فهرست مطالب

 • سال هجدهم شماره 4 (زمستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/12/14
 • تعداد عناوین: 10
|
 • منصور صاحب الزمانی، رضا خزایی*، عبدالحمید دانشجو، احسان الله حبیبی صفحات 256-265

  مقدمه:

   قدرت عضلانی اندام فوقانی در عملکرد ورزشکاران بسیار مهم است که می تواند با استفاده از کینزیوتیپ بهبود یابد. کینزیوتیپ یک نوع تیپ الاستیک است و یکی از اثرات آن، کمک به افزایش قدرت عضلانی می باشد و نخستین بار سال 1970 در ژاپن مورد استفاده قرار گرفت. کینزیوتیپ به سرعت بین ورزشکاران رواج پیدا کرد و استفاده از آن بعد از المپیک سال 2008 به طور قابل توجهی افزایش یافت و از آن زمان در مورد اثرات مختلف آن سوالاتی مطرح شده است. پژوهش حاضر مطالعات را جهت بررسی میزان اثر کینزیوتیپ بر قدرت عضلانی اندام فوقانی ورزشکاران مورد بررسی قرار داد.

  روش ها

  برای انجام این تحقیق، مقالات انگلیسی چاپ شده در بانک های اطلاعاتی Scopus، Cochrane Library، Medline، PubMed، PEDro، ScienceDirect، Up-to-date و Google Scholar جستجو شدند. در این جستجو که محدود به مطالعات سال های 2016 تا 2020 بود، از کلید واژه های «Kinesiology، Tape، Strength، Tape، Elastic، Tape، Muscle، Tape، Atheletic، Tape، Kinesiotape» استفاده شد.

  یافته ها

  از میان حدود 47 مقاله مرتبط با موضوع، 21 مقاله برای بررسی وارد پژوهش گردید که بر اساس نتایج مطالعات، به دو دسته تقسیم شدند؛ دسته اول مقالاتی که نتایج آن ها نشان می داد کینزیوتیپ به تنهایی بر افزایش قدرت عضلانی اندام فوقانی ورزشکاران موثر است و دسته دوم مقالاتی که نتایج آن ها گزارش کرد کینزیوتیپ بر روی شاخص های دیگری همچون دامنه حرکتی و خستگی موثر می باشد و بر قدرت عضلات اندام فوقانی ورزشکاران تاثیری ندارد.

  نتیجه گیری

  کینزیوتیپ باعث ایجاد تغییرات مثبت در عملکرد و توانایی های ورزشکاران می شود. علاوه بر این، باعث تغییر در زمان بندی فعالیت عضله و کاهش زمان رسیدن به حداکثر فعالیت عضله می شود. همچنین، اثر کینزیوتیپ بر روی فعالیت های عضلات مختلف بستگی به نحوه استفاده از کینزیوتیپ دارد و اگر در شرایط صحیح استفاده شود، می تواند موثرتر باشد.

  کلیدواژگان: قدرت عضله، نوار ورزشی، کینزیوتیپ
 • بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد بهورزان مراکز بهداشت شماره 1 و 2 اصفهان در خصوص عوامل خطر سرطان های دستگاه گوارش (کولورکتال) در سال 1399
  مریم جلال پور*، محمدجواد طراحی، قاسم یادگارفر صفحات 266-274

  مقدمه :

  سرطان های دستگاه گوارش یکی از پرخطرترین و شایع ترین نوع سرطان در ایران می باشد. این بیماری در مری، معده، کولون و رکتوم شیوع بیشتری دارد. پژوهش حاضر با هدف تعیین میزان آگاهی، نگرش و عملکرد بهورزان شاغل در خصوص عوامل خطر سرطان های دستگاه گوارش انجام شد.

  روش ها

  در این مطالعه مقطعی، تمام 175 بهورز زن و مرد شاغل در مراکز بهداشت شماره 1 و 2 اصفهان مورد بررسی قرار گرفتند. داده ها با استفاده از پرسش نامه استاندارد که میزان آگاهی، نگرش و عملکرد بهورزان را مورد سنجش قرار داد، جمع آوری گردید. نمرات خام آگاهی، نگرش و عملکرد با یک تبدیل خطی به نمرات استاندارد صفر تا 100 تبدیل و با میانگین، انحراف معیار، حدود اطمینان 95 درصد، میانه و دامنه چارکی توصیف شد. داده ها با استفاده از آزمون One-way ANOVA در نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  میانگین نمرات آگاهی برای کل شرکت کنندگان، 3/69 درصد [89/71-85/66 = (Confidence interval) CI 95 درصد]، میانگین نمرات نگرش 9/73 درصد (46/75-52/72 = CI 95 درصد) و میانگین نمرات رفتار 3/35 درصد (23/37-43/33 = CI 95 درصد) بود. اختلاف میانگین نمرات آگاهی، نگرش و رفتار بهورزان بر حسب جنسیت، وضعیت تاهل، سابقه فامیلی، ابتلا به بیماری های التهابی روده و سطح درامد معنی دار نبود، اما میانگین نمرات رفتار افراد با سطح سواد دیپلم و زیر دیپلم معنی دار بود (046/0 = P). با افزایش سن، نمره رفتار افزایش داشت (007/0 = P). همبستگی مثبت خطی معنی داری بین سابقه کار و نمره رفتار (004/0 = P، 218/0 = r) مشاهده شد و ارتباط جنسیت با رفتار تغذیه ای معنی دار بود (039/0 = P). میانگین نمرات آگاهی افرادی که نیاز به تست دوره ای دارند، 6/76 بود و نسبت به افرادی که نیاز به تست دوره ای ندارند، با اختلاف زیادی معنی دار بود (026/0 = P).

