فهرست مطالب

 • سال چهاردهم شماره 27 (پاییز و زمستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/12/10
 • تعداد عناوین: 12
|
 • رقیه آلیانی، علی صفایی* صفحات 1-27

  زیر ساخت های محیط اجتماعی درناخودآگاه هر فرد تاثیر می گذارد. با استفاده از رمزگان های موجود در یک محیط و فرهنگ می توان به فضای اندیشگانی شاعران و نویسندگان دست یافت. در این نوع رمزگان ها ارجاع متن به بیرون و محیط زندگی است؛ از ین رو با عنایت به مسیحی بودن بخشی از مردم قونیه در آن زمان و بافت فرهنگی و اجتماعی آن شهر، می توان با بررسی اشعار مولانا، میزان و کیفیت تاثیرگذاری فرهنگ مسیحیت را در نمادهای حیوانی غزلیات شمس مورد نقد و ارزیابی قرار داد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که مهم ترین جلوه های مسیحیت در نمادهای حیوانی؛ مقوله های عروج مسیح، دم مسیحایی، غسل تعمید و باورهای مسیحیت است، که مولانا ازین الگوها برای بیان وگسترش اندیشه های ناب عرفان اسلامی کمک می گیرد. بر این اساس عروج با الگوی بازگشت به حق، دم مسیحایی با الگوی عشق الهی و باروری، غسل تعمید با الگوی گذر و تزکیه نفس و شیطان در مسیحیت با الگوی اسلامی نفس اماره همنوایی معنایی دارد که هر کدام ازین مفاهیم با استفاده از نمادهای حیوانی در غزلیات شمس به نمایش در آمده است .

  کلیدواژگان: مولوی، غزلیات شمس، نماد حیوانی، مولفه های مسیحیت
 • منیژه پولادی، امیرحسین همتی* صفحات 29-54

  به کارگرفتن نماد برای انتقال مفاهیم رمزی و همچنین به منظور تبیین نمادین رویدادها و موضوعاتی که فراتر از درک عادی بشر هستند، در میان اهل عرفان از دیرباز امری رایج بوده است. مشایخ اهل طریقت همواره در اقوال و آثار خویش سعی کرده اند با بهره گیری از رمزواره ها، از حقایق لایتناهی و از آن چه در محدوده فهم مادی اندیش جای نمی گیرد، پرده بردارند. یکی از جنبه های بسیار پیچیده وجود آدمی که در آموزه های معرفتی اهل عرفان به صورتی گسترده به آن توجه نشان داده شده است، نفس و انواع آن است. استفاده اهل عرفان از حیوانات و نماد قرار دادن آن ها برای تشریح خصوصیات نفس، از جمله موضوعاتی است که در کلام و آثار مشایخ جلب توجه می کند. این پژوهش با استفاده از شیوه توصیفی تحلیلی، تجلی نفس از طریق نمادهای حیوانی را بررسی کرده، در پی پاسخ به این پرسش بوده است که مستعمل ترین نمادهای حیوانی نفس کدام هستند و دلیل قرار گرفتن این حیوانات به عنوان نماد نفس چیست. برای دست یابی به این منظور ابتدا پرکاربردترین نماد های حیوانی مرتبط با نفس در حکایات و اقوال عرفای طبقات پنج گانه (بر مبنای طبقات الصوفیه سلمی) تعیین گردیده، آن گاه با استفاده از پیشینه فرهنگی هر یک، نقش های رمزی آن ها بیان شده است. هم چنین با تکیه بر مستندات ارایه شده، دلیل انتخاب حیوانات مذکور به عنوان نماد نفس تبیین گردیده است. از دیگر رویکردهای جستار حاضر، نقد و تحلیل نمادهای مکشوفه بوده است. تبیین پیام اصلی اهل عرفان در زمینه ارشاد مریدان از طریق رمزگشایی از نمادهای حیوانی، از دیگر اهداف این تحقیق است. نتایج حاصل از  این پژوهش موید این موضوع هستند که حیواناتی نظیر اسب، شیر، سگ، مار و هم چنین ماهی از جمله حیواناتی هستند که رمزواره آن ها بیشترین بسامد را در میان اقوال عرفا در هنگام نمادپردازی از نفس به خود اختصاص داده است. معمولا در پیرامون این کانون اصلی، از نمادواره حیواناتی دیگر هم چون خرگوش و روباه نیز به عنوان تکمیل کننده مبحث استفاده شده است.

