فهرست مطالب

 • سال هفتم شماره 3 (پیاپی 27، پاییز 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/12/14
 • تعداد عناوین: 10
|
 • بهنام بهنوش، آرش عکاظی، زهره سلیمانی نطنزی، الهام بزمی، محمدحسین صادقیان* صفحات 1-7
  هدف

  بررسی علل شکایت از کادر درمانی و تلاش در جهت کاهش آن گامی جهت رضایت هر چه بیش تر بیماران و کارکنان پزشکی می باشد. هدف از این مطالعه تعیین علت و انگیزه‏های شکایت، میزان و نوع قصور انجام شده در رشته جراحی و در آخر ارایه راه حل برای کاهش قصور پزشکان می‏باشد.

  مواد و روش ها

  این مطالعه یک مطالعه توصیفی تحلیلی مقطعی (Cross-sectional) بود که به بررسی پرونده‏های شکایت از گروه جراحی ارجاعی به اداره کمیسیون‏های سازمان پزشکی قانونی کشور در طی یک دوره 5 ساله از ابتدای سال 1396 تا پایان سال 1401 پرداخت. نمونه گیری به صورت سرشماری انجام شد. با مراجعه به بایگانی اداره کمیسیون‎‏های سازمان پزشکی قانونی تهران، پرونده‏های مربوط به شکایت از گروه جراحی مشخص و اطلاعات لازم بر حسب جدول متغیرها، در پرسشنامه‏ای که طراحی شده بود، استخراج شد. اطلاعات جمع ‏آوری شده وارد نرم افزار آماری SPSS نسخه 16 شد و با استفاده از آزمون‏های آماری توصیفی و تحلیلی در سطح معنی‏داری 05/0P< تجزیه و تحلیل شد.

  یافته ها

  در کل در طی دوره انجام مطالعه 406 پرونده مورد بررسی قرار گرفت. از این تعداد 215 مورد مرد (0/53٪) بودند. میانگین سنی بیماران 08/17±5/43 سال بود. میانگین سنی پزشکان مشتکی عنه 17/10±73/52 سال بود. 369 مورد (9/90٪) از پزشکان مرد و اکثر آنها غیر هیات علمی بودند (0/64٪).  در 365 پرونده (9/89٪) اقدام مورد شکایت، اقدام جراحی بود. در 284 مورد (70٪) پرونده ها شکایت مطرح شده در مورد یک اقدام غیر اورژانسی انجام شده بر روی بیمار بوده است. بیشترین عارضه ایجاد شده مورد شکایت با 115 مورد (3/28٪) مربوط به فوت بیمار بود.در کل در 164 پرونده (4/40٪) قصور وجود داشت. بیشترین نوع قصور تعیین شده، بی مبالاتی با 80 مورد (7/19٪ کل پرونده ها و 8/48٪ موارد قصور) بود. میانگین درصد قصور تعیین شده برای پزشکان 73/20±34/20 درصد با میانه 10 درصد بود. ارتباط معنی داری بین نوع قصور و درصد قصور با سن، جنس، اقدام انجام شده، سابقه فعالیت و تخصص پزشک دیده نشد (p>0.05). میزان قصور در موارد غیر اورژانس به طور معنی داری بیشتر از موارد اورژانسی بود (3/43٪ در مقابل 6/33٪) (p=0.04). اما ارتباط معنی داری بین نوع قصور و درصد قصور با فوریت اقدام و محل خدمت پزشک وجود نداشت (p>0.05) میزان توافق نتیجه کمیسیون اول و قصور پزشک 84/0 بود.  تحصیلات، شغل و سن بیمار تاثیری در شکایت مجدد وی نداشت. اما جنس ارتباط معنی داری با اعتراض به رای اولیه داشت (8/51٪ در زنان در مقابل 3/42٪ در مردان (p=0.04)).

  نتیجه گیری

  بر اساس نتایج این مطالعه میزان تعیین قصور در رشته جراحی قابل توجه است و بیشترین نوع قصور در این گروه بی مبالاتی می باشد. نتایج مطالعه میزان توافق قابل قبولی در رای کمیسیون اول و قصور پزشک را نشان داد. در کل انجام آموزش های مناسب به جراحان چه در زمینه انتخاب بیمار و همچنین ارتباط و تعامل مناسب با بیماران می تواند نقش موثری در کاهش هرچه بیشتر بار شکایات مطرح شده بر علیه این گروه و صدور آرای قصور بر علیه آنان ایفا نماید.

  کلیدواژگان: قصور، جراحان، کمیسیون پزشکی
 • محسن رحیمیان دستجردی، مسعود راعی دهقی*، سیامک بهارلویی صفحات 8-17
  هدف

  پژوهش حاضر تلاش می کند مساله نقش رضایت پزشک یا کادر درمان مرتکب قتل اتانازی در پرداخت دیه با تاکید بر آیه 8 سوره مایده و ادله فقهی و حقوق ایران  را مورد بررسی و تحلیل قرار دهد تا از رهگذر این بررسی های حکم حقوقی و فقهی این مساله مبرهن گردد.

