فهرست مطالب

پژوهشنامه مطالعات نسخ خطی - پیاپی 1 (پاییز و زمستان 1401)

پژوهشنامه مطالعات نسخ خطی
پیاپی 1 (پاییز و زمستان 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/07/01
 • تعداد عناوین: 10
|
 • حبیب الله عظیمی* صفحات 5-23
  هدف

  هدف از پژوهش حاضر بررسی ویژگی های آرایه ها و تزیینات در نسخ خطی دوره قاجار در بخش بیرون متن و بررسی انواع و فراوانی گونه های جلدهای نفیس مورد استفاده در کتاب آرایی نسخه های خطی این دوره است.

  روش /رویکرد پژوهش:

   روش این پژوهش توصیفی-تحلیلی است که به شیوه استقرایی، گونه های جلدهای نفیس و هنری دوره قاجار و فراوانی آن ها در مخزن کتابخانه ملی احصا شد و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. به روش نمونه گیری هدفمند، تعداد 84 نسخه هنری رقم دار و تاریخ دار دوره قاجار انتخاب شد و مورد مطالعه قرار گرفته است.

  یافته ها و نتایج

  در میان 84 نسخه مورد تحقیق، جلد های چرمی بیشترین فراوانی با 49 نسخه را دارد؛ پس از آن جلدهای رنگ و روغن با فراوانی 21 نسخه و سپس جلد های پارچه ای با فراوانی 10 نسخه و جلد مقوایی با روکش کاغذی 1 نسخه قرار دارند. در میان جلدهای روغنی به کار رفته در نسخه های مورد پژوهش، بیشترین فراوانی مربوط به طرح ترنج و سرترنج و لچکی ها و سپس نقوش گل های الوان و گل و مرغ و سپس نقوش گل و بوته های ریز و درشت و طرح های اسلیمی است. در میان جلدهای چرمی، بیشترین فراوانی مربوط به جلدهای تیماج با 38 نسخه است. در میان کتاب آرایان و مجلدان دوره قاجار، گونه چرمی جلدها به دلیل سهولت دسترسی و کوتاه تر بودن فرایند آماده سازی آن بیشترین فراوانی را در استفاده برای نسخ نفیس داشته است. چنان که گونه رنگ و روغن به جهت دشواری و طولانی بودن فرایند آماده سازی، فراوانی کمتری نسبت به جلدهای چرمی داشته است.با تعمیم یافته های این پژوهش به نسخه های نفیس دیگر این دوره می توان چنین گفت: چون فرایند تهیه جلدهای رنگ و روغن پیچیده تر از جلد های دیگر بوده، جلدهای هنری رنگ و روغن در تعداد کمتری از نسخه های هنری دوره قاجار به کار رفته و در نسخه های بیشتر این دوره، جلدهای چرمی- به جهت سهولت تهیه آن نسبت به جلدهای روغنی- به کار رفته است.در میان جلدهای چرمی این دوره، فراوانی بیشتر جلدهای تیماج نسبت به انواع دیگر جلدهای چرمی به دو دلیل است: الف. به دلیل فراوانی بسیار و دسترسی آسان به تیماج و ب. سهولت اجرای طرح های ضربی ترج و سرترنج و لچکی و سوخت در تیماج نسبت به سایر چرم ها. چنان که کاربرد پارچه های هنری در ساخت جلد برای نسخه های هنری این دوره چندان مرسوم نبوده و در موارد معدودی از روکش پارچه درجلدها استفاده شده است که به جهت استحکام کمتر پارچه و احتمال فرسودگی و پارگی بیشتر آن نسبت به چرم و رنگ و روغن است.

  کلیدواژگان: تزئینات برون متن، گونه های جلدها، کتاب آرایی دوره قاجار، سازمان اسناد و کتابخانه ملی
 • فاطمه راحمی* صفحات 25-47
  هدف

  هدف از این پژوهش، بررسی امکان سنجی اطلاع رسانی نسخ خطی موجود در کتابخانه های شهر شیراز با استفاده از سیستم اطلاعاتی جغرافیایی (جی آی اس) است. با توجه به این که اطلاع رسانی نسخ خطی در کتابخانه ها هوشمند نیستند و اطلاعات کتابشناختی یا نسخه شناسی برخی از کتاب ها در فهرستگان های موجود ناقص است و در نتیجه پیدا کردن مکان کتابخانه ای که یک نسخه خطی خاص در آن مکان موجود است، مستلزم صرف کردن زمان نسبتا طولانی برای کاربران است؛ بنابراین، برای برطرف کردن بخشی از این مشکلات و پیشگیری از اتلاف وقت و هزینه، می توان با کمک سیستم اطلاعات جغرافیایی (جی آی اس) یک نقشه هوشمند ساخت و نحوه دسترسی پژوهشگر به یک نسخه خاص را تسهیل نمود.

  روش پژوهش:

   در این پژوهش از روش پیمایشی و شیوه کتابخانه ای استفاده شده و 9414 نسخه خطی موجود در 7 کتابخانه و 140 نسخه خطی دیگر موجود در 6 کتابخانه خصوصی مورد بررسی قرار گرفته است.

  یافته ها و نتایج

  در مطالعه موردی، یک عنوان نسخه خطی انتخاب شد و مورد آزمون قرار گرفت. پس از ورود اطلاعات این کتاب به جی آی اس، محل نگهداری و تعداد موجودی آن نسخه بر روی نقشه با دایره ای مشخص گردید. مطابق با اطلاعات سیاهه وارسی، تمامی مدیران و کارشناسان بخش های نسخ خطی کتابخانه های مورد مطالعه با اجرایی شدن این سیستم هوشمند در کتابخانه ها صد درصد موافق بوده اند و هر 7 کتابخانه مورد مطالعه از نظر بودجه مالی و سیستم های نرم افزاری توان راه اندازی این سیستم هوشمند را دارند. از میان 70 نفر پژوهشگر مراجعه کننده به بخش های نسخ خطی کتابخانه ها، نیمی از آنان با جی آی اس اصلا آشنایی نداشتند. از دیدگاه تمامی مراجعان، کاربرد این سیستم هوشمند جهت سهولت استفاده از نسخ خطی در کتابخانه ها ضرورت دارد و مورد تاکید آنان است. نتیجه مطالعه موردی که مورد تایید بودن این سیستم هوشمند توسط مدیران و کارشناسان بخش های نسخ خطی کتابخانه های مورد مطالعه بوده را می توان به دیگر کتابخانه های کشور که دارای نسخ خطی هستند، تعمیم داد و چنین نتیجه گرفت که امکان اجرای سیستم هوشمند جغرافیایی در بخش های نسخ خطی کشور برای توسعه امر اطلاع رسانی نسخ خطی توسط کتابخانه ها و برای سهولت دسترسی کاربران به نسخه های مورد نیاز خود امکان پذیر و ضروری است. همین طور با توجه به هزینه اندک اجرای سیستم هوشمند جی آی اس، این تکنولوژی تقریبا برای تمامی کتابخانه های کشور کاربردی است.

