوهش برای کتابخانه های عمومی برای سیاست گذاری در زمینه ارایه خدمات اطلاعات سلامت مفید است.

  کلیدواژگان: خدمات اطلاعات سلامت، کتابخانه های عمومی، سواد سلامت، شهر تهران
 • محمدمحسن رفیعی، مهدی محمدی*، عیسی زارعی صفحات 482-501
  هدف

  هدف این پژوهش کشف تعامل کاربران نابینا و کم بینا با کتابخانه های عمومی کشور است و مطالعه اهداف و انگیزه های آنان از مراجعه به کتابخانه عمومی و تعیین میزان رضایتمندی آنان از خدمات دریافتی است.

  روش

  پژوهش حاضر به روش پیمایشی و با رویکرد توصیفی انجام شده است. جامعه آماری شامل 365 نفر از اعضای فعال است که به شیوه نمونه گیری تصادفی، تعداد 233 پرسشنامه با پیگیریهای تلفنی و حضوری تکمیل گردید. ابزار گردآوری داد ها، پرسشنامه بوده و نیز برای تجزیه و تحلیل داده ها از فنون آماری و نرم افزار SPSS22  استفاده شده است.

  یافته ها: 

  یافته ها نشان داد که  اغلب بخش های مخصوص نابینایان (29 بخش) در کتابخانه مرکزی و یا کتابخانه های شهری مرکز استان واقع شده است و مابقی شهرستان ها فاقد این بخش هستند. از لحاظ جنسیت، 54.1 درصد از کاربران بخش نابینایان زن هستند و از لحاظ مدارک تحصیلی اکثر کاربران (6/44 درصد) مدرک کارشناسی دارند. 51.5 درصد از کاربران نابینای مطلق و 48.5 درصد کم بینا هستند. در مجموع میزان رضایت کاربران از وضعیت فعلی، بالاتر از حد متوسط (3.95 از 5 در مقیاس لیکرت) بوده و بیشترین میزان رضایت از برخورد، راهنمایی، دانش و تخصص کتابداران کتابخانه بوده و میزان رضایت از کیفیت، کمیت و روزآمد بودن منابع کتابخانه در سطح متوسطی قرار داشت. کمترین میزان رضایت کاربران از علامت ها و نشانه های راهنمایی برای هدایت آنها و طراحی و معماری بخش نابینایان بوده است. با توجه نقایص و کاستی های مورد مطالعه، ضروری است کتابخانه های عمومی کشور در جهت بهبود خدمات دهی در سطوح مختلف اقدام نمایند تا کاربران کم بینا و نابینا با سهولت و رضایت بیشتری از امکانات و منابع کتابخانه ها بهره مند شوند.

  اصالت/ ارزش:

   در زمینه بخش نابینان کتابخانه های عمومی تحقیقات متعددی صورت گرفته و هر کدام از آنها بخش نابینای کتابخانه خاصی را مورد مطالعه قرار دادند  اما این پژوهش کل بخش های نابینایان کتابخانه های عمومی کشور را به صورت یکپارچه مورد مطالعه قرار داده است.

  کلیدواژگان: نابینایان، کم بینایان، رضایت مندی، خدمات کتابخانه ای، کتابخانه های عمومی، ایران
 • لیلی چهرقانی، رضا کریمی* صفحات 504-520
  هدف

  پژوهش حاضر با هدف کشف مهارت های کتابدار بخش کودک و نوجوان کتابخانه عمومی منطقه چهار کشور (استان های قم، مرکزی، زنجان و همدان) انجام شد.

  روش ها: 

  این پژوهش کاربردی و با استفاده از روش توصیفی پیمایشی انجام گرفت. جامعه آماری شامل 100 نفر از کتابداران شاغل در بخش کودک و نوجوان تحت پوشش اداره کل نهاد کتابخانه های عمومی منطقه چهار کشور (استان های قم، مرکزی، زنجان و همدان) و از نمونه تصادفی طبقه ای استفاده شد. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه محقق ساخته بود که از طریق آن، مهارت های کتابداران کودک و نوجوان بر اساس 9 مولفه در سه زمینه شخصی و حرفه ای و فنی دسته بندی شده است. ضریب پایایی پرسش نامه با استفاده از آلفای کرونباخ 96/0 به دست آمد.

