فهرست مطالب

مطالعات رهبری فرهنگی - سال چهارم شماره 3 (پیاپی 12، پاییز 1401)

نشریه مطالعات رهبری فرهنگی
سال چهارم شماره 3 (پیاپی 12، پاییز 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/12/15
 • تعداد عناوین: 6
|
 • جمال شفایی اجیرلو، نقی فخیمی حسن خانلو صفحات 3-21

  رفتار مدنی از کلمات و اعمالی استفاده می کند که نشان دهنده احترام و ادب نسبت به دیگران است، خواه با آنچه آنها می گویند یا انجام می دهند موافق باشید یا نه. مدنی بودن به حفظ تعاملات اجتماعی مثبت کمک می کند. تحقیق حاضر با هدف بررسی هنجاریابی پرسشنامه رفتارهای مدنی در بین 567 نفر از مدیران مدارس شهرستان پارس آباد انجام گرفته است. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استاندارد شده رفتارهای مدنی مدیران حسن نژاد قنبرلو و وظیفه دمیرچی (1399) با 26 گویه استفاده شد و تعداد نمونه 310 نفر بودند. برای تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق از آمار توصیفی و استنباطی (تحلیل عاملی تاییدی، آزمون تی دو جامعه مستقل، آزمون همبستگی و آزمون فریدمن) استفاده گردیده است. یافته های تحقیق حاکی از تایید ساختار عاملی مدل رفتارهای مدنی بود و بین ابعاد رفتارهای مدنی مدیران رابطه تعاملی وجود دارد.

  کلیدواژگان: رفتارهای مدنی، مدیران، مدارس، رفتارهای مدنی سازمانی
 • شهرام بگ زاده، محسن گل زاده صفحات 22-44

  پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر طراحی سازمانی بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی هوش سازمانی در شهرداری اردبیل انجام گرفته است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده‌ها توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری در پژوهش حاضر شامل نیروهای قراردادی مناطق پنجگانه شهرداری اردبیل به تعداد 600 نفر می باشد. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 234 نفر به‌عنوان نمونه آماری در نظرگرفته شدند. روش نمونه‌گیری در پژوهش حاضر، روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه ای می باشد. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه های استاندارد استفاده گردیده است. برای تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق از مدل معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار آموس استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که در مرحله اول آزمون بارون و کنی ضریب رگرسیونی طراحی سازمانی روی عملکرد سازمانی 705/0 می باشد و ضریب رگرسیونی طراحی سازمانی بر هوش سازمانی نیز برابر 407/0 می باشد در مرحله دوم ضریب رگرسیونی طراحی سازمانی روی عملکرد سازمانی از 446/0 به 428/0 تنزیل پیدا کرد، بنابراین با ورود متغیر میانجی (هوش سازمانی) به معادله، اثر متغیر برونزاد یا مستقل از گام اول به گام دوم کاهش پیدا کند میانجی گری احراز می‌شود که در نتیجه می‌توان ادعا نمود متغیر هوش سازمانی در تاثیر طراحی سازمانی بر عملکرد سازمانی نقش میانجی دارد.

  کلیدواژگان: طراحی سازمانی، عملکرد سازمانی، هوش سازمانی، شهرداری
 • بهار هاشم پور، سپیده سادات سید کاوسی صفحات 45-62

  تحقیق حاضر با هدف یافتن رابطه بین متغیرهای هوش معنوی با تاب‌آوری سازمانی و تعهد عاطفی انجام گرفت.این موضوع از این نظر حایز اهمیت است که هوش معنوی دارای توانایی هایی در رفتار حل مساله است که به فرد کمک میکند تا با پدیده های اطراف سازگار شود و به یکپارچه سازی ذاتی و بیرونی برسد. نوع پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ ماهیت و روش، توصیفی، همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان ستادی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به تعداد 370 نفر می‌باشد. جهت انتخاب حجم نمونه از فرمول کوکوران استفاده و تعداد 186 مورد پرسشنامه تکمیل و جمع‌آوری شد. برای سنجش سازه‌ها از پرسشنامه استاندارد کینگ استفاده وبرای روایی پرسشنامه جهت تجزیه و تحلیل داده‎ها از آمار توصیفی و از آمار استنباطی جهت تحلیل استفاده شد. یافته‌های معادلات ساختاری در تحقیق نشانگر آن است که هوش معنوی بر تاب‌آوری سازمانی بطور مستقیم با ضریب مسیر (79/0=β) و با ضریب تی (5.76>96/1= T) و هوش معنوی بر تعهد عاطفی با (42/0=β) و با نمره تی (2.51>96/1=T) و تعهد عاطفی نیز بر تاب‌آوری سازمانی با ضریب مسیر (37/0=β) و با نمره تی (2.31>96/1=T) اثرگذار بود. در نهایت با توجه به آزمون فرضیه ها پیشنهاداتی ارایه شد.

