فهرست مطالب

پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی - سال چهاردهم شماره 61 (تابستان 1401)
 • سال چهاردهم شماره 61 (تابستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/12/14
 • تعداد عناوین: 8
|
 • رویا بازیاری، بهمن خسروی پور، مسلم سواری*، نوذر منفرد صفحات 6-24

  سازمان جهاد کشاورزی می‏تواند نقشی اساسی در توسعه بخش کشاورزی و تحقق امنیت غذایی جامعه داشته باشد. اما به ‏دلیل عدم پویایی لازم عملکرد آن همواره پایین‏تر از اهداف کمی مندرج در برنامه‏ توسعه بوده است بنابراین، بر عملکرد آن نقدی جدی وارد است، در این راستا بررسی عواملی که می‏تواند این سازمان را از رکود و ایستایی خارج نماید و عملکرد آن را بهبود ببخشد از اهمیت بالایی برخوردار است. در این راستا این پژوهش با دیدمان کمی و با روش علی - ارتباطی با هدف بررسی نقش مدیریت دانش و اقدامات راهبردی مدیریت منابع انسانی بر عملکرد سازمانی جهاد کشاورزی انجام شد. جامعه‏ ی آماری، همه‏ ی کارشناسان جهاد کشاورزی استان بوشهر به تعداد 400 تن بود. با استفاده از جدول کرجسی و مورگان 210 تن از آنان با روش نمونه‏ گیری تصادفی طبقه‏ ای با انتساب متناسب انتخاب شدند. ابزار اصلی تحقیق پرسشنامه‏ای بود که روایی شکلی آن توسط نظرسنجی از اعضای هییت علمی گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان و روایی محتوایی آن با محاسبه AVE و پایایی آن با استفاده از تتای ترتیبی تایید شد. مقیاس پرسشنامه مورد استفاده برای بررسی دیدگاه پاسخگویان براساس طیف لیکرت (1- خیلی‏کم تا 5- خیلی زیاد) بود. پردازش داده‏ ها با استفاده از نرم‏افزار SPSSwin18 و Lisrel8.54 انجام شد. نتایج ماتریس همبستگی نشان داد که ارتباط معنی‏داری بین مدیریت دانش، اقدامات راهبردی منابع انسانی و عملکرد سازمانی وجود دارد. یافته‏ های مدلسازی معادلات ساختاری نشان داد سویگان مدیریت دانش قادر است 75 درصد از واریانس عملکرد سازمانی کارشناسان جهاد کشاورزی استان بوشهر را تبیین نماید. علاوه بر این نتایج مدل ساختاری پژوهش، نتایج نشان داد مدیریت دانش می‏تواند از طریق اقدامات راهبردی منابع انسانی بر روی عملکرد سازمانی اثرگذار باشد.

