فهرست مطالب

فصلنامه مطالعات تاریخ فرهنگی
پیاپی 53 (پاییز 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/12/21
 • تعداد عناوین: 6
|
 • عباسعلی احمدی*، علیرضا انتشاری صفحات 1-25

  دوره حکمرانی سلجوقیان در تاریخ سیاسی، فرهنگی، هنری و معماری ایران دوره اسلامی به طور اعم و اصفهان دوره اسلامی به طور اخص، همواره یکی از دوره های مهم و اثرگذار به شمار آمده است. با وجود این، نکات مبهم و جنبه های ناشناخته بسیاری از این دوره تاریخی، فرا روی محققان قرار دارد که از آن جمله چگونگی ساخت کاخ ها و باغ های سلاطین و دولت مردان سلجوقی در یکی از پایتخت های مهم آنها اصفهان است. برهمین اساس، در پژوهش پیش رو سعی بر آن است که به شیوه تاریخی تحلیلی، با تکیه بر منابع تاریخی و ادبی و همچنین نگاهی به آثار منتسب به این دوره، تا حد امکان جنبه های روشن تری از وضعیت کاخ ها و باغ های این دوره به دست آید. با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش، کاخ ها و باغ های اصفهان عصرسلجوقی با درنظرگرفتن مواردی همچون هویت مالکان، موقعیت مکانی، دوره ساخت، نوع کاربری و شمول، در دسته هایی چند قابل طبقه بندی است؛ اکثر بناها متعلق به وزرا و رجال سیاسی این عهد بوده و به اسطه شیوه خاص زندگی حاکمان سلجوقی که سیار بودن دربار و کم جلوه بودن حضور حاکم در پایتخت را در پی داشت کاخ حکومتی شهر، بیش از آنکه مکانی برای سکونت سلطان و خاندان وی باشد، مکانی برای انجام امور اداری و رسمی بوده است.

  کلیدواژگان: دوره سلجوقی، کاخ، باغ، اصفهان، ملکشاه
 • علی سالاری شادی* صفحات 28-52

  رویکرد مورخان به حکومت های پیش از خود و تلاش برای نشان دادن پیوند زمانه خود با آن گذشته تاریخی، اهمیت ویژه ای دارد، چراکه مورخان به عنوان اندیشمندان و آگاهان جامعه، بازتاب دهنده بخشی از تلقی های رایج روزگارشان هستند و این امر به عنوان یک جریان فکری و فرهنگی تاثیرگذار بسیار مهم است. مورخ با فاصله تاریخی و زمانی از دوره های پیشین و در ورای رفع تنگناهای متعارف پیشین، قادر است با فراغ بال بیشتری به ارزیابی کارنامه حکومت های گذشته و مقایسه آن با عصر خود بپردازد. یکی از این مورخان، رضاقلی خان هدایت است که با ذیل نویسی روضه الصفای میرخواند، به خلق کتاب روضه الصفای ناصری پرداخت. در این اثر، تاریخ دوره های پایانی تیموریان تا اواخر عصر ناصری ازجمله ترکمانان، صفویه، افشاریه، زندیه و قاجاریه روایت شده است. با توجه به اینکه بخشی از این کتاب درباره حکومت صفویه است، این نوشته بر آن است که نحوه مواجهه هدایت مورخ نامدار قاجاریه با سلسله صفویه و نیز پیوند دو حکومت صفویه و قاجاریه را به بحث گذارد. بررسی ها نشان داد که هدایت برخلاف اغلب مورخان پیش از خود، به جای تاکید بر تبار مغولی قاجارها، بر مناسبات و ارتباط قاجاریه و صفویه تاکید کرده، به گونه ای که قاجاریه را تالی و تداوم صفویان فرض کرده و از این رو، حکومت های افشاریه و زندیه را کم اهمیت جلوه داده است.

