فهرست مطالب

نشریه قرآن و طب
سال هفتم شماره 3 (پیاپی 27، پاییز 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/12/08
 • تعداد عناوین: 16
|
 • بهنام بهنوش، آرش عکاظی، زهره سلیمانی نطنزی، الهام بزمی، محمدحسین صادقیان* صفحات 1-7
  هدف

  بررسی علل شکایت از کادر درمانی و تلاش در جهت کاهش آن گامی جهت رضایت هر چه بیش تر بیماران و کارکنان پزشکی می باشد. هدف از این مطالعه تعیین علت و انگیزه‏های شکایت، میزان و نوع قصور انجام شده در رشته جراحی و در آخر ارایه راه حل برای کاهش قصور پزشکان می‏باشد.

  مواد و روش ها

  این مطالعه یک مطالعه توصیفی تحلیلی مقطعی (Cross-sectional) بود که به بررسی پرونده‏های شکایت از گروه جراحی ارجاعی به اداره کمیسیون‏های سازمان پزشکی قانونی کشور در طی یک دوره 5 ساله از ابتدای سال 1396 تا پایان سال 1401 پرداخت. نمونه گیری به صورت سرشماری انجام شد. با مراجعه به بایگانی اداره کمیسیون‎‏های سازمان پزشکی قانونی تهران، پرونده‏های مربوط به شکایت از گروه جراحی مشخص و اطلاعات لازم بر حسب جدول متغیرها، در پرسشنامه‏ای که طراحی شده بود، استخراج شد. اطلاعات جمع ‏آوری شده وارد نرم افزار آماری SPSS نسخه 16 شد و با استفاده از آزمون‏های آماری توصیفی و تحلیلی در سطح معنی‏داری 05/0P< تجزیه و تحلیل شد.

  یافته ها

  در کل در طی دوره انجام مطالعه 406 پرونده مورد بررسی قرار گرفت. از این تعداد 215 مورد مرد (0/53٪) بودند. میانگین سنی بیماران 08/17±5/43 سال بود. میانگین سنی پزشکان مشتکی عنه 17/10±73/52 سال بود. 369 مورد (9/90٪) از پزشکان مرد و اکثر آنها غیر هیات علمی بودند (0/64٪).  در 365 پرونده (9/89٪) اقدام مورد شکایت، اقدام جراحی بود. در 284 مورد (70٪) پرونده ها شکایت مطرح شده در مورد یک اقدام غیر اورژانسی انجام شده بر روی بیمار بوده است. بیشترین عارضه ایجاد شده مورد شکایت با 115 مورد (3/28٪) مربوط به فوت بیمار بود.در کل در 164 پرونده (4/40٪) قصور وجود داشت. بیشترین نوع قصور تعیین شده، بی مبالاتی با 80 مورد (7/19٪ کل پرونده ها و 8/48٪ موارد قصور) بود. میانگین درصد قصور تعیین شده برای پزشکان 73/20±34/20 درصد با میانه 10 درصد بود. ارتباط معنی داری بین نوع قصور و درصد قصور با سن، جنس، اقدام انجام شده، سابقه فعالیت و تخصص پزشک دیده نشد (p>0.05). میزان قصور در موارد غیر اورژانس به طور معنی داری بیشتر از موارد اورژانسی بود (3/43٪ در مقابل 6/33٪) (p=0.04). اما ارتباط معنی داری بین نوع قصور و درصد قصور با فوریت اقدام و محل خدمت پزشک وجود نداشت (p>0.05) میزان توافق نتیجه کمیسیون اول و قصور پزشک 84/0 بود.  تحصیلات، شغل و سن بیمار تاثیری در شکایت مجدد وی نداشت. اما جنس ارتباط معنی داری با اعتراض به رای اولیه داشت (8/51٪ در زنان در مقابل 3/42٪ در مردان (p=0.04)).

  نتیجه گیری

  بر اساس نتایج این مطالعه میزان تعیین قصور در رشته جراحی قابل توجه است و بیشترین نوع قصور در این گروه بی مبالاتی می باشد. نتایج مطالعه میزان توافق قابل قبولی در رای کمیسیون اول و قصور پزشک را نشان داد. در کل انجام آموزش های مناسب به جراحان چه در زمینه انتخاب بیمار و همچنین ارتباط و تعامل مناسب با بیماران می تواند نقش موثری در کاهش هرچه بیشتر بار شکایات مطرح شده بر علیه این گروه و صدور آرای قصور بر علیه آنان ایفا نماید.

  کلیدواژگان: قصور، جراحان، کمیسیون پزشکی
 • محسن رحیمیان دستجردی، مسعود راعی دهقی*، سیامک بهارلویی صفحات 8-17
  هدف

  پژوهش حاضر تلاش می کند مساله نقش رضایت پزشک یا کادر درمان مرتکب قتل اتانازی در پرداخت دیه با تاکید بر آیه 8 سوره مایده و ادله فقهی و حقوق ایران  را مورد بررسی و تحلیل قرار دهد تا از رهگذر این بررسی های حکم حقوقی و فقهی این مساله مبرهن گردد.

  مواد و روش ها:

   این پژوهش با روش مطالعات کتابخانه ای و به شیوه توصیفی تحلیلی انجام شده است که با مراجعه به متون قرآنی، فقهی و حقوقی اطلاعات لازم به دست آمده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

  یافته ها

  اتانازی یا هومرگی (euthanasia) که به معنی «مرگ خوب» است، در اصطلاح، شرایطی است که در آن بیمار بنا به درخواست خودش به صورت طبیعی و آرام بمیرد. پرسش پژوهش آن است که «آیا رضایت پزشک یا کادر درمان مرتکب قتل اتانازی در پرداخت دیه نقشی دارد یا خیر؟» فرضیه پژوهش این است که بر اساس ماده 384 قانون مجازات اسلامی؛ در صورتی که اولیای دم خواهان دیه باشند ، بدون موافقت قاتل، حق اخذ دیه از او و یا اموالش را ندارند. نکته قابل تامل در این ماده قانونی آن است که پرداخت دیه از اموال جانی به مجنی علیه را مقید به رضایت جانی کرده است. این ادبیات قانونگذاری برگرفته از دیدگاه برخی فقهاست. فرضیه محقق آن است که اصولا رضایت جانی در این ماده قانونی جایگاهی ندارد و اگر اولیای دم خواهان دیه باشند،جانی باید به تعداد مقتولین دیه بدهد. نوشتار حاضر در پژوهشی توصیفی-تحلیلی، با نگاهی مسیله محورانه، رضایت جانی در این ماده قانونی را نقد و مبانی فقهی آن را دنبال می کند. بر اساس یافته های تحقیق رضایت جانی در ماده مذکوربه دلیل ناسازگاری با قواعد فقهی نیاز به بازنگری دارد.

  نتیجه گیری

  با توجه با آیات قرآن کریم و روایاتی از جمله آیه شریفه «اعدلوا هو اقرب للتقوی» (مایده: 8) که اقتضای عدالت و اصل مهم قرآنی است و همچنین در نظر گرفتن حقوق اولیای دم نباید رضایت جانی را موثر دانست.