  نتیجه گیری

  با افزایش سن و سابقه خدمت، نمره رفتار افزایش پیدا کرد. همچنین، میانگین رفتار تغذیه ای در بهورزان مرد نسبت به بهورزان زن کمتر بود. افرادی که نیاز به تست دوره ای دارند، آگاهی بالاتری داشتند. بنابراین، علاوه بر دانش افزایی، به اتخاذ سایر سیاست های بهداشتی نیاز است تا بتوان با غلبه بر موانع انجام رفتارهای پیشگیرانه، نه تنها عملکرد بهورزان، بلکه با خدمات رسانی به جمعیت های تحت پوشش، مشارکت مردم را در برنامه های غربالگری سرطان کولورکتال افزایش داد.

  کلیدواژگان: کارکنان سلامت، آگاهی، نگرش، سرطان کولورکتال، عوامل خطر
 • محمد ساسانی پور، سعیده شهبازین* صفحات 275-281

  مقدمه :

  با توجه به تاثیر مهم مرگ های سنین جوانی بر امید زندگی در بدو تولد و همچنین، تفاوت های چشمگیر چنین مرگ و میرهایی در سطح استانی، در پژوهش حاضر سعی شد تا پس از برآورد امید زندگی در سطح ملی و استانی، تاثیر مرگ و میر جوانان در تفاوت های موجود در امید زندگی استان های ایران در سال 1395 مورد بررسی قرار گیرد.

  روش ها

  داده های مرگ و میر در سطح ملی و استانی بر حسب سن و جنسیت از سازمان ثبت احوال کشور اخذ گردید. پس از تصحیح کم ثبتی داده ها، با استفاده از تکنیک جدول عمر استاندارد، امید زندگی در بدو تولد در سطح کشور و استان در سال 1395 با استفاده از نرم افزار MORTPAK برآورد شد. سپس نقش فوت های سنین 15 تا 34 سال در تفاوت های امید زندگی استان های کشور با کاربرد روش تجزیه آریاگا و در محیط Excel مورد محاسبه قرار گرفت.

  یافته ها

  استان سیستان و بلوچستان هم در سطح مردان و هم زنان، پایین ترین سطح امید زندگی در بدو تولد و استان های البرز و اصفهان بالاترین رقم امید زندگی را در کشور داشتند. مرگ و میر سنین جوانی بیشترین تاثیر را بر پایین بودن امید زندگی مردان و زنان استان سیستان و بلوچستان نشان داد و به ترتیب 2 و 5/2 سال از تفاوت امید زندگی مردان و زنان این استان در مقایسه با کل کشور به موجب این عامل بوده است. از طرف دیگر، استان های اردبیل و سمنان در سطح مردان و استان های سمنان و قم در سطح زنان، بیشترین نقش مثبت را از مرگ و میر جوانان در مقایسه با کل کشور به خود اختصاص دادند.

  نتیجه گیری

  برنامه ریزی جهت کاهش مرگ و میر جوانان در استان های کمتر توسعه یافته و با سطح امید زندگی پایین تر، از طریق توزیع عادلانه تر امکانات بهداشتی و رفاهی، ضمن کاهش تفاوت های استانی امید زندگی، به بهبود امید زندگی در سطح ملی کمک می کند.

  کلیدواژگان: امید زندگی، مرگ و میر، گروه های سنی
 • الهه دباغی، حبیب الله دهقان*، مهناز شاکریان صفحات 282-287

  مقدمه :

  پارامتر های فیزیولوژیک تحت تاثیر عوامل مختلف از جمله دمای محیط است. هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی تاثیر شاخص های دمایی داخل خودرو بر پارامترهای فیزیولوژیک رانندگان تاکسی در دو فصل زمستان و تابستان بود.

  روش ها

  این مطالعه به صورت هم گروهی آینده نگر بر روی 29 راننده تاکسی در دو نوبت صبح و عصر در دو فصل زمستان و تابستان انجام شد. شاخص های دمایی شامل دمای تر گویسان (Wet bulb glob temperature یا WBGT)، دمای خشک، دمای گویسان و رطوبت نسبی و پارامترهای فیزیولوژیک شامل ضربان قلب، اکسیژن خون، دمای گردن و دمای انگشتان دست اندازه گیری گردید. آنالیز داده ها با استفاده از آزمون های Wilcoxon و Paired t در نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  میانگین سن رانندگان، 2/52 سال بود. میانگین دمای خشک و WBGT در زمستان به ترتیب در نوبت صبح 2/32 و 6/15 درجه سانتی گراد و در نوبت عصر 3/22 و 2/14 درجه سانتی گراد و در تابستان به ترتیب در نوبت صبح 2/34 و 6/22 درجه سانتی گراد و در نوبت عصر 4/38 و 5/24 درجه سانتی گراد گزارش شد. اختلاف معنی داری بین پارامترهای دمای خشک، دمای گویسان، WBGT، رطوبت نسبی، اکسیژن خون، ضربان قلب، دمای گردن و دمای انگشتان دست بین دو فصل زمستان و تابستان وجود داشت (050/0 > P).

