فهرست مطالب

نشریه تصمیم گیری و تحقیق در عملیات
سال هفتم شماره 4 (زمستان 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/12/15
 • تعداد عناوین: 10
|
 • علی سهله، مازیار صلاحی*، صادق اسکندری صفحات 503-514

  هدف:

   هدف در این مقاله ارایه یک نوع بهبودیافته از مدل ماشین بردار پشتیبان دوگانه حاشیه-پارامتری به منظور بهبود عملکرد کلاس بندی است.

  روش شناسی پژوهش:

   با جایگزین کردن متغیر جدید در تابع هدف، نقاط یک کلاس از ابرصفحه حاشیه-پارامتری کلاس دیگر تا جای ممکن دور می شود.

  یافته ها

  مدل بهبودیافته  در هر دو حالت خطی و غیرخطی محدب است. همچنین آزمایش های عددی بر روی داده های  کتابخانه ای UCI نشان دهنده عملکرد بهتر مدل پیشنهادی در مقایسه با دو مدل مشابه در مقایسه با دو مدل مشابه در حالت های خطی و غیرخطی از نظر دقت است.

  اصالت/ارزش افزوده علمی: 

  مطالعات قبلی انجام شده در مدل ماشین بردار پشتیبان دوگانه حاشیه-پارامتری که از طریق روش های مانند وزن دار کردن داده ها، تبدیل کردن  آن به  مدل نامقید و یا اضافه کردن عبارت جدید در تابع هدف دقت مسیله را افزایش می دهند، تضمین کننده دور بودن تمام نقاط از ابرصفحه و قرار داشتن آن ها در نیم فضای منفی نیستند؛ اما این بررسی  یک رویکرد جدید برای رفع این مشکل ماشین بردار پشتیبان دوگانه حاشیه-پارامتری ارایه می دهد.

  کلیدواژگان: ماشین بردار پشتیبان دوگانه، مدل واریانس ناهمگن، کلاس بندی، مدل حاشیه-پارامتری
 • مه سیما راثی*، حسین محمدی دولت آبادی صفحات 515-529

  هدف :

  در این قسمت اهمیت موضوع مطالعه و هدف اصلی آن آورده می شود و به اصطلاح لزوم انجام آن تحقیق به اختصار بیان می شود.  سازمان های کوچک و متوسط در بخش تولید و خدمات غالبا با رقابت شدیدی روبرو هستند. در نتیجه این رقابت تعداد سازمان های کوچک و متوسطی که در بازار می توانند دوام بیاورند و به توسعه کسب وکار خود بپردازند رو به کاهش است. لذا هدف اساسی مدیریت استراتژیک در این گونه سازمان ها شناسایی قابلیت ها و شایستگی هایی است که بتواند توان رقابتی این سازمان ها را بیفزاید و مزیت های رقابتی آن ها را  برای دوام در بازار تعیین کند. ازآنجایی که شایستگی محوری منجر به ایجاد مزیت رقابتی برای سازمان می شود، بنابراین لازم است تا شایستگی های محوری سازمان هایی کوچک و متوسط در بخش تولیدی که زمینه تحقیق این مقاله است شناسایی و اولویت بندی شود. بدین منظور این مقاله به ارایه چارچوبی جهت شناسایی شایستگی های محوری و متعاقبا مزیت رقابتی سازمان های کوچک و متوسط تولیدی در شرایط عدم قطعیت فازی می پردازد.

  روش شناسی پژوهش: 

  در این راستا ابتدا برخی از مهم ترین شایستگی های محوری سازمان ها که در ادبیات تحقیق به آن توجه بیشتری شده است استخراج می شود و سپس با استفاده از تکنیک تاپسیس فازی توسعه یافته گروهی اقدام به اولویت بندی آن ها می شود. داده های تحقیق از طریق پرسشنامه جمع آوری شده است و جامعه آماری نیز 12 نفر از مدیران سازمان های کوچک و متوسط تولیدی می باشد.

  یافته ها

  نتایج حاصل از این تحقیق می تواند مدیران سازمان های کوچک و متوسط تولیدی را در فرآیندهای تصمیم گیری به خصوص درزمینه مدیریت استراتژیک جهت تعیین مزیت رقابتی یاری نماید. یافته های تحقیق نشان می دهد که شایستگی های محوری خدمات مشتری و تبلیغات به عنوان "مزیت رقابتی" در سازمان های کوچک و متوسط تولیدی تلقی می شود.

  اصالت/ارزش افزوده علمی:

   به معنای کاری است که شما انجام می‎دهید و از دیدگاه خود شما است، اگرچه ممکن است برای حمایت از استدلال خود از کارهای تحقیقاتی دیگران استدلال کنید.