  کلیدواژگان: عملکرد سازمانی، مدیریت دانش، اقدامات راهبردی منابع انسانی، تعالی سازمانی، نوآوری سازمانی
 • زینب الله مرادی*، نشمیل افشارزاده صفحات 25-40
  مطالعه ی حاضر به بررسی نیازهای آموزشی کشاورزان چغندرکار استان با استفاده از مدل بوریچ و تحلیل کوادرانت پرداخته است. جامعه آماری پژوهش را کشاورزان چغندکار و کارشناسان مراکز جهاد کشاورزی استان تشکیل دادند. نمونه گیری از کشاورزان و کارشناسان به ترتیب با استفاده از نمونه گیری در دسترس وخوشه ای به شیوه انتساب متناسب انجام پذیرفت. با بهره گیری از جدول بارتلت و همکاران، 254 نفر از کشاورزان چغندرکار و176 نفر ازکارشناسان به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داد ه ها، پرسشنامه ای مبتنی بر مدل بوریچ بود. نتایج نشان داد بر اساس مدل بوریچ از نگاه چغندرکاران دو موضوع شناسایی، تشخیص و کنترل بیماری های رایزوتونیا و رایزومانیا به عنوان نیاز آموزشی شناخته می-شوند. باتوجه به تحلیل کوادرانت، از دیدگاه کشاورزان چغندکار و کارشناسان پهنه تمامی 29 موضوع آموزشی، به عنوان نیاز آموزشی شناخته شدند. تطبیق و مقایسه نتایج حاصل از دو مدل نشان داد دو نیاز آموزشی شامل شناسایی، تشخیص وکنترل بیماری های رایزوتونیا و رایزومانیا در ربع یک مدل کوادرانت بر دو اولویت اول در مدل نیازسنجی بوریچ از دید کشاورزان منطبق بود. با توجه به ناهمسانی نسبی نتایج حاصل از دو مدل، می توان نتیجه گرفت بین کارشناسان پهنه و کشاورزان در مورد اولویت های آموزشی اختلاف نظر مشهود وجود دارد.
  کلیدواژگان: نیاز آموزشی، چغندرکاران، کرمانشاه، بوریچ، کوادرانت
 • حسین نوری، جواد قاسمی*، علیرضا توکلی صفحات 41-62
  تعامل با موسسه ها و مرکزهای تحقیقاتی، از جمله مولفه های نظام نوین ترویج کشاورزی است که در این راستا و به منظور نقش آفرینی مناسب تر محققان در شبکه دانش کشاورزی، پژوهشگر - مروجان ارشد و محققان معین به عنوان دو کنشگر اصلی تعریف شدند.بر این مبنا، هدف کلی این تحقیق پیمایشی، ارزشیابی اثربخشی پژوهشگر - مروجان ارشد در نظام نوین ترویج کشاورزی با استفاده از الگوی استافل بیم (CIPP) شامل چهار بعد؛زمینه، درونداد، فرایند و برونداد بود. جامعه آماری آن، شبکه تحقیقات در سراسر کشور (1908 تن) بود.حجم نمونه بر اساس فرمول نمونه گیری دانیل، 320 تن برآورد شد که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده گزیده شدند.ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه ای محقق ساخت بود که روایی صوری و محتوایی آن با نظرخواهی از متخصصان و روایی سازه ای (AVE≥0.51) و پایایی پرسشنامه نیز با محاسبه ضریب تتای ترتیبی (θ≥0.77) و پایایی ترکیبی (CR≥0.77) تایید شد.پردازش داده ها در بخش توصیفی با نرم افزارSPSSWin22 و برازش مدل تحقیق نیز با نرم افزار Smart PLS نسخه 3 انجام شد.یافته ها نشان دادند که به ترتیب در زمینه، «تناسب هدف های شبکه پژوهشگر - مروجان ارشد با سیاست های کلان بخش کشاورزی»؛در درونداد، «میزان توان فنی پژوهشگر-مروجان ارشد»؛ در فرآیند «مشارکت در برگزاری دوره های آموزشی مجازی» و در برونداد «کاربردی بودن توصیه های ارایه شده در عرصه » در بالاترین رتبه ها قرار گرفتند.رتبه بندی کلی ابعاد ارزشیابی اثربخشی نیز نشان داد که «برونداد» در بالاترین و «درونداد» در پایین تر رتبه ها قرار گرفتند.همچنین، نتایج به دست آمده از تحلیل عاملی تاییدی نشان داد که مدل ارزشیابی اثربخشی پژوهشگر - مروجان ارشد دارای چهار بعد «زمینه»، «درونداد»، «فرآیند» و «برونداد»؛بود که همگنی و پایایی آنها مورد تایید قرار گرفت.بر این مبنا، به منظور بهبود کار پژوهشگر - مروجان ارشد، پیشنهادهایی در زمینه ایجاد انگیزه، حضور بیشتر در گروه های سیاستگذاری و برنامه ریزی وزارت جهاد کشاورزی، تدوین معیارها و شاخص های مناسب انتخاب، تخصیص ردیف های اعتباری و توسعه زیرساخت های نرم افزاری و سخت افزاری و پشتیبانی لازم ارایه شد.
  کلیدواژگان: نظام نوین ترویج کشاورزی، پژوهشگر - مروجان ارشد، ارزشیابی اثربخشی
 • زهرا کرانی* صفحات 63-82