  یافته ها: 

  نتایج نشان داد کتابداران منطقه چهار کشور مهارت های علاقه و اشتیاق، ارتباطی، روان شناسی کودک، آشنایی با ادبیات کودک و نوجوان، مجموعه سازی، فناوری اطلاعات، مدیریت و خدمات رسانی را در سطحی متوسط دارا هستند. مهارت های علاقه و اشتیاق با میانگین 84/3، مدیریت 89/3 و خدمات رسانی 82/3 به ترتیب رتبه اول تا سوم را به خود اختصاص داده اند و استان زنجان با میانگین 93/3، استان مرکزی با میانگین 91/3 و استان همدان با میانگین 61/3 به ترتیب رتبه اول تا سوم را کسب کرده اند. مهارت فناوری اطلاعات رابطه ای معنادار با سنوات خدمتی دارد، به طوری که هرچه سابقه خدمت افراد بیشتر می شود مهارت فناوری اطلاعات کتابداران مطلوب تر ارزیابی می شود. این یافته که مهارت مدیریت اطلاعات و مدیریت زمان رابطه ای معنادار با سطح تحصیلات دارد نشان می دهد کتابداران دارای تحصیلات بیشتر می توانند مدیریت اطلاعات و مدیریت زمان بهتری داشته باشند.

  اصالت/ارزش: 

  پژوهش حاضر توانسته است مهارت های کتابدار کودک و نوجوان را در کتابخانه های چهار استان ارزیابی کند.

  کلیدواژگان: کتابدار، مهارت کتابدار، بخش کودک و نوجوان، کتابخانه عمومی
|
 • Mitra Pashootanizadeh*, Leila Heidary Pages 400-417
  Purpose

  Considering the proliferation of technologies in all aspects of the library, its development in the field of organization and cataloging should not be neglected. Social catalogs and their software are integrated into all user-oriented and advanced libraries in the world. Social cataloging software enables users to contribute to the promotion of library service quality through their comments. Therefore, the aim of this study is to determine the rate and the factors affecting the acceptance of social cataloging software by librarians of public libraries in Chaharmahal and Bakhtiari province based on Rogersʼs theory of diffusion of innovation.

  Method

  This research is a descriptive applied survey. The statistical population of the study includes all librarians working in public libraries of Chaharmahal and Bakhtiari province under the auspices of the Public Libraries Foundation, whose number was 130 people. The required number of samples for this study was 97 and these people were randomly selected. The method of data collection was a researcher-made questionnaire based on a questionnaire presented by Afshin Hamdipour in 2013. The questionnaireʼs validity was confirmed by 4 professors in the fields of knowledge and information science and education (educational technology orientation). The reliability of the questionnaire was confirmed via Cronbachʼs Alpha, which was 0.824. The collected data were analyzed using Excel, SPSS23, and Amos23.

  Findings

  The results of the Social List Innovation Acceptance Rate showed that the majority of librarians were among the early majority. Women, people in the age group of 31-40 years, those having PhD or masterʼs degree, and individuals with 6-10, and 11-15-years working experience were the most members of this group. The results of the confirmatory factor analysis showed that among all the perceptual features, including "relative advantage", "trialability", "compatibility", "complexity", and "objectivity", only "complexity" and "trialability" had a positive and significant relationship with the rate of acceptance of social cataloging software, but other features had no significant relationship. The relationship with different types of innovation decisions showed that the only relationship between optional innovation decisions and the rate of acceptance is negative and significant. The studying of the effect of demographic characteristics on acceptance rate indicated that there is no significant difference between librarians based on the two variables of "gender" and "work experience", but there is a significant difference in terms of age, education, skills in the rules of cataloging, English language, and up-to-date technologies and applications. Therefore, managers and authorities of public libraries can increase the rate of acceptance among librarians by holding workshops in the field of cataloging, the English language, and up-to-date technologies.

  Originality/value: 

  Social catalogs are being used in many libraries worldwide. Assessing the librariansʼ acceptance of this technology may facilitate the acceptance process in the future. Furthermore, the results of this research are helpful for library software developers and the authorities of public libraries in Iran.

  Keywords: Rate of adoption, Technology acceptance, Social catalog, Public libraries, Rogersʼ diffusion of innovation theory
 • MohammadReza Shekari, Shahnaz *, Abdolreza Navah, Ismaeil Hashemi, Mansoor Pages 420-446
  Purpose

  The aim of this study is to achieve a conceptual model for the transformation of Iranian public libraries into social centers, based on the theory of the public sphere of Jürgen Habermas.

  Method

  The current research is applied in terms of purpose, survey in terms of the data collection method, and is a mixed-method study of exploratory type in terms of the nature of the data, which was conducted with a systematic approach to grounded theory. In the qualitative section, first, by conducting 33 interviews and 2 focus groups, effective factors were identified and extracted. The validity of these factors was proved through the content validity ratio (CVR) and their reliability was also proved by the Fleissʼ kappa coefficient test. In the quantitative part, the reliability of the tool was confirmed using a 117-item questionnaire with an average of 0.86. Finally, the factors were ranked using the Shannon entropy method.