  کلیدواژگان: اتانازی، اصل قرآنی عدالت، رضایت پزشک، رضایت کادر درمان، ماده 384 قانون مجازات اسلامی
 • غلامرضا نورمحمدی* صفحات 18-25

  تفاوت اعتقاد یا نگرش در مبانی و ارزش ها می تواند باعث تغییراتی در رفتار نیروهای پزشکی شود و در ارایه خدمات بهداشتی و درمانی آنان نیز موثر باشد. به طور کلی ‏از دیدگاه مکاتب مختلف، برخی خصوصیت ها و شاخص ها ارزش و برخی ضد ارزش هستند.بر اساس دیدگاه اومانیسم در گذر زمان شاهد تغییراتی در این ارزش ها و ضد ارزش ها هستیم چرا که زاییده تفکر و عقل بشری بوده و قابلیت نسخ، تعدیل یا تغییر را دارد. از نگاه دین اسلام در راستای نظام تعالی و تکامل بشر، شاخص های ارزشی و ضد ارزشی ثابتی معرفی گردیده و تاکید بر ترویج دو نوع ارزش های مادی و معنوی شده است.کادر درمان و افرادی که با جان و روان انسان سر و کار دارند لازم است شناخت کافی از این ارزش ها داشته باشند تا بتوانند در حرفه خویش، شرافت و کرامت انسان را حفظ نموده و آن را زیر پا نگذارند. بنابراین، ضروری می نماید که تصویری صحیح از ارزش والای آدمی و جایگاه رفیع او در دین مبین اسلام ارایه شود تا نیروهای عهده دار خدمات پزشکی بتوانند به صورت بهینه و درخور، به فعالیت های سلامتی بپردازند و کوچک ترین خدشه ای به وجود انسان و کرامت وی وارد نیاورند. در بررسی آموزه های دین اسلام مشخص گردید سه ارزش مهم در مورد جایگاه انسان قابل توجه می باشد که اثرات کاربردی برای نیروهای پزشکی به همراه دارد:1. ارزش حیات انسان.2. ارزش جسم انسان.3. ارزش کرامت انسان

  کلیدواژگان: ارزش شناسی، نظام سلامت، حیات انسان، جسم انسان، کرامت انسان
 • سید مهدی رحمتی*، فاطمه حاجی اکبری صفحات 26-33
  هدف

  درنگ بر سفارشهای اولیای دین در برپا داشتن سوگواری شهیدان کربلا و بشارت به پاداش‏های گرانسنگ در گریستن و گریاندن بر این مصیبت بزرگ، ‏بیانگر این حقیقت است که تداوم عزاداری برای سید الشهدا علی (ع) و یارانش، هدف بزرگی را دنبال کرده و آثاری چند را در پی خواهد داشت. شرکت در سوگواری امام حسین (ع) و گریه بر ایشان، نه تنها زمینه تشدید افسردگی و رنجوری عزادارن را فراهم نمیآورده بلکه خود مقدمهای بر بهبود سلامت عزاداران و رشد و شکوفایی آنان است.  

  مواد و روش ها

  پژوههی کتابخانه ای حاضر بر آن است تا با جمعآوری و دستهبندی آیات و روایاتی که درخصوص گریه آیینی و تاثیر آن بر سلامتی بیان شده اند، به شیوهی توصیفی-تحلیلی، مسیله همبستگی مثبت میان سوگواری امام حسین (ع) و بهبود سلامت در آموزه های ثقلین را دنبال نماید.

  یافته ها:

   یافته های تحقیق نشان از همبستگی و تاثیر مثبت گریه آیینی بر بهداشت روانی و سلامت بدن دارد.

  نتیجه گیری:

   دریافت صحیح مفهوم زیارت، سوگواری و گریه، و برقراری پیوند میان سوگواری امام حسین (ع) و معنای زندگی، منجر به تصحیح شناختی عزاداران و به دنبال آن تعدیل هیجانات و تنظیم رفتار ایشان شده و زمینهی تحقق بهزیستی و شکوفایی را فراهم خواهد آورد.

  کلیدواژگان: امام حسین (ع)، گریه، همبستگی، سلامت، سوگواری
 • نعیمه حمزه زاده، رقیه صادقی نیری*، علی غفاری صفحات 34-43

  این پژوهش با هدف توصیف و تحلیل رفتار درمانی و اصلاح الگوهای رفتاری و کاهش اضطراب دانش آموزان مدارس با دو رویکرد روانشناسی و اندیشه اسلامی مطابق با احادیث قدسی و آیات قرآنی، انجام شده است. در بررسی تعداد کثیری از منابع اسلامی اعم از آیات و روایات مربوط به موضوع، یافته های پژوهش نشان می دهد که بیشتر آیات قرآن و احادیث، از نظر مفاهیم و مضامین همسو با علم روانشناسی می باشند. این احادیث، عمدتا درون مایه اخلاقی، عرفانی و روانشناسی دارند که مخاطبان خود را به حسن سلوک و کسب فضایل و پرهیز از رذایل برای نیل به خود آگاهی وکشف استعدادهای درونی و فطری که منجر به کاهش استرس، نگرانی و تقویت مثبت اندیشی در فرد می شود، فرا می خوانند. مقاله پیش رو، با توجه به اهمیت موضوع، نقش و جایگاه خطیر آیات و احادیث، در جوامع اسلامی بویژه در میان مربیان تعلیم و تربیت و از طرفی تاثیر مدرسه در شکل گیری شخصیت دانش آموزان و به کارگیری روش های نوین درصدد آن است تا با الگوگیری از خصایص رفتاری مطلوب و مورد قبول علم روانشناسی و آموزه های دینی، سعی در اصلاح و تقویت رفتار ایده آل دانش آموزان از طریق کاهش استرس، نگرانی و نیل به خودباوری در آنها گردد.

  کلیدواژگان: حدیث درمانی، روانشناسی مدرسه، احادیث قدسی، استرس و اضطراب در دانش آموزان
 • روح الله محمد علی نژاد عمران، عبدالعظیم خروشی*، فرزاد دهقانی صفحات 44-56
  هدف

  خانواده یک نهاد اجتماعی و مقدس در دین اسلام است و در قرآن کریم مفهوم خلقت و خانواده در هم تنیده است. رشد و بالندگی کامل مادی و معنوی و نایل شدن به مقام انسان کامل در گرو خانواده و مولفه های تربیتی و دینی آن است. زوجین به عنوان دو ستون اصلی، نقش چشمگیری در ابعاد مختلف سلامت به خصوص بعد معنوی خانواده دارند، زوجینی که روابط خود را بر مبنای قرآن بنا نهاده اند، سلامت خانواده را تضمین کرده اند. پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به سوالات زیر است؛ مبانی قرآنی و حقوقی رابطه زوجین چیست؟ و رابطه زوجین براساس این مبانی چه تاثیری بر سلامت معنوی خانواده دارد؟

  مواد و روش ها

  پژوهش حاضر به روش کتابخانه ای- استنادی و تجزیه و تحلیل به صورت تحلیل محتوایی کیفی (توصیفی- تحلیلی) صورت پذیرفته است.

  یافته ها: 

  قرآن ضمن تاکید بر تشکیل خانواده مبانی روابط زوجین را تحت مولفه های؛ وصول به آرامش، رحمت و مودت، رابطه عاشقانه، رفع نیازهای یکدیگر، معاشرت شایسته تحت اموری چون معاضدت و همکاری، پرهیز از خشونت، روابط جنسی مطلوب و وفاداری بر می شمرد و تمام این مبناها اثر مستقیمی در تقویت و تکامل سلامت معنوی دارد.

  نتیجه گیری:

   کاربست مبانی قرآنی در روابط زوجین، سلامت فردی زوج ها و خانواده را برای رسیدن به «حیات طیبه» قرآنی تقویت می کند و حیات طیبه همان رسیدن به سلامت کامل با حاکمیت و محوریت سلامت معنوی است و اگر زوجین به سلامت معنوی دست یابند بالتبع خانواده نیز به این بعد نایل خواهد شد و در این صورت جامعه اسلامی به سمت این بعد از سلامت حرکت خواهد کرد

  کلیدواژگان: زوجین، رابطه، مبانی قرآنی، خانواده، سلامت معنوی
 • فاطمه عبدی*، علی ترابی، علی آهنگر خراسانی، زهرا عطاردی کاشانی، راهین تک فلاح صفحات 57-69
  هدف

  خواص خرما به عنوان یک ماده مغذی ثابت شده است و ایران یکی از بزرگترین تولید کنندگان این میوه بوده و از نظر کیفیت خرما در سطوح جهانی مطرح است. با مطالعه قرآن کریم و احادیث، ویژگی های شگفت انگیزی از خرما به دست می آید که اهمیت مصرف این ماده غذایی را بیشتر می کند. یکی از مسایل مهمی که زنان در سراسر جهان با آن مواجه هستند، تغذیه مناسب در دوران بارداری و پس از زایمان است تا مراحل مختلف بارداری را به بهترین شکل سپری کنند و پس از زایمان نیز هر چه زودتر انرژی از دست رفته خود را بازیابند. از این رو مطالعه مروری حاضر با هدف بررسی تاثیر میوه و دانه خرما بر مراحل زایمانی و پیامدهای بارداری از منظر پزشکی، قرآن کریم و احادیث انجام شده است.

