فهرست مطالب

مجله دیابت و متابولیسم ایران
سال بیست و دوم شماره 5 (پیاپی 108، آذر و دی 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/12/20
 • تعداد عناوین: 6
|
 • شهره نادری مقام، زهرا عبداللهی، پریسا ترابی، علیرضا مهدوی هزاوه، محمد مرادی، بهزاد ولی زاده، الهه عزتی، افشین استوار* صفحات 265-281
  مقدمه

  کاهش رشد بروز و شیوع بیماری های غیرواگیر و بار این بیماری ها ازطریق انجام مداخلات و اتخاذ سیاست های لازم برای کاهش شیوع عوامل خطر رفتاری آنها شامل تغذیه ناسالم، فعالیت بدنی ناکافی و مصرف دخانیات

  روش ها: 

  در این مقاله مروری، مستندات و گزارش های موجود در وزارت بهداشت؛ برنامه های تدوین شده؛ توصیه های سازمان های ملی و بین المللی، نتایج به دست آمده از پایش و ارزشیابی های انجام شده و «سند ملی پیشگیری و کنترل بیماری های غیرواگیر و عوامل خطر مربوطه در جمهوری اسلامی ایران از 1394 تا 1404» بررسی و به هر یک از سه عامل خطر اصلی تغذیه ناسالم، فعالیت بدنی ناکافی و مصرف دخانیات (مصرف زیان بار الکل، در مقاله دیگری بررسی شده است)، به تفکیک در بخش های تشریح وضعیت موجود، سیاست ها و مداخلات اجراشده، نتایج به دست آمده و برنامه های آتی پرداخته شده است.

  یافته ها:

   مداخلات و سیاست های به عمل آمده برای دستیابی به اهداف مندرج در «سند ملی پیشگیری و کنترل بیماری های غیرواگیر و عوامل خطر مربوطه در جمهوری اسلامی ایران از 1394 تا 1404» در حیطه تغذیه ناسالم، باعث اصلاح استانداردهای موادغذایی شده است. مداخلات در حیطه فعالیت بدنی، موجب 1/5 درصد کاهش شیوع نسبی کم تحرکی در جامعه و مداخلات در حیطه مصرف دخانیات، موجب کاهش کلی 44/7 درصدی در مصرف دخانیات بین افراد ایرانی بالای 18 سال شده است ولیکن کاهشی درمورد مصرف قلیان رخ نداده بلکه مصرف آن در سال 1400 نسبت به سال 1390، 28 درصد افزایش داشته است.

  نتیجه گیری:

   باتوجه به یافته های به دست آمده، دستیابی کامل به اهداف مندرج در سند فوق الذکر حاصل نشده است، لذا باید مداخلات و سیاست های جدیدی توسط دست اندرکاران به کارگرفته شود.

  کلیدواژگان: تغذیه ناسالم، کم تحرکی، فعالیت بدنی ناکافی، مصرف دخانیات، مصرف مواد دخانی
 • مهدیه قاسمی، احمد عبدی*، آسیه عباسی دلویی صفحات 282-293
  مقدمه

  التهاب نقش مهمی در افزایش آسیب سلول های کبدی و فیبروز کبد ایفا می کند. در سال های اخیر نقش محافظتی فعالیت ورزشی و ژل رویال (RJ) برای اختلالات متابولیک و التهابی پیشنهاد شده است. هدف از مطالعه ی حاضر بررسی اثرات تمرین هوازی (AT) و RJ بر نشانگرهای پیش التهابی در موش صحرایی مدل رژیم غذایی پرچرب (HFD) بود.