  Findings

  The seven factors of human resources, construction and equipment, social, political, structural, cultural and economic have an effect on the transformation of public libraries into social centers, among which the cultural factor has the greatest effect and economic factor has the smallest effect. All factors had a content validity greater than 0/33 and a kappa coefficient greater than 0/7, and thus had the necessary validity and reliability. The conceptual model of the research was also drawn in six sections.

  Originality/value:

   The public sphere theory is one of the famous theories of sociology. Although the standards in this theory are related to public libraries, it has received less attention in Iran. Public libraries can connect the government and with the nation through the components of the public sphere, and while informing people about government and governance decisions, those decisions can be challenged and decisions can be made in the public profitability. In this case, library is one of the factors responsible for the growth and prosperity of society. It also becomes a factor promoting general welfare in the society and establishing peace and tranquility.

  Keywords: Public sphere theory, Social function, Public library, Social center, Jürgen Habermas
 • Seyed Mehdi Samaei, Behrooz Rasuli* Pages 448-464
  Purpose

  The language of science is one of the social types of Persian language, which is used by the educated classes in scientific works and contexts. The purpose of this research is to present an overall picture of the syntactic properties of the Persian scientific language. Thus the types of sentences, types of tenses, verb tenses, and syntactic constructions have been identified in the scientific texts, their statistics have been presented, and their content has been analyzed.

  Method

  The research questions were addressed through documentary research method, which is one of the methods categorized into the qualitative approach. To identify the syntactic properties of the language of science, 90 articles in scientific-research publications in two research domains (humanities and basic sciences) and three academic fields (linguistics, geology, and chemistry) were purposefully sampled. These articles are entered into the "QDA Miner Lite" in the form of text, read, and coded.

  Findings

  Around 1390 codes were extracted and analyzed from these works. The findings of the research showed that one of the common syntactic properties of the Persian scientific language was the use of the indicative mood and the simple present, simple past tense, and present perfect. In addition, Persian-speaking researchers (authors) prefer to use simple sentences, and write their works in a passive voice. The indicative mood with 377 codes and the simple present tense with 325 codes were the most frequent themes in the coding process. Therefore, it seems Persian-speaking authors of scientific works have tried to use writing structure which is polite. For example, they prefer to write their works in a passive voice in order to say their thoughts and opinions politely. In addition, probably, Persian-speaking authors are following the writing traditions from past centuries, which is not compatible with recent science communication’s basics.

  Originality/value:

   This study is the first attempt to identify the characteristics of the language of science in the Persian language through the empirical data. The findings of this research can be useful for teachers and educational institutions in teaching the language of science. In addition, institutions such as the Academy of Persian Language and Literature can take advantage of these findings in their policies. The findings of this research are also useful in computational linguistics.

  Keywords: Language variety, Language of science, Mood, Tense, Sentence
 • Maryam Andalib Kondori, Maryam Nakhoda*, MohammadReza Givi Pages 466-480
  Purpose

  Considering that health information has a fundamental role in increasing the level of health of people in todayʼs societies, it provides a suitable platform for the growth and development of health systems in different countries. This study aimed to investigate the health information needs and how to access health information among those referred to public libraries in Tehran.

  Method

  The research is an applied study in terms of purpose that were conducted with a qualitative approach. In the qualitative phase, by using the method of content analysis of semi-structured interviews of three groups of health information specialists, librarians working in public libraries and researchers in the field of health information, the components of the service model based on health information in public libraries were obtained.

  Findings

  The proposed model for providing services based on health information in public libraries has five categories, which are: “Identifying user needsˮ, “Planningˮ, “Evaluationˮ, “Barriersˮ, “Promoting factorsˮ. The results of the qualitative part showed that the librariansʼ expectations from the countryʼs public libraries in the field of services based on providing health information are the following: the cooperation of the public libraries with organizations in the health fields, needs assessment and planning approach in the field of health information, use of extensive information methods, evaluation, organization of health information resources, infrastructural barriers, barriers related to librarians, and barriers related to library resources. The proposed model of health information-based services in the public libraries has five categories, namely: “Identifying the userʼs needsˮ, “Planningˮ, “Evaluationˮ, “Barriersˮ, and “Leading factorsˮ.

