فهرست مطالب

پژوهش های کیفی در علوم رفتاری - پیاپی 1 (بهار و تابستان 1401)

نشریه پژوهش های کیفی در علوم رفتاری
پیاپی 1 (بهار و تابستان 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/03/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • مینا مهرابی نیا، احمد خامسان*، محسن آیتی صفحه 1

  تدریس مهم ترین کارکرد نظام آموزش عالی است و اثربخشی آن اهمیت بسیاری دارد. پژوهش های انجام شده در زمینه تدریس اثربخش اکثرا با رویکرد کمی این موضوع را بررسی کرده اند، همچنین تعداد محدودی از پژوهش ها به بررسی دیدگاه دانشجویان به روش کیفی و با انجام مصاحبه های عمیق پرداخته اند، لذا هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل اثربخشی تدریس از دیدگاه دانشجویان و بر مبنای روش پژوهش بنیادبخشی نظریه است. جامعه آماری پژوهش، دانشجویان موفق و ناموفق ترم پنجم و بالاتر دانشگاه بیرجند هستند. علت انتخاب دانشجویان ترم پنجم و بالاتر، تجربه کافی آن ها از نحوه تدریس اساتید و قدرت تشخیص عوامل موثر و غیرموثر در تدریس اثربخش هستند. 32 نفر از دانشجویان دانشگاه بیرجند به روش نمونه گیری هدفمند ترکیبی انتخاب و با آنان مصاحبه شد. بر اساس یافته ها عوامل موثر در تدریس اثربخش در سه بخش عوامل زمینه ای (امکانات دانشگاهی، برنامه ریزی آموزش و جو هم کلاسی ها)، موجبات علی (نقش استاد و نقش دانشجو) و پیامدها (تحول منش دانشجو) شناسایی و در قالب مدلی نظری ارایه شدند. «جذب دانشجو» مقوله ی مرکزی تدریس اثربخش شناسایی شده است. عوامل موثر در تدریس اثربخش به ترتیب اولویت روش های نوین تدریس، ارتباط استاد و دانشجو، تکالیف کلاسی، توان مندی علمی و جذب دانشجو هستند. سه عامل عمده ای که به تدریس غیراثربخش منجر می شوند تدریس سنتی، تعداد زیاد دانشجویان و عدم تخصص اساتید می باشند. براساس یافته ها، 30 راهکار برای تدریس اثربخش در آموزش عالی در 7 بخش شامل ویژگی های فردی، استفاده از تکنولوژی و شیوه های متنوع تدریس، نظارت و ارزشیابی، راهنمایی و ایجاد انگیزه، ارتباط استاد و دانشجو، مدیریت کلاس و برنامه ریزی آموزش، و امکانات آموزشی و رفاهی ارایه شده است.

  کلیدواژگان: تدریس اثربخش، بنیادبخشی نظریه، جذب دانشجو
 • مهدی رضایی، رزگار محمدی*، شهلا سلیمانی صفحه 2

  هدف از پژوهش حاضر مطالعه پدیدارشناسانه تجربه زیسته اقدام به خودکشی از دیدگاه اقدام کنندگان به آن بود. در این مطالعه ی پدیدارشناسی، داده ها از طریق مصاحبه های بدون ساختار و عمیق با 20 شرکت کننده (11 زن و 9 مرد) جمع آوری شد. در این مطالعه از نمونه گیری هدفمند استفاده شد و جمع آوری اطلاعات تا رسیدن به اشباع ادامه یافت. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش پدیدارشناسی توصیفی "کولایزی" استفاده شد. تجزیه وتحلیل داده ها شامل 6 مضمون اصلی و 11 مضمون فرعی بود. مضمون مرکزی پژوهش "اقدام به خودکشی به عنوان راه چاره "با زیر مضمون "راهی برای رهایی یا بیانگری" بود. مضامین دیگر پژوهش شامل ادراک مشکلات درون فردی با دو زیر مضمون احساس بی معنایی و تکانش گری؛ ادراک مشکلات بین فردی شامل دو زیر مضمون تجربه شکست های عاطفی و ادراک عدم پذیرش و طرد از سوی دیگران؛ ادراک آشفتگی در فضای خانواده شامل سه زیر مضمون تجارب ناخوشایند در دوران کودکی، ادراک تنش در زندگی زناشویی و تعارض والدین-نوجوانان در کنترل -استقلال؛ عدم پذیرش هویت فرهنگی و اجتماعی شامل دو زیر مضمون شکاف بین نسلی و ادراک عدم معنابخشی مذهب و در نهایت فقر و مشکلات مالی با زیر مضمون ادراک مشکلات اقتصادی و مالی بود. تحقیق حاضر نشان داد که خودکشی یک کلیت پیچیده و چندبعدی است که در یک ساختار کلی تنش در ابعاد درون فردی، بین فردی، خانوادگی، اجتماع-فرهنگی و اقتصادی را به هم مرتبط می کند. بنابراین، برای هرگونه برنامه پیشگیرانه، مشاوره و مداخله در بحران خودکشی باید به این روابط ساختاری، پیچیده و چندبعدی توجه شود.

