فهرست مطالب

ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی - سال دوازدهم شماره 46 (پاییز 1401)
 • سال دوازدهم شماره 46 (پاییز 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/09/24
 • تعداد عناوین: 9
|
 • زهرا حسن زاده چایجانی، حمیدرضا مقامی*، محمدرضا نیلی، آرش ابرازی بخشایش صفحات 1-28
  هدف

  هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر روش تدریس درام کاربردی بر خلاقیت و تفکر انتقادی در بین دانش آموزان بود.

  روش

  پژوهش حاضر از نوع کمی و روش آن شبه آزمایشی بود و ازطرح پیش آزمون _ پس آزمون تک گروهی استفاده شد، جامعه آماری در این پژوهش عبارت است از کلیه دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی شهر تهران منطقه 15 که نمونه به صورت در دسترس از مدرسه پسرانه فلسطین 2 و به صورت نهایی در دو گروه آزمایش و گواه جایگزین شدند. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه بود. برای سنجش خلاقیت از آزمون خلاقیت تورنس و پرسشنامه تفکر انتقادی فاشیون استفاده شد. روش تدریس درام کاربردی در طی 10 جلسه آموزش اجرا شد. داده های جمع آوری شده با استفاده از روش آماری تی گروه های وابسته مورد تحلیل قرار گرفتند.

  یافته ها

  یافته های پژوهش نشان داد روش تدریس درام تاثیر مثبت و معنی داری بر خلاقیت دانش آموزان دارد. نتایج نشان داد روش تدریس درام تاثیر مثبت و معنی داری بر تفکر انتقادی دانش آموزان دارد. نتایج نشان داد روش تدریس درام کاربردی بر مولفه های خلاقیت و تفکر انتقادی در بین دانش آموزان تاثیر دارد.

  نتیجه گیری

  در نتیجه آموزگاران و دبیران باید با استفاده از روش تدریس درام کاربردی و ارایه مدل های آموزشی مناسب سعی کنند خلاقیت و تفکر انتقادی دانش آموزان را ارتقا دهند.

  کلیدواژگان: درام کاربردی، خلاقیت، تفکر انتقادی، دانش آموزان
 • رباب رحمتی*، امیر کریمی صفحات 29-49
  مقدمه

  خلاقیت یکی از مهم ترین مولفه های شناختی است که توجه به آن در فرایند آموزشی به ویژه در دوره ابتدایی حایز اهمیت است.

  هدف

  لذا پژوهش حاضر باهدف مطالعه ی تاثیر انواع بازی های آموزشی بر رشد خلاقیت دانش آموزان انجام شده است.

  روش پژوهش:

   از نوع مروری بود و پایگاه های اطلاعاتی نورمگز، پرتال جامع علوم انسانی، پایگاه مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی، سیویلیکا، علم نت، مگیران و... با استفاده از کلیدواژه های پژوهش بررسی شدند و 19 مقاله مرتبط از بین مقالات منتشرشده از سال 1390 تا 1400 انتخاب و بررسی شدند.

  یافته های پژوهش:

   84 درصد از مقالات تاثیر مثبت بازی بر خلاقیت کودکان دبستانی را اثبات کرده اند، 5 درصد از مقالات تاثیر منفی و 11 درصد تاثیر معناداری بین بازی و خلاقیت نشان ندادند. همچنین 29 درصد از پژوهش ها تاثیر بازی های کامپیوتری را بر خلاقیت کلی/تفکر انتزاعی/ بار شناختی/ انعطاف پذیری و سیالی/ پیشرفت تحصیلی نشان دادند. بازی های اکشن کامپیوتری / بازی سازی رایانه ای / ساعت بازی متوسط / تخیل/بازی وانمودی/ قصه گویی /شعر با 9 درصد بر خلاقیت اثر داشته و بازی های خلاقانه کانون پرورش فکری/ پرورش گیاهان و بازی/ بازی های درک، خطی و ترکیبی/ مبتنی بر برنامه درسی تابا/ بازی های ایفای نقش/ بازی درمانی خلاقیت محور/ بازی های آموزشی هندسی با 5 درصد بر خلاقیت تاثیر داشتند. بیشترین توجه مقالات به بازی های رایانه ای بیشترین بوده و تاثیر بازی هایی چون: بازی های کوهنوردی، دویدن، آواز خواندن، بازی در فضای باز و طبیعت، بازی های تجاری، بازی هایی با استراتژی های موثر، بازی های شرطی شده، بازی های جدی نقش آفرینی مغفول مانده اند.درنتیجه استفاده از بازی های آموزشی می تواند موجب افزایش خلاقیت دانش آموزان گردد و توجه به جنبه های مغفول مانده در پژوهش ها حایز اهمیت است.