  Originality/value: 

  This article draws the attention of public library service managers to the issue of identifying health information-based services based on the proposed model and providing them with various facilities for using public libraries leading to the precise and optimal use of health information-based services in the society, which may cause the advancement of libraries in delivering reliable health information services to clients.

  Keywords: Health information services, Public libraries, Health literacy, Tehran
 • MohammadMohsen Rafiee, Mahdi Mohammadi*, Easa Zarei Pages 482-501
  Purpose

  The purpose of the research is to investigate the interaction blind and partially sighted users with the public libraries of the country and their goals and motivations for visiting libraries and to determine their level of satisfaction with these services.

  Methodology

  The current research is conducted with a survey method and a descriptive approach. The statistical population includes 365 active members who were selected by random sampling. A total of 233 questionnaires were completed by the participants with telephone and face-to-face follow-ups. The data collection tool was a questionnaire.  Statistical techniques and SPSS22 software were used to analyze the research data.

  Findings

  According to the research findings, most of the sections for the blind (29 sections) are in the central library or urban libraries in the center of the province and the rest of the cities do not have this section. In terms of gender, 54.1% of the users in the blind sector are women, and in terms of qualifications, most users (44.6%) have a bachelor's degree. 51.5% of users are completely blind and 48.5% are blind. In general, users' satisfaction with the current situation is above average (3.95 out of 5 on the Likert scale) and the highest level of satisfaction with the attitude, guidance, knowledge and expertise of library librarians and the level of satisfaction with the quality, quantity and up-to-dateness of library resources in It was moderate. Also, the lowest level of users' satisfaction was with the signs and guidelines for their guidance and the design and architecture of the blind section.

  Conclusion

  It seems that due to the significant deficiencies and shortcomings that can be seen in the research findings, it is necessary for the Iran's public libraries to improve services at different levels so that blind and visually impaired users can more easily and satisfactorily use the facilities and resources of libraries.

  Originality: 

  Numerous research have been done in the field of the blind section of public libraries and each of them has studied the blind section of a specific library, but this research covers all the blind sections of public libraries in the country.

  Keywords: Blind, Visually Impaired, Satisfaction, Library Services, Public Libraries, Iran
 • Leila Chehregani, Reza Karimi* Pages 504-520
  Purpose

  Considering the importance of individual, professional skills and specialized knowledge in librarians to improve information services for children and adolescents, it is necessary that groups of knowledge and information science for training and practitioners and officials of public libraries for pathology and foresight in the children and adolescents sector, plan and act. Gaining knowledge about the current situation of the skills of librarians in the children and adolescents section of public libraries and identifying their strengths and weaknesses provide the basis for further research. In addition, the librarians of these departments will realize their job sensitivity with a more complete understanding of these skills. Considering the emergence of technologies in libraries and the diverse and growing needs of the society and the importance of evaluating the skills of librarians in the children and adolescents section, the present study aims was to investigate the skills of librarians in the children and adolescents section of the public library of Qom, Markazi, Hamedan and Zanjan provinces.

  Method

  The present research is an applied study which has been carried out using descriptive-survey research method. The statistical population of the study included 100 librarians working in the children and adolescents section of public libraries under the auspices of the General Directorate of Public Libraries of the five provinces of Zanjan, Hamedan, Arak and Qom and a stratified random sample was used. The collection tool in this research is a researcher-made questionnaire, in which the skills of librarians in the children and adolescents section are categorized based on 9 components in three personal, professional and technical fields. The reliability coefficient of the questionnaire was obtained using Cronbachʼs alpha 0/959. To analyze data, Excel 2016 and SPSS (version 20) were used, and descriptive statistical methods and Kolmogorov-Smirnov, Shapiro-Wilk and Wilcoxon tests were utilized.

  Findings

  The results indicate that the skills of interest and enthusiasm, communication, child psychology, familiarity with childrenʼs literature, collection making, information technology, management and service delivery are at a moderate (intermediate) level in these provinces. The skills of interest and enthusiasm with an average of 3/84, management with an average of 3/89 and service delivery with an average of 3/82 have been ranked first to third, respectively, and Zanjan with an average of 3/93, Arak with an average of 3/91 and Hamedan with an average of 3/61 are ranked first to third, respectively. IT skills have a significant relation with work experience, and the more work experience librarians have, the higher their level of IT skills are rated. The finding that information management and time management have a significant ralation with the education level indicates that librarians with higher education can have a better information and time management.

  Originality/value:

   The present study was able to evaluate the skills of child and adolescent librarians in libraries in four provinces of Iran.

  Keywords: Librarian, Librarian skill, Children, adolescents section, Public library