  کلیدواژگان: تاپسیس فازی گروهی، سازمان های کوچک و متوسط، شایستگی محوری، مزیت رقابتی
 • علی محقر*، روح الله قاسمی، حسین طوسی، مرتضی شیخی زاده صفحات 530-549

  هدف :

  هدف پژوهش ارایه مدلی برای تبیین کارکردهای دفتر مدیریت پروژه شهر دانش دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران و اولویت بندی آن ها بر اساس وضعیت اهمیت-عملکرد این کارکردهاست.

  روش شناسی پژوهش:

   پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ابزار گردآوری اطلاعات توصیفی (غیر آزمایشی) است. پس از مرور ادبیات نظری، 28 کارکرد اصلی طرح شهر دانش برای مدیریت پروژه هایش شناسایی شدند. پس از روایی محتوا و پایایی، پرسش نامه ای بین مدیران، مشاوران، مجریان و کارشناسان ارشد شهر دانش توزیع شد. بعد از سنجش روایی سازه با تحلیل عاملی اکتشافی، داده ها با استفاده روش مدل سازی معادلات ساختاری، تحلیل شدند. سپس از روش بهترین-بدترین برای اولویت بندی ابعاد و زیر شاخص ها مدل استفاده شد. در ادامه عملکرد هر یک از ابعاد با نظرسنجی از خبرگان در دفتر مدیریت پروژه شهر دانش به دست آمد.  درنهایت با استفاده از ماتریس اهمیت- عملکرد کارکردهای دفتر مدیریت پروژه اولویت بندی شدند.

  یافته ها

  بر اساس یافته های پژوهش، 7 کارکرد با 28 زیرکارکرد مدل مفهومی پژوهش را تبیین می کنند. همچنین بر اساس یافته های تحلیل اهمیت-عملکرد، طراحی و مستندسازی سیستم مدیریت پروژه در قالب نمودارهای فرایندی، رویه ها و دستورالعمل ها، فرمت های یکنواخت و قالب های استاندارد، شفافیت و وضوح اطلاعات ارایه شده در برنامه ریزی و سازمان دهی پروژه، فراهم نمودن خدمات آموزشی در زمینه مفاهیم- فرایندها- روش ها و ابزارهای مدیریت پروژه، طراحی و توسعه و استقرار سیستم های اطلاعاتی مدیریت پروژه در سازمان و مشارکت در ارزیابی عملکرد مدیران پروژه ها و تیم های مدیریت پروژه در اولویت اول بهبود قرار دارند.

  اصالت/ارزش افزوده علمی: 

  در این پژوهش برای اولویت بار مدل کارکردهای دفتر مدیریت پروژه برای سطح ایجاد یک مرکز نوآوری در کشور طراحی شد و نتایج مدل شناسایی شده برای شهر دانش می تواند راهنمای خوبی برای مدیریت پروژه های بزرگ ترین طرح توسعه ای دانشگاهی کشور و الگوی مناسبی برای سایر طرح های توسعه ای دانشگاهی باشد.

  کلیدواژگان: طرح شهر دانش، کارکردهای دفتر مدیریت پروژه، روش بهترین-بدترین، تحلیل اهمیت-عملکرد، دانشگاه تهران، دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • سید علی دلبری*، علیرضا داودی، نیلوفر فیروزه صفحات 550-568

  هدف:

   هدف از این پژوهش شناسایی و اولویت بندی استراتژی های ورود به بازارهای بین المللی در صنعت پلاستیک است.

  روش شناسی پژوهش:

   روش تحقیق این پژوهش، روش اکتشافی- توصیفی می باشد و جامعه آماری آن دربرگیرنده مدیران و کارشناسان شرکت های کوچک و متوسط در صنعت پلاستیک می باشد که عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن بجنورد هستند. روش نمونه گیری تحقیق، روش گلوله برفی و روش هدفمند بوده و حجم نمونه برابر با 19 نفر می باشد. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه است که روایی آن با استفاده از شاخص روایی محتوایی و پایایی آن با استفاده از مکانیزم نرخ ناسازگاری تایید شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها، از تکنیک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی استفاده گردید.

  یافته ها

  بر اساس نتایج به دست آمده، استراتژی های ورود به بازارهای بین المللی در صنعت پلاستیک مشتمل بر هفت استراتژی صادرات، اعطای امتیاز، قرارداد مدیریتی، تولید قراردادی، پروژه های اجرایی کلید در دست، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و پیمان های استراتژیک و معیارهای انتخاب استراتژی های مذکور شامل چهار دسته عوامل مربوط به کشور هدف، عوامل مربوط به محصول، عوامل مربوط به شرکت و عوامل مربوط به کشور مادر، می شوند. به علاوه، نتایج تحقیق بیانگر آن است که عوامل مربوط به شرکت، مهم ترین معیار در انتخاب استراتژی های ورود به بازارهای بین المللی بوده و بهترین استراتژی ورود به بازارهای بین المللی، صادرات است.