  کلیدواژگان: آموزش خلاقیت، بازی، کودکان دبستانی، مروری
 • آرزو حسین زاده*، حمید خداداد حسینی، عادل آذر صفحات 51-84
  زمینه

  در جهان رقابتی کنونی که مملو از عدم قطعیت است، کسب وکارهای آنلاین بیش از پیش نیازمند استراتژی هایی برای ماندگاری و بقا هستند. در این میان نوآوری باز به کسب وکارها اجازه می دهد تا از طریق همکاری با مشتریان خود به درک بهتر سلیقه و خواسته های ایشان دست یابند.

  هدف

  پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش تعدیلگر نوآوری باز در تاثیر جذابیت های وب سایت بر نیات رفتاری مشتریان صورت گرفت.

  روش

  پژوهش از نظر هدف کاربردی و از لحاظ شیوه جمع آوری داده ها توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش کلیه مشتریانی است که حداقل یک بار از سایت دیجی کالا خرید انجام داده اند. نمونه مورد نیاز، بر اساس فرمول کوکران 384 نفر تعیین شده است که با روش غیراحتمالی دردسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه استاندارد بود که پایایی و روایی آن تایید شد. داده های پژوهش نیز با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار لیزرل تجزیه وتحلیل شدند.

   یافته ها: 

  نتایج نشان داد متغیرهای عناصر لذت جویانه و کیفیت ارایه خدمات بر جذابیت وب سایت تاثیر مثبت دارد. ولی تاثیر کیفیت محتوای خدمات بر جذابیت وب سایت تایید نشد. همچنین مشخص شده است نوآوری باز بر تاثیر جذابیت وب سایت بر نیات رفتاری مشتریان، نقش تعدیلگر دارد.

  نتیجه گیری:

   بر این اساس مدیران کسب وکارهای آنلاین باید توجه داشته باشند که ضمن توجه به جذابیت های وب سایت، باید از طریق به کارگیری استراتژی های نوآوری باز، و با بهره گیری از منابع خارجی منجر به تقویت تاثیرگذاری این ویژگی ها بر نیات رفتاری مثبت مشتریان شوند.

  کلیدواژگان: نوآوری باز، جذابیت وب سایت، نیات رفتاری، وفاداری مشتریان، تبلیغات شفاهی
 • سیروس قنبری*، حسین معجونی صفحات 85-108
  هدف

  هدف اصلی پژوهش بررسی نقش رهبری تحول آفرین و هوش موفق در عملکرد خلاقانه با میانجی گری مدیریت دانش و خودکارآمدی معلمان بود.

  روش

  روش پژوهش کمی، توصیفی و از نوع مطالعات همبستگی بود. جامعه پژوهش معلمان ناحیه چهار شیراز به تعداد 1890 نفر بودند، که از این جامعه با روش نمونه گیری تصادفی ساده و بر مبنای فرمول کوکران نمونه ای به حجم 318 نفر انتخاب شد. برای جمع آوری داده های پژوهش از پرسشنامه-های رهبری تحول آفرین بس و آلیو (1997)، هوش موفق گریگورنکو و استرنبرگ (2002)، مدیریت دانش شرون و لاوسون (2003)، خودکارآمدی ریگز و نایت (1994)، و عملکرد خلاقانه الدهام و کامینگز (1996) استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با کمک تکنیک های توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و استنباطی (تحلیل عاملی تاییدی و تحلیل مسیر تاییدی) و با استفاده از نرم افزارهای Spss و Lisrel انجام شد.

