فهرست مطالب

نشریه توسعه پایدار محیط جغرافیایی
پیاپی 7 (پاییز و زمستان 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/12/21
 • تعداد عناوین: 12
|
 • اصغر مولائی*، نیما علیپور، مسعود هاشمی صفحات 1-14
  پیشینه و هدف

  توجه بر حقوق شهروندی نقش مهمی در برنامه ریزی محله های پایدار دارد. به طوریکه برنامه ریزی پایدار در محله با محوریت حقوق شهروندی می تواند با حمایت و تامین نیازهای شهروندان، رضایت مندی آنان و شهر پایدار را به ارمغان آورد.  از منظر شهروندی، محله پایدار دارای طیف گوناگونی از حقوق شهروندی در ابعاد مختلف کارکردی، فضایی و کالبدی، اجتماعی و فرهنگی هستند. موضوعی  که در بافت های مسکونی  ایران بدان کم توجهی شده و حقوق شهروندی محله ها نادیده گرفته شده اند. این پژوهش با هدف بازشناسی ابعاد و معیارهای حقوق شهروندی در محله از منظر شهرسازی است که با روش پژوهش تحلیل محتوای متن با راهبردی میان رشته ای انجام شده است.

  مواد و روش ها

  پژوهش حاضر با روش تحلیلی توصیفی و جمع آوری داده ها از طریق بررسی های اسنادی و کتابخانه ای و برداشت میدانی انجام شده است. ابتدا مولفه های پژوهش با توجه به موضوع تدقیق شد، سپس شاخص های هر مولفه نیز در قالب نموداری تدوین شده است. نمونه های موردی مشتمل بر محله مقصودیه و منظریه معرفی و چارچوب تحقیق در نمونه ها از طریق توزیع پرسشنامه به آزمون و ارزیابی گذاشته شده است. براین اساس اعتبار پرسشنامه از طریق مصاحبه با 10 نفر از متخصصان رشته شهرسازی تایید شد و کفایت تعداد،یا توزیع تا اشباء نتیجه و یا تعداد 384 پرسشنامه از طریق فرمول کوکران بدست آمده است و بین 500 خانواده از ساکنان در هر محله توزیع شده است .تا به مقایسه تطبیقی این دو نمونه موردی پرداخته شود .فرایند پرسش بدین گونه است که تعداد 384 پرسشنامه در هر محله(مقصودیه و منظریه) توزیع شده است .و در این پرسشنامه تعداد 14 شاخص مورد سوال قرار گرفته اند که پاسخ دهندگان که خانواده های ساکن در محلات  مذکور می باشند میبایستی بین 1 تا 5 به این شاخص ها نمره بدهند. در انتها هم یک سوال در رابطه با کیفیت زندگی محله ای پرسیده شده که نمره ارزیابی آن از 100 است.

  یافته ها و بحث: 

  نتایج بدست آمده از پرسشنامه در قالب نموداری تهیه شده است و  درصد مربوط به هر شاخص هم به طور جداگانه در هر محله نشان داده شده است. محله منظریه از نظر شاخص های زیست پذیری و آسایش اقلیمی، بهداشت و پاکیزگی محیط، سلامت و ورزش خانواده، پایداری و سرزندگی طبیعی،آسایش و آرامش خانواده،سازگاری - پایداری و پاسخ دهی،ایمنی و امنیت، تفریح و سرگرمی خانواده،رضایتمندی،حس مکان  و کیفیت زندگی محله ای در رتبه ی بالاتری نسبت به محله مقصودیه قرار دارد.محله مقصودیه نیز از نظر شاخص های پیاده مداری، رونق اقتصادی و کیفیت معیشت،مشارکت و همسایگی خانواده،حضورپذیری و تربیت کودکان در رتبه ی بالاتری نسبت به محله منظریه قرار دارد. محله مقصودیه به دلیل مجاورت با بازار تبریز به عنوان قلب تپنده ی اقتصادی شهر، از نظر رونق اقتصادی و کیفیت معیشت وضعیت نسبتا مطلوبی نسبت به محله منظریه دارد.همچنین به دلیل این که این محله از محله های تاریخی شهر تبریز محسوب می شود مشارکت و همسایگی خانواده ها در این محله نسبت به محله منظریه بیشتر می باشد.محله منظریه به دلیل این که از محلات تازه ساخت شهر تبریز می باشد از نفوذپذیری مناسبی برخوردار می باشد و سرانه فضای سبز و ورزش نیز در این محله نسبت به محله مقصودیه بیشتر می باشد. با توجه به مطالعات نظری و میدانی پژوهش حاضر می توان گفت که حقوق شهروندی در برنامه ریزی پایدار محله ای در ابعاد مختلف و دارای شاخص های گوناگونی می باشد .که این امر در هر محله با توجه به فرهنگ ایرانی _ اسلامی، می تواند  الگو ها و  نمود های گوناگونی داشته باشد. می توان در  این رابطه به باغ ایرانی اشاره کرد و همچنین می توان گفت که اقلیم هر محله نقش ویژه ای در رابطه با الگوهای مختلف ارایه شده در رابطه با هر محله را ایفا می کند. لذا باید در طراحی ها به ویژگی های فرهنگی ، مذهبی ، اقلیمی و دیگر عوامل دخیل ، توجه کرد.

  نتیجه گیری

  در این پژوهش، مولفه های برنامه ریزی محله بر مبنای حقوق شهروندی عبارتند از مولفه های زیست محیطی و سلامت، عملکردی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و شاخص های مربوطه نیز شامل زیست پذیری  و آسایش اقلیمی، بهداشت و پاکیزگی محیط، پایداری و سرزندگی طبیعی، سلامت و ورزش خانواده، پیاده مداری، آسایش و آرامش خانواده، سازگاری، کارایی و پاسخ دهی، ایمنی و امنیت، تفریح و سرگرمی خانواده، رونق اقتصادی و کیفیت معیشت، حس مکان و رضایتمندی، حضور پذیری و تربیت کودکان، مشارکت اجتماعی و همسایگی خانواده ها و کیفیت زندگی محله ای می باشد. نمونه موردی شامل دو محله مقصودیه و منظریه در تبریز می باشد که محله مقصودیه در منطقه 8 تبریز و منظریه در منطقه 3 تبریز قرار گرفته اند. نتیجه نهایی پیمایش میدانی با موضوع کیفیت زندگی محله ای نشانگر این است که محله منظریه از لحاظ شاخص های برنامه ریزی پایدار  محله ای با امتیاز 73.6% بر محله مقصودیه با امتیاز 38.5% برتری قابل توجهی دارد.

  کلیدواژگان: برنامه ریزی، تبریز، حقوق شهروندی، فضای سبز، محله
 • هوشنگ مرادی*، سعید امانپور صفحات 15-31
  پیشینه و هدف

   با توجه به اهمیت کلیدی عامل  مکان، در تفسیر پدیده های مختلف، بحث داده‌کاوی مکانی مطرح است.  در حوزه توزیع فضایی و پراکندگی جغرافیایی بروز بیماری تب مالت، برخی از مهم‌ترین پژوهش های انجام ‌شده عبارت‌اند از: عباسی و همکاران (1399) در مطالعه ای به کاوش قوانین وابستگی وقوع تب مالت در انسان با استفاده از داده‌کاوی ویژگی های مکانی پرداختند. نتایج پژوهش نشان می دهد که عوامل دما و ارتفاع دارای تاثیرات بیشتری در قوانین کشف ‌شده بوده اند، به‌گونه‌ای که مناطق دارای دمای زیادتر و ارتفاع پایین تر نسبت به دیگر مناطق، شامل افراد بیمار بیشتری بوده اند. آزاد خانی و همکاران (2018) در تحقیقی به تحلیل فضایی و زمانی بروز بروسلوز در ایران از سال 1390 تا 1394 با استفاده از GIS پرداختند، نتایج این تحقیق بیانگر این است که میزان بروز بیماری از یک‌روند خطی پیروی نمی‌کند (p <0.001) بیشترین و کمترین میزان بروز بیماری در اواسط تابستان و همچنین زمستان بوده است. رن و همکاران (2013) خوشه های مکانی و زمانی بروز بیماری بروسلوز برای کشور اکوادور موردبررسی قرارگرفته داده اند. در این تحقیق خوشه های معنادار مکانی- زمانی در ارتفاعات شمال و جنوب و بخش های آمازونی اکوادور یافت شد. عبدالله یو و همکاران (2012) در مطالعه ای به تجزیه‌وتحلیل توزیع زمانی و مکانی تب مالت انسانی در آذربایجان طی سال های 1995 تا 2009 با استفاده از آمار فضایی و زمانی - مکانی پرداختند. هدف از تحقیق حاضر بررسی خود همبستگی و الگوی مکانی بیماری، شناسایی مناطق پرخطر و خوشه های بیماری و بررسی تغییرات الگوی مکانی بیماری در گذر زمان می‌باشد.

  مواد و روش‌ها: 

  در این پژوهش با تحلیل های فضایی و داده‌کاوی مکانی، به تحلیل پراکندگی جغرافیایی ارتباط بین شیوع بیماری تب مالت در انسان با پارامترهای محیطی مانند دما، رطوبت، فشار، بارش در روستاها و شهرهای استان ایلام  پرداخته ‌شده است. جامعه آماری این تحقیق افراد مبتلا به تب مالت طی سال های (1400 - 1394) در استان ایلام است.  داده های مکانی از شرایط محیطی (دما، رطوبت، بارندگی و فشار) در منطقه مورد مطالعه از سازمان هواشناسی استان ایلام اخذ گردید.

  یافته ها و بحث: 

  در مناطق شهری استان، بیشترین میزان تراکم مبتلایان به بیماری تب مالت در شهرستان ایلام و کمترین آن در شهرستان ملکشاهی وجود دارد. در نواحی روستایی بیشترین میزان تراکم مبتلایان به بیماری تب مالت در نواحی شمال غربی استان، شهرستان شیروانچرداول و کمترین آن ‌هم نیز در شهرستان ملکشاهی اتفاق افتاده است. در این مطالعه موارد بروز بروسلوز (تب مالت) برای دوره شش‌ساله تعداد 735 بیمار ثبت‌شده است. در این ‌بین، موارد بیماری در روستا نسبت به شهر در همه ‌سال‌ها به‌ طور چشمگیری بیشتر بوده است. کمترین موارد بیماری در سال 1395 و بیشترین موارد بروز بیماری در سال 1399 مشاهده‌ شده است که از این میزان بیشترین فراوانی متعلق به مردان با (3/56) و کمترین میزان متعلق به زنان با (7/43) می باشد. بیشترین میزان تراکم بیماری ها که به‌صورت لکه داغ نشان داده‌شده در بخش های شمالی و غربی استان است. هرچند در بعضی از شهرستان های جنوبی استان میزان تراکم بیماری های موردمطالعه بالابود ولی در نقشه نهایی به‌صورت لکه داغ نشان داده نشد.

  نتیجه‌گیری: 

  نتایج حاصل از این تحقیق بیانگر آن است که توزیع فضایی بیماری  طی دوره ی آماری مورد مطالعه در شاخص آماره ی موران نشان‌دهنده‌ی خوشه ای بودن توزیع جغرافیایی بیماری تب مالت در نواحی استان است. همچنین تحلیل و پراکندگی فضایی لکه های داغ در خصوص تعداد مبتلایان به این نوع بیماری نشان داد که شهرستان های شمالی استان به‌عنوان مناطق با جمعیت روستایی و شهری بالا، در خوشه های داغ و شهرستان‌های غربی به‌عنوان مناطق با جمعیت روستایی و شهری کمتر، در خوشه های سرد قرار دارند. یافته‌های به ‌دست ‌آمده نشان‌دهنده وجود ارتباط بین بروز بیماری تب مالت با دما، بارش و...، شغل بیمار، سابقه تماس با دام و نوع مکان (شهری- روستایی بودن) است.

  کلیدواژگان: اقتصادی-اجتماعی، ایلام، پایگاه، تب مالت، جغرافیای پزشکی
 • مازیار نبی زاده ذوالپیرانی، محمدتقی پیربابایی* صفحات 32-49
  پیشینه و هدف

  یکی از ریشه های اساسی پیدایش بی عدالتی در شهرها، تولید و توزیع رانت، رانت جویی و رانت زایی نظامات شهرسازی قلمداد می شود. در ایران نیز وجود رانت به عنوان یکی از عوامل اصلی ایجادکننده نابرابری، مد نظر کارشناسان مسایل شهری قرار گرفته است. پژوهش حاضر نیز با مد نظر قرار دادن رانت در نظام شهرسازی ایران در ابتدا با استفاده از بررسی های اسنادی و کتابخانه ای، پژوهش های انجام شده پیرامون رانت در ارتباط با مسایل شهری ایران را مورد بررسی قرار داد و مشخص نمود غالب پژوهش ها به صورت مصداقی به مسیله رانت در شهر پرداخته اند و هر یک از زاویه نگاه خود به این مسیله پرداخته و در این میان جای یک فراتحلیل کلی از پژوهش های صورت گرفته، خالی است، بنابراین پژوهش حاضر، فراتحلیل کیفی مقالات مرتبط با رانت در نظام شهرسازی ایران را مورد هدف قرار داد.