  کلیدواژگان: تاب آوری سازمانی، تعهد عاطفی، معادلات ساختاری، هوش معنوی
 • ساسان شکری شکراب، سیما امیدی، شجاعت قاسم زاده، رفیقه محمودی صفحات 63-77

  تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی هست و لحاظ اجرا از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری این پژوهش را اولیای فعال در انجمن اولیا و مربیان دبیرستان المهدی پارس اباد تشکیل می دهند که تعداد آنها حدود 60 نفر می باشد. حجم نمونه در پژوهش حاضر، بر اساس جدول مورگان 52 نمونه انتخاب شدند. روش نمونه گیری در این تحقیق بر مبنای هدف است. ابزار گردآوری اطلاعات در این تحقیق از طریق پرسشنامه استاندارد؛ مشارکت اولیا در آموزش حبیبی و سراوانی (1390) و مهارت های ارتباطی شورای مدرسه قاسمی (1394) می باشد، روایی پرسشنامه از طریق روایی صوری تایید شد و برای برآورد پایایی پرسشنامه های این تحقیق از روش آلفای کرونباخ استفاده گردیده و بر این اساس نتایج مقدارآلفا برای هر یک از متغیرهای مورد مطالعه در این تحقیق در جدول (1) آمده است و نشان دهنده پایایی بالای پرسشنامه می باشد. برای تعیین نوع آزمون مورد استفاده در تحلیل فرضیه های تحقیق از آزمون توزیع نرمال کولموگروف – اسمیرنوف استفاده شده که نتایج نشان داد که متغیرهای تحقیق دارای توزیع نرمال هستند. یافته های تحقیق حاکی از آن است که مهارت های ارتباطی شورای مدرسه تاثیر معنی داری در پیش بینی مشارکت اولیا در آموزش دارند و با اطمینان 95 درصد می توان گفت که مهارت های ارتباطی شورای مدرسه بر مشارکت اولیا در آموزش تاثیر دارد.

  کلیدواژگان: مدرسه، مهارت های ارتباطی شورای مدرسه، مشارکت اولیا در آموزش
 • محمد آئینی، افشین رهنما قره خان بیگلو صفحات 78-97

  هدف پژوهش حاضر بررسی نقش نوآوری، آگاهی مشتری و انعطاف پذیری در عملکرد پایدار شرکت و مدیریت زنجیره تامین پایدار پرداخته می باشد. جامعه آماری این تحقیق را کلیه مدیران شرکت های فعال در شهرک صنعتی استان البرز تشکیل می دهند. با استفاده از فرمول کوکران تعداد 304 نفر به عنوان حجم نمونه به صورت تصادفی ساده انتخاب شده است. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش توصیفی پیمایشی و از شاخه معادلات ساختاری می باشد. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه بود که روایی صوری آن با استفاده از نظر اساتید دانشگاهی و مدیران عالی رتبه و کارشناسان خبره مورد تایید قرار گرفت. برای محاسبه پایایی از آلفای کرونباخ استفاده گردید که پایایی هر یک از معیارها بالاتر از 7/0 درصد به دست آمد و بنابراین پایایی پرسشنامه مورد تایید قرار گرفت. نتایج به دست آمده از تحقیق نشان می دهد آگاهی مشتری، نوآوری و انعطاف پذیری بر هر دو متغیر مستقل یعنی عملکرد پایدار و مدیریت زنجیره تامین پایدر تاثیر مثبت دارند. همچنین مشخص شد عملکرد پایدار نیز بر مدیریت زنجیره تامین پایدار تاثیر مثبت دارد.