  روش ها: 

  در این مطالعه ی تجربی، 45 موش صحرایی نر به طور تصادفی به پنج گروه (هر گروه: 9=n): رژیم غذایی نرمال (ND)، رژیم غذایی پرچرب (HFD)، رژیم غذایی پرچرب+تمرین (HFDT)، رژیم غذایی پرچرب+ژل رویال (HFDRJ) و رژیم غذایی پرچرب+تمرین+ژل رویال (HFDTRJ) تقسیم شدند. گروه های مکمل، طی دوره ی مداخله ی روزانه 100 میلی گرم RJ (به ازای هر کیلوگرم وزن بدن) رقیق شده در آب مقطر را به صورت خوراکی دریافت کردند. برنامه ی تمرین هوازی شامل دویدن روی تردمیل با شدت 60-50 درصد اکسیژن مصرفی (VO2max)، پنج روز در هفته به مدت هشت هفته بود.

  یافته ها:

   HFD باعث افزایش NF-κB (006/0=p)، TNF-α (006/0=p) و IL-1β (0001/0=p) کبدی شد. AT، RJ و همچنین ترکیب AT با RJ باعث کاهش NF-κB، TNF-α و IL-1β شد (05/0≤P). کاهش NF-κB، TNF-α و IL-1β در گروه HFDTRJ نسبت به گروه HFDT و HFDRJ معنی دار بود (05/0≤P).

  نتیجه گیری: 

  ترکیب AT و RJ ممکن است با کاهش بیان NF-κB، TNF-α و IL-1β باعث کاهش شاخص های التهابی شده و استیاتوز کبدی ناشی از HFD را بهبود بخشد.

  کلیدواژگان: فعالیت ورزشی، ژل رویال، التهاب، کبد، چاقی
 • سرور کاظمی، شیدا سوداگر*، صادق تقی لو، مریم بهرامی هیدجی، نوشین شیرزاد صفحات 294-311
  مقدمه

  پژوهش حاضر با هدف مقایسه ی آموزش سبک زندگی مبتنی بر مدل بزنف و مدل سازمان جهانی بهداشت بر قند خون ناشتا، قندخون دو ساعت بعد از غذا و هموگلوبین A1c در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو انجام شد.

  روش ها: 

  روش پژوهش نیمه آزمایشی و از نوع گسترش یافته چندگروهی با طرح های پیش آزمون- پس آزمون و گروه کنترل با دوره ی پیگیری با دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل بود. سه ماه بعد از پس آزمون پیگیری برای هر سه گروه اجرا شد. جامعه ی آماری این پژوهش شامل کلیه ی بیماران مبتلا به دیابت نوع دو مراجعه کننده به بخش غدد بیمارستان امام خمینی در سال 1400 بود. در این پژوهش از یک لیست 100 نفری افراد مبتلا به دیابت، 60 نفر از بیماران دیابتی که معیارهای ورود را داشته و آماده ی همکاری بودند شناسایی شد. سپس 45 نفر به صورت تصادفی انتخاب و با جایگزینی تصادفی در دو گروه آزمایشی و یک گروه کنترل جایگزین شدند. گروه های آزمایش هریک به تفکیک، مداخلات روان شناختی گروهی را دریافت کردند و در انتها هر دو گروه مورد پس آزمون قرار گرفتند. داده های به دست آمده با استفاده از تحلیل آمیخته با اندازه گیری مکرر با رعایت پیش فرض های مربوطه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها: 

  نتایج حاکی از تاثیر آموزش سبک زندگی مبتنی بر مدل بزنف و مدل سازمان جهانی بهداشت بر قندخون ناشتا (001/0=P)، قندخون دوساعت بعد از غذا (001/0=P) و هموگلوبلین (006/0=P) A1c و پایداری این تاثیر در مرحله پیگیری بود. همچنین آموزش سبک زندگی مبتنی بر مدل بزنف در مقایسه با آموزش سبک زندگی مبتنی بر مدل سازمان جهانی بهداشت روش موثرتری برای کاهش هموگلوبین A1c در مبتلایان به دیابت نوع دو بود اما تفاوت اثر دو گروه بر قندخون ناشتا و قندخون دوساعت بعداز غذا معنادار نبود.