  کلیدواژگان: نفس، نماد، حکایات و اقوال اهل عرفان، رمزواره های حیوانی
 • اعظم پوینده پور*، سید جمال الدین مرتضوی، احمد امین صفحات 55-70

  اسطوره و عرفان هر دو ساحت های فرهنگی کشور ایران هستند. این دو ساحت اشتراکاتی دارند: هر دو فضای ذهنی ویژه ای، عموما اعتقادی، برای باورمندان خود ایجاد می کنند، ویژگی نمادین خود را آشکار می کنند و از ادبیات روایی بهره می برند. بدین ترتیب در هم آمیزی این دو ممکن شده و در اشعار بعضی از شاعران عارف ایران از مفاهیم اسطوره ای بهره برده شده است. یکی از این شاعران عارف فریدالدین عطار نیشابوری است که توانسته از مقوله اسطوره برای بیان مفاهیم مورد نظر خود بهره برد. از جمله این مضامین اسطوره ای جام جهان نماست که به گستردگی در متون اسطوره ای ایران و سایر نقاط جهان دیده می شود و با شخصیت ها و نمادهای دیگری در پیوند است. در این پژوهش که با روش توصیفی و تحلیلی انجام شده و هدف آن شناسایی این اسطوره و روایات و معانی مرتبط با آن در آثار عطار بوده، مشخص شد که عطار با آگاهی کامل از متن اسطوره مفاهیم و معانی و شخصیت های مرتبط با این مضمون را در اشعار خود استفاده کرده است، به نحوی که شاعران قبل و بعد از او نتوانسته اند به این شیوه بهره برداری نمادین و تمثیلی از آن داشته باشند.

  کلیدواژگان: «عطار»، «اسطوره»، «جام جم»، «جام جهان نما»، «عرفان»
 • عبدالرضا سیف، مهسا اسفندیاری* صفحات 71-97

  معرفت نفس یا خودشناسی که در روان شناسی فردیت و فردانیت نامیده می شود، یکی از مباحث حایز اهمیت در عرفان، دین، فلسفه، روان شناسی و علوم تربیتی محسوب می گردد. در باور عطار، از خود بیگانگی از مهم ترین عوامل تهدیدکننده هویت حقیقی انسان است که موجب آسیب های اعتقادی، رفتاری و اخلاقی؛ مانع از تکامل انسان، مانع از شناخت جهان، منجر به گمراهی، بی هدفی و بی معنایی زندگی و مهم تر از همه مانع از شناخت حق می شود. عطار اعتقادی به شناخت خویش در آینه دیگران یا سیر آفاقی ندارد؛ بلکه معتقد است انسان با سیر انفسی است که می تواند خود را بشناسد و به کمال مطلوب خویش نایل گردد. در این مقاله با استناد به 6 دلیل به تبیین جایگاه منحصر به فرد خودشناسی و در حقیقت رجحان آن بر هر معرفتی در اندیشه عطار می پردازیم. و با توجه به محوری بودن مبحث معرفت نفس در پیوند با خداشناسی به عنوان عمده دلیل اهمیت و ارزشمندی خودشناسی در تفکر عرفانی عطار، ضمن تحلیل حدیث«من عرف نفسه فقد عرف ربه»، به صورتی ویژه به تبیین برخی ابهات و دشواری های مربوط به آن می پردازیم.

  کلیدواژگان: معرفت، سیر انفسی، خودشناسی، خداشناسی، عطار نیشابوری، شناخت خدا به خدا
 • مهدی صفائی اصل* صفحات 99-118

  رابطه تکوینی اعمال انسان با عقوبت اخروی که از آن به «تجسم اعمال» یاد می شود، اهمیت ویژه ای نزد دانشمندان مسلمان، خصوصا عرفا داشته است. ابن عربی با طرح مسایل انسان شناسی و خصوصیات انسان کامل، گام بزرگی در تبیین مباحث تجسم اعمال برداشت و شارحان وی نیز برای تثبیت این دیدگاه، تلاش وافری کردند. مقاله حاضر با روش تحلیلی-تبیینی و تاکید بر آراء ابن عربی و تا حدودی شارحان و عارفان پس از او درصدد پاسخ به این سوال است که مبحث انسان کامل و مسایل پیرامون آن، چه تاثیری در شکل گیری آموزه تجسم اعمال داشته است؟ و در این خصوص، به بررسی پنج مورد از خصوصیات انسان کامل پرداخته است، شاخصه هایی مانند خلافت، تصرف، همت، جامعیت و علم. جامعیت انسان کامل سبب حضور تمامی عوالم نزد او و پیدایش علم حضوری وی به حضرات مذکور و آشکار شدن باطن امور نزد او می گردد. علاوه بر اینکه انسان کامل با دو خصوصیت همت و تصرف، قادر به ایجاد اعیان خارجی بوده و خلق باطن اعمال توسط نفس در عوالم اخروی را اثبات پذیر می کند.