  مواد و روش ها

  پژوهش حاضر با استفاده از روش های تحقیق کیفی به تحلیل محتوای مسیله رانت پرداخته است. مقالات علمی-پژوهشی مرتبط با رانت در نظام شهرسازی ایران، در پژوهش حاضر مورد بررسی دقیق قرار گرفت و در ابتدا با جستجوی کلیدواژه رانت در پایگاه های علمی معتبر مقالات فارسی زبان که همه نشریات معتبر کشور را پوشش می دهند، مقالاتی که کلمه «رانت» در عنوان، چکیده و یا کلیدواژه های اصلی مقاله بود، گردآوری شدند. پس از بررسی اولیه مقالات و حذف متشابهات، و محدود کردن آن ها به مقالات علمی-پژوهشی معتبر وزارت علوم و سپس استخراج مقالاتی که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به مسایل شهری ارتباط پیدا می کردند، مشخص شد که مجموعا 50 مقاله علمی-پژوهشی در این ارتباط از ابتدا تا بهمن ماه 1400 انجام شده است. سپس همه مقالات با استفاده از نرم افزار مکس کیودا مورد بررسی قرار گرفت و داده های مرتبط با رانت در نظام برنامه ریزی شهری ایران در مرحله اول با روش کدگذاری باز، در این نرم افزار، کدگذاری شدند. برای تحلیل کدهای استخراجی از مدل «نیروی محرکه-فشار-وضعیت-تاثیر-پاسخ» و چهار مرحله تحلیل و شناسایی در این مدل، استفاده شد. با استفاده از روش های کدگذاری محوری و کدگذاری گزینشی، نیروهای محرکه ایجاد کننده رانت، فشارها و جریانات برآمده از نیروهای محرکه، وضعیت های ایجاد شده در پی رانت ها و تاثیرات و پیامدهای متاثر از وضعیت رخ داده، شناسایی و هر یک از این مراحل نیز متناظر با اهداف پژوهش، یعنی دستیابی به مولفه های کلان رانت زا، تبیین ساز و کارهای رانت زا و مشخص ساختن آثار و پیامدهای رانت زایی در نظام برنامه ریزی شهری ایران، تحلیل شدند.

  یافته ها و بحث:

   بررسی کدهای پرتکرار مقالات نشان می دهد که پرتکرارترین کدها عبارتند از: ضعف سیستم مالیاتی، دولت رانتیر، از بین بردن انگیزه تولید، فروش تراکم، اختلاف طبقاتی در شهر، فروش ضوابط شهری، سوداگری زمین و مسکن، بی عدالتی، رانت در بودجه ریزی و قانون گذاری، درآمد بدون زحمت، منابع طبیعی فراوان، نداشتن منابع درآمدی مناسب، توزیع رانت دولتی، ضعف زیرساخت های نهادی، اعطای مجوز رانتی، اقتدارگرایی دولتی، تضعیف جامعه مدنی، تضعیف دموکراسی. وجود ضعف سیستم مالیاتی در کنار مواردی نظیر فروش تراکم و ضوابط شهری و نداشتن منابع درآمدی مناسب، در میان کدهای پرتکرار نشان می دهد که ضعف تامین مالی نهادی در نظام شهرسازی ایران، نقش مهمی در ارتباط با رانت بر عهده دارد. از طرف دیگر وجود کدهای پرتکرار دیگری نظیر از بین بردن انگیزه تولید، سوداگری زمین و مسکن، درآمد بدون زحمت و افزایش تمایل به رانت جویی، بیانگر آن است که ضعف تامین مالی عمومی نیز بر رانت زایی نظام برنامه ریزی شهری تاثیر مهمی دارد. همچنین وجود کدهای پرتکراری نظیر اقتدارگرایی دولت و دولت رانتیر در برابر تضعیف جامعه مدنی و تضعیف دموکراسی نیز جالب توجه است.

  نتیجه گیری

  نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد اصلی ترین ساز و کارهای رانت زایی در نظام شهرسازی ایران عبارتند از: فعالیت های سوداگرانه در شهرها و نبود ساز و کار مناسب جهت مقابله با سوداگری در بازار زمین و مسکن، ضعف طرح های توسعه شهری، عدم آماده سازی و عرضه مناسب زمین شهری، استفاده از ضعف های قوانین و مقررات، رانت جویی تیم های سیاسی، امنیتی بودن فضا، ضعف نیروی انسانی در سازمان ها و عدم دخالت صحیح سیستم نهادی. همچنین پژوهش حاضر نشان داد که در پی توزیع رانت، در نظام شهرسازی ایران، قدرت مدیریت شهری کاهش یافته، بازار زمین و مسکن سرمایه ای شده و شکاف و جدایی گزینی در شهر رخ می دهد. همچنین توسعه شهری قطبی و محروم ماندن بسیاری شهرها، نیز از وضعیت های ایجاد شده به دنبال جریانات رانتی هستند.

  کلیدواژگان: برنامه ریزی شهری، رانت، عدالت، فراتحلیل، نابرابری
 • سامان حیدری، طاهر پریزادی*، موسی کمانرودی، احمد زنگانه صفحات 50-64
  پیشینه و هدف

  با عنایب به بررسی پیشینه پژوهش می توان گفت پژوهش های قبلی در مورد ارزیابی مدیریت بحران، ارایه الگوی مدیریت بحران، ارایه راهکار برای اندازه گیری  میزان آسیب پذیری شهرها در برابر زلزله و از این قبیل هستند. لذا تفاوت پژوهش حاضر با پژوهش های پیشین در این است که آسیب های مدیریت بحران را به صورت فضایی نشان می دهد. علاوه بر این با توجه به شرح وظایف کارگروه های چهارده گانه مدیریت بحران با تاکید بر رویکرد مدیریت یکپارچه (که در هیچ کدام از آنها صورت نپذیرفته است) تحقیق حاضر به دنبال پر کردن این خلاء پژوهشی است.مواد و

  روش

  روش پژوهش توصیفی-تحلیلی و از لحاظ هدف کاربردی-عملی است. شیوه گردآوری داده ها به دو روش اسنادی و پیمایشی بوده است، به این نحو که برای استخراج شاخص های مدیریت بحران زلزله و تدوین مبانی نظری از روش اسنادی و ابزار فیش برداری؛ و برای سنجش شاخص های پژوهش در محدوده موردمطالعه از شیوه پیمایشی و ابزار پرسش نامه محقق ساخت بهره گرفته شده است. جامعه آماری پژوهش دربرگیرنده کارشناسان و متخصصان حوزه شهر و مدیریت بحران شهری است که نسبت به موضوع موردبحث آگاهی و تخصص کافی رادارند. با توجه به مشخص نبودن حجم جامعه آماری، نمونه گیری به صورت غیرتصادفی-هدفمند بوده که حجم آن نیز تا رسیدن به اشباع علمی یعنی 50 نفر در نظر گرفته شد. جهت تجزیه وتحلیل داده ها، از آزمون های آماری t-test تک نمونه ای مستقل جهت بررسی میانگین ابعاد مدیریت بحران زلزله؛ و همچنین از آزمون کروسکال والیس برای رتبه بندی مولفه های پژوهش استفاده شد. در بخش پایانی برای نشان دادن پراکندگی فضایی وضعیت آسیب های مدیریت بحران در شهرستان ثلاث باباجانی از آمار فضایی در محیط نرم افزار GIS و روش درون یابی IDW استفاده شده است.

  یافته ها و بحث: 

  یافته های پژوهش نشان می دهد که وضعیت شاخص های مدیریت بحران حاکی از این است که درمجموع، وضعیت مدیریت بحران در برابر زلزله شرایط مطلوبی نیست. بالاترین و پایین ترین میانگین ها در هر پنج دهستان ثلاث باباجانی به یکدیگر نزدیک بوده و از الگوی واحدی پیروی می نمایند. به لحاظ مکانی نیز باید گفت که به طور کلی با دور شدن از مرکز شهرستان به سمت حاشیه به خصوص به سمت مرزهای جنوب غربی و شمالی شهرستان، شاخص های مدیریت بحران وضعیت بدتری را نشان می دهد. به عبارت دیگر هرچه از مرکز سیاسی شهرستان یعنی شهر تازه آباد واقع در دهستان دشت حر دور شویم وضعیت شاخص های مدیریت بحران بسیار نامطلوب است. این موضوع نشان می دهد که به تبع ساختار سیاسی متمرکز کشور و منطقه، فعالیت ها و خدمات در بخش مدیریت بحران نیز به صورت متمرکز ارایه می شود. علاوه بر این ساختار محیط طبیعی نیز مزید بر علت شد تا بخش شرقی شهرستان یعنی دهستان های زمکان شمالی و جنوبی وضعیت نامطلوبی را نشان دهند چرا که در این محدوده ها شیب زمین و ارتفاع از سطح زمین زیاد است از این رو خدمات رسانی در مراحل مختلف موجب اختلال و کاستی می شود. 

  نتیجه گیری:

   ایده عمومی پژوهش حاضر این بوده است که زمینه ها و فرایندهای سیاسی حاکم بر سیستم مدیریت ایران در مقیاس منطقه ای نیز به همان شکل عمل می کند. به عبارت دیگر، الزامات ساختاری در مقیاس منطقه ای همچنان بر تمرکز در نقاط معدود دامن می زند. مطالعات مشابهی که توسط دیگر محققان درباره مدیریت بحران در مناطق مختلف ایران انجام شده با نتایج این پژوهش همسویی نشان می دهد چراکه اغلب آن ها بر نقش تمرکزگرایی و عدم مدیریت یکپارچه در مناطق و استان تاکید کرده اند. به این ترتیب بر پایه نتایج حاصل از این پژوهش می توان گفت: مادام که یک نظم سکونتگاهی نتواند مسیله مدیریت بحران در حوزه های مختلف پیشگیری، آمادگی، مقابله و بازسازی و بازتوانی را حل نماید، همچنان تحت الزامات مدیریت بخشی باید شکاف بین نقاط سکونتگاهی و عدم مدیریت یکپارچه را تجربه و تحمل کند. بدیهی است تا هنگامی که زمینه ها، فرآیندها و سازوکارهای فرادست ملی و منطقه ای تمرکزگرا اصلاح نشوند، مدیریت در مقیاس ملی، منطقه ای و محلی به تعادل و توازن پایدار نخواهد رسید.

  کلیدواژگان: تصمیم گیری، تمرکز، ثلاث باباجانی، زلزله، مدیریت بحران
 • حسین رضایی*، ناجی پژمان ضیائی، سیامک مهرنیا صفحات 65-85
  پیشینه و هدف

   تعامل انسان با محیط اغلب در جوامع امروزی به دلیل روندهای اجتماعی اخیر مانند ازدیاد جمعیت، شهرنشینی فزاینده، محدودیت‌ها و تحمیل‌هایی که ناگزیر به شیوه نامتجانس طراحی ساختمان و شهر انجامیده و همچنین سبک خاص زندگی، مطلوب نیست. این امر، رجوع به مفهوم دیرینه آرمان‌شهر را در ذهن متبادر می‌کند که یکی از وجوه اساسی آن همواره تعامل با طبیعت بوده و امروزه با یک نگرش واقع‌گرا به تعبیر آرمان‌شهر اکولوژیک (بوم‌گرا) معطوف می‌شود. بر همین مبنا توجه به شهر به مثابه فضای زندگی انسان، نیازمند تمرکز بیشتری بر اکولوژی و طبیعت حاکم بر آن بویژه در پرتو اخلاق است. لذا برای ایجاد شهر اکولوژیک، توجه به ابعاد و شاخص‌های زیست‌محیطی از طریق غالب کردن رویکردهای تحقق پایداری بر ایجاد و مدیریت شهر و حریم آن ضروری می‌گردد. در این راستا شهرسازی بیوفیلیک (طبیعت‌گرا) به عنوان یک رویکرد راهبردی پایدار در سال‌های اخیر مورد توجه فزاینده‌ای قرار گرفته که علاوه بر پیگیری پایداری در ابعاد زیست‌محیطی، در بر دارنده مضامین مرتبط با پایداری اجتماعی بویژه رعایت اصول و ارزش‌های اخلاقی بوده و در نتیجه استفاده صحیح از سیستم‌ها و فرآیندهای طبیعی را در طراحی محیط ساخته شده تمهید می‌کند. به همین دلیل در این تحقیق، تلاش شده تا اثربخشی و جایگاه این رویکرد نوپا در تحقق اهداف آرمان‌شهر اکولوژیک دنیای معاصر روشن گردد.

  مواد و روش‌ها: 

  پژوهش حاضر با توجه به معیارها و شاخص‌های مد نظر در شهرسازی بیوفیلیک نسبت به جمع‌بندی مولفه‌های اساسی آن به شیوه اسنادی اقدام نموده و با بهره‌گیری از تحلیل انطباقی و ادغام مولفه‌های مذکور در قالب راهبردی اثربخش به تبیین چگونگی بهره‌گیری از عوامل مذکور در رهیافت به آرمان‌شهر اکولوژیک پرداخته است. بر این اساس، از منظر هدف از نوع توسعه‌ای و متعاقبا کاربردی می‌باشد که به دنبال گسترش و تبیین معیارها، تدوین شاخص‌ها و تدقیق ساز و کار رهیافت به شهر پایدار در قالب نگرشی آینده‌نگر با مقیاسی کلان بوده و در این راستا از روش تحلیل محتوای کیفی و کدگذاری توصیفی و البته رویکردی انتقادی بهره برده است. از این رو می‌توان مدعی شد که این تلاش، بستر شفاف‌سازی فرآیند حصول آرمان‌شهرهای اکولوژیک با بهره‌گیری از دانش بیوفیلیک شهری و امکان جهت‌بخشی به سیاست‌های موثر در عرصه مدیریت شهری معاصر را مهیا می‌سازد و بنابراین مقاله حاضر در بطن خود علاوه بر ابعاد مروری - تحلیلی، دارای بعد نوآوری پژوهشی نیز هست.