  کلیدواژگان: خودکشی، اقدام به خودکشی، تجربه زیسته، روش پدیدارشناسی
 • آزاده مومنی*، امیر نامدار، ثریا حسینی، زهرا نوروززاده صفحه 3

  همه گیری کووید-19 به تغییراتی در تمام جهان و به خصوص در نظام تعلیم و تربیت منجر گردید که این تغییر و تحولات در دوران پساکرونا چالش ها و فرصت های متنوعی را برای نظام تعلیم و تربیت ایجاد نمود. هدف این پژوهش، تحلیل ادراک مدیران در خصوص فرصت ها و چالش های تعلیم و تربیت در دوران پساکرونا است. این مطالعه با استفاده از رویکرد کیفی و طرح پدیدارشناسانه صورت گرفته است. جامعه پژوهش شامل کلیه مدیران شهرستان تربت حیدریه بود. به منظور گردآوری داده ها از مصاحبه کیفی نیمه ساختاریافته استفاده شد. مشارکت کنندگان 19 نفر از مدیران مدارس ابتدایی و متوسطه شهرستان تربت حیدریه بودند که بر مبنای نمونه گیری هدفمند و اشباع نظری انتخاب شدند. روش تحلیل داده ها، تحلیل محتوای استقرایی با استفاده از کدگذاری در سه سطح باز، محوری و انتخابی بوده است. بدین ترتیب که ابتدا کدهای باز انتخاب شدند، سپس کدهای باز با معانی مشترک، در کنار هم سازماندهی شده و کدهای محوری را تشکیل دادند و در نهایت براساس کدگذاری انتخابی، حول مفاهیم چالش ها و فرصت های تعلیم و تربیت پساکرونا، تجمیع شدند. برای تامین اعتبار و مقبولیت داده ها از شیوه های ناظر خارجی و بررسی اعضاء استفاده گردید. تحلیل دیدگاه مدیران، به شناسایی فرصت های «معلمان و دانش آموزان با شایستگی دیجیتالی بالا»، «تغییر مفهوم سنتی آموزش و یادگیری» و «افزایش همکاری و قدرشناسی اولیا» و چالش های «دانش آموزان با شایستگی اجتماعی پایین»، «نرخ بالای ترک تحصیل و عدم حضور در مدرسه» و «افزایش تفاوت های فردی دانش آموزان در کلاس درس» منجر گردید. توجه به چالش ها و فرصت های تعلیم و تربیت در پساکرونا که در پژوهش حاضر مطرح گردیده است و برنامه ریزی و اقدامات موثر برای بررسی چالش ها و استفاده از فرصت ها، می تواند به کارآیی بیشتر کلاس درس، مدرسه و در نهایت آموزش و پرورش منجر گردد و زمینه ساز رشد و پرورش همه جانبه فراگیران گردد.

  کلیدواژگان: ادراک مدیران، پساکرونا، چالش های تعلیم و تربیت، فرصت های تعلیم و تربیت، رویکرد کیفی
 • مینا نظامی، الهه حجازی موغاری، مهدی صدری* صفحه 4