  اصالت/ارزش افزوده علمی:

   یافته های این تحقیق به مدیران کمک می کند تا استراتژی های ورود به بازارهای بین المللی را با استفاده از تکنیک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی به صورت اثربخش و کارآمد ارزیابی، اولویت بندی و انتخاب نمایند.

  کلیدواژگان: استراتژی، بازارهای بین المللی، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی
 • محمد خدابخشی*، زهرا چراغعلی صفحات 569-580

  هدف:

   با توجه به اهمیت شاخص بهره وری در اقتصاد، در این مقاله رویکردهای مختلفی که برای اندازه گیری بهره وری جزیی و کل عوامل تولید استفاده می شوند را مطرح می کنیم.

  روش شناسی پژوهش:

   در کلیه سازمان ها و نظام های اقتصادی و اجتماعی مفهوم بهره وری از اهمیت بسیاری برخوردار است و با استفاده از رویکردهای مختلفی موردبررسی قرار می گیرد. بدون هدف بهره وری، هیچ کسب وکاری جهت مناسبی پیدا نخواهد کرد و بدون اندازه گیری بهره وری، هیچ کنترلی بر روی کسب وکار وجود نخواهد داشت. اندازه گیری، اولین قدم به سمت کنترل و درنهایت بهبود می باشد. بهره وری را می توان به دو دسته، بهره وری جزیی و کل عوامل تولید تقسیم کرد. بهره وری کل عوامل تولید در اقتصاد، در افزایش رشد تولید ناخالص داخلی تاثیر بسزایی دارد.

  یافته ها

  با توجه به نتایج به دست آمده برای شاخص مالم کوییست بخش صنعت در سال 1390، رشد بهره وری کل عوامل تولید مطلوبی داشته است، اما بهره وری در بخش استخراج معدن بیشترین کاهش را داشته است. رشد بهره وری کل عوامل تولید اقتصاد در سال 1390 تقریبا یکنواخت می باشد.

  اصالت/ارزش افزوده علمی:

   با استفاده از داده های واقعی سال 1390 ایران به محاسبه بهره وری جزیی و کل عوامل تولید با رویکردهای مختلف می پردازیم.

  کلیدواژگان: اقتصاد، بهره وری، بهره وری جزئی و کل عوامل تولید، تحلیل پوششی داده ها
 • مجتبی کریمی پاشاکی، مهناز احدزاده نمین* صفحات 581-595

  هدف :

  برای مدیران، سرمایه گذاران و اعتباردهندگان، آگاهی از تداوم فعالیت شرکت امری مهم و قابل توجه می باشد. بدین منظور پژوهشگران مالی به دنبال روش های موثر جهت ارزیابی عملکرد شرکت و پیش بینی تداوم فعالیت آن در سال های آتی هستند.

  روش شناسی پژوهش: 

  در تحقیق های پیشین، از مدل استاندارد تحلیل پوششی داده ها برای پیش بینی ورشکستگی شرکت ها استفاده شده است. تحقیق حاضر بر آن است تا مدلی از تحلیل پوششی داده ها با شاخص های نیمه مثبت و منفی برای پیش بینی ورشکستگی شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران ارایه دهد. شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، جامعه آماری تحقیق را تشکیل می دهند. برای دستیابی به این هدف، نمونه ای متشکل از 40 شرکت غیر ورشکسته و 20 شرکت ورشکسته در سال های 1393 تا 1397 انتخاب شدند. معیار انتخاب شرکت های ورشکسته ماده 141 قانون تجارت است.

  یافته ها

  برای انتخاب نسبت های مالی ای که همبستگی معنادارتری با وضعیت مالی شرکت دارند از رویکرد ترکیبی تحلیل رابطه خاکستری و تحلیل پوششی داده های دوسطحی استفاده شده است.

  اصالت/ارزش افزوده علمی:

   ابتدا مدل تحلیل پوششی داده های دوسطحی برای شاخص های نیمه مثبت و منفی توسعه داده خواهد شد. سپس پیش بینی درستی ورشکستگی با عدم آن با استفاده از نتایج مدل پیشنهادی بررسی خواهد شد.

