فهرست مطالب

مدیریت سبز و توسعه - پیاپی 1 (بهار و تابستان 1401)
 • پیاپی 1 (بهار و تابستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/11/11
 • تعداد عناوین: 12
|
 • حسن افراخته صفحات 1-15

  اقتصاد کنونی جهان، اکوسیستم ها و جوامع انسانی را در تنگنای بحرانی قرار داده است. سرمایه داری نولیبرال در پی حداکثر سازی سود، همه عناصر طبیعت را به کالا تبدیل کرده و آن را توجیه علمی می نماید. هدف اصلی مقاله حاضر، ارایه چارچوب مفهومی در اقتصاد اکولوژیک است. در معنای دقیق علمی، اقتصاد بوم شناختی به سیستم اقتصادی اطلاق می شود که با اصول اولیه اکولوژی و نیز "اصول سیستمی زندگی" هماهنگی دارد. اقتصاد بوم‌شناختی به معنای وسیع‌تر به تیوری و عمل اقتصادی اشاره دارد که اقتصاد را مسلط بر حوزه‌های طبیعت، جامعه و فرهنگ نمی بیند بلکه معتقد است که اقتصاد باید همراه و در درون طبیعت، جامعه و فرهنگ، فعال باشد. از نظر روش شناسی، چهار اصل اساسی برای اقتصاد بوم‌شناختی بر اساس نظریه سیستم‌های حیات و فلسفه ارگانیسم مشخص می شود. این چهار اصل عبارتند از سیستم های تودرتو، شبکه های خود مولد، سیستم های باز و تعاملات شناختی. پرسش اساسی آن است که چگونه می توان این اصول را برای طراحی یک سیستم اقتصادی اکولوژیکی که در سطوح فردی، اجتماعی و زیست محیطی تسهیل کننده زندگی است، به کار برد. تحقیق حاضر، اقتصاد بوم‌شناختی را به تیوری سیستم‌ها متصل می‌کنند که می تواند توجیه کننده ضرورت تحقیق باشد. یافته‌ها نشان می دهد که اقتصاد بوم‌شناختی باید به فعالیت‌هایی که رفاه انسان‌ها و غیرانسان‌ها و همچنین کل اکوسیستم‌ها را به حداکثر می‌رساند، اولویت بدهد و هدف اصلی آن باید خدمت به فرآیندهای زندگی در سیستم‌های اجتماعی و اکولوژیکی باشد.

  کلیدواژگان: اقتصاد بوم شناختی، نظریه سیستم ها، شبکه های تو در تو، فلسفه ارگانیسم
 • زهرا رجائی، سمیرا پور، علیرضا دهقانی صفحات 17-31

  با توجه به اهمیت مدیریت دانش و نقش آن در پیشبرد سازمان‌ها، هدف پژوهش حاضر بررسی نقش سرمایه فکری سبز و نوآوری های فناورانه سبز بر مدیریت دانش است. این پژوهش از نوع توصیفی است و از نظر هدف کاربردی محسوب می‌شود. جامعه آماری شامل کارکنان شرکت نفت استان خراسان جنوبی است که حجم کل جامعه آماری برابر با 170 نفر بوده است. از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده تعداد 118 نفر با استفاده از جدول مورگان انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‏ها پرسشنامه مدیریت دانش پاتریک و همکاران (2009) و پرسشنامه سرمایه فکری سبز درویشی و ضیایی (1396) و نوآوری های فناورانه سبز درویشی و ضیایی (1396) بوده است. تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه‌ها با روش همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون چندگانه و مدل معادلات ساختاری انجام شده است. نتایج یافته ها نشان داد در بین ابعاد سرمایه فکری سبز، تاثیر سرمایه رابطه ای سبز و سرمایه ساختاری سبز بر مدیریت دانش معنی‏دار بوده ولی تاثیر سرمایه انسانی سبز و نوآوری های فناورانه سبز بر مدیریت دانش معنی‏دار نمی‌باشد. پس سرمایه ساختاری سبز و سرمایه رابطه ای سبز در پیشبرد مدیریت دانش کارکنان سازمان‏ها نقش موثری دارد. ضریب تعیین مدیریت دانش 496% می‏باشد یعنی 6/49درصد تغییرات مدیریت دانش تحت تاثیر سرمایه رابطه ای و سرمایه ساختاری سبز می‏باشد. همچنین شاخص برازش مدل نشان دهنده برازش مناسب مدل ساختاری تحقیق است.