  یافته ها:

   نتایج تحلیل نشان داد: متغیرهای رهبری تحول آفرین، هوش موفق، مدیریت دانش و خودکارآمدی دارای اثر مستقیم، مثبت و معنادار در سطح 05/0 بر عملکرد خلاقانه معلمان بودند؛ رهبری تحول آفرین و هوش موفق با میانجی گری مدیریت دانش و خودکارآمدی دارای اثر غیرمستقیم، مثبت و معنادار بر عملکرد خلاقانه معلمان بودند؛ همچنین خودکارآمدی با میانجی گری مدیریت دانش دارای اثر غیرمستقیم، مثبت و معنادار در سطح 05/0 بر عملکرد خلاقانه معلمان بود.

  نتیجه گیری:

   در نهایت بر اساس نتایج این پژوهش می توان گفت استفاده مدیران مدارس از سبک رهبری تحول آفرین و هوش موفق، بواسطه مدیریت دانش و خودکارآمدی، منجر به عملکرد خلاقانه معلمان می شود.

  کلیدواژگان: رهبری تحول آفرین، هوش موفق، مدیریت دانش، خودکارآمدی، عملکرد خلاقانه
 • فرشید اصلانی*، اکرم مشایخی، مرضیه ملکیها صفحات 109-140
  زمینه

  امروزه مدیریت منابع انسانی سبز به استراتژی کلیدی کسب و کار برای سازمان ‏هایی تبدیل شده که در آن بخش ‏های منابع انسانی بخش فعالی را در مسیر سبز اداره خود ایفا می ‏کنند.

  هدف

  هدف از انجام این پژوهش تاثیر مدیریت منابع انسانی سبز بر خلاقیت سبز با نقش تعدیل گر رهبری اخلاقی در سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان می ‏باشد.روش پژوهش: پژوهش حاضر از نوع توصیفی- پیمایشی بوده و از نوع کاربردی می ‏باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر را کارکنان ستادی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان (180 نفر) تشکیل می ‏دهند که 123 نفر از آن ‏ها به روش نمونه گیری تصادفی ساده مورد مطالعه قرار گرفت. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه بوده و روایی سازه از طریق تحلیل عاملی مورد بررسی قرار گرفت، تجزیه و تحلیل داده های پژوهش از طریق مدلسازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار Spssو Pls انجام شد.

  یافته ها

  یافته های این پژوهش نشان داد که مدیریت منابع انسانی سبز بر خلاقیت سبز با نقش تعدیل گر رهبری اخلاقی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان تاثیر مثبت دارد.

  نتیجه گیری

  مدیران جهاد کشاورزی به عنوان پیشگامان حفظ محیط زیست، با تقویت وآموزش منابع انسانی خود و سبکهای رهبری اخلاق مدار ، باید خلاقیت سبز را توسعه دهند.

  کلیدواژگان: مدیریت منابع انسانی سبز، خلاقیت سبز، رهبری اخلاقی
 • قاسم شورمیج، زهره شکیبایی*، فریمان ابراهیم زاده صفحات 141-172
  زمینه و هدف

  مدارس ماندگار محصول مجموعه ای از پارامترهای داخلی و خارجی در مدارس هستند و کیفیت مدارس مستلزم تلاش و کار جمعی و هماهنگی کلیه پارامترهای داخلی نظام مدرسه است. از این رو هدف پژوهش حاضر شناسایی مولفه و شاخص های نوآوری در  گذار از مدارس موفق به مدارس ماندگار و ارایه الگویی کیفی است.

  روش

  در این پژوهش از روش دلفی استفاده شده است. هییت خبرگان پژوهش، گروه 22 نفری از متخصصانی از حوزه های حوزه مدیریت آموزشی، علوم تربیتی، برنامه ریزی آموزشی، فلسفه تعلیم و تربیت و مدیریت آموزش عالی بوده که به روش گلوله برفی انتخاب شدند. ابتدا با استفاده از مبانی نظری شاخص های مرتبط با مدارس ماندگار استخراج و به صورت پرسش نامه اولیه به صورت هم زمان برای ارزیابی در اختیار اعضای هییت خبرگان قرار گرفت و در سه دور توزیع و اطلاعات جمع آوری، ورود اطلاعات و تجزیه و تحلیل شد. برای تجزیه و تحلیل از تکنیک آمار توصیفی و برای محاسبه ضریب توافق خبرگان از آزمون رتبه های دبلیو کندال استفاده شد.