  کلیدواژگان: امکان سنجی، نسخ خطی، کتابخانه های شیراز، سیستم اطلاعات جغرافیایی، جی آی اس
 • علی صادق زاده وایقان* صفحات 49-72
  هدف

  بررسی قرآن های خطی مجموعه اهدایی لوی بل به کتابخانه ملی اتریش و تبیین شاخص ترین و برجسته ترین مولفه های نسخه شناسی آن است.

  روش/رویکرد پژوهش:

   به روش پیمایشی و با رویکرد توصیفی و تحلیلی انجام شده است. در این پژوهش 73 عنوان به طور کلی و 17 قرآن خطی (23 درصد جامعه) به صورت تفصیلی از مجموعه اهدایی لوی بل به کتابخانه ملی اتریش که فرآیند ثبت، آفت زدایی، مرمت و نگهداری آن ها به اتمام رسیده، بررسی شده است.

  یافته ها و نتایج

  اتریش با 3762 نسخه خطی اسلامی، رتبه 8 در اتحادیه اروپا و 43 در جهان را دارد. از 73 عنوان نسخه خطی اسلامی مجموعه لوی بل، به ترتیب فراوانی، 29 عنوان در موضوع دین (اسلام)، 29 عنوان در موضوع ادبی، 10 عنوان در موضوع علوم انسانی، سه عنوان در موضوع دین (مسیحیت) و دو عنوان در موضوع علوم عملی و فنی است. قرآن با 17 عنوان/ نسخه (28/23 درصد) بیشترین سهم در مجموعه لوی بل را به خود اختصاص داده است. از 17 قرآن مورد مطالعه، تعداد 13 نسخه کامل و 4 نسخه فقط یک جزء از قرآن است. همچنین سه قرآن کامل، همراه با ترجمه فارسی است. سبک/ مکتب کتاب آرایی 8 نسخه عثمانی، 6 نسخه کشمیری، 2 نسخه ماوراءالنهری و 1 نسخه تیموری است. متن همه قرآن ها به خط نسخ کتابت شده است. وضعیت استنساخ 50 درصد به دلیل داشتن انجامه مشخص است. بیشتر قرآن ها در عثمانی، افغانستان و احتمالا در بخارا در قرن 13ق. کتابت شده اند. تمامی قرآن ها مذهب بوده و از انواع آرایه ها استفاده شده است. بیش از 50 درصد قرآن ها حواشی دارند. حدود 50 درصد دارای یادداشت های وقف، تملک و خانوادگی هستند. کاغذهای فرنگی و بخارایی رتبه اول و دوم را دارند. صفحه آرایی 7 نسخه (41 درصد) 15 سطری است. بیشتر آسیب ها در اثر استفاده مکرر و آب آفتادگی است. همه جلدها مذهب و قطع بیشتر آن ها رقعی و وزیری بزرگ است. به طور کلی تعداد 49 عنوان (67 درصد) از مجموعه لوی بل دارای تزیینات، مینیاتور، تصویر و آرایه های هنری متعددی هستند. شناسایی قرآن های خطی خارج از کشور در تکامل مباحث نسخه شناسی موثر است. تدوین فهرست های توصیفی مفصل و ساختاریافته استاندارد، به ویژه برای قرآن های خطی توسط فهرست نگاران خبره ایرانی و ترجمه آن ها به زبان های کشورهای دارنده این نسخه ها، به عنوان هویت و تمدن غنی ایرانی و اسلامی به ترویج و توسعه اسلام شناسی و ایران شناسی می انجامد و دیپلماسی چند بعدی فرهنگی، علمی، هنری و تمدنی را رقم می زند.

  کلیدواژگان: نسخه های خطی اسلامی، کتابخانه ملی اتریش، نسخه شناسی، قرآن، لوی بل
 • احمد حیدریان کاخکی* صفحات 73-83
  هدف

  ظهریه ها یکی از این قسمت های فراموش شده در نسخه های خطی هستند که حاوی یادداشت ها و اطلاعات ارزشمندی هستند. هدف پژوهش حاضر، معرفی ظهریه های نسخه های خطی به عنوان منابع اطلاعاتی مهم به پژوهشگران به خصوص در زمینه هایی است که کمتر مورد توجه واقع شده و اطلاعات و پیشینه تحقیق معدودی دارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی محتوایی ظهریه های نسخ خطی با تاکید بر یادداشت های مجموعه نسخ خطی وقفی نادرشاه افشار، موجود در کتابخانه آستان قدس رضوی، انجام شده است.

  روش/ رویکرد پژوهش: 

  در بررسی ظهریه های مجموعه نسخه های خطی وقف شده توسط نادرشاه افشار موجود در کتابخانه آستان قدس رضوی ابتدا شماره اموالی و عناوین نسخ از رایانه و اسناد موجود استخراج گردید، سپس با مراجعه به تصویر دیجیتالی آن و در مواردی به اصل نسخه، محتوای موضوعی یادداشت ها، انواع مهرها، تاریخ مکتوبات و اسامی مذکور در ظهریه و دیگر مندرجات، یادداشت، فیش برداری و در چک لیست هایی که بدین منظور تهیه شده بود قرار گرفت. در این پژوهش به روش توصیفی با استفاده از تکنیک تحلیل محتوا یادداشت ها و مهرهای ظهریه های تعداد 429 نسخه موجود از مجموعه مذکور مورد بررسی قرار گرفت و داده های مورد نیاز با استفاده از چک لیست هایی که بدین منظور طراحی شده بود گردآوری شد. سپس داده های گردآوری شده با روش های توصیفی و آماری بر اساس پرسش های پژوهش با ذکر نمونه های یادداشت ها مورد تحلیل واقع گردید.

  یافته ها و نتایج

  نتیجه تحلیل ها نشان می دهد یادداشت های ظهریه دارای ساختار و محتوای مشخص و قابل توجهی هستند که افراد گوناگون به تناسب ارتباط با نسخه، این یادداشت ها را بر ظهریه آن نگاشته اند و این یادداشت ها به انواع مختلفی قابلیت تقسیم بندی دارند و همچنین انواع مهرهای مرتبط با این یادداشت ها نیز شناسایی گردید. بر اساس یافته های این پژوهش، در پایان پیشنهادهایی مبنی بر تحقیق در سایر مجموعه های نسخ خطی مشابه و بررسی انواع یادداشت ها، برافزوده ها و مهرهای آن ها ارایه شد.

  کلیدواژگان: نسخ خطی، ظهریه، یادداشت ها، مهرها، برافزوده ها، کتابخانه آستان قدس رضوی، نادرشاه افشار
 • معصومه نظری* صفحات 85-109
  هدف

  پژوهش حاضر فهرست های نسخ خطی منتشر شده از سال 1314 تا سال 1399 در افغانستان را مورد مطالعه و بررسی قرار داده است تا علاوه بر شناخت ویژگی های فهرست نگاری در افغانستان معاصر، میزان رعایت استاندارد DCRB را در آن ها مشخص نماید.