  کلیدواژگان: سرمایه فکری سبز، مدیریت دانش، نوآوری های فناورانه سبز
 • حجت الله صادقی، حسین کوراوند صفحات 33-46

  گردشگری سبز می تواند فرصت های جدیدی خلق نماید و نقش مهمی در زنده نگاه داشتن سنت های فرهنگی و محلی ایفا نماید. منطقه کوهرنگ از مهمترین مناطق اکوتوریسمی است که سالانه گردشگران زیادی را به دلیل مناطق بکر طبیعی جذب می نماید. بنابراین گام اول در راستای توسعه گردشگری این منطقه، بررسی وضعیت شاخص های گردشگری سبز و سپس ارایه راهکارهای مناسب است. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر داده های پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق را جمعیت ساکن در مناطق روستایی شهرستان کوهرنگ بالغ بر 35183 نفر تشکیل داده است که براساس جدول مورگان 379 نفر تعیین شد. روایی پرسش نامه با استفاده از نخبگان و پایایی نیز با ضریب کرونباخ برابر با 78/0 تایید شد. نتیجه آزمون جهت سنجش میزان برخورداری منطقه کوهرنگ از شاخص های گردشگری سبز در سطح کمتر از 05/0 معنادار بوده است. از میان 21 شاخص بررسی شده، شاخص امنیت با میانگین 03/4 از وضعیت خوب و شاخص های زنده نگاه داشتن سنت های فرهنگی و محلی(59/3)، بهبود فناوری و اینترنت(47/3) و مدیریت پسماند و زباله(43/3) دارای وضعیت متوسط در منطقه کوهرنگ بوده است. همچنین 6 راهبرد شامل مدیریت و تدوین قوانین، فرهنگ سازی و خدمات آموزشی، مشاوره ای و اعتباری، ایجاد اقامتگاه و دهکده های گردشگری، مشارکت محلی در حفاظت از محیط زیست، توسعه و توزیع خدمات گردشگری و حفظ محیط زیست مبتنی بر ظرفیت های موجود برای توسعه گردشگری سبز در منطقه پیشنهاد شده است.

  کلیدواژگان: گردشگری سبز، اکوتوریسم، منطقه کوهرنگ
 • معصومه عربشاهی، لنا مخارقی صفحات 47-62

  خدمات بانکداری الکترونیک که ارتباط نزدیکی با تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات دارد از جمله عوامل بسیار مهم در ایجاد مزیت رقابتی برای بانک‏ها و جذب مشتریان و رضایت‌مندی آن‏ها است. لذا هدف این پژوهش بررسی کیفیت خدمات اینترنت بانک بر وفاداری، رضایت مشتریان، ارزش ادراک شده و اعتماد در شعب بانک شهر مشهد بوده است. این پژوهش از حیث هدف کاربردی و از حیث ماهیت توصیفی – پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش حاضر تمامی مشتریان شعب بانک شهر در مشهد هستند که از این جامعه آماری، 384 نمونه به روش نمونه‌گیری در دسترس در نظر گرفته شده است. ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه کینگ شات و همکاران (2018) و لیونلو و همکاران (2020) بوده است. جهت سنجش روایی صوری از نظر خبرگان و برای بررسی روایی سازه از روایی همگرا، واگرا و تحلیل عاملی استفاده شده است. جهت سنجش پایایی از آلفای کرونباخ و پایایی مرکب استفاده شد. مقدار آلفای کرونباخ کل آن 926/0 برآورد شد که در محدوده‌ی قابل پذیرش قرار دارد. تحلیل داده‌ها با روش مدلیابی معادلات ساختاری و با نرم‌‌افزار اسمارت پی‌ال‌اس 3 انجام شده است. نتایج نشان داد کیفیت اینترنت بانک بر رضایت، ارزش ادراک‌شده و اعتماد مشتری تاثیرگذار است. از طرفی تاثیر کیفیت اینترنت بانک، رضایت، ارزش ادراک‌شده و اعتماد مشتری بر وفاداری مشتری معنادار گزارش شده است.

  کلیدواژگان: بانکداری سبز، ارزش ادراک شده، اعتماد مشتری، رضایت مشتری، کیفیت اینترنت بانک، وفاداری مشتری، بانک شهر
 • سعیده باباجانی محمدی صفحات 63-80