  نتیجه گیری:

   نتایج حاکی از اثربخشی هردو مدل آموزشی و برتری مدل آموزشی بزنف بود. بنابراین می توان نتیجه گرفت که آموزش سبک زندگی مبتنی بر مدل بزنف و مدل سازمان جهانی بهداشت به عنوان درمان های کمکی در مداخلات افراد مبتلا به دیابت نوع دو می تواند مورد استفاده درمانگران قرار گیرد.

  کلیدواژگان: دیابت، سبک زندگی، مدل سازمان جهانی بهداشت، مدل بزنف، قندخون ناشتا، قندخون دوساعت بعد از غذا، هموگلوبین A1c
 • آذر پیردهقان، امیرمسعود شفیعیان، فرزانه اثنی عشری، شیوا برزوئی* صفحات 312-320
  مقدمه

  امروزه علی رغم وجود داروهای بسیار موثر در کنترل قند خون بیماران دیابتی، افراد نسبتا کمی از درمان دارویی خود تبعیت می کنند. عوامل متعددی ممکن است در عدم تبعیت درمان دارویی نقش داشته باشند. در این مطالعه تاثیر باورهای مرتبط با دارودرمانی بر میزان تبعیت از درمان در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو موردبررسی قرار گرفت.

  روش ها:

   در یک مطالعه ی مقطعی به روش نمونه گیری در دسترس، 248 نفر از بیماران مبتلا به دیابت نوع دو مراجعه کننده به کلینیک تخصصی دیابت شهر همدان در سال 1400 انتخاب شدند. میزان تبعیت دارویی با پرسشنامه ی موریسکی و باور دارویی با پرسشنامه ی Beliefs about Medicines Questionnaire بررسی گردیدند. داده ها با استفاده از آزمون کای دو، آنالیز واریانس و کروسکال والیس و ضریب همبستگی اسپیرمن در سطح معنی داری 05/0 تحلیل شدند.

  یافته ها:

   میانگین سنی بیماران (9/16)6/52 سال بود. 6/51 % زن، 3/61 % بودند. فراوانی تبعیت درمان دارویی ضعیف، متوسط و خوب به ترتیب در بیماران2/53 %، 8/25 % و21 % بود. در بیماران با تبعیت درمان دارویی ضعیف، متوسط و خوب به ترتیب میانگین (انحراف معیار) نمره ی باور نیاز به درمان دارویی (8/5)9/17، (7/3)2/17و (2/1)7/17، باور نگرانی از درمان دارویی (0/2)6/16، (3/2)6/17و (8/1)1/17، باور روش تجویز دارویی (2/2)2/13، (6/2)6/12و (3/2)2/12، نمره ی کلی باور درمان دارویی (1/8)3/58، (8/6)6/57 و (7/4)5/55 و باور آسیب های درمان برابر با (9/2)6/10، (5/3)2/10 و (0/3)5/8 بود که تنها باور آسیب های درمان ازنظر آماری معنی دار بود (05/0<p).

  نتیجه گیری: 

  بیش از نیمی از بیماران، تبعیت درمان دارویی مناسبی نداشتند. باور آسیب های درمان دارویی و ترس از عوارض داروهای دیابت به طور معنی داری با کاهش تبعیت درمان دارویی بیماران مرتبط بود.

  کلیدواژگان: دیابت، باور، تبعیت از درمان
 • سجاد میرزائی، محمد شرافتی مقدم*، نگین دژدار، مهدیه عبدی صفحات 321-330
  مقدمه

  پروتیین های mTOR و CREBدو عامل مهم در مسیرهای سلولی و تنظیم متابولیسم بافت چربی هستند. بنابراین هدف از مطالعه ی حاضر، تاثیر تمرین استقامتی بر میزان پروتیین های mTOR و CREB در بافت چربی رت های دیابتی نوع دو است.

