فهرست مطالب

فصلنامه مطالعات مدیریت ترافیک
پیاپی 66 (پاییز 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/12/15
 • تعداد عناوین: 6
|
 • محمد سلطانی راد، سید صابر ناصرعلوی، اکرم مظاهری صفحات 1-34
  زمینه و هدف

  با افزایش تعداد تصادفات رانندگی در سطح جهان، ایمنی ترافیک به یک موضوع مهم عمومی تبدیل شده است. تصادفات با عابرپیاده در مقایسه با انواع دیگر تصادفات، سطح شدت بالاتری دارد. از این رو بایستی عوامل بالقوه تاثیرگذار بر سطوح مختلف شدت این نوع تصادفات شناسایی شود تا اقداماتی متناسب با هر یک از عوامل صورت گیرد.

  روش

  در این مقاله از مدل رگرسیون لجستیک چندگانه (MNL) برای شناسایی عوامل موثر در شدت تصادف وسایل نقلیه با عابرپیاده استفاده شده است. داده های تصادفات عابرپیاده سامانه اطلاعات ایمنی راه (HSIS) ایالت کالیفرنیا از سال 2015 تا 2017 در این مقاله مورد استفاده قرار گرفته است. شدت آسیب با استفاده از مقیاس KABCO تعریف شده و به پنج سطح طبقه بندی می شود: آسیب کشنده (K) و 4 سطح آسیب دیدگی شامل: آسیب شدید یا ناتوان کننده (سطح 1، (A))، آسیب غیرناتوان کننده یا آسیب دیدگی متوسط (سطح 2، (B))، آسیب دیدگی کم یا ممکن (سطح 3، (C)) و بدون آسیب (سطح 4، (O)).

  یافته ها:

  نتایج نشان می دهد عواملی که احتمال مرگ ومیر و صدمات جانی را به میزان قابل توجهی افزایش می دهند، عبارت اند از: سن رانندگان (26 تا 65 و بالای 65 سال)، روزهای کاری هفته، میانگین سالانه ترافیک روزانه (AADT) کم و متوسط، ساعات اوج صبح و ساعات غیر اوج روز شرایط و وضعیت روشنایی نور روز.

  نتیجه گیری:

   مدل توسعه یافته و نتایج تحلیل، راه کارهای موثری را برای کاهش شدت تصادفات وسایل نقلیه با عابرپیاده و بهبود عملکرد ایمنی سامانه ترافیک ارایه می دهد. نتایج این مطالعه می تواند برای شناسایی عوامل تصادفات عابرپیاده در دنیای واقعی مفید باشد. هم چنین کارشناسان و مسیولان حوزه ایمنی راه می توانند از نتایج این مطالعه جهت بهبود وضع ایمنی عابران پیاده اقدام کنند.

  کلیدواژگان: تحلیل شدت تصادفات، مدل رگرسیون لجستیک چندگانه، تصادفات وسایل نقلیه موتوری با عابرپیاده
 • داوود چگینی، اصحاب حبیب زاده، رضا جوادیان صفحات 35-62
  زمینه و هدف

  جلوگیری از تکرار تصادفات، نیازمند سازوکار مدیریتی است تا با به کارگیری هدفمند منابع انسانی و مادی در بهبود ایمنی کاربران تلاش کند. طراحی الگوی مدیریت ایمنی ترافیک یکی از مهم ترین مسایل در پیشگیری از تصادفات است؛ لذا انجام پژوهش مذکور ضروری به نظر می رسد. از این رو، هدف از این پژوهش، طراحی این الگو است.

  روش

  رویکرد مطالعه، تحقیق کیفی و با روش گراندد تیوری انجام شد. داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختارمند جمع آوری و مطالعه تا اشباع داده ها ادامه یافت. تجزیه و تحلیل داده ها به طور مستمر و هم زمان با جمع آوری داده ها با استفاده از روش مقایسه مداوم صورت گرفته و برای اطمینان از صحت تجزیه و تحلیل داده ها، جلسه مصاحبه گروهی متمرکز برگزار شد.