  کلیدواژگان: تجسم اعمال، انسان کامل، همت، جامعیت، خلافت، تصرف
 • عاطفه عزیزی، بتول فخر اسلام* صفحات 119-136

  عطار، عارف شاعری است که با توجه به دو مولفه «عرفان» و«شعر» ، علاوه بر معنای قاموسی و ضمنی واژگان، از معنای مجازی کلمات بسیار بهره برده است. او با کاربرد یک کلمه در معانی مختلف، شبکه معنایی ایجاد می کند و بر جنبه موسیقایی شعر می افزاید. تشابه واژگان در ظاهر و افتراق در معنا، علاوه بر زیبایی بخشیدن، معمایی می سازد که حل آن توسط خواننده، حلاوت را بر جان می نشاند و مفهوم را در ذهن خواننده ماندگار می کند. کاربرد واژه در کلام عطار در معانی حقیقی و مجازی در چرخش است، هنگامی که شعر او را می خوانیم باید ذهن را از هرگونه معنا منصرف سازیم و بر مبنای معانی الفاظ، در زمان ایراد سخن، به مقصود او دست بیابیم. «کفر» از جمله واژگانی است که در شعر عطار کاربرد دارد. او با آوردن کلمات متقابل و مترادف همراه «کفر» و کاربرد آن به عنوان یک واژه قلندرانه، گاه خود در فهم معنای این واژه گره گشایی می کند. در مواردی به نظر می رسد معنای قاموسی «کفر» مد نظر نیست و مصححان و اساتید معنایی قطعی از این واژه ارایه نداده اند. با توجه به برخی از شواهد، به نظر می رسد، واژه «کفر» در مفهومی دیگر به کار برده شده است، که در این جستار به تحلیل آن پرداخته خواهد شد.

  کلیدواژگان: عطار، کفر، عرفان، شعر، معنا، واژه
 • اسدالله غلامعلی، علیرضا رزازی فر* صفحات 137-157

  سینما به دلیل ظرفیت و امکاناتش، مفاهیم و مسایل مختلف انسانی را به تصویر کشیده است. یکی از مفاهیمی که به کمک سینما بازتاب داشته، تجربه های عرفانی است. تجربه عرفانی تجربه ای انسانی است و مفاهیمی همچون جاودانگی، اشراق، درون گرایی، معنویت و بی کرانگی را در بر می گیرد و در تمام ادیان و تمدن های بشری به گونه های مختلف وجود داشته و پژوهشگران متعددی آن را مورد مطالعه قرار داده اند. تجربه عرفانی مورد پژوهش در این مقاله، تجربه عرفانی هندوبودایی و شرق دور است. نمونه های درخشانی از تصویرسازی تجربه های عرفانی بر روی پرده سینما هستند، اما دو فیلم سینمایی بودای کوچک و فیلم مستند باراکا به واسطه رویکرد مستقیم شان به تجربه عرفانی و همچنین به خاطر رویکرد سینمای دهه 90 به تکنولوژی در امر ساخت فیلم مستند انتخاب شده اند. در واقع این دو فیلم به دلیل ساختار و میزانسن روایی شان امکان بازنمایی تجربه عرفانی را ایجاد کرده اند برای تحلیل فیلم ها و همچنین بررسی تجربه عرفانی در سینما، از نظریه های بنیادی در حوزه تجربه عرفانی، سینما و امر معنوی بهره گرفته شده است. در پژوهش حاضر که به روش توصیفی- تحلیلی  انجام شده، گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و مشاهده فیلم بوده است. در ابتدا تجربه عرفانی تشریح شده و سپس تجربه عرفانی بودیسم و تایوییسم مورد مطالعه قرار گرفته و سرانجام دو فیلم مذکور از نظر تجربه عرفانی بررسی و تحلیل شده اند.

