فهرست مطالب

 • پیاپی 27 (پاییز 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/12/16
 • تعداد عناوین: 8
|
 • سیاوش مولایی پارده، عباس سعیدی*، بیژن رحمانی صفحات 1-14

  زندگی عشایری  و شیوه کوچ نشینی به عنوان اولین نظام اجتماعی جامعه بشری به مراتب، نسبت به دو نظام روستانشینی و شهرنشینی با دشواری بیشتری همراه  است. بنابراین از سوی برنامهریزان و  متخصصان مربوطه، راهبردهای گوناگونی به منظور ارتقای کیفیت این شیوه از زندگی ارایه شده که یکی از مهم ترین این راهبردها، اسکان عشایر است. در راستای این راهبرد، کانون های عشایری (هدایتی و حمایتی) متعددی با روندهای متفاوتی جهت اسکان عشایر داوطلب در سراسر نقاط عشایری ایجاد شده است. باتوجه به روند شکل گیری کانون های عشایری، میزان استقبال و رضایتمندی کوچندگان از این کانون ها متفاوت است. از این رو هدف از پژوهش حاضر مطالعه تطبیقی روند شکل گیری کانون های عشایری و سنجش میزان استقبال و رضایتمندی کوچندگان ناحیه کوهرنگ (چهارمحال و بختیاری) است. روش شناسی تحقیق، توصیفی- تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای و میدانی با رویکرد پیمایشی است و جامعه آماری تحقیق شامل خانوارهای اسکان یافته عشایری در کانون های اسکان عشایر ناحیه کوهرنگ است. نتایج نشان می دهد که میزان مشارکت کوچندگان در اجرای طرح اسکان عشایر، در کانون های حمایتی بیشتر از کانون های هدایتی بوده و در بحث رضایتمندی نیز با توجه به نتایج آزمون تی-تک نمونه ای، میزان رضایتمندی و استقبال کوچندگان از کانون های حمایتی (95/3) بیشتر از کانون های هدایتی (26/3) ارزیابی شده است.

  کلیدواژگان: اسکان عشایر، کانون های هدایتی، کانون های حمایتی، ناحیه کوهرنگ
 • نسیبه حسینی، حسن افراخته*، فرهاد عزیزپور صفحات 15-32
  با توجه به تغییرات گسترده کاربری اراضی و ضرورت آگاهی مدیران و برنامه ریزان از چگونگی تحولات حادث شده برای سیاست گذاری و چاره اندیشی جهت رفع معضلات موجود، آشکارسازی تغییرات کاربری زمین، ضروری به نظر می رسد. بنابرای،  نقشه کاربری اراضی یکی از الزامات هرگونه برنامه ریزی توسعه ملی و منطقه ای است که مدیران، برنامه ریزان و کارشناسان را قادر می سازد با شناسایی وضع موجود و مقایسه قابلیت ها و پتانسیل ها، در زمینه حل معضلات و رفع نیازهای حال و آینده اقدامات لازم را طراحی و اجرا نمایند. امروزه به دلیل هزینه بسیار زیاد تهیه نقشه های کاربری ارضی با روش های سنتی و دستی، سنجش از دور می تواند با دقت و سرعت بیشتری به مهندسان در تهیه نقشه کاربری ارضی و در مرحله بعد، ارزیابی تغییرات در منطقه کمک کند. هدف از این پژوهش تهیه نقشه های کاربری اراضی دهستان زبرخان و همچنین پایش تغییرات کاربری اراضی این ناحیه در دوره زمانی 1996 تا 2019 میلادی با استفاده از تصاویر ماهواره ای لندست 5 و 8  مربوط به سنجنده های TM و OLI است. بر اساس بررسی های به عمل آمده مشخص شد که کاربری های اراضی زراعی، اراضی ساخته شده و مرتع طی این دوره روند افزایشی داشته است، در حالی که اراضی بایر و باغ روند کاهشی داشته اند. همچنین نتایج گویای آن است که اراضی ساخته شده شامل کاربری های شهری ، روستایی، گردشگری (پارک حیات وحش، اقامتگاه بومگردی)، صنعتی، کارگاهی، تاسیسات، ارتباطی (راه های منطقه ای و محلی)، نظامی، معدن و منابع ذخیره آب برای کشاورزی بوده است که بیشترین افزایش را کاربری های شهری و روستایی با 43/461 هکتار، معادل 01/54 درصد  از کل کاربری ها را در سطح محدوده به خود اختصاص داده است.
  کلیدواژگان: تغییرات کاربری اراضی، تصاویر ماهواره ای، نرم افزار ENVI، دهستان زبرخان
 • محسن شاطریان*، راضیه کریمی صفحات 33-48