  کلیدواژگان: تحلیل رابطه خاکستری، تحلیل پوششی داده های ابرکارا، کارایی، تحلیل پوششی داده های دوسطحی
 • محمد افضلی نژاد*، ندا افضلی نژاد صفحات 596-609

  هدف:

   مقاله به بررسی ساختارهای شبکه ای ستاره ای با مدیریت متمرکز می پردازد و مدل هایی جهت ارزیابی کارایی چنین ساختارهایی ارایه می دهد. علی رغم کاربرد و اهمیت زیاد، چنین ساختارهایی در تحلیل پوششی داده ها موردمطالعه قرار نگرفته اند.

  روش شناسی پژوهش:

   از روش تحلیل پوششی داده ها برای مدل سازی استفاده می شود و یک روش دوسطحی برای ارزیابی کارایی در این نوع از شبکه ها پیشنهاد می شود.

  یافته ها

  مدل ها در دو شکل مضربی و پوششی توسعه داده می شوند. فرمول های لازم برای تجزیه کارایی و تصویرسازی واحدهای تصمیم گیرنده ارایه می گردند. برخی نتایج با استفاده از تحلیل نظری و عددی ثابت می گردند.

  اصالت/ارزش افزوده علمی:

   نحوه ارزیابی ساختار شبکه ای ستاره ای که در بسیاری از مسایل دنیای واقعی دیده می شود معرفی و پایه گذاری می گردد. تکنیک های پیشنهادی، بحث های نظری و روش های تحلیلی کمک موثری به توسعه تحلیل پوششی داده ها و کاربردهایش می نماید.

  کلیدواژگان: تحلیل پوششی داده های شبکه ای، گراف ستاره ای، مدیریت متمرکز، دوسطحی، تجزیه کارایی
 • غلامرضا پناهنده خوجین، عباس طلوعی اشلقی*، محمدعلی افشار کاظمی صفحات 610-627

  هدف از این تحقیق، تلفیق دو روش تحلیل پوششی داده ها و شبکه عصبی بمنظور ارایه یک مدل بهینه برای رتبه بندی عوامل ناکارایی در صنعت بانکداری ایران است. ابتدا از طریق مطالعه مبانی نظری و مصاحبه با خبرگان بانکی شاخص های ارزیابی کارایی در صنعت بانکداری شناسایی و نهایی گردید. در ادامه بمنظور ارزیابی کارایی واحدها در جامعه آماری مورد مطالعه از تکنیک تحلیل پوششی داده ها به ویژه مدل برنامه ریزی آرمانی اصلاح شده تحلیل پوششی داده ها استفاده شد، که از 32 مدیریت بانک مورد مطالعه، 3 مدیریت کارا و 29 مدیریت ناکارا تشخیص داده شدند. سپس شعب زیر مجموعه مدیریت های ناکارا مورد ارزیابی قرار گرفته و با استفاده از اطلاعات شعب ناکارا ماتریس شبکه عصبی برای تشخیص عوامل ناکارایی تهیه و با مدل های مختلف شبکه عصبی به تحلیل نتایج پرداخته شد. مدلی که کمترین میانگین مجذور خطا را داشته باشد به عنوان مدل بهینه به منظور تعیین عوامل ناکارایی انتخاب خواهد شد، در نتیجه مدل نگاشت خود سازمانده با تابع انتقال تانژانت هیپربولیک و با قاعده آموزش ممنتم 0/9 انتخاب گردید. با تحلیل حساسیت روش مذکور شاخص های سهم نقدینگی استانها، توزیع پرسنل و هزینه های عملیاتی به عنوان مهمترین عوامل ناکارایی انتخاب شدند.

  کلیدواژگان: تحلیل پوششی داده ها، برنامه ریزی آرمانی اصلاح شده تحلیل پوششی داده ها، شبکه عصبی، شبکه عصبی خودسازمانده، عوامل ناکارایی
 • زینب لطیفی*، ندا پویان صفحات 628-647
  هدف

  تحلیل پوششی داده ها به عنوان یکی از زیرشاخه های کلیدی در برنامه ریزی ریاضی نقش برجسته ای در ارزیابی کارایی واحدهای تصمیم گیری در حوزه های گوناگون یافته است. حوادث مختلف کاری، به ما یادآوری می کند که به توسعه مدل های ایمنی در محیط کار توجه بیشتری داشته باشیم. اگرچه پارادایم های مختلف، رویکردهایی برای توصیف و توسعه روش های ایمنی و ارزیابی آن ها پیشنهاد کرده اند، اما با توجه به شرایط ناشی از ابهام در دنیای واقعی، نیاز به تکمیل و توسعه بیشتر برای گسترش ایمنی و ارزیابی آن ها در شرایط عدم قطعیت محسوس می باشد. در این میان، استفاده از اعداد فازی شهودی به علت در نظر گرفتن شاخص هایی همچون عضویت و عدم عضویت داده ها اهمیت ویژه ای دارد.