  کلیدواژگان: عرفان، تجربه عرفانی، تجربه عرفانی شرق دور، سینما
 • محمد فرخی، تورج عقدایی* صفحات 159-185

  زبان عرفانی و استعانت از رمز و سمبول در بیان تجارب شهودی، یکی از گزاره های مهم آثار عرفانی متصوفه تلقی می شود. شیخ محمود شبستری در مثنوی عرفانی گلشن راز از زبان عرفانی و کارکردهای رمزی بهره جسته که رسالت این جستار بازشناسی رمزواره معرفت نفس و وحدت وجود است. در این پژوهش، نگارندگان برآنند تا به شیوه توصیفی تحلیلی به این سوال بنیادی پاسخ دهند که کاربست زبان عرفان و کارکردهای رمزی در تبیین مباحث شناخت نفس و وحدت وجود در گلشن راز شبستری چگونه بوده و هدف شبستری از این کاربرد چیست؟ نتایج تحقیق نشان می دهد در قلمرو نظام معنایی و اصطلاحی عرفان، رمز «من» مختص انسان نبوده و تمامی موجودات به تناسب مراتب کمالی شان، دارای «من حقیقی» هستند و در نسبت انسانی، محل خطاب «من»، روح است. «وهم» مهم ترین عاملی است که مانع مشاهده حقیقت مطلق شده است و شبستری بر ترک «نمود وهمی» تاکید ویژه دارد. سرگردانی انسان ها به سبب داشتن خیالات واهی در عالم مادی نکته ای مهم در آموزه های عرفانی است که شبستری در گذار از شریعت به طریقت و معناشناسی نمودهای وهمی آن را مطرح کرده است. در رمزواره «وحدت وجود» نیز او با تاسی از ابن عربی، «قلب عارف» را محل دگرگونی تجلیات الهی می داند که با سیر انفسی، عارف از طریق دگرگونی های (تقلب) مداوم، حق را باز می شناسد؛ پس نفس عارف دیگر نفس «انسانی» خود او نیست بلکه با هویت «جنبه اویی» حق کاملا یکسان است.

  کلیدواژگان: عرفان، رمز، گلشن راز، شبستری، من، وحدت وجود، معرفت نفس
 • عادل مقدادیان*، مهدی محمدی صفحات 187-212

  مدایح و مراثی شیعی ، قسمت قابل توجهی از مفاهیم عرفانی را در خود دارند. در این میان مدیحه های مهدوی به سبب دارا بودن نوعی معرفت غیبی به شدت نگاهی عرفانی دارند. پژوهش حاضر با بررسی مقایسه ای و توصیفی معانی عرفانی در مدیحه‎های مهدوی دو شخصیت عارف مسلک و البته برخاسته از نظام اندیشه ای فقه جواهری و فلسفه صدرایی بر آن است تا اولا مفهوم عرفانی واژگانی که در این مدیحه ها وجود دارد را مشخص کند و ثانیا این مفاهیم را شرح نماید. شباهت خاستگاه‎های ذهنی و اجتماعی سرایندگان این مدیحه ها بی تردید در همسانی این اشعار نقش داشته است. امام خمینی و عارف بجنوردی هر دو فقیهند و با متون حدیثی پیرامون معرفت امام مانوسند. هر دو در فلسفه با واسطه شاگرد حاج ملاهادی سبزواری اند و هر دو بافت صدور زمانی مدایحشان تا پیش از انقلاب یکسان است. نقطه تفاوت آنان نیز در دو مساله است. عرفان امام خمینی اجتماعی است و عارف بجنوردی عزلت گراست. دیگر آنکه امام به هیچ سلسله ای اظهار ارادت خاص ندارد اما عارف بجنوردی آشکارا وابسته به نحله ی تصوفی خاصی می باشد.

  کلیدواژگان: عرفان، مدیحه، امام زمان، نمادهای عرفانی، امام خمینی، عارف بجنوردی
 • حسن مهدی پور* صفحات 213-235

  سبک زندگی عارفانه مشتمل بر اصول و مبانی ای است که می توان از آنها به عنوان مشخصه های متمایزکننده آن از سایر سبک های زندگی یاد کرد، ازاینرو یک راه برای فهم زیست عارفانه تبیین این اصول و ارایه آنها در ساختاری نظام مند است. بر این اساس، در نوشتار حاضر موضوع بحث استخراج اصول زیست عارفانه با تامل در اندیشه ابن عربی به شیوه توصیفی و تحلیلی است که برسازنده مولفه های سبک زندگی عارفی است که با طی کردن فرایند سلوک به مقام تخلق به اخلاق الاهی دست یافته است و الگویی از زیستن را هم از لحاظ بینشی و هم از لحاظ عملی عرضه می دارد که او را از سایر شیوه های زندگی متمایز می سازد. از این اصول تحت عناوین «عبودیت و حریت»، «حکمت»، «مکارم اخلاق»، و «عدم نزاع» یاد شد که مترتب بر یکدیگر بوده و ساختار نظام مندی را تشکیل می دهند. همچنین در ضمن بحث از این اصول از مبانی هستی شناختی و انسان شناختی تبیین کننده آنها نیز سخن به میان آمد.