  مواد و روش ها:

   این پژوهش با روش مطالعات کتابخانه ای و به شیوه توصیفی تحلیلی انجام شده است که با مراجعه به متون قرآنی، فقهی و حقوقی اطلاعات لازم به دست آمده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

  یافته ها

  اتانازی یا هومرگی (euthanasia) که به معنی «مرگ خوب» است، در اصطلاح، شرایطی است که در آن بیمار بنا به درخواست خودش به صورت طبیعی و آرام بمیرد. پرسش پژوهش آن است که «آیا رضایت پزشک یا کادر درمان مرتکب قتل اتانازی در پرداخت دیه نقشی دارد یا خیر؟» فرضیه پژوهش این است که بر اساس ماده 384 قانون مجازات اسلامی؛ در صورتی که اولیای دم خواهان دیه باشند ، بدون موافقت قاتل، حق اخذ دیه از او و یا اموالش را ندارند. نکته قابل تامل در این ماده قانونی آن است که پرداخت دیه از اموال جانی به مجنی علیه را مقید به رضایت جانی کرده است. این ادبیات قانونگذاری برگرفته از دیدگاه برخی فقهاست. فرضیه محقق آن است که اصولا رضایت جانی در این ماده قانونی جایگاهی ندارد و اگر اولیای دم خواهان دیه باشند،جانی باید به تعداد مقتولین دیه بدهد. نوشتار حاضر در پژوهشی توصیفی-تحلیلی، با نگاهی مسیله محورانه، رضایت جانی در این ماده قانونی را نقد و مبانی فقهی آن را دنبال می کند. بر اساس یافته های تحقیق رضایت جانی در ماده مذکوربه دلیل ناسازگاری با قواعد فقهی نیاز به بازنگری دارد.

  نتیجه گیری

  با توجه با آیات قرآن کریم و روایاتی از جمله آیه شریفه «اعدلوا هو اقرب للتقوی» (مایده: 8) که اقتضای عدالت و اصل مهم قرآنی است و همچنین در نظر گرفتن حقوق اولیای دم نباید رضایت جانی را موثر دانست.

  کلیدواژگان: اتانازی، اصل قرآنی عدالت، رضایت پزشک، رضایت کادر درمان، ماده 384 قانون مجازات اسلامی
 • غلامرضا نورمحمدی* صفحات 18-25

  تفاوت اعتقاد یا نگرش در مبانی و ارزش ها می تواند باعث تغییراتی در رفتار نیروهای پزشکی شود و در ارایه خدمات بهداشتی و درمانی آنان نیز موثر باشد. به طور کلی ‏از دیدگاه مکاتب مختلف، برخی خصوصیت ها و شاخص ها ارزش و برخی ضد ارزش هستند.بر اساس دیدگاه اومانیسم در گذر زمان شاهد تغییراتی در این ارزش ها و ضد ارزش ها هستیم چرا که زاییده تفکر و عقل بشری بوده و قابلیت نسخ، تعدیل یا تغییر را دارد. از نگاه دین اسلام در راستای نظام تعالی و تکامل بشر، شاخص های ارزشی و ضد ارزشی ثابتی معرفی گردیده و تاکید بر ترویج دو نوع ارزش های مادی و معنوی شده است.کادر درمان و افرادی که با جان و روان انسان سر و کار دارند لازم است شناخت کافی از این ارزش ها داشته باشند تا بتوانند در حرفه خویش، شرافت و کرامت انسان را حفظ نموده و آن را زیر پا نگذارند. بنابراین، ضروری می نماید که تصویری صحیح از ارزش والای آدمی و جایگاه رفیع او در دین مبین اسلام ارایه شود تا نیروهای عهده دار خدمات پزشکی بتوانند به صورت بهینه و درخور، به فعالیت های سلامتی بپردازند و کوچک ترین خدشه ای به وجود انسان و کرامت وی وارد نیاورند. در بررسی آموزه های دین اسلام مشخص گردید سه ارزش مهم در مورد جایگاه انسان قابل توجه می باشد که اثرات کاربردی برای نیروهای پزشکی به همراه دارد:1. ارزش حیات انسان.2. ارزش جسم انسان.3. ارزش کرامت انسان

  کلیدواژگان: ارزش شناسی، نظام سلامت، حیات انسان، جسم انسان، کرامت انسان
 • سید مهدی رحمتی*، فاطمه حاجی اکبری صفحات 26-33
  هدف

  درنگ بر سفارشهای اولیای دین در برپا داشتن سوگواری شهیدان کربلا و بشارت به پاداش‏های گرانسنگ در گریستن و گریاندن بر این مصیبت بزرگ، ‏بیانگر این حقیقت است که تداوم عزاداری برای سید الشهدا علی (ع) و یارانش، هدف بزرگی را دنبال کرده و آثاری چند را در پی خواهد داشت. شرکت در سوگواری امام حسین (ع) و گریه بر ایشان، نه تنها زمینه تشدید افسردگی و رنجوری عزادارن را فراهم نمیآورده بلکه خود مقدمهای بر بهبود سلامت عزاداران و رشد و شکوفایی آنان است.  