  روش ها:

   در این مطالعه ی تجربی، 18 سر رت نر 2 ماهه از نژاد اسپراگ داولی با میانگین وزن 20±270 گرم انتخاب شدند. 12 سر از رت ها از طریق تزریق درون صفاقی محلول های استرپتوزوتوسین و نیکوتین آمید دیابتی نوع دو شدند. این رت ها به روش تصادفی به 2 گروه، تمرین دیابتی (هر گروه 6 سر) و کنترل دیابتی تقسیم شدند؛ یک گروه کنترل سالم (6 سر) نیز درنظر گرفته شد؛ گروه تمرینی 4 روز در هفته مطابق با برنامه ی تمرینی به مدت 6 هفته به تمرین استقامتی پرداختند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS نسخه ی 23 و آزمون های آنوای-یک طرفه و تعقیبی توکی استفاده‏ شد.

  یافته ها: 

  محتوای پروتیین mTOR به دنبال 6 هفته تمرین استقامتی، تغییر معنی داری را نشان داد (0001/0=P)؛ آزمون تعقیبی توکی نشان داد این تغییر معنی دار بین جفت گروه های تمرین دیابتی نسبت به کنترل سالم (004/0=P) و گروه های کنترل دیابتی نسبت به کنترل سالم است (0001/0=P). محتوای پروتیین CREB تغییر معنی داری را نشان داد (0001/0=P)؛ این تغییر معنی دار بین جفت گروه های تمرین دیابتی نسبت به کنترل دیابتی (02/0=P)، تمرین دیابتی نسبت به کنترل سالم (0001/0=P) و گروه های کنترل دیابتی نسبت به کنترل سالم (0001/0=P) بود.

  نتیجه گیری: 

  پروتیین های  mTORو  CREBبه دنبال تمرین استقامتی کاهش یافتند که می تواند در تنظیم سوخت و ساز بافت چربی موثر باشند؛ با این وجود باید شرایط تمرینی بیشتری مد نظر قرار گیرد.

  کلیدواژگان: تمرین استقامتی، هدف مکانیکی راپامایسین در پستانداران، پروتئین اتصال عنصر پاسخگو به cAMP، بافت چربی، دیابت نوع دو
 • فریده مرادی، ندا آقایی بهمن بگلو*، حبیب اصغرپور، سعیده شادمهری صفحات 331-341

  مقدمه :

  پروتیین کیناز فعال کننده ی اتوفاژی-1 شبه Unc-52 (ULK1) و پروتیین تعامل کننده با خانواده کینازهای چسبان مرکزی با وزن 200 کیلودالتون (FIP200) نقشی اساسی در کنترل اتوفاژی و حجم عضلانی دارند. هدف از تحقیق حاضر، بررسی تاثیر تمرین استقامتی بر محتوای درون سلولی پروتیین های ULK1 و FIP200 در بطن چپ رت های مبتلا به دیابت نوع یک است.

  روش ها

  در این مطالعه ی تجربی، 18 سر رت نر 2 ماهه از نژاد اسپراگ داولی با میانگین وزن 20±300 گرم انتخاب شدند. 12 سر از رت ها از طریق تزریق درون صفاقی محلول های استرپتوزوتوسین دیابتی شدند. این رت ها به روش تصادفی به 2 گروه، تمرین دیابتی و کنترل دیابتی (هر گروه 6 سر) تقسیم شدند؛ یک گروه کنترل سالم (6 سر) نیز در نظر گرفته شد. گروه تمرینی 4 روز در هفته، به مدت 6 هفته به تمرین استقامتی پرداختند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS نسخه ی 23 و آزمون های آنوای یک طرفه و تعقیبی توکی استفاده‏ شد.

  یافته ها

  محتوای ULK1 (افزایش) و FIP200 (کاهش) به دنبال تمرین استقامتی، در بین گروه های تحقیق در بطن چپ تغییر معنی داری را نشان داد (0001/0=p). آزمون تعقیبی توکی نشان داد این تغییر معنی دار بین جفت گروه های تمرین دیابتی نسبت به کنترل دیابتی، گروه های تمرین دیابتی نسبت به سالم و همچنین گروه های کنترل دیابتی نسبت به سالم است (05/0≤p).