  روش/رویکرد پژوهش: 

  این پژوهش از نوع کاربردی و به روش پیمایشی انجام پذیرفته است. فهرست های چاپ شده در قالب تک مقاله و تک نگاشت مستقل تا سال 1399 از طریق یک سیاهه وارسی و بر مبنای استاندارد DCRB مورد بررسی قرار گرفت. فهرست ها، در سه گروه فهرست های مجموعه های افغانستان، فهرست هایی که فهرست نگاران خارجی از مجموعه های افغانستان تهیه کرده اند و فهرست هایی که افغان ها از مجموعه های خارج از کشور تهیه نموده اند، ارزیابی شده است.

   یافته ها و نتایج

  یافته ها نشان داد که از نظر روش فهرست نگاری، دو بخش کتابشناسی و نسخه شناسی در همه فهرست های توصیفی دیده می شود. اما در اکثر فهرست ها این دو بخش کاملا از هم تفکیک شده نیست. همچنین میزان توصیف نسخه متفاوت است. در همین راستا 64 درصد از فهرست های افغانستان از نوع توصیفی و 36 درصد از نوع نامگو است. از نظر ساختار تنظیم فهرست نیز 70 درصد از فهرست ها بر اساس عنوان نسخه تنظیم شده است.به طور متوسط فهرست های توصیفی که توسط فهرست نگاران داخلی تالیف شده اند، به میزان 61 درصد و فهرست هایی که توسط فهرست نگاران خارجی نگاشته شده اند به میزان 59 درصد با استاندرد DCRB  تطابق دارند. نتایج بیشتر نشان داد فهرست نسخه های خطی آرشیف/ آرشیو ملی از افضلی و نیر (1364-67) به میزان 77 درصد ، فهرست کلر (2016) به میزان 75 درصد و فهرست پرونتا (1322) به میزان 72 درصد بیشترین تطبیق را با استانداردهای فهرست نویسی داشته است. پس از آن فهرست افضلی (1363) و عبدالرحمن دوست (1397) و مشتری (1365) به میزان 67 درصد بیشترین تطبیق را با استاندارد مذکور داشته اند. همچنین در دو برهه زمانی توقف کامل در فهرست نگاری مخطوطات به چشم می خورد: 1) دوره چهل ساله (1312-1352) سلطنت محمدظاهر شاه 2) در زمان جنگ های داخلی و حکومت نخست طالبان از اواخر دهه شصت تا اوایل دهه هشتاد خورشیدی. جنگ و ناآرامی های سیاسی و اجتماعی، سیاست های فرهنگی نامناسب، کمبود متخصص و نسخه شناس و عدم درک درست سیاستگزاران فرهنگی از اهمیت نسخ خطی به عنوان میراث ملی، از عوامل کندی و توقف فهرست نگاری مخطوطات در افغانستان به نظر می رسد.

  کلیدواژگان: نسخه خطی، فهرست نویسی، افغانستان معاصر، روش های فهرست نویسی
 • سینا مشایخی*، محمدجواد اسماعیلی صفحات 111-138
  هدف

  در این نوشتار با بررسی صوری و محتوایی اختلاف نسخه های رساله فی العشق ابن سینا، روشی برای تصحیح معتبر این رساله ارایه شده است. هدف پژوهش، تشخیص نسخه یا نسخه ‎ های اصیل است که مبنای تصحیح آینده باشد. این مهم با تبیین اختلاف واژگان نسخه ها با ترجمه کهن از رساله و اختلاف صوری و محتوایی واژگان نسخه ها با یکدیگر و ارایه نمودار خانواده نسخه ها حاصل می شود.

  روش/ رویکرد پژوهش: 

  روش شناسی پژوهش توصیفی-تحلیلی و بدین نحو است که: الف) قدمت نسخه ها و در دسترس بودن آن ها مهمترین اصل برای تصحیح های پیشین بود، اما باید در موارد اختلاف واژگان، علاوه بر قدمت، درک محتوایی و فلسفی از واژگان مدنظر باشد؛ این اصل مبتنی بر مصطلحات آثار ابن سیناست. ب) دو بند اول تمام نسخه های موجود با یکدیگر مقایسه شده و موارد اختلاف آن ها روشن شود. ج) از میان تمامی واژگان اختلافی، چند واژه بر اساس تاثیر محتوایی آن ها بر معنای متن، لحاظ شوند. د) در موارد اختلاف واژگان در نسخه یا نسخه های اصیل، واژگانی مدنظر قرار گیرد که هماهنگ با ترجمه کهن این رساله است.

  یافته ها و نتایج

  یافته ها مبتنی بر مقایسه دو بند ابتدایی نسخه ها، نوع ارتباط نسخه ها با یکدیگر و خانواده نسخه ها را تعیین کردند؛ این که دو خانواده نسخه ها برای رساله فی العشق قابل تشخیص است که اساس نگارش قدیمی ترین نسخه موجود یعنی نسخه کتابخانه اونیورسیته به شماره 7/4711 است. نتایج پژوهش نشان دادند که ملاک تصحیح جدید نسخه کتابخانه ملک به شماره 3/4641 به عنوان نسخه ای که از نسخه اصل استنساخ شده است و برای فهم دقیق متن بایسته است که از نسخه های پنجگانه دیگر و حاشیه های متن نسخه ها در تصحیح جدید بهره گرفته شود. برتری و اعتبار نسخه کتابخانه ملک نسبت به پنج نسخه دیگر الف) به سبب هم خانواده بودن با نسخه اصل و ب) استفاده از نسخه بدل و ضبط اختلافات در حاشیه نسخه است. این ویژگی ها در نسخه کتابخانه اونیورسیته و ظاهریه هم هست اما در نسخه کتابخانه اونیورسیته جملات بسیاری به سبب خطای ناسخ حذف شده است و نسخه کتابخانه ظاهریه نیز از نظر فیزیکی بسیار صدمه دیده و بسیاری از کلمات آن قابل خواندن نیست. سه نسخه دیگر-ایاصوفیه، اسعد افندی و مجلس- نیز به جهت به دست دادن تمام موارد اختلافی از نسخه بدل انتخاب شدند.

  کلیدواژگان: رساله فی العشق، ابن سینا، تصحیح انتقادی، نسخه شناسی
 • زلیخا توکلی، مصطفی رستمی*، علی اصغر کلانتر صفحات 139-158
  هدف

  «انجیل آمیدا» یکی از نمونه های بارز کتاب آرایی انجیل مقدس ارمنیان است که تزیینات آن از تنوع و کیفیت تصویری و معنایی قابل توجهی برخوردار است. این پژوهش می کوشد تا به بررسی نقوش تزیینی حیوانی و تحلیل معنایی آن ها در انجیل آمیدای موزه هنر والترز بپردازد. توجه ویژه به کتاب آرایی و مفاهیم نهفته در بطن گونه های تزیینی حیوانی و تصاویر آن در قالب کتاب مقدس انجیل آمیدا متعلق به قرن هفدهم میلادی نقطه تمرکز این مقاله است.