  مواد و روش ها

    این پژوهش مطالعه مروری بوده که با توجه به هدف تحقیق، اطلاعات لازم از منابع مختلف قرآنی، تفاسیر قرآن کریم و احادیث و همچنین پایگاه های اطلاعاتی نظیر ، PubMed ، Web of Science، Embase,scopus,، SID , Magiran، google ،  Pubmed، Scopus، Google Scholar، و براساس کلید واژه های میوه خرما، دانه خرما، بارداری، زایمان قرآن و حدیث، تا سال 2022 استخراج گردید؛  سپس اطلاعات دسته بندی و تلخیص شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها:  

  نتابج این پژوهش نشان داد که مصرف میوه و دانه ی خرما می تواند تاثیر مثبتی در مراحل مختلف بارداری از قبیل کاهش فشار خون بارداری و پیشگیری از بروز دیابت بارداری داشته باشد. همچنین مصرف خرما در مراحل مختلف زایمان آثاری از قبیل بهبود امتیاز بیشاپ و دیلاتاسیون سرویکس در زمان پذیرش، القای زایمان خود به خودی، کاهش نیاز به القا و تحریک لیبر و کاهش طول مراحل مختلف لیبر دارد. به علاوه مصرف خرما جهت بهبودی پس از زایمان، ترمیم زخم های ناشی از زایمان و بازیابی انرژی از دست رفته مناسب است. بنابراین یافته های این پژوهش تاییدی بر اعجاز علمی قرآن کریم و صحت احادیث از جهت تاثیر مصرف خرما بر زنان باردار می باشد.

  نتیجه گیری:

   مصرف میوه و دانه ی خرما می تواند تاثیر مثبتی بر مراحل مختلف بارداری، مراحل مختلف زایمانی و بهبودی پس از زایمان داشته باشد.

  کلیدواژگان: میوه خرما، دانه خرما، بارداری، زایمان، قرآن، حدیث
 • علی رمضانیان، عباس احمدی سعدی*، علیرضا مختاری صفحات 70-80

  یکی از مسایل بسیار مهم قرآن کریم و نیز ادیان آسمانی   مساله " ایمان " بوده که پیرامون آن پرسش های متعددی از همان قرون اولیه در بین مسلمانان شکل گرفته است. ایمان اساسی ترین عنصر تدین یا مقوم دینداری است . تاریخ علم کلام نشان می دهد  ورود اولین فرقه ها و نحله های مسلمان در این بحث در وهله نخست نه به انگیزه های کلامی بلکه به منظور موضع گیری های عملی بوده است یعنی دغدغه اساسی آنها حول محور نسبت ایمان و عمل می چرخید. گرایش به مبدا جهان و کشش درونی به سوی حقیقتی که عالم بدان تکیه دارد، در کنار میل به جاودانگی و سعادت، دو دغدغه ی مقدس و دیرپای انسان بوده است. ادیان الهی و توحیدی که از حقیقت انسان و ویژگی منحصر به فرد و ساحت های وجودی او به خوبی آگاهی دارند، تنها راه منحصربه فرد، پاسخ به این دو نیاز انسان را «ایمان» معرفی می کنند. مفهوم حقیقت ایمان اساسی ترین موضوع یک دین را تشکیل می دهد، به طوری که تمامی اصول بنیادین نظری و عملی هر دینی، شامل اصول و فروع، برپایه ایمان و عمل صالح استوار است. به عبارت دیگر، شالوده جهان بینی هر فرد مومنی نسبت به این جهان و جهان دیگر برپایه این موضوع قرار دارد. بدین لحاظ اهمیت این امر چنان است که بی شک بدون درنظر گرفتن آن فهم حقیقت دین غیرممکن و ممتنع است. بنابر اینکه بحث ایمان زوایای ناشناخته ی بسیاری دارد، از اینرو نگارندگان با روش توصیفی- تحلیلی در این پژوهش برآنند تا به اهمیت ایمان در قرآن کریم و کلام شیعه پرداخته و رابطه آن را با عمل صالح مورد بررسی قرار دهند، زیرا  ایمان در قرآن جایگاه ویژه ای دارد، به گونه ای که پیام وحی، آن را محور همه ی ارزش ها ساخته است و می فرماید:  «قسم به عصر، بی تردید انسان در زیان کاری بزرگی است. مگر کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده اند و یکدیگر را به حق توصیه نموده و به شکیبایی سفارش کرده اند».

  کلیدواژگان: ایمان، عمل، قرآن کریم، شیعه
 • مجتبی رضایی راد، سهیلا پایان، محمد الهی* صفحات 81-87
  هدف

  هوش معنوی و سلامت معنوی موجب می شود که انسان تلاش بیشتری برای یافتن راه حل و خود پویایی داشته باشد و از طرفی دانشگاه های علوم پزشکی ارتقا عملکرد شغلی اهمیت دارد؛ بنابراین پژوهش حاضر، با هدف بررسی رابطه بین هوش معنوی و سلامت معنوی با ارتقا عملکرد شغلی کارمندان کارمندان دانشگاه علوم پزشکی لنگرود انجام پذیرفت.

  مواد و روش ها:

   این مطالعه از نظر روش توصیفی از نوع همبستگی انجام شد. جامعه آماری، شامل کلیه کارمندان دانشکده پرستاری مامایی و پیراپزشکی شهرستان لنگرود به تعداد 144 نفر بوده که با  روش نمونه گیری تصادفی ساده با استفاده از جدول کرجسی مورگان تعداد 105 نفر انتخاب شدند. به منظور گردآوری داده ها از پرسشنامه های هوش معنوی کینگ (2008)، سلامت معنوی پولوتزین و الیسون (1982) و عملکرد شغلی پاترسون (1970) استفاده شد. از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون با استفاده از نرم افزار SPSS  نسخه 24 برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد.

  یافته ها: 

  نتایج نشان دادند که بین هوش معنوی و سلامت معنوی با ارتقا عملکرد شغلی کارکنان رابطه معناداری وجود دارد به طوری که با ارتقای یک واحد از متغیر هوش معنوی و سلامت معنوی، به ترتیب 300/0 و 476/0 واحد انحراف عملکرد شغلی ارتقا پیدا خواهد کرد.

  نتیجه گیری:

   به طور کلی با توجه به نتایج می توان بیان داشت که بررسی هوش معنوی و سلامت معنوی کارکنان و عوامل مرتبط با آن می تواند زمینه را برای توجه و مشارکت و عملکرد بهینه ی کارکنان را در سازمان ها افزایش دهد.

  کلیدواژگان: معنویت، هوش معنوی، سلامت معنوی، عملکرد شغلی
 • منصوره طاهری، مریم آقایی بجستانی*، عذری انتخابیان صفحات 88-99

  جرم سقط ‌جنین ازجمله جرایم مخصوص زنان می‌باشد. که  یکی از عواقب و پیامدهای تولید مثل و باروری در جوامع بشری است که مباحث مربوط به آن، قدمتی به اندازه تاریخ تمدن بشری دارد. پژوهش حاضر در صدد است به شیوه توصیفی و با استفاده از روش مطالعه اسنادی و کتابخانه ای نگرش اسلام را به این پدیده از منظر نوع مجازات قاتل جنین دارای روح مورد بررسی قرار دهد،مجازات سقط عمدی جنین دارای روح، از دیدگاه جمهور فقیهان اهل سنت و مشهور فقیهان معاصر شیعه، عدم جواز قصاص در قتل عمدی جنین است اما عبارات عده ای از فقیهان در این زمینه خالی از ابهام نیست، که این امر سبب تضارب آراء در این زمینه شده است.  