  نتیجه گیری

  پارامترهای فیزیولوژیک رانندگان تحت تاثیر تغییرات دمای محیط قرار دارد و با این که دمای داخل کابین در حد استاندارد می باشد، اما افراد به طور کلی در زمستان دارای ضربان قلب بالاتری هستند. همچنین، دمای پوست انگشتان نسبت به دمای گردن به شدت تحت تاثیر دمای محیط قرار می گیرد.

  کلیدواژگان: ضربان قلب، دمای پوست، تغییرات دمای بدن، رانندگی خودرو
 • هما مقیمی، طیبه شریفی*، زهره لطیفی، رضا احمدی صفحات 288-296

  مقدمه:

   طلاق عاطفی یک واقعه ناخوشایند در زندگی زناشویی و شامل تغییرات عاطفی، شناختی، رفتاری، اجتماعی و حتی اقتصادی می باشد. در این راستا، بهره گیری از رویکردهای درمانی جدید جهت بهبود و ترمیم طلاق عاطفی رو به افزایش است. پژوهش حاضر با هدف مقایسه درمان گروهی غنی سازی روابط زناشویی و بخشودگی بر انگیزه های بین فردی مرتبط با خطاکاری زنان درگیر طلاق عاطفی انجام شد.

  روش ها

  این مطالعه به صورت تجربی با طرح پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری همراه با گروه شاهد بود. جامعه آماری را تمام زنان دارای طلاق عاطفی که در سال 1400-1399 جهت دریافت خدمات مشاوره خانوادگی به کلینیک های تحت حمایت سازمان بهزیستی شهر اصفهان مراجعه کرده بودند، تشکیل داد. با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند، 60 زن انتخاب شدند و به صورت تصادفی در سه گروه آزمایش اول (20 نفر)، آزمایش دوم (20 نفر) و شاهد (20 نفر) قرار گرفتند. گروه های آزمایش، مداخله غنی سازی روابط زناشویی را در هفت جلسه و مداخله بخشودگی را در نه جلسه طی دو ماه دریافت کردند. داده ها به وسیله پرسش نامه طلاق عاطفی Guttman و مقیاس انگیزه های بین فردی مرتبط با خطاکاری (Transgression-Related Interpersonal Motivations Scale یا TRIM) McCullough و همکاران جمع آوری گردید و سپس با استفاده از آزمون Repeated measures ANOVA مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  آموزش غنی سازی روابط زناشویی و بخشودگی، بر انتقام جویی و دوری گزینی زنان درگیر طلاق عاطفی موثر بود. همچنین، تفاوت معنی داری بین دو مداخله آموزشی در مرحله پس آزمون و پیگیری گزارش گردید؛ به این صورت که درمان غنی سازی روابط بر مولفه دوری گزینی و مداخله بخشودگی بر مولفه انتقام جویی تاثیر بیشتری داشت.

  نتیجه گیری

  می توان از مداخلات انجام گرفته به عنوان راهکار موثری جهت بهبود عملکرد روانی زوجین دارای طلاق عاطفی در مراکز مشاوره خانواده، کلینک های تخصصی و مراکز آموزشی پیش از ازدواج بهره برد.

  کلیدواژگان: روابط زناشویی، بخشودگی، انگیزه های بین فردی، زنان، طلاق
 • افسانه امینی، شهره قربان شیرودی، جواد خلعتبری* صفحات 297-306

  مقدمه:

   خانواده محل ارضای نیازهای مختلف جسمانی، عقلانی و عاطفی است و داشتن آگاهی از نیازهای زیستی و روانی و شناخت چگونگی ارضای آن ها و تجهیز شدن به تکنیک ها و شناخت تمایلات زیستی و روانی، ضرورتی انکارناپذیر می باشد. پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی آموزش راهبردهای مدیریت هیجان مبتنی بر رویکرد زوج درمانی هیجان مدار (Emotionally focused therapy یا EFT) و زوج درمانی مبتنی بر طرحواره بر رضایت جنسی و عملکرد خانواده زوج ها انجام گرفت.

  روش ها

  این مطالعه از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری با گروه شاهد بود. جامعه مورد بررسی را کلیه زوجین دارای نارضایتی زناشویی که جهت حل مشکلاتشان به کلینیک روان شناختی شهر اصفهان مراجعه کرده بودند، تشکیل داد. نمونه ها شامل 45 زوج بود که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و به طور تصادفی در سه گروه آزمایشی 1 (15 زوج)، آزمایشی 2 (15 زوج) و شاهد (15 زوج) قرار گرفتند. داده ها با استفاده از تحلیل واریانس مختلط بین- درون آزمودنی ها در نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  آموزش راهبردهای مدیریت هیجان مبتنی EFT و زوج درمانی مبتنی بر طرحواره در مقایسه با گروه شاهد، موجب افزایش رضایت جنسی و عملکرد خانواده شد (050/0 > P). تفاوت معنی داری بین میزان اثربخشی آموزش راهبردهای مدیریت هیجان مبتنی بر EFT و زوج درمانی مبتنی بر طرحواره در رضایت جنسی و عملکرد خانواده زوج ها در مراحل پس آزمون و پیگیری مشاهده گردید (050/0 > P) و آموزش راهبردهای مدیریت هیجان مبتنی بر EFT موثرتر از زوج درمانی مبتنی بر طرحواره در رضایت جنسی و عملکرد خانواده زوج ها بود.