  فضاهای عمومی مهم ترین و ضروری ترین عناصر شهر هستند که در این مکان ها انواع فعالیت های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی شکل می گیرد و در پی تعاملات اجتماعی، شهری سرزنده را به وجود می آورد. هدف از این پژوهش شناخت تاثیر جایگاه عوامل کالبدی در تعاملات اجتماعی است. منطقه مورد مطالعه محلات بافت قدیمی کاشان است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی با استفاده از پیمایش میدانی است. جامعه آماری شامل 51576 نفر ساکنان بافت قدیم شهر کاشان و حجم نمونه با استفاده از Sample Power با سطح اطمینان 95 درصد و خطای احتمالی 5 درصد برابر با 200 نفر است. برای پیشبرد تحقیق از مطالعات کتابخانه ای و پژوهش های پیشین محققان استفاده شده و پرسشنامه ای با مقیاس پنج گزینه ای لیکرت طراحی شده و برای سنجش روایی و پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. پس از جمع آوری داده ها، طبقه بندی و تحلیل یافته ها با استفاده از نرم افزار spss، صورت گرفت. مدل سازی نیز با بهره گیری از نرم افزار AMOS انجام گرفته است. براساس نتایج به دست آمده در آزمون همبستگی پیرسون هیچ نوع همبستگی بین عوامل کالبدی و تعاملات اجتماعی وجود ندارد که علت آن را می توان در این امر دانست که محلات قدیمی شهر کاشان، فضاهای جمعی و عمومی با ساختار کالبدی مناسب نادیده گرفته شده است. نتایج حاصل از کاربرد معادلات ساختاری نیز بیانگر آن است که متغیر امنیت اجتماعی و آسایش به ترتیب دارای بیشترین بار عاملی 97درصد و 89 درصد و نشان دهنده این است که با افزایش امنیت آسایش ساکنان نیز بیشتر است. بعبارت دیگر  امنیت بر آسایش تاثیر گذار است.