  امروزه تامین آب آشامیدنی شهری، از چالش های جدی در مدیریت شهری است. در نتیجه تخمین مصرف آب منازل مسکونی و شناسایی عوامل موثر بر الگوی تقاضای آب، از موارد مهم در مدیریت و برنامه ریزی تقاضای آب شهری و در نتیجه کنترل بحران آب است. راه حل موثر، تنها عرضه آب نیست بلکه اتخاذ سیاست ها و تدابیر لازم مبتنی بر الگوی مصرف و توجه کافی به عوامل تقاضای آب از اهمیت بالایی برخوردار است. در مقاله حاضر، به بررسی پارامترهای تاثیرگذار بر الگوی تقاضای آب شرب خانوارها پرداخته می شود. روش انجام این تحقیق توصیفی- تحلیلی بوده، به طوری که ابتدا عوامل موثر بر الگوی مصرف آب شناسایی و سپس نسبت به تهیه پرسشنامه اقدام شده است. بدین منظور با توجه به مطالعات مختلف و استفاده از نظر خبرگان و متخصصان دراین زمینه معیارها و شاخص های مختلفی در نظر گرفته می شود که می تواند بر الگوی مصرف آب شرب تاثیرگذار باشد. این معیارها شامل عوامل اقتصادی، آموزش، جداسازی آب شرب و بهداشتی، فنی مهندسی و تکنولوژی، مباحث قانونی و نظارتی و تبلیغات و اطلاع رسانی بوده است. در مرحله بعد براساس پرسشنامه میانگین نظرات در مورد هر یک از شاخص ها به دست آمده و در نهایت با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی، اولویت بندی شاخص ها انجام شده است. نتایج به ترتیب اولویت، شامل معیارهای فنی و مهندسی و تکنولوژی، جداسازی آب شرب و بهداشتی، مباحث قانونی و نظارتی، آموزش، اقتصادی و تبلیغات و اطلاع رسانی بوده است.

  کلیدواژگان: بحران آب، مدیریت مصرف، آب خانگی، اصلاح الگوی مصرف، تحلیل سلسله مراتبی
 • ابراهیم براتی، حمید صابری صفحات 81-92

  امروزه رویکرد های مختلفی برای رسیدن به تعادل و پایداری شهری ارایه شده است، یکی از این رویکردها، شهر اکولوژیک است. با مطرح شدن مباحث توسعه پایدار در سطح جهانی و رویکردهای آن به ویژه در حوزه محیطی، افق های جدیدی برای مدیران و برنامه ریزان شهری گشوده شده است. رویکرد شهر اکولوژیک، رویکردی است جامع و یکپارچه که تمامی اهداف و ابعاد توسعه شهری را با محور قرار دادن پایداری محیطی، توسعه اقتصادی و عدالت اجتماعی مطرح می سازد. هدف این مقاله الگوسازی مصرف پایدار مواد و انرژی در شهرهای اکولوژیک است. پژوهش حاضراز نظر هدف کاربردی، از نظر ماهیت توصیفی - تحلیلی است. روش گردآوری اطلاعات به صورت اسنادی و تحلیل محتوا بوده است. نتایج نشان می دهد در حال حاضر تاکید ویژه ای بر توسعه شهرهای اکولوژیک در سطح دنیا می شود و در الگوی پیشنهادی مصرف مواد و انرژی شهراکولوژیک تاکید بر استفاده از انرژی های پاک به جای سوخت های فسیلی، استفاده مجدد از پساب فاضلاب شهری و بازیافت زباله جهت کاهش رد پای اکولوژیک، استفاده از زباله های آلی به عنوان کود کمپوست و آب باران برای کشاورزی، استفاده از انرژی خورشیدی مورد تاکید می باشد. همچنین استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر و کارا ساختن مصرف انرژی دو راهکار اصلی تحقق پایداری انرژی، کاهش مصرف سوخت های فسیلی و به دنبال آن افزایش عرضه انرژی سالم و مدیریت سبز است.

  کلیدواژگان: توسعه پایدار، شهر اکولوژیک، الگوسازی، مدیریت مصرف
 • الهه الله یاری، نرجس سادات مزاری مقدم، نگین ناصح صفحات 93-116

  اصطلاح دانشگاه سبز معمولا در سراسر جهان تحت عنوان فعالیت هایی شناخته می شود که چشم اندازی در جهت توسعه پایدار دارند. همچنین این عنوان نشان دهنده مسیولیت مهمی است که در کشورهای توسعه یافته، توسط آموزش عالی در جهت آموزش محیط زیست بایستی انجام گیرد. در دانشگاه های سبز بایستی برای کنترل و حذف آلاینده های محیط زیستی تدابیر دقیقی ازجمله، ساماندهی فاضلاب دانشگاه و کنترل ضایعات جامد تولیدی و حتی کاهش آلاینده های هوا صورت گیرد. راهکار مهمی که در این میان مطرح می شود، کاهش مصرف انرژی و تا حد امکان استفاده از انرژی های نو، قابل تجدید و زیست سازگار مانند انرژی باد، آب و بیومس، بجای سوخت های فسیلی است. در دانشگاه های سبز باید از ماهیت ساختمان های سبز یا همان ساختمان های دوستدار محیط زیست بهره مند شد تا علاوه بر رعایت مسایل محیط زیستی، دانشجویان نیز بتوانند در یک محیط سالم با اصول حفاظت محیط زیست به طور عملی آشنا گردند. از این رو در این مطالعه، در کنار استفاده از برخی کتاب‌ها و مقالات، به پایگاه‌های اینترنتی مراجع رسمی و دانشگاه‌های سبز دنیا مراجعه شد تا بتواند بخشی از معیارها، شاخص‌ها، فعالیت‌ها، برنامه‌ها، دیدگاه‌ها و موفقیت‌های پیشگامان توسعه پایدار دانشگاه سبز را معرفی نماید. لذا هدف از این مطالعه، بررسی معیارها و مدل های مدیریت سبز و بررسی اقدامات دانشگاه علوم پزشکی بیرجند تا سال 1400 در این زمینه می باشد.