  یافته ها: 

  نقش پلیس در مدیریت ایمنی ترافیک، نقش دستگاه های اجرایی اثربخش بودن مدیریت ایمنی در کاهش حوادث ترافیکی، وجود نهاد راهبر، تعریف وظایف دستگاه ها در مدیریت ایمنی ترافیک، هماهنگی بین دستگاه های موثر در ایمنی ترافیک، تدوین شیوه نامه ها، ساختار مدیریت ایمنی و اختصاص بودجه به عنوان عوامل تاثیرگذار بر الگو مدیریت ایمنی ترافیک شناسایی شدند. 

  نتیجه گیری:

   با به کارگیری و اجرای راه کارهای مدیریت ایمنی ترافیک و با برطرف کردن موانع می توان باعث بهبود وضعیت و عملکرد مدیریت ایمنی ترافیک در کشور شد که نقش به سزایی در کاهش تلفات انسانی مادی و آسیب های سوانح ترافیکی خواهد داشت.

  کلیدواژگان: مدیریت، ایمنی، تصادف، ترافیک، تعامل و سوانح
 • امین فتاحی، مجید اسدی، امیرحسین باغستانی، میقات حبیبیان، امیررضا ممدوحی صفحات 63-98
  زمینه و هدف

  شیوع ویروس کووید 19 به شکل قابل توجهی بر بخش حمل ونقل در سراسر جهان اثرگذار بوده است. اقدام های صورت گرفته برای جلوگیری از شیوع این ویروس مانند اعمال قرنطینه و محدودیت های تردد، تاثیر مستقیمی بر رفتار سفر درون و برون شهری افراد دارد. هدف مطالعه حاضر، بررسی تاثیر سیاست های مدیریت حمل ونقل شهری بر میزان مبتلایان به ویروس کووید 19 در شهر تهران است.

  روش

  بدین منظور، مصوبه های ستاد ملی مبارزه با کرونای کشور در دو بخش فعالیت مشاغل و اقدام های ترافیکی در کنار برخی از رویدادهای زمانی خاص، برای بازه زمانی 15 ماهه از آغاز شیوع ویروس (از اسفند 1398) تا اردیبهشت 1400، مورد بررسی قرار گرفته است. به منظور تحلیل و بررسی تاثیر مصوبات مربوط به فعالیت مشاغل و اقدام های ترافیکی و برخی از رویدادها بر میزان ابتلای روزانه به بیماری کرونا در شهر تهران از تحلیل هم بستگی بین زمان اجرای اقدام ها و رویدادها و آمار مبتلایان استفاده شده است.

  یافته ها:

  نتایج نشان می دهد که لغو طرح های قیمت گذاری محدوده مرکزی شهر، بیشترین تاثیر بر کاهش تعداد مبتلایان را در میان اقدام های مورد مطالعه با ضریب هم بستگی 94/0- دارد. در اقدام های مرتبط با مشاغل نیز تعطیلی کامل مشاغل روند کاهشی معناداری را ایجاد کرده است (ضریب 925/0-). براساس یافته های این پژوهش، تعطیلات متوالی چندروزه و جابه جایی های ایجادشده به واسطه آن ها، از دلایل اصلی افزایش آمار مبتلایان بوده که بیشینه ضریب هم بستگی 96/0 این موضوع را تایید می کند.

  نتیجه گیری:

  بنابر نتایج حاصل شده، به منظور کنترل شیوع ویروس کووید 19، اقدام های ترافیکی مانند لغو طرح های ترافیکی و منع تردد بین شهری و نیز تعطیلی کامل مشاغل از کارآیی مناسبی برخوردار بوده و می توانند موجب کاهش تعداد مبتلایان شوند. نتایج حاصل از این پژوهش می تواند به عنوان الگویی برای سایر شهرهای کشور یا جهان مورد توجه قرار گیرد.