  یافته ها و بحث: 

  یافته‌‌های پژوهش، بیانگر آن است که رهیافت به پدیده متعالی آرمان‌شهر با نگاهی واقع‌گرایانه و به دور از رویا در دوران معاصر را باید در مفهوم آرمان‌شهر اکولوژیک جستجو نمود که مستلزم اتخاذ رویکردی چندبعدی با محوریت سه شاخص عملکردی و اثرگذار سیاسی - حکمروایی، فرهنگی - اجتماعی و کالبدی - اقتصادی و پایش تاثیرات منفرد، ترکیبی و چرخه‌ای آنها بر پنچ شاخص محیطی و اثرپذیر زمین، آب، هوا، انرژی و پسماند در قالب الگواره‌ تکمیلی - تکاملی مبتنی بر رویکرد بیوفیلیک پیشنهادی تحقیق بوده و بر این اساس است که نقش بی‌بدیل اخلاق در تنظیم کلیه روابط انسانی در بستر محیط‌های مختلف کالبدی، طبیعی، اجتماعی و سیاسی، بیش از پیش خودنمایی می‌کند. چرا که بدون توجه به حقیقت اخلاق، هیچ چیز پایدار نخواهد ماند و باید اذعان داشت که اصول اخلاقی اگر در حد حرف و شعار باقی بماند و در عملکرد حکومت و منش روزمره مردم، مشهود نباشد نه تنها اثر مثبتی ندارد بلکه به دلیل ترویج فزاینده تزویر و دورویی به انباشت عقده‌های اجتماعی، انزجار و تباهی بیشتر جامعه و افول روزافزون فرهنگی آن منتج می‌گردد.

  نتیجه‌گیری:

   پرواضح است که با توجه به معیارهای متعدد مرتبط با حوزه‌های فوق‌الذکر، حصول آرمان‌شهر معاصر، علی‌رغم دست‌یافتنی بودن، مستلزم انقلابی در رابطه فرهنگ بشری و طبیعت در مقیاس‌های خرد و کلان خواهد بود. در این رابطه، شناخت ارکان مهم دخیل در سامانه پیش روی (برنامه‌ریزی و طراحی بیوفیلیک به عنوان ابزار و رویکرد مواجهه با مسیله؛ اخلاق به عنوان زیربنای لازم برای تحقق رویکرد مذکور؛ پایداری به عنوان هدف غایی و نهایتا آرمان‌شهر اکولوژیک به عنوان محصول و مطلوب فرآیند) حایز اهمیت فوق‌العاده‌ای بوده که باید در برنامه‌ریزی راهبردی در سطوح کلان ملی و بین‌المللی ملحوظ گردد.

  کلیدواژگان: آرمان شهر، اخلاق، اکولوژی، طبیعت گرا، پایداری
 • مریم دوستکی، اردوان کمالی*، محسن باقری بداغ آبادی، حسین شیرانی، علیرضا شکیبا، حسین شکفته صفحات 86-99
  پیشینه و هدف

  دمای سطح زمین، عامل مهمی در مطالعات گرمایش جهانی و امروزه چالش اصلی بسیاری از محققین در سرتاسر دنیا است. با فناوری سنجش از دور می توان دمای سطح زمین و تغییرات کاربری را طی سال های مختلف با کمک تصاویر ماهواره ای، استفاده از تشعشع فروسرخ حرارتی و کاربرد مدل های فیزیکی مورد ارزیابی قرار داد. در مطالعات محیطی به علت موقعیت و مکان قرار گرفتن مشاهدات در فضای نمونه نمی توان از آمار سنتی به علت ساختار پیوسته در زمان و مکان استفاده کرد. بدین منظور آمار فضایی (خودهمبستگی فضایی) روشی مناسب و نوین در تحلیل این داده ها است.

  مواد و روش ها

  این پژوهش داده های ماهواره ای مربوط به تصاویر لندست 5 و 8 برای سال های 1990 و 2020 از سایت زمین شناسی آمریکا تهیه شدند. پس از انجام تصحیحات تصاویر، نقشه های کاربری اراضی شهرستان جیرفت تهیه شدند و سپس با استفاده از ترکیب باندی مریی و مادون قرمز نقشه های کاربری اراضی تهیه شد. تبدیل مختلف طبقات کاربری اراضی و تغییرات آن طی این سال ها در نرم افزار ایدریسی مورد بررسی قرار گرفت. همچنین برای ارزیابی دقت نقشه های طبقه بندی شده از 150 نقطه کنترلی از گوگل ارث استفاده شد. برای بدست آوردن دمای سطح زمین نیز از باندهای حرارتی تصاویر لندست دریافتی استفاده شد و  طی دو مرحله تبدیل رادیانس طیفی به دمای جسم سیاه و محاسبه گیسل مندی سطح دمای سطح زمین تعیین شد. در نهایت برای آشکارسازی الگوی فضایی تفاوت های محلی از آماره خودهمبستگی فضایی موران محلی استفاده شده است.

  یافته ها و بحث:

   نتایج نشان داد که طی سال های 1990 تا 2020 بخشی از اراضی بایر و مسیل به پهنه آبی تبدیل شده اند که این کاربری با احداث سد بعد از سال 1990 افزایش پیدا کرد. میانگین دمای سطح زمین طی 30 سال 1/11 درجه افزایش داشت که این افزایش دما در همه کاربری ها دیده می شود. علت این افزایش را می توان بالا رفتن دمای هوا دانست. از دلایل دیگر افزایش دمای سطح زمین را می توان افزایش ساخت وسازها در منطقه دانست. تقسیم بندی طبقات دمای سطح زمین نشان داد که طبقات خیلی گرم و گرم که در بخش های جنوبی در سال 2020 افزایش و طبقه متوسط (بیشترین تغییر) و سرد کاهش داشته است. نتایج آنالیز آماره همبستگی مکانی محلی نشان داد که خوشه های داغ به تدریج در مناطق جنوبی و خوشه های خنک در مناطق شمالی و شمال شرقی تمرکز بیشتری پیداکرده اند.

  نتیجه گیری

  یافته های این پژوهش نشان داد با وجود افزایش کاربری کشاورزی و باغ و کاهش مناطق بایر دمای سطح زمین در همه کاربری ها به مقدار زیادی افزایش خواهد یافت. هرچند که مناطق ساخت انسان نیز درحال افزایش است اما دلیل اصلی دمای سطح زمین را می توان بالا رفتن دمای هوا و تغییرات اقلیم برشمرد.

  کلیدواژگان: دما، سطح زمین، فضایی، کاربری اراضی، موران، همبستگی
 • مهتاب امرایی، عظیم علی شایی، محمدتقی حیدری* صفحات 100-113
   پیشینه و هدف

  پژوهشگران و متخصصان برنامه ریزی و مسکن ازجمله؛ میتلین (2007)، العقبری و همکاران (2011)، لیتمن (2016)، اورج (2019)، زیاری و همکاران (1389)، آرشین و سرور (1396)، به موضوع مسکن گروه های کم درآمد پرداخته اند. هدف پژوهش حاضر دستیابی به فرضیه اصلی پژوهش یعنی؛ بررسی پیامدهای بحران اقتصادی مسکن بر امنیت پایدار خانوارهای کم درآمد (در این پژوهش منظور از خانوارهای کم درآمد خانوارهایی هستند که به دلیل حقوق پایین ماهیانه و یا بیکاری موقتی و دایمی توانایی تهیه مسکن به عنوان یک نیاز اولیه را چه به صورت خرید، اجاره و یا رهن را ندارند هست) در کلان شهر تهران پرداخته شود تا درنهایت عوامل اقتصادی اصلی که در نوسانات بازار مسکن و درنتیجه افزایش قیمت مسکن در تهران نقش آفرینی می کنند مور ارزیابی قرار گیرد.  

  مواد و روش ها

  پژوهش حاضر، کاربردی و روش آن توصیفی، تحلیلی است. جهت گردآوری اطلاعات و داده ها از روش های کتابخانه ای، پایگاه های الکترونیکی داده ها و همچنین مطالعات میدانی مصاحبه و پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. جامعه آماری را متخصصان حوزه مسکن، برنامه ریزان شهری (شامل اساتید و دانشجویان رشته های برنامه ریزی شهری و شهرسازی) و کارشناسان مسکن مشغول به فعالیت در شهرداری ها و اداره شهرسازی شهر تهران تشکیل می دهند. تکمیل پرسشنامه ها و مصاحبه به صورت مجازی و از طریق کانال های ارتباطی گوناگون بوده است. برای تعیین حجم نمونه 100 نفر از متخصصان برنامه ریزی شهری و مسکن در شهر تهران بر اساس نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند. با استفاده از این نمونه گیری بصورت مجازی با تعدادی از افراد نمونه ارتباط برقرار و مصاحبه ها انجام و پرسشنامه ها تکمیل شدند. روش کلی تکمیل پرسشنامه ها و مصاحبه با استفاده از روش نمونه گیری نمایی بدون تبعیض انجام گرفت. پس از تکمیل پرسشنامه ها شامل 30 گویه اصلی در مورد موضوع اصلی پژوهش و 6 سوال درزمینه سطح اطلاعات افراد نمونه از موضوع پژوهش و 5 سوال در مورد ویژگی های آن ها بود. برای تجزیه وتحلیل اطلاعات از نرم افزار SPSS26 و آمار توصیفی و آمار استنباطی (آزمون تی تک نمونه ای، فریدمن) و برای سنجش پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ استفاده شد. مقدار آلفا در 30 گویه اصلی پژوهش 0.918 بوده که پایایی درونی سوالات را نشان داد.

  یافته ها و بحث:

   نتایج نشان می دهد مواردی چون عدم دسترسی به مسکن ارزان قیمت برای شهروندان، نوسانات قیمت مسکن و پس انداز خانوارها، نوسانات ساخت وساز مسکن، نقش آفرینی شهرداری ها و افزایش قیمت مسکن، نقش سازندگان در نوسانات بازار مسکن، قیمت زمین و تاثیر آن بر نوسانات قیمت مسکن، حضور دلالان در بازار مسکن و افزایش قیمت مسکن و نبود قوانین محکم در تعیین قیمت مسکن و رواج سوداگری در نوسانات قیمت مسکن تهران نقش دارند. نتایج حاصل از اولویت بندی بحران های اقتصادی مسکن نشان می دهد که حضور دلالان در بازار مسکن با میانگین رتبه (7.70)، در رتبه اول و قیمت زمین و تاثیر آن بر نوسانات قیمت مسکن در آخرین رتبه قرارگرفته است.

  نتیجه گیری

  نتایج نشان می دهد عوامل اقتصادی نقش آفرین در نوسانات قیمت مسکن بر امنیت پایدار خانوارهای کم درآمد در شهر تهران تاثیرگذار بوده اند و تاثیر هریک از عوامل اقتصادی نقش آفرین در نوسانات قیمت مسکن بر امینت پایدار خانوارهای کم درآمد متفاوت است و حضور دلالان در بازار مسکن در رتبه اول و عدم دسترسی به مسکن ارزان قیمت در آخرین رتبه ازنظر اهمیت قرارگرفته است.

  کلیدواژگان: اقتصاد مسکن، امنیت پایدار، بحران، تهران، کم درآمد
 • اناهیتا اسفندیاری، محمدرضا رضایی*، علی شمس الدینی صفحات 114-128
   پیشینه و هدف

  باوجود اهمیت موضوع موردمطالعه در توسعه پایدار شهری، تاکنون مطالعات اندکی صورت گرفته است. در این مقاله ها، به وضعیت حکمروایی شهری در محدوده های موردمطالعه پرداخته و به این نتیجه رسیده اند که بین حکمروایی شهری و کیفیت زندگی رابطه وجود دارد و هرچه اوضاع شاخص های حکمروایی خوب شهری بهتر شود، کیفیت زندگی در محدوده موردمطالعه نیز بهتر می شود. با توجه به اهمیت فراوان دو حوزه موضوعی کیفیت زندگی و حکمروایی خوب شهری از یک سو و نقش مهم شرایط ملی در شرایط محلی از سوی دیگر، در پژوهش حاضر به بررسی رابطه میان این دو پرداخته می شود. هدف اصلی از تحقیق حاضر تحلیل اثرات حکمروایی خوب شهری بر بهبود کیفیت زندگی شهروندان منطقه یک کلان شهر شیراز است. با توجه به اهمیت موضوع پژوهش، و با نظر به اینکه در این باره مطالعات اندکی صورت گرفته است، در این مقاله به بررسی اثرات حکمروایی خوب شهری بر بهبود کیفیت زندگی در منطقه یک شهر شیراز پرداخته شد، با این امید که در برنامه ریزی برای ارتقای کیفیت زندگی شهروندان، موثر باشد.