  کلیدواژگان: مدیریت سبز، مدیریت منابع، توسعه پایدار، محیط زیست، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
 • محمود فال سلیمان، جواد میکانیکی، مرجان نیک شعار صفحات 117-132

  اکوتوریسم به عنوان گونه ای از گردشگری در طبیعت مورد توجه برنامه ریزان در ایران است چراکه برای تقویت اقتصاد محلی جایگاه مهمی دارد. استان خراسان جنوبی علیرغم محدودیت های زیست – محیطی در زمینه رشد و توسعه، از قابلیت ها و جاذبه ای متنوعی در زمینه گردشگری طبیعی برخوردار است که گردشگری کویری یکی از این زمینه ها است. هدف این مقاله شناخت و تحلیل اقتصادی گردشگری کویری و بیان چالش های آن جهت توسعه سکونتگاه های پیرامون کویرهای هدف گردشگری در بستر جغرافیایی این استان می باشد. روش پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی و تحلیلی و از نظر هدف کاربردی می‌باشد. جامعه مورد مطالعه در این تحقیق شامل روستاهای هدف گردشگری در حاشیه هفت کویر گردشگری استان خراسان جنوبی می‌باشد. کل جمعیت روستاها و کمپ های کویرهای یاد شده در سال1395 برابر با 130 خانوار هستند. نتایج تحقیق نشان می دهد که در ارتباط با مزیت های گردشگری در نواحی کویری عوامل متعددی دخیل هستند که مهمترین آنها مربوط به ایجاد آرامش روحی و روانی، استفاده از چشم انداز های خاص کویری جهت فعالیت هایی مانند عکاسی می باشد. در بخش اقتصادی تاثیر گردشگری بر وضعیت اقتصادی خانوارهای از ابعاد مختلف با گزینه زیاد ارزیابی گردیده است. همچنین در خصوص موانع گردشگردی در مناطق کویری بیشتر شرایط نامساعد طبیعی از جمله شرایط دمایی، گردوغبار و ریزگردها در اولویت قرار گرفته است.

  کلیدواژگان: جاذبه های کویری، توسعه پایدار، اکوتوریسم، گردشگری سبز، استان خراسان جنوبی
 • احمد رومیانی صفحات 133-146

  در مقاله حاضر فاکتورهای زمانی سال و فصل بر تعداد گردشگران خارجی و داخلی بازدیدکننده گنبد سلطانیه در استان زنجان بین سالهای 2004 تا 2015 در قالب معادلات رگرسیونی برازش یافت. گنبد سلطانیه در استان زنجان سومین گنبد مرتفع جهان با ارتفاع 5/48 متر می باشد. داده ها شامل30684 گردشگر خارجی و1455619گردشگر داخلی بود که توسط سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی استان زنجان جمع‏آوری شده است. برازش معادلات رگرسیونی با استفاده از نرم افزار 2014 SAS در محیط ویندوزانجام شد. برآورد روند سالیانه و فصلی بازدیدکنندگان از طریق ضریب تعیین تعداد گردشگران ارزیابی شد. نتایج تحقیق نشان داد که میانگین روند گردشگران خارجی63±269 و رشد آن با ضریب تعیین 0.64 است (p<0.05). به طوری که این روند به ترتیب برای فصل های بهار، تابستان، پاییز و زمستان خارجی 92 ± 16، 86± 22 ، 29± 58 و 6 ± 5 با ضریب تعیین 0.77، 0.60، 0.47 و 7.5 برآورد شد که طی این فصل ها کاهش چشم گیری داشته است و روند زمستانه آن معنی دار نشده است (p>0.05). میانگین کل این روندها برای گردشگران داخلی 1048±7308 (p<0.05)) و ضریب تعیین آن 0.83 است. روند فصلی آن (همراه با ضریب تعیین آن) به ترتیب فصل 3960 ± 743 ((r2=0.73 2300 ± 387 ((r2=0.85، 134± 90 ((r2=4.2 و 120 ± 259 ((r2=0.32برآورد شد. نتایج حاضر نشان داد که تعداد گردشگران خارجی و داخلی را می‏توان با ضریب تعیین قابل قبول پیش‏بینی کرد که در برنامه‏ریزی‏های آینده برای پیشرفت صنعت گردشگری در این مکان مفید خواهد بود.