  پیچیدگی زندگی بشر در دنیای امروز برخورداری از توانایی و قدرت ناشی از دانایی را منوط به بهره برداری از ابزارهای نوین انتقال به منظور دسترسی در این عرصه زمانی کرده است. پژوهش توصیفی-همبستگی حاضر با هدف بررسی ارتباط بین فناوری اطلاعات و ارتباطات با عملکرد شغلی آموزشگران هنرستان ها و مراکز آموزش کشاورزی استان کرمانشاه به واسطه نقش میانجی چابکی سازمانی انجام شد. افراد مشارکت کننده در این پژوهش آموزشگران هنرستان ها و مراکز آموزش کشاورزی استان کرمانشاه به شمار 267 نفر بودند (N=267) که با توجه به تعداد آنها سرشماری شدند. برای گردآوری داده ها از سه پرسشنامه استاندارد فناوری اطلاعات و ارتباطات محمودی (1392)؛ پرسشنامه عملکرد شغلی پاترسون (1990) و پرسشنامه چابکی سازمانی شریفی و ژانگ (2002) استفاده شد. روایی صوری و ظاهری ابزار پژوهش به تایید 7 نفر از اعضای هیات علمی که دارای تجربه در زمینه موضوع بودند، رسید و اصلاحات مورد نظر در پرسشنامه اعمال شد. روایی همگرای پرسشنامه نیز از طریق محاسبه (AVE) انجام شد که معادل 78/0 به دست آمد. پایایی ابزار پژوهش از طریق ضریب تتای ترتیبی (87/0-83/0Ө=) با استفاده از نرام افزار R بررسی شد که برای بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات 83/0، قسمت عملکرد شغلی 86/0، چابکی سازمانی 85/0 و به صورت کلی 87/0 به دست آمد. برای تحلیل داده ها از نرم افزارهای SPSSwin22 و Smart PLSwin3 استفاده شد. نتایج ضریب همبستگی پیرسن نشان داد که بین توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات و چابکی سازمانی، همچنین بین چابکی سازمانی و عملکرد شغلی آموزشگران کشاورزی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان متغیر مستقل بر روی دو متغیر وابسته یعنی عملکرد شغلی و چابکی سازمان به صورت معنی داری تاثیرگذار بود. به طوری که فناوری اطلاعات و ارتباطات 57 درصد از کل واریانس عملکرد شغلی و 34 درصد از کل واریانس چابکی سازمانی را تبیین نمود.