  روش/رویکرد پژوهش: 

  این پژوهش به شیوه توصیفی- تحلیلی انجام شده است و داده های آن به شیوه کتابخانه ای و از اسناد و مدارک موجود در آرشیو کتابخانه ها و موزه ها گردآوری گردید.

  یافته ها و نتایج

  حیوانات به کار رفته در نقوش در چهار گروه پرندگان، چهارپایان و پستانداران، خزندگان و آبزیان و موجودات ترکیبی قرار می گیرند. هر یک از نقوش به کار رفته در انجیل آمیدا، به عنوان یک نماد مسیحی، به یک مفهوم یا عنصر پیشین اشاره دارند. پرندگان اکثرا نمادی از مفاهیم آسمانی و واسطه بین دنیای مادی و معنوی هستند.چهارپایان بیشتر و خزندگان و آبزیان به میزان کمتر، نمادهایی از قدیسیان، اشخاص و خصایل انسانی و دنیوی به شمار می روند و در بعضی موارد به داستان ها و اتفاقاتی که در انجیل برای انسان ها رخ داده نیز اشاره می کنند. به نظر می رسد تصویر حیوانات ترکیبی بیشتر متاثر از آموزه های اسطوره ای و بدون پیش زمینه مذهبی بوده است. در زمینه تکنیک، انجیل آمیدا ترکیبی از هر دو شیوه مصورسازی کتب خطی ارمنی، یعنی مکاتب واسپوراکان و کیلیکیه بوده که هر دو به موازات یکدیگر راه پیموده ، تاثیر گرفته و در جاهایی به هم پیوسته اند. در دین مسیحیت تصاویر و نقوش به سان الفبایی تصویری برای پیروان این دین هستند تا تمامی طبقات جامعه در صورت نداشتن سواد نیز بتوانند از طریق تصویر به خوانش کتاب مقدس بپردازند. هنرمندان مسیحی تمام هنر خود را برای شرح داستان ها و آیین های زندگی مسیح به کار برده و برای نشان دادن معنویت این داستان ها، با فاصله گرفتن از ناتورالیسم یونانی و رومی به ترسیم، طراحی و رنگ آمیزی بدون سایه پردازی و حجم پردازی پیکره های انسانی، حیوانی، گیاهی و دیگر عناصر تزیینی پرداخته اند تا هرچیزی را که به این جهان مادی و خاکی اشاره دارد انکار کرده و از این طریق بتوانند جهان معنوی و برتر از عالم ماده را نشان دهند.

  کلیدواژگان: کتاب آرایی ارمنی، انجیل آمیدا، نقوش حیوانی، هنر مسیحی
 • ابوالفضل حسن آبادی* صفحات 159-175
  هدف

  منشآت یکی از منابع مهم تاریخی در دوره قاجار محسوب می شود. یکی از مقاطع مهم تاریخی در دوره قاجاریه وقوع دو دوره جنگ بین ایران و روسیه است. در این پژوهش منشآت نویافته با عنوان رونوشت نامه های عباس میرزا ولیعهد مورد بررسی قرار می گیرد. بررسی ارزش های اطلاعاتی محتوای منشآت مورد معرفی درباره دوره دوم جنگ های ایران و روسیه است. در این بررسی ضمن دسته بندی و مشخص نمودن محتوای نامه های مورد بحث، به برخی از ویژگی های مهم اطلاعاتی آن نیز توجه می شود. اهمیت این منشآت از آن روست که دربرگیرنده سواد اسناد و نامه هایی مرتبط با موضوعات مختلف درباره دوره دوم جنگ های ایران و روسیه است که تاکنون مورد استفاده قرار نگرفته است.

  روش و رویکرد پژوهش: 

  روش پژوهش کتابخانه ای است و با بررسی نسخه شناسی و نسخه پژوهی اثر تلاش می گردد تا با طرح پرسش هایی مانند ارزش های اطلاعاتی منشآت چگونه است؟ اهمیت اطلاعات منشآت قایم مقام فراهانی در موضوع جنگ های ایران و روسیه چیست؟ و ارزش های اطلاعاتی منشآت تازه یاب چیست؟ جنبه های مختلف موضوع بررسی گردد. همچنین برای تاکید بیشتر بر اهمیت منشآت و نو بودن محتوای آن با دیگر منشآت همزمان بررسی تطبیقی خواهد شد.

  یافته ها و نتایج پژوهش:

   یافته ها و نتایج پژوهش نشان می دهد که این نسخه در 128 صفحه دربرگیرنده 103 نامه است که از این تعداد 54 نامه در رابطه با ایران و روسیه، 12 نامه روابط ایران و عثمانی، 6 نامه ایران و انگلیس، 3 نامه مربوط به اتریش، 4 حکم از فتحعلیشاه، 1 نامه به فرانسه و 23 نامه متفرقه با محتوای مختلف داخلی است. این نامه ها به نوعی مکمل سه جلد نامه های قایم مقام است که توسط جهانگیر قایم مقامی به چاپ رسیده است. 54 سند مورد بررسی در این منشآت که شامل نامه نگاری 8 نفر از نمایندگان مختلف دولت روسیه در پست های مختلف اداری با عباس میرزا و دیگر افراد دربار است. تاکنون از اسناد و نامه های تاریخی مورد معرفی در پژوهش های فارسی درباره دوره دوم جنگ های ایران و روسیه استفاده نشده است. محتوای این منشآت در بررسی با دیگر منشآت هم دوره در موضوعاتی مانند وضعیت روابط سیاسی ایران و روسیه، برخورد نمایندگان دو طرف در جنگ، مسایل و مشکلات مناطق درگیر در جنگ، روابط ایران و عثمانی و زد و خوردهای مرزی و برخی مسایل اجتماعی در مناطق درگیر در جنگ از اهمیت زیادی برخوردار است.

  کلیدواژگان: منشآت، قاجاریه، جنگ، روسیه، ایران
 • طاهره عظیم زاده طهرانی* صفحات 177-201
  هدف

  کتاب منقول الرضا اثر محمدرضا جدید الاسلام (1266-1185ق/1849-1771م) یکی از ردیه ‎هایی است که در زمان قاجار علیه یهودیان نوشته شده است. گفته شده این کتاب ابتدا به زبان عبری بوده و در دوره پادشاهی فتحعلی شاه تالیف گردیده و سپس در عصر ناصرالدین شاه به فارسی ترجمه شده است. ابتدا گمان می رفت که تنها چاپ سنگی فارسی از این کتاب وجود دارد، اما پس از جستجو معلوم شد دست نوشته هایی از آن نیز در کتابخانه ها موجود است. در این پژوهش نسخه های خطی کتابخانه های ملک، ملی، مجلس، آیت الله مرعشی و چاپ سنگی کتاب معرفی، بررسی و مقایسه می شود. هدف این مقاله معرفی ویژگی های نسخه های مختلف کتاب منقول الرضا و تبیین تفاوت های آن هاست و به پرسش ها، ویژگی ها و تفاوت نسخه ها، علت این تفاوت ها و چگونگی معرفی نسخه ها در فهرست نسخ خطی پاسخ می دهد.