  کلیدواژگان: تاریخ نگاری، قاجار، صفویه، هدایت، روضه الصفای ناصری
 • فاطمه برزگر، مریم شادمحمدی*، کوروس کریم پسندی، محمدتقی بیگلر صفحات 53-70

  پلورالیسم دینی را معمولا با جان هیک (19122019) می شناسند. هیک با نگاهی برون دینی به ادیان و مذاهب، آنان را در رسیدن به حقیقت هدایت و رستگاری محق می دانست. او با استناد به پیش فرض هایی، ترجیح این گفتمان بر رویکردهای انحصارگرا و شمول گرای دینی را مدعی شد. پلورالیست های دینی با آگاهی از ظرفیت های دین اسلام کوشیدند برخی از عرفا و شاعران جهان اسلام را که به زعم خود منطبق و هم داستان با آنان بودند، به جهانیان معرفی کنند، اما از توجه به عارف بزرگ قرن ششم عین القضات همدانی (492525 ق) که به نظر می رسد به لحاظ وسعت نظر در میان شخصیت های اسلامی و دینی شخصیتی کم نظیر باشد غفلت ورزیده اند. این پژوهش به شیوه توصیفی تحلیلی درصدد است به این پرسش پاسخ دهد که نسبت بین نگاه منبسط و وسعت گرایانه دینی عین القضات با پلورالیسم دینی مطابق با معیار امروزی چگونه است؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که عین القضات همدانی، در هیچ یک از قالب های نوساخته و امروزی نمی گنجد. در برخی جهات، رهیافت های عین القضات در برابر پلورالیست ها قرار دارد، اما او به مثابه یک عالم دینی، در بررسی های تاریخی و دانشی خود به رهیافت های پلورالیست ها نزدیک شده است و همه ادیان و نظام های فکری غیر ابراهیمی را نیز واجد بهره هایی از حقیقت می داند. ازاین رو، برای شناخت اندیشه های عین القضات در حوزه دین شناسی، باید مدل و میدانی فراخ تر مطرح شود.

  کلیدواژگان: پلورالیسم دینی، جان هیک، عین القضات همدانی، شمول گرایی، انحصارگرایی
 • جواد عباسی* صفحات 71-100

  یکی از موضوعاتی که در تاریخ تقریبا هفتاد ساله برقراری روابط رسمی میان ایران و کانادا (از سال 1335/1956) توجه را جلب می کند، جایگاه و نقش کتاب و مسایل مرتبط با آن در مناسبات دو کشور است. براساس اسناد موجود، ارسال کتاب از ایران به کانادا توسط نهادهای رسمی و دولتی و تالیف کتاب در باره ایران (در کانادا) با همکاری و حمایت دولت ایران، مهم ترین نمادهای این عرصه از پیوند میان دو کشور است. این قضیه، جدای از جابه جایی کتاب به صورت فردی یا تجاری و نیز پژوهش های فردی و خارج از چهارچوب مناسبات دیپلماتیک میان دو کشور است. در نوشتار پیش رو به روش توصیفی تحلیلی و با تکیه بر اسناد آرشیوی، جایگاه و نقش کتاب در چهارچوب روابط رسمی دو کشور در یک دوره کمتر از بیست سال یعنی، از سال 1339 تا 1357 بررسی شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که در این دوره نسبتا کوتاه، توجه به کتاب در مناسبات سیاسی فرهنگی دو کشور، اهمیت قابل توجه و روندی روبه گسترش داشته است. از این رهگذر، آثار مهمی در زمینه تاریخ و فرهنگ ایران تالیف شده و به چاپ رسیده و آشنایی با ایران و زبان فارسی در کانادا گسترش یافته است.