   یافته های پژوهش:

   برای گذار از مدارس موفق به مدارس ماندگار، 132 شاخص  و 13 مولفه با نما و انحراف معیار قابل قبول شناسایی شد که با توجه به نتایج آزمون دبیلو کندال به مقدار 709/0 با معنا داری در سطح خطای کوچک تر از 01/0 و با اطمینان 99% مورد اجماع خبرگان است.

    نتیجه گیری: 

  مولفه سازمان و مدیریت از نظر خبرگان بیشترین اهمیت را در شاخص های نوآوری شناسایی شده در گذار از مدارس موفق به مدارس ماندگار دارد. ویژگی های معلمان مدارس ماندگار، ویژگی های مدیر در رده های بعدی قرار دارند. مولفه های اصول و روش های آموزشی، دولت و حاکمیت، محتوای آموزشی، روش های مدارس ماندگار، روابط انسانی و مشارکت، ویژگی های دانش آموزان مدارس ماندگار، معماری و ساختمان و تجهیزات، فرهنگ و جامعه و خانواده به ترتیب در درجه اهمیت بعدی برای گذار مدارس موفق به مدارس ماندگار دارند.

  کلیدواژگان: مدارس موفق، مدارس ماندگار، شاخص های نوآوری، گذار به مدارس ماندگار
 • منصور ترکیان تبار*، فرزاد آسایش صفحات 173-190
  هدف

  این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین خلاقیت کارکنان با نوآوری سازمانی در شرکت های دانش بنیان استان تهران انجام شد.  

  روش

  روش پژوهش به روش توصیفی- پیمایشی از نوع همبستگی بوده و جامعه آماری پژوهش شامل کارکنان  شاغل در 3515 شرکت دانش بنیان استان تهران است که حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 384 نفر تعیین شد. نمونه گیری به روش تصادفی ساده صورت گرفته است. برای گردآوری داده های مورد نیاز پژوهش از پرسشنامه خلاقیت رندسیپ (1979) و پرسشنامه نوآوری سازمانی پراجگو و سوهل (2003) استفاده شد. در این پژوهش بر اساس فرمول آلفای کرونباخ پایایی پرسشنامه خلاقیت (74/0) و پایایی پرسشنامه نوآوری سازمانی (81/0) برآورد شده است. برای تجزیه و تحلیل داده های پژوهش نرم افزار آماری SPSS-26 مورد استفاده قرار گرفت.

   یافته ها: 

  نتایج پژوهش نشان داد که بین خلاقیت کارکنان با نوآوری سازمانی در شرکت های دانش بنیان رابطه مثبت وجود دارد. از جانب دیگر بین خلاقیت کارکنان با هر یک از ابعاد نوآوری سازمانی یعنی نوآوری تولیدی، نوآوری فرایندی و نوآوری اداری به ترتیب (532/0)، (496/0) و (402/0) رابطه مثبت وجود دارد.

    نتیجه گیری:

   بین خلاقیت کارکنان با نوآوری سازمانی رابطه وجود دارد.

  کلیدواژگان: خلاقیت، نوآوری، نوآوری سازمانی، شرکت های دانش بنیان
 • امیر مهربان پژوه، قنبر عباس پور*، اصغر مشبکی اصفهانی، غلامرضا هاشم زاده صفحات 191-224
  زمینه

  امروزه نوآوری پایدار به یکی از الزامات جهان تبدیل شده بطوری که اغلب مدیران که دغدغه محیط پیرامونی را دارند از این نوع نوآوری به منظور پایداری در محیط پرتلاطم و آشوبناک و هم چنین تطبیق خود به آن می پردازند.

  هدف

  این پژوهش به دنبال ارایه مدلی است که هم بتوان با آن پویایی های موجود در نوآوری را در نظر گرفت و هم با عوامل پایداری در کسب وکارها منطبق شد. 