   روش/رویکرد پژوهش: 

  روش تحقیق توصیفی- تحلیلی است که با اتکا به شیوه کتابخانه ای و مطالعه نسخه های خطی، به مقایسه نسخه های موجود در کتابخانه ها پرداخته و تفاوت ها و شباهت های آن ها را با یکدیگر به طور کلی بررسی کرده است.

  یافته ها و نتایج

  مقایسه نسخه های خطی موجود و چاپ سنگی کتاب مشخص کرد: اولا سه نفر خود را مترجم کتاب از متن عبری دانسته اند:1. مرکب، نویسنده نسخه شرح مرکب است. متنی که از او به دست آمده بسیار ناقص است، بنابراین نمی توان درباره آن قضاوت کرد. 2. محمدعلی کاشانی (معروف به ملا آقاجانی) که در نسخه خطی ملک به نام منقول الرضا خود را مترجم کتاب به فارسی و خطاط متون عبری نامیده است. احتمالا بعد از مرکب کتاب را ترجمه کرده است. به نظر می رسد ترجمه نسخه های خطی ملی و مجلس نیز از کاشانی باشد. 3. علی بن حسین حسینی تهرانی که کتاب را به نام اقامه الشهود فی رد الیهود به چاپ سنگی رسانده و نوشته کتاب را، از زبان عبری به کمک محمدجعفر برادرزاده مولف (محمدرضا جدیدالاسلام) ترجمه کرده است. خطاط متن عبری چاپ سنگی نیز محمدعلی کاشانی است. این کتاب حدود چهار سال پس از نسخه های خطی، نوشته شده است. ثانیا بین نسخه های خطی و چاپ سنگی کتاب منقول الرضا تفاوت هایی وجود دارد؛ به علت این که مترجمان و کاتبان در مطالب دست برده اند و مطالبی از خود و کتب ردالیهود و کتاب های بشارات کتاب مقدس به پیامبری حضرت محمد (ص)، به کتاب اضافه کرده اند. ثالثا فهرست نویسان و فهرست نگاران معرفی درستی از این نسخه ها به دست نداده اند و معمولا به اشتباه توضیحات چاپ سنگی را برای آن ها آورده ا ند.

  کلیدواژگان: منقول الرضا، محمدرضا جدید الاسلام، نسخه های خطی، ردیه نویسی، رد الیهود
 • مصطفی لعل شاطری* صفحات 203-230
  هدف

  ورود صنعت چاپ سنگی به ایران در دوره قاجار (1249ق) از جمله نقاط عطفی محسوب می شود که تحولی چشمگیر بر فرآیند تولید و انتشار آثار مکتوب را به همراه داشت. با رواج این گونه از چاپ در ایران و در پی آن، تاسیس نخستین چاپخانه ها در تبریز، تهران و بعد از آن در سایر شهرها، تسریع فرآیند تولید آثار مورد نیاز جامعه صورت پذیرفت و محدودیت های پیشین در زمینه دسترسی به کتاب تا حد گسترده ای حذف شد. متعاقبا کتاب های چاپی فراوانی با درون مایه های متفاوت و با هزینه اندک نسبت به نسخه های خطی، در دسترس اقشار گوناگون قرار گرفت. در این بین، یکی از موضوعات حایز اهمیت، آگاهی از نحوه کار چاپخانه های سنگی در این دوره است. هدف پژوهش حاضر پاسخ به این پرسش است که تکنیک مورد استفاده در چاپخانه های سنگی دوره قاجار (ملزومات اولیه، ویژگی های فنی و عوامل اجرایی) - فارغ از تحلیل ساختارهای حاکم بر جامعه، بررسی محتوایی، ویژگی ها و چرایی تولید آثار انتشاریافته و نیز هویت یابی افراد فعال و حامیان- چه بوده است؟

  روش/ رویکرد پژوهش: 

  ساختار این پژوهش مبنی بر روش توصیفی-تحلیلی و بر مبنای مطالعه کتابخانه ای، اسنادی و آرشیوی و رویکرد میان رشته ای سامان یافته است.

  یافته ها و نتایج

  با توجه به توقف فعالیت چاپخانه های سنگی از اواخر دوره قاجار و نیز عدم اشاره در منابع دست اول به تکنیک این گونه از چاپ، بر اساس تک شاهد موجود (نقاشی میرزا علی قلی خویی از یک چاپخانه در 1264ق)، یافته ها حاکی از آن است که ملزومات اولیه همچون دستگاه چاپ، سنگ، مرکب و کاغذ، رکن مهمی در نحوه فعالیت چاپخانه داشته است و مبنی بر میزان سفارش و گستردگی چاپخانه به طور متوسطه هشت نفر (استاد چاپ، ورق گذار، چرخ گردان، مرکب زن، مرکب ساز، سنگ ساب، اسیدساز و صحاف) به صورت ثابت و دو نفر (کاتب و نقاش) به صورت غیرحضوری در تعامل با مدیریت چاپخانه به فعالیت مشغول بوده اند. در این بین روش چاپ به صورت مسطح و مراحل اجرایی از روندی ثابت و تکرارشونده برخوردار بود. متعاقبا دسترسی به نیرو و مواد اولیه، افزایش و کاهش سرعت و کیفیت انتشار را به همراه داشته است. پژوهش حاضر در راستای رفع ابهام، کاهش تشتت آرا و نظرات غیرمستند، با رویکردی علمی و تحلیل محور به صورت منسجم، تکنیک چاپ سنگی دوره قاجار را مورد بررسی قرار می دهد و می توان آن را نزدیکترین جمع بندی به نحوه این گونه از چاپ دانست.

  کلیدواژگان: چاپ سنگی، چاپخانه، دوره قاجار، ملزومات اولیه، ویژگی های فنی
|
 • Habibollah Azimi * Pages 5-23
  Objective

  The present research is intended to examine the features of ornaments and adornments in the manuscripts of the Qajar period in the extra-textual section and to study the types and frequency of various exquisite covers used in the book design of the manuscripts of this period.

  Research Method/Approach:

   The method of this research is descriptive-analytical, in which the types of exquisite and artistic covers of the Qajar period and their frequency in the National Library repository are enumerated and analyzed by an inductive method, and 84 numbered and dated art manuscripts of the Qajar period have been selected and studied by purposeful sampling.