  روش شناسی پژوهش: 

  در این تحقیق، پس از تجزیه وتحلیل و پردازش اولیه، بر اساس مطالعات، ابتدا روش پارامتری و کارآمد برای رتبه بندی اعداد فازی شهودی مقدار انتخاب و مطرح می شود. درستی عملکرد روش انتخابی با توجه به فرمول بندی آن در ساختارهای خطی واضح می باشد. مدل توسعه یافته تحلیل پوششی داده ها، فرمول بندی ریاضی آن در شرایط حاکم بر ساختار مدل و رویکرد اجرای آن بیان می شود. مطالعه ای موردی برای تعیین عوامل موثر بر عملکرد ایمنی با استفاده از مدل آورده شده است. علاوه بر رتبه بندی واحدها، تحلیل حساسیت به منظور رتبه بندی شاخص های تعیین شده در ورودی ها و خروجی ها انجام می گیرد.

  یافته ها

  نتایج مدل تحلیل پوششی داده ها با داده های فازی شهودی نشان داد که با افزایش k، تعداد واحدهای کارا افزایش می یابد؛ از طرفی، کمترین و بیشترین کارایی به ترتیب متعلق به دیدگاه بدبینانه (k=0) و دیدگاه متعادل (k=0.5) می باشد. همچنین تحلیل حساسیت نشان داد که دو عامل فشار کاری و میزان آسیب دیدگی ها (جسمی و روحی) به ترتیب، بیشترین و کمترین عوامل ایمنی تاثیرگذار بر نتایج کارایی هستند.

  اصالت/ارزش افزوده علمی: 

  استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها با داده های فازی شهودی برای ارزیابی عملکرد سایت های ساختمانی از بعد ایمنی، می تواند به طور معناداری نتایج بهتری فراهم کند زیرا در دنیای واقعی، عدم قطعیت وجود دارد و داده های فازی شهودی، میزان عضویت و عدم عضویت را به طور هم زمان در نظر می گیرند.

  کلیدواژگان: ابعاد ایمنی، پروژه های ساخت وساز، تحلیل پوششی داده ها، رتبه بندی اعداد فازی شهودی، مجموعه های فازی شهودی
 • پگاه فرهنگیان، هادی مختاری* صفحات 648-665
  هدف

  مدل کلاسیک مقدار سفارش اقتصادی چندین دهه قبل برای کاهش هزینه های موجودی ارایه شد و از ان زمان تاکنون به طور گسترده در زمینه های مختلف کنترل موجودی مورداستفاده قرارگرفته است. در سال های اخیر محققان جنبه های گوناگون مدل EOQ را توسعه داده اند؛ زیرا مدل کلاسیک EOQ بسیاری از پارامترهای مهم در دنیای واقعی را در نظر نمی گیرد. هدف در این مقاله، توسعه ی مدل کلاسیک EOQ در راستای عملیاتی و واقعی کردن مفروضات در فضای سفارش ها هم زمان و با اقلام کیفیت نامطلوب است.

  روش شناسی پژوهش: 

  در این تحقیق یک مدل سازی ریاضی برای سیستم موجودی کالای معیوب و همچنین الزام سفارش هم زمان توسعه داده می شود، سپس مدل ریاضی با روش تحلیلی حل می شود و اعتبارسنجی مدل با حذف مفروضات ارایه شده و تبدیل مدل فعلی را به مدل کلاسیک و درنهایت یک مثال عددی به همراه تحلیل نتایج ان ارایه می گردد.

  یافته‎ ها: 

  نتایج نشان می دهد که تغییر نرخ غربالگری می تواند تاثیر به نسبت زیادی بر کاهش یا افزایش هزینه ها داشته باشد، این تاثیر هزینه ناشی از هزینه نگه داری اقلام با کیفیت نامطلوب تا انتهای دوره بازرسی است. هرچه عملیات غربالگری سریع تر انجام شود و اقلام معیوب سریع تر از سیستم خارج شوند، این هزینه ی تحمیل شده کمتر می شود.

  اصالت/ارزش افزوده علمی: 

  در مدل های کلاسیک فرض شده است اقلام باکیفیت مناسب سفارش داده می شوند. درحالی که در واقعیت به علت کیفیت ناپایدار فرایند تولید، حمل ونقل نامناسب، فسادپذیری یا دیگر فاکتورها، وجود اقلام معیوب امری اجتناب ناپذیر است. در سیستم موجودی  EOQ پیشنهادی این اقلام به کمک بازرسی %100 از محموله جداسازی شده و سپس این اقلام جداسازی شده در قالب یک بسته باقیمت تخفیف یافته به فروش می رسد. همچنین به منظور کاهش هزینه های ثابت سفارش دهی و حمل ونقل، از سیاست دوره سفارش دهی هم زمان برای تمام دسته محصولات استفاده شده است که کارایی بالایی در کاهش هزینه ها دارد.