  کلیدواژگان: زیست عارفانه، تخلق به اخلاق الاهی، عبودیت و حریت، حکمت، مکارم اخلاق، عدم نزاع
 • ارسطو میرانی، محمدحسن برزگر* صفحات 237-260

  یکی از مسایل اساسی دوران مدرن بحران معنا بود. کازانتزاکیس نویسنده مشهور یونانی در قرن بیستم، آثار خود را به تعبیر خود، آفریدن اندیشه ای بزرگ برای دادن معنایی نو به زندگی و تسلایی برای انسان نوشت. این نوشتار بر آن است که: معنویت برای کازانتزاکیس از چه اهمیتی برخوردار است؟ نگرش معنوی او چه مفاهیمی را در بر می گیرد؟ رویکرد معنوی او را در کدامیک از انواع معنویت می توان جای داد؟ و مفاهیم مورد نظر کدامیک سنتی و کدام جدید اند؟ بررسی موضوع ما را به این نتیجه می رساند که شش مفهوم خدا، مسیح، جسم، روح، طبیعت، و شریعت را در راستای نگرش معنوی او می توان یافت. خدا برای او معراج معنویت است که پیوسته در اندیشه او تحول می یافت. طبیعت برای او نمودی از حضور خداست. مسیح برای او الگوی عشق و ایثار و مبارزه و عدالت جویی، و شریعت او نیز عشق مکتوب در قلب انسانها است. جسم و روح و رابطه بین آندو نیز یکی از مهمترین مولفه ها در نگرش معنوی اوست، که تلاش همه عمر خود را هماهنگی و یگانگی بین آندو می دانست. معنویت او را می توان از نوع فعال- عملی و پیامبرگونه- انتقادی دانست. این پژوهش به شیوه توصیفی - تحلیلی بر روی آثار کازانتزاکیس انجام پذیرفته است.

  کلیدواژگان: معراج معنویت، مسیح، جسم، روح، کازانتزاکیس
 • یدالله نصراللهی*، بهزاد عباس زاده مبارکی صفحات 261-285

  تحلیل گفتمان از نظریه های مهم ادبی در تحلیل متون است. نظریه ای که با واکاوی معانی پنهان کلام، فرصتی نو را برای نگرش متفاوت به متون ادبی باز کرده است. زبان، قدرت و ایدیولوژی از مولفه های مهم رویکرد انتقادی این نظریه است. که لایه های پنهان زبان را در متون شفاهی و کتبی به منظور نشان دادن چگونگی شکل گیری و بازتولید گفتمان های قدرت و سلطه می کاود و روابط پنهان قدرت را آشکار می سازد. در نگاه «فوکو» و «فرکلاف» قدرت در سیاست خلاصه نمی شود و در شیون مختلف جوامع بشری حضور دارد. بر این اساس، شناخت ساختار قدرت در قله های رفیع متون منظوم عرفانی و بالاخص آثار عطار، می تواند حایز اهمیت باشد.آشکارترین وجهه شعر عرفانی، صورت بندی مسلط گفتمانی «خدامحوری» یا «مرکزیت قدرت متافیزیکی و معنوی» است. در این متون، بویژه در آثار عطار، تقابلی روشن میان قدرت گفتمان معنوی با قدرت گفتمان حاکمیتی و سیاسی وجود دارد. در اکثر حکایات عرفانی مشارکان (پیر، ولی، عارف ، حکیم و...) در سه جهت مشخص تلاش می کنند1. تثبیت صورت بندی مسلط گفتمان «خدا محورانه» 2. نقد، تقابل و مبارزه، با بازتولید سلطه در  قدرت سیاسی - حاکمیتی (شاهان و امیران) 3. مشروعیت زدایی و غیریت سازی از سایر مراکز قدرت. مثل قدرت زاهد و عابد و حاکم و محتسب و قاضی

  کلیدواژگان: تحلیل گفتمان انتقادی، قدرت، مثنوی های عطار، ایدئولوژی، فوکو، فرکلاف
|
 • Rogayr Aliyani, Ai Safayi* Pages 1-27