  مواد و روش

  این تحقیق ازنظر روش، توصیفی  تحلیلی است. جامعه آماری در این پژوهش ساکنان منطقه یک شهر شیرازند. با استفاده از روش کوکران، حدود 384 پرسش نامه به طور تصادفی به دست مردم تکمیل شده است. برای گردآوری داده های پژوهش، بخشی از کار به صورت نظری انجام گرفته است که در این بخش، از کتاب ها، مقاله ها، رساله ها، پژوهش ها و جست وجوی رایانه ای برای دستیابی به مقاله ها و رساله های خارج از کشور استفاده شده است. با توجه به اهداف پژوهش و ماهیت آن، با استفاده از پرسش نامه به بررسی اثرات حکمروایی خوب شهری بر بهبود کیفیت زندگی شهری پرداخته شده است. این پژوهش ماهیت تکنیکی، کاربردی و توسعه ای دارد و متکی بر روش های میدانی و آماری است. با توجه به اینکه حداقل میزان ضریب نسبی روایی محتوا برای 5 داور، 99/0 است، چون مقدار این ضریب برای تمامی سوال های پرسش نامه بیشتر از 99/0 محاسبه شده، نتیجه می گیریم که ابزار گردآوری اطلاعات پژوهش حاضر از اعتبار محتوایی لازم برخوردار است. میزان ضریب آلفای کرونباخ برای چک لیست پژوهش بیش از 7/0 محاسبه شده است. لذا چک لیست پژوهش از پایایی لازم برخوردار است و درنهایت با استفاده از تکنیک تحلیل تی تک نمونه ای و تحلیل عاملی، آزمون صورت می پذیرد.

  یافته ها:

   برای شروع استفاده از داده ها در تحلیل عاملی از این شاخص کایزر  مایر  الکینا استفاده می شود که آیا تحلیل عاملی بر رویداد های جمع آوری شده قابلاجراست. کایزر (1977) حداقلKMO  را 60/0 تعیین میکند، به طوری که اجرای تحلیل عاملی را درصورتی بدون مانع میداند که مقدار ضریب بیش از 6/ 0باشد. در این تحقیق، مقدار ضریب KMO برابر با 672/0 است. عوامل به دست آمده از تحلیل عاملی اکتشافی در حدود 5 مورد هستند. عامل اول که مهم ترین عامل است (مشارکت) 23.01 درصد واریانس و عوامل دوم و سوم (شفافیت و پاسخگویی، کارایی و عدالت) در حدود 60/13 و 56/10 درصد واریانس را به خود اختصاص داده اند. این نشان می دهد که عامل اول بر بهبود کیفیت زندگی شهروندان در منطقه یک شهر شیراز تاثیر زیادی دارد. عوامل سوم به بعد که کمتر از 10 درصد واریانس را به خود اختصاص داده اند (حاکمیت قانون و مسیولیت پذیری) اهمیت بسیار کمتری نسبت به عامل اول دارند. شایان ذکر است که درمجموع، 96/62 درصد از واریانس بعد حکمروایی خوب شهری را این عوامل پنج گانه تامین می کنند که به دلیل آنکه بیش از 60 درصد است، قابل استناد خواهد بود. با توجه به حد پایین و بالای مثبت هر پنج عامل و با توجه به اینکه میانگین هر پنج عامل بیش از 3 عدد موردآزمون است، می توان به این نتیجه رسید که حکمروایی خوب شهری تاثیر مستقیم و معناداری بر کیفیت زندگی دارد. 

  نتیجه گیری:

   نتایج آزمون تی تک نمونه ای نشان داد که شاخص های حکمروایی خوب شهری تاثیر مستقیم و معناداری بر کیفیت زندگی دارند. با توجه به بررسی ها، متغیر فراهم کردن فرصت مشارکت عام بیشترین امتیاز را در بین سایرین دارد. عوامل به دست آمده از تحلیل عاملی اکتشافی عبارت اند از: عامل اول  که مهم ترین عامل است  «مشارکت»، عامل دوم «شفافیت و پاسخگویی»، عامل سوم «کارایی و عدالت»، عامل چهارم «حاکمیت قانون» و عامل پنجم «مسیولیت پذیری». درمجموع، 62.96 درصد از واریانس بعد حکمروایی خوب شهری را این عوامل پنج گانه تامین می کنند که به دلیل آنکه بیش از 60 درصد است، قابل استناد است. براساس نتایج پژوهش، بین شاخص های حکمروایی شهری و بهبود کیفیت زندگی روابط معناداری وجود دارد. همچنین این موضوع اثبات می شود که هرچه شرایط استقرار و پایداری حکمروایی خوب شهری و عناصر و ارکان آن بهتر و بیشتر شود، کیفیت زندگی شهری بهبود و عملی تر می شود.

  کلیدواژگان: پایداری، حکمروایی خوب شهری، شیراز، کیفیت زندگی
 • ژاله نتاج انصار، رضا برنا*، جعفر مرشدی صفحات 129-141
  پیشینه و هدف

  طراحی اقلیمی ساختمان روشی است که به کاهش تقاضای انرژی ساختمان برای گرمایش و سرمایش کمک می‌کند و همچنین هدف آن استفاده از منابع انرژی طبیعی به‌منظور ایجاد آسایش بیشتر و کاهش استفاده از سوخت های فسیلی در ساختمان‌ها است. اهداف این استراتژی  شامل کاهش اتلاف انرژی حرارتی ساختمان‌ها، کاهش اثرات باد بر اتلاف انرژی حرارتی ساختمان، تامین تهویه فضاهای داخلی، بهره‌مندی از شرایط اقلیمی مناسب بیرون، بهره‌مندی از انرژی خورشیدی برای تقاضای گرمایش ساختمان و حفاظت ساختمان در برابر نور خورشید می باشد.  

  مواد و روش‌ها:

  در این تحقیق به تدوین استراتژی‌ طراحی  ساختمان‌های آموزشی در شرایط اقلیمی شهر دزفول پرداخته شده است. برای این کاراز داده‌های ساعتی ایستگاه سینوپتیک دزفول در بازه زمانی (2019-1986) در محیط نرم افزار مشاور اقلیم به روش استاندارد(اشری 55) استفاده شده است. پس از دریافت و استاندارسازی داده‌های ساعتی عناصر مختلف جوی، و بارگذاری این داده ها در نرم افزار مشاور اقلیم نتایج تجزیه‌وتحلیل شده و مناسب ترین الگوی معماری برای مراکز آموزشی شهر دزفول ارایه شده است.

  یافته‌ها و بحث: 

  بر اساس استراتژی های خروجی از نرم افزار مشاور اقلیم و بازدیدهای میدانی از مدارس شهر دزفول هم در معماری مدارس قدیم و مدارس جدید التاسیس ،  9 استراتژی برای طراحی پایدار مدارس در این شهر تدوین و ارایه شد.بر پایه اصول و عوامل اصلی موثر بر آسایش و رعایت اصولی همچون : سایه‌اندازی پنجره‌ها، جرم حرارتی بالا، سرمایش تبخیری، تهویه اجباری فن و گرمایش به اضافه رطوبت ، ارایه می شود.برای استفاده حداکثر از توانمندی‌های اقلیمی شهر دزفول در دوره فعالیت مدارس و پرهیز از شرایط نامطلوب اقلیمی مناسب‌ترین جهت‌گیری برای ساز‌های نورگیر و بازشو‌ها جهت جنوب مناسب ترین جهت گیری و جهت‌های نزدیک به آن در رتبه دوم برای مدارس شهر دزفول توصیه می‌گردد. برای مدارسی که قبلا احداث شده و چاره‌ای بجز استفاده از این مدارس وجود ندارد.  با کاشت درخت در امتداد دیوار‌ها و باز شو‌های نامطلوب ، اثرات نامطلوب حاصل از تابش خورشید را به حداقل رساند. نتایج حاصل از بازدید میدانی از مدارس شهر نشان می دهد که در طراحی و ساخت مدارس تازه تاسیس، جهت‌گیری جنوب بیشتر از مدارس قدیم رعایت شده است.

  نتیجه‌گیری:

   تضاد بین معماری و اقلیم منجر به افزایش مصرف انرژی برای سرمایش و گرمایش ساختمان می‌شود؛ و این موضوع علاوه بر آسیب های سلامتی روحی و روانی برای ساکنین، پیامد‌های منفی اقتصادی و زیست‌محیطی دارد؛ بنابراین شناخت شرایط اقلیمی هر سکونتگاه و تعیین استاندارد برای فضا‌ها با توجه به اقلیم هر منطقه ضروری است. در نتیجه طراحی ساختمان‌های آموزشی با کارایی بالا نیازمند استفاده از مدل ها و نرم افزارهای دقیق و علمی دارد. نتایج این تحقیق نشان داد نرم‌افزار Climate Consultant 5.5مشاور اقلیم برای کشف ایده‌های طراحی اقلیمی در ساختمان‌های آموزشی از کارآیی بالایی برای طراحی فضاهای آموزشی دارد.لذا استفاده از این نرم افزار برای طراحی فضاهای آموزشی سایر شهرهای استان نیز استفاده شود. با توجه به این که کودکان و نوجوانان که در قیاس با بزرگسالان آسیب پذیری بیشتری در مقابل شرایط نامطلوب اقلیمی در فضاهای سکونتگاهی و آموزشی دارند، و همین طور در این فضاها آسایش اقلیمی و آرامش روحی برای افزایش کیفیت آموزش بسیار مهم می باشد،طراحی ساختمانی همساز با شرایط اقلیمی بسیار با اهمیت می باشد.برای دستیابی به این الگوی مطلوب کار گذاری دیوارها و بازشوها در امتداد جنوب جغرافیایی و یا جهات نزدیک به آن با تمایل به سمت جنوب شرق مناسب ترین جهت برای طراحی فضاهای آموزشی می باشد.به همین منظور 17 استراتژی برای طراحی و ساخت مدارس این شهر تدوین  و ارایه شد. این استراتژی ها می‌تواند مستندی برای طراحان و مهندسان برای دستیابی به طراحی ساخت مدارس و فضاهای آموزشی شهر دزفول با توجه به شرایط اقلیمی این شهر باشد.

  کلیدواژگان: آب و هوا، استراتژی، ساختمان، شهر، طراحی
 • آرام پاپی، رومینا سیاح نیا*، نغمه مبرقعی دینان صفحات 142-157
  پیشینه و هدف

  کره زمین دارای سیستمی پیچیده و بهم پیوسته است که پیشرفت تکنولوژی و افزایش رشد جمعیت و تغییر سبک زندگی انسان موجب رشد فعالیت های انسانی و ایجاد فشار بر توان زیست کره شده است. توسعه اجتماعی و اقتصادی رابطه مستقیمی با مدیریت پایدار منابع طبیعی دارد. استفاده نادرست، سبب شده اکوسیستم رفته رفته دچار تخریب شود و دولت ها مجبور شده اند در زیرساخت های طبیعی سرمایه گذاری کنند تا خدمات اکوسیستمی که در اثر احداث پروژه از بین رفته اند را جایگزین کنند. ارزیابی اثرات محیط زیستی (EIA) از مهم ترین ابزارهای مدیریت و حفاظت محیط زیست و تضمین دستیابی به توسعه پایدار نظام برنامه ریزی اعلام شده است. مهم ترین مسیله موردتوجه، دستیابی به سود اقتصادی از پروژه ی مدنظر بوده است. نتیجه چنین رشد و توسعه ای پیدایش پیامدهایی نظیر آلودگی آب و خاک، فرسایش، تخریب جنگل ها، کاهش تنوع زیستی، تخریب لایه ازن، تغییرات اقلیمی و کمبود منابع شده است. به علت عدم برخورداری از ساختار اجرایی مناسب، نبود تقویم به ارزش پولی و عدم توجه به خدمات اکوسیستمی تصمیمات گرفته شده برای رد یا تایید پروژه ها غالبا دقیق و کاربردی نیست. هدف این پژوهش ایجاد یک راهنمای روش شناختی،  ادغام خدمات اکوسیتمی(ES) در  ارزیابی اثرات محیط زیستی(EIA) است. پژوهشی جدید و کاربردی است که استفاده از آن برای پروژه راه و راه آهن بسیار مهم است؛ زیرا این پروژه ها در سطح بسیار  زیادی احداث شده اند و علاوه بر نابودی قسمتی از اکوسیستم، مانع حرکت حیوانات در آشیانه اکولوژی و در طولانی مدت موجب کاهش تنوع زیستی و خدمات اکوسیستم می شوند.

  مواد و روش ها

  در این پژوهش کاربردی روند اجرایی و راهکارهای رفع نواقص دستورالعمل اجرایی ارزیابی اثرات محیط زیست پروژه های راه و راه آهن با استفاده از مطالعات کتابخانه ای بررسی شده است. با پی بردن به نقاط ضعف، قوت، تهدید و فرصت اقدام به طراحی پرسش نامه جهت نظرسنجی کارشناسان اجرایی و  خبرگان این حوزه شد.  با استفاده از روش دلفی پرسش نامه بین  30 نفر از  متخصصین باسابقه تخصصی بیش از 5 سال در این زمینه، گردآوری و با  نرم افزار اکسل و بهره گیری  از تکنیک سوات(SWOT) تحلیل شد.