  کلیدواژگان: سقط جنین، مادر، قصاص، دیه
 • مهدی حریری*، نسرین سنجابی، علیرضا شکربیگی صفحات 100-108

  امروزه پیشرفت شگرف در فناوریهای تولیدمثل در سالیان اخیر روزنه امید برای زوجهای نابارور را نمایان ساخته است چرا که آرزوی داشتن فرزند میلی جهانی است و پدر و مادر شدن از مهمترین مراحل تحول زندگی فرد است. یکی از پدیده های نوین پزشکی که در درمان ناباروری و نازایی استفاده می شود، استفاده از رحم جایگزین است. قرارداد استفاده از رحم زن، قراردادی است که به موجب آن زنی موافقت می کند جنین حاصل از تخمک و اسپرم زن و شوهری را حمل نماید و پس از زایمان به آنها تحویل دهد. مطالعات نشان می دهد انتخاب رحم جایگزین آشنا نظیر بستگان، دوستان یا نزدیکان زمینه کاهش یا رفع مشکلات ناشی از عمل جایگزینی رحمی را فراهم می نماید. طرفین عقد را در این قرارداد از یک سو زن و شوهر نابارور و از سوی دیگر مادر پذیرنده جنین، ((مادر جانشین)) تشکیل می دهند. مطابق اصل نسبی بودن قراردادها، آثار قرارداد مادر جانشین باید به خود متعاقدین (زن و شوهر متقاضی و مادر حامل) محدود گردد. شرط مسیولیت قراردادی آن است که میان زیان دیده و عامل زیان، قرارداد صحیحی وجود داشته و زیان به سبب نقض تعهدات قراردادی ایجاد شده باشد. امروزه نظریات فقهای معاصر امامیه در مورد اعتبار این قرارداد متفاوت است و عده ای از فقها استفاده از رحم زن دیگر را در تولیدمثل جایز و عده ای دیگر این عمل را حرام و قرارداد را غیر معتبر می دانند. دیدگاه حقوق دانان ایران نیز در این مورد متفاوت است، برخی حقوق دانان این قرارداد را صحیح و معتبر و برخی دیگر به علت مغایرت با نظم عمومی باطل می دانند برای صحت قرارداد رحم جایگزین صرف استناد به ماده 10 قانون مدنی (اصل حاکمیت اراده طرفین و آزادی قراردادها) و قواعد عمومی قرارداد در شرایط صحت کافی نیست. چرا که و همه آثار قرارداد بر اساس اراده طرفین نمی تواند تعیین شود و پاره ای آثار قهری است و مهمترین اثر، قرابت و نسب حاصل از قرارداد است. به نظر می رسد با تصویب قوانین و تشکیل کمیته ها خاص برای بررسی موارد درمان نازایی با روش رحم جایگزین می توان از بروز عوارض و عواقب احتمالی پیشگیری کرد.

  کلیدواژگان: تلقیح مصنوعی، رحم جایگزین، انواع رحم جایگزین، مزایا و معایب، محدودیت های فرهنگی، محدودیت قانونی، انگیزه های قرارداد رحم جایگزین، ارزش حقوقی قرارداد اجاره ی رحم، رحم جایگزین از منظر شریعت، رحم جایگزین از منظر حقوق بین الملل
 • سید مهدی نیارئیس، زهره سعادتمند*، جهانبخش رحمانی صفحات 109-118
  هدف

  هدف پژوهش حاضر تعیین و ارایه ‏ی برخی استلزامات تربیتی بر اساس مفهوم اعتدال در آموزه‏ های قرآنی در گرو سلامت فرد و جامعه بود.

  مواد و روش ‏ها: 

  روش توصیفی-تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه‏ ای با ابزار فیش ‏برداری.

  یافته ‏ها:

   بیانگر آن است که اعتدال از مفاهیم بنیادین در آموزه‏ های قرآنی بوده و گرچه خود این واژه در قرآن کریم به کار نرفته است لیکن در مفاهیم دیگر ابراز شده و با استفاده از این مفاهیم می‏توان به ارایه‏ ی برخی استلزامات تربیتی نایل گردید.

  نتیجه‏ گیری: 

  نتایج نشان می‏دهد که با توجه به مفهوم اعتدال در آموزه‏ های قرآنی می‏توان استلزامات تربیتی را در ساحت‏ های هستی‏ شناسی، شناخت‏ شناسی، انسان‏ شناسی و ارزش ‏شناسی ارایه کرد.

  کلیدواژگان: اعتدال، آموزه های قرآنی، استلزامات تربیتی، قرآن کریم، تعلیم و تربیت
 • داود براهوئی، حسن شهرکی پور*، افسانه صابر گرکانی صفحات 119-130

  در این مقاله هنر اسوه گزینی به عنوان یک شیوه ی آموزشی، با فرض اینکه هدف نهایی تربیت دینی را قرب الی الله تلقی کنیم، مورد بررسی قرار گرفته است. روش پژوهش تحلیلی استنتاجی از روش های پژوهش کیفی است. در تبیین قرب الی الله به عنوان هدف غایی تربیت، نزدیک شدن به خداوند، با دل سپردن و متصف شدن به صفات و زیباییهای الهی امکان پذیر است. هرچه کیفیت و میزان این اتصاف بیشتر باشد قرب بیشتری حاصل شده است. در این فرایند، خداوند و صفات او همچون چراغ راهنمایی فراروی ما قرار می گیرد، اما تصور خداوند به عنوان وجود مطلق و بی نهایت در ذهن محدود بشر با سختی های همراه است که ناشی از دشواری و حتی امتناع انطباق مطلق با محدود است، لذا ما همین فرایند قرب الی الله را با کمک گرفتن از وجودهای محدود (انسان) که تا حد ممکن به صفات مطلق (الهی) آراسته شده اند، انجام شود. شیوه ای که خداوند خود در قرآن پیاده نموده است. این مسیری است که می تواند بر آن استدلال کرد و گریزی نیست. علاوه بر آن ساختار فطری انسان هم منطبق براین هدف بوده و بستری برای تحقق و گام نهادن در این فرایند را ممکن می کند. با این اوصاف می توان در همه افراد جامعه  به نسبتی صفاتی چند از صفات خداوندی را یافت و مورد اسوه سایرین قرار داد و در صفات ناپسند فقط وصف نمود و مصداقی برای آن نیاورد. مساله ای که از سویی (بهنگام اسوه شدن) باعث پرورش اعتماد به نفس و عزت، و از سوی دیگر حفظ حرمت انسان ها (خطاکاران) که امکان بازگشت و امید را باقی گذاشت.

  کلیدواژگان: اسوه گزینی، زیبایی مطلق، روش آموزش، یادگیری، اسلام
 • حسین شیشه بر، محمدحسین جعفری*، سعید دریایی صفحات 131-136
  هدف

  گردشگری سلامت (توریسم درمانی) به عنوان یک صنعت رو به رشد در دنیا و جذابیت های طبیعی و پزشکی یک منطقه، توجهات گسترده ای را به خود جلب کرده است. ایران به دلیل پتانسیل های طبیعی و تاریخی خود در منطقه ، به یک مقصد مهم برای گردشگری سلامت تبدیل شده است در  این راستا، مسایل حقوقی مرتبط با گردشگری سلامت در ایران به چالش های منحصربه فردی برخوردار است که نیازمند بررسی دقیق و راهکارهای قانونی متناسب با آن است. در آیات قرآن کریم، تاکید بر حفظ و نگهداری از سلامت انسان به عنوان یک ارزش بالا و واجب مورد توجه قرار گرفته است. گردشگری نیز به عنوان یک عامل مهم در تاثیر بر سلامت افراد مطرح می شود.