  نتیجه گیری

  آموزش هیجانات و آموزش خودآگاهی، روش موثری در جهت افزایش رضایت جنسی و عملکرد خانواده زوج ها می باشد.

  کلیدواژگان: هیجانات، مدیریت، زوج درمانی، طرحواره درمانی، رضایت جنسی
 • الهام مولوی وردنجانی، مهسا عظیمی، زهره فتحیان دستگردی* صفحات 307-313

  مقدمه:

   با توجه به شیوع عفونت ویروس کرونا در ایران و حساسیت بیشتر زنان باردار در ابتلا به بیماری، پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل پیش بینی کننده رفتار خودمراقبتی زنان باردار در بیماری همه گیر کووید 19 با استفاده از مدل فرایند موازی توسعه یافته (Extended Parallel Process Model یا EPPM) انجام گردید.

  روش ها

  این مطالعه از نوع توصیفی- مقطعی بود و بر روی 309 زن باردار در شهر اصفهان انجام شد. نمونه ها با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای طی دو مرحله از 14 مرکز بهداشتی- درمانی شهر اصفهان انتخاب شدند. به منظور جمع آوری داده ها، مشارکت کنندگان پرسش نامه محقق ساخته مبتنی بر سازه های EPPM را به صورت آنلاین تکمیل نمودند. داده ها با استفاده از آزمون های ضریب همبستگی Spearman و Hierarchical Linear regression در نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  میانگین سنی شرکت کنندگان، 25/6 ± 00/29 سال بود. چهار متغیر «حساسیت درک شده، شدت درک شده، خودکارامدی و کارامدی پاسخ»، حدود 44 درصد واریانس کل رفتارهای حفاظتی در زنان باردار را تشکیل داد (030/0 = P، 42/0 = 2Adj R). در این میان، سازه های خودکارامدی (41/0 = β) و کارامدی پاسخ (15/0 = β) دارای بیشترین توان در پیش بینی رفتار خودمراقبتی بودند (050/0 > P).

  نتیجه گیری

  سازه های خودکارامدی و کارامدی پاسخ، تعیین کننده های اصلی رفتارهای خودمراقبتی زنان بارادار در بیماری کووید 19 به شمار می روند. بنابراین، می توان به منظور ارتقای رفتارهای خودمراقبتی در زنان باردار، بر استراتژی های ارتقای سازه های ذکر شده تاکید بیشتری نمود.

  کلیدواژگان: خودمراقبتی، زنان باردار، مدل فرایند موازی توسعه یافته، کووید 19
 • سپیده محمودزاده، سوران رجبی* صفحات 314-320

  مقدمه :

  در دنیای امروز، سرطان یکی از مهم ترین عوامل مرگ و میر به شمار می رود. این بیماری بسته به درجه پیشرفت آن، اختلالاتی در عملکرد طبیعی فرد ایجاد می کند. به طور کلی، دریافت تشخیص سرطان برای بیماران با اضطراب زیادی همراه است و واکنش های متفاوتی از جمله افزایش میزان نشخوار فکری و کاهش تاب آوری را در آنان برمی انگیزد. پژوهش حاضر با هدف مقایسه ذهن آگاهی و اضطراب سلامت در زنان مبتلا به سرطان پستان و افراد سالم انجام شد.

  روش ها

  این مطالعه، توصیفی از نوع علی- مقایسهای بود و جامعه آماری آن را کلیه زنان مبتلا به سرطان پستان که در بیمارستان ولی عصر (عج) زنجان تحت درمان قرار داشتند و افراد عادی تشکیل داد. نمونه های تحقیق متشکل از 200 نفر از بیماران مبتلا به سرطان و 200 نفر از افراد عادی بود که از طریق همتاسازی به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده، پرسش نامه پنج وجهی ذهن آگاهی (Five Facet Mindfulness Questionnaire یا FFMQ) و مقیاس اضطراب سلامت (Health Anxiety Inventory-18 یا HAI-18) بود. داده ها با استفاده از آزمون MANOVA در نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  بین ذهن آگاهی در دو گروه مبتلا به سرطان و افراد سالم تفاوت معنی داری وجود داشت (050/0 > P). بین اضطراب سلامت نیز در دو گروه تفاوت معنی داری مشاهده گردید (050/0 > P).

  نتیجه گیری

  می توان چنین نتیجه گیری کرد که بیماران مبتلا به سرطان، به دلیل خودگویی های منفی و بالا بودن سطح اضطراب ناشی از مسایل جسمی، روان شناختی و اجتماعی، ذهن آگاهی کمتر و اضطراب سلامت بالاتری نسبت به افراد سالم دارند.