  کلیدواژگان: اقلام باکیفیت نامطلوب، بازرسی صد درصد، چند محصولی، سفارش هم زمان، کنترل موجودی
|
 • Ali Sahleh, Maziar Salahi *, Sadegh Eskandari Pages 503-514
  Purpose

  The aim of this paper is to present an enhanced variant of Twin Parametric-Margin Support Vector Machine (TPMSVM) that improves classification performance.

  Methodology

  By replacing a variable in the objective function, we keep the samples of one class farther from the parametric margin hyperplane of the other class.

  Findings

  The enhanced model is convex for both linear and nonlinear cases. Also, numerical experiments on UCI datasets show that the enhanced model performs better compared to two similar models for both linear and nonlinear cases.

  Originality/Value:

    The previous studies of TPMSVM that increased the accuracy through approaches such as assigning weights to data sample, converting it into an unconstrained model and adding a new term in the objective function, did not guarantee that all samples will be far and on the negative side of the margin hyperplane. However, this study provides an approach to overcome this disadvantage of TPMSVM.

  Keywords: Twin SVM, Heteroscedastic noise model, Classification, Parametric-margin model
 • Mahsima Rasi *, Hossein Mohammadi Dolat-Abadi Pages 515-529
  Purpose

  This research provides a framework for identifying the core competencies and consequently the competitive advantage of small and medium-sized manufacturing organizations in conditions of fuzzy uncertainty.

  Methodology

  This research ranks of the core competencies using the group fuzzy TOPSIS method, which is a mathematical model.

  Findings

  Research findings show that the core competencies of customer services and advertising are considered as a "competitive advantage" in small and medium-sized manufacturing organizations.

  Originality/Value:

   To extract the core competencies, the review conducted showed that the previous models ignore the resource-based condition. Moreover, only four main factors including the value creation, uniqueness, irreplaceability, and imitation are considered for screening the core competencies under competitive condition. Taking a different viewpoint, the framework proposed in this study not only encompass the resource based factors but also it covers the market base condition to identify the core competencies. Therefore, in addition to the four above-mentioned factors for screening core competencies, two more factors including the new market creation and scope of application are considered in this research. Also, as a novel application, a group fuzzy TOPSIS method has been developed to identify the core competencies under resource-based and market-based conditions.

  Keywords: Core Competence, Small, Medium-Sized Enterprises, Competitive advantage, Group Fuzzy TOPSIS
 • Ali Mohaghar *, Rohollah Ghasemi, Hossein Toosi, Morteza Sheykhizadeh Pages 530-549
  Purpose

  The purpose of this study is to provide a model to explain the functions of the Project Management Office (PMO) of City Knowledge (CK) and prioritize their functions based on the importance-performance status.

  Methodology

  The method of this research, In terms of purpose, is functional. In terms of data collection tools, it is descriptive (non-experimental). According to comprehensive literature review regarding to PMO functions, 28 main functions of the CK are identified. Questionnaires are designed and distributed among managers, consultants, facilitators and senior experts of City of Knowledge after content validity and reliability. The data are analyzed using structural equation modeling after measuring the construct validity by exploratory factor analysis. Then the best-worst method is used to prioritize the functions and sub-functions of the model. Then, the performance of each functions is obtained by conducting a survey of experts in the PMO of City of Knowledge. Finally, the functions of the PMO are prioritized using the importance‐performance analysis.

  Findings

  Based on the research findings, 7 functions with 28 sub-functions explain the conceptual model of the research. Also, based on the findings of  the importance‐performance analysis , design and documentation of project management system in the form of process diagrams, procedures and instructions, uniform formats and standard formats, transparency and clarity of information provided in project planning and organization, providing training services in the field of concepts Processes-Methods and tools of project management, design and development and deployment of project management information systems in the organization, participation in evaluating the performance of project managers, and project management teams are the first priority of improvemen.

  Originality/Value:

   In this study, a model for assessing the prioritize of functions of the PMO to create an innovation center is presented. The proposed framework could be a good guideline for universities' policymakers to proceed with development projects and be a suitable model for others to benchmark development plans.

  Keywords: City of Knowledge, Project Management Office Functions, best-worst method, the importance‐performance analysis, University of Tehran, Tehran University of Medical Sciences
 • Seyyed Ali Delbari *, Alireza Davoodi, Niloofar Firozeh Pages 550-568
  Purpose

  The purpose of this research is to identify and prioritize international markets entry strategies in plastics industry.