  مواد و روش ها

  پژوههی کتابخانهای حاضر بر آن است تا با جمعآوری و دستهبندی آیات و روایاتی که درخصوص گریه آیینی و تاثیر آن بر سلامتی بیان شدهاند، به شیوهی توصیفی-تحلیلی، مسیله همبستگی مثبت میان سوگواری امام حسین (ع) و بهبود سلامت در آموزه های ثقلین را دنبال نماید.

  یافته ها:

   یافته های تحقیق نشان از همبستگی و تاثیر مثبت گریه آیینی بر بهداشت روانی و سلامت بدن دارد.

  نتیجه گیری:

   دریافت صحیح مفهوم زیارت، سوگواری و گریه، و برقراری پیوند میان سوگواری امام حسین (ع) و معنای زندگی، منجر به تصحیح شناختی عزاداران و به دنبال آن تعدیل هیجانات و تنظیم رفتار ایشان شده و زمینهی تحقق بهزیستی و شکوفایی را فراهم خواهد آورد.

  کلیدواژگان: امام حسین (ع)، گریه، همبستگی، سلامت، سوگواری
 • نعیمه حمزه زاده، رقیه صادقی نیری*، علی غفاری صفحات 34-43

  این پژوهش با هدف توصیف و تحلیل رفتار درمانی و اصلاح الگوهای رفتاری و کاهش اضطراب دانش آموزان مدارس با دو رویکرد روانشناسی و اندیشه اسلامی مطابق با احادیث قدسی و آیات قرآنی، انجام شده است. در بررسی تعداد کثیری از منابع اسلامی اعم از آیات و روایات مربوط به موضوع، یافته های پژوهش نشان می دهد که بیشتر آیات قرآن و احادیث، از نظر مفاهیم و مضامین همسو با علم روانشناسی می باشند. این احادیث، عمدتا درون مایه اخلاقی، عرفانی و روانشناسی دارند که مخاطبان خود را به حسن سلوک و کسب فضایل و پرهیز از رذایل برای نیل به خود آگاهی وکشف استعدادهای درونی و فطری که منجر به کاهش استرس، نگرانی و تقویت مثبت اندیشی در فرد می شود، فرا می خوانند. مقاله پیش رو، با توجه به اهمیت موضوع، نقش و جایگاه خطیر آیات و احادیث، در جوامع اسلامی بویژه در میان مربیان تعلیم و تربیت و از طرفی تاثیر مدرسه در شکل گیری شخصیت دانش آموزان و به کارگیری روش های نوین درصدد آن است تا با الگوگیری از خصایص رفتاری مطلوب و مورد قبول علم روانشناسی و آموزه های دینی، سعی در اصلاح و تقویت رفتار ایده آل دانش آموزان از طریق کاهش استرس، نگرانی و نیل به خودباوری در آنها گردد.

  کلیدواژگان: حدیث درمانی، روانشناسی مدرسه، احادیث قدسی، استرس و اضطراب در دانش آموزان
 • روح الله محمد علی نژاد عمران، عبدالعظیم خروشی*، فرزاد دهقانی صفحات 44-56
  هدف

  خانواده یک نهاد اجتماعی و مقدس در دین اسلام است و در قرآن کریم مفهوم خلقت و خانواده در هم تنیده است. رشد و بالندگی کامل مادی و معنوی و نایل شدن به مقام انسان کامل در گرو خانواده و مولفه های تربیتی و دینی آن است. زوجین به عنوان دو ستون اصلی، نقش چشمگیری در ابعاد مختلف سلامت به خصوص بعد معنوی خانواده دارند، زوجینی که روابط خود را بر مبنای قرآن بنا نهاده اند، سلامت خانواده را تضمین کرده اند. پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به سوالات زیر است؛ مبانی قرآنی و حقوقی رابطه زوجین چیست؟ و رابطه زوجین براساس این مبانی چه تاثیری بر سلامت معنوی خانواده دارد؟

  مواد و روش ها

  پژوهش حاضر به روش کتابخانه ای- استنادی و تجزیه و تحلیل به صورت تحلیل محتوایی کیفی (توصیفی- تحلیلی) صورت پذیرفته است.

  یافته ها: 

  قرآن ضمن تاکید بر تشکیل خانواده مبانی روابط زوجین را تحت مولفه های؛ وصول به آرامش، رحمت و مودت، رابطه عاشقانه، رفع نیازهای یکدیگر، معاشرت شایسته تحت اموری چون معاضدت و همکاری، پرهیز از خشونت، روابط جنسی مطلوب و وفاداری بر می شمرد و تمام این مبناها اثر مستقیمی در تقویت و تکامل سلامت معنوی دارد.