  کلیدواژگان: ویروس کووید 19، جابه جایی، فعالیت، قیمت گذاری محدوده، ستاد ملی مبارزه با کرونا، تهران
 • اسماعیل احسانپور، مجید حق شناس صفحات 99-130
  زمینه و هدف

   در دهه های اخیر میزان استفاده موتورسیکلت در کشور و استان گلستان بسیار افزایش یافته است و در نتیجه افزایش تولید موتورسیکلت، تعداد تصادفات آن نیز با رشد چشم‌گیری مواجه شده است؛ لذا با توجه به بالابودن میزان تصادفات موتورسواران و مرگ‌ومیر و مصدومان بالای حوادث ترافیکی این گروه از کاربران ترافیکی، هدف از تحقیق حاضر بررسی عوامل موثر بر پیشگیری از تصادفات موتورسیکلت سواران مورد مطالعه درون شهری استان گلستان از دیدگاه رانندگان موتورسیکلت است.

  روش

   نوع پژوهش به‌لحاظ ماهیت، تحلیلی- توصیفی و به لحاظ هدف، کاربردی است و برای جمع آوری داده‌ها و اطلاعات مربوط به آن، از روش میدانی استفاده شده است. در ضمن جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش ضریب همبستگی پیرسون با استفاده از نرم‌افزار spss استفاده شده است و برای به‌دست آوردن روایی آن از روایی محتوایی و هم‌چنین برای محاسبه پایایی آن از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است که مقدار آن 89/. محاسبه شد.

  یافته‌ها: 

  بین عوامل موثر در پیشگیری از تصادفات موتورسواران با وقوع تصادفات موتورسواران از دیدگاه رانندگان موتورسیکلت در تصادفات درون شهری استان گلستان رابطه وجود دارد و با توجه به تجزیه و تحلیل انجام‌شده، متغیر عوامل موثر در پیشگیری از تصادفات موتورسواران می تواند 31 درصد از تغییرات متغیر وقوع تصادفات موتورسواران را پیش بینی کند.

  نتیجه‌گیری:

   نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که از دیدگاه رانندگان موتورسیکلت به ترتیب: عوامل مسیولیت پذیری اجتماعی موتورسیکلت سواران (28درصد)، انجام اصلاحات هندسی راه و رفع نقاط پرتصادف (26درصد) و کنترل و اعمال قانون تخلفات توسط پلیس موتورسواران (24درصد) بیشترین تاثیر را در پیشگیری از وقوع تصادفات موتورسیکلت داشته و آموزش مقررات ایمنی موتورسواران (22درصد) کمترین تاثیر را در پیشگیری از تصادفات موتورسواران دارد.

  کلیدواژگان: تصادف، موتورسیکلت سواران، پیشگیری، نقاط پرتصادف، آموزش، مشارکت های اجتماعی
 • علیرضا ماهپور، امیرحسین پناهی صفحات 131-170
  زمینه و هدف

  امروزه مسیریابی در شبکه های حمل ونقل شهری با افزایش حجم اتومبیل ها و نیز محدودیت های ترافیکی در مناطق کلان شهری، امری ضروری محسوب می شود. توسعه شهری بر توسعه بیرونی کلان شهرها اثر گذاشته و الگوی سکونت حومه ای را موجب شده است؛ شهرهای جدید مصداق عینی این مسیله در محدوده کلان شهرها است. در این بین مسیریابی و پیداکردن کوتاه ترین مسیر برای کاربران شبکه های حمل ونقلی حایز اهمیت است. در این تحقیق، یک الگوریتم نموداری برای یافتن کوتاه ترین مسیر در شبکه های حمل ونقلی توسعه داده شده است.

  روش

  این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی- تحلیلی است. با توجه به ماهیت داده ها و عدم امکان کنترل رفتار متغیرهای موثر در مسیله نیز از نوع غیرتجربی است. جهت مرور منابع پژوهش از مرور سیستماتیک منابع مرتبط به روش اسنادی استفاده شده است. در این پژوهش، جهت تجزیه و تحلیل داده ها، وضعیت پراکندگی شاخص های دسترسی با استفاده از روش رگرسیون وزنی جغرافیایی (GWR)، بهینه سازی ازدحام (PSO) و خوشه بندی میانگین فازی تحلیل شد.