  مواد و روش

  این پژوهش با هدف تجزیه و تحلیل موضوعات حقوقی گردشگری سلامت در ایران به تفصیل به بررسی نقاط قوت و ضعف قوانین موجود، در حوزه گردشگری سلامت، حقوق و تعهدات اقتصادی مرتبط با ارایه خدمات پزشکی به گردشگران، حفاظت از حریم خصوصی بیماران  و امور اخلاقی در تداخل با نیازهای طبیعی گردشگری و دیگر موضوعات جاری می پردازد.

  یافته ها

    این پژوهش نقاط ضعف و قوت قوانین موجود در ایران را مشخص می کند و پیشنهادهای قانونی برای بهبود و بهینه سازی محیط حقوقی در حوزه گردشگری سلامت ارایه می دهد. از این رو، تاکید دارد که به منظور جذب گردشگران سلامت و توسعه این صنعت در ایران، تدابیر لازم در قوانین و مقررات مرتبط بایستی انجام شود.

  نتیجه گیری

  با توجه به توانمندی ها و منابع غنی در زمینه بهداشت و درمان در ایران، این کشور توانایی خوبی دارد تا به یک مقصد برجسته در گردشگری سلامت تبدیل شود، اما این امر نیازمند هماهنگی بیشتر بین مراکز درمانی، بخش های دولتی و نهادهای حقوقی است.

  کلیدواژگان: سلامت، گردشگری، توریسم، قرآن، حقوق
 • مراد قرالو، محمدهادی مهدوی*، مسعود راعی دهقی صفحات 137-144
  هدف

  پژوهش حاضر تلاش می کند حقوق پزشکی کودکان در مخاصمات از منظر قرآن، فقه و حقوق بین الملل مورد بررسی و تحلیل قرار دهد تا از رهگذر این بررسی های حکم حقوقی و فقهی این مساله مبرهن گردد.

  مواد و روش ها

  این پژوهش با روش مطالعات کتابخانه ای و به شیوه توصیفی تحلیلی انجام شده است که با مراجعه به متون قرآنی، روایی، حقوقی و فقهی اطلاعات لازم به دست آمده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

  یافته ها

  کودکان و نوجوانان معمولا در جنگ ها و نزاع ها بسیار آسیب پذیر بوده و بیشترین صدمات جسمی و روحی متوجه آنان خواهد بود. کشته شد ن و ازکار افتاد گی، خشونت ها و نجاوزهای جنسی، حملات به بیمارستان ها و مدارس و محرومیت از کمک های بشر دوستانه برخی از این آسیب ها و صدمات است. مسیله هنگامی که جنگ ها و نزاع ها به شهرها و محله ها کشانده می شود، بیشتر نمایان است. از دیدگاه اسلام، این کودکان دارای مصونیت می باشند. همچنین در این راستا قواعد حقوق بشردوستانه و از طرفی موازین حقوق بشری توجه خاصی را به کودکان معطوف و حتی الامکان چتر حمایتی خود را بر سر این گروه آسیب پذیر گسترانده اند. پژوهش حاضر، با روش توصیفی تحلیلی تطبیقی به بررسی تطبیقی حقوق پزشکی کودکان در اسلام و  مخاصمات بین الملل پرداخته است. نتایج نشان می دهد که، علیرغم وجود قواعد و هنجارهای بی شمار راجع به رعایت حقوق پزشکی کودکان در جنگ و وجود سازمان های بین المللی در این زمینه مثل یونیسف، کمیته بین المللی صلیب سرخ و سایر سازمان ها، بین قواعد و هنجارهای اعلام شده و تصویب شده در کنوانسیون ها و زندگی واقعی کودکان قربانی جنگ تفاوت فاحشی وجود دارد. همچنین فقه اسلامی نیز در دوره های بعد از معصومین، چه فقه سنی و چه فقه شیعه، همواره سعی در نهادمندسازی حقوق غیرنظامیان در جنگ به خصوص کودکان داشته اند، تا جایی که همواره بر عدم تعرض به کودکان، تامین معیشت آنان تاکید کرده اند.

  نتیجه گیری

  با استناد به آیات و قواعد عام قرآنی و اصول و قواعد حقوقی و فقهی می توان گفت حقوق پزشکی کودکان عبارت است از: حفظ جان و سلامت آنها، تامین غذای مناسب و دارو، برخورداری از پزشک و مراکز بهداشتی و بیمارستانی، حفظ کرامت و شان کودکان، پرهیز از هرگونه تبعیض از جمله قومی، فرهنگی، مذهبی، نوع بیماری و جنسیتی.  این حقوق با رعایت نیازهای جسمی، روانی، معنوی و اجتماعی مشروع و معقول است که به صورت استانداردها و قوانین و مقررات درمانی خود را نشان می دهد و تیم های درمانی- پزشکی مسیول و موظف به اجرا و رعایت آن هستند.

  کلیدواژگان: حقوق پزشکی کودکان، فقه اسلامی، مخاصمات، حقوق بین الملل
 • اکرم حجتی، کریم افشاری نیا*، سعیده السادات حسینی، مختار عارفی صفحات 145-155

  هدف از پژوهش حاضر اثربخشی درمان هیجان مدار بر الگوهای دلبستگی، الگوهای ارتباطی و سبک زندگی زوجین ناسازگار مراجعه کننده به مراکز مشاوره بود. این پژوهش از لحاظ ماهیت جز تحقیقات کاربردی و از لحاط اجرا جز تحقیقات نیمه آزمایشی و از نوع طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری در این پژوهش شامل کلیه زوجین دارای همسر ناسازگار مراجعه کننده به مراکز مشاوره (مرکز مشاوره بهشت) شهر اصفهان در سال 1401 بودند. از بین جامعه آماری، 45 نفر با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس و هدفمند برگزیده و در دو گروه آزمایشی و کنترل (یک گروه 15 نفری گروه آزمایش و یک گروه 15 نفر گروه کنترل) انتخاب شدند. پرسشنامه های مورد استفاده این پژوهش دلبستگی هازن و شیور (1987)، الگوهای ارتباطی کریستنسن و سولاوی (1984) و سبک زندگی میلر اسمیت (2003) بود. نتایج با استفاده از روش آماری تحلیل کواریانس، نشان داده شد که با کنترل پیش آزمون سطوح معنی داری همه آزمون ها، بیانگر آن هستند که بین زوجین دارای همسر ناسازگار گروه های آزمایش و گواه متغیرهای الگوهای دلبستگی (ایمن، نا ایمن اجتنابی و نا ایمن دوسوگرا)، الگوی ارتباطی (سازنده متقابل)، الگو ارتباطی (توقع/کناره گیری)، الگو ارتباطی (اجتنابی) و سبک زندگی تفاوت معنی داری مشاهده می شود که میزان تاثیر یا تفاوت برابر با 48/0 می باشد که مربوط به تاثیر درمان هیجان مدار می باشد.

  کلیدواژگان: درمان هیجان مدار، الگوهای دلبستگی، الگوهای ارتباطی، سبک زندگی
|
 • Behnam Behnoush, Arash Okazi, Zohreh Soleimani Natanzi, Elaham Bazmi, MohammadHossein Sadeghian* Pages 1-7
  Purpose

  Investigation the causes of medical complaints and efforts to reduce it still further step towards the satisfaction of patients and medical staff. The aim of this study was to determine the causes and motivations of the complaint, the amount and type of malpractice done on the field of surgery and at the end provide solutions to reduce medical malpractice.

  Materials and Methods

  This study was a prospective cross-sectional study. The complaint cases in surgery field which referred to the Legal Medicine Organization Commission over a period of 5 years from the beginning of 2017 to 2022 were evaluated. Sampling method was census. Refer to the archives office of the Commissioner of Legal Medicine Organization of Tehran, Records and information relevant to the complaint was gathered and extracted. The data collected were entered into SPSS software version 16 and analyzed using descriptive and analytical statistical tests.