  The infrastructure of the social environment affects the subconscious of each individual. Using the codes in an environment and culture, the thinking space of poets and writers can be achieved. In this type of cryptography, the text refers to the outside and the living environment; Therefore, considering the Christianity of a part of the people of Konya at that time and the cultural and social context of that city, it is possible to critique and evaluate the extent and quality of the influence of Christian culture on the animal symbols of Shams lyric poems by examining Rumi's poems. . The results of this study show that the most important manifestations of Christianity in animal symbols; The categories of the ascension of Christ are the Messianic tail, baptism and Christian beliefs, which Rumi uses to express and spread the pure ideas of Islamic mysticism. Accordingly, ascension with the pattern of returning to the truth, Messianic tail with the pattern of divine love and fertility, baptism with the pattern of passage and cultivation of the soul, and Satan in Christianity with the Islamic pattern of the soul, conformity means that each of these concepts using animal symbols in Ghazals of Shams are on display.

  Keywords: Shams's ghazaliyat, animal symbol, components ofChristianity
 • Manije Pooladi, Amirhossein Hemati* Pages 29-54

  use of symbol for symbolic transmission and symbolic explanation of events and topics that are beyond ordinary human understanding has long been common among mystics .The elders of the Sufi have always tried in their sayings and works to reveal the infinite truths and what does not  fit within the scope of materialistic understanding by using cryptography one of the most complex aspects of the human being which has been widely considered in cognitive teachings of mystics is the Soul and its types .The use of animals by mystics , and their representations to describe the characteristics of the Soul , are among the topics that attract attention in the words and works of elders . Using  a descriptive-analytical method , this study examined the manifestation  of the Soul through animal symbols and in order to answer the question that what are the most widely used animal symbols and it also explains why these animals are considered as these symbols .To achieve this purpose , the most commonly used animal symbols related to the Soul have been identified in the stories and sayings of the five mystics (based on Solamichr('39')s classes of Sufi) and then by using cultural background of each , their symbolic and cryptic roles have been expressed .Also, based on the presented documents , the reason for choosing the mentioned animals as a symbol of the Soul has been explained .Another approach of the present essay was to critique and analyze the discovered symbols .Explaining the main message of mystics in the field of guiding disciples  by decoding animal symbols is another goal of this research .The results of the research confirm that animals such as horses , dogs , lions , snakes and also fish are among the animals whose cryptograms have the highest frequency among the sayings of mystics , when symbolizing the Soul .Usually around this main focus , the symbolism of  other animals such as rabbits and foxes has been used as a complement to the topic .

  Keywords: Soul, Symbol, Stories, sayings of the people of mysticism, Animal cryptograms
 • Azam pooyandeh poor, Seyyed jamalodin Mortazavi, Ahmad Amin Pages 55-70

  Myth and mysticism are both cultural areas of Iran. These two areas have one thing in common: both specific mental spaces, generally beliefs, create for their believers, reveal their symbolic characteristics, and use narrative literature. In this way, it is possible to combine the two, and in the poems of some mystical poets of Iran, mythical concepts have been used. One of these poets is Farid al-Din Attar Neyshabouri, who was able to use myth to express his concepts. Among these themes is the myth of the World Cup, which is widely seen in the mythical texts of Iran and other parts of the world, and is associated with other characters and symbols. In this research, which was done by descriptive and analytical method and its purpose was to identify this myth and its related narrations and meanings in Attar's works, it was found that Attar, with full knowledge of the mythical text, understood the concepts, meanings and characters related to this theme in He has used his poems in such a way that the poets before and after him have not been able to have a symbolic and allegorical use of it in this way.

  Keywords: Attar, Myth, Magic cup, Jahan Nama cup, Mysticism
 • Abdolreza Seif, Mahsa Esfandiari* Pages 71-97

  Self-knowledge, which in psychology is called individuality, is one of the most important topics in mysticism, religion, philosophy, psychology and educational sciences. Alienation is one of the most important factors threatening the real identity of man, which causes religious, behavioral and moral damage to him. It also prevents the evolution of man and the knowledge of the world, leads to misguidance, aimlessness and meaninglessness of life and, most importantly, prevents the knowledge of God and closeness to him. In this article, with reference to some reasons, we explain the unique position of self-knowledge and in fact its preference over any knowledge in Attar's thought. And considering the centrality of self-knowledge in connection with theology as the main reason for the importance and value of self-knowledge in Attar's mystical thinking, we explore some of the ambiguities and difficulties related to it.