  کلیدواژگان: گردشگری، معادلات رگرسیونی، ضریب تعیین، گنبد سطانیه
 • حسن مومنی صفحات 147-161

  امنیت در بعد اقتصادی یکی از مهمترین ابعاد امنیت ملی بوده و از اصول اساسی کشورها برای دستیابی به توسعه محسوب می شود. از معیارهای کلیدی در توسعه امنیت اقتصادی، گسترش امنیت غذایی است که ریشه در تولیدات روستایی دارد و افزایش آن پایداری نواحی روستایی را موجب می شود. هدف تحقیق حاضر، بررسی معیارهای موثر بر امنیت اقتصادی به ویژه معیار امنیت غذایی در نواحی روستایی شهرستان نوشهر است. روش تحقیق حاضر توصیفی- تحلیلی بوده و جامعه آماری تحقیق را روستاییان شهرستان نوشهر تشکیل می دهد. مجموعا 22 شاخص در بعد امنیت اقتصادی و از زیر گروه معیارهای امنیت غذایی، رفع فقر، تنوع بخشی، کاهش آسیب پذیری، سازگاری با محیط، کارایی و بهره وری بدست آمد. داده های تحقیق از مرکز آمار ایران کسب شده است. نتایج نشان داد شرایط مناسب نواحی روستایی که از جمله آن وجود منابع طبیعی، بارش منظم و ذخایر گیاهی و جانوری است، از عواملی هستند که در ایجاد توسعه اقتصادی روستایی شهرستان نوشهر نقش کلیدی ایفا می کنند. شهرستان نوشهر با داشتن مرز دریایی از پتانسیل تجارت و مبادله کالا در سطح منطقه ای برخوردار است. وجود دریا و جنگل به جذب گردشگر کمک فراوانی می کند. تمامی عوامل یاد شده در ایجاد اشتغال موثر اند و امنیت اقتصادی در نهایت امنیت غذایی نواحی روستایی را تامین می کنند.

  کلیدواژگان: توسعه اقتصادی، امنیت غذایی، پایداری روستایی، تنوع شغلی و شهرستان نوشهر
 • داود جمینی، علی شمس الدینی صفحات 163-173

  سرمایه اجتماعی بنیان و رکن اصلی تشکیل تعاونی های روستایی است و نقش بسزایی را در توسعه فعالیت های تعاونی ها ایفا می نماید. هدف پژوهش حاضر شناسایی مهم ترین اثرات سرمایه اجتماعی بر فعالیت تعاونی های روستایی است که به صورت مطالعه موردی در استان فارس انجام گرفته است. جامعه آماری پژوهش را اعضای تعاونی های فعال استان فارس تشکیل می دهد که از میان آن ها نمونه آماری انتخاب شده است. ابزار اصلی برای جمع آوری داده های میدانی، پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی و پایایی آن با رعایت اصول روش تحقیق های میدانی به تایید رسیده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از تکنیک تحلیل عاملی اکتشافی در قالب نرم افزار SPSS استفاده شده است. نتایج نشان داد سرمایه اجتماعی، به واسطه چهار مولفه کلیدی شناسایی شده، توانسته است 821/77 درصد واریانس تعاونی های روستایی را تبیین نماید. این مولفه های به ترتیب اهمیت عبارت اند از: توسعه کارآفرینی و کسب و کار (634/22 درصد)، تقویت سرمایه گذاری (962/20 درصد)، توسعه بازاریابی (345/17 درصد) و تقویت بنیان مالی معیشتی (881/16 درصد).

  کلیدواژگان: توسعه پایدار، تعاونی روستایی، سرمایه اجتماعی، مدل سازی معادلات ساختاری، استان فارس
 • حسنعلی فرجی سبکبار، بهمن طهماسی، فاطمه جمشیدی صفحات 175-187

  منابع طبیعی نقش اساسی در حفظ تعادل محیط‌زیست، حفظ تنوع زیستی و توسعه اقتصادی ملی دارند، به همین سبب برنامه‌ریزی برای مدیریت، ساماندهی و بهره‌برداری بهینه از این منابع حیاتی ضرورت دارد. طی دهه‌های اخیر متاثر از چالش‌های اقلیمی، کاهش بارندگی، خشکسالی‌های متمادی و ضعف در نظام برنامه‌ریزی کشور، عرصه‌های منابع طبیعی به ویژه جنگل‌ها و مراتع دچار تغییرات قابل توجهی شده‌اند. از جمله این تغییرات می‌توان به تخریب جنگل‌ها و مراتع اشاره نمود. بنابراین هدف از پژوهش حاضر بررسی تغییرات سطح جنگل‌ها و مراتع کشور طی دوره زمانی 1385 تا 1399 در پهنه فضایی ایران است. این مطالعه از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر روش به صورت توصیفی - تحلیلی است. داده‌های مورد استفاده از مرکز آمار ایران استخراج شده است. تحلیل داده‌ها با استفاده از تکنیک‌های آمار فضایی و در محیط نرم‌افزار Arc Map انجام شده است. یافته‌های پژوهش در سطح ملی نشان دهنده کاهش قابل توجه سطح مراتع و افزایش نسبی سطح جنگل‌ها طی دوره زمانی مورد بررسی است. در بین استان‌ها نیز 11 استان دارای کاهش در سطح جنگل‌ها و 21 استان دارای کاهش در سطح مراتع بوده‌اند. یافته‌های حاصل از تحلیل فضایی نیز بیانگر شکل‌گیری سه خوشه داغ مربوط به مقادیر بالای سطح عرصه‌های جنگلی در غرب و جنوب کشور و همچنین شکل‌گیری یک خوشه داغ مربوط به مقادیر بالای عرصه‌های مرتعی در مناطق مرکزی و شرق ایران است.