  کلیدواژگان: آگاهی مشتری، نوآوری، انعطاف پذیری، عملکرد پایدار، مدیریت زنجیره تامین پایدار
 • مالک طرلانی مغانلو صفحات 98-114

  نقش آگاهی بخش فرهنگ که می تواند زمینه های مساعد جهل به قواعد و مقررات حقوقی را از بین ببرد، از اساس به عنوان ابزاری برای آگاهی بخشی یا یکی از منابع و مقدمه های واجب پیشگیری از جرم در جامعه مطرح شود. نقش دیگری که برای فرهنگ و تاثیر آن بر حوزه حقوقی می توان قایل شد نقش هنجارساز فرهنگ است. قوانین کیفری کشور ما در دو سه دهه اخیر سخت متورم گشته است. مجموعه قوانین کیفری بی‌توجه به داده‌ها و یافته‌های وثیق جرم‌شناسی، بی‌رویه قطور شده است. مطالعه حاضر با هدف بررسی عوامل فرهنگی و ضرورت کاهش عناوین کیفری در حقوق ایران طراحی و تدوین شد. تحقیق حاضر از نوع مطالعات کیفی از نوع توصیفی- تحلیلی است. روش گردآوری اطلاعات کتابخانه است. تجزیه‌ و تحلیل اطلاعات به‌ صورت توصیفی- تحلیلی انجام گرفته است. نتایج بررسی نشان داد که قوه مقننه می تواند با وضع و تصویب قوانین شفاف و صریح بر کاهش عناوین کیفری همت گذارد. همچنین نتایج بررسی نشان داد که در قانون اساسی تنها به تعبیر اقدام مناسب جهت پیشگیری از وقوع جرم اکتفاء شده است بدون اینکه سازوکارها و ابزارهای اقدام مناسب پیش‌بینی ‌شده باشد و قلمرو اختیارات و وظایف قوه قضاییه در این خصوص نیز احصاء و تعیین نشده است، لذا دایره و گستره «اقدام مناسب» باید تبیین شده تا امر پیشگیری نیز در چهارچوب قواعد این گستره به مرحله اجرا گذارده شود. در کل نتایج بررسی نشان داد که عوامل فرهنگی و آگاه سازی افراد جامعه از ابعاد جرم و عواقب آن می تواند در عدم وقوع جرم تاثیر مثبتی داشته باشد.

  کلیدواژگان: عناوین کیفری، تورم کیفری، عوامل فرهنگی
|
 • Jamal Shafaei Ajirlou, Naghi Fakhimi Hassan Khanlou Pages 3-21

  Civil behavior is using words and actions that show respect and courtesy toward others, whether or not you agree with what they say or do. Being civil helps maintain positive social interactions. The present research was conducted with the aim of investigating the standardization of civil behavior questionnaire among 567 school principals in Pars Abad city. To collect information, the standardized questionnaire of managers' civil behavior by Hasannejad Qanberlou and Zazefi Demirchi (2019) with 26 items was used, and the sample number was 310 people. Descriptive and inferential statistics (confirmatory factor analysis, independent population t-test, correlation test and Friedman test) were used to analyze the research hypotheses. The findings of the research indicated the confirmation of the factor structure of the civil behavior model and there is an interactive relationship between the dimensions of civil behavior of managers.

  Keywords: civil behavior, managers, schools, organizational civilbehavior
 • Shahram Bagzadeh, Mohsen Golzadeh Pages 22-44

  The present study was conducted with the aim of investigating the impact of organizational design on organizational performance with the mediating role of organizational intelligence in Ardabil Municipality. This is a correlational research in terms of applied purpose and in terms of data collection method. The statistical population in the present study includes the lands of the five districts of Ardabil municipality with the number of 600 people. According to Cochran's formula, 234 people were considered as a statistical sample. The sampling method in this study is stratified random sampling. Standard questionnaires were used to collect information. To analyze the research hypotheses, structural equation models have been used using software. The findings of the research show that in the first stage of Barron's test, the regression coefficient of organizational design on organizational performance is 0.705 and the regression coefficient of organizational design on organizational intelligence is 0.407. In the second stage, the regression coefficient of organizational design on performance is 0. Organization decreased from 0.446 to 0.428, therefore, with the entry of the mediating variable (organizational intelligence) into the equation, the effect of the exogenous or independent variable decreased from the first step to the second step. Organizational intelligence plays a mediating role in organizational design on organizational performance.