  Findings

  In the study period, 406 cases were included into the study, which 215 cases (53.0%) were male. Mean age of patients was 43.5± 17.08 year. Mean age of physicians was 52.73± 10.17 year. 90.9% of physicians were male and most of them were non-academic staff (64.0%).  In 365 cases (9/89%), cause of complaint was acting on the surgical procedure. In 284 cases (70%) cases of complaints made about a non-emergency procedure performed on patients. The most common complaints were generated in deceased patients (28/3%). Medical malpractice confirmed in 164 cases (40.4%). Most of the designated malpractice was negligence with 80 cases (19.7% of all cases and 48.8% of malpractice cases), respectively. Average percentage of negligence assigned to physicians was 20.73±20.34% with a median of 10 percent. There was not significant correlation between the percentages of negligence or malpractice with age, sex, measures taken, the experience and expertise of the physician (p> 0.05). Malpractice rate was significantly higher in non-emergency cases versus emergency (43.3 vs 33.6%) (p= 0.04). However, there was no significant correlation between the percentage of negligence and malpractice with urgency of act and site of medical service (p>0.05). Agreement rate between result of first commission and medical malpractice was 0.84.There was no significant relationship between education level, occupation and age of patients with their re complaining. But sex was significantly associated with the original protest vote (51.8% in women versus 42.3% for men) (p=0.04).

  Conclusion

  Our results show high frequency of negligence assignment in surgeons. In addition perform appropriate educational training in the field of patient selection, good communication with patients can be more effective in reducing the burden of patient’s complaints against this group and play important role in malpractice judgments issued against them.

  Keywords: Medical Malpractice, Surgery, Patient Compliant
 • Mohsen Rahimian Dastjerdi, Massoud Raei Dehaghi*, Siamak Baharluee Pages 8-17
  Purpose

  The present study tries to investigate and analyze the issue of the consent of the doctor or the medical staff of the perpetrator of euthanasia in the payment of dowry with emphasis on verse 8 of Surah Ma'idah and jurisprudential evidences and laws of Iran, so that through these investigations the juridical and jurisprudential verdict of this The issue should be discussed.

  Materials and methods

  This research was conducted with the method of library studies and in a descriptive-analytical way, which was obtained and analyzed by referring to Quranic, jurisprudential and legal texts.

  Findings

  Euthanasia, which means "good death", is a condition in which the patient dies naturally and peacefully at his request. The question of the research is "Does the consent of the doctor or the medical staff of the perpetrator of euthanasia play a role in the payment of ransom or not?" The research hypothesis is that according to Article 384 of the Islamic Penal Code; If the deceased's parents want ransom, they do not have the right to collect ransom from him or his property without the consent of the murderer. The point to be considered in this legal article is that it has made the payment of ransom from the property of the victim to the victim subject to the consent of the victim. This legislative literature is taken from the point of view of some jurists. The researcher's hypothesis is that basically, the consent of the deceased has no place in this legal article and if the parents want ransom, then Jani must pay the ransom according to the number of victims. The present article, in a descriptive-analytical research, with a problem-centered view, criticizes the consent of Jani in this legal article and follows its jurisprudential foundations. According to the findings of the research, the consent of life in the mentioned article needs to be revised due to its incompatibility with jurisprudence.

  Conclusion

  According to the verses of the Holy Qur'an and traditions such as the honorable verse "Adelwa howa aqrabu lilttaqwi" (Maidah: 8) which is a requirement of justice and an important principle of the Qur'an, and also considering the rights of parents, one should not consider the satisfaction of life as effective.

  Keywords: Euthanasia, Quranic Principle of Justice, Doctor's Consent, Treatment Staff's Consent, Article 384 of The Islamic Penal Cod
 • Gholamreza Noormohammadi* Pages 18-25

  The difference of belief or attitude in the basics and values can cause changes in the behavior of the medical staff and be effective in providing their healthcare services. In general, from the point of view of different schools, some characteristics and indicators are values and some are anti-values.According to the perspective of humanism, we see changes in these values and anti-values over time because it is the product of human thought and reason and has the ability to be deleted, modified or changed. From the point of view of Islam, in line with the system of human excellence and evolution, fixed value and anti-value indicators have been introduced and emphasis has been placed on the promotion of two types of material and spiritual values.The medical staff and people who deal with human life and soul need to have sufficient knowledge of these values so that they can preserve human honor and dignity in their profession and not violate it. Therefore, it is necessary to present a correct picture of the high value of a person and his high position in the religion of Islam, so that the staffs in charge of medical services can perform health activities in an optimal and appropriate manner and do not cause the slightest harm to the existence of a person and his dignity. In the examination of the teachings of Islam, it was found that three important values regarding the human position are significant, which have practical effects for the medical staffs: 1. The value of human life; 2. The value of the human body; 3. The value of human dignity.

  Keywords: Axiology, Health System, Human Life, Human Body, Human Dignity
 • Seyyed Mahdi Rahmati*, Fatemeh Haji Akbari Pages 26-33
  Purpose

  Delaying the orders of religious leaders in holding the mourning for the martyrs of Karbala and announcing the precious rewards in weeping and crying over this great calamity, shows the fact that the continuation of mourning for Imam Hussain, peace be upon him, and his companions, has pursued a great goal. And it will have many effects. Participating in the mourning of Imam Hussain (peace be upon him) and crying over him, not only does not increase the depression and suffering of the mourners, but it is also a prelude to the improvement of their health and their growth and prosperity

  Materials and methods

  The research of the present library aims to analyze the issue of positive correlation between the mourning of Imam Hussain and recovery by classifying the verses and traditions that have been expressed about ritual crying and its effect on health, in a descriptive-analytical way. Follow health in the teachings of Quran and Hadith. The method of collecting information is based on library expression and in interpretative and narrative sources.

  Findings

  Research findings show the correlation and positive effect of ritual crying on mental health and physical health.

  Conclusion

  Correctly understanding the concept of pilgrimage, mourning and crying, and establishing a link between the mourning of Imam Hussain (peace be upon him) and the meaning of life, will lead to the cognitive correction of the mourners, followed by the adjustment of their emotions and regulation of their behavior, and will provide the basis for achieving well-being and prosperity.

  Keywords: Imam Hussain, Crying, Correlation, Health, Mourning
 • Naeimeh Hamzezadeh, Roghayeh Sadeghi Neiri*, Ali Ghafari Pages 34-43

  This research has been conducted with the aim of describing and analyzing behavior therapy and modifying behavioral patterns and reducing school students' anxiety with two approaches of psychology and Islamic thought in accordance with holy hadiths and Quranic verses. In examining a large number of Islamic sources, including verses and traditions related to the subject, the findings of the research show that most of the verses of the Qur'an and hadiths are in line with psychological science in terms of concepts and themes. These hadiths mainly have moral, mystical and psychological themes that encourage their audience to behave well and acquire virtues and avoid vices in order to achieve self-awareness and discover inner and natural talents that lead to reducing stress, worry and strengthening positive thinking in a person. , they call The following article, considering the importance of the subject, the important role and place of verses and hadiths, in Islamic societies, especially among education instructors, and on the other hand, the impact of schools on the formation of students' personalities and the use of new methods, tries to follow the example of Desirable and accepted behavioral characteristics of psychology and religious teachings, try to improve and strengthen the ideal behavior of students by reducing stress, anxiety and achieving self-confidence in them.

  Keywords: Hadith Therapy, School Psychology, Holy Hadiths, Stress, Anxiety in Students
 • Ruhollah Mohammad Alinejad Omran, Abdolazim Khoroushi*, Farzad Dehghani Pages 44-56
  Purpose

  The family is a social and sacred entity in Islam. The concept of creation and family is intertwined in the Holy Quran. Complete material and spiritual growth and attainment of the status of a perfect human being depends on the family and its educational and religious components. As two main elements, couples play a significant role in various aspects of health, especially the spiritual dimension of the family. Couples who have built their relationships based on the Qur'an have ensured the health of the family. The present study seeks to answer the following questions; What are the Quranic and legal principles of a couple's relationship? And what effect does the couple's relationship have on the spiritual health of the family based on these principles?

  Materials and Methods

  The present research has been done by library-citation method and analysis in the form of qualitative (descriptive-analytical) content analysis.