  نتیجه گیری

  تمرین استقامتی نشان داد که می تواند با افزایش ULK1 و کاهش FIP200 ماهیتی دوگانه برای کنترل اتوفاژی در آزمودنی های دیابتی داشته باشد. در کل، نیاز به بررسی های بیشتر در زمینه ی فیزیولوژی ورزشی بر پروتیین های مسیول اتوفاژی به ویژه در آزمودنی های دیابتی نوع یک است.

  کلیدواژگان: تمرین استقامتی، بطن چپ، پروتئین کیناز فعال کننده ی اتوفاژی-1 شبه Unc-52، پروتئین تعامل کننده با خانواده کینازهای چسبان مرکزی با وزن 200 کیلودالتون، دیابت نوع یک
|
 • Shohreh Naderimagham, Zahra Abdollahi, Parisa Torabi, Alireza Mahdavi Hazaveh, Mohammad Moradi, Behzad Valizadeh, Elaheh Ezati, Afshin Ostovar* Pages 265-281
  Background

  This review study aims to shade light on the effects of carrying out interventions and policies in order to reduce the incidence and prevalence of non-communicable diseases (NCDs) and their behavioral risk factors (i.e., unhealthy diet, insufficient physical activity and smoking) and strategies and approaches to reduce their attributed burden.

  Method

  In this research, the documents and reports available in the Ministry of Health, developed action plans, recommendations of national and international organizations, evidence gathered from monitoring and evaluations and the "National Action Plan and Control of Non-Communicable Diseases and Related Risk Factors in the Islamic Republic of Iran, 2015-2025" were investigated with respect to  each of the three main risk factors of NCDs, including unhealthy diet, insufficient physical activity, and smoking (harmful consumption of alcohol has been reviewed in another article). Each risk factor has been discussed separately in the sections describing the current situation, policies and implemented interventions, findings, and future plans.

  Results

  The implemented interventions and policies to achieve the goals stated in the "National Action Plan and Control of Non-Communicable Diseases and Related Risk Factors in the Islamic Republic of Iran, 2015-2025" in the field of unhealthy nutrition, resulted in revising the food standards. Interventions in the field of physical activity have caused a 1.5% reduction in the relative prevalence of sedentary behavior in the society. Our research also revealed that interventions in the field of tobacco consumption have led a total decrease of 7.44% among Iranian people over 18 years of age, but a decrease in the use of hookah is not recorded, and its consumption has increased by 28% in 2021 compared to 2011.

  Conclusion

  According to the findings, the goals stated in the aforementioned document have not been fully achieved, so new interventions and policies should be used by those involved.

  Keywords: Unhealthy Diet, Inactivity, Insufficient Physical Activity, Smoking, Tobacco Consumption
 • Mahdieh Ghasemi, Ahmad Abdi*, Asieh Abbassi Daloii Pages 282-293
  Background

  Inflammation plays a critical role in the promotion of hepatocyte damage and liver fibrosis. In recent years the protective role of exercise and royal jelly (RJ), has been suggested for metabolic and inflammatory disorders. In this study, we aimed to evaluate the effects of aerobic training (AT) and RJ on pro-inflammatory markers in a rat's model of a high-fat diet (HFD).

  Methods

  In this experimental study, 45 male rats were randomly divided into five groups (Each group: n=9): Normal Diet (ND), High-Fat Diet (HFD), High-Fat Diet +Training (HFDT), High-Fat Diet + Royal Jelly (HFDRJ), and High-Fat Diet +Training + Royal Jelly (HFDTRJ). The supplement groups received 100 mg of royal jelly (kg/body weight) diluted in distilled water orally during the intervention period. The aerobic exercise program included treadmill running with an intensity of 50-60% oxygen consumption (VO2max), 5 days/week for 8 weeks.