  Keywords: Attar, Self-knowledge, Theology, Intuition
 • Mahdi Safaei Asl* Pages 99-118

  Ontological relationship of human actions with afterlife punishment which it is referred to "the embodiment of actions", has been particular importance to Muslim scholars, especially the mystics. Ibn 'Arabi, by introducing topics of anthropology and Perfect Man, takes a great step in explaining the subjects of the embodiment of actions and his commentators tried to proof this view. The present paper examines five attributes of Perfect Man, indicators such as the caliphate, disposition, ambition, comprehensiveness and knowledge. The comprehensiveness of Perfect Man causes the presence of all the worlds to him and the emergence of his intuitive knowledge to those worlds and revealing the inward entities to him. In addition that, Perfect Man with two attributes; disposition and ambition, is capable of creating external objects and proves the creation of inner actions by the soul in the afterlife.

  Keywords: the embodiment of actions, Perfect Man, ambition, comprehensiveness, caliphate, tenure
 • Atefeh Azizi, Batoul Fakhr Eslam Pages 119-136

  Attar is a mystic poet who, considering two components of "mysticism" and "poetry", in addition to Glossary and implication, has used the virtual meaning of words a lot. By using a word in different meanings, he creates a semantic network and adds to the musical aspect of the poem. The similarity of words in appearance and the difference in meaning, in addition to beautifying, creates an enigma whose solution by the reader brings sweetness to life and keeps the meaning in the mind of the reader. The use of the word in Attarchr('39')s language is in rotation in real and virtual meanings. When we read his poem, we must divert the mind from any meaning and achieve the goal based on the meanings of the words. "Atheism" is one of the words used in Attarchr('39')s poetry. He sometimes unties the knot in understanding the meaning of this word by bringing reciprocal and synonymous words along with "atheism" and using it as a cool word. In some cases, it seems that the lexical meaning of "atheism" is not considered and the correctors and professors have not provided a definite meaning of this word. According to some evidence, it seems that the word "atheism" have been used in another meaning, which will be analyzed in this article.

  Keywords: Attar, atheism, mysticism, poetry, Meaning, Word
 • Asadollah Gholamali, Alireza Razazifar Pages 137-157

  Cinema due to its potential has depicted various issues of human kind life. One of concepts which has been represented by cinema is mystical experience. This experience is a human kind experience and encompasses ideas like immortality, Illuminations, introversion, spirituality, eternity. These concepts exist in all religions and civilizations in different shapes and many researchers have studied these concepts. The mystical concept studied in this article is mystical experience of Buddhism and Far East. There are numerous great depictions of mystical experience on the cinema screen, however Little Buddha and Baraka due to their direct approach to mystical experience and also because of 90s cinema approach to technology in making documentaries, are eminent to analyze. For analyzing films and also surveying the mystical experience, fundamental theories in the field of mystical experience, cinema and spirituality are used. In this survey which is done by descriptive- analytic method, data is gathered from library resources and watching films. At first mystical experience is defined and then mystical experience of Buddhism and Taoism are studied, finally two mentioned films are analyzed according to mystical experience.

  Keywords: Mystical Experience, Mystical experience of the Far East, Cinema
 • Mohammad Farrokhi, Toraj Aghdaie* Pages 159-185

  Mystical language and the help of mystery and symbol in the expression of intuitive experiences are considered as one of the important propositions of mystical works. In this research, the authors intend to answer the fundamental question in a descriptive-analytical way that what is the use of mysticism language and cryptic functions in clarifying the issues of self-knowledge and unity of existence in Golshan Raz and what is Shabestari's purpose in this application? The results of research show that in the realm of mystical semantic and idiomatic system, the code of "I" is not specific to human beings and all beings have "real" in proportion to their perfection, and in human relation, the address of "I" is the soul. "Illusion" is the most important factor that prevents the observation of the absolute truth, and Shabestari places special emphasis on leaving the "illusory appearance". The confusion of human beings due to having delusions in the material world is an important point in mystical teachings that Shabestari has raised in the transition from Shari'a to the path and semantics of its illusory manifestations. In the code of "unity of existence", he, based on Ibn Arabi, considers the "heart of the mystic" as the place of change of divine manifestations, which recognizes the truth through continuous changes; so the mystic soul is no longer his own "human" soul, but is exactly the same as the identity of his "aspect".