  رویکرد منش پروری، یکی از رویکردهای مهم در قلمرو آموزش ارزش هاست و با مبانی و اصول آموزش و پرورش در انتقال ارزش های دینی سازگاری دارد و بر تعیین و تثبیت ارزش ها از جانب بزرگان فرهنگی و اجتماعی یا توسط نهادهای آموزشی، تربیتی، مذهبی، فرهنگی و احیانا سیاسی، اصرار می ورزد. هدف مطالعه حاضر، شناسایی چالش ها و موانعی است که در مسیر تحقق آموزش منش در مدارس ابتدایی کشورهای مختلف وجود دارند. این پژوهش با رویکرد کیفی و از منظر طرح پژوهش، مروری است. بنابراین پایگاه های اطلاعاتی PsycInfo،Emerald ،Sage ، Pub Med و Science Direct  مورد بررسی قرار گرفتند. پس از خارج کردن مقالات نامتناسب با هدف پژوهش، مرور کامل 20 مقاله باقیمانده انجام شد که شامل بررسی موانع آموزش منش بود. نتایج نشان داد که موانع به سه دسته کلی: دولت، مدرسه و والدین تقسیم می شود؛ موانع ایجاد شده توسط دولت به طور کلی شامل میزان حمایت دولت و چالش در نظارت، طراحی و ارزیابی است. طبقه بندی اصلی چالش های مدرسه نیز شامل چالش در طراحی، تحقق اهداف و ارزیابی است. موانع ایجاد شده توسط والدین را می توان در دو مورد کلی خلاصه کرد: عدم نظارت کافی بر فرزندان و عدم همکاری موثر با مدرسه. نتایج پژوهش بر نیاز به توجه و همکاری بیشتر این سه نهاد اجتماعی تاکید دارند.

  کلیدواژگان: آموزش منش، مدارس ابتدایی، نظام آموزشی
 • محدثه محرابی نیا، لیلا طالب زاده شوشتری*، محسن خورشیدزاده صفحه 5

  فرزندپروری یکی از مهم ترین وظایف والدین است که نقش بسیار مهمی در شکل گیری شخصیت فرزندان داشته و پیامد های درازمدت به دنبال دارد. فرزندپروری باکفایت در مورد حفاظت، حمایت، تامین متعادل و رضایت بخش نیاز های کودک است. هدف پژوهش حاضر طراحی بسته آموزشی فرزند پروری با کفایت با رویکرد طرحواره درمانی است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی است. تجزیه و تحلیل اطلاعات با روش تحلیل محتوای کیفی هدایت شده انجام شده است. جامعه و نمونه شامل همه کتب و مقالاتی است که به منظور آشنایی با شیوه و فرایند طراحی بسته آموزشی فرزندپروری باکفایت با رویکرد طرحواره درمانی انتخاب و مبنای بررسی و تحلیل اطلاعات قرار گرفت. بسته آموزشی اولیه شامل 7 مولفه کفایت فرزندان، نیاز های عاطفی اساسی، دلبستگی ایمن، خود گردانی، آزادی در بیان نیازها و هیجان های سالم، خود انگیختگی، انتظارات واقع بینانه طراحی گردید که روش به کار گرفته شده در پژوهش تحلیل محتوای کیفی از نوع تحلیل محتوای کیفی هدایت شده است. سپس روایی این بسته آموزشی با استفاده از نظر چهارده استاد متخصص در زمینه موضوع پژوهش مورد بررسی قرار گرفت. روایی محتوایی و صوری بسته آموزشی با ملاک CVI و CVR به ترتیب معادل 96/0 و 83/0 به دست آمد، لذا مشخص شد این بسته از روایی قابل قبولی برخوردار است. سپس بر این مبنا بسته آموزشی نهایی شامل 7 مولفه مذکور در قالب بیست و شش جلسه و هر جلسه شامل سه بخش هدف، تکنیک و تکلیف و به مدت شصت دقیقه تدوین و ارایه گردید. این بسته می تواند به والدین در داشتن شیوه فرزندپروری باکفایت کمک کند تا بتوانند نیازهای عاطفی اساسی کودکان شان را تامین کنند.

  کلیدواژگان: فرزند پروری با کفایت، طرحواره درمانی، بسته آموزشی، والدین
 • مرتضی منادی* صفحه 6