  کلیدواژگان: تعاملات اجتماعی، عوامل کالبدی، محلات مسکونی، فضای جمعی، کاشان
 • سمیه نوروزی گله کلائی، احمد حاتمی*، سمیه پرویزی صفحات 49-64
  شهرها با سرعت بالایی درحال رشد و توسعه هستند و روند شهرنشینی یکی از مهم ترین موضوعات پیش روی برنامه ریزان شهری است. در کنار سطح بالای نرخ رشد جمعیت، تغییرکاربری زمین و تبدیل آن به کاربری های شهری نیز مسیله مهمی است. پژوهش حاضر تلاشی در جهت تبیین الگویی های فضایی شهر کرمانشاه در 25 سال اخیر دارد. این پژوهش از نظر ماهیت، کاربردی و از نظر روش، توصیفی - تحلیلی و مبتنی بر داده های سنجش ازدور است. به گونه ای که ابتدا تصاویر سال های 1995، 2005 و 2020 از ماهواره لندست 5 و 8 در سنجنده های TM وOLI  اخذ شد، سپس با استفاده از نرم افزار NVEI و روش طبقه بندی نظارت شده به نقشه های کاربری اراضی در چهار کلاس شهری، کشاورزی، کوه و آب تبدیل شدند. سپس این نقشه با استفاده از نرم افزار ARCGIS برای ورود به نرم افزار FRAGASTATS آماده سازی و در مرحله بعدی برای تحلیل سیمای سرزمین به این نرم افزار فراخوانی شدند. در مرحله بعدی، این نقشه ها با استفاده از متریک های فضایی (PALAN-PD-NP-LSI-LPI-AWMFD-ENN-MN) مورد بررسی قرار گرفتند. در مرحله آخر با فراخوانی این متریک ها در مدل آنتروپی شانون شمای کلی از الگوی رشد فضایی شهر کرمانشاه در 25 سال اخیر حاصل شد. نتایج این پژوهش نشان داد که شهر کرمانشاه در 25 سال اخیر الگوهای رشد متفاوتی را طی کرده است. این الگوها را می توان در 3 دوره دسته بندی کرد. دوره اول (سال 1374) به دلیل رشد شتابان شهرنشینی و عدم کفایت الگوهای برنامه ریزی شهری، شهر دوره ای از رشد پراکنده را در لکه های شهری مجزا سپری می کند. در دوره دوم (1384) شهر به دلیل کاهش مهاجرت ها و توسعه شهر در محدوده لکه های موجود دوره ای از الگوی فشرده را سپری می کند اما مجددا در دوره سوم (1399) شهر کرمانشاه به دوره ای از الگوی پراکندگی گام نهاده است، به گونه ای که در تمامی متریک های سیمای سرزمین تمایل به الگوی فضایی شهر پراکنده مشاهده می شود.
  کلیدواژگان: رشد فضایی شهر، بوم شناسی سیمای سرزمین، سنجش ازدور، شهر کرمانشاه
 • شهرام امیرانتخابی*، مجید اکبری، مرضیه طالشی انبوهی، هدایت الله درویشی صفحات 65-78

  رویکرد آمایش سرزمین را می توان «ادراک عینی و فضایی زبان سرزمینی» نامید. این رویکرد با به بکارگیری رویکرد یکپارچگی قلمرویی، سازمانی، سیاستی و فرابخشی، سعی در فراهم سازی دقت در ترکیب و تجزیه مولفه های سازمان فضایی دارد. هدف از نوشتار حاضر تحلیل همسویی و هم راستایی وضعیت توسعه منطقه ای مبتنی بر شاخص ها با مولفه ها و اصول آمایش سرزمین است. در این راستا، نوشتار پیش رو با هدف تحلیل و تببین وضعیت شهرستان های استان کرمانشاه از منظر شاخص های فرابخشی آمایش و توسعه منطقه ای است. این پژوهش از لحاظ هدف گذاری، کاربردی و براساس روش شناسی، توصیفی- تحلیلی است. شیوه گردآوری داده ها، مبتنی بر بهره گیری از اسناد کتابخانه ای و مطالعات آمایش استان کرمانشاه در قالب 32 شاخص منتخب است. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده از تکنیک تصمیم گیری چندمعیاره جدید کوکوسو، آنتروپی شانون و از آزمون آماری ضریب همبستگی پیرسون در نرم افزارهای Excel، Arc Gis و SPSS استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که شهرستان کرمانشاه با کسب بیشترین امتیاز کوکوسو 89/17 در جایگاه اول و شهرستان های اسلام آباد غرب و هرسین به ترتیب با کسب امتیاز 87/17 و 34/17 در رتبه های دوم و سوم قرار گرفته اند. در مقابل شهرستان ثلاث باباجانی با کسب کمترین امتیاز 59/11 رتبه آخر را به خود اختصاص داده است. همچنین یافته های دیگر پژوهش حاکی از این مهم است که فضای توسعه غالب بر شهرستان های استان کرمانشاه، سطوح در حال توسعه و محروم از توسعه است.