  کلیدواژگان: تغییرات فضایی، تغییرات زمانی، منابع طبیعی، جنگل، مرتع
|
 • Hassan Afrakhteh Pages 1-15

  The current world economy has put ecosystems and human societies in critical straits. Neoliberal capitalism, in order to maximize profits, turns all elements of nature into commodities and justifies it scientifically. The main goal of this article is to present a conceptual framework in ecological economics. In the strict scientific sense, ecological economy refers to an economic system that is in harmony with the basic principles of ecology as well as "systemic principles of life". In a broader sense, ecological economics refers to economic theory and practice that does not see the economy dominating the fields of nature, society and culture, but believes that the economy should be active within nature, society and culture. In terms of methodology, four basic principles for ecological economics are identified based on the theory of life systems and the philosophy of organism. These four principles are nested systems, self-generating networks, open systems and cognitive interactions. The basic question is how these principles can be used to design an ecological economic system that facilitates life at the individual, social and environmental levels. The current research connects the ecological economy to the systems theory, which can justify the necessity of the research. The findings show that ecological economics should give priority to activities that maximize the well-being of humans and non-humans, as well as whole ecosystems, and its main goal should be to serve life processes in social and ecological systems.

 • Zahra Rajaei, samira pour, alireza dehghani Pages 17-31

  Considering the importance of knowledge management and its role in advancing organizations, the purpose of this research is to investigate the role of green intellectual capital and green technological innovations on knowledge management. This research is of a descriptive type and in terms of its purpose, it is considered a part of applied research. The statistical population of this research includes the employees of South Khorasan Oil Company, the total size of the statistical population is 170 people. 118 people were selected by simple random sampling method using Morgan's table. The data collection tool is the knowledge management questionnaire of Patrick et al. (2009) and the intellectual capital questionnaire of Sabz Darvishi and Ziaei (2016) and the technological innovations of Sabz Darvishi and Ziaei (2016). In order to analyze data and test hypotheses, Pearson correlation method, multiple regression analysis and structural equation model were used. The results of the findings showed that among the dimensions of green intellectual capital, the effect of green relational capital and green structural capital on knowledge management is significant but the impact of green human capital and green technological innovations on knowledge management is not significant. So, green structural capital and green relational capital play an effective role in advancing the knowledge management of organizations' employees. The knowledge management coefficient is 496%, which means that 49.6% of knowledge management changes are influenced by relational capital and green structural capital. Also, the model fit index shows the appropriate fit of the research structural model.

  Keywords: green intellectual capital, knowledge management, green technological innovations
 • hojatollah sadeghi, Hossein Koravand Pages 33-46

  Green tourism can create new opportunities and play an important role in keeping cultural and local traditions alive. Kohrang region is an important ecotourism regions that attracts many tourists every year due to its pristine natural areas. The first step in the direction of tourism development in this region is to examine the status of green tourism indicators and then providing appropriate solutions.The research method is descriptive-analytical and based on survey data. The statistical population of the research consists of the population living in the rural areas of Kuhrang city totaling 35183 people, which was determined as 379 people .The validity of the questionnaire was confirmed by using elites and reliability with Cronbach's coefficient equal to 0.78. The result to measure the level of green tourism indicators in Kuhrang region is significant at a level of less than 0.05. Among the 21 examined indicators, the security index with an average of 4.03 is of good condition and the indicators of preserving cultural and local traditions (3.59), improving technology and the Internet (3.47) and managing waste and garbage (3.43) ) had an average status in Kuhrang region. Other indicators of green tourism have had a weak situation. Also, the result showed that 6 strategies include management and formulation of laws, culture building and educational, advisory and credit services, establishment of tourist accommodation and villages, local participation in environmental protection, development and distribution of tourism services and environmental protection based on existing capacities for the development of green tourism in the region.