  امروزه موفقیت، مفهومی پرکاربرد و مناقشه برانگیز است و تعاریف و تفاسیر متفاوت و بعضا متضادی برای آن در سطح جامعه مطرح است. هدف پژوهش حاضر بررسی چیستی، چگونگی و چرایی موفقیت انسان ها بود. به عبارتی، شناخت معیار موفقیت در بین تعدادی از افراد جامعه مدنظر بود، از این رو، با رویکرد کیفی و به روش پژوهش مردم نگاری انجام شد. تعداد 88 نفر از افراد جامعه در شهر تهران در خلال سال های 1396 الی 1399 به روش مصاحبه نیمه ساختار یافته و با پرسش های باز پاسخ طی گفتگوهای دوستانه و طولانی مدت در یک یا چند جلسه مورد مطالعه عمیق و دقیق قرار گرفتند. موفقیت فرد در جامعه فعلی با در نظر گرفتن وضعیت اقتصادی، سطح تحصیلات، فعالیت فرهنگی، وضعیت خانوادگی، چگونگی شخصیت، یعنی با نگاهی کلی و همه جانبه به اعضای نمونه، ارزیابی شد. یافته ها نشان دادند موفقیت برای همه افراد معنی واحدی ندارد. همچنین، اعضای نمونه دارای سطوح مختلف موفقیت شامل موفقیت کامل، خوب، متوسط، کم و ناموفق بودند. منظور از موفقیت کامل دارا بودن همه یا اکثریت مولفه هایی نظیر وضعیت اقتصادی، سطح تحصیلات، فعالیت فرهنگی، وضعیت خانوادگی، شخصیت سالم بود و در قطب مخالف، وضعیت ناموفق به معنای عدم برخورداری از این عناصر بود. بر مبنای نتایج پژوهش حاضر، عوامل مهم و کلیدی در موفقیت افراد، نخست عامل آگاهی و سپس عامل وضعیت خانوادگی هستند و عواملی مانند سطح اقتصادی و سطح تحصیلات در مرتبه بعدی اهمیت قرار دارند.

  کلیدواژگان: موفقیت، آگاهی، توسعه، روانشناسی اجتماعی، مردم نگاری
 • کیانا حیدری جاغرق، محمدحسین سالاری فر*، محسن خورشیدزاده صفحه 7

  انتخاب همسر یکی از پیچیده ترین و مهم ترین انتخاب هایی است که اکثر افراد در طول زندگی شان حداقل یک مرتبه با آن مواجه می شوند. یکی از دلایل ناسازگاری و تداوم مشکلات بین زوج ها وجود طرحواره های ناسازگاز اولیه است. براساس رویکرد طرحواره درمانی این پیش فرض وجود دارد که افراد با توجه به طرحواره هایشان ملاک های غیر منطقی و غیر واقع بینانه ای برای انتخاب همسر به کار می گیرند. هدف از پژوهش حاضر طراحی و اعتباریابی بسته مشاوره پیش از ازدواج مبتنی بر رویکرد طرحواره درمانی است. تدوین بسته مشاوره پیش از ازدواج از لحاظ هدف کاربردی و در زمره مطالعات کیفی و تحلیل محتوا است. جامعه آماری کتاب ها و مقاله هایی را شامل می شود که به دلیل آشنایی با نحوه و فرایند مشاوره پیش از ازدواج مبتنی بر رویکرد طرحواره درمانی انتخاب و مبنای مطالعه و تحلیل اطلاعات قرار گرفت و کتاب های «زندگی خود را دوباره بیافرینید» و «طرحواره درمانی» به عنوان نمونه آماری به صورت هدفمند انتخاب شدند. سپس بسته مشاوره پیش از ازدواج مبتنی بر رویکرد طرحواره درمانی در قالب هشت جلسه که هر جلسه شامل سه بخش هدف، تکنیک و تکلیف و به مدت شصت دقیقه تدوین و ارایه گردید. روایی این بسته با استفاده از نظر 11 استاد متخصص در زمینه موضوع پژوهش مورد بررسی قرار گرفت. برای بررسی روایی این بسته، شاخص نسبت روایی محتوایی (CVR) و شاخص روایی محتوایی (CVI) محاسبه شد که به ترتیب معادل 88/0 و 89/0 است. نتایج نشان می دهد این بسته از روایی قابل قبولی برخوردار است و مولفه های این بسته در راستای مشاوره پیش از ازدواج به درستی تدوین شده و می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: مشاوره پیش از ازدواج، طرحواره درمانی، ازدواج، طراحی بسته
|
 • Mina Mehrabiniya, Ahmad Khamesan *, Mohsen Ayati Page 1