  روش

  پژوهش حاضر کیفی و از نوع اکتشافی است. در این پژوهش مولفه های مورد نظر مدل نوآوری فراکتالی پایداری به کمک روش هایدگر طبقه بندی شد و اصالت آنها به کمک روش ماتریس ایرانی مورد سنجش قرارگرفت. علاوه براین به منظور اولویت بندی مولفه ها در برابر شاخص ها از روش ماتریس ارزیابی اثرات سریع، سپس از مدل چهار سطحی کانونی به منظور ارایه مدل استفاده شد. جامعه آماری این تحقیق پارک های علم و فناوری فعال در حوزه نوآوری در استان تهران بوده که 10 نفر از میان آنها به عنوان نمونه (خبره) انتخاب و با کمک مصاحبه نیمه عمیق و پرسشنامه، داده های حاصل شده با کمک نرم افزار اکسل مورد تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  نتایج این پژوهش نشان دهنده آن است که مدل نوآوری پایدار فراکتالی دارای 30 مولفه بوده که در آن مولفه های اقتصاد مدور، تحول بزرگ در مقیاس، قابلیت خارجی، بهره وری منابع، هم آفرینی ذینفعان، ارزیابی رقابتی، نوآوری صرفه جو دارای بیشترین اهمیت و اولویت بندی هستند.

  کلیدواژگان: نوآوری فراکتالی، نوآوری پایدار، ماتریس ارزیابی اثرات سریع(1RIAM)، مدل چهارسطحی کانونی
 • غلامرضا قبله ای، علی اکبر فرهنگی*، عبدالرضا سبحانی صفحات 225-252
  هدف

  طراحی و ارایه مدل تاثیرگذاری برنامه های خلاق رسانه ملی برتوسعه فرهنگ مالیاتی است.

  روش

  پژوهش کاربردی و کیفی است که با مطالعه مبانی نظری، ازجمله کتب، مجلات و مقالات مرتبط، اطلاعات جمع آوری و چارچوب اولیه پژوهش استخراج شد و پروتکل مصاحبه ها آماده و مصاحبه های نیمه ساختار یافته با 30 نفر از خبرگان حوزه مالیات و رسانه با تجربه در حوزه مطالعه صورت گرفت. نمونه گیری غیر احتمالی هدفمند و روش نمونه گیری گلوله برفی و مصاحبه ها به روش تحلیل تم و با استفاده از نرم افزارمکس کیودا2020 کدگذاری شدند. مولفه های اثرگذاری رسانه ملی بر توسعه فرهنگ مالیاتی با استفاده از روش تحلیل تم و مصاحبه با خبرگان و پالایش مدل طی دو راند دلفی با گروه دیگری از خبرگان، مشتمل بر 94کد محوری و 10 تم اصلی احصاء شد و مدل باهییت دلفی و مشارکت خبرگان و استفاده از ضریب توافق کندال اعتبار سنجی شد.

   یافته ها: 

  تاثیر رسانه ملی بر توسعه فرهنگ مالیاتی شامل 10 تم اصلی است که به سه دسته مسیولیت اجتماعی، کارکرد رسانه و عوامل زمینه ای تقسیم می شود.

  نتیجه گیری:

   توجه به تاثیر رسانه ملی بر فرهنگ مالیاتی می تواند راهگشای سیاستگذاران جهت تسریع توسعه فرهنگ مالیاتی و به تبع آن اجرای سایر شاخص های توسعه یافتگی باشد.