  کلیدواژگان: توسعه منطقه ای، آمایش سرزمین، منطقه سه، تکنیک کوکوسو، استان کرمانشاه
 • مهیار سجادیان*، محمدعلی فیروزی، احمد پوراحمد صفحات 79-96

  رشد بی رویه جمعیت و گسترش سریع شهرها، این مکان ها را با چالش های متعددی مواجه ساخته است. لذا در جهت ساماندهی این گونه از رشد، الگوهای نوین برنامه ریزی همچون رشد هوشمند مطرح شده است. کلان شهر اهواز نیز در طی سال های اخیر، همواره با عوارض نامطلوب رشد لجام گسیخته و پرنوسان مواجه بوده که توجه جدی به الگوی رشد هوشمند و حرکت بدین سو را در این کلان شهر ضروری می نمایاند. بنابراین، این پژوهش با درک ضرورت و اهمیت پژوهش در این حوزه، با روشی توصیفی- تحلیلی به هدف رتبه بندی مناطق کلانشهر اهواز به لحاظ تناسب با معیارهای رشد هوشمند به تحقیق پرداخت. محدوده مورد مطالعه مناطق 8 گانه کلانشهر اهواز است که داده های مربوط به شاخص های 81 گانه رشد هوشمند شهری در مقیاس این مناطق و در چهارچوب 4 معیار کالبدی- کاربری اراضی، اجتماعی- اقتصادی، دسترسی- حمل و نقل و زیست محیطی با استفاده از مدل تحلیل رابطه ای خاکستری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. بر اساس یافته های تحقیق منطقه 4 مناسب ترین و منطقه 6 نامناسب ترین وضعیت را دارند. همچنین بر اساس دیگر نتایج تحقیق، از بین 4 معیار مورد سنجش فوق الذکر، معیار زیست محیطی در نامناسب ترین وضعیت در کلان شهر اهواز قرار دارد. در انتها نیز بر اساس یافته های پژوهش، راهکارهایی پیشنهاد شد.

  کلیدواژگان: اهواز، رتبه بندی، رشد هوشمند، روش تحلیل رابطه ای خاکستری، معیار
 • زهرا مظفری، مریم قاسمی*، خدیجه بوزرجمهری، امیدعلی خوارزمی صفحات 97-122

  توسعه همه جانبه و پایدار گردشگری روستایی مستلزم شناخت و بهره گیری مناسب از پتانسیل های بالقوه و در نهایت برنامه ریزی درست است؛ جاذبه های گردشگری یکی از عناصر اصلی گردشگری است که بدون آن ایجاد تقاضا برای مقصد گردشگری دشوار است. شهرستان نیشابور با داشتن جاذبه های گردشگری روستایی طبیعی و انسانی متنوع، یکی از مقاصد اصلی گردشگری استان خراسان رضوی است که سالانه گردشگران زیادی را به خود جذب می کند و سبب شده که شهرستان نیشابور پس از شهرستان مشهد، موقعیت ویژه ای در زمینه گردشگری در استان خراسان رضوی داشته باشد. بااینکه شهرستان نیشابور با ویژگی های خاص گردشگری روستایی خود می تواند تبدیل به یکی از کانون های گردشگری روستایی استان شود اما تاکنون این جاذبه های متنوع و ارزشمند طبیعی و انسانی کمتر موردتوجه قرارگرفته است. لذا در پژوهش حاضر سعی شده با ظرفیت سنجی جاذبه ها، محورهای گردشگری روستایی در راستای توسعه گردشگری شناسایی شود. بدیهی است، شناسایی قابلیت ها و پتانسیل های گردشگری می تواند فرصت های خوبی برای رشد روستاها فراهم کند. روش تحقیق، توصیفی - تحلیلی و گردآوری اطلاعات میدانی با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته بوده و به کمک 233 خبره محلی تکمیل شد. تجزیه و تحلیل داده ها و طبقه بندی روستاها با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) و مدل AHP انجام گرفت؛ بدین منظور، 44 لایه اطلاعاتی شامل 15 جاذبه طبیعی، 8 جاذبه فرهنگی و 21 جاذبه تاریخی تهیه و در محیط GIS تصحیح خطا گردید. اعمال وزن های مناسب نیز به کمک Expert Choice انجام شد؛ در ادامه با تلفیق و همپوشانی لایه های اطلاعاتی در محیطGIS ، پهنه های مناسب شناسایی و اولویت های برتر توسعه گردشگری روستایی به تفکیک هر نوع جاذبه در شهرستان نیشابور معرفی شد. نتایج نشان داد، روستاهای دارای پتانسیل بالا در زمینه گردشگری به صورت نواری از حاشیه شمال شرق به شمال غرب شهرستان کشیده شده اند. روستاهای بوژان، گرینه، ینگجه، چکنه علیا، کلیدر، برزنون، طاقان، عیش آباد، غار، سوقند، حصار، دیزباد علیا دارای قابلیت بیشتری بوده و لازم است در اولویت برنامه های توسعه گردشگری قرار گیرند. همچنین 6/46 درصد شهرستان از نظر پتانسیل جاذبه گردشگری روستایی در طبقه بسیار نامناسب، 61/16 درصد در طبقه نامناسب، 22/21 درصد در طبقه متوسط، 81/14 درصد در طبقه مناسب و 74/0 درصد در طبقه بسیارمناسب قرار دارند. به نظر می رسد در صورتی که گردشگری روستایی به نحوی مناسب با پراکندگی و تنوع جاذبه ها مدیریت و برنامه ریزی شود، می تواند خالق یا محرک فرایند توسعه یافته ای برای حصول به پایداری در نواحی روستایی و صنعت گردشگری باشد.