  Teaching is the most important function of higher education system and its effectiveness is very important. Most effective teaching research has examined this issue with quantitative approach, Also, a limited number of studies have examined University students' perspectives qualitatively and through in-depth interviews, so the aim of this study is to examine the effective teaching based on grounded theory method. The statistical population of the study is successful and unsuccessful students of the fifth and higher semesters of University of Birjand. The reason for selecting fifth and upper semester students is their sufficient experience of how professors teach and the ability to distinguish effective and ineffective factors in effective teaching. 32 students of University of Birjand were selected by combined purposive sampling and were interviewed. Effective factors in effective teaching were identified in three sections: contextual factors (University facilities, education planning and classroom climate), causal factors (teacher role and student role) and consequences (student character change) and presented in a theoretical model. "Student's attracting" is detected as core concept of effective teaching. Effective teaching factors in priority order are new teaching methods, professor and student communication, class assignments, academic capabilities and student attracting. 3 major factors that lead to ineffective teaching are traditional teaching, large number of students and lack of expertise of professors. Based on findings, 30 strategies for effective teaching in higher education in 7 sections are presented, including: individual characteristics, use of technology and various teaching methods, monitoring and evaluation, guidance and motivation, teacher-student communication, class management and educational planning and educational and welfare facilities.

  Keywords: Effective teaching, Grounded theory, Student's attracting
 • Mehdi Rezaei, Razgar Mohammadi *, Shahla Soleymani Page 2

  The purpose of this research was to study the phenomenological lived experience suicide attempts from the viewpoint of the participants. In this phenomenological study, data were collected through open, unstructured and in-depth interviews with 20 participants (11 females and 9 males). In this study, purposive sampling was used and data collection was continued until saturation. Descriptive phenomenology of "Colaizzi " method was used to analyze the data. Data analysis contains 6 major themes and 11 sub-themes. central theme of suicide is a way to Freedom or representant. Other thems of study include perceptions of interpersonal problems with two sub themes feeling of meaninglessness and impulsivity, interpersonal problems, including two sub themes perceived failures experienced emotional and rejection by others, Perception distrubance in the family consists of three sub themes unpleasant experiences in childhood, perceived tension in marital relationship and parent-teen conflict in control-independence, Denial of social and cultural identity consists of two sub themes: the gap between generation and perception of the meaningless of religion and ultimately the perception of economic and financial problems. Finally concluded that the actual structure of suicide dimension, rotation and structural relationships between various aspects. So for any prevention programs, counseling and intervention in suicidal crisis attention to the structural relations, complex and multidimensional.

  Keywords: Suicide, attempted suicide, lived experience, phenomenology method
 • Azadeh Momeni *, Amir Namdar, Soraya Hosseini, Zahra Nuwruzzadeh Page 3

  The covid-19 pandemic led to changes in the whole world, especially in the education system, and these changes created various challenges and opportunities for the education system in the post-corona era. The purpose of this research is to analyze the perception of managers regarding the opportunities and challenges of education in the post-corona era. This study was conducted using a qualitative approach and phenomenological design. The research community included all managers of Torbat-Haidarieh city. In order to collect data, a semi-structured qualitative interview was used. The participants were 19 Managers of primary and secondary schools in Torbat-Haidarieh city, who were selected based on purposeful sampling and theoretical saturation. The method of data analysis was inductive content analysis using coding in three levels, open, central and selective. In this way, the open codes were selected first, then the open codes with common meanings were organized together and formed the core codes, and finally, based on the selective coding, they were gathered around the concepts of post-corona education challenges and opportunities. To validate and verify the data, such methods as external supervisor, and members’ examination were sued. Analyzing the views of managers, identifying the opportunities of "teachers and students with high digital competence", "changing the traditional concept of education and learning" and "increasing cooperation and appreciation of parents" and the challenges of "students with low social competence", "rate high dropout and non-attendance at school" and "increasing individual differences of students in the classroom" led. Paying attention to the challenges and opportunities of education in the post-corona period, which have been raised in the current research, and effective planning and measures to examine the challenges and use the opportunities, can increase the efficiency of the classroom, school, and ultimately education. and education will lead and become the basis for the all-round growth and development of learners.

  Keywords: managers' perception, post-corona, challenges of education, opportunities of education, qualitative approach
 • Mina Nezami, Elahe Hejazi Moughari, Mahdi Sadri * Page 4

  The Characteristic approach is one of the important approaches in the field of values education and has a kind of compatibility with the basics and principles of education in the transmission of religious values ​​and on the determination and consolidation of values ​​by cultural and social elders or by Insists on instructional, educational, religious, cultural, and possibly political institutions. The purpose of this study is to identify the challenges and barriers that occur in the path of character education realization in elementary schools in different countries. This research is a qualitative approach and in terms of design is review. Therefore, the databases PsycInfo, Emerald, Sage, Pub Med and Science Direct were examined. After removing the articles disproportionate to the purpose of the research, a full review was conducted on the remaining 20 articles, which included examining the barriers to character education. The results showed that barriers are divided into three general categories: government, school and parents; Barriers created by the government generally include the level of government support and the challenge of monitoring, designing and evaluating. The main classification of school challenges also includes challenges in design, achievement of goals and evaluation. Barriers created by parents can be summarized in two general cases: insufficient supervision of children and lack of effective cooperation with the school. Therefore, according to the results of the present study, the need for more attention and cooperation of these three social institutions is felt