  کلیدواژگان: رسانه ملی، فرهنگ مالیاتی، رسانه، مودیان مالیاتی
|
 • Zahra Hasanzadeh Chaijani, Hamidreza Maghami *, MohammadReza Nili Ahmadabadi, Arash Abrazi Bakhshayesh Pages 1-28

  The aim of this study was to investigate the effect of applied drama teaching methods on creativity and critical thinking among students. The present study is a quantitative type and its method is quasi-experimental and the pre-test-post-test design of one group was used. Palestine 2 and will eventually be replaced by the experimental and control groups. The data collection tool in this study was a questionnaire. Torrance creativity and Critical thinking of Fashion test was used to measure creativity. The method of teaching applied drama was performed during 10 training sessions. The collected data were analyzed using statistical method of dependent groups. Findings showed that the method of teaching drama has a positive and significant effect on students' creativity. The results showed that the drama teaching method had a positive and significant effect on students' critical thinking. The results showed that the method of teaching applied drama has an effect on the components of creativity and critical thinking among students. As a result, teachers and educators should try to promote students' creativity and critical thinking by using applied drama teaching methods and providing appropriate educational models

  Keywords: Applied Drama, Creativity, critical thinking, Students
 • Robab Rahmati *, Amir Karimi Pages 29-49

  Introduction: 

  Creativity is one of the most important cognitive components, which is important to pay attention to in the educational process, especially in the elementary period.

  Purpose

  Therefore, the present research was conducted with the aim of studying the effect of various educational games on the development of students' creativity.

  Research method

  It was a review type and databases of Nurmagz, comprehensive portal of humanities, scientific information center of academic jihad, Civilica, Alamnet, Mogiran, etc. were checked using research keywords and 19 related articles were published from 1390 to 1400 were selected and examined.

  Research findings

  84% of the articles have proven the positive effect of play on the creativity of primary school children, 5% of the articles showed a negative effect and 11% did not show a significant effect between play and creativity. Also, 29 percent of the studies showed the effect of computer games on general creativity/abstract thinking/cognitive load/flexibility and fluidity/academic progress. Computer action games / computer game creation / medium game hours / imagination / pretend play / storytelling / poetry has a 9% effect on creativity and creative games of the center of intellectual cultivation / plant cultivation and games / comprehension, linear and combined games / based on the Taba curriculum / Role-playing games/ creativity-based play therapy/ geometric educational games had a 5% effect on creativity. Most of the articles pay attention to computer games and the impact of games such as: climbing games, running, singing, outdoor and nature games, business games, games with effective strategies, conditioned games, serious games Role-playing has been neglected.As a result, the use of educational games can increase the creativity of students, and it is important to pay attention to the neglected aspects in researches.

  Keywords: Creativity training, Games, elementary school children, Review
 • Arezoo Hosseinzadeh *, Hamid Khodadad Hosseini, Adel Azar Pages 51-84

  In today 's competitive world wich is full of uncertainty, online businesses increasingly need strategies for survival. Meanwhile, open innovation allows businesses to work with their customers to better understand their tastes and desires. In this regard, the present study aimed to investigate the moderating role of open innovation in the impact of website appeale on customer behavioral intentions. The research is applied in terms of purpose and descriptive-survey in terms of data collection method. The statistical population of the study is all customers who have made a purchase from the site of Digi Kala at least once. The required sample was determined based on Cochran's formula of 384 people who were selected by non-probability method available. The data collection tool was a standard questionnaire whose reliability and validity were confirmed. The research data were analyzed using structural equation modeling and LISREL software. The results showed that the variables of enjoyment elements and the quality of service delivery have a positive effect on the website appeale. But the effect of service content quality on the website appeale was not confirmed. It was also found that the open innovation moderates the effect of website appeale on the behavioral intentions of customers. Accordingly, online business managers should be aware that the website appeale alone is not enough to predict the positive behavioral intentions of customers, but should lead to the impact of these characteristics on the positive behavioral intentions of customers through the use of open innovation strategies.

  Keywords: Open innovation, website appeale, behavioral intentions, customer loyalty, Word of Mouth
 • Siroos Ghanbari *, Hosein Majooni Pages 85-108
  Objective

  The main purpose of the research was to investigate the role of transformational leadership and successful intelligence in creative performance with the mediation of knowledge management and teachers' self-efficacy.