  یافته ها و بحث: 

  یافته های پژوهش نشان می دهد با توجه به نقطه تلاقی فرصت و ضعف باید استراتژی انطباقی استفاده شود. تلاش بر کاستن ضعف های چون عدم وجود دستورالعمل تخصصی برای هر پروژه، اولویت قراردادن شرایط اقتصادی و نیازهای نسل حاضر، بررسی جداگانه عوامل محیطی بدون درنظرگرفتن رابطه اکولوژیکی و همچنین رسیدن به حداکثر استفاده از فرصت های موجود از مهمترین یافته های این پژوهش است. همچنین یافته ها نشان می دهد که خلاء های بزرگی در روند اجرایی دستورالعمل ارزیابی اثرات محیط زیست در ایران وجود دارد که یکی از مهم ترین آنها نتایج کیفی این دستورالعمل و تخصصی نبودن آن برای هر پروژه است و به علت عدم برخورداری از ساختار اجرایی مناسب، عدم تقویم به ارزش پولی و عدم توجه به خدمات اکوسیستمی تصمیمات گرفته شده جهت رد یا تایید پروژه ها غالبا دقیق و کاربردی نیست.

  نتیجه گیری:

    نتایج بیانگر آن است که خلاء ارزش گذاری خدمات اکوسیستمی توسط کارشناسان درک شده و نیاز به رویکردی جدید در کشور است و می بایست علاوه بر تخصصی شدن دستورالعمل، کمی شدن نتایج ارزیابی مد نظر قرار گیرد. در پایان پیشنهاد می شود برای همه پروژه های راه و راه آهن، دستورالعمل اختصاصی ارزیابی اثرات محیط زیست تدوین و خط مشی های قانونی ارزش گذاری همچنین اقدامات اصلاحی همچون تغییر معیارها و شاخص ها ارزیابی اثرات محیط زیست، استفاده از بخش تخصصی، آگاه سازی مدیران و سیاست گذاران به اهمیت خدمات اکوسیستمی، تاسیس صندوق ملی محیط زیست به منظور اختصاص حق الزحمه مشاوره و حمایت از مشاورین در راستای اعتمادسازی در دستورالعمل های ارزیابی اعمال شود.

  کلیدواژگان: اثرات محیط زیست، ارزش گذاری، خسارت، خدمات اکوسیستمی، راه آهن
 • لقمان شیرزادی، محمدمهدی حسین زاده*، کاظم نصرتی، سعیده متش بیرانوند صفحات 158-172
  پیشینه و هدف

   میزان هدر رفت سالانه خاک در دنیا حدود 75 میلیارد تن است. در ایران هم فرسایش خاک یکی از مهم‌ترین مشکلات زیست‌محیطی است که در حوضه‌های آبخیز ایران میزان فرسایش خاک بین سال‌های 1951 تا 2002 به میزان800 درصد بیشتر شده است. کاهش قابل‌توجه عملکرد حوضه‌های آبخیز ایران به دلیل حجم زیاد فرسایش، بیانگر ضرورت روزافزون پایش و پیگیری این پدیده مخرب می‌باشد. دندروژیومورفولوژی تکنیکی است که در توصیف و تعیین فرایندهای ژیومورفولوژی بسیار موفق عمل کرده است. دندروژیومورفولوژی یک روش بسیار انعطاف‌پذیر برای ارزیابی فرسایش خاک است و به‌عنوان یک منبع داده برای تشخیص قابلیت اطمینان داده‌های به‌دست‌آمده از تکنیک‌های برآورد مستقیم استفاده شود.  هدف این تحقیق بررسی وضعیت فرسایش سطحی در حوضه آبخیز نچی با استفاده از تکنیک دندروژیومورفولوژی بر روی ریشه‌های برون‌زده درخت بلوط به‌عنوان گونه غالب منطقه می‌باشد. با توجه به محدود بودن این قبیل مطالعات در ایران و وضعیت بسیار شکننده منطقه موردمطالعه و خطر پرشدن مخزن دریاچه زریوار که ازلحاظ محیط زیستی بسیار حایز اهمیت است، ضرورت دارد وضعیت فرسایش سطحی و هدر رفت خاک و انتقال رسوب موردمطالعه قرار گیرد.

  مواد و روش‌ها: 

  برای دستیابی به اهداف پژوهش، پس از جمع‌آوری و تهیه اطلاعات اولیه شامل اطلاعات نوشتاری، داد‌ه‌های آماری، نقشه‌ها و تصاویر، پیمایش مقدماتی از منطقه انجام و سایت‌های نمونه‌برداری انتخاب شد. نمونه‌ها طبق برنامه تهیه شده، بر اساس وضعیت حوضه (با توجه به وضعیت کاربری حوضه موردمطالعه و جهت دامنه، واحدهای کاری موردنظر در محل‌های دارای ریشه برون‌زد یافته انتخاب شد). بر این اساس نمونه‌های مختلف در دو کاربری متفاوت جنگل و کشاورزی و در جهت‌های غربی، شرقی و جنوبی برداشت شد. قابل‌ذکر است که کلیه نمونه از گونه‌ی درختی بلوط که اکثریت مطلق در منطقه موردمطالعه است، تهیه گردید. در نهایت از بین نمونه‌های برداشت‌شده، 64 نمونه که قابلیت تحلیل آناتومی حلقه‌های رشد، داشتند انتخاب گردید. دیسک‌های برداشت‌شده از ریشه‌ها برای آشکارسازی حلقه‌های رویشی دیسک‌ها از دو روش براق‌سازی و برش سطوح استفاده شد. با استفاده از دستگاه سمباده، با گریدهای مختلف به‌تدریج صیقلی گردید تا مرز حلقه‌های رشد واضح شود. سپس دیسک‌ها در آزمایشگاه جهت تعیین اولین سال برون‌زد ریشه و مشخص کردن پهنای حلقه‌های رویشی با استفاده از دستگاه لین-تب 5 مجهز به میکروسکوپ بینوکولار و نرم‌افزار تخصصی گاهشناسی تی-سپ با دقت 01/0 میلی‌متر اندازه‌گیری شد.

  یافته‌ها و بحث: 

  نتایج این پژوهش نشان داد در حوضه آبخیز نچی فرسایش سطحی خاک در کاربری کشاورزی (میانگین نرخ فرسایش 2.43 میلی‌متر در سال) نسبت به کاربری جنگل (میانگین نرخ فرسایش 6/0 میلی‌متر در سال) حدود 4 برابر است. نتایج آزمون‌های آماری نیز نشان داد که در حوضه موردمطالعه نوع کاربری بر میانگین نرخ فرسایش سطحی سالانه تاثیرگذار است. همچنین در این مطالعه مشخص شد که جهت‌های مختلف جغرافیایی بر میانگین نرخ فرسایش سطحی سالانه حوضه آبخیز نچی تاثیر‌گذار نیست. مقایسه مقادیر فرسایش در کاربری کشاورزی و جنگل اهمیت نقش حفاظتی و مهم پوشش‌های طبیعی در حفظ خاک و جلوگیری از فرسایش و هدر رفت آن را نشان می‌دهد. مطالعات مختلف در دنیا و ایران نشان داده است در دهه‌های اخیر تغییرات کاربری رشد فزاینده‌ای داشته است که این تغییرات، زمینه افزایش رواناب و اثرگذاری در میزان هدر رفت خاک دارد، مقایسه فرسایش در ناحیه کشاورزی با ناحیه جنگلی، نشان از نقش حفاظتی و مهم پوشش‌های طبیعی و جنگلی در حفظ خاک و جلوگیری از فرسایش و هدر رفت این ماده ارزشمند دارد.

  نتیجه‌گیری: 

  نتایج این تحقیق ضرورت توجه بیشتر به مطالعات قابلیت اصلاح و تغییر کاربری اراضی در این مناطق را بیش‌ازپیش آشکار می‌کند. تغییر کاربری و اثرات منفی ناشی از دخالت انسانی، نه‌تنها در خود حوضه، بلکه در محل خارج از وقوع فرسایش به‌صورت انباشت بر روی اراضی مرغوب کشاورزی، مراتع، منابع ذخیره آب و کانال‌های آبیاری شده است. همچنین ایجاد آلودگی توسط رسوبات و فلزات سنگین و مواد شیمیایی همراه آن، بالاخص تهدید اکوسیستم بسیار شکننده دریاچه زریوار امروزه بیش از هر زمان دیگری مشهود است. پیشنهاد می‌شود در کارهای آتی برای اعتبارسنجی نرخ فرسایش به‌دست‌آمده، از یک روش دیگر موازی با این روش استفاده شود. همچنین پیشنهاد می‌گردد در مطالعات آتی برای بررسی دقیق تر تاثیر جهت های دامنه بر فرسایش خاک، از دامنه‌های شمالی نیز نمونه‌برداری صورت گیرد.

  کلیدواژگان: حوضه نچی، دندروژئومورفولوژی، فرسایش خاک و سطح، کاربری اراضی
 • حسن اسماعیل زاده صفحات 173-188
  پیشینه و هدف

   در این پژوهش از رویکردهای حکمروایی خوب شهری و توسعه پایدار گردشگری استفاده شده است. در رابطه با رویکرد حکمروایی خوب شهری، متغیرهایی توسط سازمان های معتبر بین المللی ارایه شده که شامل متغیرهای اثربخشی، عدالت، پاسخگویی، مشارکت، امنیت و مدیریت الکترونیک/هوشمند است. رویکرد توسعه پایدار گردشگری نیز دارای ابعاد کالبدی-محیطی، جمعیت شناختی-اجتماعی و اقتصادی- نهادی است. در داخل و خارج از کشور تحقیقاتی در این زمینه انجام شده و هر کدام، جنبه خاصی از این موضوع را بررسی کرده اند و تاکنون هیچ کدام رابطه حکمروایی خوب و توسعه پایدار گردشگری را بطور تطبیقی بین شهرهای مختلف تحلیل نکرده اند که نوآوری این تحقیق محسوب می شود. هدف پژوهش تطبیقی حاضر، بررسی ارتباط بین کیفیت حکمروایی شهرها و پایداری توسعه گردشگری در شهرهای تبریز، بناب و کلیبر است.

  مواد و روش ها

   برای محدوده مورد مطالعه، چند شهر کاملا متفاوت از استان آذربایجان شرقی با در نظر گرفتن معیارهای مختلف از جمله اندازه شهر، پراکندگی جغرافیایی در سطح استان و شرایط مدیریتی و اقتصادی انتخاب شده اند تا نتایج تحقیق قابل تعمیم شوند. این شهرها عبارتند از: تبریز، بناب و کلیبر. تحقیق حاضر از نوع نظری- کاربردی بوده و بررسی تطبیقی آن بر اساس روش های همبستگی و تحلیلی انجام شده است. جمع آوری داده ها بر اساس مصاحبه و پرسشنامه و تحلیل داده ها نیز با استفاده از آزمون های آماری توصیفی و استنباطی صورت گرفته است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران با ضریب اطمینان 95 درصد، در هر یک از شهرهای تبریز، بناب و کلیبر به ترتیب برابر با 384، 382 و 369 نفر بود. پرسش نامه به صورت آنلاین و روش نمونه گیری به روش تصادفی ساده انجام شد. امتیازدهی گویه های پرسشنامه ها بر اساس طیف لیکرت (پنج طیفی) انجام شده و پایایی تحقیق بر اساس آلفای کرونباخ برابر با 80/0  و نشان دهنده پایایی قابل قبول است. روایی تحقیق نیز بر اساس روایی سازه است.

  نتایج و بحث:

   وضعیت شاخص های حکمروایی خوب در شهرهای تبریز و بناب در سطح متوسط ​​(به ترتیب با میانگین 16/2 و 53/2) و در شهر کلیبر در سطح مناسب (با میانگین 10/3) قرار دارد. شاخص های توسعه گردشگری پایدار نیز در شهرهای مورد بررسی مورد بررسی قرار گرفت و نتایج نشان می دهد که بیشترین پایداری توسعه گردشگری مربوط به شهر کلیبر (ضریب 3.3) و کمترین پایداری گردشگری مربوط به شهر تبریز (ضریب 2.9) و نشان دهنده بی توجهی بیشتر مدیریت شهری آن در این حوزه است. نتایج ضریب همبستگی اسپیرمن نشان داد بین سطح حکمروایی خوب شهری و توسعه پایدار گردشگری رابطه معناداری وجود دارد، یعنی با بهبود کیفیت مدیریت شهری، پایداری توسعه گردشگری آنها نیز افزایش یافته است. نتایج پژوهش نشان داد که روابط اجتماعی در شهرهای کوچک، عمدتا غیررسمی و بر پایه تعاون و صمیمیت، اما در شهرهای بزرگ، صرفا بر روابط رسمی و تعیین کننده منافع اداری استوارست. در شهر کلیبر، با توجه به کم بودن تعداد جمعیت و وجود ارتباط خویشاوندی اکثر مدیران با شهروندان، ارتباطات چهره به چهره بین آنها زیاد است. از سوی دیگر، به دلیل کم بودن اعتبارات مالی شهرداری و نیاز به مشارکت شهروندان در اداره امور شهر، روحیه مشارکت جویی بین مدیران این شهر بیشتر و هر چه شهر بزرگ تر باشد (مانند شهرهای بناب و تبریز)، روحیه مشارکت طلبی مدیران شهری نیز کاهش می یابد.