  کلیدواژگان: فناوری اطلاعات و ارتباطات، هنرستان ها و مراکز آموزش کشاورزی، چابکی سازمانی، عملکرد شغلی
 • عبدالرحیم غیاثی، امیر علم بیگی*، احمد رضوانفر، سید محمود حسینی، سید احمدرضا پیش بین صفحات 81-99
  هدف این تحقیق ارایه الگوی ساختاری توسعه مهارت های نرم بایسته در دانشجویان کشاورزی بود. در این راستا، از رویکردی آمیخته (کیفی- کمی) استفاده شد. در بخش کیفی پژوهش، داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 19 تن از اعضای هییت علمی رشته های کشاورزی خبره در موضوع پژوهش با روش نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی گردآوری شد. در این فاز، از رویکرد نظریه داده بنیان جهت طراحی الگوی اولیه پژوهش استفاده گردید. جهت آزمون الگوی حاصل شده، در بخش کمی پژوهش، پس از تایید پایایی و روایی پرسشنامه تحقیق، داده ها از 384 تن از دانشجویان سال چهارم مقطع کارشناسی رشته های کشاورزی گردآوری شد. جهت ارزیابی الگوی پژوهش، از مدل سازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزیی استفاده شد. نتایج پژوهش، الگوی پژوهش را تایید کرد. بر اساس این مدل، عوامل موثر بر مهارت های نرم و پیامد های مهارت‏ های نرم بایسته برای دانشجویان کشاورزی روشن گردید.
  کلیدواژگان: مهارت های نرم، مهارت های نرم ضروری، دانشجویان کشاورزی، نظریه داده بنیان، مدل سازی معادلات ساختاری
 • شهرام مقدس فریمانی*، مریم محمودی صفحات 102-124
  نظام آموزش کشاورزی باید همگام با رشد جمعیت جهان، تغییر اقلیم و همچنین پیشرفت روزافزون دانش و فناوری در علوم کشاورزی، نسل کنونی و آینده کشاورزان را برای حل مساله ها و چالشهای سده پیشرو، رقابت در عرصه داخلی و جهانی، رویارویی با نوسانها و به کارگیری بهینه از فناوریهای نوین آماده سازد. دستیابی به این هد فها نیازمند بازبینی و به روزرسانی پیوسته نظام آموزش کشاورزی و پیش بینی و تدوین رهیافت پسندید ه ی آموزش کشاورزان آینده است. با وجود رسالت عظیمی که نظام آموزش کشاورزی در آماده سازی جوانان و توانمندسازی بهر ه برداران حال و آینده کشور دارد، این نظام با آسیب ها و چالش های متعددی از جمله؛ ضعف در عوامل انگیزشی برای جذب جوانان در رشته های کشاورزی، پایین بودن سهم بخش کشاورزی از پذیرش دانش آموز در آموزش متوسطه کشور، ضعف بنیه علمی و عملی دانشجویان بخش کشاورزی و عدم تمایل بخشهای تولیدی و تجاری کشاورزی در جذب آنان مواجه است. ازاین رو، هدف اصلی این پژوهش، تعیین سویگان رهیافت آموزشی به منظور تربیت کشاورزان آینده در ایران از دیدگاه صاحب نظران و متخصصان نظام آموزش کشاورزی می باشد. این پژوهش به لحاظ هدف، از نوع مطالعات کاربردی و به لحاظ شیوه اجرا مطالع های توصیفی بوده، و به لحاظ دیدمان، از رویکرد کیفی بهره گرفته است. جامعه آماری این بررسی صاحبنظران حوزه آموزش کشاورزی شاغل در دانشگا ه ها، موسسه های تحقیقاتی و سازما نهای اجرایی مرتبط با ترویج و آموزش کشاورزی بودند که در نهایت 10 نفر از آنها با استفاده از روش نمونه گیری هدف دار انتخاب شدند. داد ه های مورد نیاز در این پژوهش با استفاده از مصاحبه و مرور گزارش های منتشر شده جمع آوری شد. پس از کدگذاری داد ه ها و استخراج مفهو م ها و مقوله ها، سویگان رهیافت آموزش کشاورزان آینده ایران شامل آرمان و فلسفه، هد فها، راهبردها و راهکارها و برنامه های اجرایی شناسایی و تبیین شدند. در نهایت بر اساس یافته های حاصل مواردی که باید در تدوین نقشه راه آموزش کشاورزی کشور در نظر گرفته شود، پیشنهاد شد.
  کلیدواژگان: رهیافت آموزشی، کشاورزان آینده، آموزش کشاورزی، نظام آموزش کشاورزی
 • رامین طاهری، رضا موحدی، سعید کریمی، مهرداد پویا* صفحات 125-140