  Materials and methods

  The research method was quantitative, descriptive and correlational. The research population of teachers in Chahar district of Shiraz was 1890 people, from which a sample of 318 people was selected by simple random sampling method based on Cochran's formula. To collect research data from the Transformational Leadership Questionnaire of Bass and Alio (1997), Grigorenko and Sternberg (2002) Successful Intelligence Questionnaire, Sharon and Lawson (2003), Riggs & Knight (1994) self-efficacy, and The creative performance of Oldham and Cummings (1996) was used. Data analysis was performed using descriptive (mean and standard deviation) and inferential techniques (confirmatory factor analysis and confirmatory path analysis) using Spss and Lisrel software.

  Findings

  The results of the analysis showed: the variables of transformational leadership, successful intelligence, knowledge management and self-efficacy had a direct, positive and significant effect at the 0.05 level on teachers' creative performance; Transformational leadership and successful intelligence with the mediation of knowledge management and self-efficacy had an indirect, positive and significant effect on teachers' creative performance; Also, self-efficacy with the mediation of knowledge management had an indirect, positive and significant effect at the level of 0.05 on teachers' creative performance.

  Conclusion

  Finally, based on the results of this research, it can be said that school principals' use of transformational leadership style and successful intelligence leads to the creative performance of teachers through knowledge management and self-efficacy.

  Keywords: Transformational Leadership, successful intelligence, Knowledge management, Self-efficacy, Creative Performance
 • Farshid Aslani *, Akram Mashayekhi, Marziyeh Malekiha Pages 109-140

  Context :

  Today, green human resource management has become a key business strategy for organizations in which human resources departments play an active role in the green path of their office.

  Objective

  The purpose of this study is the effect of green human resource management on green creativity with a moderating role of moral leadership in the Agricultural Jihad Organization of Isfahan Province.

  Research method

  The present study is of descriptive-survey type and is of applied type. The statistical population of the present study consists of the staff of Isfahan Jihad Agricultural Organization (180 people), some of whom (123 people) were studied by simple random sampling. The data collection tool was a questionnaire and the construct validity was assessed through factor analysis. The research data were analyzed by structural equation modeling using Spss and Pls software.

  Findings

  Findings of this study showed that green human resource management has a positive effect on green creativity with the moderating role of moral leadership of Isfahan Agricultural Jihad Organization.

  Conclusion

  The manegers of agricultural jahad, as pioneers of environmental protection, must develop green creativity by strengthening and training their human resources and ethical leadership styles.

  Keywords: Green Human Resources Management, Green Creativity, Ethical Leadership
 • Gasem Shoormig, Zohreh Shakibaei *, Fariman Ebrahimzadeh Pages 141-172
  Introduction and Aim

  sustainable schools are the product of a set of internal and external parameters in schools, and the quality of schools requires collective effort and coordination of all internal parameters of the school system. Therefore, the aim of the current research is to identify the components and indicators of transition from successful schools to sustainable schools and provide a qualitative model.

  Method

  Delphi method was used in this research. The panel of research experts is a group of 22 experts from the fields of educational management, educational sciences, educational planning, philosophy of education and higher education management, who were selected by the snowball method. First, by using the theoretical foundations, indicators related to sustainable schools were extracted, and in the form of a preliminary questionnaire, it was simultaneously provided to the members of the expert panel for evaluation, and in three rounds of distribution and data collection, data entry and analysis were done. Descriptive statistics technique was used for analysis and W. Kendall's rank test was used to calculate the agreement coefficient of experts.

  Rindings: 

  132 indicators and 13 components with an acceptable mean and standard deviation were identified for the transition from successful schools to sustainable schools, which according to the results of the DeBilow Kendall test was 0.709 with a significance level of error less than 0.01 and with 99% certainty; it is the consensus of experts.

  Conclusion

  According to experts, the organization and management component is the most important in a transition model from successful schools to sustainable schools. The characteristics of teachers of sustainable schools and the characteristics of managers are in the next ranks. The components of educational principles and methods, government and governance, educational content, methods of sustainable schools, human relations and participation, characteristics of students of sustainable schools, architecture and building and equipment, culture and society and family respectively in the next degree of importance for the transition of successful schools to Schools are permanent.