  نتیجه گیری

   پژوهش حاضر نشان می دهد، هر چه کیفیت مدیریت شهری یا تاکید بر اصول حکمروایی خوب شهری بیشتر شود، توسعه پایدار گردشگری نیز عینی و ملموس تر خواهد بود. به منظور بهبود وضعیت گردشگری شهری در شهرهای بزرگ (تبریز و تا حدودی بناب) تاکید بر اصول و ضوابط رویکرد حکمروایی خوب شهری در اداره شهرها پیشنهاد می شود. گام بعدی افزایش مکانیزم های نظارتی است که در حال حاضر بسیار کم و باعث افزایش رانت خواری و فساد در سیستم مدیریت شهری شده است. در نهایت حمایت از تحقق مدیریت یکپارچه شهری به منظور هماهنگی اقدامات و برنامه های توسعه گردشگری شهری و جلوگیری از هدر رفت منابع مالی از دیگر اقداماتی است که به ارتقای کیفیت حکمروایی شهری و توسعه پایدار گردشگری در این شهرها کمک می کند.

  کلیدواژگان: آذربایجان شرقی، اندازه شهر، توسعه پایدار گردشگری، حکمروایی خوب
|
 • Asghar Molaei *, Nima Alipour, Masoud Hashemi Pages 1-14
  Background and purpose

  Paying attention to citizens' rights is essential in planning sustainable neighborhoods. So, sustainable planning in the neighborhood centered on citizens' rights can bring their satisfaction and a sustainable city by supporting and meeting the needs of the citizens.  From the point of view of citizenship, the stable neighborhood has various citizenship rights in different functional, spatial and physical, social and cultural dimensions. An issue that has been neglected in the residential contexts of Iran, and the rights of citizens of neighborhoods have been ignored. This research aims to identify the dimensions and criteria of citizenship rights in the neighborhood from the perspective of urban planning, which was carried out with the text content analysis research method with an interdisciplinary strategy.

  Materials and methods

  The current research is based on descriptive-analytical methods in which data is collected through documentaries, library reviews, and field observations. First, the research components have been clarified according to the topic, and then the indicators of each component have been compiled in a diagram format. Case samples, including Maqsodieh and Manzarieh neighborhoods, have been introduced and the research framework in the samples has been tested and evaluated through the distribution of questionnaires. Based on this, the validity of the questionnaire was confirmed through an interview with ten urban planning experts, and the adequacy of the number, or the distribution to the extent of the result, or the number of 384 questionnaires was obtained through Cochran's formula and distributed among 500 families of residents in each neighborhood. In order to make a comparative comparison of these two case samples, the questioning process is such that 384 questionnaires have been distributed in each neighborhood (Maqsodieh and Manzarieh). Moreover, in this questionnaire, 14 indicators have been asked. The respondents who are families and residents in the mentioned neighborhoods should rate these indicators between 1 and 5. In the end, a question has been asked about the quality of life in the neighborhood, the evaluation score of which is 100.

  Findings and discussion

  The results obtained from the questionnaire have been prepared in the form of a diagram, and the percentage of each index has been shown separately in each neighborhood. Manzarieh neighborhood in terms of indicators of livability and climatic comfort, health and cleanliness of the environment, health and sports of the family, stability and natural vitality, comfort and peace of the family, compatibility - stability and responsiveness, safety and security, fun and entertainment of the family, satisfaction, the sense of place and the quality of life of the neighborhood is ranked higher than that of Maqsoodiyeh. Maqsoodiyeh neighborhood is also ranked higher than the neighborhood in terms of walkability, economic prosperity, quality of life, family participation and neighborhood, attendance, and children's education. Due to its proximity to the Tabriz Bazaar as the city's economic heart, Maqsoodiye neighborhood has a relatively favorable economic prosperity and quality of life compared to Manzarieh. Manzarieh neighborhood has good permeability because it is one of the newly built neighborhoods of Tabriz city, and there are more green spaces and sports per capita in this neighborhood than Maqsoodiyeh neighborhood. According to the theoretical and field studies of the current research, the rights of citizens in the sustainable planning of a neighborhood are in different dimensions and have various indicators. According to the Iranian-Islamic culture, each neighborhood can create patterns and have various manifestations. In this regard, we can mention the Iranian garden, and it can also be said that the climate of each neighborhood plays a special role concerning the different patterns presented in each neighborhood. Therefore, cultural, religious, climatic, and other factors should be considered in the designs.

  Conclusion

  In this research, neighborhood planning components based on citizenship rights include environmental and health, functional, social, economic, and cultural. Related indicators also include livability and climatic comfort, health and cleanliness of the environment, sustainability and natural vitality, family health and sports, walkability, family comfort and tranquility, adaptability, efficiency and responsiveness, safety and security, family fun and entertainment, economic prosperity, and quality of life, sense of place and satisfaction, presence and education of children, social participation and neighborhood of families, and neighborhood quality of life. The case study includes two neighborhoods of Maqsoodiyeh and Manzariyeh, in Tabriz, which Maqsoodiyeh neighborhood is located in the District 8 of Tabriz, and Manzariyeh in the District 3 of Tabriz. The final result of the field survey on the quality of neighborhood life shows that Manzarieh neighborhood has a significant superiority in terms of sustainable neighborhood planning indicators, with a score of 73.6% over Maqsodieh, with a score of 38.5%.

  Keywords: Planning, Tabriz, Citizenship rights, Green space, Neighborhood
 • Hoshang Moradi *, Saeid Amanpour Pages 15-31
  Background and purpose

  Considering the critical importance of the location factor in the interpretation of various phenomena, the discussion of spatial data mining is relevant. The spatial and geographical distribution of Brucellosis incidence, some of the most important studies are as follows:Abbasi et al. (2019) explored the dependence laws of Brucellosis occurrence in humans using data mining of spatial features. The research results show that temperature and altitude factors had more effects on the discovered laws; hence, areas with higher temperatures and lower altitudes than other areas included more sick people. Azad Khani et al. (2018) analyzed Brucellosis's spatial and temporal analysis in Iran from 2011 to 2015 using GIS. The results of this study indicate that the incidence of the disease does not follow a linear process (P <0.001) was the highest and lowest incidence of disease in mid-summer and winter. Ren et al. (2013) examined Brucellosis's spatial and time clusters in Ecuador. This study found meaningful spatial clusters in the north and south highlands and the Amazon parts of Ecuador. Finally, Abdullah Yu et al. (2012), in a study, analyzed the temporal and spatial distribution of human Brucellosis in Azerbaijan from 1995 to 2009 using spatial and temporal statistics.

  Materials and Methods

  In this research, with spatial analysis and spatial data mining, to the analysis of geographic dispersion, the relationship between the prevalence of Brucellosis in humans with environmental parameters such as temperature, humidity, pressure, and precipitation in the villages and cities of Ilam province has been discussed. The statistical population of this research is people suffering from Malt fever during the years (2015-2021) in Ilam province.Spatial data were obtained from climatic conditions (temperature, humidity, rainfall, and pressure) in the study area of the Ilam meteorological organization.

  Findings and discussion

  In the province's urban areas, the highest density of Brucellosis patients is found in Ilam city and the lowest in Malekshahi. In the meantime, the disease cases in the village have been significantly higher than in the city in all years. The lowest number of cases of the disease was observed in 2016, and the highest number of cases was observed in 2022, of which the highest frequency belongs to men (56.3), and the lowest number belongs to women (43.7). The highest density of diseases shown as a hot spot is in the northern and western parts of the province; although in some southern cities of the province, the density of the studied diseases was high, it was not shown as a hot spot in the final map.

  Conclusion

  The results of this research indicate that the spatial distribution of the disease during the studied statistical period in Moran's statistical index indicates the clustering of the geographical distribution of Brucellosis in the province. Also, the analysis and spatial distribution of hot spots showed the number of people suffering from this type of disease that the northern counties of the province as areas with high rural and urban populations, are in hot clusters, and the western counties as areas with less rural and urban population are in cold clusters. The findings show a relationship between the incidence of Brucellosis with temperature, precipitation, etc., the patient's occupation, the history of contact with livestock, and the type of place (urban-rural).

  Keywords: Socio-economic, Ilam, situation, Brucellosis, Medical Geography
 • Maziyar Nabizadeh Zolpirani, MohammadTaghi Pirbabaei * Pages 32-49
  Background and purpose

  During recent decades, fair urban planning has always been considered by urban thinkers, and urban development without justice has been discussed as a source of inequality and class differences. In this regard, one of the basic roots of the emergence of injustice in cities is considered to be the production and distribution of rent, rent seeking and rent generation of urban planning systems. In Iran, the existence of rent as one of the main factors causing inequality has been considered by urban experts. Although there have been many researches about rent in connection with urban issues in Iran, these researches have partially dealt with the issue of rent in cities and there is a need for a research to achieve a macro view in relation to rent in the urban planning system of Iran. Therefore, the present research has dealt with the qualitative meta-analysis of articles related to rent in Iran's urban planning system.

  Materials and Methods

   The current research has analyzed the content of the rent issue in general by using qualitative research methods. In the present research, at first, by using documentary and library reviews and by using the meta-analysis method, it was tried to investigate the researches about rent in the urban planning system of Iran. To determine how much research has been done on rent and how it appears in the urban planning system of Iran, and also to determine what deficiencies and issues exist in this connection. To determine how much research has been done on rent and how it appears in the urban planning system of Iran, and also to determine what deficiencies and issues exist in this connection.In this regard, first, all the content of the articles was carefully read and coded in MAXQDA software with open coding method, which resulted in the extraction of more than 1300 codes related to rent in the urban planning system of Iran. Then, all thecodes were labeled and analyzed in relation to the urban planning system of Iran. Then, DPSIR method was used to analyze the codes and obtain the macro-components and mechanisms of rent-generating activities and the effects and consequences of rent-generating in Iran's urban planning system. In this regard, the open codes extracted in the first stage were analyzed with the axial coding method. Then, selective coding was done using MAXmap in MAXQDA software, and driving forces causing rents, pressures and currents arising from driving forces, situations created in rents and consequences affected by the situation were identified.

  Findings and discussion

  Examining the frequent codes of the studied articles shows that the most frequent codes are: The weakness of the tax system, the rentier government, the destruction of the incentive to produce, the sale of density, the class differences in the city, the sale of urban standards, land and housing speculation, injustice, rent in budgeting and legislation, effortless income, abundant natural resources, lack of Appropriate sources of income, distribution of government rent, weak institutional infrastructure, licensing of rent, government authoritarianism, weakening of civil society, weakening of democracy.The existence of the weakness of the tax system, along with issues such as the sale of density and urban regulations and lack of suitable sources of income, among the most frequent codes, shows that the weakness of institutional financing in Iran's urban planning system plays an important role in relation to rent. On the other hand, the existence of other frequent codes such as eliminating production motivation, land and housing speculation, effortless income, and increasing tendency to rent-seeking, indicates that the weakness of public financing also has an important effect on the rent generation of the urban development system. Also, the presence of frequent codes such as the authoritarianism of the government and the rentier government against the weakening of civil society and the weakening of democracy is also interesting.

  Conclusion

  The results of the present research show that the continuation of the production and distribution of rent in the society leads to the reduction of healthy competition in the society and increases the spirit of rent-seeking in the society, causes the weakening of democracy and spreads injustice. It also leads to the weakening of economic and political structures and leads to deviation in the allocation of resources. Also, the decrease in the quality of public institutions and the lack of formation of a proper tax system are other consequences of the continued production and distribution of rent in the country.

  Keywords: Urban planning, Rent, justice, Meta-analysis, Inequality
 • Saman Haydari, Taher Parizadi *, Mosa Kamanrodi, Ahmad Zanghanhe Pages 50-64
  Background and Purpose

   Based on the research background, it can be stated that the previous researches are about evaluating crisis management, presenting a crisis management model, providing a solution to measure the vulnerability of cities to earthquakes, etc. Hence, the difference between the present study and the previous researches is that it shows the damage of crisis management from spatial aspects. In addition, according to the description of the tasks of the 14 crisis management working teams, with emphasis on the integrated management approach (which has not been performed in any of them), the present study attempts to fill this research gap.

  Materials and methods

   The research method is descriptive-analytical and applied in terms of purpose. The data collection method is documentary and survey, as in order to extract earthquake crisis management indicators and develop theoretical bases from the documentary method and note taking tool; and to measure the research indicators in the scope of the study, the survey method and the researcher-made questionnaire have been used. The statistical population of the research consists of experts and specialists in the field of city and urban crisis management who have adequate knowledge and expertise on the topic under study. Due to the unknown size of the statistical population, the sampling is non-random, purposeful method, and its size was considered to reach scientific saturation (50 people). For data analysis, independent one-sample t-tests were used to examine the average dimensions of earthquake crisis management. Also, the Kruskal-Wallis test was used to rank the research components. Finally, spatial statistics in the GIS software environment and the IDW interpolation method were used to show the spatial distribution of the condition of crisis management damage in Salas Babajani city.