  تحقیق کاربردی حاضر در راستای شناسایی شاخصهای تدریس اثربخش، با استفاده از روش پیمایشی و پرسشنامه انجام شده است. پرسشنامه در مجموع شامل 105 سوال بود که 7 سوال مربوط به ویژگی های فردی و بقیه سوالات مربوط به سه بخش مهارت های حرفه ای (26 سوال)، مهارت های عمومی تدریس (36 سوال) و مهارت های فنی (25 سوال) بودند. جامعه آماری پژوهش شامل اساتید کشاورزی دانشگاه های بوعلی سینا (80 =N) و رازی (72=N) می باشد. برای تعیین حجم نمونه از جدول مورگان استفاده گردید که مجموعا 129 نفر از اساتید کشاورزی دانشگاه های بوعلی سینا (66 نفر) و رازی (63 نفر) به عنوان نمونه های تحقیق انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل داده ها در دو بخش آمار توصیفی و تحلیلی با استفاده از نرم افزار SPSS22 و   smartPLS3انجام گرفت. نتایج نشان داد مهم ترین شاخص های تدریس اثربخش در حیطه  مولفه مهارت های فنی تدریس شامل: داشتن طرح درس و برنامه برای تدریس و تعهد در قبال آن،  رعایت نظم و پیوستگی در تنظیم مطالب درسی و ارایه آن ها، مرتبط نمودن محتوای درس با نیازهای جامعه کشاورزی، در حیطه  مولفه عمومی شامل: گشاده رویی استاد، انعطاف پذیری نسبت به شرایط دانشجویان،  برقراری ارتباط صمیمانه با دانشجویان؛ و مهم ترین شاخص های تدریس اثربخش در حیطه  مولفه خاص حرفه معلمی شامل: تعیین زمان، شرایط و موقعیت کلاس توسط استاد ، اعلام دستورالعمل های صریح و شفاف از سوی استاد، تسلط استاد بر مطالب درسی بوده است. در مدل ساختاری پژوهش، مولفه ی مهارت های حرفه ای، مهارت های فنی و  مهارتهای عمومی به ترتیب با ضریب تاثیر 70/0، 27/0، 19/0  ارتباط مثبت و معنی داری با مولفه ی «تدریس اثربخش» داشتند.

  کلیدواژگان: تدریس اثربخش، مهارتهای حرفه ای، مهارتهای عمومی، مهارتهای فنی، اساتید، دانشکده کشاورزی
 • نصیبه پورفاتح*، علیرضا سید اسحاقی، نرگس عظیمی صفحات 141-154

  رسانه های ترویجی باعث توسعه فعالیت های ترویجی و تاثیرگذاری بالا بر مخاطبان در گروه های مختلف هدف می شود. رسانه ها می توانند متناسب با سطح سواد، سن، ویژگی های اقلیمی، ویژگی های محصول و همچنین فرهنگ و ارزش های دینی و اعتقادی در ساختارهای مختلف تولید و مورد استفاده جمعی و انبوهی و انفرادی قرارگیرند با توجه به این ویژگی ها پس از استقرار نظام نوین ترویج کشاورزی، نگاه ها به رسانه عمیق و کاربردی تر شد به گونه ای که ضمن تلاش برای توسعه کمی و کیفی رسانه های موجود، حرکت به سمت بهره گیری از رسانه های جدید و فن آوری های نوین رسانه ای شتاب دو چندان گرفت. این مقاله مروری روایتی با هدف تبیین نقش نظام نوین ترویج در توسعه رسانه های ترویجی نگارش شد. در این مقاله به مرور و بررسی وضعیت رسانه های ترویجی قبل و بعد از پیاده سازی نظام نوین ترویج با تاکید بر عناصر سیستم مدیریت دانش در دفتر شبکه دانش و رسانه های ترویجی پرداخته شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد پس از پیاده سازی نظام نوین ترویج تحولات مناسبی در تولید برخی از رسانه هایی که از قبل مورد استفاده قرار گرفتند ایجاد شد از این دسته رسانه ها می توان به رسانه های نوشتاری و رسانه های دیداری شنیداری اشاره کرد علاوه بر آن رسانه های جدیدی مانند رسانه های مبتنی بر it و ict اپلیکیشن های کشاورزی، تالار ترویج دانش و فنون کشاورزی، پیام رسان آموزش و ترویج کشاورزی، سامانه اپساز کشاورزی، شبکه برکت ملی و استانی به عنوان بزرگترین شبکه مجازی ترویجی شکل گرفتند.