  Findings and Conclusion

  From among the 84 manuscripts studied, leather covers have the highest frequency with 49 copies, followed by painted and glazed covers with a frequency of 21 copies, and followed by cloth covers with a frequency of 10 copies and one copy of cardboard cover with a dust jacket. Among the oiled covers used in the copies researched, the most frequency is related to the designs of medallion (turanj) and top medallion (sarturanj) and pendentive (lachakī), then to colorful floral and bird motifs, and then to small and large floral motives and arabesque designs. Among the leather covers, the most frequency is related to goat leader (tīmāj) covers with 38 copies. Among the book decorators and bookbinders of the Qajar period, the leather type of covers has been the most frequently used for exquisite copies due to easy access and shorter preparation process. As such, the paint and oil type, due to the difficulty and length of the preparation process, has been used less frequently than the leather covers.By generalizing the findings of this research to other exquisite copies of this period, it can be said that: because the process of preparing oil and paint covers is more complicated than other covers, the artistic oil and paint covers are used in a smaller number than the artistic copies of the Qajar period and in most copies of this period, leather covers are used because of the ease of preparation compared to oil covers.Among the leather covers of this period, tīmāj covers are more frequent than other types of leather covers for two reasons: A. due to the abundance and easy access to tīmāj and B. the ease of implementing the stroke (ḍarbī) designs of turanj, sarturanj, lachakī, and burning in tīmāj as compared to other leathers. Furthermore, the use of artistic fabrics in the making of covers for artistic editions of this period is not very common and in few cases, fabric cover has been used in the covers. This is due to the less strength of the fabric and the possibility of its more wear and tear than leather, paint, and oil.

  Keywords: extra-textual decorations, types of covers, book ornaments of the Qajar period, National Library, Archives
 • Fatemeh Rahemi * Pages 25-47
  Objective

  This research is intended to examine the feasibility of publicizing the manuscripts available in the libraries of Shiraz using Geographical Information System (GIS). Given the fact that publicizing manuscripts in libraries is not smart and the bibliographic or codicological information of some books in the existing catalogs is incomplete, and as a result, finding the location of the library where a particular manuscript is available requires spending a relatively long time, therefore, therefore in order to solve some of these problems and to prevent wasting time and money, a smart map can be devised with the help of Geographic Information System (GIS) and facilitate the researcher’s access to a specific manuscript.

  Research Method/Approach:

   In this research, survey method and library procedure were used and 9414 manuscripts available in 7 libraries and another 140 manuscripts available in 6 private libraries were examined.

  Findings and Conclusions

  In the case study, a manuscript title was selected and tested. After entering the information of this book into GIS, the storage location and the quantity of that manuscript were marked on the map with a circle.According to the information of the checklist, all the managers and experts of the manuscript departments of the studied libraries have fully agreed with the implementation of this smart system in the libraries, and all 7 libraries studied are capable of putting this system into operation in terms of financial budget and software systems.Half of the 70 researchers referring to the manuscript departments of the libraries were by no means familiar with GIS. From the viewpoint of all clients, the use of this smart system is necessary for the ease of using manuscripts in libraries and is emphasized by them. The result of the case study of this smart system that was approved by the managers and experts of the manuscript departments of the examined libraries can be generalized to other libraries throughout the country where manuscripts are preserved and it can be concluded that the implementation of the smart geographical system in manuscript departments of the country is possible and necessary for the development of publicizing manuscripts by libraries and for the users’ easy access to the manuscripts they require. Also, in respect to the low cost of implementation of a smart GIS system, this technology is applicable to almost all libraries nationwide.

  Keywords: Feasibility, manuscripts, Shiraz Libraries, Geographical information system, GIS
 • Ali Sadeghzadeh Vayghan * Pages 49-72
  Objective

  Study of the Qur’anic manuscripts of Franz Loibl's collection donated to Austrian National Library and delineating their most outstanding codicology components.

  Research Methods/Approach: 

  It has been done by a survey method and with a descriptive and analytical approach. In this research, from among Franz Loibl’s donated collection to Austrian National Library, 73 manuscripts in general, and 17 Qur’anic manuscripts (23% of all) in detail, whose process of registration, pest control, restoration, and maintenance has been completed, were examined.

  Findings and Conclusions

  With 3762 Islamic manuscripts, Austria ranks 8th in European Union and 43rd in the World. From the 73 titles of the Islamic manuscripts of Loibl’s collection, in order of frequency, 29 titles are on the subject of religion (Islam), 29 titles are on the subject of literature, 10 are on the subject of humanities, three are on the subject of religion (Christianity) and two are on the subject of practical and technical sciences. Qur’an, with 17 titles/copies (23.28%) comprises the largest share in Loibl’s collection. Of the 17 Qur’ans studied, 13 are complete copies, and 4 copies are only a part (juz’) of the Qur’an. There are also three complete Qur’ans with Persian translation. The book design’s style/school of 8 copies is Ottomanic, 6 copies Kashmiri, 2 transoxanian, and 1 Timurid. The text of all the Qur’an copies is written in Naskh script. The transcribing situation of 50 percent is distinct due to having a colophon. Most of the Qur’an copies were transcribed in Ottoman, Afghanistan and probably in Bukhara in the 13th/18th century. All Qur’an copies are illuminated, in which various types of adornments are used. More than 50 percent of the copies of the Qur’an have margins. About 50 percent have endowment, possession and family notes. Farangī and Bukhārā’ī paper sheets are ranked as first and second. The layout of 7 copies (41%) is 15 lines. Most of the damage is due to frequent use and water damage. All the covers are illuminated and most of them are medium octavo and royal octavo in book size. In general, 49 titles (67 percent) of the Loibl’s collection have ornaments, miniatures, images, and numerous art adornments.Identifying the Qur’anic Manuscripts aboard is helpful in developing codicology discourses. Compiling developed and detailed standardized structured catalogs, especially for Qur’anic manuscripts by Iranian expert catalogers and translating these manuscripts, as a rich Iranian and Islamic identity and civilization, into the language of the countries holding their ownership would result in promotion and development of Islamic-Iranian studies and prompt a multidimensional cultural, artistic, and civilizational diplomacy.

  Keywords: Islamic manuscripts, Austrian National Library, codicology, the Qur’an, Franz Loibl
 • Ahmad Hedarian Kakhki * Pages 73-83
  Objective

  Various notes that were written in summary on the pages at the beginning and end of the manuscripts upon its writing and production in order to be preserved and remembered by the owners, scribes, scholars, readers, etc. are called ẓahriya (manuscript endorsement) notes. These ẓahriyas are among the forgotten parts in manuscripts that contain valuable notes and information. The present research is intended to introduce ẓahriyas of manuscripts as important sources of information to researchers, especially in fields that have received little attention and have little information and research background. The present study was carried out with the aim of examining the content of the ẓahriyas of manuscripts with an emphasis on the notes of the Nādīr Shīh Afshār’s endowed manuscript collection preserved in Astan Quds Razavi Library.

  Research Method/Approach: 

  In examining the ẓahriyas of the manuscript collection endowed by Nādīr Shīh Afshār preserved in Astan Quds Razavi Library, first the property numbers and manuscript titles were extracted from the computer and extant documents, then by referring to its digital copy and in some cases to the original copy, thematic content of the notes, types of seals, dates of writings and names mentioned in the ẓahriyas and other contents were written down, indexed, and placed in the checklists that were prepared for this purpose. In this research, using the content analysis technique, the notes and seals of the ẓahriyas of 429 copies of the above-mentioned collection were examined and the required data were collected using the checklists that were designed for this purpose, then the data collected by descriptive and statistical methods were analyzed based on the research questions by mentioning the samples of the notes.