  Findings and discussion

   The results of the research show that the condition of crisis management indicators indicates that, in general, the condition of crisis management against earthquakes is not suitable. The highest and lowest averages are close to each other in all five rural districts of Salas Babajani and follow a single pattern. It should be said that, in general, in terms of location, by moving away from the center of the city towards the marginal areas, especially towards the southwestern and northern borders of the city, the crisis management indicators show a worse situation. In other words, the more we move away from the political center of the city- Taze Abad city, located in the Dashte-Hor rural district, the situation of crisis management indicators is very unsuitable. This issue shows that according to the centralized political structure of Iran and region, activities and services in the crisis management sector are also provided by a centralized method. In addition, the structure of the natural environment also caused the unsuitable situation of the eastern part of the city, namely the northern and southern rural districts, because in these areas the slope of the land and the height above the ground are high, so the services provision are disrupted in different stages.

  Conclusion

   The general idea of the present study is that the political contexts and processes governing management system in Iran operate similarly at a regional scale. In other words, structural requirements at the regional scale continue to increase concentration some areas. Similar studies performed by other researchers about crisis management in different regions of Iran indicate consistency with the results of this research because most of them have emphasized on the role of centralization and lack of integrated management in regions and provinces. Thus, based on the results of this research, it can be said: as long as a residential order cannot solve the crisis management problem in the various fields of prevention, preparedness, response and recovery, the gap between residential areas and the lack of integrated management should experience and tolerate under the requirements of sectorial management. It is obvious that until the upstream concentrated national and regional contexts, processes and mechanisms are not modified, the management at national, regional and local scale don’t achieve the sustainable balance.

  Keywords: Secision making, concentration, Salas Babajani, Earthquake, Crisis Management
 • Hossein Rezaei *, Naji Pezhman Ziaei, Siamak Mehrnia Pages 65-85
  Background and Purpose

  Man-Environment interaction is often not desirable in today's societies due to recent social trends such as population growth, increasing urban tendency, restrictions and impositions that inevitably lead to inappropriate architectural, urban design, and special lifestyles. The Issue brings to mind the ancient concept of utopia, in which one of the main aspects has always been the interaction with nature. So, it turns to the interpretation of ecological utopia today, under a realistic view. Accordingly, paying attention to the city as the main human living space requires more concentration on ecology and nature, especially in terms of morality. In other words, to create a naturalist city must pay attention to the ecological dimensions and indicators, which is possible by emphasizing the sustainability approaches in terms of the formation and management of cities and their territories. In this regard, biophilic urbanism as an approach to sustainability strategies has received increasing attention in recent years, which in addition to pursuing that in the environmental dimensions includes themes related to social sustainability, especially ethical principles, and encourages the correct use of natural systems in the design of the built environment as a result. This study has attempted to clarify the effectiveness and position of this fledgling approach in achieving the goals of the ecological utopia in the contemporary world.

  Methods and Materials:

  According to the criteria and indices considered in biophilic urbanism, this research has concluded its essential components in a documentary study. It suggests integrating them into an ecological utopia approach using a descriptive-adaptive analysis. Regarding this, the present study is developmental and applied in terms of purpose that seeks to expand and explain the criteria, formulate indicators, and refine the mechanism of achieving sustainable cities in a large-scale futuristic attitude and in this way, it has used a qualitative content analysis by descriptive coding, and of course, a critical approach. Therefore, this effort provides a platform for clarifying the process of achieving ecological utopias by using urban biophilic knowledge and making it possible to give correct direction to effective policies in contemporary urban management. Thus, in addition to the review-analytic aspect, the present article also has an original and innovative face.

  Findings and Discussion

  The results indicate that the actualization of the transcendent phenomenon of utopia should be sought in the concept of ecological utopia, in the contemporary era and with a realistic view. This requires the adoption of a multidimensional approach consisting of three functional and effective indicators of political-governmental, cultural-social, and physical-economic and measuring their individual, combined, and cyclic effects on five environmental and impressionable indicators of land, water, air, waste, and energy in the form of research-proposed complementary-evolutionary pattern based on the biophilic tendency. This is where the irreplaceable role of morality shows itself in regulating all types of human relations in the different contexts of physical, natural, social, and political environments, more and more. Because without paying attention to the truth of morality, nothing will sustain and so, it must be acknowledged that if ethical principles remain limited to words and are not evident in the governmental performance and the daily behavior of the people, not only would not have a positive effect, but also leads to the accumulation of social complexes, disgust,  further destruction of the society, and the ever-increasing cultural decline because of the aggregation of deception and hypocrisy.

  Conclusion

  Despite being achievable, it is evident that a revolution in the relationship between human culture and nature will be needed on micro and macro scales to achieve the contemporary utopia due to the many requirements based on the abovementioned areas. In this regard, recognition of the important elements involved in the system (biophilic planning and design as a tool and approach to confronting the problem; Morality as the necessary foundation to realize the approach; sustainability as the ultimate goal, and finally, ecological utopia as a desirable product of the process) is extremely important, which should be considered in strategic planning at national and international levels.

  Keywords: Biophilic, ecology, Morality, Sustainability, Utopia
 • Maryam Doustaky, Ardavan Kamali *, Mohsen Bagheri Bodaghabadi, Hossin Shirani, Alireza Shakiba, Hossin Shekofte Pages 86-99
  Background and purpose

  Earth's surface temperature is an important factor in global warming studies, and today it is the main challenge for many researchers worldwide. With remote sensing technology, it is possible to evaluate the temperature of the earth's surface and land use changes during different years with the help of satellite images, thermal infrared radiation, and physical models. In environmental studies, due to the location and location of the observations in the sample space, traditional statistics cannot be used due to the continuous structure of time and space. For this purpose, spatial statistics (spatial autocorrelation) is a suitable and new method for analyzing these data.

  Materials and methods

  In this research, satellite data related to Landsat 5 and 8 images for the years 1990 and 2020 were obtained from the American Geological Survey. After correcting the images, the land use maps of Jiroft city were prepared and using the combination of visible and infrared bands, land use maps were prepared. The transformation of different land use classes and their changes during these years were analyzed in IDRISI software. Also, 150 control points from Google Earth were exploited to evaluate the accuracy of classified maps. In order to obtain the temperature of the earth's surface, the thermal bands of the received Landsat images were used. In two steps, the spectral radiance was converted to the temperature of the black body, and the surface temperature of the earth's surface was calculated. Finally, to reveal the spatial pattern of local differences, the local Moran's spatial autocorrelation statistic has been exerted.

  Findings and discussion

  The results showed that from 1990 to 2020, part of barren and flood channel lands was converted into water areas, which increased with the dam's construction after 1990. The average temperature of the earth's surface increased by 11.1 degrees in 30 years, which can be seen in all uses. The reason for this increase can be seen as the increase in air temperature. Another reason for the increase in the temperature of the earth's surface is the increase in construction in the region. The classification of the earth's surface temperature classes showed that the very hot and warm classes in the southern parts increased in 2020, and the average (most change) and cold classes decreased. The local spatial correlation statistics analysis results showed that hot clusters are gradually concentrated in southern regions and cool clusters in northern and northeastern regions.

  Conclusion

  The findings of this research showed that despite the increase in agricultural and garden use and the decrease in barren areas, the earth's surface temperature would increase to a large extent in all uses. Although manufactured areas are also increasing, the main reason for the temperature of the earth's surface can be considered the increase in air temperature and climate change.

  Keywords: Temperature, Land surface, Spatial, Land use, Moran's index, Correlation
 • Mahtab Amraie, Ali Azim Shai, Mohammadtaghi Heydari * Pages 100-113
  Background and purpose

  Planning and housing researchers and experts including Mitlin (2007), Al-Aghabari et al. (2011), Litman (2016), Oraj (2019), Ziyari et al. (2019), Arshin and Sarwar (2016), have addressed the issue of housing for low-income groups. The aim of the current research is to achieve the main hypothesis of the research, that is, investigating the consequences of the housing economic crisis on the stable security of low-income households (in this research, low-income households are the ones that, due to low monthly salaries or temporary and permanent unemployment, cannot afford housing as their basic need, either in the form of buying, renting or they do not have a mortgage) in the metropolis of Tehran, so that the main economic factors playing a role in the fluctuations of the housing market and as a result of the increase in housing prices in Tehran will be evaluated.

  Materials and methods

  The current research is of applied type and its method is descriptive-analytical. In order to collect information and data, library methods, electronic databases, as well as field studies, interviews and researcher-made questionnaires were employed. The statistical population consists of experts in the field of housing, urban planners (including professors and students of urban planning) and housing experts working in municipalities and urban planning department of Tehran. Questionnaires and interviews were completed virtually and through various communication channels. 100 urban planning and housing specialists in Tehran were selected as samples based on snowball sampling. By using virtual snowball sampling, a number of samples were contacted and interviewed and questionnaires were completed. The general method of completing the questionnaires and interviews was exponential sampling without discrimination. After completing the questionnaires, which included 30 main items about the main topic of the research and 6 questions about the level of information of the samples about the research topic and 5 questions about their characteristics, SPSS26 software and descriptive statistics (frequency and percentage) and inferential statistics (one-sample t-test, Friedman) were used to analyze the data, and Cronbach's alpha was used to measure the reliability of the questionnaire. The value of alpha in the 30 main items of the research was 0.918, which showed the internal reliability of the questions.

  Findings and discussion

  The results show that there are items playing a role in the problem discussed including the lack of access to affordable housing for citizens, fluctuations in housing prices and household savings, housing construction, the role of municipalities and the increase in housing prices, the role of builders in the fluctuations of the housing market, land prices and its impact. The presence of brokers in the housing market and the increase in housing prices, the lack of firm rules in determining housing prices, and the prevalence of speculation play a role in housing price fluctuations in Tehran. The results of the prioritization of housing economic crises show that the presence of brokers in the housing market with an average rating of (7.70) is the most and the land price and its effect on housing price fluctuations is the least effective items.

  Conclusion

   The results show that the economic factors that play a role in housing price fluctuations have influenced the stable security of low-income households in Tehran, and the effect of each of the economic factors that play a role in housing price fluctuations on the stable security of low-income households is different, and the presence of brokers in the housing market is ranked first and the lack of access to affordable housing is ranked last in terms of importance.

  Keywords: Housing economy, Sustainable security, Crisis, Tehran, Low Income
 • Anahita Esfandiyari, Mohammadreza Rezaii *, Ali Shamsoodini Pages 114-128
  Background and purpose

   Despite the importance of the subject in sustainable urban development, few studies have been carried out so far. In these papers, the condition of urban governance in the studied areas has been investigated and they found that there is a relationship between urban governance and quality of life, and the better the situation of good urban governance indicators, the better the quality of life in the studied area. Given the great importance of two subject areas of quality of life and good urban governance on the one hand and the crucial role of national conditions in local situations on the other hand, the association between these two is examined in the present study. The current study is aimed to analyze the effects of good urban governance on improving the quality of life of citizens in District 1 of Shiraz metropolitan. Considering the importance of the research subject, and because a few studies have been conducted in this field, in this article, the impacts of good urban governance on the improvement of the quality of life in District 1 of Shiraz city have been investigated in order to be effective on the planning for improving the quality of life of citizens.

  Materials and methods

  This study is descriptive-analytical in terms of method. The statistical population consists of the residents of District 1 in Shiraz city. 384 questionnaires were randomly completed by individuals using Cochran's method. For data collection, a part of the work has been done theoretically: books, papers, thesis, researches and computer searches have been used to find articles and thesis from abroad. According to the objectives of the research and its nature, the impacts of good urban governance on improving the quality of urban life have been examined using a questionnaire. This research has a technical, practical and developmental nature and relies on field and statistical methods. Considering that the minimum relative content validity coefficient for 5 judges is equal to 0.99, because the value of this coefficient was calculated for all questions in the questionnaire greater than 0.99, it can be stated that the data collection measure of the current research has acceptable content validity. Cronbach's alpha coefficient for the research checklist was calculated as 0.7. Hence, the research checklist has acceptable reliability, and finally, single-sample analysis and factor analysis were performed.

  Findings and discussion

  The Kaiser–Meyer–Olkin (KMO) test as a statistical measure is used to determine how suited data collected is for factor analysis. Kaiser (1977) determines the minimum KMO as 0.60, for indicating sufficient items for each factor, the value should be greater than 0.60. In this research, KMO coefficient is equal to 0.672. The factors obtained from exploratory factor analysis are about 5 items. The first factor, which is the most important one (participation), accounted for 23.01 % of the variance, and the second and third factors (transparency and accountability, efficiency and justice) have 13.60 and 10.56 % of the variance. This indicates that the first factor has a great impact on improving the quality of life of citizens in District 1 of Shiraz city. The third and subsequent factors that dedicated for less than 10% of the variance (rule of law and accountability) are much less important than the first factor. It is worth noting that, in total, 62.96% of the variance of the dimension of good urban governance is presented by these five factors, which can be effective because it is more than 60%. Given the lower and upper positive limits of all five factors and considering that the mean of all five factors is more than 3 tested cases, it can be said that good urban governance has a direct and significant impact on the quality of life.

  Conclusion

   The results of the one-sample t-test showed that the indicators of good urban governance have a direct and significant impact on the quality of life. Also, we found that the variable of providing platform for the opportunity of public participation has the highest score among others. The factors obtained from the exploratory factor analysis include: the first factor - the most important factor- "participation", the second factor "transparency and accountability", the third factor "efficiency and justice", the fourth factor "rule of law" and the fifth factor "responsibility". In total, 62.96% of the variance of the dimension of good urban governance is presented by these five factors, which can be useful, as it is more than 60%. Based on the results of the research, there is a significant relationship between the indicators of urban governance and the improvement of the quality of life. It was found that the better the conditions of the sustainability of good urban governance and its relevant elements, the better the urban life quality.