  کلیدواژگان: قابلیت سنجی، گردشگری روستایی، جاذبه های طبیعی و انسانی، شهرستان نیشابور
 • حسین قمری، نفیسه مرصوصی*، اسماعیل علی اکبری صفحات 123-147
  با وجود اهمیت گردشگری مشارکتی در صحنه بین المللی و تلاش جهانی برای جذب درآمد از طریق گردشگر در مناطق مختلف ایران از جمله منطقه کاشان، بنا به دلایل مختلف، گردشگری رونق زیادی ندارد. هدف از انجام این تحقیق، مطالعه راهبردی کالبدی - فضایی گردشگری شهری با رویکرد مشارکتی در منطقه کاشان است. تحقیق از نظر موضوع، کاربردی و از نظر روش، توصیفی و تحلیلی و تکنیک های مورد استفاده، مدل تحلیل استراتژیک SWOT و مدل ماتریس برنامه ریزی کمی است. متغیر مستقل تحقیق، گردشگری و متغیر وابسته تحقیق، توسعه کالبدی و فضایی نامیده می شود. این تحقیق درصدد پاسخ به این سوال است که «پتانسیل ها و محدودیت های راهبرد کالبدی فضایی گردشگری با رویکرد مشارکتی در منطقه کاشان کدام است؟». نتایج به دست آمده از جانب نمونه ای تحقیق (گردشگران، شهروندان، استادان دانشگاه، مدیران، کارشناسان) نشان می دهد از نظر مردم، مهم ترین نقاط ضعف تحقیق، نداشتن برنامه مدون در زمینه مشارکت مردمی، روحیه مشارکت پایین و نظارت دولتی ضعیف و مهم ترین نقطه قوت تحقیق، وجود زیرساخت های مناسب گردشگری (به نسبت سایر شهرهای کشور نه به نسبت مقیاس جهانی) است. همچنین از نظر پاسخگویان، مشخص نبودن نقش مشارکت مردمی در طرح های گردشگری کشوری و بالطبع طرح های منطقه کاشان و عدم ثبات اقتصادی، مهم ترین تهدیدهای متصور برای گردشگری است. مجموعه این عوامل که در قالب یک ماتریس نشان داده شده، نشان می دهد که اولویت با کدام گروه از نقاط قوت، ضعف، تهدید و فرصت است. در ماتریس عوامل راهبردی داخلی نمره نهایی 82/1 و همان طور که ملاحظه می شود عدد به دست آمده نه تنها از عدد 5/2 بلکه از عدد 2 نیز کوچک تر است. در نتیجه علی رغم وجود جاذبه های گردشگری در منطقه کاشان به دلیل مشکلات فراوان، مشارکت مردمی برای توسعه کالبدی _ فضایی گردشگری در وضیت رضایت بخشی نیست.
  کلیدواژگان: راهبرد کالبدی- فضایی، رویکرد مشارکتی، گردشگری شهری، منطقه کاشان
|
 • Siavash Molaei, Abbas Saidi *, Bijan Rahmani Pages 1-14