  کلیدواژگان: نظام نوین ترویج، رسانه های ترویجی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، مدیریت دانش
|
 • Roya Bazyari, Bahman Khosravipour, Moslem Savari *, Nozar Monfared Pages 6-24

  The Agricultural Jihad Organization can play a fundamental role in the development of the agricultural sector and achieving food security of the society. However, due to the lack of necessary dynamics, its performance has always been lower than the desired amount included in the development plan, therefore, its performance is seriously criticized. In this regard, the investigation of the factors that can save this organization from stagnation, and improve its performance is crucial. In doing so, this research was conducted to investigate the role of knowledge management on the organizational performance of Bushehr Agricultural Jihad with the mediating role of strategic measures related to human resource management. The statistical population included all experts of agricultural jihad organization in Bushehr province (400 experts). Using Krejcie and Morgan table, 210 of them were selected by stratified random sampling method with proportional assignment. The main instrument of this research was a questionnaire. The form validity of the questionnaire was confirmed by faculty members of the Department of Agricultural Extension and Education in Agricultural Sciences and Natural Resources University of Khuzestan and its’ content validity was calculated using AVE, eventually, the reliability of the questionnaire was confirmed using ordinal theta. The questionnaire was based on the Likert scale (1- very little to 5- very much). Data processing was performed using SPSSV18 and Lisrelv8.54. The results of structural equation modeling showed that the dimensions of knowledge management can explain 75% of the variance of organizational performance of agricultural jihad experts in Bushehr province. In addition,

  Keywords: organizational performance, Knowledge Management, strategic measures of human resources, organizational excellence, organizational innovation
 • Zeinab Allahmoradi *, Nashmil Afsharzade Pages 25-40
  The present study investigated the training needs of beet farmers in the province using Borich model and quadrant analysis. The study population consisted of beet farmers in Kermanshah province. Sampling was done using stratified random sampling and proportional assignment method. Using the Bartlett et al, table 254 beet farmers and 176 experts were selected as samples. Data collection tool was a questionnaire based on Borich model. Prioritizing the educational needs of these farmers from their point of view using the Borich model showed that two educational needs including identification, diagnosis and control of rhizotonia disease and rhizomania have the highest priority. According to the quadrant analysis, from the point of view of beet farmers and experts, all 29 educational subjects were recognized as educational needs. Comparison of the results of the two models showed that only two training needs( including identification, diagnosis and control of rhizotonia and rhizomania) in the first quarter Quadrant model were consistent with the top two priorities in the Borich need assessment model from the farmers' point of view. Given the inconsistency of the results of the two models,It can be concluded that extension experts and farmers dont have the same vision of educational needs.
  Keywords: Training need, beet farmers, Kermanshah, borichmodel, quadrant analysis
 • Hossein Noori, Javad Ghasemi *, Alireza Tavakoli Pages 41-62
  Interaction with research institutes and centers is one of the components of the new agricultural extension system in Iran. In order to play an appropriate role of researchers in the agricultural knowledge network, senior extension-researchers and supportive researchers were defined as two main actors.Accordingly, the main purpose of this survey research was to evaluate effectiveness of senior extension-researchers in the new agricultural extension system of Iran. Statistical population of the study consisted of research network (N= 1908 pepole),out of whom 320 people determined as sample using Daniel's sampling formula and simple sampling technique. Data were collected through a questionnaire; validity of questionnaire was approved by a panel of experts and construct validity (AVE≥0.51). Reliability of the questionnaire was approved by calculating the Ordinal Theta (θ≥0.77) and composite reliability (CR≥0.77). The collected data were analyzed by SPSSwin22 and Smart PLS3 software. Results of prioritizing showed that, in the context dimension, “compatibility of senior extension-researchers’ objectives with policies of the agricultural sector”; in the input dimension, “technical ability of senior extension-researchers”; in the process dimension, “participating in E-learning courses as teacher”; and finally, in the product dimension, “applicability of the recommendations to target users” were in the highest ranks. Also, results of prioritizing effectiveness evaluation dimensions of senior extension-researchers indicated that "product" was in the highest rank and "input" was in the lowest rank. Besides the confirmation of indicators’ homogeneity and reliability, the results of confirmatory factor analysis confirmed that effectiveness evaluation model had four components (i.e. context, input, process and product).
  Keywords: New Agricultural Extension System, Senior Extension - Researchers, Effectiveness Evaluation
 • Zahra Korani * Pages 63-82