  Keywords: Green Tourism, Ecotourism, Kuhrang Region
 • Masoome Arabshahi, Lena Makhareghi Pages 47-62

  Electronic banking services, which are closely related to information and communication technology, are among the most important factors in creating a competitive advantage for banks and attracting customers and their satisfaction. Therefore, the purpose of this study was to investigate the quality of Internet banking services on loyalty, customer satisfaction, perceived value and trust in Shahr Bank branches in Mashhad. This research is applied in terms of purpose and descriptive-survey in nature. The statistical population of the present study is all customers of Shahr Bank branches in Mashhad. From this statistical population, 384 samples have been considered by available sampling method. Data collection tools were King Shot et al. (2018) and Lionello et al. (2020). Convergent, divergent and factor analysis were used to assess the face validity from the experts' point of view and to evaluate the construct validity. Cronbach's alpha and composite reliability were used to measure reliability. The total Cronbach's alpha value was estimated to be 0.926, which is in the acceptable range. Data analysis was performed using structural equation modeling method and Smart PLS 3 software. The results showed that the quality of Internet banking affects customer satisfaction, perceived value and trust. On the other hand, the effect of internet banking quality, satisfaction, perceived value and customer trust on customer loyalty has been reported to be significant.

  Keywords: Perceived Value, Customer Trust, Customer Satisfaction, Internet Banking Quality, Customer Loyalty
 • Saeideh Babajani Mohammadi Pages 63-80

  Worldwide supply of drinking water to cities is one of the major challenges of urban management Consequently, estimating residential water demand and identifying the factors affecting the water demand pattern is one of the most important issues in managing and planning urban water demand and thus controlling the water crisis. An effective solution is not only the supply of water, but also the adoption of policies and measures based on consumption patterns and adequate attention to the factors of water demand. This study investigates the parameters affecting the pattern of household water demand. The method of this research is descriptive-analytical, so that the effective factors on water consumption pattern are identified and then the questionnaire is prepared. For this purpose, according to different studies and using experts and experts in this field, different criteria and indicators are considered that can influence the pattern of drinking water consumption. These include economic factors, training,, detaching drinkable and hygienic water, technical engineering and technology, legal and regulatory issues, and advertising and informing. Each of these metrics includes several strategies that examine how metrics are implemented. In the next step, based on the questionnaire, the average comments on each of the indicators are obtained and finally the indicators are prioritized using Analytic Hierarchy Process.

  Keywords: Water Demand Pattern, Drinking Water, Analytic Hierarchy Process, Descriptive Analytical Model, Water Crisis
 • Ebrahim Barati, Hamid Saberi Pages 81-92

  Today, sustainable development is the focus of many countries in the world. In the passage of time, this concept has been transformed from focusing only on the environmental dimension or looking at a project towards sustainable development, to a current that has different economic, social and environmental dimensions. Various approaches have been presented to achieve urban balance and sustainability, one of these approaches is the ecological city. With the discussion of sustainable development at the global level and its approaches, especially in the environmental field, new horizons have been opened for managers and urban planners. The ecological city approach is a comprehensive and integrated approach that presents all the goals and dimensions of urban development with the focus on environmental sustainability, economic development and social justice. The purpose of this article is to model the sustainable consumption of materials and energy in ecological cities. The current research is descriptive-analytical in terms of applied purpose. The method of gathering information was in the form of documents and content analysis. emphasis is placed on the use of clean energy to Instead of fossil fuels, the reuse of municipal wastewater and waste recycling to reduce the ecological footprint, the use of organic waste as compost and rainwater for agriculture, the use of solar energy is emphasized, and the use of renewable energy sources. And making energy consumption efficient are the two main ways to achieve energy sustainability, reducing the consumption of fossil fuels and then increasing the supply of healthy energy.

  Keywords: Modeling, Ecological City, Sustainable Development, Materials, Energy
 • Elaheh allahyari, Narjes Sadat Mazari Moghaddam, Negin Nasseh Pages 93-116

  The term “Green University” is usually known worldwide as activities that provide outlooks for sustainable development. Moreover, this title indicates a crucial responsibility that should be done by higher education in developed countries to teach about the environment. Green universities should take some accurate measures, including university's sewage management, solid waste control, and air pollutant reduction to control or eliminate environmental pollutants. Reduction of energy consumption and use of new renewable and biocompatible energies, such as wind, water, and biomass instead of fossil fuels are some significant solutions adopted in this case. In green universities, the nature of green or eco-friendly buildings must be used to follow environmental issues and allow students to get familiar with a healthy environment based on environmental protection principles in practice. Therefore, the extant study used some books and articles and searched through websites of formal authorities and green universities to introduce some criteria, indicators, activities, plans, views, and successes of green university's sustainable development pioneers. Hence, the extant study aims to examine the criteria and models of green management and investigate the measure taken by Birjand University of Medical Sciences up to 2021.