  Results

  HFD increased hepatic NF-κB (p=0.006), TNF-α (p=0.0001) and IL-1β (p=0.0001). AT, RJ as well as the combination of AT with RJ decreased NF-κB, TNF-α and IL-1β (p≤0.05). Decrease in NF-κB, TNF-α and IL-1β were significant in HFDTRJ group compared to HFDT and HFDRJ groups (p≤0.05).

  Conclusion

  The combination of AT and RJ may decrease inflammatory markers and improve HFD-induced hepatic steatosis by reducing the expression of NF-κB, TNF-α, and IL-1β.

  Keywords: Exercise, Royal Jelly, Inflammation, Liver, Obesity
 • Soroor Kazemi, Sheida Sodagar*, Sadegh Taghiloo, Maryam Bahrami Hidji, Nooshin Shirzad Pages 294-311
  Background

  The present study was conducted with the aim of comparing lifestyle education based on the Bezenf model and the World Health Organization model on FBS, 2HPPBS, HbA1c in patients with type II diabetes.

  Methods

  The research method was a semi-experimental and multi-group expanded type with pre-test-post-test designs and a control group with a follow-up period. The statistical population of this research included all patients with type II diabetes referred to the endocrinology department of Imam-Khomeini Hospital in 1400. In this research, from a list of 100 people with diabetes, 60 diabetic patients who met the entry criteria were identified. Then 45 people were randomly selected and replaced by random replacement in two experimental groups and one control group. Each experimental group received group psychological interventions separately, and at the end, both groups were subjected to a post-test. The obtained data were analyzed using mixed analysis with repeated measurements.

  Results

  The results indicate the effect of lifestyle education based on the Bezenf model and the World Health Organization model on FBS (P=0/001), 2HPPBS (P=0/001) and HbA1c (P=0/006) and the stability of this effect was in the follow-up phase. Also, compared to lifestyle education based on the World Health Organization model, lifestyle education based on the Bezenf model was a more effective method to reduce HbA1c in type 2 diabetes patients but the difference in the effect of the two groups on FBS and 2HPPBS was not significant.

  Conclusion

  The results indicated the effectiveness of both educational models and the superiority of the BAZENF educational model. Therefore, Lifestyle education based on the Bezenf model and the World Health Organization model can be used by therapists as adjunctive treatments in interventions for people with type 2 diabetes.

  Keywords: Diabetes, Lifestyle, World Health Organization Model, BASNEF Model, FBS, 2HPPBS, HbA1c
 • Azar Pirdeghan, AmirMasoud Shafieyan, Farzaneh Esna-Ashari, Shiva Borzouei* Pages 312-320
  Background

  Despite the existence of very effective drugs in controlling blood sugar in diabetic patients, unfortunately, a small proportion of patients follow their medication. Several factors may affect in drug adherence. In this study, the effect of drug-related beliefs on medication adherence in diabetes was investigated.

  Methods

  In a cross-sectional study using available sampling method, 248 patients with type 2 diabetes referred to the specialized diabetes clinic in Hamedan in 1400 were selected. Medication compliance was checked with MMSQ-8 and medication belief was checked with BMQ questionnaire. Data were analyzed using chi-square, ANOVA, Kruskal-Wallis and Spearman's correlation at significance level of 0.05.

  Results

  The mean age was (16.9) 52.6 years. 51.6% were women, 61.3% were men. poor, moderate, and good medication adherence rate were 53.2%, 25.8% and 21%, respectively. In patients with poor, moderate and good drug treatment, the mean (SD) of the belief score for the Specific Necessity were 17.9 (5.8), 17.2 (3.7) and 17.7 (1.2), respectively. Belief of Specific concern 16.6(0.6), 17.6 (2.3) and 1/17(1.8), belief of General overuse 13.2 (2.2), 12.6 (2.6) and 12.2 (2.3), belief in General harm were 10.6 (2.9), 10.2 (3.5) and 8.5 (0.3) and the total score of belief in drug treatment were 58.3 (1.8), 57.6 (6.8) and 55.5 (4.7) and which only the belief of General harm was statistically significant (P<0.05).