  The nomadic lifestyle as the first social system of human society is accompanied by more difficulties than the rural and urban systems. Various strategies have been proposed by related planners and specialists in order to improve the quality of this way of life. One of the most important strategies is settlement of nomads. For this purpose, numerous nomadic centers (guidance and supportive) with different processes have been established for the settlement of volunteer nomads. According to the formation process of nomadic centers, the degree of acceptance and satisfaction of nomads from these centers is different. The purpose of the current research is to compare the formation process of nomadic centers and measure the acceptance and satisfaction of nomads in Kohrang area (Chaharmahal and Bakhtiari). This research is descriptive-analytical and the data collection method is documentary and field with a survey approach. The statistical population of the research includes settled nomadic households in the nomadic settlement centers of Kohrang district. The results show that the participation of the nomads in the implementation of the nomad settlement plan was more in the supportive centers than in the guidance centers. In terms of satisfaction, according to the results of one-sample T test, the level of satisfaction and acceptance of the nomads from the supportive centers (3.95) has been evaluated more than the guidance centers (3.26).

  Keywords: Settlement of Nomads, Guidance Centers, Support Centers, Kohrang Area
 • Nasibeh Hosseini, Hasan Afrakhteh *, Farhad Azizpour Pages 15-32
  Detecting land use changes is essential for managers and planners because land use has changed widely. Being aware of these changes can help the policy-making process and solving existing problems. Therefore, preparing a land use map is one of the requirements of any development planning at the national and regional level. Such maps enable managers, planners and experts to design and implement the necessary measures in the field of solving problems and meeting present and future needs by identifying the current situation and comparing capabilities and potentials. Nowadays, due to the high cost of preparing land use maps with traditional and manual methods, remote sensing can help engineers with more accuracy and speed in preparing land use maps and evaluating changes in the region. The aim of the current research is to prepare land use maps of Zabarkhan district and monitoring land use changes in this area from 1996 to 2019 using Landsat 5 and 8 satellite images related to TM and OLI sensors. According to the findings, the uses of agricultural lands, built lands and pastures have increased during this period, while barren lands and gardens have decreased. Built-up lands include urban, rural, tourism (wildlife park, ecotourism residence), industrial, workshop, facilities, communication (regional and local roads), military, mining and water storage resources for agriculture. The highest rate of increase is related to urban and rural uses with 461.43 hectares, equivalent to 54.01% of all uses.
  Keywords: Land Use Changes, Satellite Images, ENVI Software, Zebarkhan Rural District
 • Mohsen Shaterian *, Razieh Karimi Pages 33-48

  Public spaces are one of the most important elements of the city, where various cultural, social, and economic activities take place. These spaces create a lively city due to the creation of social interactions. The present study aims to know the influence of physical factors on social interactions. The study area includes the neighborhoods located in the old texture of Kashan city. The research is descriptive-analytical and a field survey was used to do it. The statistical population includes 51,576 residents of Kashan old texture and 200 sample were selected using Sample Power with a confidence level of 95% and a possible error of 5%. At the same time, using previous studies, a questionnaire with a five-point Likert scale was designed. Cronbach's alpha coefficient was used to measure the validity and reliability of the questionnaire. Classification and analysis of findings was done using SPSS software. Modeling has also been done using AMOS software. Based on the obtained results, there is no correlation between physical factors and social interactions in the Pearson correlation test, because in the old neighborhoods of Kashan, no attention has been paid to the collective and public spaces appropriate to the physical structure. The results obtained from the application of structural equations also indicate that social security and comfort variables have the highest factor loadings of 97% and 89%, respectively. This shows that with the increase of security, the comfort of residents also increases, that is, security affects comfort.