  Methodology

  The research method of the study is explorative-descriptive and its statistical population includes managers and officers working in small and medium-sized enterprises in the plastic industry, which are the members of the Bojnord Chamber of Commerce, Industries, and Mines. The sampling method of the study consists of snowballing sampling and purposive sampling, and the sample size is equal to 19 experts. Data collection instrument was questionnaire, which its validity and reliability were confirmed using content validity ratio and inconsistency ratio mechanism, respectively. To analyze data, Analytic Hierarchy Process (AHP) technique was used.

  Findings

  The findings indicate that international markets entry strategies in plastics industry consists of seven strategies, including export, license, management contract, contract manufacturing, turnkey operation, foreign direct investment and strategic alliances, and criteria to select these strategies include four categories of factors related to host country, factors related to product, factors related to company, and factors related to home country. Furthermore, the research findings indicate that the most important criterion to select international markets entry strategies is factors related to company and the best international markets entry strategy is export.

  Originality/Value: 

  The findings of this research help managers to evaluate, prioritize, and select international markets entry strategies using AHP technique in an effective and efficient manner.

  Keywords: strategy, International Markets, Analytic Hierarchy Process
 • Mohammad Khodabakhshi *, Zahra Cheraghali Pages 569-580
  Purpose

  Due to the importance of productivity index in the economy, in this article we will discuss the different approaches that are used to measure partial and total factor productivity.

  Methodology

  In all economic and social organizations and systems, the concept of productivity is very important and is examined using different approaches. Without the goal of productivity, no business will find a suitable direction, and without measuring productivity, there will be no control over business. Measurement is the first step towards control and ultimately improvement. Productivity can be divided into two categories, partial and total factor productivity. Total factor productivity in the economy has a significant impact on increasing GDP growth.

  Findings

  According to the results obtained for the Malmquist index of the industrial sector in 2011, the productivity growth of total factor productivity has been desirable, but productivity in the mining sector has had the greatest decrease. The productivity growth of total factor productivity of the economy in 2011 is almost uniform.

  Originality/Value: 

  By using the real data of Iran in 2011 calculate partial and total factor productivity with different approaches.

  Keywords: Economics, Partial, total factor productivity, Data Envelopment Analysis
 • Mojtaba Karimi Pashaki, Mahnaz Ahadzadeh Namin * Pages 581-595
  Purpose

  For managers, investors and creditors, it is important to be aware of the continuity of the company. To this end, financial researchers are looking for effective methods to evaluate the company's performance and predict the continuation of its activities in the coming years.

  Methodology

  In previous research, the standard data envelopment analysis model has been used to predict corporate bankruptcy. The present study aims to provide a model of data envelopment analysis with semi-positive and negative indicators to predict the bankruptcy of companies operating in the Tehran Stock Exchange. The companies listed on the Tehran Stock Exchange constitute the statistical population of the research. To achieve this goal, a sample consisting of 40 non-bankrupt companies and 20 bankrupt companies in the years 1393 to 1397 were selected. The criterion for selecting bankrupt companies is Article 141 of the Commercial Code.

  Findings

  To combine tax ratios that have a more significant correlation with the financial situation of the company, the combined approach of gray relationship analysis and two-level data envelopment analysis has been used.

  Originality/Value:

   First, a two-level data envelopment analysis model for semi-positive and negative indices will be developed, then the correct prediction of bankruptcy with its absence will be examined using the results of the proposed model.

  Keywords: Gray relation analysis, super-efficient data envelopment analysis, Efficiency, bi-level data envelopment analysis
 • Mohammad Afzalinejad *, Neda Afzalinejad Pages 596-609
  Purpose

  The paper addresses the star network structures with centralized management and provides models for evaluating the performance of such structures. Despite the wide range of applications and importance, such structures have not been studied in data envelopment analysis before.

  Methodology

  The Data Envelopment Analysis (DEA) method is used for modeling the problem, and a two-level method for efficiency evaluation is proposed.

  Findings

  The proposed models are developed in both multiplicative and envelopment forms. The required formulas for efficiency decomposition and benchmarking are provided. Some results are proved by mathematical discussions and numerical experimentation.

  Originality/Value: 

  The star structure is seen in many real-world applications. A new method for modelling and evaluation of such structures is introduced and established. The proposed technique, discussions and analytical examinations have a significant contribution to the field of data envelopment analysis and its applications.