  the present descriptive-correlation research was conducted with the aim of investigating the relationship between information and communication technology and the job performance of teachers in conservatories and agricultural training centers in Kermanshah province through the mediating role of organizational agility. The participants in this research were 267 teachers of conservatories and agricultural education Centers in Kermanshah province (N=267), who were counted according to their number. To collect data from three standard information and communication technology questionnaires of Mahmoudi (2012); Patterson's job performance questionnaire (1990) and Sharifi and Zhang's organizational agility questionnaire (2002) were used.The convergent validity of the questionnaire was also calculated through AVE, which was obtained as 0.78.The research tool was checked through the ordinal theta coefficient (0.83-0.87) using R software, and the ordinal theta rate was 0.83 for information and communication technology, 0.86 for job performance, and 0.86 for organizational agility. 0.85 And overall 0.87 was obtained.SPSSwin22 and Smart PLSwin3 software were used for data analysis.Based on the results of the Pearson correlation coefficient, there was a positive and significant relationship between the development of information and communication technology and organizational agility, as well as between organizational agility and the job performance of agricultural educators.. Information and communication technology as an independent variable had a significant effect on two dependent variables, i.e. job performance and organizational agility. So that information and communication technology accounted for 57% of the total variance of job performance and 34% of the total variance of organizational agility explains.

  Keywords: Information, communication technology, Academies, Agricultural Training Centers, Organizational Agility, Job Performance
 • Abdolrahim Gheyassi, Amir Alambegi *, Ahmad Rezvanfar, Seyed Mahmood Hosseini, Seyed Ahmadreza Pishbin Pages 81-99
  The following research aims to provide a structural model for the development of essential soft skills in agricultural students. In this regard, a mixed approach (qualitative-quantitative) was used. In the qualitative part of the research, the data was collected through semi-structured interviews with 19 Participants (faculty members of agricultural majors) who are expert in the subject of research. Participants were selected using purposeful and snowball sampling methods. In qualitative phase, "grounded theory strategy" was used to design the initial model of the research. In the quantitative part of the research, after confirming the reliability and validity of the instrument, data were collected from 384 of the senior students of agricultural majors. In order to evaluate the research model, Structural equation modeling with partial least squares approach was used. The results of the research confirmed the research model. Based on this model, the factors affecting on essential soft skills and essential soft skills consequences for agricultural students were clarified.
  Keywords: Soft Skills, essential Soft Skills, Agricultural students, Grounded Theory, Structural equation modeling
 • SHAHRAM MOGHADDAS FARIMANI *, Mery Mahmoodi Pages 102-124
  Agricultural education sys tem mus t prepare the current and future generation of farmers to solve the problems and challenges of the next century, domes tic and global competition, fluctuating preparation and make optimal use of new technologies, keeping up with the growth of the world's population, climate change, the increasing advancement of knowledge and technology in agricultural science. Achieving these goals requires continuous review and updating of agricultural education sys tem and the forecas ting and development of a satisfactory approach to educating future farmers. Despite the main mission of the agricultural education sys tem in preparing the youth and empowering the current and future farmers of the country, this sys tem faces many challenges, including; Weakness in motivating young people to agricultural fields, the low share of the agricultural sector in accepting s tudents in the country's secondary education, the weak scientific and practical foundation of agricultural graduates and the unwillingness of the agricultural production and commercial sectors to attract them. So, the main purpose of this s tudy was to determine the main pillars of an approach to agricultural education in order to train future farmers in Iran from the perspective of experts of agricultural education sys tem. In terms of the purpose, this s tudy is an applied research, and in terms of the method of implementation, it is a descriptive s tudy, and in terms of the paradigm approach, it has used a qualitative approach. The s tatis tical population of this survey included all agricultural education experts employed in universities, research ins titutes and executive organizations who finally 10 people were selected using the purposeful sampling method. The requiered data in this research was collected using interviews and reviewing published reports. After coding the data and extracting the codes, concepts and categories, the elements of future farmers education approach of Iran, including ideals and philosophy, goals, s trategies and solutions, and methodologies of executive plans were explained. Finally, based on the findings, the comments that should be considered in developing the country's agricultural education roadmap were sugges ted.
  Keywords: education approach, Future farmers, Agricultural education, Agricultural education sys tem
 • Ramin Taheri, Reza Movahedi, Saeid Karimi, Mehrdad Poya * Pages 125-140