  Keywords: Social Interactions, Physical Factors, Residential neighborhoods, Collective Space, Kashan
 • Somayye Norouzi Gelehkolaie, Ahmad Hatami *, Somaye Parvizy Pages 49-64
  Cities are growing and developing at a high speed, and the urbanization process is one of the most important issues facing urban planners. Along with the high level of population growth, land use change and its conversion to urban uses is also an important issue. The present study is an attempt to explain the spatial patterns of Kermanshah city in the last 25 years. The research is applied in nature and descriptive-analytical in terms of method and based on remote sensing data. First, the images of 1995-2005-2020 were obtained from Landsat 5 and 8 satellites in TM and OLI sensors. Then, using NVEI software and supervised classification method, the images were converted into land use maps in four classes: urban, agricultural, mountain and water. Then the maps were prepared using ARCGIS software to enter FRAGASTATS software and in the next step, they were entered to this software to analyze the landscape of the land. In the next step, these maps were analyzed using spatial metrics (PALAN-PD-NP-LSI-LPI-AWMFD-ENN-MN). In the last stage, by entering these metrics into the Shannon entropy model, a general overview of the spatial growth pattern of Kermanshah city in the last 25 years was obtained. The results of this research showed that the city of Kermanshah has experienced different growth patterns in the last 25 years. Patterns can be categorized into 3 periods. In the first period (year 1995), due to the rapid growth of urbanization and the inadequacy of urban planning patterns, the city experiences a period of scattered growth in isolated urban spots. In the second period (2005), due to the reduction of migrations and the development of the city within the limits of the existing spots, the city spends a period of compact pattern. But again, in the third period (2020), the city of Kermanshah has entered a period of dispersion pattern, which has approached the spatial pattern of a scattered city in all the metrics of the landscape.
  Keywords: Spatial Growth of the City, Landscape Ecology, Remote sensing, Kermanshah City
 • Shahram Amir Entekhabi *, Majid Akbari, Marzieh Taleshianbohi, Hedayatollah Darvishi Pages 65-78

  The approach of spatial planning can be called "objective and spatial perception of territorial language". This approach, by using the territorial, organizational, political and trans-sectoral integration approach, tries to provide accuracy in combining and analyzing the components of the spatial organization. The purpose of this article is to analyze the alignment of regional development based on indicators with the components and principles of land use. The purpose of the present study is to analyze and explain the state of the townships of Kermanshah province from the point of view of regional development indicators. This research is applied in terms of targeting and descriptive-analytical based on methodology. The data has been collected from library documents and research studies of Kermanshah province in the form of 32 selected indicators. To analyze the obtained information, the new multi-criteria decision-making technique of Cocoso, Shannon's entropy and Pearson's correlation coefficient statistical test were used in Excel, ArcGIS and SPSS software. The results of the research showed that the township of Kermanshah with the highest score of 17.89 Cocoso ranked first and townships of Islamabad Gharb and Harsin ranked second and third with scores of 17.87 and 17.34, respectively. On the other hand, Salas Babajani has the lowest score of 59.11. Other findings of the research indicate that the dominant development spaces in the townships of Kermanshah province are the developing and deprived levels.

  Keywords: regional development, spatial planning, Region 3, Cocoso Technique, Kermanshah Province
 • Mahyar Sajadian *, MohamadAli Firoozi, Ahmad Pourahmad Pages 79-96

  Cities are facing many challenges due to excessive population growth and rapid expansion. To organize this indiscriminate growth, new planning models such as smart growth have been proposed. In recent years, the metropolis of Ahwaz has faced the adverse effects of unbridled growth, which necessitates serious attention to the smart growth model. The present research, by stating the necessity and importance of smart growth, has ranked the areas of Ahwaz metropolis in terms of suitability with smart growth criteria with a descriptive-analytical method. The study area includes the 8 districts of Ahwaz metropolis. The data related to 81 smart urban growth indicators for eight districts were analyzed in the form of 4 criteria: physical-land use, social-economic, access-transportation and environmental using the gray relational analysis model. According to the findings, district 4 is the most suitable and district 6 is the most unsuitable. Also, among the above-mentioned 4 criteria, the environmental criterion is in the most unfavorable condition in Ahwaz metropolis. Finally, based on the findings of the research, some solutions were suggested.