  Findings

  The Qur'an, while emphasizing the formation of the family, lays the foundations of the couple's relationship under its components; Achieving peace, mercy and affection, romantic relationship, meeting each other's needs, proper companionship in matters such as cooperation and cooperation, avoiding violence, desirable sexual relations and loyalty, and all these foundations have a direct effect on strengthening and developing spiritual health. 

  Conclusion

  Applying Quranic principles in couples' relationships strengthens the individual health of couples and families to achieve the "good life" of the Qur'an, and good life is the same as achieving complete health with the rule and focus of spiritual health, and if couples to spiritual health As a result, the family will also achieve this dimension, and in this case, the Islamic society will move towards this dimension of health.

  Keywords: Couples Relationships, Quranic Principles, Family, Spiritual Health
 • Fatemeh Abdi*, Ali Torabi, Ali Ahangar Khorasani, Zahra Atarodi Kashani, Rahin Takfallah Pages 57-69
  Purpose

  The properties of date have been proven to be a nutrient. Iran is also one of the largest producers of this fruit and is considered in terms of the quality of dates worldwide. In addition, by studying the interpretations of the Holy Quran  and hadiths, exceptional properties and characteristics of dates are obtained that increase the importance of consuming this food. One of the most critical issues women face worldwide is proper nutrition during pregnancy to get through the various stages of pregnancy in the best way and regain their lost energy as soon as possible after childbirth. the present review study was conducted to investigate the effect of date fruits and seeds on the stages of  delivery and pregnancy outcomes from the medical, the Holy Quran and hadiths point of view.

  Materials and Methods

  This study was a review study that necessary information gathered from various Quranic sources, interpretations of the Holy Quran and hadiths, as well as databases such as PubMed, Web of Science, Embase, Google, S, Pubmed, Scopus, Google Scholar, and based on the keywords wet, date fruit, date seed, pregnancy, childbirth, and Quran, were extracted by 2022; The information was then categorized, summarized and analyzed.

  Findings

  this study showed that consumption of date fruits and seeds could have a positive effect on various stages of pregnancy, such as lowering gestational blood pressure and preventing gestational diabetes. Consumption of dates in different stages of labor also has products such as improving bishop scores and dilating the cervix at the time of admission, inducing spontaneous labor, reducing the need to generate and stimulate childbirth, and reducing the length of different stages of labor. In addition, dates are good for postpartum healing, wound healing, and recovery of lost energy. Therefore, the findings of this study confirm the scientific miracle of the Holy Quran and the authenticity of the hadiths in terms of the effect of date consumption on pregnant women.

  Conclusion

  Consumption of date fruits and seeds can positively affect different stages of pregnancy, childbirth, and postpartum recovery.

  Keywords: Date Fruit, Date Seed, Pregnancy, Childbirth, Quran, Hadith
 • Ali Ramazanian, Abbas Ahmadi Saadi*, Alireza Mokhtari Pages 70-80

  One of the most important issues of the Holy Quran and the heavenly religions is the issue of "faith", around which many questions have been formed among Muslims since the early centuries. Faith is the most basic element of religion or religiosity. The history of theology shows that the entry of the first Muslim sects and sects in this debate was not based on theological motivations, but for the purpose of practical positions, that is, their basic concern revolved around the relationship between faith and action. The orientation to the origin of the world and the inner pull towards the truth on which the world rests, along with the desire for immortality and happiness, have been two sacred and lasting human concerns, The divine and monotheistic religions, which are well aware of the truth of man and his unique characteristics and existential spheres, introduce the only unique way to answer these two human needs as "faith". The concept of the truth of faith constitutes the most basic issue of a religion, so that all the basic theoretical and practical principles of every religion, including principles and branches, are based on faith and righteous action. In other words, the foundation of the worldview of every believer towards this world and the other world is based on this issue. In this sense, the importance of this matter is such that without considering it, understanding the truth of religion is impossible and impossible. Since the discussion of faith has many unknown angles, the authors of this study, using a descriptive-analytical method, aim to address the importance of faith in the Holy Qur'an and Shi'a theology and examine its relationship with righteous deeds, because faith has a special place in the Qur'an. It is, in such a way that the message of revelation has made it the center of all values and says: "By the age, without a doubt, man is at a great loss, except those who believed and did righteous deeds and advised each other to the truth and enjoined patience.

  Keywords: Faith, Practice, Holy Quran, Shia
 • Mojtabi Rezaei Rad, Sohiela Payan, Mohammad Elahi* Pages 81-87
  Purpose

  Spiritual intelligence and spiritual health make people make more efforts to find solutions and self-dynamism, and on the other hand, universities of medical sciences need to improve job performance; therefore, the current research was conducted to investigate the relationship between spiritual intelligence and mental health by improving the job performance of Langeroud University of Medical Sciences employees.

  Materials and methods

  This study was conducted in terms of a descriptive correlational method. The statistical population included all the employees of the Faculty of Nursing, Midwifery, and Paramedicine of Langeroud city, numbering 144 people, and 105 people were selected by simple random sampling method using Morgan's Kargesi table. To collect data, King's spiritual intelligence (2008), Polotzin and Ellison's (1982) spiritual health, and Patterson's (1970) occupational performance questionnaires were used. Pearson's correlation coefficient and regression analysis using SPSS version 24 software were used for data analysis.

  Findings

  The results showed that there is a significant relationship between spiritual intelligence and spiritual health and improving the job performance of employees, so that by improving one unit of the variables of spiritual intelligence and spiritual health, the deviation of job performance increases by 0.300 and 0.476 units, respectively.

  Conclusion

  In general, according to the results, it can be said that examining the spiritual intelligence and spiritual health of employees and related factors can increase the scope for attention and participation and optimal performance of employees in organizations.

  Keywords: spirituality, spiritual intelligence, spiritual health, job performance
 • Mansooreh Taheri, Maryam Aghaei Bejstani *, Ozra Entekhabian Pages 88-99

  The crime of abortion is one of the crimes specific to women. which is one of the consequences of reproduction and fertility in human societies, the topics related to which are as old as the history of human civilization. The present study aims to investigate the attitude of Islam towards this phenomenon in a descriptive manner and using the method of documentary and library study from the point of view of the type of punishment for the murderer of a fetus with a soul. The punishment for the intentional abortion of a fetus with a soul, from the point of view of the majority of Sunni jurists and famous contemporary Shia jurists, is the impermissibility of retribution in the intentional killing of the fetus, but the expressions of some jurists in this field are not without ambiguity, which causes conflicting opinions in this field. has been

  Keywords: Abortion, Mother, Retribution, Payment
 • Mahdi Hariri*, Nasrin Sanjabi, Alireza Shakarbaigi Pages 100-108

  Today, the tremendous progress in reproductive technologies in recent years has revealed a window of hope for infertile couples, because the desire to have a child is a universal desire and becoming a parent is one of the most important stages of a person's life. One of the new medical phenomena used in the treatment of infertility is the use of a surrogate uterus. The contract of using a woman's womb is a contract by which a woman agrees to carry the embryo resulting from the egg and sperm of a couple and deliver it to them after giving birth. Studies show that choosing a familiar surrogate, such as relatives, friends or close ones, provides the context to reduce or eliminate the problems caused by the operation of surrogacy. In this contract, the parties form the marriage, on the one hand, the infertile husband and wife, and on the other hand, the mother who accepts the fetus, ((surrogate mother)). According to the principle of relativity of contracts, the effects of the surrogate mother contract should be limited to the contractors themselves (husband and wife of the applicant and surrogate mother). The condition of contractual liability is that there is a valid contract between the victim and the cause of the loss and the loss is due to breach of contractual obligations. Today, the opinions of contemporary Imamiyya jurists are different about the validity of this contract, and some jurists consider the use of another woman's womb as permissible for reproduction, while others consider this action to be haram and the contract invalid. The views of Iranian lawyers are also different in this matter, some lawyers consider this contract to be valid and valid, while others consider it invalid due to the conflict with public order. For the validity of the womb contract, it is an alternative to refer to Article 10 of the Civil Code (principle of the sovereignty of the will of the parties and freedom of contracts) and the general rules of the contract are not sufficient in terms of correctness. Because all the effects of the contract cannot be determined based on the will of the parties, and some of them are coercive effects, and the most important effect is kinship and descent resulting from the contract. It seems that possible complications and consequences can be prevented by passing laws and forming special committees to investigate cases of infertility treatment with surrogacy.