  کلیدواژگان: ایران، کانادا، روابط خارجی، کتاب، تاریخ ایران
 • فرزانه گشتاسب*، نادیا حاجی پور صفحات 101-125

  خسرو انوشیروان در ادبیات ایرانی دوره میانه و متون ادبی بعد از اسلام، به عنوان الگوی اخلاق پادشاهی و عدالت مطرح بوده است؛ پادشاهی دادگر که شیوه عادلانه او در فرمانروایی، موجب امنیت و آبادانی کشور شده بود. موضوع اصلی این مقاله، توصیف عدالت انوشیروان براساس متون ادبیات فارسی است و کوشش می شود عدالت انوشیروان در چهارچوب نظریه فضیلت عدالت، تحلیل و مفهوم آن در پیشینه ادبیات ایرانی و متون فارسی زرتشتی دوره میانه جست وجو شود. این پژوهش بر آن است به دو پرسش پاسخ دهد: نخست آنکه با توجه به پیشینه غنی اخلاقیات در ایران باستان، آیا می توان در اندرزهای پهلوی انوشیروان، توصیه و پندی یافت که متضمن مفهوم عدالت در معنای اعتدال باشد؟ دیگر آنکه آیا مفهوم عدالت آن گونه که در متون فارسی به انوشیروان نسبت داده شده است (مجموع فضایل سه گانه)، نمونه و معادلی در متون فارسی میانه دارد؟

  کلیدواژگان: خسرو انوشیروان، عدالت، متون فارسی میانه، پیمان
 • آمنه مافی تبار*، سید عبدالمجید شریف زاده صفحات 127-155

  می توان با مطالعه اسناد تاریخی ازجمله سفرنامه ها، فراز و فرود نساجی ایران را در دوره ناصرالدین شاه قاجار تبیین کرد؟ نتیجه این پژوهش به شیوه تحلیلی تاریخی و با استناد به منابع کتابخانه ای نشان داد، هرچند نساجی سنتی ایران در دوره ناصری از صورت پیشین خود فاصله می گیرد و رهپویه افول می پیماید، اما این افول و تنزل؛ در قیاس با اوج نساجی ایران در سده پیش و مقارن با عصر صفوی ارزیابی می شود؛ درحالی که در دوره ناصری تولید پارچه های ابریشمی، شال های پشمی، پارچه های نخی و کتان های قلمکار همچنان رونق داشت، به طوری که علاوه بر تامین نیاز داخلی، صادرات خارجی نیز بخشی از نیاز بازار جهانی را تامین می کرد.

  کلیدواژگان: نساجی سنتی، نساجی قاجار، سیاحت نامه های قاجار، اسناد تاریخی، ناصرالدین شاه
|
 • Abbasali Ahmadi*, Alireza Enteshari Pages 1-25

  The reign of Seljuk, in particular Isfahan, in terms of political, cultural, artistic, and architecture is considered one of the most important and influential periods. Despite this period, some unknown aspects such as how the palaces and gardens of the Seljuk sultans and statesmen were built should be investigated. This research will focus on the palace and gardens. The study uses the historical-analytical method, relying on historical and literary sources.  The author argues that the palaces and gardens of Isfahan of the Seljuk period can be classified into several categories including the identity of the owners, location, and period of construction. Most of the buildings belonged to the ministers and the rulers in the capital. There were some places for the residence of the sultans and their families, and some palaces belonged to administrative and official affairs.

  Keywords: Seljuq Period, MalekShah, Palace, Garden, Isfahan
 • Ali Salarishadi* Pages 28-52

  Historians' approach to the previous governments and showing the connection of their time with the past is important. The reason is that historians as thinkers reflect part of the common perceptions of their time and this It is very important as an influential intellectual and cultural trend. Historians can evaluate the achievements of past governments and compare them with their eras. One of these historians is Reza Qali-khan Hedayat, who wrote the book Rouza-al-Safayi Naseri under the subtitle of Roza-al-Safayi Mirkhandan. In this work, the history of the final periods of the Timurids until the end of the Nasrid era, including the Turkoman, Safavid, Afsharid, Zandi, and Qajar, has been narrated. Considering that a part of this book is about the Safavid government, this article discusses the way Hedayat - the famous Qajar historian - narrates the Safavid and the connection between the Safavid and Qajar governments. The research shows that, unlike most of the historians before him, instead of emphasizing the Mongolian descent of the Qajars, Hedayat emphasized the relationship between the Qajars and the Safavids, in such a way that he assumed the Qajars were the succession of the Safavids. Hence, he shows Afsharid and Zandi's governments as less significant.