  Keywords: AhWaz, ranking, smart growth, Gray Relational Analysis Method, Criterion
 • Zahra Mozaffari, Maryam Ghasemi *, Khadijeh Bouzarjomehri, Omid Ali Kharazmi Pages 97-122

  The sustainable development of rural tourism requires the recognition and proper use of potentials and proper planning. Tourist attractions are one of the main elements of tourism without which it is difficult to create a demand for a tourist destination. Neishabur township is one of the main tourist destinations of Razavi Khorasan province with various natural and human rural tourism attractions. After Mashhad township, Neishabur has a special position of tourism in Razavi Khorasan province. However, until now, its diverse and valuable natural and human attractions have not received enough attention. In the present research, it has been tried to identify the axes of rural tourism by measuring the capacity of attractions. Identifying tourism potentials can provide good opportunities for the development of villages. The research method is descriptive-analytical, and the field information was collected using a researcher-made questionnaire that was completed by 233 local experts. Data analysis and classification of villages was done using GIS and AHP model. For this purpose, 44 information layers including 15 natural attractions, 8 cultural attractions and 21 historical attractions were prepared and errors were corrected in the GIS environment. Appropriate weights were also determined with the help of Expert Choice. Then, by combining and overlapping the layers of information in the GIS environment, suitable areas were identified and the top priorities for the development of rural tourism were introduced separately for each type of attraction in Neishabur township. The results showed that the villages with high tourism potential are stretched in a strip from the northeast edge of the township to the northwest. The villages of Bozhan, Grineh, Yingjeh, Chekneh Olya, Klidar, Barzanun, Taqan, Eishabad, Ghar, Souqand, Hesar, and Deezbad Olya have more capabilities and need to be prioritized in tourism development programs. Also, 46.6% of the township area is in the very unsuitable class, 16.61% in the unsuitable class, 21.22% in the middle class, 14.81% in the suitable class and 0.74% in the very suitable class in terms of rural tourism attraction potential. If rural tourism is managed and planned in a suitable way with the dispersion and variety of attractions, it can lead to the process of sustainable development of rural and tourism.

  Keywords: Capability Assessment, rural tourism, Natural, Human Attractions, Neishabour Township
 • Hossein Ghamari, Nafise Marsousi *, Esmaeil Aliakbari Pages 123-147
  Despite the international importance of cooperative tourism and the global effort to attract income through tourists, tourism is not booming in different regions of Iran, including the Kashan region, due to various reasons. The purpose of the present research is to study the physical-spatial strategy of urban tourism with a participatory approach in Kashan region. The research is applied in terms of subject and descriptive and analytical in terms of method. The techniques used are: SWOT strategic analysis model and quantitative planning matrix model. The independent research variable is tourism and the dependent research variable is physical and spatial development. This research seeks to answer the question, "What are the potentials and limitations of the physical-spatial strategy of tourism with a participatory approach in Kashan region?". The results obtained from tourists, citizens, university professors, administrators, and experts show that, according to the public, the most important weaknesses of the research are the lack of a written program in the field of public participation, low participation spirit and weak government supervision, and the most important strength of the research is the existence of suitable tourism infrastructures (in relation to other cities in the country, not in relation to the global scale). Also, according to the respondents, the lack of clarity about the role of people's participation in the country's tourism plans and, of course, the plans of the Kashan region, and the lack of economic stability, are the most important perceived threats to tourism. The set of these factors is shown in the form of a matrix. This matrix shows the priority of each of the strengths, weaknesses, threats and opportunities. In the matrix, the internal strategic factors got a final score of 1.82, which is not only smaller than 2.5 but also smaller than 2. As a result, despite the existence of tourist attractions in Kashan region, due to many problems, people's participation for the physical-spatial development of tourism is not satisfactory.
  Keywords: Physical-Spatial Strategy, Participatory Approach, Urban Tourism, Kashan Region