  یافته ها:

  یافته ها نشان داد که هم بستگی خطی و مستقیم و بالا (989/0) بین شاخص مستقل و شاخص وابسته (دسترسی نهایی) وجود دارد و شاخص های مستقل شناسایی شده قادرند 95 درصد از تغییرات دسترسی را تبیین کنند و باقیمانده اندک واریانس ها به وسیله عوامل ناشناخته تبیین و پیش بینی می شوند. با نگاهی به مقادیر بتا β مشاهده می شود که شاخص موقعیت شبکه نسبت به سایر شاخص ها تغییرات دسترسی دارا است و به ترتیب شاخص های دسترسی، خصوصیات شبکه در رتبه های دوم، سوم و چهارم قرار گرفته است.

  نتیجه گیری:

  روند الگوی رگرسیون در تعیین توزیع پراکنش شاخص های یادشده در مناطق نشان می دهد که خروجی پارامترهای مدل به میزان بالایی، پیش بینی موردنظر و اصلاح کوتاه ترین مسیر پیشنهادی را تایید می کند.

  کلیدواژگان: کوتاه ترین مسیر، مسیریابی، بهینه سازی مسیر، کاربری زمین
 • سیما حداد، نعیمه محب، رضا عبدی، غلامرضا چلبیانلو صفحات 171-208
  زمینه و هدف

  خشم بی رویه همواره با آثار مخرب در حوزه روابط میان فردی و سلامت روان شناختی همراه بوده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ابعاد نابه هنجار شخصیت وآشفتگی روان شناختی با خشم با نقش میانجی گر ادراک از آلودگی هوا انجام پذیرفت.

  روش

  پژوهش از نظر هدف، کاربردی و روش آن همبستگی مبتنی بر معادلات ساختاری است. نمونه آماری تحقیق 250 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی امین شاغل به تحصیل در سال 1398- 1399 بودند که به شیوه تصادفی طبقه ای از رشته های عملیات راهور، مهندسی ترافیک و مدیریت برنامه ریزی آموزشی انتخاب شدند. در این پژوهش، مقیاس آشفتگی روان شناختی افسردگی، اضطراب استرس لاویبوند (1995)، فرم کوتاه شخصیت برای DSM-5، خشم صفت- حالت اسپیلبرگر (1999) و ادراک آلودگی هوا یزدان پرست و همکاران (1393) به عنوان ابزار مورد استفاده قرار گرفتند. داده ها با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و معادلات ساختاری و نرم افزار نسخه 3 نرم افزار اسمارت پی ال اس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها: 

  ضریب اثر ابعاد نابه هنجار شخصیت بر ادراک از آلودگی هوا 324/0؛ آشفتگی روان شناختی بر ادراک از آلودگی هوا 173/0، ابعاد نابه هنجار شخصیت بر خشم 323/0، ادراک از آلودگی هوا بر خشم 266/0، آشفتگی روان شناختی بر خشم 218/0 و روابط بین متغیرها مثبت و معنادار بود. هم چنین نقش میانجی ادراک از آلودگی هوا؛ در رابطه بین ابعاد نابه هنجار شخصیت و خشم و آشفتگی روان شناختی  و خشم تایید شد. (p<0/05).

  نتیجه گیری:

  به نظر می رسد ادراک از آلودگی هوا می تواند رابطه بین ابعاد نابه هنجار شخصیت، آشفتگی روان شناختی با خشم را  متاثر سازد.

  کلیدواژگان: آشفتگی روان شناختی، ادراک از آلودگی هوا، ابعاد نابه هنجار شخصیت، خشم
|
 • Mohammad Soltanirad, Seyed Saber Naseralavi, Akram Mazaheri Pages 1-34
  Background and Aim

  Pedestrian-vehicle accidents have a higher level of severity compared to other types of accidents. Therefore, the potential contributing factors at different severity levels of this type of accident should be identified so that appropriate measures can be taken for each of these factors.