  کلیدواژگان: ذهن آگاهی، اضطراب سلامت، بیماران، سرطان ها، سرطان پستان
 • الله یار کمری، فرحناز نورایی* صفحات 321-327

  مقدمه :

  پاکسازی خاک های آلوده به آلاینده های معدنی، یکی از مسایل مهم در دنیای امروزی می باشد. گیاه پالایی یکی از روش های اقتصادی و سازگار با محیط زیست است که در دهه های اخیر توجه زیادی به آن شده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر شوری و خاک های آلوده بر جذب کادمیوم توسط گونه های زالزالک صورت گرفت.

  روش ها

  این مطالعه یک طرح کاملا تصادفی با دو شاخص کادمیوم و شوری بود که به صورت فاکتوریل همراه با 3 تکرار انجام گردید. شاخص کادمیوم دارای پنج سطح مختلف شامل صفر (شاهد)، 50 ، 100، 200 و 400 میلی مولار و شاخص شوری دارای سه سطح مختلف صفر (شاهد)، 50 و 100 میلی مولار کلرید سدیم بود.

  یافته ها

  با افزایش غلظت شوری و کادمیوم، میزان رنگدانه های فتوسنتزی یعنی کلروفیل a و b، کارتنویید و کلروفیل کل کاهش معنی داری پیدا کرد که این کاهش مربوط به 50 میلی مول شوری و 100 میلی مول کادمیوم بود.

  نتیجه گیری

  بر اساس نتایج به دست آمده، نهال های زالزالک را می توان به عنوان گونه تثبیت کننده برای پاکسازی خاک های آلوده به فلز سنگین کادمیوم پیشنهاد کرد.

  کلیدواژگان: گیاه زالزالک، شوری، کادمیوم، فتوسنتز، خاک
 • عاطفه مرادی، راحله سلطانی*، محسن شمسی، رحمت الله مرادزاده صفحات 328-335

  مقدمه:

   عفونت گوش میانی، دومین بیماری شایع کودکان در جهان محسوب می شود و مادران نقش مهمی در زمینه پیشگیری از این بیماری در کودکان دارند. پژوهش حاضر با هدف تعیین آگاهی، نگرش و عملکرد مادران در زمینه رفتارهای پیشگیری کننده از عفونت گوش میانی در شیرخواران انجام شد.

  روش ها

  این مطالعه از نوع تحلیلی- مقطعی بود که به روش نمونه گیری تصادفی، بر روی 240 مادر دارای کودک شیرخوار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی- درمانی شهر اراک در سال 1400 انجام گردید. اطلاعات به وسیله پرسش نامه ای که روایی و پایایی آن پیش تر مورد تایید قرار گرفته بود، جمع آوری شد. داده ها با استفاده از آزمون های توصیفی و تحلیلی شامل ضریب همبستگی Spearman و آزمون Independent t در نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. 05/0 > P به عنوان سطح معنی داری در نظر گرفته شد.

  یافته ها

  میانگین سن کودکان، 05/6 ± 40/11 ماه گزارش گردید. 194 نفر (8/80 درصد) از مادران خانه دار بودند. سطح آگاهی 2/16 درصد از مادران در زمینه عفونت گوش میانی مطلوب و 1/67 درصد متوسط بود. سطح نگرش 5/7 درصد متوسط و 5/92 درصد مطلوب به دست آمد. همچنین، نمره عملکرد مادران در 3/58 مطلوب، 2/39 درصد متوسط و 5/2 درصد ضعیف گزارش شد. ارتباط معنی داری بین نمره آگاهی با نگرش (001/0 > P، 320/0 = r) و عملکرد (050/0 > P) وجود داشت. متغیرهای دموگرافیک شامل تحصیلات مادر، تعداد فرزندان و درامد ماهیانه، آگاهی و نگرش 118/0 درصد از واریاس عملکرد مادران در زمینه پیشگیری از عفونت گوش میانی در شیرخوار را پیش بینی می کرد.

  نتیجه گیری

  مادران آگاهی و عملکرد ضعیف و متوسطی در زمینه پیشگیری از عفونت گوش میانی داشتند. عوامل زمینه ای مادر شامل تحصیلات و میزان درامد خانوار در این زمینه موثر می باشد. بنابراین، برنامه ریزی آموزشی جهت بهبود آگاهی و عملکرد مادران ضروری به نظر می رسد.

  کلیدواژگان: عفونت گوش میانی، آگاهی، نگرش، کودکان، عفونت گوش، مادران
|
 • Mansour Sahebozamani, Reza Khazaei*, Abdolhamid Daneshjoo, Ehsanolla Habibi Pages 256-265
  Background

  Muscular strength of the upper extremities is very important in the performance of athletes, which can be improved by using Kinesio tape. Kinesio tape is an elastic therapeutic tape used to enhance muscular strength and was first used in Japan in 1970. The use of Kinesio tape has increased significantly since the 2008 Olympics, and since then, questions have been raised about its various effects. The present systematic review evaluates the evidence for the effectiveness of Kinesio tape in improving muscular strength of the athletes’ upper extremities.

  Methods

  PEDro, Cochrane Library, Medline, Google Scholar, ScienceDirect, Scopus, UpToDate, and PubMed databases were searched from 2016 to 2020 for studies published only in English language. The combination of the terms “Kinesiotape”, “Tape”, “Athletic”, “Tape”, “Muscle”, “Tape”, “Elastic”, “Tape”, “Strength”, “Tape”, and “Kinesiology” was used in the search.