  Keywords: organizational design, organizational performance, organizational intelligence, municipality
 • Bahar Hashempour, Sepideh Sadat Seyyed Kaousi Pages 45-62

  The current research was conducted with the aim of finding the relationship between the variables of spiritual intelligence with organizational resilience and emotional commitment. This issue is important from the point of view that spiritual intelligence has abilities in problem solving behavior that helps a person to adapt to the surrounding phenomena. and achieve internal and external integration. The type of research is applied in terms of purpose and descriptive and correlational in terms of nature and method. The statistical population includes all 370 employees of the Ministry of Communications and Information Technology. To select the sample size, the Kokoran formula was used and 186 questionnaires were completed and collected. To measure the constructs, King's standard questionnaire was used, and for the validity of the questionnaire, descriptive statistics and inferential statistics were used for data analysis. The findings of the structural equations in the research indicate that spiritual intelligence is directly related to organizational resilience with the path coefficient (β=0.79) and with T coefficient (T=1.96>5.76) and spiritual intelligence is related to emotional commitment with (0.42) (β=β) and with T-score (T=1.96>2.51) and emotional commitment also had an effect on organizational resilience with path coefficient (β=0.37) and with T-score (T=1.96>2.31). Finally, according to the test of the hypotheses, some suggestions were presented.

  Keywords: organizational resilience, emotional commitment, structuralequations, spiritual intelligence
 • Sasan Shokri Shakrab, Sima Omidi, Shujaat Ghasemzadeh, Rafiqeh Mahmoudi Pages 63-77

  The current research is practical in terms of purpose and correlational in terms of implementation. The statistical population of this research is made up of active parents in the Parents and Teachers Association of AlMahdi High School, Parsabad, and their number is about 60 people. The sample size in the current study was based on Morgan's table, 52 samples were selected. The sampling method in this research is purpose-based. The tool for collecting information in this research is through a standard questionnaire; Parents' participation in the education of Habibi and Saravani (2013) and the communication skills of Ghasemi School Council (2014), the validity of the questionnaire was confirmed through face validity, and the Cronbach's alpha method was used to estimate the reliability of the questionnaires of this research, and based on this, the results The alpha value for each of the variables studied in this research is shown in Table (1) and shows the high reliability of the questionnaire. To determine the type of test used in the analysis of the research hypotheses, the Kolmogorov-Smirnov normal distribution test was used, and the results showed that the research variables have a normal distribution. The findings of the research indicate that the communication skills of the school council have a significant effect in predicting the participation of parents in education, and with 95% confidence it can be said that the communication skills of the school council have an effect on the participation of parents in education.

  Keywords: school, communication skills of the school council, parents'participation in education
 • Mohammad Aeini, Afshin Rahnama Qarekhanbiglou Pages 78-97

  In this research, which is applied in terms of purpose and descriptive survey method and structural equations, it tries to investigate the role of innovation, customer awareness and flexibility in the company's sustainable performance and sustainable supply chain management. The statistical population of this research consists of all managers of companies operating in the industrial town of Alborz province. Using Cochran's formula, 304 people were selected as the sample size by simple random sampling. The data collection tool was a questionnaire whose face validity was confirmed using the opinions of professors, senior managers and experts. Cronbach's alpha was used to calculate the reliability. The reliability of each criterion was higher than 0.7% and therefore the reliability of the questionnaire was confirmed. Descriptive statistics such as mean, standard deviation and frequency as well as inferential statistics such as correlation coefficient and structural equations have been used to analyze the collected data. The results of the study show that customer awareness, innovation and flexibility affect both independent variables, namely sustainable performance and sustainable supply chain management. It was also found that sustainable performance also has an impact on sustainable supply chain management.

  Keywords: Customer Awareness, Innovation, Flexibility, SustainablePerformance, Sustainable Supply chain
 • Malek Tarlani Moghanloo Pages 98-114

  Criminal law of our country in the last three decades has been inflated hard. Criminal Code, regardless of the data and results Wathiq criminology, is unusually thick. So this thesis to evaluate the need to reduce criminal categories in Iranian law was designed. A qualitative study of descriptive-analytic study. The data collection tool library. Information analysis was performed for descriptive and analytical. The results showed that the legislature can enact laws provide clear and explicit efforts to reduce criminal categories. The results showed that the constitution only in terms of appropriate action to prevent crime is event is planned without appropriate mechanisms and tools and the scope of powers and duties of the judiciary in this regard has not been set Therefore, the circle and the extent of "appropriate action" should also explain to prevention within the scope of the rules to be implemented. Of course, in prevention and decriminalization of laws, attempt to explain the purpose of the judiciary but also requires collaboration with other forces. Generally, the results showed that inflation causes multiple criminalization of criminal law in the present system can be; the Islamic legal system, various legislative bodies, the huge wave of technology, lack of attention to the collective conscience and to criminalize for use trick in the criminal law and other factors named.

  Keywords: Criminal titles, criminal inflation, cultural factors