  Method

  In this paper, the multinomial logit (MNL) model is used to identify the factors affecting the severity of pedestrian-vehicle accidents. The Pedestrian-vehicle accident data from Highway Safety Information System (HSIS) of California from 2015 to 2017 is used in this article. The severity of injury is defined using the KABCO scale and is classified into five levels: fatal injury (K) and 4 injury levels including: severe or disabling injury (level 1, (A)), evident injury (level 2, (B)), minor or possible injury (Level 3, (C)) and no injury (Level 4, (O)).

  Findings

  The results show that the factors that significantly increase the risk of death and injury are: Drivers’ age (26 to 65 and over 65 years), weekday, low and medium annual average daily traffic (AADT), morning peak and daytime off peak and daylight.

  Conclusion

  The developed model and the results of the analysis offer effective solutions to reduce the severity of pedestrian traffic accidents and improve the safety performance of the traffic system. The results of this study can be useful for identifying the potential contributing factors to pedestrian-vehicle accidents in the real world. In addition, road safety experts and officials can use the results of this study to improve pedestrian safety.

  Keywords: Accident severity analysis, multinomial logit model, Pedestrian-vehicle accidents
 • Amin Fattahi, Majid Asadi, Amirhossein Baghestani, Meeghat Habibian, AmirReza Mamdoohi Pages 35-62
  Background and purpose

  Preventing the recurrence of accidents requires a management mechanism to improve the safety of users by purposefully using human and material resources. Designing a traffic safety management model is one of the most important issues in preventing accidents; Therefore, conducting the mentioned research seems necessary. Therefore, the purpose of this research is to design this model.

  Method

  The approach of the study was qualitative research and was done with the grounded theory method. Data were collected through semi-structured interviews and continued until data saturation. Data analysis was done continuously and simultaneously with data collection using the constant comparison method, and to ensure the accuracy of data analysis, a focused group interview session was held.

  findings

  The role of the police in traffic safety management, the role of executive agencies, the effectiveness of safety management in reducing traffic accidents, the existence of a governing body, the definition of the functions of the agencies in traffic safety management, coordination between effective agencies in traffic safety, the development of guidelines, the structure of safety management and Budget allocation was identified as an influencing factor on the traffic safety management model.

  conclusion

  By applying and implementing traffic safety management solutions and removing obstacles, it is possible to improve the status and performance of traffic safety management in the country, which will play a significant role in reducing material human casualties and traffic accident injuries.

  Keywords: COVID-19, Mobility, Activity, Congestion Pricing, Tehran
 • Amin Fattahi, Majid Asadi, Amirhossein Baghestani, Meeghat Habibian, AmirReza Mamdoohi Pages 63-98

  COVID-19 spread has significantly affected transport sector. Travel behavior is directly influenced by policies such as quarantine mandates and movement restrictions. The current study aims to investigate the impact of urban transportation management policies on COVID-19 cases for the case of Tehran. In this regard, work activity policies and traffic restrictions, along with some specific events/holidays are analyzed over a period of 15 months. The method is correlation analysis between the implementation time of policies/events and the number of cases. Results indicate that suspending congestion pricing plans has the most effect on reducing COVID-19 spread (correlation coefficient: -0.75_-0.94). We also found that some holidays/events and their related movements and gatherings are one of the main reasons for an increase in cases (correlation coefficient: 0.71_0.96). It can be concluded that traffic restrictions including suspending congestion pricing plans and intercity movement restrictions, as well as temporarily shutting down some organizations would positively decrease the number of cases. The results can provide a robust pattern for decision-makers across the country.

  Keywords: COVID-19, Mobility, Activity, Congestion Pricing, Tehran
 • Smaeil Ehsanpoor, magid haghshenas Pages 99-130
  Background and Aim

  In recent decades, the use of motorcycles in the country and Golestan province has greatly increased and as a result of increasing motorcycle production, the number of accidents has increased significantly, so due to the high rate of motorcycle accidents and deaths. The purpose of the present study is to investigate the factors affecting the prevention of motorcycle accidents in the city of Golestan province from the perspective of motorcycle drivers.