  Findings

  Among 47 obtained studies, 21 most-related studies were selected. Based on the results reported, these studies were divided into two groups: 1) the studies with the results suggesting that Kinesio tape increases the muscle strength of athletes, and 2) studies with the results suggesting that Kinesio tape is effective on other factors such as range of motion and fatigue and has no effect on muscle strength of athletes’ upper limbs.

  Conclusion

  Kinesio tape causes positive changes in athletes' performance and abilities. In addition, it can alter the timing of muscle activity and reduce the time to achieve maximum muscle activity. Moreover, the effect of Kinesio tape on different muscle activities depends on how the Kinesio tape is used and if used in the right conditions, it can be more effective.

  Keywords: Muscle strength, Athletic tape, Kinesiotape
 • The Effect of Kinesio Tape on Muscle Strength of Upper Limbs: A Systematic Review
  Maryam Jalalpour*, MohamadJavad Tarrahi, Ghasem Yadegarfar Pages 266-274
  Background

  Gastrointestinal cancers are one of the most dangerous and common cancers in Iran. This type of cancer is more common in the esophagus, stomach, colon, and rectum. The present study is aimed to determine the level of knowledge, attitude, and practice of employed health professionals about the risk factors of gastrointestinal cancers.

  Methods

  In the present cross-sectional study, all 175 male and female health workers in Isfahan Health Centers No. 1 and 2, Isfahan, Iran, were studied. Data were collected using a questionnaire, measuring the knowledge, attitude, and practice of health workers. Raw data of knowledge, attitude, and practice were converted to standard scores from 0 to 100 with a linear conversion and were described with mean, standard deviation (SD), 95% confidence interval (CI), median, and interquartile range. Data were analyzed by one-way analysis of variance (ANOVA) at a significance level of 5% using SPSS software.

  Findings

  The mean scores of knowledge for all participants were 69.3%, the mean scores of attitude were 73.9%, and the mean scores of behavior were 35.3%. The difference between the mean scores of knowledge, attitude, and behavior of health workers according to gender, marital status, family history, income, and enteritis was not statistically significant. However, the mean scores of individuals’ behavior with educational levels of diploma and sub-diploma were statistically significant (P = 0.046). Attitude score increased in terms of age (P = 0.007). Additionally, there was a significant linear positive correlation between work experience and attitude score (r = 0.218, P = 0.004). The relationship between gender and nutritional behavior was significant (P = 0.039). The average knowledge score of people who needed periodic testing was 76.6, which was also significantly different from people who did not need periodic testing (P = 0.026).

  Conclusion

  With increasing age and the years of employment, the attitude score increased. Moreover, the average nutritional behavior of male health workers was lower than female ones. It was also found that people who needed periodic testing had higher knowledge ones. Therefore, in addition to developing appropriate training programs, adopting other health policies is needed, so that by overcoming the barriers to preventive behaviors, not only the performance of health workers can be increased but also by providing services to the covered populations, people's participation in colorectal cancer screening programs can be improved.

  Keywords: Health personnel, Knowledge, Attitude, Colorectal cancer, Risk factors
 • Mohammad Sasanipour, Saeedeh Shahbazin* Pages 275-281
  Background

  Considering the significant impact of youth deaths on life expectancy at birth and also the significant differences in such deaths at the provincial level, in this study, after estimating life expectancy at the national and provincial levels, the impact of youth mortality on life expectancy differences in Iran provinces was studied in 2016.

  Methods

  Mortality data at the national and provincial levels by age and sex were obtained from the Civil Registration Organization. After correcting the under-registration data, using standard life table technique, life expectancy at birth was estimated in national and provincial levels in 2016 by MortPak software. Then, the role of deaths between the ages of 15-34 years in life expectancy differences of the provinces of the country was calculated using the Arriaga decomposition method in Excel software.

  Findings

  Sistan and Baluchestan Province had the lowest level of life expectancy at birth for both men and women and Alborz and Isfahan provinces had the highest level of life expectancy in the country. Death at young age had the greatest impact on low life expectancy of men and women in Sistan and Baluchestan Province and has caused 2 and 2.5 years of difference in men and women life expectancy in this province compared to the country. On the other hand, youth mortality had the most positive impact on the life expectancy of men in Ardabil and Semnan provinces and women in Semnan and Qom provinces.

  Conclusion

  Planning to reduce youth mortality in less developed provinces with lower life expectancy through more equitable distribution of health and welfare facilities, in addition to reducing provincial differences in life expectancy, helps to improve life expectancy at national level.

  Keywords: Life expectancy, Mortality, Age groups
 • Elahe Dabaghi, Habibollah Dehghan*, Mahnaz Shakerian Pages 282-287
  Background

  Physiological parameters are influenced by various factors, including ambient temperature. This study aimed to investigate the effect of in-vehicle temperature indices on the physiological parameters of taxi drivers in winter and summer.

  Methods

  This prospective cohort study was performed on 29 taxi drivers in the morning and evening in winter and summer. Temperature indices including wet-bulb globe temperature (WBGT), dry bulb temperature, glob temperature, and relative humidity and physiological parameters including heart rate, blood oxygen, neck temperature, and finger temperature were measured. Data analysis was done using the Wilcoxon test and paired t-test via SPSS software.