  Findings and Conclusions

  The results of the analysis show that the ẓahriya notes have a specific and significant structure and content that different people، according to their relationship with the copy of these notes, have written these notes on their ẓahriya and these notes can be divided into different types and different seals related to these notes were identified as well. Based on the findings of this research, at the end, some suggestions were made for researching other similar manuscript collections and examining various types of notes and their addenda and seals.

  Keywords: manuscripts, ẓahriyas, notes, seals, addenda, Astan Quds Razavi library, Nādīr Shīh Afshār
 • Masuma Nazari * Pages 85-109
  Objective

  The present study is intended to review and evaluate the published catalogs of Afghan collections from 1314 Sh. /1935 AD up to 1399 Sh. /2020 AD, so that in addition to recognizing the characteristics of cataloging in contemporary Afghanistan, the level of compliance with the DCRB standard in them is also determined.

  Research Method/Approach: 

  This research is of applied type and conducted by survey method. The lists published in the form of single articles and independent monographs until 1399/2020 were reviewed through a checklist and based on the DCRB standard. The lists have been evaluated in three categories: lists of Afghan collections; the lists prepared by foreign catalogers from Afghan collections; and the lists prepared by Afghans from collections abroad.

  Findings and Conclusions

  The findings indicated that in terms of cataloging method, two parts of bibliography and codicology are seen in all descriptive lists. But in most lists, these two parts are not completely separated. Besides, the amount of the manuscript description is different. In this regard, 64 percent of Afghanistan’s lists are of descriptive type and 36 percent are of non-descriptive type. In terms of the structure of the list, 70 percent of the lists are organized according to the title of the manuscript.On average, the descriptive catalogs authored by domestic catalogers conform to the DCRB standard by 61 percent and the catalogs authored by foreign catalogers conform by 59 percent. Further results showed that the list of manuscripts of the National Archives by Afzali and Nayyir (1364-67/1985-88) by 77 percent, Keller’s list (1395/2016) by 75 percent and Parwanta’s list (1322/1943) by 72 percent are the most compatible with cataloging standards. After that, the list of Afzali (1363/1984), Abdurrahman Doust (1397/2018) and Moshtari (1365/1986) have the highest compliance with the above-mentioned standard by 67 percent. Also, there was a complete pause in cataloging manuscripts in two periods of time: 1. The forty-year period (1312-1352/1933-1973) of Mohammad Zaher Shah’s reign; 2. During the civil wars and the first round of the Taliban’s rule from the late 60’s/80’s to the early 80’s/2000’s. War and political and social unrest, inappropriate cultural policies, lack of experts and codicologists, and the lack of understanding the importance of manuscripts as a national heritage by the cultural policy-makers seem to be the factors behind the slowdown and cessation of cataloging manuscripts in Afghanistan.

  Keywords: Manuscript, cataloguing, contemporary Afghanistan, cataloguing methods
 • Sina Mashayekhi *, Mohammadjavad Esmaeili Pages 111-138
  Objective

  In this article, by formal and content examination of the differences between the manuscripts of Avicenna’s Risāla fī al-‘ishq (Treatise on love), a method for a valid editing of this treatise was obtained. The objective of the research is to recognize the original manuscript(s) that will be the basis for future editing. This is achieved by explaining the differences in the words of the manuscripts with the old translation of the treatise and the differences in the form and content of the words of the manuscripts with each other and presenting a diagram of the manuscripts’ family.

  Research Method/Approach: 

  This research is descriptive-analytical in such a way that, A. The antiquity of the manuscripts and their availability was the most important principle for previous editings, but in cases of vocabulary differences, in addition to the antiquity, the content and philosophical understanding of the words should be taken into consideration; this principle is based on the terminology of Avicenna’s works. B. The first two paragraphs of all the existing manuscripts are to be compared with each other and their differences clarified. C. Among all the conflicting words, some words should be included based on their content impact on the meaning of the text. D. In case of differences in the words in the original manuscript(s), the words that are compatible with the old translation of this treatise should be taken into consideration.

  Findings and Conclusion

  The findings based on the comparison of the two initial paragraphs of the manuscripts determined the type of connection between the manuscripts with each other and the manuscripts family; that there are two manuscripts families are recognizable for Risāla fī al-‘ishq, which are the basis of the writing of the oldest extant manuscript, i.e., Universite Library Manuscript No. 4711/7. The findings of the research showed that the criterion for the new editing of the Malik library manuscript No. 4641/3 is that which is copied from the original manuscript and for the accurate understanding of the text, it is necessary to use the other five manuscripts and the margins of the text of the manuscripts in the new editing. The superiority and validity of the Malik library manuscript compared to the other five versions is A. due to being of the same family as the original copy and B. using a variant manuscript and writing down the differences in the margins of the manuscript. These features are available in the Universite and Zahiriyya Library manuscripts too, but in the Universite Library manuscript, many sentences have been omitted due to scribal errors, and the Zahiriyya Library manuscript is also physically damaged and many of its words are illegible. Three other manuscripts - Hagia Sophia, Asad Effendi and Majlis - were also selected in order to present all the differences from the variant manuscript.

  Keywords: Risāla fī al-‘ishq, Avicenna, critical editing, codicology
 • Zoleikha Tavakoli, Mostafa Rostami *, Kalantar Ali Asghar Pages 139-158
  Objective

  "Amida Gospel" is one of the prominent examples of Armenian Holy Bible book design, whose ornaments enjoy a significant visual and meaningful variety and quality. This research tries to examine the ornamental animal motifs and their semantic analysis in the Amida Gospel of the Walters Art Museum. The focus of this article is on paying special attention to book design and the concepts hidden within the ornamental animal species and its images in the form of the Amida Gospel of the 17th century.

  Research Method/Approach: 

  This research was conducted in a descriptive-analytical procedure and its data was collected by a library method and from documents available in the archives of libraries and museums.

  Findings and Conclusions

  The animals employed in the motifs are categorized in four groups of birds, quadrupeds and mammals, reptiles and aquatics, and combined creatures. Each of the motifs used in the Amida Gospel, as a Christian symbol, refers to a previous concept or element. Birds are mostly a symbol of heavenly concepts and a mediator between the material and spiritual worlds. Quadrupeds are considered more and reptiles and aquatic animals less as symbols of saints, people, and human and worldly characteristics; and in some cases they also refer to the stories and events that happened to humans in the Gospel. It seems that the image of the combined animals was more influenced by mythological teachings and has been without religious background. In terms of technique, Amida Gospel is a combination of both ways of illustrating Armenian manuscripts, that is, Vaspurakan and Cilicia schools, both of which traveled along together, were influenced from each other, and at some points joined together. In Christianity, pictures and motifs are considered as pictorial alphabets to the followers of this religion so that all classes of society, even the illiterate, can read the Gospel through pictures. Christian artists have used all their art to describe the stories and rituals of Christ’s life and to show the spirituality of these stories and, by distancing from Greek and Roman naturalism, they have proceeded to drawing, designing and coloring human, animal, and floral figures and other ornamental elements without shading and volume processing so as to deny everything that refers to this material and earthly world and thereby to be able to show the spiritual world as superior to the material world.