  Keywords: Successful schools, Sustainable schools, Transition to sustainable schools
 • Mansour Torkiantabar *, Farzad Asayesh Pages 173-190

  The aim of this study was to investigate the relationship between employee creativity and organizational innovation in knowledge-based companies in Tehran province by descriptive-survey method of correlation. The statistical population of the study includes all employees working in 3515 knowledge-based companies in Tehran province. The sample size was determined based on Cochran's formula of 384 people. Sampling was done by simple random method. To collect the required data for the research, the Randsip Creativity Questionnaire (1979) and Prajgo and Sohel Organizational Innovation Questionnaire (2003) were used. In this study, based on Cronbach's alpha formula, the reliability of the Creativity Questionnaire (0.74) and the reliability of the Organizational Innovation Questionnaire (0.81) have been estimated. SPSS26 statistical software was used to analyze the research data. The results showed that there is a positive relationship between employee creativity and organizational innovation in knowledge-based companies. On the other hand, between employee creativity with each of the dimensions of organizational innovation, namely production innovation, process innovation and office innovation, respectively (0/532), (0.496) and (0.402) there is a positive relationship.

  Keywords: Creativity, innovation, organizational innovation, Knowledge based Companies
 • Amir Mehrbanpajooh, Ghanbar Abbaspour *, Asghar Moshabaki Esfahani, Gholamreza Hashemzadeh Khorasgani Pages 191-224

  Today,‌sustainable innovation has become-one-of the requirements of-the-world,‌so that most managers and production-activists-who are concerned about the environment,‌use this type of innovation in order to be sustainable in a turbulent and turbulent economic environment,‌as well as to adapt to it.‌Due to its unique characteristics,‌fractal innovation is closely related to the concepts of sustainability(social and ecological) because this view of innovation seeks to minimize resources(raw materials,‌production resources,‌energy, water,‌waste-and-financial resources).The purpose of this study is to provide a model that can be used to consider the dynamics of innovation and business sustainability factors.‌Also,‌the present study is quantitative and-exploratory.‌In this-study,‌the-components of the fractal innovation model of sustainability were classified using Heidegger method and their originality was measured using the Iranian matrix method.‌In addition,‌in order to prioritize the components over the indicators,-the rapid impact assessment matrix method was used, then the four-level focal model was used to present the model.‌The statistical population of this research is science and technology parks active in the field of innovation in Iran,‌ten of which were selected as a sample(expert)‌and with the help of interviews and distribution of questionnaires,‌the data obtained with the help of Excel software were analyzed.As a result,30components of the fractal sustainable innovation were founded,‌the most important components included components of circular economy,‌large scale change,‌external capability,‌resource efficiency,‌stakeholder co-creation,‌competitive evaluation,‌economical innovation is the most important and prioritized.

  Keywords: Fractal Innovation Model, sustainable innovation, Rapid Impact Assessment Matrix (RIAM), Four level focal model
 • GholamReza Gheblehei, AliAkbar Farhangi *, Abdolreza Songhai Pages 225-252

  The present study aims to investigate the models by which creative programming in IRIB (Iran’s national broadcasting organization) could influence tax culture. The study is meant to have practical implications and is qualitative in nature. The necessary data was collected by touching upon the theoretical fundamentals through resorting to books, journals, and relevant papers and the initial blueprint of the research was formulated. The protocols of the interviews were come up with based on the elicited layout and semi-structured interviews were conducted with 30 prominent figures in the realms of tax and media. The researcher made use of a targeted non-probability sampling namely Snowball to reach theoretical saturation. The interviews were interpreted and coded using thematic analysis and the application applied was Maxqda2020. The aspects and variables of the impact of IRIB on fostering tax culture were elicited through thematic analysis and interviews with experts. Meanwhile model refinement was accomplished through two rounds of Delphi with a separate group of experts comprising 94 axial codes and 10 main themes. The elicited model was validated in a Delphi panel participated by experts using Kendall's coefficient of concordance. The findings of the study in qualitative terms indicate the influence of IRIB on developing tax culture includes 10 main themes which would break into three categories namely social responsibility, media function, and underlying factors. In conclusion, taking heed of the impact of different aspects of IRIB on tax culture can come to aid for policymakers and rulers in order to accelerate the development of tax culture and consequently implement other parameters of development.

  Keywords: IRIB, Tax culture, Media, taxpayer