  Keywords: Mysticism, Symbol, Shabestari, Ego, Unity of Existence
 • Adel Meghdadian*, Mahdi Mohammadi Pages 187-212

  Poems of Shiite praise and lamentation have many mystical meanings in their text. Mahdavi praises have a mystical insight due to having a kind of occult knowledge. The present study, by comparative and descriptive study of mystical meanings expressed in Mahdavi poems of two mystics, jurists and philosophers, wants to first determine the mystical meaning of the words in these poems and secondly explain these concepts. The similarity of the mental and social origins of the poets of these poems must have played a role in the similarity of these poems. Imam Khomeini and Aref Bojnourd are both jurists and are familiar with hadith texts about the knowledge of the Imams. Both are considered students of Haj Mullah Hadi Sabzevari in philosophy and both have written poetry in the same period and time. They also differ in two issues. Imam Khomeini's mysticism is a social mysticism and the mystic of Bojnourd is a recluse. The other is that the Imam has no clear affiliation with any Sufi sect, but the mystic of Bojnourd is clearly affiliated with a particular Sufi sect.

  Keywords: Mysticism, Praise, Imam Zaman, Mystical Symbols, Imam Khomeini, Aref Bojnourdi
 • Hassan Mehdipour Pages 213-235

  Mystical lifestyle consists of principles and bases that can be mentioned as its distinguishing features from other lifestyles, so one way to understand mystical life is to explain these principles and present them in a systematic structure. According to this, in the present article, the subject of discussion is the extraction of mystical life's principles by reflecting on Ibn Arabi's thought in a descriptive and analytical manner, which constructs the components of a mystic's lifestyle that has achieved the status of assuming the Divine character by going through the process of progression in the path and offers a model of living in terms of vision and also practicality that sets it apart from other lifestyles. These principles were referred to as "worship and freedom", "wisdom", "noble character traits", and "non-conflict", which are arranged together and form a systematic structure. While discussing these principles, the ontological and anthropological foundations that explained them were also discussed.

  Keywords: mystical life, assuming the Divine character, worship, freedom, wisdom, noble character traits, non-conflict
 • Arastoo Mirani, MohammadHasan Barzegar* Pages 237-260

  of the basic issues of the modern era was the crisis of meaning. Kazantzakis (1883 -1957),wrote his works in his own interpretation, creating a great idea to give a new meaning to life and comfort for man.This article aims to find out; What is the importance of spirituality for Kazantzakis? Wha tconcepts does his spiritual attitude include? His spiritual approach can be placed in which of the types of spirituality? And which concepts are traditional and which are new? Examining the subject leads us to the conclusion that the six concepts of God, Christ, body, spirit, nature, and law can be found in line with his spiritual attitude. For him, God is the ascension of spirituality, which was constantly evolving in his thoughts. For him, nature is a manifestation of God's presence. For him, Christ is a model of love, sacrifice, struggle and seeking justice, and his law is written love in the hearts of people. The body and the souland there lationship between them are also one of the most important components in his spiritual attitude,which he considered his lifelong effort to be harmony and unity between the two. His spirituality can be seen as active -practical and prophetic -critical.This research has been carried out in a descriptive - analytical way on the works of Kazantzakis.

  Keywords: Ascension of spirituality, Christ, body, soul, Nikos Kazantzakis
 • Yadollah Nasrollahi, Behzad Abbaszade MobarakI Pages 261-285

  Discourse analysis is one of the most important literary theories in the analysis of texts. A theory that, by analyzing the hidden meanings of the word, has opened up a new opportunity for a different attitude to literary texts. Language, power and ideology are important components of this theory's critical approach. The secret layers of the language are presented in oral and written texts to illustrate the formation and reproduction of power discourses and domination and reveal the hidden relationships of power. In the eyes of Foucault and Freclough, power in politics is not summed up and is present in various aspects of human societies. Accordingly, the recognition of the power structure in the peaks of praise of the mystical texts, and in particular the works of Attar, can be important. The most obvious aspect of mystical poetry is the dominant form of the discursive form of "Khamid al-wujiri" or "centrality of metaphysical and spiritual power." In these texts, especially in Attar's works, there is a clear contrast between the power of spiritual discourse and the power of sovereign and political discourse. In most of the mystical narratives of the companions (old, but, mystic, wise, etc.), they work in three distinct directions. Confirmation of the dominant form of "God-centered" discourse 2. Criticism, confrontation and struggle, with the reproduction of domination in political power - sovereignty (kings and emirs) 3. Legitimation and impersonation of other centers of power. Like the power of the zeal, the devotee, the ruler, the mohassabi and the judge

  Keywords: : Critical Discourse Analysis, Power, Mystical Poetry, Ideology, Foucault