  نتیجه گیری:

   کاربست مبانی قرآنی در روابط زوجین، سلامت فردی زوج ها و خانواده را برای رسیدن به «حیات طیبه» قرآنی تقویت می کند و حیات طیبه همان رسیدن به سلامت کامل با حاکمیت و محوریت سلامت معنوی است و اگر زوجین به سلامت معنوی دست یابند بالتبع خانواده نیز به این بعد نایل خواهد شد و در این صورت جامعه اسلامی به سمت این بعد از سلامت حرکت خواهد کرد

  کلیدواژگان: زوجین، رابطه، مبانی قرآنی، خانواده، سلامت معنوی
 • فاطمه عبدی*، علی ترابی، علی آهنگر خراسانی، زهرا عطاردی کاشانی، راهین تک فلاح صفحات 57-69
  هدف

  خواص خرما به عنوان یک ماده مغذی ثابت شده است و ایران یکی از بزرگترین تولید کنندگان این میوه بوده و از نظر کیفیت خرما در سطوح جهانی مطرح است. با مطالعه قرآن کریم و احادیث، ویژگی های شگفت انگیزی از خرما به دست می آید که اهمیت مصرف این ماده غذایی را بیشتر می کند. یکی از مسایل مهمی که زنان در سراسر جهان با آن مواجه هستند، تغذیه مناسب در دوران بارداری و پس از زایمان است تا مراحل مختلف بارداری را به بهترین شکل سپری کنند و پس از زایمان نیز هر چه زودتر انرژی از دست رفته خود را بازیابند. از این رو مطالعه مروری حاضر با هدف بررسی تاثیر میوه و دانه خرما بر مراحل زایمانی و پیامدهای بارداری از منظر پزشکی، قرآن کریم و احادیث انجام شده است.

  مواد و روش ها

    این پژوهش مطالعه مروری بوده که با توجه به هدف تحقیق، اطلاعات لازم از منابع مختلف قرآنی، تفاسیر قرآن کریم و احادیث و همچنین پایگاه های اطلاعاتی نظیر ، PubMed ، Web of Science، Embase,scopus,، SID , Magiran، google ،  Pubmed، Scopus، Google Scholar، و براساس کلید واژه های میوه خرما، دانه خرما، بارداری، زایمان قرآن و حدیث، تا سال 2022 استخراج گردید؛  سپس اطلاعات دسته بندی و تلخیص شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها:  

  نتابج این پژوهش نشان داد که مصرف میوه و دانه ی خرما می تواند تاثیر مثبتی در مراحل مختلف بارداری از قبیل کاهش فشار خون بارداری و پیشگیری از بروز دیابت بارداری داشته باشد. همچنین مصرف خرما در مراحل مختلف زایمان آثاری از قبیل بهبود امتیاز بیشاپ و دیلاتاسیون سرویکس در زمان پذیرش، القای زایمان خود به خودی، کاهش نیاز به القا و تحریک لیبر و کاهش طول مراحل مختلف لیبر دارد. به علاوه مصرف خرما جهت بهبودی پس از زایمان، ترمیم زخم های ناشی از زایمان و بازیابی انرژی از دست رفته مناسب است. بنابراین یافته های این پژوهش تاییدی بر اعجاز علمی قرآن کریم و صحت احادیث از جهت تاثیر مصرف خرما بر زنان باردار می باشد.

  نتیجه گیری:

   مصرف میوه و دانه ی خرما می تواند تاثیر مثبتی بر مراحل مختلف بارداری، مراحل مختلف زایمانی و بهبودی پس از زایمان داشته باشد.

  کلیدواژگان: میوه خرما، دانه خرما، بارداری، زایمان، قرآن، حدیث
 • علی رمضانیان، عباس احمدی سعدی*، علیرضا مختاری صفحات 70-80

  یکی از مسایل بسیار مهم قرآن کریم و نیز ادیان آسمانی   مساله " ایمان " بوده که پیرامون آن پرسش های متعددی از همان قرون اولیه در بین مسلمانان شکل گرفته است. ایمان اساسی ترین عنصر تدین یا مقوم دینداری است . تاریخ علم کلام نشان می دهد  ورود اولین فرقه ها و نحله های مسلمان در این بحث در وهله نخست نه به انگیزه های کلامی بلکه به منظور موضع گیری های عملی بوده است یعنی دغدغه اساسی آنها حول محور نسبت ایمان و عمل می چرخید. گرایش به مبدا جهان و کشش درونی به سوی حقیقتی که عالم بدان تکیه دارد، در کنار میل به جاودانگی و سعادت، دو دغدغه ی مقدس و دیرپای انسان بوده است. ادیان الهی و توحیدی که از حقیقت انسان و ویژگی منحصر به فرد و ساحت های وجودی او به خوبی آگاهی دارند، تنها راه منحصربه فرد، پاسخ به این دو نیاز انسان را «ایمان» معرفی می کنند. مفهوم حقیقت ایمان اساسی ترین موضوع یک دین را تشکیل می دهد، به طوری که تمامی اصول بنیادین نظری و عملی هر دینی، شامل اصول و فروع، برپایه ایمان و عمل صالح استوار است. به عبارت دیگر، شالوده جهان بینی هر فرد مومنی نسبت به این جهان و جهان دیگر برپایه این موضوع قرار دارد. بدین لحاظ اهمیت این امر چنان است که بی شک بدون درنظر گرفتن آن فهم حقیقت دین غیرممکن و ممتنع است. بنابر اینکه بحث ایمان زوایای ناشناخته ی بسیاری دارد، از اینرو نگارندگان با روش توصیفی- تحلیلی در این پژوهش برآنند تا به اهمیت ایمان در قرآن کریم و کلام شیعه پرداخته و رابطه آن را با عمل صالح مورد بررسی قرار دهند، زیرا  ایمان در قرآن جایگاه ویژه ای دارد، به گونه ای که پیام وحی، آن را محور همه ی ارزش ها ساخته است و می فرماید:  «قسم به عصر، بی تردید انسان در زیان کاری بزرگی است. مگر کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده اند و یکدیگر را به حق توصیه نموده و به شکیبایی سفارش کرده اند».