  Method

  The type of research is nature-analytical-descriptive and applied in terms of purpose, and the field method has been used to collect data and related information. In addition, to analyze the data, Pearson correlation coefficient method was used using SPSS software, and to obtain its validity, content validity was used, and also to calculate its reliability, Cronbach's alpha coefficient was used. 89 /. Was calculated.

  Findings

  There is a relationship between effective factors in preventing motorcyclists 'accidents with the occurrence of motorcyclists' accidents from the perspective of urban accident experts in Golestan province. Predict motorcyclist accidents.

  Results

  The results of this study showed that from the perspective of motorcyclists, the factors of social responsibility موتور motorcyclists و riders (28%), geometric road corrections and elimination of accident hotspots (26%), and police response to motorcyclists's violations, respectively. (24%) have the greatest impact on the prevention of motorcycle accidents Education of motorcyclists's safety regulations (22%) have the least impact on the prevention of motorcyclist accidents.

  Keywords: Accidents, motorcyclists, prevention, accident hotspots, social participation
 • Alireza Mahpour, AmirHossein Panahi Pages 131-170

  Today, routing in urban transportation networks is considered essential with the increase in the volume of cars and traffic restrictions in metropolitan areas. Urban development, the use of personal cars has affected the external development of metropolises and has caused the pattern of suburban settlement, which new cities are concrete examples of this problem within the boundaries of metropolises.

  Method

  This research is applied in terms of purpose and descriptive-analytical in terms of cognitive methodology. Considering the nature of the data and the impossibility of controlling the behavior of the effective variables in the problem, it is also non-empirical. In order to review the sources of the research, a systematic review of related sources has been used using the documentary method. In this research, in order to analyze the data, the state of dispersion of access indicators was analyzed using the GWR method, crowding optimization and fuzzy mean clustering.

  Findings

  Multivariate regression analysis indicates that there is a linear and direct and high correlation between the independent index and the dependent index (final access) and the identified independent indicators are able to explain 95% of the changes in access and the remaining small variances by Unknown factors are explained and predicted. By looking at the beta β values, it can be seen that the network position index has access changes compared to other indicators, and according to the access indicators, network characteristics are ranked second to fourth.

  Keywords: Shortest path, routing, path optimization, land use
 • Sima Hadad, Naeimeh Moheb, Reza Abdi, GholamReza Chalbianloo Pages 171-208
  Background and Aim

  Uncontrolled anger has always been associated with destructive effects in the field of interpersonal relationships and psychological health.

  Method

  The research is applied in terms of purpose and its method is correlation based on structural equations. The statistical sample of the study was 250 students of Amin University of Law Enforcement Sciences studying in 2019-2020 who were randomly selected from the fields of traffic operations, traffic engineering and educational planning management. In this study, the scale of psychological distress of depression, anxiety Lovibond (1995), short personality form for DSM-5, trait anger - Spielberger (1999) and perception of air pollution Yazdanparast et al. (2014) were used as tools. Data were analyzed using Pearson correlation coefficient test and structural equations and version 3 of Smart PLS software.

  Findings

  The effect coefficient of abnormal personality dimensions on perception of air pollution was 0.324; Psychological disturbance on perception of air pollution was 0.173, abnormal dimensions of personality on anger were 0.323, perception of air pollution on anger was 0.266, psychological disturbance on anger was 0.218 and the relationships between variables were positive and significant. Also the mediating role of perception of air pollution; The relationship between abnormal dimensions of personality and anger and psychological turmoil and anger was confirmed (p <0.05).

  Conclusion:

   seems that the perception of air pollution can affect the relationship between abnormal dimensions of personality, psychological turmoil and anger.

  Keywords: Emotional turmoil, Perception of air pollution, Abnormal dimensions of personality, Anger