  Keywords: Green Management, University, Sustainable Development, Environment
 • Mahmoud Falsolyman, Javad Mikaniki, Marjan Nikshoar Pages 117-132
 • Ahmad Roumiani Pages 133-146

  In the present paper the effect of factors such as the time of the year and the season, on the number of domestic and foreign tourists visiting the Sultaniyeh Dome in the Zanjan province located in the north east of Iran from 2004 to 2015 are fit in the form of regression equations The Sultaniyeh Dome that is located in the Zanjan province is the 3rd highest dome of the world with the height of 48.5 meters. The data used in this study is related to 30684 foreign and 1455619 domestic tourists collected by Zanjan Province's Cultural Heritage and Handicrafts Organization in Iran. The surveyed data in this study involves 30684 foreign tourist and 1455619 domestic tourists that were collected by the Zanjan Province's Cultural Heritage and Handicrafts of tourism Organization. Fitting of the data to regression equations was carried out by using the SAS 2014 (Statistical Analysis System) on an IBM PC. Estimation of the annual and seasonal trend of the number of tourists was done by using the coefficient of determination of the number of tourists. The results of the study showed that the average trend of the number of foreign tourists is 269+63 and its growth has a coefficient of determination of 0.64 (p<0.05).‌

  Keywords: Tourism, regression equations, the coefficient of determination, the Sultaniyeh Dome
 • Hassan Momeni Pages 147-161

  One of the main development issues in Iran in the last few decades is the increase in unemployment and migration of young people from rural areas. Therefore, security in the economic dimension is one of the most important aspects of national security and is considered one of the basic principles of countries to achieve development. One of the key criteria in the development of economic security is the expansion of food security, which is rooted in rural production, and its increase will lead to the stability of rural areas. Therefore, the aim of this research is to investigate the effective criteria on economic security, especially the food security criteria in the rural areas of Nowshahr. The current research method is descriptive-analytical and the statistical population of the research is the villagers of Nowshahr. A total of 22 indicators were obtained in the dimension of economic security and from the sub-group of criteria: food security, poverty alleviation, diversification, vulnerability reduction, compatibility with the environment, efficiency and productivity. The process of data analysis was done with SPSS software and the average test of a population. Also, GIS software was used to prepare the maps needed in the research. The results of the research showed that the suitable conditions of the rural areas, including the presence of natural resources, regular rainfall, and plant and animal reserves, are all factors that play a key role in the economic development of the rural areas of Nowshahr.

  Keywords: Economic development, food security, rural sustainability, occupational diversity, Nowshahr city
 • Davood Jamini, Ali Shamsoddini Pages 163-173

  In order to achieve rural development, the formation and activation of cooperatives is one of the most important solutions that policy makers and rural development planners are concerned about. In this regard, social capital is the foundation and main pillar of the formation of cooperatives and plays a significant role in the formation and development of cooperatives. Therefore, the aim of this quantitative and applied research is to investigate the role of social capital on the formation and development of rural cooperatives, which was conducted as a case study in Fars province. The statistical population of the research is made up of the active cooperative members of Fars province, among whom the desired statistical sample is fulfilled. The main tool for collecting field data was a researcher-made questionnaire, whose validity and reliability have been confirmed by following the principles of field research methods. SPSS and Amos Graphics software were used for data analysis. The results of the research showed that the status of social capital indicators is at a relatively acceptable level But The satisfaction status of the members with the indicators related to the performance of rural cooperatives is at a weak level. The results of the final and fitted model of structural equations regarding the investigation of the effect of social capital on the performance of rural cooperatives showed that the independent variable was able to explain about 16% of the variance of the dependent variable of the research with a total effect of 0.397.

  Keywords: sustainable development, rural cooperative, social capital, structural equation modeling, Fars province
 • Hassan Ali Faraji Sabokbar, Bahman Tahmasi, Fatemeh Jamshidi Pages 175-187

  Natural resources play an essential role in maintaining the balance of the environment, preserving biodiversity and national economic development, therefore, planning for the management, organization and optimal use of these vital resources is necessary. Natural resource areas, particularly forests and pastures, have undergone significant changes in recent decades as a result of climate challenges, decreased rainfall, frequent droughts, and weaknesses in the country's planning system. Among these changes, we can mention the destruction of forests and pastures. Therefore, the aim of this research is to investigate the changes in the area of forests and pastures in the country during the period 2006–2020 in the Iranian space zone. This study is applied and descriptive-analytical research. The data used extracted from the Statistical Centre of Iran. Data analysis has been done using spatial statistics techniques in the Arc Map software environment. The research findings at the national level show a significant decrease in the area of pastures and a relative increase in the area of forests during the investigated time period. Among the provinces, 11 provinces had a decrease in the level of forests and 21 provinces had a decrease in the level of pastures. The findings of the spatial analysis indicate the formation of three hot clusters related to the high levels of forest areas in the west and south of Iran, as well as the formation of a hot cluster related to the high levels of pasture areas in the central and eastern regions of Iran.

  Keywords: spatial changes, temporal changes, natural resources, forest, pasture