  The present applied research has been carried out in order to identify the indicators of effective teaching, using a survey method and a questionnaire. The questionnaire included a total of 105 questions, 7 of which are related to personal characteristics and the rest of the questions are related to three sections: professional skills (26 questions), general teaching skills (36 questions) and technical skills (25 questions). The statistical population of the research includes agricultural faculty members of Bu Ali Sina (N=80) and Razi (N=72) universities. To determine the sample size, Morgan's table was used, and a total of 129 faculty members from Bu Ali Sina (66) and Razi (63) universities were selected as research samples. Data analysis was done in two sections of descriptive and analytical statistics using SPSS22 and smartPLS3 software. The results showed that the most important indicators of effective teaching on teaching technical skills include: having a lesson plan and program for teaching and commitment to it, considering discipline and consistency in presenting lessons, linking the lesson content with the needs of the agricultural community. About general teaching skills, the most important were: openness of the professor, flexibility towards students' conditions, establishing close communication with students; and the most important indicators of effective teaching on the teaching profession include: determining the time, conditions and position of the class by the teacher, clarifying transparent instructions during teaching, the teacher's expertise on the course subjects. In the structural model of the research, the components of professional skills, technical skills and general skills had a positive and significant relationship with the "effective teaching" component with the impact coefficient of 0.70, 0.27, and 0.19, respectively.

  Keywords: Effective Teaching, Professional Skills, General Skills, Technical Skills, agricultural faculty members, agricultural college
 • Nasibeh Pourfateh *, Alireza Syedeshaghi, Narges Azimi Pages 141-154

  extensional media develop extensional activities and have a high impact on audiences in different target groups. The media can be used in different production structures and be used collectively, massively, and individually according to the level of literacy, age, climatic characteristics, product characteristics, as well as culture and religious and belief values. According to these characteristics, after the establishment of the new system of agricultural extension, the views on the media became deeper and more practical in such a way that while trying to develop the existing media quantitatively and qualitatively, moving towards the use of new media and technology. New media has doubled in speed. This narrative review article was written with the aim of explaining the role of the new extensional system in the development of extensional media. In this article, the state of promotion media before and after the implementation of the new promotion system has been reviewed and investigated, with emphasis on the elements of the knowledge management system. The findings of the research show that after the implementation of the new promotion system, appropriate developments in the production of some media that were already used It was created from this category of media, we can refer to written media and audio-visual media In addition to that, new media such as based media it and ict agricultural applications, agricultural knowledge and techniques extension hall, agricultural education and extension messenger, agricultural app system, national and provincial barekat network were formed as the largest extensional virtual network.

  Keywords: New System of Agricultural Extension, extentional media, Information, communication technology, Knowledge Management