  Keywords: Network DEA, Star graph, Centralized management, two-level, Efficiency decomposition
 • Gholamreza Panahandeh Khojin, Abbas Toloie Ashlaghi *, MohamadAli Afshar Kazmi Pages 610-627

  The purpose of this study is to combine two methods of data envelopment analysis and neural network in order to provide an optimal model for ranking inefficiency factors in the Iranian banking industry. First, through the study of theoretical foundations and interviews with banking experts, efficiency evaluation indicators in the banking industry were identified and finalized. In order to evaluate the efficiency of the units in the statistical population of the study, data envelopment analysis technique was used, especially the modified goal programming data envelopment analysis model, which was identified from 32 managements, 3 efficient managements and 29 inefficient managements. Then, the branches of inefficient management were evaluated and using the information of inefficient branches, the neural network matrix was prepared to identify the causes of inefficiency and the results were analyzed with different neural network models. The model with the lowest mean square error will be selected as the optimal model to determine the inefficiency factors. As a result, the self-organized mapping model with hyperbolic tangent transfer function and 0.9 momentum training rule was selected. By analyzing the sensitivity of this method, the indicators of provincial liquidity share, personnel distribution and operating costs were selected as the most important factors of inefficiency.

  Keywords: Data Envelopment Analysis, Modified goal programming data envelopment analysis, Neural Network, Self-Organized neural network, Inefficiency Factors
 • Zeynab Latifi *, Neda Pouyan Pages 628-647
  Purpose

  Data Envelopment Analysis, one of the keys subfields in mathematical planning, has found a prominent role in evaluating the efficiency of decision making units in various fields.

  Methodology

  In this research, after analysis and initial processing, based on studies, a parametric and efficient method for ranking intuitionistic fuzzy numbers is selected and proposed. The correctness of the performance of the selected method is obvious due to its formulation in linear structures. The developed model of data envelopment analysis, its mathematical formulation by CCR and IO-BCC methods are expressed in terms of governing the model structure and its implementation approach. A case study is presented to determine the factors affecting safety performance using the model. Based on previous theoretical studies and opinions of experts in the field of safety, the most important influencing factors (work pressure and perception of the supervisors' safety as inputs) and (the rate of physical and mental injuries and unsafe accidents as outputs) were selected. In addition to ranking the units, sensitivity analysis was performed in CCR and IO-BCC methods to rank the specified indicators in the inputs and outputs, and the results have been compared.

  Findings

  The results of the data envelopment analysis model with intuitionistic fuzzy data showed that with increasing k, the number of efficient units increases. On the other hand, in CCR and IO-BCC methods, the lowest and highest efficiencies belong to the pessimistic view (k = 0) and the balanced view (k = 0.5), respectively. Sensitivity analysis also showed that, in CCR and IO-BCC methods, the work pressure is the most safety factor affecting the efficiency results.

  Originality/Value: 

  Using a Data Envelopment Analysis model with intuitionistic fuzzy data to evaluate the performance of construction sites from a safety perspective can provide significantly better results. Because in the real world, there is uncertainty, and intuitionistic fuzzy data, due to the concept of belonging, non-belonging, and suspicion in the view of decision-makers simultaneously and in data reporting, is of particular importance.

  Keywords: Safety Dimensions, Construction projects, Data Envelopment Analysis, IntuitionisticFuzzy Number Ranking, intuitionistic fuzzy sets
 • Pegah Farhangian, Hadi Mokhtari * Pages 648-665
  Purpose

  The classic model of economic order quantity was introduced several decades ago to reduce inventory costs in companies and has since been widely used in various areas of inventory control. In recent years, researchers have developed various aspects of the EOQ model; Because the classic EOQ model does not take into account many important parameters in the real world. The purpose of this paper is to develop a classic EOQ model in order to operationalize and realize the assumptions in the space of simultaneous orders with imperfect quality items.

  Methodology

  In this research, a mathematical modeling is developed for the imperfect inventory system as well as the simultaneous ordering requirement. Finally, a numerical example is provided along with the analysis of the results.

  Findings

  The results show that changing the screening rate can have a significant effect on reducing or increasing costs. This cost effect is due to the cost of maintaining items of poor quality until the end of the inspection period. The faster the screening operation and the faster the defective items are removed from the system, the lower the cost.

  Originality/Value: 

  In classic models, it is assumed that items of appropriate quality are ordered. In fact, due to the unstable quality of the production process, improper transportation, corruption or other factors, the presence of defective items is inevitable. In the proposed EOQ inventory system, these items are separated by 100% inspection of the consignment, and then these isolated items are sold in a package at a discounted price. Also, in order to reduce the fixed costs of ordering and shipping, the policy of simultaneous ordering has been used for all product categories, which has a high efficiency in reducing costs.

  Keywords: Imperfect quality items, 100% inspection, Multiple products, simultaneous ordering, Inventory control