  Findings

  The average age of drivers was 52.2 years. The average dry bulb temperature and WBGT in winter were 32.2 ºC and 15.6 ºC in the morning and 22.3 ºC and 14.2 ºC in the evening, respectively, and in summer, 34.2 ºC and 22.6 ºC in the morning and 38.4 ºC and 24.5 ºC in the evening, respectively. There was a significant difference between the parameters of dry bulb temperature, glob temperature, WBGT, relative humidity, blood oxygen, heart rate, neck temperature, and finger temperature between winter and summer (P < 0.050).

  Conclusion

  The physiological parameters of drivers are affected by changes in ambient temperature, and although the temperature inside the cabin is within the standard range, people generally have a higher heart rate in winter. Moreover, the temperature of the skin of the fingers is strongly affected by the ambient temperature compared to the temperature of the neck.

  Keywords: Heart rate, Skin temperature, Body temperature changes, Automobile driving
 • Homa Moghimi, Tayebeh Sharifi*, Zohreh Latifi, Reza Ahmadi Pages 288-296
  Background

  Emotional divorce is an unpleasant event in married life that involves emotional, cognitive, behavioral, social, and even economic changes. In this regard, the use of new therapeutic approaches to improve and repair emotional divorce is increasing. The present study aims to compare the effectiveness of group therapy of enriching marital relationships and forgiveness on interpersonal motivations related to the wrongdoing of women involved in emotional divorce.

  Methods

  The method of the present study was experimental with pre-test, post-test design and follow-up with a control group. The statistical population of the study included all women with emotional divorce who were referred to clinics affiliated to Isfahan Welfare Organization to receive family counseling services in 2020-2021. Using purposive sampling method, 60 women were selected and randomly divided into three groups of first experiment (n = 20), second experiment (n = 20), and control (n = 20). The experimental groups received the marital relationship enrichment intervention in seven sessions and forgiveness intervention in nine sessions over two months. Guttman Emotional Divorce Questionnaire and McCullough et al. Transgression-Related Interpersonal Motivations (TRIM) scale were used to collect data. Data were analyzed using repeated measures analysis of variance (ANOVA).

  Findings

  Training in enrichment of marital relationships and forgiveness was effective on revenge and avoidance of women involved in emotional divorce. Moreover, a significant difference was found between the two educational interventions in the post-test and follow-up stages, so that the relationship enrichment treatment was more effective on the avoidance component and the forgiveness intervention was more effective on the revenge component.

  Conclusion

  Based on the results of this study, the interventions can be used as an effective solution to improve the psychological performance of couples with emotional divorce in family counseling centers, specialized clinics, and premarital educational centers.

  Keywords: Marital relationships, Forgiveness, Interpersonal motivations, Women, Divorce
 • Afsaneh Amini, Shohreh Ghorbanshirudi, Javad Khalatbari* Pages 297-306
  Background

  The family is the place to satisfy various physical, intellectual, and emotional needs, and having awareness of biological and psychological needs, knowing how to satisfy them, being equipped with techniques, and recognizing biological and psychological tendencies is an undeniable necessity. The present study was conducted with the aim of comparing the effectiveness of teaching emotion management strategies based on emotionally focused therapy (EFT) and schema-based couple therapy on sexual satisfaction and family functioning of couples.

  Methods

  The present study was a semi-experimental study with a pre-test and post-test design and follow-up with a control group. The study population included all couples with marital dissatisfaction who referred to the psychological clinic of Isfahan City, Iran, to solve their problems. The research sample included 45 couples who were selected by purposeful sampling and were randomly divided into three experimental groups: 1 (15 couples), 2 (15 couples), and control (15 couples). For the statistical analysis of the data, mixed analysis of variance (ANOVA) between and within subjects was used with the help of SPSS software.

  Findings

  Training emotion management strategies based on EFT and schema-based couple therapy increased sexual satisfaction and family functioning compared to the control group (P < 0.050). There was a statistically significant difference between the effectiveness of teaching emotion management strategies based on EFT and schema-based couple therapy on sexual satisfaction and family performance of couples in the post-test and follow-up stages (P < 0.050), and teaching emotion management strategies based on EFT approach was more effective than schema-based couple therapy in sexual satisfaction and family functioning of couples.

  Conclusion

  Emotion and self-awareness training is an effective method in increasing sexual satisfaction and family functioning of couples.

  Keywords: Emotions, Management, Couples therapy, Schema therapy, Sexual satisfaction
 • Elham Molavi-Vardanjani, Mahsa Azimi, Zohreh Fathian-Dastgerdi* Pages 307-313
  Background

  Due to the prevalence of coronavirus infection in Iran and the greater susceptibility of pregnant women to the disease, this study aimed to investigate the predictors of pregnant women's self-care behavior in coronavirus disease-2019 (COVID-19) epidemic using the Extended Parallel Process Model (EPPM).

  Methods

  This cross-sectional descriptive study was conducted on 309 pregnant women in Isfahan City, Iran. The samples were selected using two-stage cluster sampling method from 14 health centers in Isfahan City. In order to collect data, participants completed a researcher-made questionnaire based on EPPM constructs online. The collected data were analyzed using Spearman correlation coefficient and hierarchical linear regression tests via SPSS software.