  Keywords: Armenian book design, Amida Gospel, animal motifs, Christian art
 • Abolfazl Hassanabadi * Pages 159-175
  Objective

  Munshāt (compositions) is considered as one of the important historical sources in the Qajar period. One of the significant historical junctures in the Qajar period was the outbreak of two wars between Iran and Russia. In this research, the newly-found sources called transcripts of the letters of Crown Prince Abbās Mīrzā are examined. The purpose of this study is to examine the information values ​​of the content of the introduced compositions about the second period of the Iran-Russia wars. In this study, while categorizing and specifying the content of the letters in question, some of its important information features are also taken into consideration. The importance of these compositions is because they contain the very documents and letters related to various topics about the second period of the Iran-Russia wars that have remained unused so far.

  Research Method/Approach: 

  The research method is library and by examining the codicology and studying the manuscript of the work, an attempt is made to survey the different aspects of the subject by raising such questions as: What are the information values ​​of the sources? What is the significance of the information of Qā’m Maqām Farahānī’s munshāt concerning the Iran-Russia wars? And what are the information values ​​of the newly-found munshāt? Besides, to further emphasize the importance of the munshāt and the novelty of its content, it is compared with other munshāt as well.

  Findings and Conclusions

  The findings and conclusions of the research show that this 128-page copy contains 103 letters, of which 54 letters are related to Iran and Russia, 12 letters concern Iran-Ottoman relations, 6 letters concern Iran and Britain, 3 letters are related to Austria, 4 decrees from Fatḥ ‘Alī Shāh, and one letter to France, and 23 miscellaneous letters with various domestic content. These letters are somehow a complement to the three volumes of Qā’im Maqām’s letters that were published by Jahāngīr Qā’im Maqāmī. 54 documents examined in these compositions include correspondence of 8 different representatives of the Russian government in various administrative positions with Abbās Mīrzā and other members of the court. So far, the historical documents and letters introduced in Persian research projects wars have not been used about the second period of Iran-Russia. The content of these compositions is highly important compared with other contemporary compositions, such as the state of political relations between Iran and Russia, the confrontation between the representatives of the two sides in the war, the issues and problems of the regions involved in the war, Iran-Ottoman relations, border skirmishes, and some social issues in the conflict regions.

  Keywords: munshāt, Qajar Dynasty, war, Russia, Iran
 • Tahereh Azimzadeh Tehrani * Pages 177-201
  Objective

  Manqūl al-Riḍā, a book by Muhammad Reza Jadid al-Islam (1185-1266 AH/1771-1849 AD), is one of the refutations written against the Jews during the Qajar period. It is said that this book was originally written in Hebrew during the reign of Fatḥ ‘Alī Shāh and then translated into Persian during the reign of Nāsir al-Dīn Shāh. It was first thought that there was only a lithograph of this book, but after searching it turned out that other manuscripts were also available in libraries. In this research, the manuscripts of Malek, Melli, Majles, Ayatollah Marashi libraries and the lithographic copy of the book are introduced, examined and compared.The aim of this study is to introduce the features of different manuscripts of Manqūl al-Riḍā and to explain their differences. This article seeks to answer the questions concerning the features and differences of the manuscripts; the cause of these differences; and the way these manuscripts are introduced in the manuscripts catalog. 

  Research Method/Approach:

   It is a descriptive-analytical method that, based on the library method and study of manuscripts, compares the manuscripts available in libraries and examines their differences and similarities in general.

  Findings and Conclusions

  A comparison of the existing manuscripts and lithographs of the book specified that three people introduced themselves as the translators of the book from the Hebrew text, 1. Murakkab, the text that has been obtained from him is very incomplete, so, no judgment can be made on it. 2. Muhammad Ali Kāshānī (known as Mullā Āqājānī), who in the manuscript of Malek, has called himself the translator of the book into Persian as well as the calligrapher of the Hebrew texts. He has probably translated the book after Murakkab. It seems that the translation of Melli and Majles manuscripts is also by Kāshānī. 3. ‘Ali b. Huseyn Huseynī Tehrānī, who wrote it in lithography by the name Iqāma al-Shuhūd fī Radd al-Yahūd, and has translated the book from Hebrew with the help of the author’s (Muhammad Reza Jadid al-Islam) nephew Muhammad Ja‘far. The calligrapher of the Hebrew text of lithography is Muhammad Ali Kāshānī. This book was lithographed four years after the manuscripts. There are differences between the manuscripts and lithographs of Manqūl al-Riḍā due to the manipulation of the translators and scribers who added some contents from the book of Radd al-Yahūd and the glad tidings of the Gospel about the Prophethood of Prophet Muhammad (S.A.W.). Secondly, the cataloguers have not given a proper introduction to these manuscripts and have usually provided lithographic descriptions for them.

  Keywords: Manqūl al-riḍā, Muhammad Reza Jadid al-Islam, manuscripts, writing refutations, Radd al-Yahūd
 • Mostafa LaL Shateri * Pages 203-230
  Objective

  The arrival of the printing industry in Iran during the Qajar period (1294/1833) is considered to be among the turning points, which created a significant change in the production and publication of written works. With the spread of this type of printing in Iran and the subsequent establishment of the early printing houses in Tabriz, Tehran and later on in other cities, the process of works needed by society was accelerated and the previous restrictions on access to books were largely removed. Subsequently, many printed books with different themes and at a very low cost compared to manuscripts became available to various social strata. In the meantime, one of the most important issues is to know how the lithographic printing houses worked in this period. The present research is intended to answer the question as to what has been the technique used in lithographic printing houses of the Qajar period (basic requirements, technical features and executive factors) - regardless of the analysis of the structures governing the society, content study, features and the reason behind the production of the published works as well as identification of the people active in this field and their advocates?

  Research/Method Approach: 

  The structure of this research is organized on the basis of descriptive-analytical method and on library, documentary, and archival study with an interdisciplinary approach.

  Findings and Conclusion

  Given the cessation of the activities of the lithographic printing houses since the late Qajar period and the lack of reference in primary sources to the technique of this type of printing, according to a single available evidence (a painting of a printing house in 1264/1847 by Mīrzā ‘Alī-Qulī Khu’ī), the findings suggest that that basic requirements such as printing machine, stone, ink and paper have had a significant role in the operation of the printing house and based on the order rate and the extent of the printing house, and an average of eight people (a printing master, a sheet liner, a wheel turner, an ink worker, an ink maker, a stone polisher, an acid producer, and a bookbinder) have been working on a regular basis and two people (a scribe and a painter) working on a non-in-person basis in interaction with the management of the printing house. In the meantime, the printing method was that of a flat mode and the execution stages had a fixed and recurring process. Consequently, access to manpower and raw materials has fluctuated the speed and quality of publication. In order to remove ambiguity and reduce diversity of views and unsubstantiated opinions, the present research consistently examines the lithographic technique of the Qajar period with a scientific and analysis-oriented approach, which can be considered as the closest summary to this type of printing.

  Keywords: lithography, printing house, Qajar Period, basic requirements, technical features, executive elements