  کلیدواژگان: ایمان، عمل، قرآن کریم، شیعه
 • مجتبی رضایی راد، سهیلا پایان، محمد الهی* صفحات 81-87
  هدف

  هوش معنوی و سلامت معنوی موجب می شود که انسان تلاش بیشتری برای یافتن راه حل و خود پویایی داشته باشد و از طرفی دانشگاه های علوم پزشکی ارتقا عملکرد شغلی اهمیت دارد؛ بنابراین پژوهش حاضر، با هدف بررسی رابطه بین هوش معنوی و سلامت معنوی با ارتقا عملکرد شغلی کارمندان کارمندان دانشگاه علوم پزشکی لنگرود انجام پذیرفت.

  مواد و روش ها:

   این مطالعه از نظر روش توصیفی از نوع همبستگی انجام شد. جامعه آماری، شامل کلیه کارمندان دانشکده پرستاری مامایی و پیراپزشکی شهرستان لنگرود به تعداد 144 نفر بوده که با  روش نمونه گیری تصادفی ساده با استفاده از جدول کرجسی مورگان تعداد 105 نفر انتخاب شدند. به منظور گردآوری داده ها از پرسشنامه های هوش معنوی کینگ (2008)، سلامت معنوی پولوتزین و الیسون (1982) و عملکرد شغلی پاترسون (1970) استفاده شد. از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون با استفاده از نرم افزار SPSS  نسخه 24 برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد.

  یافته ها: 

  نتایج نشان دادند که بین هوش معنوی و سلامت معنوی با ارتقا عملکرد شغلی کارکنان رابطه معناداری وجود دارد به طوری که با ارتقای یک واحد از متغیر هوش معنوی و سلامت معنوی، به ترتیب 300/0 و 476/0 واحد انحراف عملکرد شغلی ارتقا پیدا خواهد کرد.

  نتیجه گیری:

   به طور کلی با توجه به نتایج می توان بیان داشت که بررسی هوش معنوی و سلامت معنوی کارکنان و عوامل مرتبط با آن می تواند زمینه را برای توجه و مشارکت و عملکرد بهینه ی کارکنان را در سازمان ها افزایش دهد.

  کلیدواژگان: معنویت، هوش معنوی، سلامت معنوی، عملکرد شغلی
 • منصوره طاهری، مریم آقایی بجستانی*، عذری انتخابیان صفحات 88-99

  جرم سقط ‌جنین ازجمله جرایم مخصوص زنان می‌باشد. که  یکی از عواقب و پیامدهای تولید مثل و باروری در جوامع بشری است که مباحث مربوط به آن، قدمتی به اندازه تاریخ تمدن بشری دارد. پژوهش حاضر در صدد است به شیوه توصیفی و با استفاده از روش مطالعه اسنادی و کتابخانه ای نگرش اسلام را به این پدیده از منظر نوع مجازات قاتل جنین دارای روح مورد بررسی قرار دهد،مجازات سقط عمدی جنین دارای روح، از دیدگاه جمهور فقیهان اهل سنت و مشهور فقیهان معاصر شیعه، عدم جواز قصاص در قتل عمدی جنین است اما عبارات عده ای از فقیهان در این زمینه خالی از ابهام نیست، که این امر سبب تضارب آراء در این زمینه شده است.  

  کلیدواژگان: سقط جنین، مادر، قصاص، دیه
|
 • Behnam Behnoush, Arash Okazi, Zohreh Soleimani Natanzi, Elaham Bazmi, MohammadHossein Sadeghian* Pages 1-7
  Purpose

  Investigation the causes of medical complaints and efforts to reduce it still further step towards the satisfaction of patients and medical staff. The aim of this study was to determine the causes and motivations of the complaint, the amount and type of malpractice done on the field of surgery and at the end provide solutions to reduce medical malpractice.

  Materials and Methods

  This study was a prospective cross-sectional study. The complaint cases in surgery field which referred to the Legal Medicine Organization Commission over a period of 5 years from the beginning of 2017 to 2022 were evaluated. Sampling method was census. Refer to the archives office of the Commissioner of Legal Medicine Organization of Tehran, Records and information relevant to the complaint was gathered and extracted. The data collected were entered into SPSS software version 16 and analyzed using descriptive and analytical statistical tests.