  Findings

  The mean age of the participants was 29.00 ± 6.25 years. Overall, the four variables of “perceived sensitivity, perceived severity, self-efficacy, and response efficiency” constituted about 44% of the total variance of protective behaviors in pregnant women (adjusted R2 = 0.42%, P = 0.030). Among them, the constructs of self-efficacy (β = 0.41) and response efficiency (β = 0.15) had the greatest power in predicting self-care behavior (P < 0.050).

  Conclusion

  Self-efficacy and response efficiency constructs have been the main determinants of self-care behaviors of pregnant women during COVID-19 disease. Therefore, in order to promote self-care behaviors in pregnant women, more emphasis can be placed on strategies of improving the mentioned constructs.

  Keywords: Self-care, Pregnant women, Extended parallel process model, COVID-19
 • Sepideh Mahmoodzadeh, Sooran Rajabi* Pages 314-320
  Background

  Today cancer is one of the most important causes of death in the world. This disease, depending on its degree of development, causes abnormalities in the normal functioning of the individual. Generally, diagnosing of cancer comes along with a lot of anxiety and it evinces different reactions in the patients including increase in rumination and decrease in resilience. This study tries to compare mindfulness and health anxiety in women with breast cancer and healthy individuals.

  Methods

  This was a descriptive causal-comparative study. The statistical population included all women with breast cancer who were treated at Valiasr Hospital, Zanjan, Iran, and normal people. The sample of this study included 200 patients with cancer and 200 healthy subjects who were matched and selected by convenience sampling. Five Facet Mindfulness Questionnaire (FFMQ) and Health Anxiety Inventory-18 (HAI-18) were used for the purpose of collecting the data. Multivariate analysis of variance (MANOVA) was used to analyze the data in SPSS software.

  Findings

  There was a significant difference between mindfulness in both groups of patients with cancer and healthy individuals (P < 0.050). Findings also showed significant differences between health anxiety in both groups (P < 0.050).

  Conclusion

  It can be concluded that patients with cancer have lower mindfulness and higher health anxiety than healthy individuals due to negative self-beliefs and high level of anxiety caused by physical, psychological, and social issues.

  Keywords: Mindfulness, Health anxiety, Patients, Neoplasms, Breast cancer
 • Allahyar Kamari, Farhanaz Noraei* Pages 321-327
  Background

  One of the most important issues in today's world is cleaning soil contaminated with mineral pollutants. Phytoremediation is one of the methods that has received a lot of attention in recent decades due to its economic and environmental compatibility. This study aims to investigate the effect of salinity and polluted soils on cadmium absorption by hawthorn species.

  Methods

  This study was a completely randomized design with two factors of cadmium and salinity which was carried out in factorial form with 3 replications. Cadmium factor had five different levels including zero (control), 50, 100, 200, and 400 mM and salinity factor had three different levels of zero (control), 50, and 100 mM sodium chloride.

  Findings

  With the increase of salinity and cadmium concentration, the amount of photosynthetic pigments, i.e., chlorophyll a and b, carotenoid, and total chlorophyll decreased significantly which was related to 50 mmol of salinity and 100 mmol of cadmium.

  Conclusion

  Based on the obtained results, hawthorn seedlings can be suggested as stabilizing species for cleaning soils contaminated with the heavy metal cadmium.

  Keywords: Crataegus L, Salinity, Cadmium, Photosynthesis, Soil
 • Atefeh Moradi, Raheleh Soltani*, Mohsen Shamsi, Rahmatollah Moradzadeh Pages 328-335
  Background

  Otitis media is the second most common pediatric disease in the world and family, especially mothers, play an important role in prevention of this disease in children. The present study aimed to determine the knowledge, attitude, and performance of mothers regarding preventive behaviors of otitis media in infants.

  Methods

  This analytical cross-sectional study was conducted by random sampling method on 240 mothers of infants referring to health centers of Arak City, Iran, in 2021. Data were collected by a questionnaire whose reliability and validity were previously confirmed and were analyzed with SPSS software using descriptive and analytical statistical tests including Spearman correlation coefficient and independent t-test. P < 0.05 was considered as the significance level.

  Findings

  The mean age of children was 11.40 ± 6.05 months and 194 (80.8%) mothers were housewives. 16.2% of mothers had desirable knowledge about otitis media and 67.1% had moderate knowledge. 92.5% of mothers had desirable attitude and 7.5% had moderate attitude. Besides, performance score was desirable in 58.3% of mothers, moderate in 39.2%, and weak in 2.5%. There was a significant relationship between knowledge score with attitude of mothers (r = 0.320, P < 0.001) and performance (P < 0.050). The demographic variables including mother’s education, number of children, family income, knowledge, and attitude predicted 0.118% of maternal performance variance in prevention of otitis media in infants.

  Conclusion

  Most mothers had weak or moderate knowledge and performance about prevention of otitis media in infants. Mother's background factors including education and household income are effective in this field. Therefore, educational planning is necessary to improve the knowledge and performance of mothers.

  Keywords: Otitis media, Knowledge, Attitude, Children, Ear infection, Mothers