  Keywords: artificial insemination, surrogacy, types of surrogacy, advantages, disadvantages, cultural restrictions, legal restrictions, motivations of surrogacy contract, legal value of surrogacy contract, surrogacy from the perspective of Shariah, surrogacy fro
 • Sayed Mahdi Niarais, Zohreh Saadatmand*, Jahanbakhsh Rahmani Pages 109-118
  Purpose

  The purpose of the current research was to determine and present some educational requirements based on the concept of moderation in Quranic teachings, depending on the health of the individual and society.

  Materials and Methods

  Descriptive-analytical method using library resources with a phishing tool.

  Findings

  It shows that moderation is one of the fundamental concepts in Quranic teachings and although this word itself is not used in the Holy Quran, it is expressed in other concepts and by using these concepts it is possible to present some Educational requirements have been met.

  Conclusion

  The results show that according to the concept of moderation in Quranic teachings, educational requirements can be presented in the fields of ontology, epistemology, anthropology and values.

  Keywords: Moderation, Quranic Teachings, Educational Requirements, Holy Quran, Education, Training
 • Davod Barahoyie, Hassan Shahrakipoor*, Afsaneh Saber Garakani Pages 119-130

  In this article, the art of impersonation as an educational method has been studied, assuming that the ultimate goal of religious education is to be close to God. Analytical research method is an inference of qualitative research methods. In the explanation of nearness to God as the ultimate goal of education, it is possible to get close to God, to surrender and be ascribed to God's attributes and beauties. The higher the quality and quantity of this attribution, the greater the closeness has been achieved. In this process, God and his attributes are placed in front of us like a guiding light, but the idea of God as an absolute and infinite existence in the limited human mind is accompanied by difficulties, which is caused by the difficulty and even refusal to adapt the absolute to the limited, so We want this process of getting close to God to be done by taking help from limited beings (man) who are adorned with absolute (divine) attributes as much as possible. The way that God himself has implemented in the Quran. This is a path that can be argued on, and there is no escape. In addition to that, the natural human structure is also suitable for this purpose and makes possible the foundation for the realization and taking steps in this process. With these attributes, it is possible to find some of God's attributes in all the members of the society in proportion, and put them to the test of others, and only describes the unpleasant attributes and do not give an example for it. A problem that, on the one hand (getting lost at the time), fosters self-confidence and dignity, and on the other hand preserves the dignity of human beings (wrongdoers), which left the possibility of return and hope.

  Keywords: Selection, Absolute Beauty, Teaching Method, Learning, Islam
 • Hossein Shishebor, Mohammad Hossein Jafari*, Saeed Daryaee Pages 131-136
  Purpose

  Health tourism (medical tourism) as a growing industry in the world and the natural and medical attractions of a region has attracted wide attention. Due to its natural and historical potentials in the region, Iran has become an important destination for health tourism. In this regard, legal issues related to health tourism in Iran have unique challenges that require detailed investigation and appropriate legal solutions. In the verses of the Holy Qur'an, the emphasis on preserving and maintaining human health is considered as a high and obligatory value. Tourism is also considered as an important factor affecting people's health.

  Materials and methods

  This research aims to analyze the legal issues of health tourism in Iran in detail, to examine the strengths and weaknesses of existing laws in the field of health tourism, rights and economic obligations related to providing medical services to tourists, protecting the privacy of patients. And it deals with ethical issues in interference with the natural needs of tourism and other current issues.

  Findings

  This research identifies the weak and strong points of existing laws in Iran and provides legal proposals to improve and optimize the legal environment in the field of health tourism. Therefore, it is emphasized that in order to attract health tourists and develop this industry in Iran, the necessary measures in related laws and regulations should be carried out.

  Conclusion

  Considering the capabilities and rich resources in the field of health and treatment in Iran, this country has a good ability to become an outstanding destination in health tourism, but this requires more coordination between medical centers, government departments and legal institutions.

  Keywords: Health, Tourism, Quran, Law
 • Morad Qaralo, MohammadHadi Mahdavi*, Massoud Rai Dehghi Pages 137-144
  Purpose

  The present study tries to study and analyze the medical rights of children in conflicts from the perspective of Quran, jurisprudence and international law in order to clarify this issue through these studies of legal and jurisprudential rulings.

  Materials and Methods

  This research has been carried out by the method of library studies and in a descriptive-analytical manner, which has been obtained and analyzed by referring to Quranic, narrative, legal and jurisprudential texts.

  Findings

  Children and adolescents are usually very vulnerable in wars and conflicts and will suffer the most physical and mental injuries. Killings and disabilities, violence and sexual misconduct, attacks on hospitals and schools, and denial of humanitarian assistance are some of these injuries. The problem becomes more apparent when wars and conflicts are dragged into cities and neighborhoods. From the Islamic point of view, these children have immunity. In this regard, the rules of humanitarian law and on the other hand, the standards of human rights have paid special attention to children and, if possible, have extended their umbrella of protection over this vulnerable group. The present study, with a descriptive-comparative analytical method, has comparatively studied the medical rights of children in Islam and international conflicts. The results show that, despite the existence of numerous rules and norms regarding the observance of children's medical rights in war and the existence of international organizations in this field such as UNICEF, the International Committee of the Red Cross and other organizations, among the declared rules and norms and There is a huge difference between the conventions passed and the real lives of child victims of war. Also, Islamic jurisprudence in the post-infallible periods, whether Sunni or Shiite jurisprudence, has always tried to institutionalize the rights of civilians in war, especially children, to the extent that they have always emphasized on not attacking children, providing them with a livelihood.

  Conclusion

  Based on the general Quranic verses and rules and legal and jurisprudential principles and rules, it can be said that children's medical rights are: protecting their lives and health, providing proper food and medicine, having a doctor and health centers and hospitals, maintaining Dignity of children, avoidance of any discrimination including ethnic, cultural, religious, disease and gender. These rights are legitimate and reasonable by observing the physical, psychological, spiritual and social needs, which are reflected in the standards and rules and regulations of treatment, and medical teams are responsible and obliged to implement and comply with it.

  Keywords: Children's Medical Law, Islamic Jurisprudence, Conflict, International Law
 • Akram Hojati, Karim Afsharinia*, Saideh Alsadat Hosseini, Mokhtar Arefi Pages 145-155

  The purpose of this research was the effectiveness of emotion-oriented therapy on attachment patterns, communication patterns and lifestyle of incompatible couples referring to counseling centers. In terms of its nature, this research is part of applied research, and in terms of implementation, it is part of semi-experimental research, with a pre-test and post-test design with a control group. The statistical population in this research included all couples with incompatible spouses who referred to counseling centers (Behesht Counseling Center) in Isfahan city in 1401. From among the statistical population, 45 people were selected using available and targeted sampling and were selected in two experimental and control groups (a group of 15 people in the experimental group and a group of 15 people in the control group). The questionnaires used in this research were Hazen and Shaver's (1987) attachment, Christensen and Sulawi's (1984) communication patterns, and Miller Smith's (2003) lifestyle. The results using the statistical method of covariance analysis showed that with the pre-test control of the significance levels of all tests, they indicate that between couples with incompatible spouses of the test groups and evidence of the variables of attachment patterns (secure, insecure avoidant and insecure ambivalent) , communication pattern (mutual constructive), communication pattern (expectation/withdrawal), communication pattern (avoidance) and lifestyle, a significant difference is observed, the effect or difference is equal to 0.48, which is related to the effect of emotional therapy.

  Keywords: Emotional Therapy, Attachment Patterns, Communication Patterns, Lifestyle