  Findings

  In the study period, 406 cases were included into the study, which 215 cases (53.0%) were male. Mean age of patients was 43.5± 17.08 year. Mean age of physicians was 52.73± 10.17 year. 90.9% of physicians were male and most of them were non-academic staff (64.0%).  In 365 cases (9/89%), cause of complaint was acting on the surgical procedure. In 284 cases (70%) cases of complaints made about a non-emergency procedure performed on patients. The most common complaints were generated in deceased patients (28/3%). Medical malpractice confirmed in 164 cases (40.4%). Most of the designated malpractice was negligence with 80 cases (19.7% of all cases and 48.8% of malpractice cases), respectively. Average percentage of negligence assigned to physicians was 20.73±20.34% with a median of 10 percent. There was not significant correlation between the percentages of negligence or malpractice with age, sex, measures taken, the experience and expertise of the physician (p> 0.05). Malpractice rate was significantly higher in non-emergency cases versus emergency (43.3 vs 33.6%) (p= 0.04). However, there was no significant correlation between the percentage of negligence and malpractice with urgency of act and site of medical service (p>0.05). Agreement rate between result of first commission and medical malpractice was 0.84.There was no significant relationship between education level, occupation and age of patients with their re complaining. But sex was significantly associated with the original protest vote (51.8% in women versus 42.3% for men) (p=0.04).

  Conclusion

  Our results show high frequency of negligence assignment in surgeons. In addition perform appropriate educational training in the field of patient selection, good communication with patients can be more effective in reducing the burden of patient’s complaints against this group and play important role in malpractice judgments issued against them.

  Keywords: Medical Malpractice, Surgery, Patient Compliant
 • Mohsen Rahimian Dastjerdi, Massoud Raei Dehaghi*, Siamak Baharluee Pages 8-17
  Purpose

  The present study tries to investigate and analyze the issue of the consent of the doctor or the medical staff of the perpetrator of euthanasia in the payment of dowry with emphasis on verse 8 of Surah Ma'idah and jurisprudential evidences and laws of Iran, so that through these investigations the juridical and jurisprudential verdict of this The issue should be discussed.

  Materials and methods

  This research was conducted with the method of library studies and in a descriptive-analytical way, which was obtained and analyzed by referring to Quranic, jurisprudential and legal texts.

  Findings

  Euthanasia, which means "good death", is a condition in which the patient dies naturally and peacefully at his request. The question of the research is "Does the consent of the doctor or the medical staff of the perpetrator of euthanasia play a role in the payment of ransom or not?" The research hypothesis is that according to Article 384 of the Islamic Penal Code; If the deceased's parents want ransom, they do not have the right to collect ransom from him or his property without the consent of the murderer. The point to be considered in this legal article is that it has made the payment of ransom from the property of the victim to the victim subject to the consent of the victim. This legislative literature is taken from the point of view of some jurists. The researcher's hypothesis is that basically, the consent of the deceased has no place in this legal article and if the parents want ransom, then Jani must pay the ransom according to the number of victims. The present article, in a descriptive-analytical research, with a problem-centered view, criticizes the consent of Jani in this legal article and follows its jurisprudential foundations. According to the findings of the research, the consent of life in the mentioned article needs to be revised due to its incompatibility with jurisprudence.

  Conclusion

  According to the verses of the Holy Qur'an and traditions such as the honorable verse "Adelwa howa aqrabu lilttaqwi" (Maidah: 8) which is a requirement of justice and an important principle of the Qur'an, and also considering the rights of parents, one should not consider the satisfaction of life as effective.

  Keywords: Euthanasia, Quranic Principle of Justice, Doctor's Consent, Treatment Staff's Consent, Article 384 of The Islamic Penal Cod
 • Gholamreza Noormohammadi* Pages 18-25

  The difference of belief or attitude in the basics and values can cause changes in the behavior of the medical staff and be effective in providing their healthcare services. In general, from the point of view of different schools, some characteristics and indicators are values and some are anti-values.According to the perspective of humanism, we see changes in these values and anti-values over time because it is the product of human thought and reason and has the ability to be deleted, modified or changed. From the point of view of Islam, in line with the system of human excellence and evolution, fixed value and anti-value indicators have been introduced and emphasis has been placed on the promotion of two types of material and spiritual values.The medical staff and people who deal with human life and soul need to have sufficient knowledge of these values so that they can preserve human honor and dignity in their profession and not violate it. Therefore, it is necessary to present a correct picture of the high value of a person and his high position in the religion of Islam, so that the staffs in charge of medical services can perform health activities in an optimal and appropriate manner and do not cause the slightest harm to the existence of a person and his dignity. In the examination of the teachings of Islam, it was found that three important values regarding the human position are significant, which have practical effects for the medical staffs: 1. The value of human life; 2. The value of the human body; 3. The value of human dignity.