  Conclusion

  More than half of patients do not follow appropriate medication adherence. Belief about harmful side effects of diabetes drugs were significantly associated with a decrease in medication adherence.

  Keywords: Diabetes, Belief, Treatment Adherence
 • Sajad Mirzaei, Mohammad Sherafati Moghadam*, Negin Dejdar, Mahdieh Abdi Pages 321-330
  Background

  mTOR and CREB proteins are two important factors in cellular pathways and regulating fat tissue metabolism. Therefore, the aim of this research is the effect of endurance training on the amount of mTOR and CREB proteins in the adipose tissue of type 2 diabetic rats.

  Methods

  In this experimental study, 18 rats 2-month-old male Sprague-Dawley rats with a mean weight of 270±20g were selected. 12 rats became type 2 diabetic by intraperitoneal injection of Streptozotocin solutions. These rats were randomly divided into 2 groups: diabetic training and diabetic control (6 heads per group); A healthy control group (6 heads) was also considered. The training group practiced endurance training 4 days a week for 6 weeks. Data were analyzed using SPSS software version 23 and one-way ANOVA and Tukey post hoc tests.

  Results

  mTOR protein content showed a significant change after 6 weeks of endurance training (P=0.0001); Tukey's post hoc test showed that this change was significant between the pairs of diabetic training groups to healthy controls (P=0.004) and diabetic control groups to healthy controls (P=0.0001). CREB protein content showed a significant change (P=0.0001); this change was significant between the pairs of diabetic training to diabetic control groups (P=0.02), diabetic training to healthy control (P=0.0001), and diabetic control to healthy control groups (P=0.0001).

  Conclusion

  mTOR and CREB proteins decreased after Endurance Training, which can be effective in regulating adipose tissue metabolism; however, more training conditions should be considered.

  Keywords: Endurance Training, Mammalian Target of Rapamycin, cAMP Response Element-Binding Protein, Fat Tissue, Type 2 Diabetes
 • Farideh Moradi, Neda Aghaei Bahmanbeglou*, Habib Asgharpour, Saeedeh Shadmehri Pages 331-341
  Background

  Unc-51 Like Autophagy Activating Kinase-1 (ULK1) and FAK Family Kinase-Interacting Protein of 200 kDa (FIP200) play an essential role in controlling autophagy and muscle volume. The aim of this research is to investigate the effect of endurance training on the intracellular content of ULK1 and FIP200 proteins in the left ventricular of rats with type 1 diabetes.

  Methods

  In this experimental study, 18 rats 2-month-old male Sprague-Dawley rats with a mean weight of 300±20g were selected. 12 rats became diabetic by intraperitoneal injection of Streptozotocin solutions. These rats were randomly divided into 2 groups: diabetic training and diabetic control (6 heads per group); A healthy control group (6 heads)was also considered. The training group practiced endurance training 4 days a week for 6 weeks. Data were analyzed using SPSS software version 23 and one-way ANOVA and Tukey post hoc tests.

  Results

  The content of ULK1 (increase) and FIP200 (decrease) after endurance training showed a significant change among the research groups in the left ventricular (P=0.0001). Tukey's post hoc test showed that this change is significant between the pair of diabetic training groups to diabetic control, diabetic training to healthy groups, and also diabetic control to healthy groups (P≤0.05).

  Conclusion

  Endurance training showed that it can have a dual nature to control autophagy in diabetic subjects by increasing ULK1 and decreasing FIP200. There is a need for more investigations in the field of exercise physiology on the proteins responsible for autophagy, especially in type 1 diabetes subjects.

  Keywords: Endurance training, Left Ventricle, Unc-51 Like Autophagy Activating Kinase-1, FAK Family Kinase-Interacting Protein of 200 kDa, Type 1 Diabetes