  Keywords: Sustainability, Urban good governance, Shiraz city, Quality of life
 • Jaleh Nattag Ansar, Reza Borna *, Jafar Morshedi Pages 129-141

  Background and purpose:

  Design of buildings based on climate is a method that helps to reduce energy demand of buildings for heating and cooling to use natural energy sources in order to create more comfort and reduce the use of fossil fuels in buildings. The objectives of this strategy include reducing the loss of thermal energy of buildings, reducing the effects of wind on the loss of thermal energy of buildings, providing ventilation of the interior spaces, benefiting from suitable outside climate, benefiting from solar energy for the heating demand of buildings and protecting buildings from sunlight.

  Materials and Methods:

   In this study, the design strategy of educational buildings based on climate of Dezful has been developed. For this purpose, the hourly data of the Dezful synoptic station during1986-2019 were used by Climate Consultant and ASHRAE Standard 55. After receiving and standardizing the hourly data of various atmospheric elements, and loading these data into Climate Consultant, the results have been analyzed and the most suitable architectural model for the educational centers of Dezful has been proposed.

  Findings and discussion :

  Based on the output strategies of Climate Consultant and field visits to the schools of Dezful, the architecture of both the old and new schools, 9 strategies were developed and proposed for the sustainable design of schools in this city based on the factors affecting comfort and the principles such as window shading, high thermal mass, evaporative cooling, forced ventilation by fan and heating in addition to humidity, for the maximum use of the climatic capabilities of Dezful for school activities and avoidance of adverse climate, the most suitable orientation for light-reflecting structures and openings is the south first and second directions close to it for the schools of Dezful. For schools that have already been built and there is no other choice but to use these schools, by planting trees along the walls and undesired openings, the adverse effects of solar radiation can be minimized. The results of the field visits to the city's schools showed that for the design and construction of the new schools, the direction of the south is observed more than the old schools.

  Conclusion

   The conflict between architecture and climate leads to an increase in energy use for cooling and heating of buildings; which has negative economic and environmental consequences in addition to mental and psychological health damage for the residents. Therefore, it is necessary to know the climate of each region and determine the standard for spaces according to the climate of each region. As a result, the design of high-performance educational buildings requires the use of accurate and scientific models and software. The study results showed that Climate Consultant 5.5 is highly effective on the design of educational spaces to discover climate design ideas in educational buildings. Therefore, this software should be used for the design of educational spaces in other cities of the province. Given that children and adolescents are more vulnerable to adverse climate in residential and educational spaces compared to adults, and in these spaces, climatic comfort and peace of mind are very important to increase the quality of education. The building design compatible with the climate is very important. To achieve this desired model, the use of walls and openings along the south or directions close to it towards the southeast is the most suitable for the design of educational spaces. 17 strategies were developed and proposed for the design and construction of schools in this city. These strategies can be a document for designers and engineers to achieve the design and construction of schools and educational spaces in Dezful based on its climate.

  Keywords: Climate, Strategy, building, City, Design
 • Aram Papi, Romina Sayahnia *, Naghmeh Mobarghaei Pages 142-157
  Background and purpose

  This planet has a complex and interconnected system the advancement of technology and the increase in population growth and the change in human lifestyle has caused the growth of human activities and put pressure on the power of the biosphere. Social and economic development directly relates to the sustainable management of natural resources. Improper use has caused the ecosystem to deteriorate gradually, and governments have been forced to invest in natural infrastructure to replace the ecosystem services destroyed due to the project's construction. Environmental impact assessment (EIA) has been declared one of the essential tools for managing and protecting the environment and ensuring the sustainable development of the planning system. Unfortunately, the most important issue to be considered is the achievement of economic profit from the project in question. The result of such growth and development is the emergence of consequences such as water and soil, erosion, destruction of forests, reduction of biological diversity, destruction of the ozone layer, climate change, and data resources. Due to the lack of proper performance, lack of consideration for monetary value, and lack of attention to ecosystem services, the decisions made to reject or review projects often need to be more accurate and practical. This research aims to create a methodological guide integrating ES in EIA. This new and practical work is significant for road and railway projects. Because these projects are built on a very large scale and in addition to destroying a part of the ecosystem, they prevent the movement of animals in the ecology nest. In the long term, this will reduce biodiversity and ecosystem services.

  Materials and methods

  In this applied research, the implementation process and solutions to eliminate the executive directive's shortcomings in assessing the environmental effects of road and railway projects have been investigated using library studies. A questionnaire was designed to survey executive experts and teachers in this field based on the weaknesses, strengths, threats, and opportunities. The number of people in question was determined using the Delphi method. A questionnaire was collected among 30 experts with more than 5 years of experience in this field and analyzed by Excel software.

  Findings and Discussion

   The results have been analyzed using the SWOT technique to identify and analyze the threats and opportunities in the external environment of the Environmental Protection Organization, as well as the internal strengths and weaknesses of the organization. The matrix obtained in the house is considered weaknesses and opportunities, so compatibility should be used in the form of efforts to reduce weaknesses, including lack of specialized guidelines for each project, prioritizing economic conditions and the needs of the current generation, investigating environmental factors separately without considering the ecological relationship, etc., as well as making the most of available opportunities. Through the investigations, it was concluded that there are major gaps in implementing the environmental impact assessment directive in Iran, one of the most important of which is the quality results of this directive and its lack of specialization for each project. Due to the lack of appropriate executive structure, lack of calendar to monetary value, and lack of attention to ecosystem services, the decisions taken to reject or approve projects often need to be more accurate and practical.

  Conclusion

   The results show that the weaknesses and threats of the evaluation guidelines are clear, and one of the best solutions is to quantify the evaluation results in addition to the specialization of the guidelines. On the other hand, devaluing ecosystem services has been understood by experts, and a new approach is needed in the country. In the end, it is suggested that specific guidelines for environmental impact assessment should be developed for each project. Legal valuation policies should be developed in the evaluation guidelines, as well as corrective measures such as changing environmental impact assessment criteria and indicators, using the specialized and private sectors, and informing managers and policymakers of the importance of Ecosystem services, the establishment of the National Environmental Fund in order to allocate consulting fees and support consultants in order to build trust should be applied in the evaluation guidelines.

  Keywords: Environmental impact, Valuation, Damage, Ecosystem services, Railways
 • Loghman Shirzadi, MohammadMahdi Hosseinzadeh *, Kazem Nosrati, Saeideh Matesh Beyranvand Pages 158-172
  Background and purpose

  The annual loss of soil in the world is about 75 billion tons. In Iran, soil erosion is one of the most important environmental problems, and in Iran's catchments, soil erosion increased by 800% between 1951 and 2002. The significant decrease in the performance of Iran's catchments due to a large amount of erosion indicates the increasing necessity of monitoring and following up on this destructive phenomenon. Dendrogeomorphology is a technique that has been very successful in describing and determining geomorphological processes. Dendrogeomorphology is a very flexible method to assess soil erosion and can be used as a data source to determine the reliability of data obtained from direct estimation techniques. The purpose of this research is to investigate the state of sheet erosion in the Nachi watershed using the dendrogeomorphology technique on the oak tree's protruding roots as the region's dominant species. Considering the limited nature of such studies in Iran and the very fragile situation of the studied area, and the risk of filling up the reservoir of Zrebar Lake, which is very important from the point of view of the environment, it is necessary to study the situation of sheet erosion and soil wastage and sediment trans.

  Materials and methods

  In order to achieve the research objectives, after collecting and preparing the primary information, including written information, statistical data, maps, and pictures, a preliminary area survey was carried out, and sampling sites were selected. The samples were prepared according to the program, based on the status of the catchment (according to the land use of the catchment and the direction of the range, the desired work units were selected in places with exposed roots). Based on this, different samples were taken in two different forests, agriculture uses, and western, eastern, and southern directions. All the samples were prepared from the oak tree species, which is the absolute majority in the study area. Finally, 64 samples were selected from the collected samples that could analyze the growth rings' anatomy. Discs harvested from the roots were used to reveal the vegetative rings of the discs by polishing and cutting the surfaces. Using a sanding machine, it was gradually polished with different grades to clear the growth ring border. Then, the disks were measured in the laboratory to determine the first year of root emergence and to determine the width of vegetative rings using a Lin-Tab 5 device equipped with a binocular microscope and specialized T-Sap chronology software with an accuracy of 0.01 mm.

  Findings and discussion

  This research showed that in the Nachi catchment, surface soil erosion in agricultural use (average erosion rate 2.43 mm per year) compared to forest use (average erosion rate 0.6 mm per year) is about 4 times. The results of the statistical tests also showed that the type of land use affects the average annual surface erosion rate in the studied basin. Also, this study found that different geographical directions do not affect the average annual surface erosion rate of the Nachi catchment. Comparing erosion values in agricultural and forest use shows the importance of natural covers' protective and important role in preserving the soil and preventing its erosion and wastage. Various studies in the world and Iran have shown that in recent decades, there has been an increasing increase in land use changes, that these changes have the basis of increasing runoff and affecting the amount of soil loss, comparing erosion in the agricultural area with the forest area, showing the protective and important role of the covers. Natural and forests have a valuable role in preserving the soil and preventing erosion and wastage of soil.

  Conclusion

  The results of this research reveal the necessity of paying more attention to studies on the possibility of modification and change of land use in these areas. The change in land use and the negative effects caused by human interference are not only in the basin itself but also in places outside the occurrence of erosion in the form of accumulation on high-quality agricultural lands, pastures, water storage sources, and irrigated canals. Also, the creation of pollution by sediments and heavy metals and accompanying chemicals, especially the threat to the very fragile ecosystem of Zrebar Lake, is more evident today than ever before. It is suggested to use another method parallel to this method in future works to validate the obtained erosion rate. In future studies, sampling should also be done from the northern slopes for a more detailed investigation of the effect of the slope directions on soil erosion.

  Keywords: Nachi Catchment, Dendrogeomorphology, Soil, sheet erosion, Land use
 • hassan esmaeilzadeh Pages 173-188
  Background and purpose

  In this research, the approaches of good urban governance and sustainable development of tourism have been used. In relation to the approach of good urban governance, several variables have been presented by valid international organizations, which include the variables of effectiveness, justice, accountability, participation, security and electronic/smart management. Sustainable development of tourism is another approach used in this research; besides, this approach has different dimensions that are classified into three categories: physical-environmental, demographic-social, and economic- institutional. Inside and outside the country, some researches have been conducted in this field, each of which has examined this issue from a specific aspect. So far none of the aspects have analyzed the relationship between good governance and sustainable development of tourism in different cities, and this is exactly the innovation of this research.

  Methods and materials:

   The scope of this research is the cities of East Azarbaijan province, which have been selected by considering various criteria such as the city size, geographical distribution of cities at the province, and management and economic conditions, so that the research results can be generalized to all cities. The selected cities are: Tabriz, Bonab and Kalibar. The current research is theoretical-applied research and the comparative investigation of which is based on correlational and analytical methods. Data collection was done based on documentary and survey methods (interviews and questionnaires). Data analysis is a quantitative method that uses descriptive and inferential statistical tests (including multivariate analysis of variance, F statistic, LSD, single-sample T, and Spearman correlation coefficient). The sample size was determined using Cochran's formula with a confidence factor of 95%, which was equal to 384, 382 and 369 people in each of the cities of Tabriz, Bonab and Kalibar respectively. Questioning was done online and the sampling method was based on a simple random method. The scoring of the items in the questionnaires has been done based on the Likert spectrum (five spectrums), so that the very low option is assigned 1 point, and the very high option is assigned 5 points. Option 3 also stands in the middle. The reliability of the research is based on Cronbach's alpha, which is equal to 0.80 and indicates acceptable reliability. The validity of the research also is based on the construct validity.

  Findings and discussion

  Surveys indicate that the status of good governance indicators in the cities of Tabriz and Bonab is at an average level (with averages of 2.16 and 2.53, respectively), and in the city of Kalibar is at an appropriate level (with an average of 3.10). Sustainable tourism development indicators were examined in the studied cities and the results showed that the highest sustainability of tourism development has been related to the city of Kalibar (with a coefficient of 3.3); whereas, the lowest stability has been related to the city of Tabriz (with a coefficient of 2.9), which indicates the managers’ ignorance in this field. The results of Spearman's correlation coefficient indicate that there is a significant relationship between level of good urban governance and sustainable development of tourism; In other words, as quality of city governance has improved, the sustainability of their tourism development has increased either. Several factors are influential in aligning the quality of urban governance and the sustainability of tourism development, among which the size of the city, the extent of citizens’ nativity, and the degree of participation in urban management might be mentioned.

  Conclusion

  The present study argues that with the increase in the quality of urban governance, tourism sustainable development would be more tangible. In order to improve the situation of urban tourism in big cities (Tabriz and to some extent Bonab), the approach of good urban governance in the administration of cities has been suggested. The next step is to increase monitoring mechanisms, which, are currently very poor and this problem has caused an increase in rent-seeking and corruption in the urban management system. Finally, supporting the realization of integrated urban management for the purpose of coordination of the urban tourism development measures and programs, and prevention of the wastage of financial resources is another measure that might help improve the quality of urban governance and more sustainable development of tourism in these cities.

  Keywords: East Azerbaijan, City size, Sustainable development of tourism, Good governance