  Keywords: Axiology, Health System, Human Life, Human Body, Human Dignity
 • Seyyed Mahdi Rahmati*, Fatemeh Haji Akbari Pages 26-33
  Purpose

  Delaying the orders of religious leaders in holding the mourning for the martyrs of Karbala and announcing the precious rewards in weeping and crying over this great calamity, shows the fact that the continuation of mourning for Imam Hussain, peace be upon him, and his companions, has pursued a great goal. And it will have many effects. Participating in the mourning of Imam Hussain (peace be upon him) and crying over him, not only does not increase the depression and suffering of the mourners, but it is also a prelude to the improvement of their health and their growth and prosperity

  Materials and methods

  The research of the present library aims to analyze the issue of positive correlation between the mourning of Imam Hussain and recovery by classifying the verses and traditions that have been expressed about ritual crying and its effect on health, in a descriptive-analytical way. Follow health in the teachings of Quran and Hadith. The method of collecting information is based on library expression and in interpretative and narrative sources.

  Findings

  Research findings show the correlation and positive effect of ritual crying on mental health and physical health.

  Conclusion

  Correctly understanding the concept of pilgrimage, mourning and crying, and establishing a link between the mourning of Imam Hussain (peace be upon him) and the meaning of life, will lead to the cognitive correction of the mourners, followed by the adjustment of their emotions and regulation of their behavior, and will provide the basis for achieving well-being and prosperity.

  Keywords: Imam Hussain, Crying, Correlation, Health, Mourning
 • Naeimeh Hamzezadeh, Roghayeh Sadeghi Neiri*, Ali Ghafari Pages 34-43

  This research has been conducted with the aim of describing and analyzing behavior therapy and modifying behavioral patterns and reducing school students' anxiety with two approaches of psychology and Islamic thought in accordance with holy hadiths and Quranic verses. In examining a large number of Islamic sources, including verses and traditions related to the subject, the findings of the research show that most of the verses of the Qur'an and hadiths are in line with psychological science in terms of concepts and themes. These hadiths mainly have moral, mystical and psychological themes that encourage their audience to behave well and acquire virtues and avoid vices in order to achieve self-awareness and discover inner and natural talents that lead to reducing stress, worry and strengthening positive thinking in a person. , they call The following article, considering the importance of the subject, the important role and place of verses and hadiths, in Islamic societies, especially among education instructors, and on the other hand, the impact of schools on the formation of students' personalities and the use of new methods, tries to follow the example of Desirable and accepted behavioral characteristics of psychology and religious teachings, try to improve and strengthen the ideal behavior of students by reducing stress, anxiety and achieving self-confidence in them.

  Keywords: Hadith Therapy, School Psychology, Holy Hadiths, Stress, Anxiety in Students
 • Ruhollah Mohammad Alinejad Omran, Abdolazim Khoroushi*, Farzad Dehghani Pages 44-56
  Purpose

  The family is a social and sacred entity in Islam. The concept of creation and family is intertwined in the Holy Quran. Complete material and spiritual growth and attainment of the status of a perfect human being depends on the family and its educational and religious components. As two main elements, couples play a significant role in various aspects of health, especially the spiritual dimension of the family. Couples who have built their relationships based on the Qur'an have ensured the health of the family. The present study seeks to answer the following questions; What are the Quranic and legal principles of a couple's relationship? And what effect does the couple's relationship have on the spiritual health of the family based on these principles?

  Materials and Methods

  The present research has been done by library-citation method and analysis in the form of qualitative (descriptive-analytical) content analysis.

  Findings

  The Qur'an, while emphasizing the formation of the family, lays the foundations of the couple's relationship under its components; Achieving peace, mercy and affection, romantic relationship, meeting each other's needs, proper companionship in matters such as cooperation and cooperation, avoiding violence, desirable sexual relations and loyalty, and all these foundations have a direct effect on strengthening and developing spiritual health. 

  Conclusion

  Applying Quranic principles in couples' relationships strengthens the individual health of couples and families to achieve the "good life" of the Qur'an, and good life is the same as achieving complete health with the rule and focus of spiritual health, and if couples to spiritual health As a result, the family will also achieve this dimension, and in this case, the Islamic society will move towards this dimension of health.

  Keywords: Couples Relationships, Quranic Principles, Family, Spiritual Health
 • Fatemeh Abdi*, Ali Torabi, Ali Ahangar Khorasani, Zahra Atarodi Kashani, Rahin Takfallah Pages 57-69
  Purpose

  The properties of date have been proven to be a nutrient. Iran is also one of the largest producers of this fruit and is considered in terms of the quality of dates worldwide. In addition, by studying the interpretations of the Holy Quran  and hadiths, exceptional properties and characteristics of dates are obtained that increase the importance of consuming this food. One of the most critical issues women face worldwide is proper nutrition during pregnancy to get through the various stages of pregnancy in the best way and regain their lost energy as soon as possible after childbirth. the present review study was conducted to investigate the effect of date fruits and seeds on the stages of  delivery and pregnancy outcomes from the medical, the Holy Quran and hadiths point of view.