  Keywords: character education, elementary schools, educational system
 • Mohadese Mehrabinia, Leila Talebzade Shoshtari *, Mohsen Khorshidzade Page 5

  Parenting is one of the most important duties of parents that plays a very important role in shaping the personality of children and has long-term consequences. Adequate parenting is about protecting, supporting, balancing and satisfying the child's needs. The aim of this study is to design an adequate parenting education package with a schema-therapy approach. The present study is applied in terms of purpose. Data analysis was performed by guided qualitative content analysis. The community and the sample include all books and articles that were selected in order to get acquainted with the method and process of designing an adequate parenting education protocol with a schema-therapy approach and were the basis for information analysis. The basic training package was designed to include 7 components of adequate parenting, basic emotional needs, secure attachment, self-control, freedom to express healthy needs and emotions, self-motivation, and realistic expectations. Then, the validity of this educational package was examined using the opinions of fourteen expert professors in the field of research. The content and face validity of the training package with CVI and CVR criteria were 96/0 and 83/0, respectively, so it was found that this package has acceptable validity. Then, based on this, the final training package including the 7 mentioned components in the form of twenty-six sessions and each session including three parts of purpose, technique and task and for sixty minutes was compiled and presented. This package can help parents to have an adequate parenting style so that they can meet the basic emotional needs of their children.

  Keywords: Good enough parenting, Schema therapy, Educational package, Parents
 • Morteza Monadi * Page 6

  Today, success is a widely used and controversial concept, and there are different and sometimes contradictory definitions and interpretations for it in the society. The purpose of this study was to investigate what, how and why human beings succeed. In other words, recognizing the criteria of success among a number of people in the community was considered. Therefore, it was done with a qualitative approach, and ethnographic research methods. A total of 88 members of the community in Tehran during the years 2017 to 2020 were interviewed through semi-structured interviews and with open-ended questions during friendly and long conversations in one or more sessions were studied in depth and in detail. The individual's success in the current society was evaluated by considering the economic status, level of education, cultural activity, family status, personality type, that is, with a general and comprehensive view of the sample members. The findings show that success does not mean the same thing for everyone. Also, sample members had different levels of success, including complete, good, medium, low, and unsuccessful. Complete success meant having all or most of the components such as economic status, level of education, cultural activity, family status, healthy personality, and at the opposite pole, unsuccessful status meant not having these elements. According to the results of the present study, the important and key factors in the success of individuals are first the factor of awareness and then the factor of family status, and factors such as economic level and level of education are of secondary importance.

  Keywords: Success, Awareness, development, Social psychology, Ethnography
 • Kiana Heidari Jaghargh, MohammadHosein Salarifar *, Mohsen Khorshidzade Page 7

  Choosing a spouse is one of the most complex and significant choices that most people face at least once in their lifetime. One of the reasons for incompatibility and persistence of problems between couples is the existence of early maladaptive schemas. Based on the schema therapy approach, there is a presumption that people use irrational and unrealistic criteria for choosing a spouse according to their schemas. The purpose of this study is to designing and validation a premarital counseling package based on the schema therapy approach. The development of premarital counseling package is practical in terms of purpose and is in the category of qualitative studies and content analysis. The statistical population includes books and articles that were selected based on the schema therapy approach and became the basis for studying and analyzing information due to their familiarity with the method and process of premarital counseling and “Reinventing your life” and “Schema therapy” books were purposefully selected as a statistical sample. Then, the premarital counseling package based on the schema therapy approach was developed and presented in the form of eight sessions, each session consisting of three parts goal, technique and task, for sixty minutes. The validity of this package was examined using the opinions of 11 expert professors in the field of research. To check the validity of this package, the content validity ratio index (CVR) and content validity index (CVI) were calculated, which are equal to 0.88 and 0.89, respectively. The results showed that this package has an acceptable validity and the components of this package can be correctly formulated and used in premarital counseling

  Keywords: Premarital counselling, Schema therapy, Marriage, designing of package