  Keywords: Historiography, Qajar, Safavid, Hedayat, Rawzda al-Safa Naseri
 • Fatemeh Barzegar, Maryam Shadmohammadi*, Korus Karimpasandi, Mohammadtaghi Biglar Pages 53-70

  Religious pluralism is coined by John Hick (1912-2019). While  Hick analyzes religions from a non-religious outlook and prefers this discourse over religious approaches, at the same time he considers religion as the right path to reach truth and salvation. The religious pluralists have introduced some of the Muslim mystics and poets pluralists, however, they have neglected the 6th-century mystic poet, Ain al-Quzaat Hamedani (492-525 A.H.). This research, with a descriptive-analytical method, aims to investigate the relationship between the views of Ain al-Quzaat and religious pluralism according to today's standards. The findings of the research show that Ain al-Quzaat Hamedani does not fit into any of the new and modern perspectives but, his views, as a religious scholar are understandable in the approaches of pluralists in his historical context and he believed that all non-Abrahamic religions have the truth. Therefore, a broader model should be designed to understand the thoughts of Ain al-Quzaat in the field of theology.

 • Javad Abbasi* Pages 71-100

  One of the topics that attracts attention during the seventy-year history of establishing official relations between Iran and Canada (since 1956/1335) is the role of the book and its related issues in the relations between the two countries. According to the available documents, sending books from Iran to Canada by the government institutions and writing books about Iran (in Canada) with the cooperation and support of the Iranian government are the most important symbols of the connection between the two countries.  In this article, the role of the book in the framework of the official relations of the two countries from 1339 to 1357, has been investigated by using a descriptive-analytical method and relying on archival documents. The findings show that in this relatively short period, attention to the book on the political-cultural relations of the two countries has had significant importance and an expanding trend. In these publications, the history and culture of Iran have been written and published, and familiarity with Iran and the Persian language has expanded in Canada.

  Keywords: Iran, Canada, Foreign Relations, Book
 • Farzaneh Goshtasb*, Nadia Hajipour Pages 101-125

  Khosrow Anushirvan has been considered a model of royal ethics and justice in Iranian literature of the middle period and literary texts. Khosrow Anushirvan known as dadgar had brought about security and prosperity in the country. This article describes Anushirvan's justice within the framework of the theory of virtue -justice and is based on Iranian literature and Middle Persian Zoroastrian texts. This research aims to answer two questions: First, considering the rich history of ethics in ancient Iran, can we find advice in the Pahlavi teachings of Anoushirvan? The second, is the concept of justice as attributed to Anushirvan in Persian texts an equivalent in Middle Persian texts?

  Keywords: Khosrow Anoushirvan, justice, Middle Persian texts, paymān
 • Ameneh Mafitabar*, Seyyed AbdulMajid Sharifzade Pages 127-155

  The traditional Iranian textile industry during the Qajar period, particularly in the Naseri period (1896/1896/1848/1313), is often interpreted as a period of decline. The reasons include the industrial revolution, the import of European textiles, and the lack of support for domestic industries by the government. An in-depth analysis based on the primary historical sources including travelogues would be useful for this topic  Based on the analytical-historical method, this study argues that although the traditional textile of Iran in the Naseri era relatively declined, compared to the previous period, during the Naseri period, the production of silk fabrics, woolen shawls, cotton fabrics, and linen continued to flourish, so, in addition to domestic needs, foreign exports provided a part of the needs of the world market.

  Keywords: Traditional Textile Industry, Qajar Textile Industry, Qajar Travelogues, Historical Documents, Naser al-Din Shah Qajar