  Materials and Methods

  This study was a review study that necessary information gathered from various Quranic sources, interpretations of the Holy Quran and hadiths, as well as databases such as PubMed, Web of Science, Embase, Google, S, Pubmed, Scopus, Google Scholar, and based on the keywords wet, date fruit, date seed, pregnancy, childbirth, and Quran, were extracted by 2022; The information was then categorized, summarized and analyzed.

  Findings

  this study showed that consumption of date fruits and seeds could have a positive effect on various stages of pregnancy, such as lowering gestational blood pressure and preventing gestational diabetes. Consumption of dates in different stages of labor also has products such as improving bishop scores and dilating the cervix at the time of admission, inducing spontaneous labor, reducing the need to generate and stimulate childbirth, and reducing the length of different stages of labor. In addition, dates are good for postpartum healing, wound healing, and recovery of lost energy. Therefore, the findings of this study confirm the scientific miracle of the Holy Quran and the authenticity of the hadiths in terms of the effect of date consumption on pregnant women.

  Conclusion

  Consumption of date fruits and seeds can positively affect different stages of pregnancy, childbirth, and postpartum recovery.

  Keywords: Date Fruit, Date Seed, Pregnancy, Childbirth, Quran, Hadith
 • Ali Ramazanian, Abbas Ahmadi Saadi*, Alireza Mokhtari Pages 70-80

  One of the most important issues of the Holy Quran and the heavenly religions is the issue of "faith", around which many questions have been formed among Muslims since the early centuries. Faith is the most basic element of religion or religiosity. The history of theology shows that the entry of the first Muslim sects and sects in this debate was not based on theological motivations, but for the purpose of practical positions, that is, their basic concern revolved around the relationship between faith and action. The orientation to the origin of the world and the inner pull towards the truth on which the world rests, along with the desire for immortality and happiness, have been two sacred and lasting human concerns, The divine and monotheistic religions, which are well aware of the truth of man and his unique characteristics and existential spheres, introduce the only unique way to answer these two human needs as "faith". The concept of the truth of faith constitutes the most basic issue of a religion, so that all the basic theoretical and practical principles of every religion, including principles and branches, are based on faith and righteous action. In other words, the foundation of the worldview of every believer towards this world and the other world is based on this issue. In this sense, the importance of this matter is such that without considering it, understanding the truth of religion is impossible and impossible. Since the discussion of faith has many unknown angles, the authors of this study, using a descriptive-analytical method, aim to address the importance of faith in the Holy Qur'an and Shi'a theology and examine its relationship with righteous deeds, because faith has a special place in the Qur'an. It is, in such a way that the message of revelation has made it the center of all values and says: "By the age, without a doubt, man is at a great loss, except those who believed and did righteous deeds and advised each other to the truth and enjoined patience.

  Keywords: Faith, Practice, Holy Quran, Shia
 • Mojtabi Rezaei Rad, Sohiela Payan, Mohammad Elahi* Pages 81-87
  Purpose

  Spiritual intelligence and spiritual health make people make more efforts to find solutions and self-dynamism, and on the other hand, universities of medical sciences need to improve job performance; therefore, the current research was conducted to investigate the relationship between spiritual intelligence and mental health by improving the job performance of Langeroud University of Medical Sciences employees.

  Materials and methods

  This study was conducted in terms of a descriptive correlational method. The statistical population included all the employees of the Faculty of Nursing, Midwifery, and Paramedicine of Langeroud city, numbering 144 people, and 105 people were selected by simple random sampling method using Morgan's Kargesi table. To collect data, King's spiritual intelligence (2008), Polotzin and Ellison's (1982) spiritual health, and Patterson's (1970) occupational performance questionnaires were used. Pearson's correlation coefficient and regression analysis using SPSS version 24 software were used for data analysis.

  Findings

  The results showed that there is a significant relationship between spiritual intelligence and spiritual health and improving the job performance of employees, so that by improving one unit of the variables of spiritual intelligence and spiritual health, the deviation of job performance increases by 0.300 and 0.476 units, respectively.

  Conclusion

  In general, according to the results, it can be said that examining the spiritual intelligence and spiritual health of employees and related factors can increase the scope for attention and participation and optimal performance of employees in organizations.

  Keywords: spirituality, spiritual intelligence, spiritual health, job performance
 • Mansooreh Taheri, Maryam Aghaei Bejstani *, Ozra Entekhabian Pages 88-99

  The crime of abortion is one of the crimes specific to women. which is one of the consequences of reproduction and fertility in human societies, the topics related to which are as old as the history of human civilization. The present study aims to investigate the attitude of Islam towards this phenomenon in a descriptive manner and using the method of documentary and library study from the point of view of the type of punishment for the murderer of a fetus with a soul. The punishment for the intentional abortion of a fetus with a soul, from the point of view of the majority of Sunni jurists and famous contemporary Shia jurists, is the impermissibility of retribution in the intentional killing of the fetus, but the expressions of some jurists in this field are not without ambiguity, which causes conflicting opinions in this field. has been

  Keywords: Abortion, Mother, Retribution, Payment